Hỏi đáp CSTC

Kính gửi : Bộ Tài chính. 1. Theo Điều 11 Nghị định số 16/2015 / NĐ-CP về chính sách tự chủ tài chinh lao lý : quản trị Ủy Ban Nhân Dân tỉnh chỉ phát hành hạng mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước tại địa phương trừ hạng mục do Thủ tướng nhà nước phát hành. Tuy nhiên tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 32/2019 / NĐ-CP : ” Chi tiết những hạng mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí đầu tư ngân sách nhà nước của những bộ, cơ quan TW theo quyết định hành động của Thủ tướng nhà nước ; cụ thể những hạng mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí đầu tư ngân sách nhà nước thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị của địa phương theo quyết định hành động của quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh “. Như vậy, để thực thi NĐ 32, quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải phát hành toàn bộ hạng mục của địa phương hay Chỉ phát hành hạng mục không trùng với Trung ương theo pháp luật tại NĐ 16/2015 / NĐ-CP. 2. Bên cạnh đó, sau khi phát hành hạng mục, nếu dịch vụ nào thỏa điều kiện kèm theo tại khoản 2 Điều 9 NĐ 32, trong đó có : ” Đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền giao quyền tự chủ kinh tế tài chính theo chính sách tự chủ của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập trong từng nghành “. Hiện tại nhà nước mới chỉ phát hành 2 nghành nghề dịch vụ : Khoa học công nghệ tiên tiến, sự nghiệp kinh tế tài chính và sự nghiệp khác thì ưu tiên tiến hành 02 nghành nghề dịch vụ này trước phải không ? Kính mong Bộ Tài chính giải đáp để biết triển khai theo đúng pháp luật. Trân trọng cảm ơn .( 1 ) Về việc phát hành hạng mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước

Bạn đang đọc: Hỏi đáp CSTC

– Thủ tướng nhà nước đã ban hành Quyết định số 695 / QĐ-TTg ngày 21/5/2015 về Kế hoạch tiến hành triển khai Nghị định số 16/2015 / NĐ-CP ngày 14/02/2015 lao lý chính sách tự chủ của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập ( Nghị định số 16/2015 / NĐ-CP ), trong đó phân công trách nhiệm : Các Bộ chủ trì trình Thủ tướng nhà nước phát hành hạng mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của những Bộ ; quản trị Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương phát hành hạng mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị của địa phương .- Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 32/2019 / NĐ-CP : “ Chi tiết những hạng mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí đầu tư ngân sách nhà nước của những Bộ, cơ quan Trung ương theo quyết định hành động của Thủ tướng nhà nước ; chi tiết cụ thể những hạng mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí đầu tư ngân sách nhà nước thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị của địa phương theo quyết định hành động của quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ” .Theo đó, cụ thể những hạng mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí đầu tư ngân sách nhà nước thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị của địa phương theo quyết định hành động của quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, không phụ thuộc vào hạng mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN của những nghành nghề dịch vụ và của những Bộ, cơ quan Trung ương quản trị, do Thủ tướng nhà nước phát hành .

(2) Về việc ban hành các Nghị định, Thông tư hướng dẫn giao quyền tự chủ tài chính cho từng lĩnh vực

a ) Tại Điều 22 Nghị định số 16/2015 / NĐ-CP ngày 14/2/2015 đã pháp luật nghĩa vụ và trách nhiệm của những Bộ, địa phương, đơn cử : Các Bộ, cơ quan tương quan : địa thế căn cứ những lao lý tại Nghị định này thiết kế xây dựng và trình nhà nước sửa đổi, phát hành Nghị định lao lý chính sách tự chủ của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập ( SNCL ) trong từng nghành nghề dịch vụ .Đến nay, Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ đã trình nhà nước phát hành 02/08 Nghị định pháp luật chính sách tự chủ của đơn vị chức năng SNCL theo nghành nghề dịch vụ ( Nghị định số 54/2016 / NĐ-CP ngày 14/6/2016 lao lý chính sách tự chủ của tổ chức triển khai khoa học công nghệ tiên tiến công lập và Nghị định số 141 / năm nay / NĐ-CP ngày 10/10/2016 pháp luật chính sách tự chủ của đơn vị chức năng SNCL trong nghành nghề dịch vụ sự nghiệp kinh tế tài chính và sự nghiệp khác ). Bộ Tài chính đã phát hành Thông tư số 90/2017 / TT-BTC ngày 30/8/2017 lao lý việc triển khai chính sách tự chủ kinh tế tài chính so với tổ chức triển khai khoa học và công nghệ tiên tiến công lập, Thông tư số 145 / 2017 / TT-BTC ngày 29/12/2017 hướng dẫn chính sách kinh tế tài chính đơn vị chức năng SNCL theo Nghị định số 141 / năm nay / NĐ-CP. Đối với kế hoạch phát hành những Nghị định lao lý chính sách tự chủ những nghành giáo dục, giảng dạy ; dạy nghề ; y tế ; văn hóa truyền thống, thể thao và du lịch ; thông tin tiếp thị quảng cáo và báo chí truyền thông do những Bộ quản trị ngành, nghành trực tiếp dự thảo, trình nhà nước .

b) Theo quy định tại Điều 24 Nghị định 16/2015/NĐ-CP: Trong khi chưa ban hành hoặc sửa đổi, bổ Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực cụ thể, các đơn vị sự nghiệp công theo từng lĩnh vực tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Do đó, các đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ theo quy định trên để lập phương án tự chủ tài chính trình cơ quan cấp trên phê duyệt theo quy định

c ) Theo Nghị quyết số 39 / NQ-CP ngày 11/6/2019 của nhà nước, Bộ Tài chính được giao trách nhiệm kiến thiết xây dựng dự thảo Nghị định của nhà nước lao lý chính sách tự chủ kinh tế tài chính của đơn vị chức năng SNCL trong những nghành nghề dịch vụ, thay thế Nghị định số 16/2015 / NĐ-CP. Bộ Tài chính đang phối hợp với những Bộ, ngành, địa phương để kiến thiết xây dựng dự thảo Nghị định, trình nhà nước trong năm 2019 .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.