Dịch vụ công là gì?

Dịch vụ công là những hoạt động phục vụ các nhu cầu cơ bản, thiết yếu của người dân vì lợi ích chung của xã hội, do nhà nước chịu trách nhiệm trước xã hội (trực tiếp đảm nhận hay ủy quyền và tạo điều kiện cho khu vực tư thực hiện) nhằm bảo đảm ổn định và công bằng xã hội.

Dịch vụ công có những đặc trưng : Thứ nhất, đó là những sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ Giao hàng cho quyền lợi chung, thiết yếu, những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm cơ bản của những tổ chức triển khai và công dân. Thứ hai, do nhà nước chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước xã hội ( trực tiếp cung ứng hoặc ủy nhiệm việc cung ứng ). Ngay cả khi nhà nước chuyển giao dịch vụ này cho tư nhân cung ứng thì nhà nước vẫn có vai trò điều tiết đặc biệt quan trọng nhằm mục đích bảo vệ sự công minh trong phân phối những dịch vụ này và khắc phục những khiếm khuyết của thị trường. Thứ ba, là những hoạt động giải trí có đặc thù Giao hàng trực tiếp, cung ứng những nhu yếu, quyền hạn hay nghĩa vụ và trách nhiệm đơn cử và trực tiếp của những tổ chức triển khai và công dân. Thứ tư, bảo vệ tính công minh và tính hiệu suất cao trong phân phối dịch vụ .

Nhà nước thực hiện xã hội hóa dịch vụ công: Một là, chuyển giao việc cung cấp dịch vụ công cho khu vực tư. Đối với các dịch vụ công mà nhà nước không cần can thiệp hoặc can thiệp không có hiệu quả thì nhà nước có thể chuyển giao nhiệm vụ này cho khu vực tư, tức là cho phép các tổ chức trong khu vực tư tham gia vào việc cung cấp các dịch vụ công này. Hai là, huy động sự đóng góp của các tổ chức và công dân. Việc huy động sự đóng góp của các tổ chức và công dân được thực hiện với hai phương thức cơ bản, gồm huy động kinh phí đóng góp của dân vào việc cung cấp dịch vụ công của các tổ chức nhà nước; động viên, tổ chức sự tham gia rộng rãi, chủ động và tích cực của các tổ chức và công dân vào quá trình cung cấp dịch vụ công, đa dạng hóa các hoạt động cung cấp dịch vụ công trên cơ sở phát huy công sức và trí tuệ của nhân dân như huy động chất xám, năng lực quản lý, công sức của người dân vào các hoạt động cung cấp dịch vụ công. 

H.N

Bạn đang đọc: Dịch vụ công là gì?

Source: https://posteritalia.com
Category: News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.