Thông tư 33/2016/TT-BLĐTBXH quản lý lao động, tiền lương Tập đoàn Viettel

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
——-

Số: 33/2016/TT-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2016

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG

ĐỐI VỚI TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 121/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016 – 2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Lao động – Tiền lương;

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016-2020.

Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương giai đoạn 2016 – 2020 đối với Công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội nắm giữ 100% vốn điều lệ, tổng công ty, công ty do Công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (sau đây gọi chung là công ty) theo quy định tại Nghị định số 121/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016 – 2020 (sau đây gọi là Nghị định số 121/2016/NĐ-CP).

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Đối tượng áp dụng Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 121/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Mục 2. QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

Điều 3. Rà soát cơ cấu tổ chức, sắp xếp lao động
Hằng năm, Tổng Giám đốc (Giám đốc) thực hiện rà soát cơ cấu tổ chức, sắp xếp lao động như sau:

1. Rà soát lại cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai, đầu mối quản trị, phòng, ban trình độ hiện có ; kiểm soát và điều chỉnh lại cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai, bảo vệ tinh gọn, tương thích với tính năng, trách nhiệm và nhu yếu sản xuất, kinh doanh thương mại ;2. Sắp xếp lại lao động theo chức vụ việc làm, vị trí việc làm trong từng tổ đội, phân xưởng, phòng, ban, bảo vệ việc sử dụng lao động tiết kiệm chi phí và hiệu suất cao ;3. Rà soát lại định mức lao động, sửa đổi, bổ trợ hoặc thiết kế xây dựng định mức lao động mới bảo vệ những nguyên tắc pháp luật tại Nghị định số 49/2013 / NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể thi hành một số ít điều của Bộ luật Lao động về tiền lương, tương thích với cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai sau khi đã được thanh tra rà soát, kiểm soát và điều chỉnh để làm cơ sở kiến thiết xây dựng kế hoạch lao động của công ty .

Điều 4. Xây dựng kế hoạch lao động

1. Kế hoạch sử dụng lao động hằng năm của công ty được thiết kế xây dựng địa thế căn cứ vào cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai sau khi thanh tra rà soát theo Điều 3 Thông tư này và nhu yếu khối lượng, chất lượng, trách nhiệm sản xuất, kinh doanh thương mại, tình hình sử dụng lao động năm trước và định mức lao động của công ty .2. Tổng Giám đốc ( Giám đốc ) thiết kế xây dựng kế hoạch lao động, trình Hội đồng thành viên, quản trị công ty báo cáo giải trình Bộ Quốc phòng ( so với Công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội ), Công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội ( so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội nắm giữ 100 % vốn điều lệ và những tổng công ty, công ty do Công ty mẹ nắm giữ trên 50 % vốn điều lệ ) cho quan điểm trước khi thực thi. Đối với tổng công ty, công ty do Công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội nắm giữ trên 50 % vốn điều lệ trải qua báo cáo giải trình của người đại diện thay mặt phần vốn của Công ty mẹ .3. Sau khi có quan điểm của cơ quan đại diện thay mặt chủ sở hữu ( hoặc chủ sở hữu ), quản trị công ty hoặc Hội đồng thành viên ( hoặc Hội đồng quản trị ) phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động đồng thời gửi cơ quan đại diện thay mặt chủ sở hữu theo dõi, giám sát .

Điều 5. Thực hiện kế hoạch lao động
Căn cứ kế hoạch lao động đã được Chủ tịch công ty hoặc Hội đồng thành viên (hoặc Hội đồng quản trị) phê duyệt, Tổng Giám đốc (Giám đốc) thực hiện tuyển dụng, sử dụng lao động theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế của công ty như sau:

1. Đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, triển khai theo lao lý của Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Nước Ta, Luật Quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng, Nghị định lao lý cụ thể của nhà nước và văn bản hướng dẫn của Bộ Quốc phòng .2. Đối với công nhân, viên chức quốc phòng, thực thi theo Luật Quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng, Nghị định lao lý chi tiết cụ thể của nhà nước và văn bản hướng dẫn của Bộ Quốc phòng .3. Đối với người lao động thao tác theo hợp đồng lao động, triển khai theo lao lý của Bộ luật Lao động, những Nghị định pháp luật chi tiết cụ thể của nhà nước và văn bản hướng dẫn triển khai của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội .

Điều 6. Đánh giá tình hình sử dụng lao động

1. Quý IV hằng năm, Tổng Giám đốc ( Giám đốc ) tổ chức triển khai nhìn nhận tình hình sử dụng lao động theo kế hoạch sử dụng lao động đã được phê duyệt. Báo cáo nhìn nhận tình hình sử dụng lao động được gửi cho quản trị công ty hoặc Hội đồng thành viên ( Hội đồng quản trị ) đồng thời gửi cơ quan đại diện thay mặt chủ sở hữu ( chủ sở hữu ) và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội .2. Trong quy trình thực thi, nếu số lượng lao động thực tiễn vượt quá nhu yếu sử dụng dẫn đến người lao động không có việc làm thì Tổng Giám đốc ( Giám đốc ) có kế hoạch sắp xếp việc làm cho người lao động ; trường hợp người lao động không phân phối được nhu yếu việc làm thì phải huấn luyện và đào tạo lại để liên tục sử dụng. Sau khi đã tìm mọi giải pháp nhưng vẫn không sắp xếp, sắp xếp được việc làm thì Tổng Giám đốc ( Giám đốc ) có nghĩa vụ và trách nhiệm xử lý rất đầy đủ chính sách so với người lao động theo lao lý của pháp lý .

Mục 3. QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÔNG TY MẸ – TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Điều 7. Đơn giá tiền lương

1. Công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội được giao không thay đổi đơn giá tiền lương tính theo tổng doanh thu trừ tổng ngân sách chưa có tiền lương trong tiến trình 2016 – 2020. Tổng doanh thu, tổng ngân sách chưa có tiền lương được xác lập bằng hàng loạt lệch giá, thu nhập, những khoản ngân sách phát sinh từ hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ và những hoạt động giải trí khác của Công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội .2. Khi thực thi đơn giá tiền lương không thay đổi theo lao lý tại khoản 1 Điều này, Công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội phải bảo vệ khá đầy đủ những điều kiện kèm theo sau đây :a ) Hoàn thành tốt trách nhiệm quốc phòng, bảo mật an ninh được Đảng và Nhà nước giao .b ) Nộp ngân sách nhà nước theo đúng lao lý của pháp lý .c ) Mức tăng ( tính theo tỷ suất % ) tiền lương trung bình phải thấp hơn mức tăng ( tính theo tỷ suất % ) hiệu suất lao động trung bình .

d) Lợi nhuận thực hiện hằng năm phải cao hơn lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề ít nhất 3%.
Tiền lương bình quân, năng suất lao động bình quân làm cơ sở tính mức tăng (tính theo tỷ lệ %) tiền lương bình quân, mức tăng (tính theo tỷ lệ %) năng suất lao động bình quân được xác định theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 8. Xác định quỹ tiền lương kế hoạch
Quỹ tiền lương kế hoạch hằng năm của Công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội được xác định như sau:
Vkhđg = Vđgôđ x Ckh           (1)
Trong đó:
Vkhđg: Quỹ tiền lương kế hoạch.
Vđgôđ: Đơn giá tiền lương được giao ổn định theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư này.
Ckh: Tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có tiền lương kế hoạch.

Điều 9. Xác định quỹ tiền lương thực hiện

1. Quỹ tiền lương thực hiện hằng năm của Công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội được xác định như sau:
Vthđg = Vđgôđ x Cth            (2)
Trong đó:
Vthđg: Quỹ tiền lương thực hiện.
Vđgôđ: Đơn giá tiền lương được giao ổn định theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư này.
Cth: Tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có tiền lương thực hiện.

2. Khi xác lập quỹ tiền lương triển khai theo pháp luật tại khoản 1 Điều này, Công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội phải bảo vệ hoàn thành xong tốt trách nhiệm quốc phòng, bảo mật an ninh được Đảng và Nhà nước giao, nộp ngân sách nhà nước theo đúng pháp luật của pháp lý và thực thi kiểm soát và điều chỉnh quỹ tiền lương triển khai như sau :a ) Trường hợp doanh thu triển khai trong năm bằng hoặc cao hơn doanh thu triển khai của năm trước liền kề 3 % và bảo vệ điều kiện kèm theo mức tăng ( tính theo tỷ suất % ) tiền lương trung bình thấp hơn mức tăng ( tính theo tỷ suất % ) hiệu suất lao động trung bình thì quỹ tiền lương thực thi được xác lập tối đa theo pháp luật tại khoản 1 Điều này .

b) Trường hợp lợi nhuận thực hiện trong năm bằng hoặc cao hơn lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề 3% nhưng mức tăng (tính theo tỷ lệ %) tiền lương bình quân bằng hoặc cao hơn mức tăng (tính theo tỷ lệ %) năng suất lao động bình quân thì quỹ tiền lương thực hiện phải điều chỉnh theo năng suất như sau:
Vthđgđc = Vthđg – Vw (3)
Trong đó:
+ Vthđgđc: Quỹ tiền lương thực hiện sau khi điều chỉnh.
+ Vthđg: Quỹ tiền lương thực hiện xác định theo công thức (2).
+ Vw: Phần tiền lương phải giảm trừ để đảm bảo điều kiện mức tăng (tính theo tỷ lệ %) tiền lương bình quân phải thấp hơn mức tăng (tính theo tỷ lệ %) năng suất lao động bình quân.

c ) Trường hợp bảo vệ điều kiện kèm theo mức tăng ( tính theo tỷ suất % ) tiền lương trung bình thấp hơn mức tăng ( tính theo tỷ suất % ) hiệu suất lao động trung bình nhưng doanh thu thực thi trong năm không cao hơn doanh thu thực thi của năm trước liền kề từ 3 % trở lên thì quỹ tiền lương thực thi phải kiểm soát và điều chỉnh theo doanh thu như sau : Vthđgđc = Vthđg – Vp ( 4 ) Trong đó : + Vthđgđc : Quỹ tiền lương thực thi sau khi kiểm soát và điều chỉnh. + Vthđg : Quỹ tiền lương thực thi xác lập theo công thức ( 2 ). + Vp : Phần tiền lương phải giảm trừ do doanh thu thực thi không đạt điều kiện kèm theo pháp luật tại điểm d khoản 2 Điều 7 Thông tư này .

         (5)
 

Trong đó: Vthđg: Quỹ tiền lương thực hiện xác định theo công thức (2). Pth nam truoc lien ke: Lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề. Pth: Lợi nhuận thực hiện trong năm.Trong đó : Vthđg : Quỹ tiền lương triển khai xác lập theo công thức ( 2 ). Pth nam truoc lien ke : Lợi nhuận thực thi của năm trước liền kề. Pth : Lợi nhuận thực thi trong năm .d ) Trường hợp mức tăng ( tính theo tỷ suất % ) tiền lương trung bình bằng hoặc cao hơn mức tăng ( tính theo tỷ suất % ) hiệu suất lao động trung bình và doanh thu triển khai trong năm không cao hơn doanh thu thực thi của năm trước liền kề từ 3 % trở lên thì quỹ tiền lương thực thi phải kiểm soát và điều chỉnh theo doanh thu ( công thức 4 ) trước ; sau khi kiểm soát và điều chỉnh theo doanh thu mà mức tăng ( tính theo tỷ suất % ) tiền lương trung bình bằng hoặc cao hơn mức tăng ( tính theo tỷ suất % ) hiệu suất lao động trung bình thì quỹ tiền lương thực thi phải liên tục kiểm soát và điều chỉnh theo hiệu suất lao động ( công thức 3 ) .

3. Trường hợp quỹ tiền lương thực hiện sau khi điều chỉnh theo quy định tại điểm b, điểm c và điểm d nêu trên mà quỹ tiền lương thực hiện nhỏ hơn quỹ tiền lương chế độ thì được xác định bằng quỹ tiền lương chế độ.
Quỹ tiền lương chế độ được xác định như sau:
Vcđ = Vcđsq + Vcđcnv + Vcđlđ            (6)
Trong đó:
Vcđ: Quỹ tiền lương chế độ.
Vcđsq: Quỹ tiền lương chế độ của người quản lý doanh nghiệp và người lao động là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp được xác định bằng số viên chức quản lý và người lao động là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thực tế sử dụng bình quân nhân mức tiền lương bình quân (hệ số lương, phụ cấp lương bình quân theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang nhân với mức lương cơ sở do Chính phủ quy định tương ứng với từng thời kỳ) và phụ cấp công vụ bình quân theo quy định tại Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ.
Vcđcnv: Quỹ tiền lương chế độ của công nhân, viên chức quốc phòng được xác định bằng số công nhân, viên quốc phòng thực tế sử dụng bình quân nhân với tiền lương được xếp bình quân theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.
Vcđlđ: Quỹ tiền lương chế độ của người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động được xác định bằng số người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động thực tế sử dụng bình quân nhân với tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động dùng để đóng bảo hiểm xã hội và thực hiện các chế độ đối với người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

4. Trường hợp không có doanh thu hoặc lỗ thì quỹ tiền lương thực thi được xác lập bằng quỹ tiền lương chính sách .

Điều 10. Yếu tố khách quan để xác định quỹ tiền lương thực hiện

1. Khi xác lập quỹ tiền lương thực thi theo lao lý tại Điều 9 Thông tư này, Công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội được loại trừ những yếu tố khách quan ảnh hưởng tác động đến hiệu suất lao động và doanh thu triển khai theo lao lý tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 121 / 2016 / NĐ-CP .2. Khi xác lập quỹ tiền lương thực thi, nếu có yếu tố khách quan làm tăng hoặc làm giảm hiệu suất lao động và doanh thu triển khai, công ty phải thống kê giám sát, lượng hóa bằng số đơn cử để giảm trừ phần yếu tố khách quan làm tăng hiệu suất lao động, doanh thu hoặc cộng thêm phần yếu tố khách quan làm giảm hiệu suất lao động, doanh thu .

Điều 11. Tiền lương đối với người quản lý Công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội

1. Tiền lương và phụ cấp lương của người quản trị được tính trong đơn giá tiền lương và quỹ tiền lương của Công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội theo lao lý tại Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Thông tư này .2. Căn cứ quỹ tiền lương thực thi hằng năm Công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội triển khai tạm ứng tiền lương và trả lương so với người quản trị doanh nghiệp theo quy định trả lương của Công ty .

Mục 4. QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO CÔNG TY MẸ – TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ

Điều 12. Đơn giá tiền lương

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội nắm giữ 100% vốn điều lệ được giao ổn định đơn giá tiền lương tính theo chỉ tiêu tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có tiền lương hoặc theo chỉ tiêu tổng sản phẩm hoặc tổng sản phẩm quy đổi trong giai đoạn 2016 – 2020.
Trường hợp đơn giá tiền lương giao ổn định tính theo chỉ tiêu tổng doanh thu, tổng chi phí chưa có tiền lương thì chỉ tiêu tổng doanh thu, tổng chi phí chưa có tiền lương được xác định bằng toàn bộ doanh thu, thu nhập, các khoản chi phí phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và các hoạt động khác của công ty.

2. Khi thực thi đơn giá tiền lương không thay đổi theo lao lý tại khoản 1 Điều này, công ty phải bảo vệ không thiếu những điều kiện kèm theo sau đây :a ) Hoàn thành tốt trách nhiệm quốc phòng, bảo mật an ninh được Đảng và Nhà nước giao .b ) Nộp ngân sách nhà nước theo đúng lao lý của pháp lý .c ) Mức tăng ( tính theo tỷ suất % ) tiền lương trung bình phải thấp hơn mức tăng ( tính theo tỷ suất % ) hiệu suất lao động trung bình .

d) Lợi nhuận thực hiện hằng năm không thấp hơn lợi nhuận thực hiện của năm trước.
Tiền lương bình quân, năng suất lao động bình quân làm cơ sở tính mức tăng (tính theo tỷ lệ %) tiền lương bình quân, mức tăng (tính theo tỷ lệ %) năng suất lao động bình quân được xác định theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 13. Xác định quỹ tiền lương kế hoạch, quỹ tiền lương thực hiện

1. Quỹ tiền lương kế hoạch hằng năm được xác định như sau:
Vkhđg = Vđgôđ x Ckh           (7)
Trong đó:
Vkhđg: Quỹ tiền lương kế hoạch.
Vđgôđ: Đơn giá tiền lương được giao ổn định theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư này.
Ckh: Chỉ tiêu kế hoạch gắn với đơn giá được giao ổn định quy định tại Điều 12 Thông tư này (tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có tiền lương hoặc tổng sản phẩm hoặc tổng sản phẩm quy đổi).

2. Căn cứ vào đơn giá tiền lương được giao không thay đổi pháp luật tại Điều 12 Thông tư này, chỉ tiêu gắn với đơn giá được giao không thay đổi ( tổng doanh thu trừ tổng ngân sách chưa có tiền lương hoặc tổng sản phẩm hoặc tổng sản phẩm quy đổi ) thực thi, công ty xác lập quỹ tiền lương thực thi theo công thức ( 2 ) .3. Khi xác lập quỹ tiền lương triển khai theo lao lý tại khoản 2 Điều này, công ty phải bảo vệ hoàn thành xong tốt trách nhiệm quốc phòng, bảo mật an ninh được Đảng và Nhà nước giao, nộp ngân sách nhà nước theo đúng lao lý của pháp lý và thực thi kiểm soát và điều chỉnh quỹ tiền lương triển khai như sau :a ) Trường hợp doanh thu triển khai trong năm bằng hoặc cao hơn doanh thu triển khai của năm trước liền kề và bảo vệ điều kiện kèm theo mức tăng ( tính theo tỷ suất % ) tiền lương trung bình thấp hơn mức tăng ( tính theo tỷ suất % ) hiệu suất lao động trung bình thì quỹ tiền lương thực thi được xác lập tối đa theo pháp luật tại khoản 2 Điều này .b ) Trường hợp doanh thu triển khai trong năm bằng hoặc cao hơn doanh thu triển khai của năm trước liền kề nhưng mức tăng ( tính theo tỷ suất % ) tiền lương trung bình bằng hoặc cao hơn mức tăng ( tính theo tỷ suất % ) hiệu suất lao động trung bình thì quỹ tiền lương thực thi phải kiểm soát và điều chỉnh theo hiệu suất lao động theo công thức ( 3 ) .
Vthđgđc = Vthđg – Vp            (8)
Trong đó:
+ Vthđgđc: Quỹ tiền lương thực hiện sau khi điều chỉnh.
+ Vthđg: Quỹ tiền lương thực hiện xác định theo công thức (2).
+ Vp: Phần tiền lương phải giảm trừ do lợi nhuận thực hiện không đạt điều kiện quy định tại điểm d khoản 2 Điều 12 Thông tư này.
c ) Trường hợp bảo vệ điều kiện kèm theo mức tăng ( tính theo tỷ suất % ) tiền lương trung bình thấp hơn mức tăng ( tính theo tỷ suất % ) hiệu suất lao động trung bình nhưng doanh thu triển khai trong năm thấp doanh thu thực thi của năm trước liền kề thì quỹ tiền lương thực thi phải kiểm soát và điều chỉnh theo doanh thu như sau : Vthđgđc = Vthđg – Vp ( 8 ) Trong đó : + Vthđgđc : Quỹ tiền lương thực thi sau khi kiểm soát và điều chỉnh. + Vthđg : Quỹ tiền lương thực thi xác lập theo công thức ( 2 ). + Vp : Phần tiền lương phải giảm trừ do doanh thu thực thi không đạt điều kiện kèm theo pháp luật tại điểm d khoản 2 Điều 12 Thông tư này .

     (9)
 

Trong đó: Vthđg: Quỹ tiền lương thực hiện xác định theo công thức (2). Pth nam truoc lien ke: Lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề. Pth: Lợi nhuận thực hiện trong năm.Trong đó : Vthđg : Quỹ tiền lương triển khai xác lập theo công thức ( 2 ). Pth nam truoc lien ke : Lợi nhuận thực thi của năm trước liền kề. Pth : Lợi nhuận triển khai trong năm .d ) Trường hợp mức tăng ( tính theo tỷ suất % ) tiền lương trung bình bằng hoặc cao hơn mức tăng ( tính theo tỷ suất % ) hiệu suất lao động trung bình và doanh thu triển khai trong năm thấp hơn doanh thu thực thi của năm trước liền kề thì quỹ tiền lương triển khai phải kiểm soát và điều chỉnh theo doanh thu ( công thức 9 ) trước ; sau khi kiểm soát và điều chỉnh theo doanh thu mà mức tăng ( tính theo tỷ suất % ) tiền lương trung bình bằng hoặc cao hơn mức tăng ( tính theo tỷ suất % ) hiệu suất lao động trung bình thì quỹ tiền lương thực thi phải liên tục kiểm soát và điều chỉnh theo hiệu suất lao động ( công thức 3 ) .

4. Trường hợp quỹ tiền lương thực hiện sau khi điều chỉnh theo quy định tại điểm b, điểm c và điểm d khoản 2 Điều này mà quỹ tiền lương thực hiện nhỏ hơn quỹ tiền lương chế độ hoặc trường hợp công ty lỗ hoặc không có lợi nhuận thì quỹ tiền lương thực hiện được xác định bằng quỹ tiền lương chế độ.
Quỹ tiền lương chế độ được xác định theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư này.

5. Khi xác lập quỹ tiền lương triển khai theo lao lý tại khoản 2, 3 và 4 Điều này, công ty được loại trừ những yếu tố khách quan tác động ảnh hưởng đến hiệu suất lao động và doanh thu thực thi theo pháp luật tại Điều 10 Thông tư này .

Điều 14. Tiền lương của người quản lý công ty

1. Tiền lương của người quản trị công ty được tính trong đơn giá tiền lương được giao không thay đổi và quỹ tiền lương triển khai của công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội nắm giữ 100 % vốn điều lệ theo pháp luật tại Điều 12 và Điều 13 Thông tư này .2. Căn cứ vào quỹ tiền lương triển khai hằng năm, công ty triển khai tạm ứng tiền lương và trả lương so với người quản trị theo quy định trả lương của công ty .

Mục 5. QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI TỔNG CÔNG TY, CÔNG TY DO CÔNG TY MẸ – TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI NẮM GIỮ TRÊN 50% VỐN ĐIỀU LỆ

Điều 15. Đơn giá tiền lương

1. Người đại diện thay mặt phần vốn của công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội địa thế căn cứ vào nguyên tắc pháp luật tại Điều 12 Thông tư này để quyết định hành động hoặc tham gia với Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông quyết định hành động giao không thay đổi đơn giá tiền lương trong tiến trình 2016 – 2020 so với Tổng công ty, công ty do Công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội nắm giữ trên 50 % vốn điều lệ .2. Hằng năm, địa thế căn cứ vào đơn giá được giao không thay đổi tiến trình 2016 – 2020, Tổng Giám đốc ( Giám đốc ) công ty xác lập đơn cử những chỉ tiêu kế hoạch tổng doanh thu trừ tổng ngân sách chưa có tiền lương hoặc tổng sản phẩm hoặc tổng sản phẩm quy đổi, doanh thu, hiệu suất lao động gắn với đơn giá tiền lương được giao lao lý tại khoản 1 Điều này, trình Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị, hoặc Đại hội cổ đông quyết định hành động .

Điều 16. Xác định quỹ tiền lương kế hoạch, quỹ tiền lương thực hiện
Người đại diện phần vốn của công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội căn cứ vào các nguyên tắc quy định tại Điều 13 Thông tư này để quyết định hoặc tham gia với Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông quyết định việc xác định quỹ tiền lương kế hoạch, quỹ tiền lương thực hiện của công ty.

Điều 17. Tiền lương của người quản lý công ty

1. Người đại diện thay mặt phần vốn của công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội quyết định hành động hoặc tham gia với Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông quyết định hành động tiền lương của người quản trị được tính trong đơn giá tiền lương được giao không thay đổi và quỹ tiền lương triển khai của công ty theo pháp luật tại Điều 15 và Điều 16 Thông tư này .2. Căn cứ vào quỹ tiền lương thực thi hằng năm, công ty thực thi tạm ứng tiền lương và trả lương so với người quản trị theo quy định trả lương của công ty .

Mục 6. PHÂN PHỐI TIỀN LƯƠNG

Điều 18. Trích quỹ dự phòng

1. Căn cứ vào quỹ tiền lương thực thi, công ty triển khai trích lập quỹ dự trữ để bổ trợ vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề nhằm mục đích bảo vệ việc trả lương không bị gián đoạn. Mức dự trữ do Tổng Giám đốc ( Giám đốc ) quyết định hành động nhưng không được vượt quá 17 % quỹ tiền lương triển khai hằng năm .

2. Căn cứ vào quỹ tiền lương thực hiện và quy chế trả lương, công ty thực hiện trả lương theo năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh cho từng đơn vị, bộ phận, cá nhân người lao động và người quản lý công ty.

Điều 19. Quy chế trả lương

1. Công ty thiết kế xây dựng quy định trả lương theo vị trí, chức vụ việc làm, gắn với hiệu suất, chất lượng, hiệu suất cao sản xuất, kinh doanh thương mại của công ty, mức độ hoàn thành xong trách nhiệm của người quản trị công ty và người lao động .2. Quy chế trả lương được kiến thiết xây dựng bảo vệ đúng lao lý của pháp lý, dân chủ, công khai minh bạch, minh bạch, có sự tham gia của tổ chức triển khai đại diện thay mặt tập thể lao động tại cơ sở .3. Quy chế trả lương của công ty phải được báo cáo giải trình cơ quan đại diện thay mặt chủ sở hữu ( hoặc chủ sở hữu ) cho quan điểm trước khi thực thi ( so với Tổng công ty, công ty do Công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội nắm giữ trên 50 % vốn điều lệ trải qua báo cáo giải trình của người đại diện thay mặt phần vốn Công ty mẹ ) .

Mục 7. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 20. Trách nhiệm của Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc Công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội

1. Quý I hằng năm, tổ chức triển khai thanh tra rà soát định mức lao động ; kiến thiết xây dựng kế hoạch lao động, quỹ tiền lương kế hoạch, quỹ tiền lương thực thi của năm trước liền kề của Công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội ; phê duyệt hoặc trình phê duyệt theo thẩm quyền kế hoạch sử dụng lao động, quỹ tiền lương kế hoạch, quỹ tiền lương thực thi của năm trước liền kề của Công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội, gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để giám sát, kiểm tra .2. Xây dựng và phát hành quy định trả lương của Công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội theo lao lý tại Thông tư này sau khi có quan điểm của Bộ Quốc phòng ; gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để theo dõi, giám sát .3. Quyết định mức trích lập quỹ tiền lương dự trữ, thực thi tạm ứng tiền lương, trả lương cho người lao động, người quản trị doanh nghiệp theo quy định trả lương của công ty .4. Xác định đơn giá tiền lương thực thi trung bình tiến trình 2011 – năm ngoái và giao đơn giá tiền lương không thay đổi quy trình tiến độ 2016 – 2020 so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên do công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội nắm giữ 100 % vốn điều lệ theo lao lý tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 121 / 2016 / NĐ-CP, đồng thời gửi Bộ Quốc phòng để giám sát, kiểm tra ; tiếp đón báo cáo giải trình và có quan điểm để Hội đồng thành viên công ty phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền về kế hoạch sử dụng lao động, quỹ tiền lương kế hoạch, quỹ tiền lương thực thi, thang lương, bảng lương và quy định trả lương của công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên do công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội nắm giữ 100 % vốn điều lệ .5. Chỉ đạo người đại diện thay mặt phần vốn của Công ty mẹ quyết định hành động hoặc tham gia với Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị thực thi giao đơn giá tiền lương không thay đổi và quản trị lao động, tiền lương so với tổng công ty, công ty do công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội nắm giữ trên 50 % vốn điều lệ theo những nội dung lao lý tại Thông tư này ; đảm nhiệm, xem xét, cho quan điểm so với báo cáo giải trình của người đại diện thay mặt phần vốn của Công ty mẹ về những nội dung quản trị lao động, tiền lương của tổng công ty, công ty do công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội nắm giữ trên 50 % vốn điều lệ .6. Hằng năm, tổng hợp tình hình lao động, tiền lương, thu nhập của người lao động và người quản trị trong công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên do công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội nắm giữ 100 % vốn điều lệ và tổng công ty, công ty do công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội nắm giữ trên 50 % vốn điều lệ, gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để theo dõi .7. Quý III năm 2020, tổ chức triển khai tổng kết, báo cáo giải trình Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính tác dụng thực thi thử nghiệm quản trị lao động, tiền lương so với Tập đoàn Viễn thông Quân đội tiến trình 2016 – 2020 theo pháp luật tại Thông tư này .

Điều 21. Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội nắm giữ 100% vốn điều lệ

1. Chỉ đạo Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc thực thi quản trị lao động, tiền lương so với công ty theo lao lý tại Thông tư này .2. Báo cáo cơ quan đại diện thay mặt chủ sở hữu trước khi phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền so với kế hoạch lao động, quỹ tiền lương kế hoạch, quỹ tiền lương triển khai, thang lương, bảng lương và quy định trả lương của công ty .3. Quý III năm 2020, tổ chức triển khai tổng kết thực thi thử nghiệm quản trị lao động, tiền lương quá trình 2016 – 2020 theo lao lý tại Nghị định 121 / 2016 / NĐ-CP và Thông tư này, báo cáo giải trình Công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội, đồng thời gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính .

Điều 22. Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội nắm giữ 100% vốn điều lệ

1. Quý I hằng năm, tổ chức triển khai thanh tra rà soát định mức lao động ; kiến thiết xây dựng kế hoạch lao động, quỹ tiền lương kế hoạch, quỹ tiền lương thực thi của năm trước liền kề của công ty ; phê duyệt hoặc trình phê duyệt theo thẩm quyền kế hoạch sử dụng lao động, quỹ tiền lương kế hoạch, quỹ tiền lương thực thi của năm trước liền kề của công ty, gửi Công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Bộ Quốc phòng để theo dõi, giám sát .2. Xây dựng và phát hành quy định trả lương của công ty theo lao lý tại Thông tư này sau khi có quan điểm của Công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội và gửi Công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để theo dõi, giám sát .3. Quyết định mức trích lập quỹ tiền lương dự trữ, triển khai tạm ứng tiền lương, trả lương cho người lao động, người quản trị doanh nghiệp theo quy định trả lương của công ty .4. Quý III năm 2020, thực thi tổng kết thực thi thử nghiệm quản trị lao động, tiền lương quá trình 2016 – 2020 theo lao lý tại Nghị định 121 / 2016 / NĐ-CP và Thông tư này, báo cáo giải trình Hội đồng thành viên hoặc quản trị công ty .

Điều 23. Người đại diện phần vốn của Công ty mẹ

1. Có quan điểm với Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông công ty xem xét, quyết định hành động hoặc quyết định hành động việc quản trị lao động, tiền lương của tổng công ty, công ty do công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội nắm giữ trên 50 % vốn điều lệ theo pháp luật tại Nghị định 121 / 2016 / NĐ-CP và Thông tư này .2. Báo cáo, xin quan điểm chủ sở hữu về những nội dung tương quan đến quản trị lao động tiền lương tại tổng công ty, công ty do công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội nắm giữ trên 50 % vốn điều lệ trong quy trình thực thi thử nghiệm .3. Có quan điểm ý kiến đề nghị Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị thực thi tổng kết thử nghiệm quản trị lao động tiền lương tại công ty theo lao lý tại Nghị định 201 / 2016 / NĐ-CP và Thông tư này, báo cáo giải trình Công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội tác dụng thực thi vào quý III năm 2020 .

Điều 24. Bộ Quốc phòng

1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính giao đơn giá tiền lương không thay đổi quá trình 2016 – 2020 so với Công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội theo pháp luật tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 121 / 2016 / NĐ-CP .2. Tiếp nhận báo cáo giải trình về kế hoạch sử dụng lao động, quỹ tiền lương kế hoạch, quỹ tiền lương triển khai, thang lương, bảng lương và quy định trả lương của Công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội, việc giao đơn giá hằng năm của Công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên do công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội nắm giữ 100 % vốn điều lệ theo pháp luật tại Thông tư này để theo dõi, kiểm tra .3. Xem xét, cho quan điểm về quy định trả lương của Công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội .4. Định kỳ hằng năm tổ chức triển khai kiểm tra, giám sát việc thực thi quản trị lao động, tiền lương so với Tập đoàn Viễn thông Quân đội theo lao lý tại Nghị định 121 / 2016 / NĐ-CP và Thông tư này .5. Phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổng kết, nhìn nhận tác dụng thực thi thử nghiệm quản trị lao động, tiền lương so với Tập đoàn Viễn thông Quân đội quá trình 2016 – 2020 theo pháp luật tại Nghị định 121 / 2016 / NĐ-CP và Thông tư này .

Điều 25. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

1. Phối hợp với Bộ Quốc phòng giao đơn giá tiền lương không thay đổi so với Công ty mẹ, kiểm tra, giám sát việc thực thi quản trị lao động, tiền lương so với Tập đoàn Viễn thông Quân đội theo pháp luật tại Nghị định 121 / 2016 / NĐ-CP và Thông tư này .2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và Tập đoàn Viễn thông Quân đội tổng kết, nhìn nhận hiệu quả triển khai thử nghiệm quản trị lao động, tiền lương so với Tập đoàn Viễn thông Quân đội tiến trình 2016 – 2020 theo lao lý tại Nghị định 121 / 2016 / NĐ-CP và thông tư này, báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước vào quý IV năm 2020 .

Điều 26. Bộ Tài chính

1. Phối hợp với Bộ Quốc phòng giao đơn giá tiền lương không thay đổi so với Công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội ; kiểm tra, giám sát việc triển khai quản trị lao động, tiền lương so với Tập đoàn Viễn thông Quân đội theo pháp luật tại Nghị định 121 / 2016 / NĐ-CP .2. Phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổng kết, nhìn nhận hiệu quả triển khai thử nghiệm quản trị lao động, tiền lương so với Tập đoàn Viễn thông Quân đội tiến trình 2016 – 2020 theo lao lý tại Nghị định 121 / 2016 / NĐ-CP và Thông tư này .

Điều 27. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2016 .

2. Các chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, công ty phản ánh về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để hướng dẫn bổ sung kịp thời.

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan thuộc CP;
– Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
– HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Cơ quan TW các đoàn thể và các Hội;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
– Tập đoàn Viễn thông Quân đội;
– Công báo;
– Cổng TTĐT Chính phủ;
– Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH;
– Lưu: VT, LĐTL, PC.

BỘ TRƯỞNG

Đào Ngọc Dung

PHỤ LỤC

XÁC ĐỊNH LAO ĐỘNG BÌNH QUÂN, NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG BÌNH QUÂN, TIỀN LƯƠNG BÌNH QUÂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 33/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

1. Xác định số lao động bình quân

a ) Số lao động trung bình kế hoạch được xác lập như sau :

     (10)

Trong đó :
+ Lbqkh : Số lao động trung bình kế hoạch .
+ li : Số lao động trung bình kế hoạch của tháng thứ i trong năm .
+ i : Số nguyên, dương dùng để chỉ tháng thứ i trong năm, từ 1 đến 12 .
Số lao động trung bình gồm có : người quản trị doanh nghiệp, người lao động là sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và người lao động thao tác theo hợp đồng lao động .
b ) Số lao động trong thực tiễn sử dụng trung bình được xác lập như sau :

       (11)

Trong đó :
+ Lttsdbq : Số lao động thực tiễn sử dụng trung bình ( năm ) .
+ lttsdbq ( i ) : Số lao động trong thực tiễn sử dụng trung bình của tháng thứ i trong năm .
+ i : Số nguyên, dương dùng chỉ tháng thứ i trong năm từ 1 đến 12 .

2. Xác định năng suất lao động bình quân

a ) Năng suất lao động trung bình kế hoạch được xác lập như sau :
Wbqkh = ( 12 )
Trong đó :
Wbqkh : Năng suất lao động trung bình kế hoạch ;
Tkh : Tổng doanh thu kế hoạch ;
Ckh : Tổng chi phí chưa có tiền lương kế hoạch ;
Tspkh : Tổng sản phẩm ( hoặc tổng sản phẩm quy đổi ) kế hoạch ;
Lbqkh : Số lao động trung bình kế hoạch .
b ) Năng suất lao động trung bình triển khai được xác lập như sau :
Wbqth = ( 13 )
Trong đó :
Wbqth : Năng suất lao động trung bình thực thi ;
Tth : Tổng doanh thu thực thi ;
Cth : Tổng chi phí chưa có tiền lương triển khai ;
Tspth : Tổng sản phẩm ( hoặc tổng sản phẩm quy đổi ) triển khai .
Lttsdbq : Số lao động trong thực tiễn sử dụng trung bình .

3. Xác định tiền lương bình quân

a ) Tiền lương trung bình kế hoạch ( theo tháng ) được xác lập như sau :

       (14)

Trong đó :
TLbqkh : Tiền lương trung bình kế hoạch ( theo tháng ) .
Vkh : Quỹ tiền lương kế hoạch năm ;
Lbqkh : Số lao động trung bình kế hoạch năm .
12 : Số tháng trong năm .
c ) Tiền lương trung bình triển khai ( theo tháng ) được xác lập như sau :

       (15)

Trong đó :

TLbqth: Tiền lương bình quân thực hiện (theo tháng).

Vth : Quỹ tiền lương triển khai năm .
Lttsdbq : Số lao động trong thực tiễn sử dụng trung bình .
12 : Số tháng trong năm. / .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *