Thông tư 66/2016/TT-BTC về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Luật Tiền Phong – Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là một loại phí quan trọng, mới đây, Bộ Tài chính đã có Thông tư mới quy định và điều chỉnh mức phí bảo vệ môi trường như sau:

BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : 66/2016 / TT-BTC
TP.HN, ngày 29 tháng 04 năm 2016

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2016 / NĐ-CP NGÀY 19/02/2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001 / PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ;
Căn cứ Nghị định số 57/2002 / NĐ-CP ngày 03/6/2002 và Nghị định số 24/2006 / NĐ-CP ngày 06/3/2006 sửa đổi, bổ trợ 1 số ít Điều của Nghị định số 57/2002 / NĐ-CP ngày 03/6/2002 của nhà nước pháp luật chi Tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí ;
Căn cứ Nghị định số 12/2016 / NĐ-CP ngày 19/02/2016 của nhà nước về phí bảo vệ môi trường tự nhiên so với khai thác tài nguyên ;
Căn cứ Nghị định số 215 / 2013 / NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của nhà nước lao lý công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ Tài chính ;
Theo ý kiến đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp, quản trị sử dụng phí bảo vệ môi trường tự nhiên so với khai thác tài nguyên pháp luật tại Nghị định số 12/2016 / NĐ-CP ngày 19/2/2016 của nhà nước như sau :

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này hướng dẫn thu, nộp, quản trị sử dụng phí bảo vệ môi trường tự nhiên so với khai thác tài nguyên theo Nghị định số 12/2016 / NĐ-CP .
2. Đối tượng vận dụng là những tổ chức triển khai, cá thể hoạt động giải trí khai thác tài nguyên ; những cơ quan nhà nước và tổ chức triển khai, cá thể tương quan trong việc quản trị, thu phí bảo vệ thiên nhiên và môi trường so với khai thác tài nguyên .

Điều 2. Phương pháp tính phí

1. Phí bảo vệ thiên nhiên và môi trường so với khai thác tài nguyên phải nộp trong kỳ nộp phí được tính theo công thức sau :

F = [(Q1 x f1) + (Q2 x f2)] x K

Trong đó :
– F là số phí bảo vệ môi trường tự nhiên phải nộp trong kỳ ;
– Q1 là số lượng đất đá bốc xúc thải ra trong kỳ nộp phí ( m3 ) ;
– Q2 là số lượng quặng tài nguyên nguyên khai khai thác trong kỳ ( tấn hoặc m3 ) ;
– f1 là mức phí so với số lượng đất đá bốc xúc thải ra : 200 đồng / m3 ;
– f2 là mức phí tương ứng của từng loại tài nguyên khai thác ( đồng / tấn hoặc đồng / m3 ) ;
– K là thông số tính phí theo giải pháp khai thác, trong đó :
+ Khai thác lộ thiên ( gồm có cả khai thác bằng sức nước như khai thác titan, cát, sỏi lòng sông ) : K = 1,05 ;
+ Khai thác hầm lò và những hình thức khai thác khác ( khai thác dầu thô, khí thiên nhiên, nước khoáng vạn vật thiên nhiên và những trường hợp còn lại ) : K = 1 .
2. Đối với số lượng đất đá bốc xúc thải ra trong quy trình khai thác than, không thu phí đến hết năm 2017 .
3. Số lượng đất đá bốc xúc thải ra ( Q1 ) trong kỳ nộp phí được xác lập địa thế căn cứ vào tài liệu dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình khai thác mỏ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đồng ý hoặc địa thế căn cứ theo báo cáo giải trình nhìn nhận tác động ảnh hưởng thiên nhiên và môi trường và những tài liệu tương quan được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt .
Số phí phải nộp so với số lượng đất đá bốc xúc thải ra phát sinh trong kỳ nộp phí địa thế căn cứ vào khối lượng đất đá bốc xúc tính trên khối lượng ( tấn hoặc m3 ) quặng tài nguyên nguyên khai khai thác trong kỳ .
Ví dụ : Dự án khai thác mỏ quặng sắt tại Bắc Kạn có thông số bóc trung bình là 0,7 m3 / tấn quặng, tháng 6/2016 khai thác được 10.000 tấn quặng sắt thì số phí phải nộp so với đất đá bốc xúc thải ra của tháng này như sau :
10.000 x 0,7 x 200 đồng / m3 = 1.400.000 đồng
Trường hợp trong tài liệu dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình khai thác mỏ, báo cáo giải trình nhìn nhận ảnh hưởng tác động môi trường tự nhiên và những tài liệu tương quan không có thông tin về số lượng đất đá bốc xúc thải ra thì việc kê khai, nộp phí địa thế căn cứ vào số lượng đất đá bốc xúc trong thực tiễn thải ra trong kỳ .
4. Số lượng quặng tài nguyên nguyên khai khai thác trong kỳ ( Q2 ) để xác lập số phí bảo vệ môi trường tự nhiên phải nộp là số lượng quặng tài nguyên nguyên khai khai thác thực tiễn trong kỳ nộp phí, không phân biệt Mục đích khai thác ( để bán ngay, đem trao đổi, tiêu dùng nội bộ, dự trữ đưa vào sản xuất tiếp theo hoặc Mục đích khác ) và công nghệ tiên tiến khai thác ( bằng tay thủ công, cơ giới ) hoặc vùng, miền, Điều kiện khai thác ( vùng núi, trung du, đồng bằng, Điều kiện khai thác khó khăn vất vả, phức tạp ). Trường hợp quặng tài nguyên khai thác phải qua sàng, tuyển, phân loại, làm giàu trước khi bán ra, số lượng quặng tài nguyên nguyên khai khai thác được trong kỳ được xác lập trên cơ sở quy đổi từ số lượng tài nguyên thành phẩm ra số lượng tài nguyên nguyên khai theo tỷ suất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động .
5. Trường hợp trong quy trình khai thác mà thu được thêm loại tài nguyên khác loại tài nguyên được cấp phép thì người nộp phí phải nộp phí bảo vệ môi trường tự nhiên so với quặng tài nguyên ( Q2 ) theo mức thu của loại tài nguyên được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép khai thác .
6. Trường hợp tổ chức triển khai, cá thể khai thác Granite làm đá ốp lát, làm mỹ nghệ thì vận dụng mức thu phí pháp luật tại Điểm 1, Mục II Biểu khung mức phí phát hành kèm theo Nghị định số 12/2016 / NĐ-CP. Trường hợp tổ chức triển khai, cá thể khai thác Granite cho Mục đích khác thì vận dụng mức thu phí lao lý tại Điểm 15, Mục II Biểu khung mức phí phát hành kèm theo Nghị định số 12/2016 / NĐ-CP .
Doanh nghiệp khai thác Granite tự kê khai, nộp phí theo đúng lao lý nêu trên. Cơ quan Thuế địa phương phối hợp với cơ quan Tài nguyên và Môi trường địa phương kiểm tra việc thực thi kê khai, nộp phí theo đúng lao lý .
7. Trường hợp tổ chức triển khai, cá thể khai thác đá làm mỹ nghệ theo cả khối lớn thì vận dụng mức thu phí pháp luật tại Điểm 2, Mục II Biểu khung mức phí phát hành kèm theo Nghị định số 12/2016 / NĐ-CP .
8. Trường hợp tổ chức triển khai, cá thể khai thác tài nguyên làm vật tư kiến thiết xây dựng thường thì trong diện tích quy hoạnh đất ở thuộc quyền sử dụng đất của hộ mái ấm gia đình, cá thể để kiến thiết xây dựng những khu công trình của hộ mái ấm gia đình, cá thể trong diện tích quy hoạnh đó ; trường hợp đất, đá khai thác để san lấp, kiến thiết xây dựng khu công trình bảo mật an ninh, quân sự chiến lược ; phòng chống thiên tai, khắc phục, giảm nhẹ thiên tai thì không phải nộp phí bảo vệ môi trường tự nhiên so với khai thác tài nguyên đó .

Điều 3. Khai và nộp phí

1. Tổ chức, cá thể khai thác tài nguyên phải nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường tự nhiên với cơ quan Thuế quản trị trực tiếp cùng nơi kê khai nộp thuế tài nguyên. Trường hợp trong tháng không phát sinh phí bảo vệ thiên nhiên và môi trường so với khai thác tài nguyên, người nộp phí vẫn phải kê khai và nộp tờ khai nộp phí với cơ quan Thuế. Trường hợp tổ chức triển khai thu mua gom tài nguyên phải ĐK nộp thay người khai thác thì tổ chức triển khai đó có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường tự nhiên với cơ quan thuế quản trị cơ sở thu mua tài nguyên. Thời hạn kê khai phí bảo vệ thiên nhiên và môi trường với cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo. Người nộp phí phải kê khai rất đầy đủ, đúng mẫu tờ khai và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng chuẩn của việc kê khai .
2. Phí bảo vệ môi trường tự nhiên so với khai thác tài nguyên là loại khai theo tháng và quyết toán năm. Khai quyết toán phí bảo vệ môi trường tự nhiên so với khai thác tài nguyên gồm có khai quyết toán năm và khai quyết toán đến thời Điểm chấm hết hoạt động giải trí khai thác tài nguyên, chấm hết hoạt động giải trí thu mua gom tài nguyên, chấm hết hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, chấm hết hợp đồng quy đổi hình thức chiếm hữu doanh nghiệp hoặc tổ chức triển khai lại doanh nghiệp .
3. Đối với trường hợp người nộp phí thuộc diện bị ấn định số phí phải nộp, thực thi theo lao lý của Luật quản trị thuế và những văn bản hướng dẫn .
4. Địa Điểm kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường tự nhiên so với dầu thô, khí thiên nhiên và khí than là Cục thuế địa phương nơi người nộp phí đặt văn phòng Điều hành chính .

5. Đồng tiền nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là đồng Việt Nam.

6. Ngoài những pháp luật trên, việc khai phí, nộp phí, quyết toán phí bảo vệ môi trường tự nhiên so với khai thác tài nguyên được thực thi theo lao lý của Luật Quản lý thuế và những văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế .

Điều 4. Các trường hợp được áp dụng mức phí bảo vệ môi trường đối với khoáng sản tận thu

1. Các trường hợp sau đây được vận dụng mức thu phí so với khai thác tài nguyên tận thu theo lao lý tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định 12/2016 / NĐ – CP :
a ) Hoạt động khai thác tài nguyên còn lại ở bãi thải của mỏ đã có quyết định hành động đóng cửa mỏ ;
b ) Hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại của tổ chức triển khai, cá thể không nhằm mục đích Mục đích khai thác tài nguyên, nhưng có tính năng, trách nhiệm hoặc có ĐK kinh doanh thương mại, trong quy trình hoạt động giải trí theo tính năng, trách nhiệm hoặc theo chuyên ngành đã ĐK mà thu được tài nguyên ( ví dụ thu được cát trong quy trình nạo vét lòng sông, cảng biển ; thu được đất, đá trong quy trình thiết kế xây dựng những khu công trình thủy điện, giao thông vận tải hoặc thiết kế xây dựng những trường bắn ) .
Các trường hợp khác không thuộc pháp luật tại Điểm a ) và b ) Khoản này thì không được vận dụng theo mức phí so với khai thác tài nguyên tận thu .
2. Cách tính phí so với khai thác tài nguyên tận thu được thực thi theo pháp luật tại Điều 2 Thông tư này .

Điều 5. Quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

1. Phí bảo vệ môi trường tự nhiên so với khai thác tài nguyên, không kể dầu thô và khí thiên nhiên, khí than là Khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100 % để tương hỗ cho công tác làm việc bảo vệ và góp vốn đầu tư cho môi trường tự nhiên tại địa phương nơi có hoạt động giải trí khai thác tài nguyên theo Luật bảo vệ thiên nhiên và môi trường và Luật ngân sách nhà nước, theo những nội dung đơn cử sau đây :
a ) Phòng ngừa và hạn chế những tác động ảnh hưởng xấu so với thiên nhiên và môi trường tại địa phương nơi có hoạt động giải trí khai thác tài nguyên ;
b ) Khắc phục suy thoái và khủng hoảng, ô nhiễm môi trường tự nhiên do hoạt động giải trí khai thác tài nguyên gây ra ;
c ) Giữ gìn vệ sinh, bảo vệ và tái tạo cảnh sắc môi trường tự nhiên tại địa phương nơi có hoạt động giải trí khai thác tài nguyên .
2. Phí bảo vệ thiên nhiên và môi trường so với dầu thô và khí thiên nhiên, khí than là Khoản thu ngân sách TW hưởng 100 % để tương hỗ cho công tác làm việc bảo vệ và góp vốn đầu tư cho môi trường tự nhiên theo lao lý của Luật Bảo vệ môi trường tự nhiên và Luật Chi tiêu nhà nước .
3. Nơi có hoạt động giải trí khai thác tài nguyên pháp luật tại Điều này là nơi thực tiễn diễn ra hoạt động giải trí khai thác tài nguyên và những khu vực bị ảnh hưởng tác động do hoạt động giải trí khai thác tài nguyên theo địa phận quản trị của cấp xã và cấp huyện .

Điều 6. Công khai số nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Chậm nhất là trước ngày 31 tháng 3 hằng năm, cơ quan thu phí bảo vệ thiên nhiên và môi trường có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin công khai minh bạch : số lượng tài nguyên khai thác, số lượng đất đá bốc xúc thải ra, số phí bảo vệ môi trường tự nhiên so với khai thác tài nguyên mà doanh nghiệp đã nộp của năm trước trên những phương tiện thông tin đại chúng như : báo địa phương, đài phát thanh địa phương, đài truyền hình địa phương, trang thông tin điện tử của cơ quan thu phí và những hình thức tương thích khác để người dân được biết .

Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan địa phương

1. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
a ) Trình Hội đồng nhân dân cùng cấp sắp xếp sử dụng nguồn phí bảo vệ thiên nhiên và môi trường thu được cho công tác làm việc bảo vệ môi trường tự nhiên tại nơi có hoạt động giải trí khai thác tài nguyên .
b ) Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Cục thuế địa phương để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phát hành quyết định hành động tỷ suất quy đổi từ số lượng tài nguyên thành phẩm ra số lượng tài nguyên nguyên khai làm địa thế căn cứ tính phí bảo vệ môi trường tự nhiên cho tương thích với tình hình thực tiễn của địa phương .
c ) Chỉ đạo Sở tin tức và Truyền thông phối hợp với cơ quan thuế công khai minh bạch tình hình thu, nộp phí bảo vệ môi trường tự nhiên so với khai thác tài nguyên trên địa phận .
2. Trách nhiệm của cơ quan Thuế địa phương
a ) Hướng dẫn, đôn đốc những tổ chức triển khai, cá thể khai thác tài nguyên thực thi ĐK, kê khai, nộp phí theo pháp luật .
b ) Kiểm tra, thanh tra việc kê khai, nộp phí, quyết toán tiền phí bảo vệ thiên nhiên và môi trường so với khai thác tài nguyên. Ấn định số phí bảo vệ môi trường tự nhiên phải nộp theo lao lý trong trường hợp đối tượng người tiêu dùng nộp phí chưa triển khai hoặc triển khai chưa rất đầy đủ chính sách chứng từ, hóa đơn, sổ kế toán .
c ) Xử lý vi phạm hành chính về phí bảo vệ thiên nhiên và môi trường so với khai thác tài nguyên theo thẩm quyền và theo pháp luật của pháp lý .
d ) Lưu giữ và sử dụng số liệu, tài liệu mà cơ sở khai thác tài nguyên và đối tượng người tiêu dùng khác phân phối theo pháp luật .
đ ) Phối hợp với cơ quan quản lý Tài nguyên và Môi trường ở địa phương tổ chức triển khai quản trị thu phí bảo vệ thiên nhiên và môi trường so với khai thác tài nguyên theo pháp luật tại Nghị định số 12/2016 / NĐ-CP và pháp luật của Luật quản trị thuế .

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 13 tháng 6 năm 2016 và vận dụng cho kỳ kê khai, nộp phí từ tháng 5 năm 2016. Thông tư này sửa chữa thay thế Thông tư số 158 / 2011 / TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 74/2011 / NĐ-CP ngày 28/5/2011 của nhà nước về phí bảo vệ môi trường tự nhiên so với khai thác tài nguyên .
2. Trong quy trình triển khai, nếu có vướng mắc, đề xuất những cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu và điều tra, hướng dẫn. / .

Nơi nhận:
– Văn phòng Tổng Bí thư
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Kiểm toán nhà nước;
– Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Công báo, Website Chính phủ;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Website Bộ Tài chính;
– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
– Lưu VT, Vụ CST (CST5). 400

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Thị Mai

Tải về: Thông tư 66/2016/TT-BTC về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Liên hệ 1900 6289 để được tư vấn miễn phí pháp luật.

 CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Quy định về quyền khai thác khoáng sản

Mẫu đơn đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản mới nhất

Các trường hợp bị thu hồi hoặc chấm dứt giấy phép khai thác …

Tư vấn thủ tục xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

Mẫu đơn xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản mới nhất

Mẫu đơn xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản mới nhất

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.