Một số điểm mới trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung bảo vệ nguyên tắc những nội dung, pháp luật đã không thay đổi, tương thích với thực tiễn thì liên tục giữ nguyên ; sửa đổi, bổ sung nhằm mục đích khắc phục những lao lý không còn tương thích, chưa ổn trong vận dụng cũng như xử lý những yếu tố mới phát sinh. Với những lao lý có đặc thù định khung, mang tính nguyên tắc, không đưa ra những pháp luật, hướng dẫn chi tiết cụ thể mà giao cho Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn hướng dẫn đơn cử. Vì vậy, Điều lệ lần này ngắn gọn hơn, bảo vệ tính ngặt nghèo, không thay đổi, khoa học .

Một số điểm mới điển hình nổi bật của Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung đơn cử :

– Về Huy hiệu Công đoàn Việt Nam : sửa đổi chữ viết tắt “ TLĐ ” thành chữ viết tắt “ CĐVN ” ;

          1. Đối tượng gia nhập Công đoàn Việt Nam

– Phạm vi đối tượng người tiêu dùng gia nhập Công đoàn Việt Nam pháp luật rộng hơn, không liệt kê từng đối tượng người dùng thao tác ở từng cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng đơn cử mà chỉ lao lý chung thành 4 nhóm đối tượng người dùng như sau :

a. Người Việt Nam làm công, hưởng lương trong những đơn vị chức năng sử dụng lao động hoạt động giải trí hợp pháp trên chủ quyền lãnh thổ Việt Nam

b. Người Việt Nam lao động tự do, hợp pháp

c. Người Việt Nam đi thao tác ở quốc tế

d. Người quốc tế lao động hợp pháp tại Việt Nam

Trong đó, nhóm đối tượng người dùng c và d Điều lệ pháp luật khuyến khích tham gia những hình thức tập hợp của tổ chức triển khai Công đoàn Việt Nam .

          2. Quyền của đoàn viên: bổ sung thêm 2 quyền so với Điều lệ khoá XI, đó là:

– Được cấp thẻ đoàn viên công đoàn và được hưởng khuyễn mãi thêm khi sử dụng dịch vụ từ những thiết chế công đoàn …

– Đoàn viên bị mất việc làm, được tạm dừng hoạt động và sinh hoạt công đoàn và tạm dừng đóng đoàn phí, nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày mất việc .

          3. Về nhiệm vụ của đoàn viên: tăng thêm 1 nhiệm vụ là đoàn viên có trách nhiệm tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập Công đoàn Việt Nam

          4. Quy định định thêm về thẻ đoàn viên

          5. Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ công đoàn

– Bổ sung thêm 2 trách nhiệm cho cán bộ công đoàn, đó là :

+ Tuyên truyền, hoạt động đoàn viên, người lao động thực thi tốt nghĩa vụ và trách nhiệm công dân …

+ Nêu gương về mọi mặt so với đoàn viên và ngừi lao động ; tích cực bảo vệ chính sách, bảo vệ Đảng và tổ chức triển khai Công đoàn Việt Nam

– Bỏ 1 quyền hạn của cán bộ công đoàn so với Điều lệ khoá XI, đó là : tổ chức triển khai và chỉ huy đình công theo pháp luật pháp lý .

          6. Đại hội công đoàn các cấp

– Thống nhất đại hội công đoàn những cấp tổ chức triển khai theo nhiệm kỳ 5 năm 1 lần

– Quy định đại biểu chỉ định với số lượng không quá 5 % tổng số đại biểu được triệu tập. Tăng 2 % so với Điều lệ cũ .

– Về bầu cử : pháp luật đơn cử những hình thức .

+ Bỏ phiếu kín : bầu BCH và những chức vụ của ban chấp hành công đoàn những cấp ; bầu UBKT và những chức vụ của UBKT công đoàn những cấp ; bầu cử tổ trưởng, tổ phó công đoàn và những chức vụ cán bộ công đoàn khác ; đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên ; lấy phiếu ra mắt những ứng viên để đưa vào list bầu cử

+ Biểu quyết giơ tay : Bầu những cơ quan điều hành quản lý, giúp việc đại hội, hội nghị

– Về trách nhiệm của ban chấp hành công đoàn những cấp : Tăng thêm 1 trách nhiệm, đó là tổ chức triển khai phỏng vấn, vấn đáp phỏng vấn của cán bộ, đoàn viên công đoàn tại những hội nghị của ban chấp hành .

7. Ban thường vụ công đoàn các cấp

– Bổ sung chế định thường trực ban thường vụ : gồm quản trị, những phó quản trị. Quy định thêm công dụng, trách nhiệm của thường trực …

– Quy định bầu bổ sung các chức danh trong ban chấp hành công đoàn các cấp:  Khi khuyết thường trực ban thường vụ thì bầu bổ sung trong số uỷ viên ban thường vụ; khuyết uỷ viên ban thường vụ thì bầu bổ sung trong số uỷ viên ban chấp hành. (Điều lệ khoá XI quy định chung: khi khuyết chủ tịch, phó chủ tịch hoặc uỷ viên ban thường vụ thì ban chấp hành công đoàn cấp đó đề nghị công đoàn cấp trên trực tiếp cho phép bầu bổ sung trong số uỷ viên ban chấp hành)  

– Quy định ban thường vụ công đoàn những cấp định kỳ họp 2 tháng 1 lần, họp đột xuất khi thiết yếu .

8. Nghiệp đoàn cơ sở

– Nghiệp đoàn cơ sở được thành lập khi có từ 5 đoàn viên công đoàn hoặc 5 người lao động trở lên (Điều lệ CĐVN khoá XI quy định: thành lập khi có từ 10 đoàn viên công đoàn hoặc 10 người lao động trở lên)

9. Nhiệm vụ, quyền hạn công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành TW và tương đương

– Điều lệ lần này lao lý chung về trách nhiệm quyền hạn của những cấp công đoàn, không đơn cử cụ thể theo từng mô hình của mỗi cấp công đoàn như Điều lệ khoá XI và giao cho Đoàn Chủ tịch hướng dẫn đơn cử .

9. Công tác kiểm tra, giám sát công đoàn và UBKT công đoàn các cấp

– Điều lệ lần này pháp luật thêm trách nhiệm giám sát cho ban chấp hành công đoàn mỗi cấp, nhằm mục đích bảo vệ thực thi Điều lệ, nghị quyết và những pháp luật của tổ chức triển khai công đoàn. Mỗi cấp công đoàn phải tổ chức triển khai, thực thi kiểm tra, giám sát ở cấp mình và chịu sự kiểm tra, giám sát của công đoàn cấp trên .

Về nhiệm vụ, quyền hạn của UBKT công đoàn các cấp:

+ Điều lệ quy định rõ nhiệm vụ (1) kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và (2) giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ chức công đoàn thuộc nhiệm vụ của UBKT chứ không phải giúp ban chấp hành công đoàn cùng cấp thực hiện 2 nhiệm vụ này như Điều lệ khoá XI. Đồng thời quy định UBKT phải chịu trách nhiệm trước ban chấp hành công đoàn cùng cấp về kết quả kiểm tra, giám sát do UBKT tổ chức thực hiện.

+ Quy định thêm trách nhiệm, quyền hạn về công tác làm việc tham mưu giải quyết và xử lý kỷ luật tổ chức triển khai công đoàn, cán bộ, đoàn viên và quyết định hành động giải quyết và xử lý kỷ luật cán bộ, đoàn viên khi có vi phạm theo thẩm quyền pháp luật giải quyết và xử lý kỷ luật trong tổ chức triển khai công đoàn .

+ UBKT Tổng Liên đoàn và UBKT LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành TW được sử dụng con dấu riêng theo lao lý .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.