Cách hoạch toán thù lao của thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát

Tư vấn cách hoạch toán thù lao trả cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban trấn áp công ty CP theo lao lý mới. Chi tiêu trả cho thành viên Hội đồng quản trị và ban trấn áp được tính là ngân sách hài hòa và hợp lý khi xem xét tính thuế thu nhập doanh nghiệp cho công ty CP .

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát có được tính làm chi phí hợp lý?

Theo như Điểm d Khoản 2.5 Điều 6 của TT123 / 2012 / TT-BTC ngày 27/7/2012 về CÁC KHOẢN CHI KHÔNG ĐƯỢC TRỪ như sau :

d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.

Theo như Điểm d Khoản 2.5 Điều 6 của TT78 / năm trước / TT-BTC ngày 18/06/2014 về CÁC KHOẢN CHI KHÔNG ĐƯỢC TRỪ như sau :

d ) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên ( do một cá thể làm chủ ) ; thù lao trả cho những sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia quản lý sản xuất, kinh doanh thương mại

Theo luật doanh nghiệp 2020 thì : “ 3. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản trị khác được tính vào ngân sách kinh doanh thương mại của công ty theo pháp luật của pháp lý về thuế thu nhập doanh nghiệp và phải được biểu lộ thành mục riêng trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính hằng năm của công ty, phải báo cáo giải trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. ”

Tham khảo: Quy định về công ty cổ phần

Căn cứ theo những qui định nêu trên, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban trấn áp được công nhận là khoản ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh nghiệp khi thỏa mãn nhu cầu những điều kiện kèm theo sau :
✔ Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban trấn áp được trải qua tại Đại hội cổ đông thường niên .

✔  Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trực tiếp tham gia điều hành, quản trị ngân hàng.

✔ Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban trấn áp phải được bộc lộ thành mục riêng trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính hằng năm .
✔ Phải có chứng từ chi theo lao lý của pháp lý .

Tham khảo : Thương Mại Dịch Vụ tư vấn pháp lý doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *