Thể thức văn bản theo TT55

Ngày đăng : 11/06/2015, 16 : 00

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ___ _ ___ _ ___ Số 41 / GDĐT-VP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ___ TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2011 Về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. Kính gửi : – Trưởng phòng GD&ĐT các quận, huyện; – Hiệu trưởng các trường THPT, CĐ, TCCN; – Giám đốc các TT GDTX; – Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. Căn cứ Thông tư Liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 05/5/2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản; công văn số 4897/VP-HC ngày 12/9/2006 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản; qua kiểm tra việc thực hiện thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản tại các đơn vị; Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung sau : 1/ Rà soát việc thực hiện thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản tại đơn vị theo hướng dẫn tại Thông tư 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 05/5/2005. 2/ Thống nhất thực hiện trong toàn ngành một số tiêu chí như sau : * Về phông chữ: sử dụng phông chữ Times New Roman, bộ mã ký tự tiếng Việt Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001. *Về tên cơ quan chủ quản: – Đối với các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố: ghi tên cơ quan chủ quản là ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ; – Đối với các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo : ghi tên cơ quan chủ quản là SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO; – Đối với các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện: ghi tên cơ quan chủ quản là ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/ HUYỆN ……; * Phần Kính gửi: sử dụng chữ thường, đứng, không đậm. – Nếu gửi một nơi: không xuống dòng, không gạch đầu dòng. Ví dụ: Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo. – Nếu gửi nhiều nơi: có xuống dòng từ nơi gửi đầu tiên, sau mỗi nơi gửi có dấu chấm phẩy “;”, nơi gửi sau cùng có dấu chấm, khoảng cách giữa các dòng (paragraph) đặt là 0pt. Ví dụ: Kính gửi: – Sở Giáo dục và Đào tạo; – Ủy ban nhân dân quận 6. * Phần nội dung văn bản: được trình bày bằng chữ in thường, cỡ chữ từ 13 đến 14; khi xuống dòng, chữ đầu dòng lùi vào từ 1cm đến 1,27cm (1 default tab); khoảng cách giữa các đoạn văn (paragraph) đặt tối thiểu là 6pt; khoảng cách giữa các dòng hay cách dòng (line spacing) chọn tối thiểu từ cách dòng đơn (single line spacing) hoặc từ 15pt (exatly line spacing) trở lên. * Phần cuối văn bản: không ghi chữ “Trân trọng”. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. Nơi nhận : KT. GIÁM ĐỐC -Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC -BGĐ Sở; -Phòng, ban Sở; (đã ký) -Lưu.VP, TH(H). Lê Hồng Sơn . vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản; công văn số 4897/VP-HC ngày 12/9/2006 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố về thể thức và. và Ủy ban nhân dân thành phố về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản; qua kiểm tra việc thực hiện thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản tại các đơn vị; Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng. trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung sau : 1/ Rà soát việc thực hiện thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản tại đơn vị theo hướng dẫn tại Thông tư 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 05/5/2005. 2/ Thống

– Xem thêm –

Xem thêm: Thể thức văn bản theo TT55, Thể thức văn bản theo TT55, Thể thức văn bản theo TT55

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *