V/v Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/1

Văn bản hết hiệu lực thực thi hiện hànhV / v Sửa đổi, bổ trợ Thông tư số 06/2012 / TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành 1 số ít điều của Luật Thuế giá trị ngày càng tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123 / 2008 / NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121 / 2011 / NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính PhủHết hiệu lực hiện hành hàng loạt, được sửa chữa thay thế bằng TT 219 / 2013 / TT-BTC ngày 31/12/2013

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h10 ngày 05/06/2013

BỘ TÀI CHÍNH

_______

Số : 65/2013 / TT-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

Thành Phố Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2013

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính Phủ

Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;

Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 06/2012/TT-BTC:

1. Sửa đổi, bổ trợ điểm a Khoản 8 Điều 4 Chương I như sau :
“ a ) Dịch Vụ Thương Mại cấp tín dụng thanh toán gồm những hình thức :
– Cho vay ;
– Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng ủy quyền và những sách vở có giá khác ;
– Bảo lãnh ngân hàng nhà nước ;
– Cho thuê kinh tế tài chính ;
– Phát hành thẻ tín dụng thanh toán ;
– Bao thanh toán giao dịch trong nước ; bao thanh toán giao dịch quốc tế so với những ngân hàng nhà nước được phép thực thi thanh toán giao dịch quốc tế ;
– Các hình thức cấp tín dụng thanh toán khác theo lao lý của pháp lý .
Tài sản sử dụng để bảo vệ tiền vay của người nộp thuế GTGT hoặc đã được chuyển quyền chiếm hữu sang bên cho vay khi bán phải chịu thuế GTGT, trừ trường hợp là hàng hoá không chịu thuế giá trị ngày càng tăng pháp luật tại Điều 4 Thông tư này .
Ví dụ 2 : Trường hợp Công ty TNHH A thế chấp ngân hàng dây chuyền sản xuất, máy móc thiết bị để vay vốn tại Ngân hàng B. Hết thời hạn vay theo hợp đồng tín dụng thanh toán, Công ty A không có năng lực trả nợ, Ngân hàng B bán gia tài bảo vệ tiền vay ( kể cả trường hợp đã chuyển quyền hoặc chưa chuyển quyền sở hữu tài sản cho Ngân hàng B ) để tịch thu nợ thì gia tài này thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT. ”
2. Sửa đổi bổ trợ điểm a Khoản 11 Điều 4 Thông tư số 06/2012 / TT-BTC như sau :
“ a ) Thương Mại Dịch Vụ ship hàng công cộng về vệ sinh, thoát nước đường phố và khu dân cư cung ứng cho tổ chức triển khai, cá thể ( kể cả tổ chức triển khai, cá thể trong và ngoài khu công nghiệp ) gồm có những hoạt động giải trí thu, dọn, luân chuyển, giải quyết và xử lý rác và chất phế thải ; thoát nước, giải quyết và xử lý nước thải ; bơm hút, luân chuyển và giải quyết và xử lý phân bùn, bể phốt ; thông tắc khu công trình vệ sinh, mạng lưới hệ thống thoát nước thải ; quét dọn Tolet công cộng ; duy trì vệ sinh tại những Tolet lưu động và thu gom, luân chuyển giải quyết và xử lý chất thải khác .
Trường hợp cơ sở kinh doanh thương mại cung ứng dịch vụ như dịch vụ lau dọn văn phòng, lau dọn nhà cửa thì dịch vụ này thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT .
Ví dụ 3 : Công ty TNHH B cung ứng dịch vụ lau dọn văn phòng cho đơn vị chức năng C, phân phối dịch vụ vệ sinh hiên chạy dọc, cầu thang cho căn hộ cao cấp H thì những dịch vụ này thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế GTGT. ”
3. Sửa đổi, bổ trợ Khoản 2 Điều 5 Chương I như sau :
“ 2. Các khoản thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền tương hỗ nhận được, tiền chuyển nhượng ủy quyền quyền phát thải và những khoản thu kinh tế tài chính khác .
Cơ sở kinh doanh thương mại khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền tương hỗ nhận được, tiền chuyển nhượng ủy quyền quyền phát thải và những khoản thu kinh tế tài chính khác thì lập chứng từ thu theo pháp luật. Đối với cơ sở kinh doanh thương mại chi tiền, địa thế căn cứ mục tiêu chi để lập chứng từ chi tiền .
Trường hợp bồi thường bằng hàng hoá, dịch vụ thì cơ sở bồi thường phải lập hoá đơn như so với bán hàng hoá, dịch vụ ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo lao lý .
Ví dụ 10 : Công ty CP VC ký hợp đồng cho Doanh nghiệp T vay tiền trong thời hạn 6 tháng và được nhận khoản tiền lãi. Khoản lãi do Công ty CP VC nhận được thuộc đối tượng người dùng không chịu thuế GTGT .
Ví dụ 11 : Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn P&C nhận được khoản tiền lãi từ việc mua trái phiếu và tiền cổ tức từ việc mua CP của những doanh nghiệp khác. Công ty TNHH P&C không phải kê khai, nộp thuế GTGT so với khoản tiền lãi từ việc mua trái phiếu và tiền cổ tức nhận được .
Ví dụ 12 : Doanh nghiệp A nhận được khoản bồi thường thiệt hại do bị huỷ hợp đồng từ doanh nghiệp B là 50 triệu đồng thì doanh nghiệp A lập chứng từ thu và không phải kê khai, nộp thuế GTGT so với khoản tiền trên .
Ví dụ 13 : Doanh nghiệp X mua hàng của doanh nghiệp Y, doanh nghiệp X có ứng trước cho doanh nghiệp Y một khoản tiền và được doanh nghiệp Y trả lãi cho khoản tiền ứng trước đó thì doanh nghiệp X không phải kê khai, nộp thuế GTGT so với khoản lãi nhận được .
Ví dụ 14 : Doanh nghiệp X bán hàng cho doanh nghiệp Z, tổng giá thanh toán giao dịch là 440 triệu đồng. Theo hợp đồng, doanh nghiệp Z giao dịch thanh toán trả chậm trong vòng 3 tháng, lãi suất vay trả chậm là 1 % / tháng / tổng giá thanh toán giao dịch của hợp đồng. Sau 3 tháng, doanh nghiệp X nhận được từ doanh nghiệp Z tổng giá trị thanh toán giao dịch của hợp đồng là 440 triệu đồng và số tiền lãi chậm trả là 13,2 triệu đồng ( 440 triệu đồng x 1 % x 3 tháng ) thì doanh nghiệp X không phải kê khai, nộp thuế GTGT so với khoản tiền 13,2 triệu đồng này. ”
4. Sửa đổi, bổ trợ điểm a. 3 Khoản 9 Điều 7 Mục 1 Chương II như sau
“ a. 3 ) Trường hợp thuê đất để thiết kế xây dựng hạ tầng, thiết kế xây dựng nhà để bán, để cho thuê giá đất được trừ để tính thuế giá trị ngày càng tăng là tiền thuê đất phải nộp ngân sách nhà nước ( không gồm có tiền thuê đất được miễn, giảm ) và ngân sách đền bù, giải phóng mặt phẳng theo pháp luật pháp lý .
Ví dụ : Công ty CP VN-KR có ngành nghề kinh doanh thương mại góp vốn đầu tư, kinh doanh thương mại hạ tầng sản xuất công nghiệp và dịch vụ. Công ty được Nhà nước cho thuê đất, thu tiền thuê đất 1 lần để góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng hạ tầng khu công nghiệp để triển khai dự án Bất Động Sản ; thời hạn thuê đất là 50 năm. Diện tích đất thuê là 300.000 mét vuông, giá thu tiền thuê đất nộp một lần cho cả thời hạn thuê là 82.000 đ / mét vuông. Tổng số tiền thuê đất phải nộp là 24,6 tỷ đồng. Công ty không được miễn, giảm tiền thuê đất. Sau khi góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng hạ tầng, Công ty ký hợp đồng cho nhà góp vốn đầu tư thuê lại với thời hạn thuê là 49 năm, diện tích quy hoạnh đất cho thuê là 16.500 mét vuông, đơn giá cho thuê tại thời gian ký hợp đồng là 450.000 đ / mét vuông cho cả thời hạn thuê, giá đã gồm có thuế GTGT ) .
Giá đã có thuế GTGT so với tiền thu từ cho thuê hạ tầng trong cả thời hạn cho thuê ( 49 năm ) so với Công ty CP VN-KR cho nhà góp vốn đầu tư thuê được xác lập là :
16.500 mét vuông x ( 450.000 – 82.000 ) = 6,072 tỷ đồng .
Giá chưa có thuế GTGT được xác lập là : 6,072 tỷ : ( 1 + 0,1 ) = 5.52 tỷ .
Thuế GTGT là : 5,52 tỷ x 10 % = 0,552 tỷ. ”
5. Bổ sung điểm a. 6 tại điểm a Khoản 9 Điều 7 Mục 1 Chương II như sau :
“ a. 6 ) Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh thương mại bất động sản có nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất nông nghiệp của người dân theo hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền, sau đó được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng sang thành đất ở để thiết kế xây dựng nhà ở, nhà ở … để bán thì giá đất được trừ khi tính thuế GTGT là giá đất nông nghiệp nhận chuyển nhượng ủy quyền từ người dân và những ngân sách khác gồm có : khoản tiền sử dụng đất nộp NSNN để chuyển mục tiêu sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, thuế thu nhập cá thể nộp thay dân cư có đất chuyển nhượng ủy quyền ( nếu những bên có thỏa thuận hợp tác doanh nghiệp kinh doanh thương mại bất động sản nộp thay ) ” .
6. Bổ sung tại cuối điểm b Khoản 9 Điều 7 như sau :
“ Trường hợp kiến thiết xây dựng, kinh doanh thương mại hạ tầng, kiến thiết xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng ủy quyền có thu tiền theo quy trình tiến độ thực thi dự án Bất Động Sản hoặc quy trình tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì giá đất được trừ được tính theo tỷ suất ( % ) của số tiền thu theo tiến trình triển khai dự án Bất Động Sản trên tổng số tiền theo hợp đồng hoặc quy trình tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng với giá đất được trừ theo pháp luật. ”
7. Sửa đổi Khoản 3 Điều 9 Mục 1 Chương II như sau :

“3. Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% gồm:

– Tái bảo hiểm ra quốc tế ; chuyển giao công nghệ tiên tiến, chuyển nhượng ủy quyền quyền sở hữu trí tuệ ra quốc tế ; chuyển nhượng ủy quyền vốn, cấp tín dụng thanh toán, góp vốn đầu tư sàn chứng khoán ra quốc tế ; dịch vụ kinh tế tài chính phái sinh ; dịch vụ bưu chính, viễn thông chiều đi ra quốc tế ( gồm có cả dịch vụ bưu chính viễn thông phân phối cho tổ chức triển khai, cá thể trong khu phi thuế quan ; phân phối thẻ cào điện thoại di động đã có mã số, mệnh giá đưa ra quốc tế hoặc đưa vào khu phi thuế quan ) ; mẫu sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, tài nguyên khai thác chưa chế biến thành loại sản phẩm khác ; hàng hoá, dịch vụ cung ứng cho cá thể không ĐK kinh doanh thương mại trong khu phi thuế quan, trừ những trường hợp khác theo pháp luật của Thủ tướng nhà nước ;
– Xăng, dầu bán cho xe xe hơi của cơ sở kinh doanh thương mại trong khu phi thuế quan mua tại trong nước ;
– Xe xe hơi bán cho tổ chức triển khai, cá thể trong khu phi thuế quan .
– Các dịch vụ do cơ sở kinh doanh thương mại cung ứng cho tổ chức triển khai, cá thể ở trong khu phi thuế quan gồm có : cho thuê nhà, hội trường, văn phòng, khách sạn, kho bãi, dịch vụ luân chuyển đưa đón người lao động ; dịch vụ nhà hàng ( trừ dịch vụ cung ứng suất ăn công nghiệp, dịch vụ siêu thị nhà hàng trong khu phi thuế quan ) .
– Các dịch vụ sau đáp ứng tại Nước Ta cho tổ chức triển khai, cá thể ở quốc tế không được vận dụng thuế suất 0 % gồm :
+ Thi đấu thể thao, trình diễn nghệ thuật và thẩm mỹ, văn hóa truyền thống, vui chơi, hội nghị, khách sạn, huấn luyện và đào tạo, quảng cáo, du lịch lữ hành ;
+ Dịch Vụ Thương Mại thanh toán giao dịch qua mạng .
Các trường hợp không vận dụng thuế suất 0 % lao lý tại khoản này vận dụng theo thuế suất tương ứng của hàng hoá, dịch vụ khi bán ra, đáp ứng trong nước. ”
8. Sửa đổi Khoản 4 Điều 14 Mục 1 Chương III như sau :
“ 4. Cơ sở sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng đánh bắt cá thuỷ, món ăn hải sản có tổ chức triển khai sản xuất khép kín, hạch toán hiệu quả sản xuất kinh doanh thương mại tập trung chuyên sâu có sử dụng mẫu sản phẩm ở những khâu sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp ; nuôi trồng, đánh bắt cá thuỷ, món ăn hải sản làm nguyên vật liệu để liên tục sản xuất chế biến ra mẫu sản phẩm chịu thuế GTGT ( gồm có mẫu sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản chưa qua chế biến xuất khẩu hoặc loại sản phẩm đã qua chế biến thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế GTGT ) được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào Giao hàng cho sản xuất kinh doanh thương mại ở tổng thể những khâu góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng cơ bản, sản xuất, chế biến. Trường hợp cơ sở kinh doanh thương mại có dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư để liên tục sản xuất, chế biến và có văn bản cam kết liên tục sản xuất mẫu sản phẩm chịu thuế GTGT thì được kê khai, khấu trừ thuế GTGT ngay từ tiến trình góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng cơ bản. Đối với thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tiến trình góp vốn đầu tư XDCB, doanh nghiệp đã kê khai, khấu trừ, hoàn thuế nhưng sau đó xác lập không đủ điều kiện kèm theo, khấu trừ, hoàn thuế thì doanh nghiệp phải kê khai, kiểm soát và điều chỉnh nộp lại tiền thuế GTGT đã khấu trừ, hoàn thuế. Trường hợp doanh nghiệp không triển khai kiểm soát và điều chỉnh, qua thanh tra, kiểm tra cơ quan thuế phát hiện ra thì cơ quan thuế sẽ thực thi truy thu, truy hoàn và xử phạt theo lao lý. Doanh nghiệp phải trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những nội dung đã báo cáo giải trình, cam kết báo cáo giải trình với cơ quan thuế tương quan đến việc khấu trừ, hoàn thuế .
Trường hợp cơ sở có bán sản phẩm & hàng hóa là mẫu sản phẩm nông, lâm, thuỷ món ăn hải sản chưa qua chế biến hoặc mới qua sơ chế thường thì thuộc đối tượng người dùng không chịu thuế GTGT thì số thuế GTGT của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mua vào được tính khấu trừ theo tỷ suất ( % ) doanh thu sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ bán ra .

Ví dụ 42 : Doanh nghiệp A có dự án đầu tư vườn cây cao su, có phát sinh số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ ở khâu đầu tư XDCB, doanh nghiệp chưa có sản phẩm làm nguyên liệu để tiếp tục sản xuất chế biến ra sản phẩm chịu thuế GTGT (bao gồm cả sản phẩm chưa qua chế biến xuất khẩu hoặc sản phẩm đã qua chế biến thuộc đối tượng chịu thuế GTGT) nhưng có dự án xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su (thuộc đối tượng chịu thuế GTGT) cam kết sản phẩm trồng trọt tiếp tục chế biến ra sản phẩm chịu thuế GTGT thì Công ty được khấu trừ toàn bộ thuế GTGT đầu vào.

Trường hợp doanh nghiệp bán mủ cao su đặc thuộc đối tượng người dùng không chịu thuế GTGT thì doanh nghiệp không được khấu trừ thuế .
Trường hợp doanh nghiệp sử dụng một phần mủ cao su đặc khai thác vào sản xuất mẫu sản phẩm chịu thuế GTGT, một phần bán ra thì triển khai khấu trừ thuế GTGT nguồn vào như sau :
– Thuế GTGT nguồn vào của TSCĐ ( vườn cây cao su đặc, xí nghiệp sản xuất chế biến … ) : doanh nghiệp được khấu trừ hàng loạt ( gồm có cả thuế GTGT phát sinh trong quy trình tiến độ góp vốn đầu tư XDCB ) .
– Thuế GTGT nguồn vào của hàng hoá, dịch vụ : triển khai khấu trừ theo tỷ suất ( % ) doanh thu hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hoá, dịch vụ bán ra. ”
9. Sửa đổi điểm c Khoản 2 Điều 15 Mục I Chương III như sau :
“ c ) Đối với hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị hàng hoá, dịch vụ mua từ hai mươi triệu đồng trở lên, cơ sở kinh doanh thương mại địa thế căn cứ vào hợp đồng mua hàng hoá, dịch vụ bằng văn bản, hoá đơn giá trị ngày càng tăng và chứng từ giao dịch thanh toán qua ngân hàng nhà nước của hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp để kê khai, khấu trừ thuế giá trị ngày càng tăng nguồn vào, đồng thời ghi rõ thời hạn thanh toán giao dịch vào phần ghi chú trên bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào. Trường hợp chưa có chứng từ giao dịch thanh toán qua ngân hàng nhà nước do chưa đến thời gian thanh toán giao dịch theo hợp đồng, cơ sở kinh doanh thương mại vẫn được kê khai, khấu trừ thuế giá trị ngày càng tăng nguồn vào .
Đến thời gian thanh toán giao dịch theo hợp đồng nếu không có chứng từ giao dịch thanh toán qua ngân hàng nhà nước thì không được khấu trừ thuế GTGT nguồn vào, cơ sở kinh doanh thương mại phải kê khai, kiểm soát và điều chỉnh giảm số thuế giá trị ngày càng tăng đầu vào đã khấu trừ của giá trị hàng hoá không có chứng từ giao dịch thanh toán qua ngân hàng nhà nước. Trường hợp khi kiểm soát và điều chỉnh giảm số thuế GTGT nguồn vào đã khấu trừ tương ứng với giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào không có chứng từ thanh toán giao dịch qua ngân hàng nhà nước, cơ sở kinh doanh thương mại đồng thời hạch toán tăng ngân sách tính thuế thu nhập doanh nghiệp khoản ngân sách tương ứng số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ đã kiểm soát và điều chỉnh giảm thì sau khi có chứng từ thanh toán giao dịch qua ngân hàng nhà nước, cơ sở kinh doanh thương mại được khai bổ trợ thuế GTGT và thực thi kiểm soát và điều chỉnh giảm ngân sách tính thuế TNDN tương ứng. Trường hợp cơ sở kinh doanh thương mại không hạch toán tăng ngân sách tính thuế TNDN khoản ngân sách tương ứng số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ đã kiểm soát và điều chỉnh giảm thì không phải kiểm soát và điều chỉnh lại ngân sách tính thuế TNDN .

Trường hợp đã quá hạn thanh toán chậm trả theo quy định trong hợp đồng, cơ sở kinh doanh không thực hiện điều chỉnh giảm theo quy định nhưng trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra tại trụ sở, cơ sở kinh doanh có đầy đủ chứng từ chứng minh đã thanh toán qua ngân hàng thì nếu việc không điều chỉnh giảm không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn thì cơ sở kinh doanh bị xử phạt vi phạm về thủ tục thuế, nếu việc không điều chỉnh giảm dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn thì cơ sở kinh doanh bị truy thu, truy hoàn và xử phạt theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Trường hợp cơ quan thuế công bố quyết định hành động kiểm tra, thanh tra tại trụ sở và có quyết định hành động giải quyết và xử lý không đồng ý cho khấu trừ thuế so với những hóa đơn GTGT không có chứng từ giao dịch thanh toán qua ngân hàng nhà nước, sau khi có quyết định hành động giải quyết và xử lý của cơ quan thuế cơ sở kinh doanh thương mại mới có chứng từ giao dịch thanh toán qua ngân hàng nhà nước thì :
– Đối với những hóa đơn GTGT cơ sở kinh doanh thương mại đã kiểm soát và điều chỉnh giảm trước khi cơ quan thuế đến thanh tra, kiểm tra thì cơ sở kinh doanh thương mại được khai bổ trợ thuế GTGT .
– Đối với những hóa đơn GTGT cơ sở kinh doanh thương mại đã không kiểm soát và điều chỉnh giảm trước khi cơ quan thuế đến thanh tra, kiểm tra thì cơ sở kinh doanh thương mại được khai bổ trợ nếu có chứng từ giao dịch thanh toán qua ngân hàng nhà nước trong thời hạn 6 tháng kể từ tháng có Quyết định giải quyết và xử lý của cơ quan thuế .
Ví dụ 49 : Tháng 11/2012, cơ quan thuế ban hành Quyết định kiểm tra về thuế GTGT tại Công ty TNHH Z, thời kỳ kiểm tra là năm 2011 và 5 tháng của năm 2012. Tại thời gian kiểm tra, Công ty TNHH Z không xuất trình được chứng từ thanh toán giao dịch qua ngân hàng nhà nước so với 1 số ít hợp đồng thanh toán trả chậm đã đến thời hạn trả trong năm 2011 và trong 5 tháng năm 2012, theo đó cơ quan thuế không đồng ý chấp thuận Công ty TNHH Z được kê khai khấu trừ thuế GTGT so với những hóa đơn không có chứng từ thanh toán giao dịch qua ngân hàng nhà nước. Tuy nhiên trong tháng 11/2012 và tháng 12/2012 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Z mới có chứng từ thanh toán giao dịch qua ngân hàng nhà nước so với những hóa đơn đã bị cơ quan thuế kiểm tra không đồng ý chấp thuận cho khấu trừ thuế thì Công ty TNHH Z vẫn được kê khai bổ trợ khấu trừ thuế GTGT của hóa đơn nêu trên có chứng từ thanh toán giao dịch qua ngân hàng nhà nước trên Tờ khai thuế GTGT của tháng 11, 12/2012 .
Ví dụ 49 a :
Tại Công ty TNHH Super có tình hình như sau :
Tháng 2, 3 năm 2012 Công ty TNHH Super có hóa đơn GTGT mua sản phẩm & hàng hóa theo hợp đồng thanh toán trả chậm, thời hạn trả là ngày 31/10/2012. Căn cứ hóa đơn GTGT do người bán phân phối, Công ty TNHH Super đã kê khai khấu trừ thuế GTGT trên Tờ khai thuế GTGT tháng 2, tháng 3 năm 2012. Đến thời hạn trả ( ngày 31/10/2012 ) do có khó khăn vất vả về kinh tế tài chính nên Công ty TNHH Z không có năng lực trả. Công ty TNHH Super đã tự kê khai kiểm soát và điều chỉnh giảm trên Tờ khai thuế GTGT tháng 10 năm 2012, đồng thời kế toán đã khai tăng ngân sách tính thuế TNDN khoản ngân sách tương ứng số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ kiểm soát và điều chỉnh giảm .
Tháng 4 năm 2013 cơ quan thuế ban hành Quyết định kiểm tra về thuế GTGT tại Công ty TNHH Super. Đối với hóa đơn GTGT mua hàng trong tháng 2, tháng 3 năm 2012 theo hợp đồng trả chậm với thời hạn giao dịch thanh toán là ngày 31/10/2012, do Công ty đã tự kiểm soát và điều chỉnh giảm số thuế đã kê khai khấu trừ trên Tờ khai thuế GTGT tháng 10 năm 2012 nên Đoàn kiểm tra ghi nhận số liệu đã kiểm soát và điều chỉnh giảm .
Tháng 5 năm 2013 cơ quan thuế ban hành Quyết định giải quyết và xử lý về thuế GTGT so với Công ty TNHH Super ( trong Quyết định không có nội dung giải quyết và xử lý về thuế GTGT của những hóa đơn GTGT mua hàng trong tháng 2, tháng 3 năm 2012 theo hợp đồng trả chậm với thời hạn giao dịch thanh toán là ngày 31/10/2012 do Đoàn kiểm tra đã ghi nhận số liệu kế toán đã kiểm soát và điều chỉnh giảm ) .
Tháng 12 năm 2013 Công ty TNHH Super có chứng từ giao dịch thanh toán qua ngân hàng nhà nước so với hợp đồng thanh toán trả chậm của hóa đơn GTGT mua hàng của tháng 2, 3 năm 2012 ( thời hạn giao dịch thanh toán là ngày 31/10/2012 ) thì Công ty TNHH Super được khai kiểm soát và điều chỉnh bổ trợ thuế GTGT. Đồng thời Công ty TNHH Super triển khai kiểm soát và điều chỉnh giảm ngân sách tính thuế TNDN tương ứng .
Ví dụ 49 b :
Tại Công ty TNHH YKK có tình hình như sau :
– Tháng 3, 4 năm 2012 Công ty TNHH YKK có hóa đơn GTGT mua sản phẩm & hàng hóa theo hợp đồng thanh toán trả chậm, thời hạn trả là trong tháng 9 năm 2012. Căn cứ hóa đơn GTGT do người bán cung ứng, kế toán Công ty TNHH Z đã kê khai khấu trừ thuế GTGT trên Tờ khai thuế tháng 3, tháng 4 năm 2012. Đến thời hạn trả trong tháng 9 năm 2012 Công ty TNHH YKK không có năng lực giao dịch thanh toán, tuy nhiên Công ty đã không kê khai kiểm soát và điều chỉnh giảm .
Tháng 4 năm 2013, cơ quan thuế ban hành Quyết định kiểm tra về thuế GTGT tại Công ty TNHH YKK, thời kỳ kiểm tra là năm 2012. Tại thời gian kiểm tra, Công ty TNHH YKK không xuất trình được chứng từ thanh toán giao dịch qua ngân hàng nhà nước so với hóa đơn GTGT mua sản phẩm & hàng hóa theo hợp đồng thanh toán trả chậm, thời hạn trả là trong tháng 9 năm 2012. Đoàn kiểm tra giải quyết và xử lý không chấp thuận đồng ý cho Công ty TNHH YKK được kê khai khấu trừ thuế GTGT so với những hóa đơn không có chứng từ giao dịch thanh toán qua ngân hàng nhà nước .
Tháng 5 năm 2013 cơ quan thuế đã ban hành Quyết định giải quyết và xử lý truy thu thuế GTGT tại Công ty TNHH YKK .
Trong tháng 10 năm 2013 Công ty TNHH YKK có chứng từ thanh toán giao dịch qua ngân hàng nhà nước so với hợp đồng thanh toán trả chậm của hóa đơn GTGT mua hàng của tháng 3 năm 2012 ( thời hạn trả là trong tháng 9 năm 2012 ) thì Công ty TNHH YKK được khai kiểm soát và điều chỉnh bổ trợ thuế GTGT do thời gian có chứng từ thanh toán giao dịch qua ngân hàng nhà nước trong thời hạn 6 tháng kể từ khi cơ quan thuế ban hành Quyết định giải quyết và xử lý truy thu thuế .
Tháng 12 năm 2013 Công ty TNHH YKK có chứng từ giao dịch thanh toán qua ngân hàng nhà nước so với hợp đồng thanh toán trả chậm của hóa đơn GTGT mua hàng của tháng 4 năm 2012 ( thời hạn thanh toán giao dịch trong tháng 9 năm 2012 ) thì Công ty TNHH YKK không được khai kiểm soát và điều chỉnh bổ trợ thuế GTGT do thời gian có chứng từ thanh toán giao dịch qua ngân hàng nhà nước đã quá thời hạn 6 tháng kể từ khi cơ quan thuế ban hành Quyết định giải quyết và xử lý truy thu thuế .
Ví dụ 49 c :
Tháng 9 năm 2012 Cục thuế tỉnh B ban hành Quyết định giải quyết và xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính so với Công ty CP PNG qua kiểm tra việc chấp hành pháp lý thuế, tại Quyết định giải quyết và xử lý có nội dung tịch thu tiền hoàn thuế GTGT là 460.000.000 đồng là khoản tiền thuế GTGT khấu trừ mua hàng trên 20 triệu đồng đến thời gian kiểm tra chưa có chứng từ thanh toán giao dịch qua ngân hàng nhà nước, quá hạn theo hợp đồng của bộ hồ sơ đã được hoàn thuế của kỳ hoàn từ tháng 01/2012 đến tháng 03/2012. Công ty CP PNG đã chấp hành nộp khá đầy đủ vào NSNN số tiền thuế truy thu .
Trong tháng 10 năm 2012 Công ty CP PNG có chứng từ thanh toán giao dịch qua ngân hàng nhà nước so với hóa đơn mua sản phẩm & hàng hóa theo hợp đồng quá hạn tương ứng số thuế GTGT 460.000.000 đồng đã bị cơ quan thuế tịch thu thì Công ty CP PNG được kê khai bổ trợ vào Tờ khai thuế GTGT của tháng 10 năm 2012 ” .
10. Sửa đổi Khoản 3, Khoản 4 Điều 18 Mục 2 Chương III như sau :
“ 3. Cơ sở kinh doanh thương mại đang hoạt động giải trí thuộc đối tượng người tiêu dùng nộp thuế GTGT theo chiêu thức khấu trừ có dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư mới cùng tỉnh, thành phố, đang trong quy trình tiến độ góp vốn đầu tư thì cơ sở kinh doanh thương mại phải kê khai bù trừ số thuế GTGT của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư mới cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại đang triển khai .
Sau khi bù trừ nếu có số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho góp vốn đầu tư mà chưa được khấu trừ hết từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư. Trường hợp số thuế GTGT nguồn vào của hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại và dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư dưới 200 triệu đồng và 3 tháng chưa được khấu trừ hết thì cơ sở kinh doanh thương mại được hoàn thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều này .

Trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế, nếu có số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư. Cơ sở kinh doanh phải kê khai, lập hồ sơ hoàn thuế riêng đối với trường hợp này. Trường hợp có ban quản lý dự án thì ban quản lý dự án thực hiện đăng ký, kê khai lập hồ sơ hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế (trừ ban quản lý dự án cùng địa bàn tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính do doanh nghiệp trụ sở chính lập hồ sơ hoàn thuế GTGT). Khi dự án đầu tư thành lập doanh nghiệp mới đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, cơ sở kinh doanh là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế GTGT phát sinh, số thuế GTGT đã hoàn, số thuế GTGT chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệp mới thực hiện kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế GTGT theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

4. Cơ sở kinh doanh trong tháng vừa có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hoá, dịch vụ bán trong nước, nếu có số thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng chưa được khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên (thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng bao gồm: thuế GTGT đầu vào phục vụ hoạt động xuất khẩu, phục vụ hoạt động kinh doanh trong nước chịu thuế và thuế GTGT chưa khấu trừ hết từ tháng trước chuyển sang), nhưng sau khi bù trừ với số thuế GTGT đầu ra của hàng hoá, dịch vụ bán trong nước và phân bổ theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu trong kỳ với tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ chịu thuế của cơ sở kinh doanh trong kỳ, nếu số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ xuất khẩu đã tính phân bổ như trên chưa được khấu trừ nhỏ hơn 200 triệu đồng thì cơ sở kinh doanh không được xét hoàn thuế theo tháng, nếu số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế GTGT theo tháng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Cụ thể :

Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của tháng = Thuế GTGT đầu ra của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ bán trong nước Tổng số thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ phát sinh trong tháng ( gồm có : thuế GTGT đầu vào ship hàng hoạt động giải trí xuất khẩu, ship hàng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại trong nước chịu thuế và thuế GTGT chưa khấu trừ hết từ tháng trước chuyển sang )
Số thuế GTGT nguồn vào của hàng xuất khẩu = Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của tháng x Tỷ lệ % lệch giá xuất khẩu / Tổng doanh thu sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ chịu thuế

Ví dụ :
Tháng 3/2012 Tờ khai thuế GTGT của doanh nghiệp X có số liệu :
– Thuế GTGT kỳ trước chuyển sang : 0,15 tỷ đồng .
– Thuế GTGT đầu vào Giao hàng hoạt động giải trí xuất khẩu, Giao hàng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại trong nước chịu thuế phát sinh trong tháng : 4,8 tỷ đồng .
– Tổng doanh thu ( TDT ) là 21,6 tỷ, trong đó : lệch giá xuất khẩu ( DTXK ) là 13,2 tỷ đồng, lệch giá bán trong nước chịu thuế GTGT là 8,4 tỷ đồng .
Tỷ lệ % DTXK / TDT = 13,2 / 21,6 x 100 % = 61 % .
– Thuế GTGT đầu ra của hàng hoá, dịch vụ bán trong nước là 0,84 tỷ đồng .
Số thuế GTGT được hoàn theo tháng của hàng xuất khẩu được xác lập như sau :

Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của tháng = 0,84 tỷ đồng ( 0,15 + 4,8 ) tỷ đồng
= – 4,11 tỷ đồng .

Như vậy số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của tháng là 4,11 tỷ đồng .
– Xác định số thuế GTGT nguồn vào của hàng xuất khẩu

Số thuế GTGT nguồn vào của hàng xuất khẩu = 4,11 tỷ đồng x 61 %
= 2,507 tỷ đồng

Số thuế GTGT nguồn vào của hàng xuất khẩu ( sau khi bù trừ và sau khi phân chia ) chưa khấu trừ hết là 2,507 tỷ đồng lớn hơn ( > ) 200 triệu, theo đó doanh nghiệp được hoàn 2,507 tỷ đồng xu tiền thuế GTGT theo tháng. Số thuế GTGT nguồn vào của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ bán trong nước không được hoàn theo tháng là 1,603 tỷ đồng ( 1,603 tỷ = 4,11 tỷ – 2,507 tỷ ) được chuyển kỳ sau khấu trừ tiếp. ”

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Thông tư này có hiệu lực hiện hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 .
2. Trường hợp từ ngày 01/3/2012 bên cho thuê xưởng đã lập hóa đơn, tính thuế GTGT khi cho doanh nghiệp chế xuất thuê xưởng thì những bên lập hóa đơn GTGT kiểm soát và điều chỉnh lại hóa đơn đã lập với mức thuế suất thuế GTGT là 0 % .
3. Trường hợp từ ngày 01/3/2012 cơ sở kinh doanh thương mại không phải là tổ chức triển khai tín dụng thanh toán đã lập hóa đơn, tính thuế GTGT so với khoản lãi cho tổ chức triển khai, cá thể khác vay vốn thì những bên lập hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh và triển khai kiểm soát và điều chỉnh lại khoản lãi tiền vay về đối tượng người tiêu dùng không chịu thuế GTGT. Trường hợp những bên không triển khai kiểm soát và điều chỉnh hóa đơn đã lập, nếu tổ chức triển khai vay vốn sử dụng vốn vay Giao hàng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại chịu thuế GTGT thì được khấu trừ thuế GTGT nguồn vào theo pháp luật địa thế căn cứ hóa đơn GTGT của bên cho vay .
4. Trường hợp hợp đồng phân phối dịch vụ số hóa cho phía quốc tế được ký kết trước ngày Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành thì thuế GTGT liên tục thực thi như hướng dẫn tại văn bản quy phạm pháp luật tương ứng tại thời gian ký kết hợp đồng. Trường hợp hợp đồng cung ứng dịch vụ số hóa cho phía quốc tế được ký kết từ ngày 01/3/2012 thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế GTGT nay thuộc đối tượng người dùng vận dụng thuế suất 0 % theo pháp luật tại Thông tư này thì vận dụng theo pháp luật tại Thông tư này kể từ ngày 01/3/2012 .
5. Các nội dung không hướng dẫn tại Thông tư này và những nội dung không trái với nội dung hướng dẫn tại Thông tư này được thực thi theo lao lý tại Thông tư số 06/2012 / TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính về thuế giá trị ngày càng tăng .

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để được hướng dẫn giải quyết kịp thời./.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *