Dự thảo Thông tư về Danh mục vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

——–
 

Số : / 2020 / TT-BLĐTBXH

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

TP.HN, ngày tháng năm 2020

THÔNG TƯ

Ban hành Danh mục vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

——————-

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2019 ;
Căn cứ Nghị định số 135 / 2020 / NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2020 của nhà nước lao lý về tuổi nghỉ hưu ;
Căn cứ Nghị định số 14/2017 / NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của nhà nước pháp luật công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ;
Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội ;
Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành Thông tư Ban hành Danh mục vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn .

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định Danh mục vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn đề làm địa thế căn cứ xác lập những trường hợp hoàn toàn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn theo pháp luật tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động và Điều 5 Nghị định số 135 / 2020 / NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2020 của nhà nước pháp luật về tuổi nghỉ hưu .

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động và người sử dụng lao động pháp luật tại những khoản 1, 2 và 3 Điều 2 của Bộ luật Lao động .
2. Cơ quan, tổ chức triển khai và cá thể có tương quan đến bảo hiểm xã hội .

Điều 3. Danh mục vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn .

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày … tháng … năm 2021 .

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương có nghĩa vụ và trách nhiệm chỉ huy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và những cơ quan có tương quan kiểm tra, đôn đốc việc triển khai Thông tư này .
Căn cứ vào tình hình tăng trưởng kinh tế – xã hội và nhu yếu quản trị nhà nước, Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương khi có ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ trợ Danh mục vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn đề làm địa thế căn cứ xác lập những trường hợp hoàn toàn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn thì gửi công văn về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, với những nội dung sau :
a ) Tên địa phận ;
b ) Đánh giá sự thiết yếu, tính khả thi, tác động ảnh hưởng của việc sửa đổi, bổ trợ Danh mục .
3. Vụ Bảo hiểm xã hội thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có nghĩa vụ và trách nhiệm tổng hợp, báo cáo giải trình Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội những đề xuất kiến nghị, sửa đổi, bổ trợ Danh mục vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn đề làm địa thế căn cứ xác lập những trường hợp hoàn toàn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn theo pháp luật .
4. Bảo hiểm xã hội Nước Ta có nghĩa vụ và trách nhiệm tiến hành thực thi Thông tư này .
5. Trong quy trình thực thi nếu có vướng mắc, ý kiến đề nghị phản ánh về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để kịp thời điều tra và nghiên cứu, xử lý. / .
 

Nơi nhận:
– Ban Bí thư trung ương Đảng;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước;
– Cơ quan TW của các đoàn thể;
– HĐND, UBND, Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
– Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;
– Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐTBXH:
– Lưu: VT, BHXH.

BỘ TRƯỞNG

 

Đào Ngọc Dung

Văn bản này có file đính kèm, tải Văn bản về để xem toàn bộ nội dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *