Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý

Khi doanh nghiệp phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm thuế phải kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý theo tháng thì phải sử dụng mẫu tờ khai 01A / TNDN để thực thi. Đại lý thuế Công Minh xin san sẻ mẫu theo thông tư 156 để Giao hàng lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính cuối năm và quyết toán thuế doanh nghiệp như sau :Tải Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý 01A / TNDN

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH

( Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tiễn phát sinh )[ 01 ] Kỳ tính thuế : Quý …. Năm … … .[ 02 ] Lần đầu ¨ [ 03 ] Bổ sung lần thứ ¨¨ Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa¨ Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc vào

[04] Tên người nộp thuế 

[05] Mã số thuế:

[ 06 ] Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..[ 07 ] Quận / huyện : … … … … … …. [ 08 ] tỉnh / thành phố : … … … … … … … … … … … … … … … … … …[ 09 ] Điện thoại : … … … … … … … [ 10 ] Fax : … … … … … … [ 11 ] Email : … … … … … … … … … … … .

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………………………………………………………

[13] Mã số thuế:

[ 14 ] Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..[ 15 ] Quận / huyện : … … … … … … … … … .. [ 16 ] Tỉnh / Thành phố : … … … … … … … … … … … … … ..[ 17 ] Điện thoại : … … … … … … … … … … … [ 18 ] Fax : … … … … … … .. [ 19 ] Email : … … … … … … … .[ 20 ] Hợp đồng đại lý : số … … … … … … .. ngày … … … … … … … … … … … … … … …

                                                                                         Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu Mã chỉ

tiêu

 

Số tiền

1 Doanh thu phát sinh trong kỳ [21]
2 Chi phí phát sinh trong kỳ [22]
3 Lợi nhuận phát sinh trong kỳ ([23]=[21]-[22]) [23]
4 Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế [24]
5 Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế [25]
6 Thu nhập chịu thuế ([26]=[23]+[24]-[25]) [26]
7 Thu nhập miễn thuế [27]
8 Số lỗ chuyển kỳ này [28]
9 Thu nhập tính thuế ([29]=[26]-[27]-[28]) [29]
9.1 Trong đó: + Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất 20% [30]
9.2                  + Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất 22% [31]
9.3                  + Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất ưu đãi [32]
                 + Thuế suất ưu đãi (%) [32a]
9.4                  + Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất khác [33]
                 + Thuế suất khác (%) [33a]
10 Thuế TNDN phát sinh [34] = ([30] x 20%) + ([31]x22%) + ([32] x [32a]) + ([33] x [33a]) [34]
11 Thuế TNDN dự kiến miễn, giảm [35]
11.1 Trong đó: + số thuế TNDN được miễn, giảm theo Hiệp định (nếu có) [35a]
11.2                  + Miễn, giảm khác ngoài Luật Thuế TNDN (nếu có) [35b]
12 Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([36]= [34]-[35]) [36]
[ 37 ] Đối tượng được gia hạn □[ 37 a ] Trường hợp được gia hạn nộp thuế TNDN theo : … … … … … … … … … … … … … … .[ 37 b ] Thời hạn được gia hạn : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …[ 37 c ] Số thuế TNDN được gia hạn : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .[ 37 d ] Số thuế TNDN không được gia hạn : … … … … … … … … … … … … … …., … … … … … … ..Tôi cam kết ràng buộc số liệu khai trên là đúng và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về số liệu đã khai. / .

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên :Chứng chỉ hành nghề số : … … … …

…., ngày … … … tháng … … … .. năm … … … .

                         NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

( Ký, ghi rõ họ tên ; chức vụ và đóng dấu ( nếu có ) )

 

Ghi chú: – TNDN: Thu nhập doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.