Cách Tính Tỷ Lệ Bác Sĩ Trên Giường Bệnh, Quyết Định 2992/Qđ

Cách Tính Tỷ Lệ Bác Sĩ Trên Giường Bệnh, Quyết Định 2992/Qđ

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ NỘI VỤ-BỘ Y TẾ ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ********

Số : 08/2007 / TTLT-BYT-BNV TP. Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2007

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN ĐỊNH MỨC BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ NHÀNƯỚC

Căn cứ Nghị định số71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biênchế hành chính, sự nghiệp nhà nước;Căn cứ Nghị định số49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;Căn cứ Nghị định số45/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;Căn cứ Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 06 năm 2006 của Thủ tướngChính phủ phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạnđến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6128/VPCP-VXngày 25 tháng 10 năm 2006, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sựnghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước như sau:

I. QUY ĐỊNHCHUNG

1.

Đang xem : Cách tính tỷ lệ bác sĩ trên giường bệnh
Phạm vi điều chỉnhvà đối tượng người tiêu dùng vận dụng
a ) Thông tư này hướng dẫn định mứcbiên chế trong những cơ sở y tế nhà nước thuộc những Bộ, ngành và địa phương, gồm có : Các cơ sở khám, chữa bệnh ( Bệnh viện, Viện nghiên cứu và điều tra có giường bệnh, Trung tâmy tế có giường bệnh ) ; những cơ sở y tế dự trữ và những trạm y tế xã, phường, thịtrấn .
b ) Định mức biên chế trong Thôngtư không vận dụng so với :
Các cơ sở y tế thuộc lực lượngvũ trang, những Viện, Trung tâm Y tế dự trữ thường trực những Bộ, Ngành .
Các cơ sở y tế làm trách nhiệm điềutrị, điều dưỡng, hồi sinh tính năng thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộivà y tế thôn, bản .
c ) Định mức biên chế không bao gồmcác chức vụ lao động hợp đồng pháp luật tại Nghị định số 68/2000 / NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của nhà nước về thực thi chính sách hợp đồng 1 số ít loại côngviệc trong cơ quan hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp nhà nước .

2. Căn cứ xây dựng địnhmức biên chế

a ) Đối với những cơ sở y tế có chứcnăng khám, chữa bệnh
Căn cứ vào : Số lượng giường bệnhkế hoạch và hiệu suất sử dụng giường bệnh trung bình của 3 năm gần nhất ; loạihình của cơ sở khám, chữa bệnh ; hạng những cơ sở khám, chữa bệnh ; tuyến kỹ thuậtvà năng lực kinh tế tài chính .
b ) Đối với những cơ sở y tế dựphòng
Căn cứ vào : Dân số, đặc thù địalý, tuyến trình độ kỹ thuật, hạng những đơn vị chức năng sự nghiệp và trách nhiệm phòng, chốngdịch bệnh, đặc thù kinh tế tài chính xã hội, sinh thái xanh từng vùng và năng lực kinh tế tài chính đểbảo đảm đủ số lượng thao tác theo giờ hành chính và thường trực phòng, chống dịchbệnh .
c ) Đối với những cơ sở y tế kiểm định, kiểm nghiệm
Căn cứ vào : Đặc điểm kinh tế tài chính – xã hội, tuyến trình độ kỹ thuật, xếp hạng những đơn vị chức năng sự nghiệp và theo nhu cầucủa từng địa phương, từng vùng để bảo vệ triển khai xong khối lượng việc làm .

II. ĐỊNH MỨC BIÊN CHẾ CỦA CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH (Bệnhviện, Viện nghiên cứu có giường bệnh và Trung tâm y tế có giường bệnh)

1. Định mức biên chếtuyến 3: Các cơ sở khám, chữa bệnh đạt tiêu chuẩn hạng I hoặc đặc biệt

Đơnvị tính : người / giường bệnh

STT Đơn vị Làm việc theo giờ hành chính Làm việc theo ca
1 Cơ sở khám, chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa Nhi hạng đặc biệt quan trọng 1,55 – 1,70 2,00 – 2,20
2 Cơ sở khám, chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa Nhi hạng I 1,45 – 1,55 1,80 – 2,00
3 Cơ sở khám, chữa bệnh chuyên khoa hạng I 1,35 – 1,40 1,60 – 1,80

2. Định mức biên chế tuyến2: Các cơ sở khám, chữa bệnh đa khoa đạt tiêu chuẩn hạng II trở lên; cơ sởkhám, chữa bệnh chuyên khoa hạng II và III

a ) Các cơ sở khám, chữa bệnh đakhoa, chuyên khoa

STT Đơn vị Làm việc theo giờ hành chính Làm việc theo ca
1 Cơ sở khám, chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa Nhi hạng I 1,40 – 1,45 1,60 – 1,80
2 Cơ sở khám, chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa Nhi hạng II 1,25 – 1,40 1,50 – 1,60
3 Cơ sở khám, chữa bệnh chuyên khoa hạng I 1,20 – 1,40 1,45 – 1,50
4 Cơ sở khám, chữa bệnh chuyên khoa hạng II 1,10 – 1,15 1,40 – 1,45
5 Cơ sở khám, chữa bệnh chuyên khoa hạng III 0,90 – 1,00 1,30 – 1,40

b ) Các cơ sỏ khám, chữa bệnhchuyên khoa có tính đặc trưng riêng :
Đơnvị tính : người / giường bệnh

STT Đơn vị Làm việc theo giờ hành chính Làm việc theo ca
1 Điều dưỡng – Phục hồi công dụng hạng II 1,00 – 1,20 1,30 – 1,40
2 Điều dưỡng – Phục hồi công dụng hạng III 0,70 – 0,90 1,00 – 1,20
3 Y học truyền thống hạng II 1,10 – 1,20 1,25 – 1,40
4 Y học truyền thống hạng III 0,90 – 1,00 1,20 – 1,30
5 Phong – Da liễu hạng II :
– Phục vụ Bệnh nhân
– Điều trị bệnh nhân
1/20
1.20

1/20 – 1/16

1,40

6 Phong – Da liễu hạng III :
– Phục vụ Bệnh nhân
– Điều trị bệnh nhân
1/20
0,70 – 0,90
1/20 – 1/16
1,00 – 1,20

Đối với cơ sở khám, chữa bệnhchuyên khoa Răng Hàm Mặt ngoài định mức biên chế theo tỷ lệ giường bệnh đượctính thêm 2 biên chế / Ghế răng .

3. Định mức biên chếtuyến 1: Các cơ sở khám, chữa bệnh đa khoa đạt tiêu chuẩn hạng III, IV

Đơnvị tính : người / giường bệnh

STT Đơn vị Làm việc theo giờ hành chính Làm việc theo ca
1 Cơ sở khám, chữa bệnh đa khoa, hạng III 1,10 – 1,20 1,40 – 1,50
2 Cơ sở khám, chữa bệnh đa khoa hạng IV 1,00 – 1,10 1,30 – 1,40

4. Tỷ lệ cơ cấu bộ phận,chuyên môn

STT Cơ cấu Tỷ lệ
A Cơ cấu bộ phận
1 Lâm sàng 60 – 65 %
2 Cận lâm sàng và Dược 22 – 15 %
3 Quản lý, hành chính 18 – 20 %
B Cơ cấu trình độ
1 Bác sĩ / chức vụ trình độ y tế khác ( Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên ) 1/3 – 1/3, 5
2 Dược sĩ Đại học / Bác sĩ 1/8 – 1/1, 5
3 Dược sĩ Đại học / Dược sĩ trung học 50% – 50%, 5

III. ĐỊNH MỨCBIÊN CHẾ CỦA CÁC CƠ SỞ Y TẾ DỰ PHÒNG

1. Định mức biên chế đốivới các Trung tâm hệ dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đơn vị Định mức biên chế ( người )
1 triệu dân > 1 – 1,5 triệu dân > 1,5 – 2 triệu dân > 2 – 4 triệu dân > 4 triệu dân

Trung tâm Y tế dự phòng

55 56 – 65 66 – 75 76 – 120 121 – 150
Trung tâm Phòng, chống HIV / AIDS 25 26 – 30 31 – 35 36 – 45 46 – 50
Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội 40 41 – 50 51 – 55 56 – 60 61 – 65
Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản 25 26 – 35 36 – 45 46 – 50 51 – 55
Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ 12 13 – 14 15 16 17 – 20
Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẫm, thực phẩm 25 26 – 30 31 – 35 36 – 40 41 – 45
Trung tâm Nội tiết 15 16 – 20 21 – 24 25 26 – 30
Trung tâm Phòng, chống sốt rét 20 21 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60
Trung tâm Giám định y khoa 12 13 – 15 16 – 19 20 – 24 25
Trung tâm Giám định pháp y 12 13 – 15 16 – 19 20 – 24 25
Trung tâm Giám định pháp y tinh thần 6 7 – 9 10 – 12 13 – 15 16 – 20

2. Định mức biên chế đốivới các Trung tâm đặc thù

a ) Trung tâm Kiểm dịch y tế quốctế ( so với những tỉnh, thành phố có cửa khẩu ) : Biên chế là 15, thêm mỗi cửa khẩutăng thêm 7 biên chế. Riêng thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Thành Phố Hà Nội biên chếtối thiểu 50 .
b ) Trung tâm Bảo vệ sức khoẻ laođộng và Môi trường : Biên chế 30 so với những tỉnh có tối thiểu là 5 khu côngnghiệp, khu kinh tế tài chính, khu công nghệ cao .

3. Định mức biên chế đốivới Trung tâm Y tế dự phòng quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Đơn vị Định mức biên chế ( người )
100.000 dân > 100.000 – 150.000 dân > 150.000 – 250.000 dân > 250.000 – 350.000 dân > 350.000 dân
Trung tâm Y tế dự trữ 25 – 30 31 – 35 36 – 40 41 – 45 46 – 50

4. Tỷ lệ cơ cấu bộ phận,chuyên môn

STT Cơ cấu Tỷ lệ
A Cơ cấu bộ phận
1 Chuyên môn 60 – 65 %
2 Xét nghiệm 20 %
3 Quản lý, hành chính 15 – 20 %
B Cơ cấu trình độ Tuyến tỉnh Tuyến huyện
1 Bác sĩ > 30 % > 20 %
2 Kỹ thuật xét nghiệm > 20 % > 10 %

IV. ĐỊNH MỨCBIÊN CHẾ Y TẾ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Căn cứ vào trách nhiệm và nhu yếu vềchăm sóc sức khoẻ nhân dân, định mức biên chế của Trạm y tế xã, phường, thị trấnđược xác lập theo đặc thù địa lý, kinh tế tài chính – xã hội, quy mô dân số như sau :

1. Biên chế tối thiểu:5 biên chế cho 1 trạm y tế xã, phường, thị trấn.

2.

Xem thêm : Giải Bài Tập Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 4 Tập 1 Và Tập 2, Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 4
Đối với xã miềnnúi, hải đảo trên 5.000 dân : Tăng 1.000 dân thì tăng thêm 01 biên chế cho trạm ; tối đa không quá 10 biên chế / 1 trạm .

3. Đối với xã đồng bằng,trung du trên 6.000 dân: Tăng 1.500 đến 2.000 dân thì tăng thêm 01 biên chế chotrạm; tối đa không quá 10 biên chế/ 1 trạm.

4. Đối với trạm y tếphường, thị trấn trên 8.000 dân: Tăng 2.000 đến 3.000 dân thì tăng thêm 01 biênchế cho trạm: tối đa không quá 10 biên chế/ 1 trạm.

5. Các phường, thị trấnvà những xã có các cơ sở khám chữa bệnh đóng trên địa bàn: Bố trí tối đa 5 biênchế/ trạm.

V. HỆ SỐ ĐIỀUCHỈNH

1. Hệ số điều chỉnhtheo vùng địa lý

Vùng

Cơ sở y tế

Đồng bằng, trung du ( Hệ số )

Miền núi, vùng sâu, xa, vùng đồng bằng Sông Cửu long (Hệ số)

Vùng cao, hải đảo ( Hệ số )
Các Trung tâm hệ dự trữ tỉnh 1 1,2 1,4
Bệnh viện đa khoa huyện 1 1,1 1,2
Trung tâm Y tế dự trữ huyện 1 1,3 1,5
Trạm y tế xã 1 1,2 1,3

2. Hệ số điều chỉnh đốivới các đơn vị có quá tải bệnh nhân

Hệ số kiểm soát và điều chỉnh = Hệ số quy địnhx Số % hiệu suất sử dụng giường bệnh trung bình liên tục trong 3 năm liền kề / 100 ;
Ví dụ : Bệnh viện đa khoa Hạng 1 tuyến 3 có số giường bệnh là 1000, hiệu suất sử dụng giường bệnh bình quântrong 3 năm là 130 %, biên chế được tính như sau : Tổng biên chế = 1,45 x ( 130 / 100 ) x 1000 = 1.885 biên chế .

3. Hệ số điều chỉnh đốivới các cơ sở y tế dự phòng

a ) Các tỉnh, thành phố đã có cácBệnh viện chuyên khoa như Lao, Mắt, Tâm thần, Phong, Phụ sản thì định mức biênchế của những Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội, Trung tâm Chăm sóc sức khoẻsinh sản giảm từ 10 % đến 15 % số lượng ghi trong bảng định mức trên .
b ) Đối với Trung tâm Y tế dựphòng tỉnh triển khai những công dụng, trách nhiệm của những cơ sở y tế dự trữ khácthì bổ trợ thêm 20 – 25 % số biên chế của cơ sở đó vào bảng định mức trên .
c ) Đối với những tỉnh, thành phốcó cửa khẩu có số lượng người xuất nhập cảnh từ 1000 lượt / ngày trở lên, sốphương tiện vận tải đường bộ xuất nhập cảnh từ 50 lượt trở lên được bổ trợ từ 20 đến25 % số biên chế theo lao lý .
VI. TỔ CHỨCTHỰC HIỆN

1. Căn cứ hướng dẫn địnhmức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước tại Thông tư này và nhữngquy định tại Thông tư số 89/2003/TT-BNV ngày 24 tháng 12 năm 2003 của Bộ Nội vụhướng dẫn thực hiện về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước,Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Giám đốc Sở Ytế, Sở Nội vụ, Sở Tài chính xây dựng kế hoạch biên chế sự nghiệp y tế ở địaphương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.

2. Uỷ ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểmtra các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện các quy định của pháp luật về cơchế quản lý biên chế, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức trongcác đơn vị sự nghiệp của nhà nước, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiệnnhiệm vụ, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, hàng năm báocáo định kỳ việc thực hiện biên chế sự nghiệp theo quy định của pháp luật.

3. Kinh phí để thực hiệnđịnh mức biên chế quy định tại Thông tư này theo quy định về phân cấp quản lýngân sách hiện hành và khả năng ngân sách của địa phương.

5. Trong quá trình thựchiện nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Y tế và Bộ Nộivụ để xem xét, giải quyết./.

Xem thêm: Phương Trình Sản Xuất Thủy Tinh, Giải Sách Bài Tập Hóa Học 11

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Đỗ Quang Trung

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Trần Thị Trung Chiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *