Câu 1, 2, 3 trang 47 Vở bài tập Toán 4 tập 2: Bài 126. Phép chia phân số…

Câu 1, 2, 3 trang 47 Vở bài tập ( VBT ) Toán 4 tập 2. Giải câu 1, 2, 3 trang 47 bài 126 Vở bài tập ( VBT ) Toán 4 tập 2. 1. Viết phân số đảo ngược của mỗi phân số cho dưới đây vào ô trống ( theo mẫu ) :

1. Viết phân số đảo ngược của mỗi phân số cho dưới đây vào ô trống (theo mẫu):

 \({2 \over 3}\)  \({3 \over 5}\)  \({7 \over 4}\)  \({3 \over {10}}\)  \({1 \over 2}\)
 \({3 \over 2}\)  \({5 \over 8}\)  \({1 \over 3}\)

2. Tính ( theo mẫu):

Mẫu : \ ( { 4 \ over 5 } : { 7 \ over 3 } = { 4 \ over 5 } \ times { 3 \ over 7 } = { { 12 } \ over { 35 } } \ )
a ) \ ( { 2 \ over 3 } : { 3 \ over 4 } \ ) b ) \ ( { 1 \ over 5 } : { 1 \ over 3 } \ ) c ) \ ( { 5 \ over 9 } : { 6 \ over 7 } \ ) d ) \ ( { 1 \ over 4 } : { 1 \ over 7 } \ )

3. Tính:

a ) \ ( { 3 \ over 4 } \ times { 5 \ over 7 } \ ) b ) \ ( { 1 \ over 7 } \ times { 1 \ over 5 } \ )
\ ( { { 15 } \ over { 28 } } : { 5 \ over 7 } \ ) \ ( { 1 \ over { 35 } } : { 1 \ over 7 } \ )
\ ( { { 15 } \ over { 28 } } : { 3 \ over 4 } \ ) \ ( { 1 \ over { 35 } } : { 1 \ over 5 } \ )

1. 

 \({2 \over 3}\)  \({3 \over 5}\)  \({7 \over 4}\)

\({8 \over 5}\) 

 \({3 \over {10}}\)  \({1 \over 2}\) \ ( { 3 \ over 1 } \ )Quảng cáo
 \({3 \over 2}\) \ ( { 5 \ over 3 } \ ) \ ( { 4 \ over 7 } \ )  \({5 \over 8}\) \ ( { { 10 } \ over 3 } \ ) \ ( { 2 \ over 1 } \ )  \({1 \over 3}\)

2. 

a ) \ ( { 2 \ over 3 } : { 3 \ over 4 } = { 2 \ over 3 } \ times { 4 \ over 3 } = { 8 \ over 9 } \ ) b ) \ ( { 1 \ over 5 } : { 1 \ over 3 } = { 1 \ over 5 } \ times { 3 \ over 1 } = { 3 \ over 5 } \ )
c ) \ ( { 5 \ over 9 } : { 6 \ over 7 } = { 5 \ over 9 } \ times { 7 \ over 6 } = { { 35 } \ over { 54 } } \ ) d ) \ ( { 1 \ over 4 } : { 1 \ over 7 } = { 1 \ over 4 } \ times { 7 \ over 1 } = { 7 \ over 4 } \ )

3.

a ) \ ( { 3 \ over 4 } \ times { 5 \ over 7 } = { { 3 \ times 5 } \ over { 4 \ times 7 } } = { { 15 } \ over { 28 } } \ )
\ ( { { 15 } \ over { 28 } } : { 5 \ over 7 } = { { 15 } \ over { 28 } } \ times { 7 \ over 5 } = { { 21 } \ over { 28 } } = { 3 \ over 4 } \ )
\ ( { { 15 } \ over { 28 } } : { 3 \ over 4 } = { { 15 } \ over { 28 } } \ times { 4 \ over 3 } = { 5 \ over 7 } \ )

    \({1 \over {35}}:{1 \over 7} = {1 \over {35}} \times {7 \over 1} = {1 \over 5}\)

b ) \ ( { 1 \ over 7 } \ times { 1 \ over 5 } = { { 1 \ times 1 } \ over { 7 \ times 5 } } = { 1 \ over { 35 } } \ )
\ ( { 1 \ over { 35 } } : { 1 \ over 7 } = { 1 \ over { 35 } } \ times { 7 \ over 1 } = { 1 \ over 5 } \ )
\ ( { 1 \ over { 35 } } : { 1 \ over 5 } = { 1 \ over { 35 } } \ times { 5 \ over 1 } = { 1 \ over 7 } \ )

Source: https://kethuba.com
Category: GAME

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.