Thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh theo quy định mới 2021

Hầu hết các cá nhân khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đều muốn được giảm mức thuế phải nộp xuống tối đa, trong đó đăng ký người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh. Luật Hoàng Phi sẽ hướng dẫn về thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh trong bài viết dưới đây để các chủ thể nắm được khi thực hiện.

Hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh gồm những gì?

Theo lao lý của Luật thuế thu nhập cá thể thì sau khi ĐK giảm trừ gia cảnh thì những cá thể phải nộp hồ sơ chứng tỏ gồm có bản sao sách vở nhân thân ( Giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân ) và những sách vở theo từng đối tượng người tiêu dùng như sau :

– Đối với người nhờ vào là con :

+ Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật so với trường hợp con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật hoặc không có năng lực lao động ;

+ Bản sao Thẻ sinh viên hoặc bản khai có xác nhận của trường hoặc các giấy tờ khác chứng minh đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông hoặc học nghề khi con đang theo học tại bậc học đó;

+ Bản sao Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi, Quyết định công nhận việc nhận, cha, mẹ, con trong trường hợp con là con nuôi, con ngoài giá thú hoặc con riêng .

– Đối với người phụ thuộc vào là vợ hoặc chồng :

+ Bản sao sổ hộ khẩu hoặc bản chụp giấy ghi nhận kết hôn để chứng tỏ quan hệ hôn nhân gia đình ;
+ Bản sao Giấy ghi nhận khuyết tật trong trường hợp vợ hoặc chồng là người khuyết tật hoặc không có năng lực lao động ; bản sao hồ sơ bệnh án trong trường hợp vợ hoặc chồng không có năng lực lao động như bệnh AIDS, ung thư, …

– Đối với người nhờ vào là cha mẹ đẻ, cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, cha mẹ nuôi, mẹ kế, cha dượng :

+ Bản sao Sổ hộ khẩu, Giấy khai sinh, Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con để chứng tỏ quan hệ cha, mẹ, con .
+ Bản sao Giấy ghi nhận khuyết tật trong trường hợp cha me bị khuyết tật hoặc không có năng lực lao động, hồ sơ bệnh án trong trường hợp mắc bệnh dẫn đến không có năng lực lao động .

– Các đối tượng người tiêu dùng phục thuộc khác phải có sách vở xác nhận nghĩa vụ và trách nhiệm nuôi dưỡng theo lao lý .

Mẫu ĐK giảm trừ gia cảnh 2021

Điều 9 Thông tư số 111 / 2013 / TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính có lao lý :
c. 2 ) Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc vào
c. 2.1 ) Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người nhờ vào nếu người nộp thuế đã ĐK thuế và được cấp mã số thuế .
c. 2.2 ) Khi người nộp thuế ĐK giảm trừ gia cảnh cho người nhờ vào sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người nhờ vào và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi ĐK. Đối với người nhờ vào đã được ĐK giảm trừ gia cảnh trước ngày Thông tư này có hiệu lực hiện hành thi hành thì liên tục được giảm trừ gia cảnh cho đến khi được cấp mã số thuế .
c. 2.3 ) Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người nhờ vào trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người nhờ vào kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm nuôi dưỡng khi người nộp thuế triển khai quyết toán thuế và có ĐK giảm trừ gia cảnh cho người nhờ vào. Riêng so với người nhờ vào khác theo hướng dẫn tại tiết d. 4, điểm d, khoản 1, Điều này thời hạn ĐK giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó .
c. 2.4 ) Mỗi người nhờ vào chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người nhờ vào phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận hợp tác để ĐK giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế .
Như vậy, để giảm trừ gia cảnh cho bản thân và người nhờ vào, cá thể nộp thuế cần phải ĐK thuế, được cấp mã số thuế và ĐK giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc vào .
Hiện nay, theo khoản 10 Điều 7 Thông tư số 95/2016 / TT-BTC thì hồ sơ ĐK thuế cho người phụ thuộc vào để giảm trừ gia cảnh như sau :
” 10. Hồ sơ ĐK thuế cho người phụ thuộc vào để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá thể theo lao lý tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư này
a ) Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá thể nộp hồ sơ ĐK thuế cho người nhờ vào trực tiếp tại cơ quan thuế, hồ sơ ĐK thuế gồm :
– Tờ khai ĐK người phụ thuộc vào của cá thể có thu nhập từ tiền lương, tiền công mẫu số 20 – ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này ( trên tờ khai ghi lại vào ô “ Đăng ký thuế ” và ghi rất đầy đủ những thông tin ) .
– Bản sao không nhu yếu xác nhận Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực thực thi hiện hành ( so với người nhờ vào có quốc tịch Nước Ta từ đủ 14 tuổi trở lên ) hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực thực thi hiện hành ( so với cá thể là người phụ thuộc vào có quốc tịch Nước Ta dưới 14 tuổi ) ; bản sao không nhu yếu xác nhận Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực thực thi hiện hành ( so với cá thể là người nhờ vào có quốc tịch quốc tế và người Nước Ta sống ở quốc tế ) .
b ) Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá thể ĐK thuế cho người nhờ vào qua cơ quan chi trả thu nhập :
Cá nhân gửi văn bản chuyển nhượng ủy quyền và sách vở của người nhờ vào ( bản sao không nhu yếu xác nhận Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực thực thi hiện hành ( so với người phụ thuộc vào có quốc tịch Nước Ta từ đủ 14 tuổi trở lên ) hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực thực thi hiện hành ( so với cá thể là người nhờ vào có quốc tịch Nước Ta dưới 14 tuổi ) ; bản sao không nhu yếu xác nhận Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực thực thi hiện hành ( so với cá thể là người phụ thuộc vào có quốc tịch quốc tế và người Nước Ta sống ở quốc tế ) cho cơ quan chi trả thu nhập .
Cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp hồ sơ ĐK thuế của người nhờ vào và gửi Tờ khai ĐK thuế tổng hợp cho người phụ thuộc vào của cá thể có thu nhập từ tiền lương, tiền công trải qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 20 – ĐKT-TH-TCT phát hành kèm theo Thông tư này ( trên tờ khai lưu lại vào ô “ Đăng ký thuế ” và ghi không thiếu những thông tin ) qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc bằng giấy. ”
Như vậy ngoài những sách vở chứng tỏ thông tin người phụ thuộc vào thì hồ sơ ĐK giảm trừ gia cảnh phải có tờ khai theo mẫu, hay nhiều người gọi với tên là mẫu ĐK giảm trừ gia cảnh. Tờ khai ĐK giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc vào tại thời gian lúc bấy giờ gồm có 2 mẫu sau :

+ Mẫu số 20-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC (áp dụng với cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc trực tiếp tại cơ quan thuế);

+ Mẫu số 20 – ĐKT-TH-TCT phát hành kèm theo Thông tư số 95/2016 / TT-BTC ( vận dụng với cá thể thuộc diện nộp thuế thu nhập cá thể ĐK thuế cho người nhờ vào qua cơ quan chi trả thu nhập ) .
Tuy nhiên, từ ngày 17/1/2021, Thông tư số 105 / 2020 / TT-BTC của Bộ Tài chính sẽ sửa chữa thay thế cho Thông tư số 95/2016 / TT-BTC, do đó, những mẫu này sẽ có sự kiểm soát và điều chỉnh tương ứng. Quý vị cần quan tâm để tránh nhầm lẫn mẫu khi kê khai ĐK giảm trừ gia cảnh cho người nhờ vào. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân phối tới Quý vị mẫu ĐK giảm trừ gia cảnh theo Thông tư số 105 / 2020 / TT-BTC, Quý vị có chăm sóc hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm, tải về .

Tải ( Download ) mẫu ĐK giảm trừ gia cảnh 2021

Download Tại Đây

Thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh

Việc nộp hồ sơ ĐK giảm trừ gia cảnh sẽ được thực thi sau khi cá thể đã có ĐK người nhờ vào với cơ quan quản trị thuế trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày nộp tờ khai ĐK người phụ thuộc vào .
Trong trường hợp người nộp thuế tự triển khai ĐK giảm trừ gia cảnh thì sẽ không số lượng giới hạn thời hạn nộp hồ sơ ĐK giảm trừ gia cảnh nhưng phải bảo vệ nộp hồ sơ trong thời hạn quyết toán thuế để được giảm trừ cho năm tính thuế đó .
Hiện nay, thời hạn ở đầu cuối để cá thể thực thi quyết toán thuế là ngày 31/3 của nằm liền kề năm kinh tế tài chính đó .
Trường hợp người nộp thuế ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá thể cho cơ quan, đơn vị chức năng chi trả thu nhập thì cơ quan, đơn vị chức năng đó phải ĐK thuế cho người nhờ vào, nộp hồ sơ ĐK giảm trừ gia cảnh chậm nhất là trước thời gian quyết toán thuế thu nhập cá thể hằng năm 10 ngày thao tác .
Lưu ý, so với trường hợp ĐK giảm trừ gia cảnh so với người nhờ vào thuộc nhóm đối tượng người tiêu dùng khác ( anh chị em ruột, ông bà, cô, dì, …. ) thì thời hạn ĐK giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31/12 của năm đó .
Nếu người nộp thuế ĐK quá thời hạn nêu trên thì không được giảm trừ gia cảnh so với người nhờ vào đó cho năm tính thuế đó .

Đăng ký giảm trừ gia cảnh ở đâu?

Theo pháp luật tại Thông tư 111 / 2013 / TT – BTC thì khu vực nộp hồ sơ chứng tỏ người nhờ vào là cơ quan thuế nơi người nộp thuế nộp bản ĐK người nhờ vào .
Cơ quan, tổ chức triển khai chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có nghĩa vụ và trách nhiệm lưu giữ hồ sơ chứng tỏ người phụ thuộc vào nêu trên và xuất trình khi cơ quan thuế, bộ phận thanh tra thực thi thanh tra, kiểm tra thuế theo kế hoạch và đột suất .

Ngoài ra, người nộp thuế có thể thực hiện thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh tại chính cơ quan, đơn vị đang thực hiện chi trả thu nhập để cơ quan đại diện nộp hồ sơ cho cơ quan thuế theo quy định.

Thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh

Trường hợp 1: Người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh với cơ quan thuế

Bước 1 : Chuẩn bị hồ sơ ĐK :

– Tờ khai ĐK người phụ thuộc vào theo mẫu 20 – ĐKT – TCT của Bộ Tài chính .
– Bản sao không cần công chứng, xác nhận một trong những sách vở nhân thân của người nhờ vào như : Giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân .

Bước 2 : Nộp hồ sơ ĐK người nhờ vào cho cơ quan thuế .

Bước 3 : Nộp hồ sơ chứng tỏ người nhờ vào

Người nộp hồ sơ chứng tỏ người phụ thuộc vào gồm có những sách vở ở phần trên trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ĐK người nhờ vào với cơ quan thuế .

Trường hợp 2: Người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh thông qua cơ quan, đơn vị chi trả thu nhập

Bước 1 : Người nộp thuế chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ ĐK giảm người nhờ vào gửi cho cơ quan, tổ chức triển khai gồm có :

– Văn bản ủy quyền (giấy ủy quyền);

– Giấy tờ nhân thân của người phụ thuộc vào như Giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân ( bản sao ) ;

– Tờ khai đăng ký người phụ thuộc theo mẫu 20 – ĐKT – TH –TCT của Bộ Tài chính.

Và hồ sơ chứng tỏ người phụ thuộc vào gồm có những sách vở nêu ở phần trên .

Bước 2 : Doanh nghiệp nộp hồ sơ ĐK giảm trừ gia cảnh cho cơ quan quản trị thuế theo lao lý .

Mọi vấn đề thắc mắc về thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh, Quý độc giả có thể liên hệ qua tổng đài tư vấn 1900.6557 để được luật sư, chuyên viên của chúng tôi giải đáp chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *