QĐ 7757/QĐ-BYT văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực lĩnh vực quản lý của BYT

STT

Tên loi và tên gọi văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. Lĩnh vực an toàn thc phẩm

1. Nghị định của nhà nước 67/2016 / NĐ-CP 01/7/2016 Quy định về điều kiện kèm theo sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm thuộc nghành nghề dịch vụ quản trị chuyên ngành của Bộ Y tế. 1. Điều 2 Chương I, 2. Chương IV và Chương V Đã được bãi bỏ bởi Nghị định số 155 / 2018 / NĐ-CP ngày 12/11/2018 của nhà nước sửa đổi, bổ trợ một số ít lao lý tương quan đến điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước của Bộ Y tế 12/11/2018 2. Nghị định của nhà nước 15/2018 / NĐ-CP 02/02/2018 Quy định chi tiết cụ thể thi hành một số ít điều của Luật bảo đảm an toàn thực phẩm Điểm c khoản 2 Điều 5 Đã được bãi bỏ bởi Nghị định số 155 / 2018 / NĐ-CP ngày 12/11/2018 của nhà nước sửa đổi, bổ trợ 1 số ít lao lý tương quan đến điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước của Bộ Y tế 12/11/2018 3. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế 43/2014 / TT-BYT 24/11/2014 Quản lý thực phẩm công dụng 1. Khoản 1, 3 Điều 14, 2. Khoản 1 Điều 15 Đã được bãi bỏ bởi Nghị định số 155 / 2018 / NĐ-CP ngày 12/11/2018 của nhà nước sửa đổi, bổ trợ 1 số ít pháp luật tương quan đến điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước của Bộ Y tế 12/11/2018 4. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế 09/2015 / TT-BYT 25/5/2015 Quy định về xác nhận nội dung quảng cáo so với mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ đặc biệt quan trọng thuộc nghành nghề dịch vụ quản trị của Bộ Y tế 1. Điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ Khoản 3 Điều 1 ; 2. Điều 7, Điều 10, Điều 16 ; 3. Điểm b khoản 1 và khoản 3 Điều 12 Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2018 / TT-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số ít văn bản quy phạm pháp luật trong nghành nghề dịch vụ y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế phát hành, liên tịch phát hành. 15/11/2018

II. Bảo hiểm y tế

5. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế 40/2014 / TT-BYT 17/11/2014 Ban hành và hướng dẫn thực thi hạng mục thuốc tân dược thuộc khoanh vùng phạm vi thanh toán giao dịch của quỹ bảo hiểm y tế. Tên những thuốc pháp luật tại số thứ tự 636, 1039 của cột số 2 thuộc Danh mục thuốc tân dược thuộc khoanh vùng phạm vi thanh toán giao dịch của Quỹ Bảo hiểm y tế Được bãi bỏ bởi Thông tư số 50/2017 / TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ trợ những pháp luật tương quan đến giao dịch thanh toán ngân sách khám bệnh, chữa bệnh. 01/3/2018 6. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế 05/2015 / TT-BYT 17/3/2015 Ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học truyền thống thuộc khoanh vùng phạm vi thanh toán giao dịch của quỹ bảo hiểm y tế 1. những thuốc pháp luật tại số thứ tự 26, 28, 34, 58, 88, 141, 143, 158, 196, 233 của cột số 1 thuộc Danh mục thuốc đông y, thuốc dược liệu ; 2. Tên vị thuốc tại số thứ tự 296 cột số 1 thuộc Danh mục thuốc đông y, thuốc dược liệu ; 3. Nguồn gốc vị thuốc tại số thứ tự 301 cột số 1 thuộc Danh mục thuộc đông y, thuốc dược liệu ; Được bãi bỏ bởi Thông tư số 50/2017 / TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ trợ những lao lý tương quan đến thanh toán giao dịch ngân sách khám bệnh, chữa bệnh. 01/3/2018 7. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế 40/2015 / TT-BYT 16/11/2015 Quy định ĐK khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế bắt đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. 1. Khoản 6 Điều 11, điểm c khoản 1 2. Khoản 2 Điều 12 Được bãi bỏ bởi Nghị định 146 / 2018 / NĐ-CP ngày 17/10/2018 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể và hướng dẫn giải pháp thi hành một số ít điều của Luật bảo hiểm y tế. 01/12/2018 Riêng pháp luật tại điểm b khoản 1 Điều 6, Điều 8 hết liệu lực từ ngày 31/12/2018 8. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế 35/2016 / TT-BYT 28/9/2016 Ban hành Danh mục và tỷ suất, điều kiện kèm theo giao dịch thanh toán so với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc khoanh vùng phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế ; 1. Điểm b Khoản 1 Điều 3 ; 2. Khoản 2 Điều 5 ; 3. Mục 1, 10 và 14 của Danh mục 1 – Dịch Vụ Thương Mại kỹ thuật có pháp luật đơn cử điều kiện kèm theo, tỷ suất và mức giá giao dịch thanh toán ; 4. Mục 12, 13, 39 và 65 của Danh mục 2 – Thương Mại Dịch Vụ kỹ thuật y tế có lao lý đơn cử điều kiện kèm theo thanh toán giao dịch. Được bãi bỏ bởi Thông tư số 50/2017 / TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ trợ những pháp luật tương quan đến giao dịch thanh toán ngân sách khám bệnh, chữa bệnh. 01/3/2018 9. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế 04/2017 / TT-BYT 14/4/2017 Ban hành Danh mục và tỷ suất, điều kiện kèm theo thanh toán giao dịch so với vật tư y tế thuộc khoanh vùng phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế : 1. Điểm c Khoản 2 Điều 3 ; 2. Số thứ tự 35, mã số N03. 01.030 ; 3. Số thứ tự số 262, mã số N07. 04.050. Được bãi bỏ bởi Thông tư số 50/2017 / TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ trợ những pháp luật tương quan đến giao dịch thanh toán ngân sách khám bệnh, chữa bệnh. 01/3/2018

II. Lĩnh vực Dược

10. Nghị định của nhà nước 54/2017 / NĐ-CP 08/5/2017 Quy định cụ thể một số ít điều về giải pháp thi hành Luật dược 1. Điểm c và điểm g khoản 1 Điều 3. 2. Điểm b khoản 1 Điều 4, 3. Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13. 4. Khoản 1, khoản 3 và khoản 4 Điều 14. 5. Khoản 4 Điều 19. 6. Điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ và điểm e khoản 2 Điều 21. 7. Khoản 2 Điều 23. 8. Điều 24. 9. Điều 25. 10. Điều 26. 11. Điều 27. 12. Khoản 1 Điều 28. 13. Quy định nhu yếu phải có thêm tài liệu trình độ kỹ thuật và nhân sự theo nguyên tắc Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên vật liệu làm thuốc so với trường hợp cơ sở ý kiến đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại với khoanh vùng phạm vi xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên vật liệu làm thuốc có bán thuốc, nguyên vật liệu làm thuốc nhập khẩu cho cơ sở kinh doanh bán lẻ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại điểm b khoản 2 Điều 32. 14. Khoản 3 Điều 32. 15. Khoản 5 Điều 38. 16. Khoản 2 Điều 40. 17. Điểm d khoản 1 ; điểm đ khoản 2 ; điểm b, c khoản 3 ; điểm d khoản 4 ; điểm c khoản 5 ; điểm d khoản 7 ; điểm b, d khoản 10 ; điểm b, c khoản 11 Điều 43. 18. Quy định kho, khu vực riêng phải có tường và trần vững chắc được làm từ vật tư chắc như đinh lao lý tại điểm a khoản 1, điểm a khoản 2, điểm a khoản 5 và điểm a khoản 7 Điều 43. 19. Điểm c khoản 1 ; điểm c khoản 2 ; điểm b khoản 3 ; điểm b khoản 4 ; khoản 5 ; điểm c khoản 6 ; khoản 7 ; điểm b khoản 12 Điều 44. 20. Khoản 2 Điều 49. 21. Điều 50. 22. Điều 52. 23. Điểm b khoản 1 Điều 53. 24. Điểm b, c khoản 2 Điều 58. 25. Điểm c khoản 3, điểm a khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 60. 26. Điểm c khoản 2, điểm b khoản 4 Điều 62. 27. Điểm c khoản 1, điểm i khoản 2 Điều 65. 28. Yêu cầu phải có Báo cáo tác dụng kinh doanh thương mại thuốc trong hồ sơ đề xuất cấp phép nhập khẩu thuốc trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng trong 1 số ít ngành, nghành nghề dịch vụ pháp luật tại điểm g khoản 2 Điều 65, điểm h khoản 2 Điều 66, điểm e khoản 2 Điều 69. 29. Yêu cầu phải có Giấy chứng nhận thực hành thực tế tốt sản xuất của cơ sở tham gia sản xuất thuốc nhập khẩu trong hồ sơ đề xuất cấp phép nhập khẩu thuốc pháp luật tại điểm h khoản 2 Điều 65, điểm i khoản 2 Điều 66, điểm g khoản 2 Điều 69, điểm h khoản 2 Điều 71, điểm i khoản 2 Điều 72 so với trường hợp trên Giấy ghi nhận loại sản phẩm dược đã xác nhận cơ sở sản xuất đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành thực tế tốt sản xuất. 30. Điểm k khoản 2 Điều 66. 31. Điểm a khoản 1 ; khoản 2 Điều 68. 32. Yêu cầu phải có bản chính Bản cam kết của cơ sở sản xuất và cơ sở cung ứng thuốc quốc tế về việc bảo vệ chất lượng, bảo đảm an toàn, hiệu suất cao pháp luật tại điểm e khoản 3 Điều 68 so với trường hợp nhập khẩu sinh phẩm. 33. Điểm h khoản 2 Điều 69. 34. Điểm b khoản 2 Điều 70. 35. Điểm i khoản 2 Điều 71. 36. Điểm đ khoản 2 Điều 73. 37. Điểm b khoản 1 Điều 74. 38. Điểm b và điểm d khoản 3 Điều 75. 39. Yêu cầu phải lập đơn hàng riêng lao lý tại khoản 1 Điều 76 so với trường hợp nhập khẩu thuốc theo lao lý tại Điều 72. 40. Điểm b khoản 3 Điều 76. 41. Yêu cầu về hợp pháp hóa lãnh sự so với nhãn thuốc pháp luật tại điểm d khoản 3 Điều 76. 42. Quy định về yêu cầu Giấy ghi nhận loại sản phẩm dược phải có nội dung xác nhận thuốc được lưu hành trong thực tiễn ở nước cấp Giấy chứng nhận mẫu sản phẩm dược lao lý tại điểm đ khoản 4 Điều 76. 43. Khoản 2 Điều 78. 44. Điểm b khoản 2 Điều 82. 45. Điểm b, điểm c khoản 1 Điều 84. 46. Điểm đ khoản 2 Điều 85. 47. Điểm b khoản 1 Điều 86. 48. Quy định cơ sở cung ứng nguyên vật liệu làm thuốc phải trấn áp đặc biệt quan trọng được nhập khẩu để kiểm nghiệm, điều tra và nghiên cứu hoặc sản xuất thuốc xuất khẩu theo pháp luật tại Điều 80 ; nguyên vật liệu làm thuốc nhập khẩu theo pháp luật tại Điều 82, 83, 84, 85 ; thuốc viện trợ, viện trợ nhân đạo phải triển khai lao lý tại khoản 15 Điều 91. 49. Yêu cầu phải nộp bản chính hoặc bản sao có đóng dấu xác nhận của cơ sở nhập khẩu Phiếu kiểm nghiệm cho từng lô thuốc, nguyên vật liệu làm thuốc nhập khẩu được pháp luật tại điểm c khoản 4 Điều 92 trong trường hợp nhập khẩu thuốc theo pháp luật tại điểm a, b khoản 1 Điều 72. 50. Yêu cầu nộp bản sao có đóng dấu xác nhận của cơ sở nhập khẩu so với giấy ủy quyền hoặc giấy phép bán hàng hoặc giấy ghi nhận quan hệ đối tác chiến lược lao lý tại điểm d khoản 2 Điều 92 so với thuốc viện trợ, viện trợ nhân đạo. 51. Yêu cầu nộp bản sao có đóng dấu xác nhận của cơ sở nhập khẩu so với giấy ủy quyền hoặc giấy phép bán hàng hoặc giấy ghi nhận quan hệ đối tác chiến lược pháp luật tại : điểm đ khoản 4 Điều 92 so với thuốc nhập khẩu theo pháp luật tại Điều 68, Điều 72, 61. Điều 114. 62. Điều 115. 63. Khoản 2 và 3 Điều 120. 64. Điểm đ khoản 1 và điểm đ khoản 2 Điều 121. 65. Điều 122. 66. Điều 123. 67. Khoản 4 Điều 124. 68. Điểm b khoản 4 Điều 130. 69. Điểm đ, điểm e, điểm g khoản 4 Điều 131. 70. Khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 134. 71. Quy định về lộ trình triển khai nhu yếu về chứng từ hành nghề dược của người đảm nhiệm về bảo vệ chất lượng thuốc của cơ sở sản xuất lao lý tại khoản 1, khoản 4 Điều 140. 72. Mẫu số 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16 và 17 Phụ lục I. 73. Dòng 120 và 159 Phụ lục V. 74. Mẫu số 03 và 04 Phụ lục VI. Được bãi bỏ bởi Nghị định số 155 / 2018 / NĐ-CP ngày 12/11/2018 của nhà nước sửa đổi, bổ trợ 1 số ít lao lý tương quan đến điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước của Bộ Y tế 12/11/2018 11. Nghị định của nhà nước 93/2016 / NĐ-CP 01/7/2016 Quy định điều kiện kèm theo sản xuất mỹ phẩm 1. Khoản 1 Điều 3. 2. Điểm c và e khoản 3 Điều 4. 3. Điểm d khoản 1 Điều 7. 4. Điểm b khoản 2 Điều 7. Được bãi bỏ bởi Nghị định số 155 / 2018 / NĐ-CP ngày 12/11/2018 của nhà nước sửa đổi, bổ trợ 1 số ít pháp luật tương quan đến điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước của Bộ Y tế 12/11/2018 12. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế 10/2003 / TT-BYT 16/12/2003 Hướng dẫn những Công ty quốc tế ĐK hoạt động giải trí về vắc xin, sinh phẩm y tế với Nước Ta 1. Mục I 2. Khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 6 Mục II Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2018 / TT-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ 1 số ít văn bản quy phạm pháp luật trong nghành nghề dịch vụ y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế phát hành, liên tịch phát hành. 15/11/2018 13. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế 17/2001 / TT-BYT 01/8/2001 Hướng dẫn doanh nghiệp quốc tế ĐK hoạt động giải trí về thuốc và nguyên vật liệu làm thuốc tại Nước Ta Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 9, Điều 10, Điều 11 Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2018 / TT-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ 1 số ít văn bản quy phạm pháp luật trong nghành nghề dịch vụ y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế phát hành, liên tịch phát hành. 15/11/2018 14. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế 02/2007 / TT-BYT 24/01/2007 Hướng dẫn chi tiết cụ thể thi hành 1 số ít điều về điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại thuốc theo lao lý của Luật Dược và Nghị định số 79/2006 / NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của nhà nước lao lý cụ thể thi hành một số ít điều của Luật Dược 1. Khoản 2 và Khoản 3 Mục I. 2. Khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 7, khoản 8 Mục II Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2018 / TT-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số ít văn bản quy phạm pháp luật trong nghành nghề dịch vụ y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế phát hành, liên tịch phát hành. 15/11/2018 15. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế 47/2010 / TT-BYT 29/12/2010 Hướng dẫn hoạt động giải trí xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và vỏ hộp tiếp xúc trực tiếp với thuốc Toàn bộ khoanh vùng phạm vi kiểm soát và điều chỉnh so với xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, vỏ hộp tiếp xúc trực tiếp với thuốc trừ nội dung tương quan đến nhập khẩu sinh phẩm chẩn đoán in vitro Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2018 / TT-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số ít văn bản quy phạm pháp luật trong nghành nghề dịch vụ y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế phát hành, liên tịch phát hành. 15/11/2018 16. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế 06/2011 / TT-BYT 25/01/2011 Quy định về quản trị mỹ phẩm 1. Khoản 2 Điều 4. 2. Điểm b, d và g khoản 1 Điều 34. 3. Khoản 1 Điều 35. Được bãi bỏ bởi Nghị định số 155 / 2018 / NĐ-CP ngày 12/11/2018 của nhà nước sửa đổi, bổ trợ 1 số ít pháp luật tương quan đến điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước của Bộ Y tế 12/11/2018 17. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế 15/2011 / TT-BYT 19/4/2011 Quy định về tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của cơ sở kinh doanh bán lẻ thuốc trong bệnh viện 1. Điều 4 và Điều 5. 2. Khoản 3, 4 và 5 Điều 6 Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2018 / TT-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số ít văn bản quy phạm pháp luật trong nghành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế phát hành, liên tịch phát hành. 25/11/2018 18. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế 45/2011 / TT-BYT 21/12/2011 Sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Quyết định số 1570 / 2000 / QĐ BYT ngày 22/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tiến hành vận dụng nguyên tắc “ thực hành thực tế tốt phòng kiểm nghiệm thuốc ” ; Quyết định số 2701 / 2001 / QĐ-BYT ngày 29/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tiến hành vận dụng nguyên tắc “ thực hành thực tế tốt dữ gìn và bảo vệ thuốc ” ; Thông tư số 06/2004 / TT-BYT ngày 28/5/2004 hướng dẫn sản xuất gia công thuốc ; Quyết định 3886 / 2004 / QĐ-BYT ngày 13/11/2004 của Bộ Y tế về việc tiến hành vận dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn “ thực hành thực tế tốt sản xuất thuốc ” theo khuyến nghị của tổ chức triển khai y tế quốc tế ; thông tư số 13/2009 / TT-BYT ngày 01/9/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động giải trí thông tin quảng cáo thuốc ; thông tư số 22/2009 / TT-BYT ngày 24/11/2009 của Bộ Y tế lao lý về ĐK thuốc ; thông tư số 47/2010 / TT-BYT ngày 29/12/2010 hướng dẫn hoạt động giải trí xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và vỏ hộp tiếp xúc trực tiếp với thuốc Điều 5 Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2018 / TT-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số ít văn bản quy phạm pháp luật trong nghành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế phát hành, liên tịch phát hành. 25/11/2018 Các lao lý về Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc Được bãi bỏ bởi Thông tư số 04/2018 / TT-BYT ngày 09/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế pháp luật về Thực hành tốt phòng thí nghiệm. 26/3/2018 19. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế 47/2011 / TT-BYT 21/12/2011 Sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Thông tư 17/2001 / TT-BYT ngày 01/08/2001 của Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp quốc tế ĐK hoạt động giải trí về thuốc và nguyên vật liệu làm thuốc tại Nước Ta và Thông tư 10/2003 / TT-BYT ngày 16/12/2003 hướng dẫn những công ty quốc tế ĐK hoạt động giải trí về vắc xin, sinh phẩm y tế với Nước Ta Toàn bộ nội dung Thông tư trừ Khoản 4 Điều 1 Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2018 / TT-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ 1 số ít văn bản quy phạm pháp luật trong nghành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế phát hành, liên tịch phát hành. 15/11/2018 20. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế 09/2015 / TT-BYT 25/5/2015 Quy định về xác nhận nội dung quảng cáo so với mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ đặc biệt quan trọng thuộc nghành quản trị của Bộ Y tế Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh về xác nhận nội dung quảng cáo so với thuốc Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2018 / TT-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số ít văn bản quy phạm pháp luật trong nghành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế phát hành, liên tịch phát hành. 15/11/2018 21. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế 06/2016 / TT-BYT 08/03/2016 Quy định ghi nhãn thuốc Toàn bộ nội dung Thông tư trừ những nội dung pháp luật ghi nhãn so với sinh phẩm chẩn đoán in vitro Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2018 / TT-BYT ngày 18/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế pháp luật ghi nhãn thuốc, nguyên vật liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc 01/6/2018 22. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế 45/2016 / TT-BYT 20/12/2016 Về việc phát hành Danh Mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu tại Nước Ta đã được xác lập mã số sản phẩm & hàng hóa theo Danh Mục sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu khuyến mại Danh Mục 1, Danh Mục 2, Danh Mục 3, Danh Mục 4 và Danh Mục 8 Được bãi bỏ bởi Thông tư số 06/2018 / TT-BYT ngày 06/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế phát hành Danh Mục thuốc, nguyên vật liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác lập mã số sản phẩm & hàng hóa theo Danh Mục sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Nước Ta. 21/5/2018

III. Lĩnh vực Kế hoạch – Tài chính

23. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế 02/2017 / TT-BYT 06/3/2017 Quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc khoanh vùng phạm vi thanh toán giao dịch của Quỹ bảo hiểm y tế trong những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn vận dụng giá, thanh toán giao dịch ngân sách khám bệnh chữa bệnh trong 1 số ít trường hợp 1. Khoản 2 Điều 5. 2. Điểm b khoản 3 Điều 6. 3. Tiết thứ 3 điểm b khoản 7 Điều 6. 4. Điểm b khoản 2 Điều 9. 5. Mục có thứ tự số 94, 105, 205, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 744, 745 và 1804 của Phụ lục III Được bãi bỏ bởi Thông tư 44/2017 / TT-BY T ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa đổi Thông tư 02/2017 / TT-BYT lao lý mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc khoanh vùng phạm vi giao dịch thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn vận dụng giá, giao dịch thanh toán ngân sách khám bệnh chữa bệnh trong một số ít trường hợp

01/01/2018

24. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế 05/2017 / TT-BYT Ngày 14/4/2017 Quy định giá tối đa và ngân sách Giao hàng cho việc xác lập giá một đơn vị chức năng máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn Khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 4 Được bãi bỏ bởi Thông tư số 20/2018 / TT-BYT ngày 30/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Thông tư số 05/2017 / TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá tối đa và ngân sách Giao hàng cho việc xác lập giá một đơn vị chức năng máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn. 01/11/2018

IV. Lĩnh vực khám chữa bệnh

25. Nghị định của nhà nước 109 / năm nay / NĐ-CP Ngày 01/7/2016 Quy định cấp chứng từ hành nghề so với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động giải trí so với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 1. Điểm đ khoản 1 Điều 7. 2. Khoản 17, 18 và 19 Điều 22. 3. Điểm a khoản 3 Điều 23. 4. Điểm b, c và k khoản 5 Điều 23. 5. Điểm b, c khoản 2 Điều 24. 6. Khoản 3, khoản 5 Điều 24. 7. Điểm a, c và d khoản 2 Điều 25. 8. Điểm a khoản 3 Điều 25. 9. Điểm b khoản 4, khoản 5 Điều 25. 10. Điểm a, d, đ và e khoản 1 Điều 26. 11. Tiết 9 tại điểm c khoản 1 Điều 26. 12. Điểm a khoản 2 Điều 26. 13. Điểm a, d và đ khoản 1 Điều 27. 14. Tiết thứ hai điểm a khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 27. 15. Tiết 10, 11 điểm a, điểm b và c khoản 1 Điều 28. 16. Điểm a và tiết 3 điểm b khoản 3 Điều 28. 17. Điểm b và c khoản 1 Điều 29. 18. Khoản 2 Điều 29. 19. Điểm a, b khoản 3 Điều 29. 20. Điểm a, d và đ khoản 1 Điều 30. 21. Điểm a khoản 2 Điều 30. 22. Điểm a khoản 3 Điều 30. 23. Tiết 2 và 3 điểm b khoản 3 Điều 30. 24. Điểm a khoản 4 Điều 31. 25. Khoản 5 Điều 31. 26. Điểm b khoản 2, điểm b khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 32. 27. Điều 33, 34, 35, 36, 37 và 38. 28. Điểm b và c khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 39. Được bãi bỏ bởi Nghị định số 155 / 2018 / NĐ-CP ngày 12/11/2018 của nhà nước sửa đổi, bổ trợ một số ít lao lý tương quan đến điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước của Bộ Y tế 12/11/2018 26. Nghị định của nhà nước 118 / năm nay / NĐ-CP 22/7/2016 Sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Nghị định số 56/2008 / NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2008 của nhà nước lao lý về tổ chức triển khai, hoạt động giải trí của ngân hàng nhà nước mô và Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận khung hình người 1. Tiết 4 điểm b khoản 2 Điều 3 a. 2. Tiết 4 điểm c khoản 2 Điều 3 a. 3. Tiết 2 điểm d khoản 1 Điều 4. Được bãi bỏ bởi Nghị định số 155 / 2018 / NĐ-CP ngày 12/11/2018 của nhà nước sửa đổi, bổ trợ 1 số ít lao lý tương quan đến điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước của Bộ Y tế 12/11/2018 27. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế 1895 / 1997 / QĐ-BYT 19/9/1997 Ban hành Quy chế bệnh viện 1. Điểm i Mục 2 của Quy chế công tác làm việc Khoa chẩn đoán hình ảnh ; 2. “ Đã hội chẩn toàn bệnh viện, so với bệnh viện hạng III ; hội chẩn toàn khoa hoặc liên khoa, so với bệnh viện hạng I và II ; sau khi hội chẩn có chỉ định cho người bệnh chuyển viện ” trong điểm a Mục 3 Phần II của Quy chế chuyển viện. Được bãi bỏ bởi Thông tư số 50/2017 / TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ trợ những pháp luật tương quan đến thanh toán giao dịch ngân sách khám bệnh, chữa bệnh. 01/3/2018 28. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế 4132 / 2001 / QĐ-BYT 04/10/2001 Về việc phát hành Bản “ Tiêu chuẩn sức khỏe thể chất của người tinh chỉnh và điều khiển phương tiện đi lại giao thông vận tải cơ giới ” Các lao lý về tiêu chuẩn sức khỏe thể chất vận dụng cho người tinh chỉnh và điều khiển phương tiện đi lại giao thông vận tải đường sắt ban Được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2018 / TT-BYT ngày 04/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế lao lý tiêu chuẩn sức khỏe thể chất của nhân viên cấp dưới đường tàu trực tiếp ship hàng chạy tàu. 01/7/2018 29. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế 23/2011 / TT-BYT 10/6/2011 Hướng dẫn sử dụng thuốc trong những cơ sở y tế có giường bệnh Điểm a Khoản 1 Điều 6 Được bãi bỏ bởi Thông tư số 50/2017 / TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ trợ những pháp luật tương quan đến thanh toán giao dịch ngân sách khám bệnh, chữa bệnh. 01/3/2018 30. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế 22/2017 / TT-BYT 12/5/2017 Quy định tiêu chuẩn sức khỏe thể chất của thuyền viên thao tác trên tàu biển Nước Ta và công bố cơ sở khám sức khỏe thể chất cho thuyền viên. 1. Khoản 1 Điều 2 ; 2. Điều 3 3. Điều 11 4. Phụ lục số VII Được bãi bỏ bởi Thông tư số 17/2018 / TT-BYT ngày 06/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Thông tư số 22/2017 / TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế pháp luật tiêu chuẩn sức khỏe thể chất của thuyền viên thao tác trên tàu biển Nước Ta và công bố cơ sở chăm sức khỏe thể chất cho thuyền viên 01/10/2018 31. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế 41/2015 / TT-BYT 16/11/2015 Sửa đổi, bổ trợ 1 số ít Điều của Thông tư số 41/2011 / TT-BYT 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng từ hành nghề so với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động giải trí so với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 1. Điều 7 a ; 2. Khoản 1 Phụ lục 4 b. Được bãi bỏ bởi Thông tư số 50/2017 / TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ trợ những lao lý tương quan đến thanh toán giao dịch ngân sách khám bệnh, chữa bệnh. 01/3/2018 32. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế 52/2017 / TT-BYT 29/12/2017 Quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong Điều trị ngoại trú 1. Khoản 3 Điều 6 ; 2. Đoạn “ phát hành kèm theo Thông tư này, kèm theo bản tóm tắt hồ sơ bệnh án theo pháp luật tại Điểm c Khoản 4 Điều 59 Luật khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở đầu cuối Điều trị để làm địa thế căn cứ cho bác sỹ tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giường bệnh Điều trị nội trú kê đơn thuốc ; mỗi lần kê đơn, số lượng thuốc sử dụng không vượt quá 10 ( mười ) ngày. ” tại Khoản 2 Điều 8 ; 3. Mẫu đơn thuốc lao lý tại Phụ lục I Được bãi bỏ bởi Thông tư số 18/2018 / TT-BYT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Thông tư số 52/2017 / TT-BYT 15/10/2018

V. Lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Đào tạo

33. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế 45/2017 / TT-BYT 16/11/2017 Quy định việc xây dựng và công dụng, trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong điều tra và nghiên cứu y sinh học Điều 16 ; Điều 17 ; Điều 18 Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2018 / TT-BYT ngày 09/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ 1 số ít văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Y tế phát hành, liên tịch phát hành. 25/11/2018

VI. Lĩnh vực môi trưng y tế

34 Nghị định của nhà nước 91/2016 / NĐ-CP 01/7/2016. Quy định về quản trị hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng nhỏ, diệt khuẩn dùng trong nghành nghề dịch vụ gia dụng và y tế 1. Khoản 1 Điều 4. 2. Điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều 5 3. Điểm c, e, g khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 7. 4. Yêu cầu phải có sách vở chứng tỏ tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật về khoảng cách bảo đảm an toàn của Bộ Công Thương tại điểm d khoản 1 Điều 7. 5. Khoản 1 Điều 10. 6. Điểm b khoản 2 ; những điểm b, d, đ và e khoản 3 Điều 14. 7. Khoản 5 Điều 15. 8. Điểm b khoản 1 Điều 40. 9. Khoản 1 và khoản 3 Điều 41. 10. Khoản 3 Điều 42. Được bãi bỏ bởi Nghị định số 155 / 2018 / NĐ-CP ngày 12/11/2018 của nhà nước sửa đổi, bổ trợ một số ít pháp luật tương quan đến điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước của Bộ Y tế 12/11/2018 35. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế 3733 / 2002 / QĐ-BYT 10/10/2002 Về việc phát hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số kỹ thuật vệ sinh lao động Tiêu chuẩn khoảng cách bảo vệ vệ sinh Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2018 / TT-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số ít văn bản quy phạm pháp luật trong nghành nghề dịch vụ y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế phát hành, liên tịch phát hành. 15/11/2018

VII. Lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS

36. Nghị định của nhà nước 75/2016 / NĐ-CP 01/7/2016 Quy định điều kiện kèm theo thực thi xét nghiệm HIV 1. Điều 3. 2. Điểm b khoản 1 Điều 5. 3. Điểm b khoản 2 Điều 5. 4. Điều 4 5. Điểm a khoản 1 Điều 5 6. Khoản 3 Điều 5 7. Điểm c khoản 4 Điều 5 Được bãi bỏ bởi Nghị định số 155 / 2018 / NĐ-CP ngày 12/11/2018 của nhà nước sửa đổi, bổ trợ một số ít lao lý tương quan đến điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước của Bộ Y tế 12/11/2018 37. Nghị định của nhà nước 90/2016 / NĐ-CP 01/7/2016 Quy định về điều trị nghiện những chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế sửa chữa 1. Điểm b, c và d khoản 1 Điều 12. 2. Tiết 6, 7 điểm a khoản 2 Điều 12. 3. Nội dung “ Số lượng nhân viên cấp dưới thao tác toàn thời hạn phải đạt tỷ suất từ 75 % trở lên trên tổng số nhân viên cấp dưới của cơ sở điều trị thay thế sửa chữa ” pháp luật tại điểm h khoản 3 Điều 12. 4. Điểm b khoản 1 Điều 13. Được bãi bỏ bởi Nghị định số 155 / 2018 / NĐ-CP ngày 12/11/2018 của nhà nước sửa đổi, bổ trợ 1 số ít pháp luật tương quan đến điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước của Bộ Y tế 12/11/2018 38. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế 28/2017 / TT-BYT 28/6/2017 Quy định về quản trị thuốc kháng HIV được shopping tập trung chuyên sâu cấp vương quốc sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và tương hỗ ngân sách cùng chi trả so với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế 1. Khoản 4 Điều 2 2. Khoản 2 Điều 3 3. Điểm a Khoản 4 Điều 3 4. Điểm b Khoản 2 Điều 4 5. Điểm c Khoản 3 Điều 4 6. Điểm c Khoản 1 và điểm b Khoản 2 Điều 7 Được bãi bỏ bởi Thông tư số 08/2018 / TT-BYT ngày 12/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ trợ 1 số ít Điều của Thông tư số 28/2017 / TT-BYT ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế pháp luật về quản trị thuốc kháng HIV được shopping tập trung chuyên sâu cấp vương quốc sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và tương hỗ ngân sách cùng chi trả so với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế. 15/6/2018

VIII. Lĩnh vực Tổ chức cán bộ

39. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế 15/2006 / QĐ-BYT 28/4/2006 Ban hành 03 pháp luật về quản trị của cán bộ công chức trong cơ quan Bộ Y tế 1. Quy định tuyển dụng cán bộ, công chức về công tác làm việc tại Cơ quan Bộ Y tế. 2. Quy định chỉ định, chỉ định lại, luân chuyển, từ chức, không bổ nhiệm cán bộ, công chức chỉ huy trong Cơ quan Bộ Y tế. Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2018 / TT-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ 1 số ít văn bản quy phạm pháp luật trong nghành nghề dịch vụ y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế phát hành, liên tịch phát hành. 15/11/2018

IX. Lĩnh vực Trang thiết bị – Công trình y tế

40. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế 30/2015 / TT-BYT 12/10/2015 Quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế Danh mục mã hàng phát hành tại Phụ lục số I Được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2018 / TT-BYT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế phát hành Danh mục trang thiết bị y tế được xác lập mã số sản phẩm & hàng hóa theo Danh mục sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Nước Ta 01/7/2018

X. Lĩnh vực Sức khỏe sinh sản

41. Nghị định của nhà nước 88/2008 / NĐ-CP 05/8/2008 Xác định lại giới tính 1. Điều 7 2. Điều 8 3. Điều 10 Được bãi bỏ bởi Nghị định số 155 / 2018 / NĐ-CP ngày 12/11/2018 của nhà nước sửa đổi, bổ trợ 1 số ít pháp luật tương quan đến điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước của Bộ Y tế 12/11/2018 42. Nghị định của nhà nước 98/2016 / NĐ-CP 01/7/2016 Sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Nghị định số 10/2015 / NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm năm ngoái của nhà nước pháp luật về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện kèm theo mang thai hộ vì mục tiêu nhân đạo. Khoản 1 Điều 1 Được bãi bỏ bởi Nghị định số 155 / 2018 / NĐ CP ngày 12/11/2018 của nhà nước sửa đổi, bổ trợ 1 số ít pháp luật tương quan đến điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước của Bộ Y tế 12/11/2018

XI. Lĩnh vực Quản lý Y, dược cổ truyền

43. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế 03/2012 / TT-BYT 02/02/2012 Hướng dẫn về thử thuốc trên lâm sàng 1. Khoản 3 Điều 5 2. Khoản 3 Điều 6 3. Khoản 3 Điều 7 Được bãi bỏ bởi Thông tư số 21/2018 / TT-BYT ngày 12/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế phát hành Danh mục trang thiết bị y tế được xác lập mã số sản phẩm & hàng hóa theo Danh mục sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Nước Ta 28/10/2018 44. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế 44/2014 / TT-BYT 25/1/2014 Quy định việc ĐK thuốc Các pháp luật về ĐK thuốc đông y Được bãi bỏ bởi Thông tư số 21/2018 / TT-BYT ngày 12/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế phát hành Danh mục trang thiết bị y tế được xác lập mã số sản phẩm & hàng hóa theo Danh mục sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Nước Ta 28/10/2018

XII. Lĩnh vực Y tế dự phòng

45. Nghị định của nhà nước 103 / năm nay / NĐ-CP 01/7/2016 Quy định về bảo vệ bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm 1. Điều 2. 2. Điểm d khoản 1 Điều 4. 3. Điểm a, c, d, đ và e khoản 1 Điều 5. 4. Điểm b và c khoản 2 Điều 5. 5. Điểm b, d khoản 3 Điều 5. 6. Điểm b, c, đ, e và g khoản 4 Điều 5. 7. Điểm c khoản 2 Điều 6. 8. Điểm b khoản 4 Điều 6. 9. Điểm đ khoản 1 Điều 7. 10. Điểm c khoản 2 Điều 7. 11. Điều 8. 12 Điểm d, e, h khoản 1 Điều 11. 13. Điểm b khoản 4 Điều 11. Được bãi bỏ bởi Nghị định số 155 / 2018 / NĐ-CP ngày 12/11/2018 của nhà nước sửa đổi, bổ trợ một số ít lao lý tương quan đến điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước của Bộ Y tế 12/11/2018 46. Nghị định của nhà nước 104 / năm nay / NĐ-CP 01/7/2016 Quy định về hoạt động giải trí tiêm chủng 1. Điểm c khoản 1 Điều 8. 2. Điểm b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 9. 3. Điểm b và d khoản 2 Điều 9. 4. Điểm b khoản 1 Điều 10. Được bãi bỏ bởi Nghị định số 155 / 2018 / NĐ-CP ngày 12/11/2018 của nhà nước sửa đổi, bổ trợ 1 số ít lao lý tương quan đến điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước của Bộ Y tế 12/11/2018 47. Nghị định của nhà nước 89/2018 / NĐ-CP 25/6/2018

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới

Điều 36 Được bãi bỏ bởi Nghị định số 155 / 2018 / NĐ-CP ngày 12/11/2018 của nhà nước sửa đổi, bổ trợ 1 số ít pháp luật tương quan đến điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước của Bộ Y tế 12/11/2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.