Nghị định 06/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 47/2014/NĐ-CP bồi thường thu hồi đất

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CHÍNH PHỦ

———-

Số : 06/2020 / NĐ-CP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2020

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất như sau:
“Điều 17. Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư; dự án thu hồi đất liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư mà phải di chuyển cả cộng đồng dân cư, làm ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống, kinh tế – xã hội, truyền thống văn hóa của cộng đồng; dự án thu hồi đất liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện như sau:
1. Bộ, ngành có dự án đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất thu hồi xây dựng khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định và phải bảo đảm kinh phí cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.
Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:
a) Diện tích từng loại đất dự kiến thu hồi;
b) Số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trong khu vực dự kiến thu hồi đất;
c) Dự kiến mức bồi thường, hỗ trợ đối với từng loại đối tượng thu hồi đất; dự kiến giá đất bồi thường đối với từng loại đất, từng loại vị trí;
d) Phương án bố trí tái định cư (dự kiến số hộ tái định cư, địa điểm, hình thức tái định cư);
đ) Dự kiến tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nguồn vốn để thực hiện;
e) Dự kiến tiến độ thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;
g) Dự kiến thời gian và kế hoạch di chuyển, bàn giao mặt bằng.
Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải thể hiện các nội dung nêu trên cho toàn bộ dự án và chi tiết đến từng địa phương (nếu có). Trường hợp thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư mà phải xây dựng khu tái định cư tập trung thì trong các nội dung quy định tại Khoản này phải bao gồm cả khu vực thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư tập trung đó.
2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức thẩm tra khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
3. Căn cứ vào khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án thực hiện tại địa phương sau khi đã có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ, ngành có dự án đầu tư; tổ chức thực hiện và quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với Bộ, ngành có dự án đầu tư”.

Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư đã phê duyệt giải pháp bồi thường, tương hỗ, tái định cư cho hàng loạt dự án Bất Động Sản trước ngày Nghị định này có hiệu lực hiện hành thi hành thì liên tục thực thi theo lao lý tại Điều 17 của Nghị định số 47/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của nhà nước pháp luật về bồi thường, tương hỗ, tái định cư khi Nhà nước tịch thu đất .2. Đối với dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư chưa phê duyệt giải pháp bồi thường, tương hỗ, tái định cư cho hàng loạt dự án Bất Động Sản trước ngày Nghị định này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành thì tổ chức triển khai triển khai bồi thường, tương hỗ, tái định cư theo lao lý của Nghị định này .

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2020 .2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nghĩa vụ và trách nhiệm thanh tra rà soát những văn bản quy phạm pháp luật do mình phát hành trái với pháp luật của Nghị định này để sửa đổi, bổ trợ hoặc hủy bỏ .3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước, quản trị Ủy ban nhân dân những cấp và tổ chức triển khai, cá thể khác có tương quan chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành Nghị định này. / .

Nơi nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng ;
– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng nhà nước ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP ;
– HĐND, Ủy Ban Nhân Dân những tỉnh, TP thường trực TW ;
– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng ;
– Văn phòng Tổng Bí thư ;
– Văn phòng quản trị nước ;

– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

– Văn phòng Quốc hội ;
– Tòa án nhân dân tối cao ;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao ;
– Kiểm toán nhà nước ;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia ;
– Ngân hàng Chính sách xã hội ;
– Ngân hàng Phát triển Nước Ta ;
– Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ;
– Cơ quan TW của những đoàn thể ;
– VPCP : BTCN, những PCN, Trợ lý TTg ;
– TGĐ Cổng TTĐT, những Vụ, Cục, đơn vị chức năng thường trực ;
– Lưu : VT, NN ( 2 ) .

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

Nguyễn Xuân Phúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.