Thông tư 34/2015/TT-BYT sửa quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ Y TẾ
——-

Số: 34/2015/TT-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
——————–

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2015

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 2 THÔNG TƯ SỐ 17/2012/TT-BYT NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2012

 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH CẤP VÀ SỬ DỤNG GIẤY CHỨNG SINH

Căn cứ Điều 94 Luật Hôn nhân và gia đình ngày 19 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Điều 16 Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em, Vụ trưởng Vụ Pháp chế – Bộ Y tế,

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư bổ sung Điều 2 Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh

1. Sửa đổi như sau :a ) Trước khi trẻ sơ sinh về nhà, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lao lý tại Khoản 1 Điều này có nghĩa vụ và trách nhiệm ghi khá đầy đủ những nội dung theo mẫu Giấy chứng sinh tại Phụ lục 01 hoặc Phụ lục 01A phát hành kèm theo Thông tư này. Cha, mẹ hoặc người thân thích của trẻ có nghĩa vụ và trách nhiệm đọc, kiểm tra lại thông tin trước khi ký. Giấy chứng sinh được làm thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, 01 bản giao cho bố, mẹ hoặc người thân thích của trẻ để làm thủ tục khai sinh và 01 bản lưu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh .

2. Bổ sung Điểm c vào như sau:
”Điều 2. Thủ tục cấp Giấy chứng sinh
“c) Trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ thì Bên vợ chồng nhờ mang thai hộ hoặc Bên mang thai hộ phải nộp Bản xác nhận về việc sinh con bằng kỹ thuật mang thai hộ theo Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư này và bản sao có chứng thực hoặc bản chụp có kèm theo bản chính để đối chiếu Bản thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo giữa vợ chồng nhờ mang thai hộ và Bên mang thai hộ gửi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi trẻ sinh ra.
Trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ sẽ được cấp Giấy chứng sinh theo Mẫu quy định tại Phụ lục 01A ban hành kèm theo Thông tư này. Giấy chứng sinh này là văn bản chứng minh việc mang thai hộ khi làm thủ tục đăng ký khai sinh.
Việc cấp Giấy chứng sinh thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này”.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2015 .2. Mẫu Giấy chứng sinh được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. Sở Y tế những tỉnh, thành phố thường trực TW và những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoàn toàn có thể truy vấn trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế để in và sử dụng .

3. Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em; Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Vụ Sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em, Bộ Y tế để xem xét, giải quyết.

 Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng thông tin điện tử CP);
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
– Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
– Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Các bệnh viện trực thuộc Bộ; Y tế các Bộ, ngành;
– Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ – BYT;
– Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
– Lưu: VT, PC, KHTC, QLKCB, BMTE.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Viết Tiến

Cơ sở Y tế                                         Mẫu BYT/CS-2015

……………                                      Số: …………….……

                                                                Quyển số: ……….

GIẤY CHỨNG SINH

( Ban hành kèm theo Thông tư số : 34/2015 / TT-BYT ngày 27 tháng10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế )

1. Thông tin của bên nhờ mang thai hộ:

Họ và tên vợ : … … … … … … … … … … … Năm sinh : … … … …
Số CMND / Hộ chiếu : … … … … …. … Dân tộc : … … … … …
Nơi ĐK thường trú : … … … … …
Họ và tên chồng : … … … … … … .. … Năm sinh : … … … …
Số CMND / Hộ chiếu : … … … …. … Dân tộc : … … … … …
Nơi ĐK thường trú : … … … …

2. Phần thông tin của bên mang thai hộ

Họ và tên vợ : … … … … … .. Năm sinh : … … … …
Số CMND / Hộ chiếu : … … … …. … Dân tộc : … … … … …
Nơi ĐK thường trú : … … … …
Họ và tên chồng : … … … … … .. … Năm sinh : … … … …
Số CMND / Hộ chiếu : … … … …. … Dân tộc : … … … … …
Nơi ĐK thường trú : … … … …
Đã sinh con vào lúc : … giờ. … phút …. ngày … tháng … năm …
Tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Số lần sinh : … … … … … Số con hiện sống … … … …
Số con trong lần sinh này : … … … … … … … … … … … …
Giới tính của con : … … … … … .. Cân nặng … … … … …
Hiện trạng SK của con : … … … … … … … … … … …
Dự định đặt tên con là : … … … … … … … … … … … … …
Người đỡ đẻ : … … … … … … .. … … … … … … … … … …

…, ngày … tháng …. năm 20

Người MTH Người nhờ MTH Người đỡ đẻ Thủ trưởng CSYT
( ký, ghi rõ họ tên ) ( ký, ghi rõ họ tên ) ( ký, ghi rõ họ tên ) ( Ký, ghi rõ chức vụ )
Lưu ý Giấy chứng sinh cấp lần đầu : Số : Quyển số : ( nếu cấp lại )

                                                                                                                   Phụ lục số 01A
Mẫu BYT/CS-2015

Cơ sở Y tế CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                     Số:

Quyển số:…

GIẤY CHỨNG SINH

( Ban hành kèm theo Thông tư số : 34/2015 / TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế )

1. Thông tin của bên nhờ mang thai hộ:

Họ và tên vợ : … … … … … … … …. Năm sinh : … … … …
Số CMND / Hộ chiếu : … … … … … .. … Dân tộc : … … … … …
Nơi ĐK thường trú : … … … … … .. … … … … … …
Họ và tên chồng : … … … … … … … .. … Năm sinh : … … … …
Số CMND / Hộ chiếu : … … … … … …. … Dân tộc : … … … … …
Nơi ĐK thường trú : … … … … … .. … … … … … …

2. Phần thông tin của bên mang thai hộ

Họ và tên vợ : … … … … … … … … .. Năm sinh : … … … …
Số CMND / Hộ chiếu : … … … … …. … Dân tộc : … … … … …
Nơi ĐK thường trú : … … … … … … … … … … … … … .
Họ và tên chồng : … … … … … … … .. … Năm sinh : … … … …
Số CMND / Hộ chiếu : … … … … …. … Dân tộc : … … … … …
Nơi ĐK thường trú : … … … … … .. … … … … … … … …
Đã sinh con vào lúc : … …. giờ … … .. … phút … … .. ngày … … … tháng … … năm .. … …
Tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Số lần sinh : … … … … … … … Số con hiện sống … … … … … …
Số con trong lần sinh này : … … … … … … …
Giới tính của con : … … … … … … … .. Cân nặng … … … … …
Hiện trạng SK của con : … … … … … … … … …
Dự định đặt tên con là : … … … … … … … … … … … …
Người đỡ đẻ : … … … … … … … … … … … … … … … …
., ngày … tháng … năm 20 ..
Người MTH / Người nhờ MTH Người đỡ đẻ Người ghi phiếu Thủ trưởng CSYT
( ký, ghi rõ họ tên ) ( ký, ghi rõ họ tên ) ( Ký, ghi rõ chức vụ và họ tên ) ( Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên )

Chú thích
Con sinh ra là con của Bên ( vợ chồng ) nhờ mang thai hộ
Tên con dự tính đặt ( do bên nhờ mang thai hộ dự tính đặt ) hoàn toàn có thể được biến hóa khi ĐK khai sinh ,
Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha / mẹ phải đi khai sinh cho trẻ .

Phụ lục số 05

( Ban hành kèm theo Thông tư số : 34/2015 / TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Y tế )

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BẢN XÁC NHẬN

Về việc sinh con bằng kỹ thuật mang thai hộ

Kính gửi : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

1. Thông tin của bên nhờ mang thai hộ:

Họ và tên vợ : … … … … … … … … … … Năm sinh …. … … … … … … … … … … … … ..
Số CMND / Hộ chiếu : … … … … … … … … … Dân tộc : … … … … … … … … … … … … … …
Nơi ĐK thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … …
Họ và tên chồng : … … … … … … … … … Năm sinh … … … … … … … … … … … … … ..
Số CMND / Hộ chiếu : … … … … … … … … … Dân tộc … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Nơi ĐK thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … .
Giấy đăng ký kết hôn số ( nếu có ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

2. Thông tin của bên mang thai hộ

Họ và tên vợ : … … … … … … … … … … Năm sinh …. … … … … … … … … … … … … ..
Số CMND / Hộ chiếu : … … … … … … … … … Dân tộc : … … … … … … … … … … … … … …
Nơi ĐK thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … …
Họ và tên chồng ( nếu có ) : … … … … … … … … … Năm sinh … … … … … … … … … …
Số CMND / Hộ chiếu : … … … … … … … … … Dân tộc … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Nơi ĐK thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … .
Giấy đăng ký kết hôn số ( nếu có ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Chúng tôi xác nhận đã triển khai kỹ thuật mang thai hộ thành công xuất sắc tại Bệnh viện :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Vào ngày … tháng .. năm …. theo Bản Thỏa thuận mang thai hộ vì mục tiêu nhân đạo đã được xác nhận ( công chứng ) tại : … …
……. … …, ngày … …….. tháng … ……… năm 20 …

NGƯỜI VỢ  NHỜ MANG THAI HỘ (Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỒNG  NHỜ MANG THAI HỘ

( Ký, ghi rõ họ tên )

NGƯỜI VỢ  

MANG THAI HỘ (Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỒNG   MANG THAI HỘ (Ký, ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.