Thành lập doanh nghiệp – Chương 2, Luật doanh nghiệp 2020

Pháp luật doanh nghiệp 2020 pháp luật mới nhất tương quan đến thành lập doanh nghiệp. Quy định tại những từ Điều 17 đến Điều 41 Chương II của Luật doanh nghiệp. Quyền thành lập doanh nghiệp, Hồ sơ thành lập những mô hình doanh nghiệp, Nội dung giấy đề xuất thành lập doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Danh sách thành viên, Trình tự thủ tục, Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại, Công bố nội dung ĐK kinh doanh thương mại và Các lao lý tương quan đến thành lập doanh nghiệp khác được lao lý như sau :

Nội dung thu gọn

Điều 17. Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp

Tổ chức, cá thể có quyền thành lập và quản trị doanh nghiệp tại Nước Ta theo pháp luật của Luật này, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 2 Điều này .
1. Tổ chức, cá thể sau đây không có quyền thành lập và quản trị doanh nghiệp tại Nước Ta :

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b ) Cán bộ, công chức, viên chức theo lao lý của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ;
c ) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong những cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Quân đội nhân dân Nước Ta ; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong những cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Công an nhân dân Nước Ta, trừ người được cử làm đại diện thay mặt theo chuyển nhượng ủy quyền để quản trị phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản trị tại doanh nghiệp nhà nước ;
d ) Cán bộ chỉ huy, quản trị nhiệm vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo lao lý tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật này, trừ người được cử làm đại diện thay mặt theo chuyển nhượng ủy quyền để quản trị phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác ;
đ ) Người chưa thành niên ; người bị hạn chế năng lượng hành vi dân sự ; người bị mất năng lượng hành vi dân sự ; người có khó khăn vất vả trong nhận thức, làm chủ hành vi ; tổ chức triển khai không có tư cách pháp nhân ;
e ) Người đang bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành giải pháp giải quyết và xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm việc làm nhất định ; những trường hợp khác theo lao lý của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng .
Trường hợp Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại có nhu yếu, người ĐK thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại ;
g ) Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh thương mại, cấm hoạt động giải trí trong 1 số ít nghành nghề dịch vụ nhất định theo pháp luật của Bộ luật Hình sự .
2. Tổ chức, cá thể có quyền góp vốn, mua CP, mua phần vốn góp vào công ty CP, công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo pháp luật của Luật này, trừ trường hợp sau đây :
a ) Cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng gia tài nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị chức năng mình ;
b ) Đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo lao lý của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Phòng, chống tham nhũng .
3. Thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị chức năng mình pháp luật tại điểm a khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều này là việc sử dụng thu nhập dưới mọi hình thức có được từ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, từ góp vốn, mua CP, mua phần vốn góp vào một trong những mục tiêu sau đây :
a ) Chia dưới mọi hình thức cho 1 số ít hoặc toàn bộ những người lao lý tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều này ;
b ) Bổ sung vào ngân sách hoạt động giải trí của cơ quan, đơn vị chức năng trái với pháp luật của pháp lý về ngân sách nhà nước ;
c ) Lập quỹ hoặc bổ trợ vào quỹ Giao hàng quyền lợi riêng của cơ quan, đơn vị chức năng .

Điều 18. Hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp

 1. Người thành lập doanh nghiệp được ký hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.
 2. Trường hợp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết quy định tại khoản 1 Điều này và các bên phải thực hiện việc chuyển giao quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự, trừ trường hợp trong hợp đồng có thỏa thuận khác.
 3. Trường hợp doanh nghiệp không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người ký kết hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều này chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng; trường hợp có người khác tham gia thành lập doanh nghiệp thì cùng liên đới chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng đó.

Điều 19. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

Điều 20. Hồ sơ đăng ký công ty hợp danh

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Điều lệ công ty.
 3. Danh sách thành viên.
 4. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên.
 5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Điều 21. Hồ sơ đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Điều lệ công ty.
 3. Danh sách thành viên.
 4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

a ) Giấy tờ pháp lý của cá thể so với thành viên là cá thể, người đại diện thay mặt theo pháp lý ;
b ) Giấy tờ pháp lý của tổ chức triển khai so với thành viên là tổ chức triển khai và văn bản cử người đại diện thay mặt theo ủy quyền ; sách vở pháp lý của cá thể so với người đại diện thay mặt theo ủy quyền của thành viên là tổ chức triển khai .
Đối với thành viên là tổ chức triển khai quốc tế thì bản sao sách vở pháp lý của tổ chức triển khai phải được hợp pháp hóa lãnh sự ;
c ) Giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư so với nhà đầu tư quốc tế theo lao lý của Luật Đầu tư .

Điều 22. Hồ sơ đăng ký công ty cổ phần

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Điều lệ công ty.
 3. Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
 4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

a ) Giấy tờ pháp lý của cá thể so với cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư quốc tế là cá thể, người đại diện thay mặt theo pháp lý ;
b ) Giấy tờ pháp lý của tổ chức triển khai so với cổ đông là tổ chức triển khai và văn bản cử người đại diện thay mặt theo ủy quyền ; sách vở pháp lý của cá thể so với người đại diện thay mặt theo chuyển nhượng ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư quốc tế là tổ chức triển khai .
Đối với cổ đông là tổ chức triển khai quốc tế thì bản sao sách vở pháp lý của tổ chức triển khai phải được hợp pháp hóa lãnh sự ;
c ) Giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư so với nhà đầu tư quốc tế theo lao lý của Luật Đầu tư .

Điều 23. Nội dung giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

Giấy đề xuất ĐK doanh nghiệp gồm có những nội dung đa phần sau đây :

 1. Tên doanh nghiệp;
 2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, số điện thoại; số fax, thư điện tử (nếu có);
 3. Ngành, nghề kinh doanh;
 4. Vốn điều lệ; vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân;
 5. Các loại cổ phần, mệnh giá mỗi loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;
 6. Thông tin đăng ký thuế;
 7. Số lượng lao động dự kiến;
 8. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, thông tin giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh của công ty hợp danh;
 9. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, thông tin giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.

Điều 24. Điều lệ công ty

1. Điều lệ công ty gồm có Điều lệ khi ĐK doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ trợ trong quy trình hoạt động giải trí .
2. Điều lệ công ty gồm có những nội dung đa phần sau đây :
a ) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty ; tên, địa chỉ Trụ sở và văn phòng đại diện thay mặt ( nếu có ) ;
b ) Ngành, nghề kinh doanh thương mại ;
c ) Vốn điều lệ ; tổng số CP, loại CP và mệnh giá từng loại CP so với công ty CP ;
d ) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của thành viên hợp danh so với công ty hợp danh ; của chủ sở hữu công ty, thành viên so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn ; của cổ đông sáng lập so với công ty CP. Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh. Số CP, loại CP, mệnh giá từng loại CP của cổ đông sáng lập so với công ty CP ;
đ ) Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh ; của cổ đông so với công ty CP ;
e ) Cơ cấu tổ chức triển khai quản trị ;
g ) Số lượng, chức vụ quản trị và quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người đại diện thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp ; phân loại quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người đại diện thay mặt theo pháp lý trong trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện thay mặt theo pháp lý ;
h ) Thể thức trải qua quyết định hành động của công ty ; nguyên tắc xử lý tranh chấp nội bộ ;
i ) Căn cứ và giải pháp xác lập tiền lương, thù lao, thưởng của người quản trị và Kiểm soát viên ;
k ) Trường hợp thành viên, cổ đông có quyền nhu yếu công ty mua lại phần vốn góp so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hoặc CP so với công ty CP ;
l ) Nguyên tắc phân loại doanh thu sau thuế và giải quyết và xử lý lỗ trong kinh doanh thương mại ;
m ) Trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty ;
n ) Thể thức sửa đổi, bổ trợ Điều lệ công ty .
3. Điều lệ công ty khi ĐK doanh nghiệp phải gồm có họ, tên và chữ ký của những người sau đây :
a ) Thành viên hợp danh so với công ty hợp danh ;
b ) Chủ sở hữu công ty là cá thể hoặc người đại diện thay mặt theo pháp lý của chủ sở hữu công ty là tổ chức triển khai so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên ;
c ) Thành viên là cá thể và người đại diện thay mặt theo pháp lý hoặc người đại diện thay mặt theo ủy quyền của thành viên là tổ chức triển khai so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên ;
d ) Cổ đông sáng lập là cá thể và người đại diện thay mặt theo pháp lý hoặc người đại diện thay mặt theo chuyển nhượng ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức triển khai so với công ty CP .
4. Điều lệ công ty được sửa đổi, bổ trợ phải gồm có họ, tên và chữ ký của những người sau đây :
a ) quản trị Hội đồng thành viên so với công ty hợp danh ;
b ) Chủ sở hữu, người đại diện thay mặt theo pháp lý của chủ sở hữu hoặc người đại diện thay mặt theo pháp lý so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên ;
c ) Người đại diện thay mặt theo pháp lý so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty CP .

Điều 25. Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần

Danh sách thành viên công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, list cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư quốc tế so với công ty CP phải gồm có những nội dung hầu hết sau đây :

 1. Họ, tên, chữ ký, quốc tịch, địa chỉ liên lạc của thành viên là cá nhân đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân đối với công ty cổ phần;
 2. Tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức đối với công ty cổ phần;
 3. Họ, tên, chữ ký, quốc tịch, địa chỉ liên lạc của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức đối với công ty cổ phần;
 4. Phần vốn góp, giá trị vốn góp, tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, loại tài sản, số lượng tài sản, giá trị của từng loại tài sản góp vốn, thời hạn góp vốn của từng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; số lượng cổ phần, loại cổ phần, tỷ lệ sở hữu cổ phần, loại tài sản, số lượng tài sản, giá trị của từng loại tài sản góp vốn, thời hạn góp vốn của từng cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

Điều 26. Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp

1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được chuyển nhượng ủy quyền thực thi ĐK doanh nghiệp với Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại theo phương pháp sau đây :
a ) Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại ;
b ) Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính ;
c ) Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử .
2. Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử là việc người thành lập doanh nghiệp nộp hồ sơ ĐK doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin vương quốc về ĐK doanh nghiệp. Hồ sơ ĐK doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử gồm có những tài liệu theo lao lý của Luật này và được biểu lộ dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ ĐK doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử có giá trị pháp lý tương tự hồ sơ ĐK doanh nghiệp bằng bản giấy .
3. Tổ chức, cá thể có quyền lựa chọn sử dụng chữ ký số theo lao lý của pháp lý về thanh toán giao dịch điện tử hoặc sử dụng thông tin tài khoản ĐK kinh doanh thương mại để ĐK doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử .
4. Tài khoản ĐK kinh doanh thương mại là thông tin tài khoản được tạo bởi Hệ thống thông tin vương quốc về ĐK doanh nghiệp, cấp cho cá thể để triển khai ĐK doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. Cá nhân được cấp thông tin tài khoản ĐK kinh doanh thương mại chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về việc ĐK để được cấp và việc sử dụng thông tin tài khoản ĐK kinh doanh thương mại để ĐK doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử .
5. Trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại có nghĩa vụ và trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ ĐK doanh nghiệp và cấp ĐK doanh nghiệp ; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại phải thông tin bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ trợ cho người thành lập doanh nghiệp. Trường hợp khước từ ĐK doanh nghiệp thì phải thông tin bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ nguyên do .
6. nhà nước lao lý về hồ sơ, trình tự, thủ tục, liên thông trong ĐK doanh nghiệp .

Điều 27. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

a ) Ngành, nghề ĐK kinh doanh thương mại không bị cấm góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại ;
b ) Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng pháp luật tại những điều 37, 38, 39 và 41 của Luật này ;
c ) Có hồ sơ ĐK doanh nghiệp hợp lệ ;
d ) Nộp đủ lệ phí ĐK doanh nghiệp theo pháp luật của pháp lý về phí và lệ phí .
2. Trường hợp Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác, doanh nghiệp được cấp lại Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp và phải nộp lệ phí theo lao lý của pháp lý .

Điều 28. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp gồm có những nội dung hầu hết sau đây :

 1. Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;
 2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 3. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; đối với thành viên hợp danh của công ty hợp danh; đối với chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;
 4. Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân.

Điều 29. Mã số doanh nghiệp

 1. Mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có một mã số duy nhất và không được sử dụng lại để cấp cho doanh nghiệp khác.
 2. Mã số doanh nghiệp được dùng để thực hiện nghĩa vụ về thuế, thủ tục hành chính và quyền, nghĩa vụ khác.

Điều 30. Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 1. Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 28 của Luật này.
 2. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.
 3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.
 4. Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây:

a ) Người đề xuất ĐK đổi khác nội dung Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp gửi ý kiến đề nghị ĐK biến hóa đến Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án, quyết định hành động của Tòa án có hiệu lực hiện hành pháp lý hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực thực thi hiện hành. Kèm theo hồ sơ ĐK phải gồm bản sao bản án, quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực thực thi hiện hành ;
b ) Trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày nhận được đề xuất ĐK pháp luật tại điểm a khoản này, Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại có nghĩa vụ và trách nhiệm xem xét và cấp Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp mới theo nội dung bản án, quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực thực thi hiện hành ; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại phải thông tin bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ trợ cho người ý kiến đề nghị ĐK đổi khác. Trường hợp khước từ cấp Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp mới thì phải thông tin bằng văn bản cho người đề xuất ĐK đổi khác và nêu rõ nguyên do .
5. nhà nước pháp luật về hồ sơ, trình tự, thủ tục ĐK biến hóa nội dung Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp .

Điều 31. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 1. Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi một trong những nội dung sau đây:

a ) Ngành, nghề kinh doanh thương mại ;
b ) Cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư quốc tế so với công ty CP, trừ trường hợp so với công ty niêm yết ;
c ) Nội dung khác trong hồ sơ ĐK doanh nghiệp .
2. Doanh nghiệp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin đổi khác nội dung ĐK doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có biến hóa .
3. Công ty CP phải thông tin bằng văn bản đến Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại nơi công ty đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có đổi khác so với cổ đông là nhà đầu tư quốc tế được ĐK trong sổ ĐK cổ đông của công ty. Thông báo phải gồm có những nội dung sau đây :
a ) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính ;
b ) Đối với cổ đông là nhà đầu tư quốc tế chuyển nhượng ủy quyền CP : tên, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức triển khai ; họ, tên, quốc tịch, địa chỉ liên lạc của cổ đông là cá thể ; số CP, loại CP và tỷ suất chiếm hữu CP hiện có của họ trong công ty ; số CP và loại CP chuyển nhượng ủy quyền ;
c ) Đối với cổ đông là nhà đầu tư quốc tế nhận chuyển nhượng ủy quyền CP : tên, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức triển khai ; họ, tên, quốc tịch, địa chỉ liên lạc của cổ đông là cá thể ; số CP và loại CP nhận chuyển nhượng ủy quyền ; số CP, loại CP và tỷ suất chiếm hữu CP tương ứng của họ trong công ty ;
d ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện thay mặt theo pháp lý của công ty .
4. Trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày nhận được thông tin, Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại có nghĩa vụ và trách nhiệm xem xét tính hợp lệ và thực thi đổi khác nội dung ĐK doanh nghiệp ; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại phải thông tin bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ trợ cho doanh nghiệp. Trường hợp khước từ sửa đổi, bổ trợ thông tin theo nội dung thông tin đổi khác ĐK doanh nghiệp thì phải thông tin bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ nguyên do .
5. Thông báo biến hóa nội dung ĐK doanh nghiệp theo quyết định hành động của Tòa án hoặc Trọng tài triển khai theo trình tự, thủ tục sau đây :
a ) Tổ chức, cá thể đề xuất biến hóa nội dung ĐK doanh nghiệp gửi thông tin biến hóa nội dung ĐK đến Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày bản án, quyết định hành động của Tòa án có hiệu lực hiện hành pháp lý hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực thực thi hiện hành. Kèm theo thông tin phải gồm bản sao bản án, quyết định hành động của Tòa án có hiệu lực hiện hành pháp lý hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực thực thi hiện hành ;
b ) Trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày nhận được thông tin, Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại có nghĩa vụ và trách nhiệm xem xét và thực thi biến hóa nội dung ĐK doanh nghiệp theo nội dung bản án, quyết định hành động của Tòa án có hiệu lực hiện hành pháp lý hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực thực thi hiện hành ; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại phải thông tin bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ trợ cho người đề xuất ĐK biến hóa. Trường hợp phủ nhận sửa đổi, bổ trợ thông tin theo nội dung thông tin biến hóa ĐK doanh nghiệp thì phải thông tin bằng văn bản cho người ý kiến đề nghị ĐK biến hóa và nêu rõ nguyên do .

Điều 32. Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp phải thông tin công khai minh bạch trên Cổng thông tin vương quốc về ĐK doanh nghiệp và phải nộp phí theo pháp luật của pháp lý. Nội dung công bố gồm có những nội dung Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp và những thông tin sau đây :
a ) Ngành, nghề kinh doanh thương mại ;
b ) Danh sách cổ đông sáng lập ; list cổ đông là nhà đầu tư quốc tế so với công ty CP ( nếu có ) .
2. Trường hợp biến hóa nội dung ĐK doanh nghiệp, những đổi khác tương ứng phải được thông tin công khai minh bạch trên Cổng thông tin vương quốc về ĐK doanh nghiệp .
3. Thời hạn thông tin công khai thông tin về doanh nghiệp lao lý tại khoản 1 và khoản 2 Điều này là 30 ngày kể từ ngày được công khai minh bạch .

Điều 33. Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp

 1. Tổ chức, cá nhân có quyền đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh và Cơ quan đăng ký kinh doanh cung cấp thông tin được lưu giữ trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải nộp phí theo quy định của pháp luật.
 2. Cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh và Cơ quan đăng ký kinh doanh có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều này.
 3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 34. Tài sản góp vốn

 1. Tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.
 2. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản quy định tại khoản 1 Điều này mới có quyền sử dụng tài sản đó để góp vốn theo quy định của pháp luật.

Điều 35. Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

 1. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây:

a ) Đối với gia tài có ĐK quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty theo pháp luật của pháp lý. Việc chuyển quyền chiếm hữu, chuyển quyền sử dụng đất so với gia tài góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ ;
b ) Đối với gia tài không ĐK quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực thi bằng việc giao nhận gia tài góp vốn có xác nhận bằng biên bản, trừ trường hợp được thực thi trải qua thông tin tài khoản .
2. Biên bản giao nhận gia tài góp vốn phải gồm có những nội dung đa phần sau đây :
a ) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty ;
b ) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, số sách vở pháp lý của cá thể, số sách vở pháp lý của tổ chức triển khai của người góp vốn ;
c ) Loại gia tài và số đơn vị chức năng gia tài góp vốn ; tổng giá trị gia tài góp vốn và tỷ suất của tổng giá trị gia tài đó trong vốn điều lệ của công ty ;
d ) Ngày giao nhận ; chữ ký của người góp vốn hoặc người đại diện thay mặt theo ủy quyền của người góp vốn và người đại diện thay mặt theo pháp lý của công ty .
3. Việc góp vốn chỉ được coi là thanh toán giao dịch xong khi quyền sở hữu hợp pháp so với gia tài góp vốn đã chuyển sang công ty .
4. Tài sản được sử dụng vào hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của chủ doanh nghiệp tư nhân không phải làm thủ tục chuyển quyền chiếm hữu cho doanh nghiệp .
5. Việc thanh toán giao dịch so với mọi hoạt động giải trí mua, bán, chuyển nhượng ủy quyền CP và phần vốn góp, nhận cổ tức và chuyển doanh thu ra quốc tế của nhà đầu tư quốc tế đều phải được triển khai trải qua thông tin tài khoản theo lao lý của pháp lý về quản trị ngoại hối, trừ trường hợp giao dịch thanh toán bằng gia tài và hình thức khác không bằng tiền mặt .

Điều 36. Định giá tài sản góp vốn

 1. Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam.
 2. Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc đồng thuận hoặc do một tổ chức thẩm định giá định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được trên 50% số thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận.

Trường hợp gia tài góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị trong thực tiễn của gia tài đó tại thời gian góp vốn thì những thành viên, cổ đông sáng lập cùng trực tiếp góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tiễn của gia tài góp vốn tại thời gian kết thúc định giá ; đồng thời trực tiếp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm so với thiệt hại do cố ý định giá gia tài góp vốn cao hơn giá trị trong thực tiễn .

 1. Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do chủ sở hữu, Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần và người góp vốn thỏa thuận định giá hoặc do một tổ chức thẩm định giá định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và chủ sở hữu, Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận.

Trường hợp gia tài góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tiễn của gia tài đó tại thời gian góp vốn thì người góp vốn, chủ sở hữu, thành viên Hội đồng thành viên so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, thành viên Hội đồng quản trị so với công ty CP cùng trực tiếp góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tiễn của gia tài góp vốn tại thời gian kết thúc định giá ; đồng thời trực tiếp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm so với thiệt hại do việc cố ý định giá gia tài góp vốn cao hơn giá trị trong thực tiễn .

Điều 37. Tên doanh nghiệp

 1. Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:

a ) Loại hình doanh nghiệp ;
b ) Tên riêng .
2. Loại hình doanh nghiệp được viết là “ công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn ” hoặc “ công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn ” so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn ; được viết là “ công ty CP ” hoặc “ công ty CP ” so với công ty CP ; được viết là “ công ty hợp danh ” hoặc “ công ty HD ” so với công ty hợp danh ; được viết là “ doanh nghiệp tư nhân ”, “ DNTN ” hoặc “ doanh nghiệp TN ” so với doanh nghiệp tư nhân .
3. Tên riêng được viết bằng những vần âm trong bảng vần âm tiếng Việt, những chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu .
4. Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt, khu vực kinh doanh thương mại của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên những sách vở thanh toán giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành .
5. Căn cứ vào lao lý tại Điều này và những điều 38, 39 và 41 của Luật này, Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại có quyền khước từ chấp thuận đồng ý tên dự kiến ĐK của doanh nghiệp .

Điều 38. Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp

 1. Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký được quy định tại Điều 41 của Luật này.
 2. Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.
 3. Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Điều 39. Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp

 1. Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.
 2. Trường hợp doanh nghiệp có tên bằng tiếng nước ngoài, tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoặc trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.
 3. Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài.

Điều 40. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh

 1. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.
 2. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện, cụm từ “Địa điểm kinh doanh” đối với địa điểm kinh doanh.
 3. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do chi nhánh, văn phòng đại diện phát hành.

Điều 41. Tên trùng và tên gây nhầm lẫn

 1. Tên trùng là tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được viết hoàn toàn giống với tên tiếng Việt của doanh nghiệp đã đăng ký.
 2. Các trường hợp được coi là tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký bao gồm:

a ) Tên tiếng Việt của doanh nghiệp ý kiến đề nghị ĐK được đọc giống tên doanh nghiệp đã ĐK ;
b ) Tên viết tắt của doanh nghiệp đề xuất ĐK trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã ĐK ;
c ) Tên bằng tiếng quốc tế của doanh nghiệp đề xuất ĐK trùng với tên bằng tiếng quốc tế của doanh nghiệp đã ĐK ;
d ) Tên riêng của doanh nghiệp ý kiến đề nghị ĐK chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã ĐK bởi 1 số ít tự nhiên, 1 số ít thứ tự hoặc một vần âm trong bảng vần âm tiếng Việt, chữ F, J, Z, W được viết liền hoặc cách ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó ;
đ ) Tên riêng của doanh nghiệp đề xuất ĐK chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã ĐK bởi một ký hiệu “ và ” hoặc “ và ”, “. ”, “, ”, “ + ”, “ – ”, “ _ ” ;
e ) Tên riêng của doanh nghiệp đề xuất ĐK chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã ĐK bởi từ “ tân ” ngay trước hoặc từ “ mới ” được viết liền hoặc cách ngay sau hoặc trước tên riêng của doanh nghiệp đã ĐK ;
g ) Tên riêng của doanh nghiệp đề xuất ĐK chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã ĐK bởi một cụm từ “ miền Bắc ”, “ miền Nam ”, “ miền Trung ”, “ miền Tây ”, “ miền Đông ” ;
h ) Tên riêng của doanh nghiệp trùng với tên riêng của doanh nghiệp đã ĐK .
3. Các trường hợp pháp luật tại những điểm d, đ, e, g và h khoản 2 Điều này không vận dụng so với công ty con của công ty đã ĐK .

Điều 42. Trụ sở chính của doanh nghiệp

Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác lập theo địa giới đơn vị chức năng hành chính ; có số điện thoại cảm ứng, số fax và thư điện tử ( nếu có ) .

Điều 43. Dấu của doanh nghiệp

 1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
 2. Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.
 3. Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.

Điều 44. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

 1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
 2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.
 3. Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

Điều 45. Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp; thông báo địa điểm kinh doanh

 1. Doanh nghiệp có quyền thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới đơn vị hành chính.
 2. Trường hợp thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Hồ sơ bao gồm:

a ) Thông báo thành lập Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt ;
b ) Bản sao quyết định hành động thành lập và bản sao biên bản họp về việc thành lập Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt của doanh nghiệp ; bản sao sách vở pháp lý của cá thể so với người đứng đầu Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt .

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

4. Doanh nghiệp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm ĐK đổi khác nội dung Giấy ghi nhận ĐK hoạt động giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có đổi khác .
5. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định hành động khu vực kinh doanh thương mại, doanh nghiệp thông tin khu vực kinh doanh thương mại đến Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại .
6. nhà nước lao lý cụ thể Điều này .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *