Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CHÍNH PHỦ
————

Số: 29/2012/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2012

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Chính phủ ban hành Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức,

Chương 1.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Nghị định này quy định về tuyển dụng, bố trí, phân công, thay đổi và thăng hạng chức danh nghề nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng; biệt phái, bổ nhiệm, miễn nhiệm; đánh giá; thôi việc, nghỉ hưu và thẩm quyền quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “ Chế độ tập sự ” là những lao lý tương quan đến quy trình người được tuyển dụng vào viên chức làm quen với thiên nhiên và môi trường công tác làm việc và tập làm những việc làm của vị trí việc làm gắn với chức vụ nghề sẽ được chỉ định lao lý trong hợp đồng thao tác .2. “ Thay đổi chức vụ nghề nghiệp ” là việc viên chức được chỉ định một chức vụ nghề nghiệp khác tương thích với trình độ, nhiệm vụ của vị trí việc làm đang đảm nhiệm .3. “ Hạng chức vụ nghề nghiệp ” là Lever bộc lộ trình độ, năng lượng trình độ, nhiệm vụ của viên chức trong từng ngành, nghành nghề dịch vụ .4. “ Thăng hạng chức vụ nghề nghiệp ” là việc viên chức được chỉ định giữ chức vụ nghề nghiệp ở hạng cao hơn trong cùng một ngành, nghành .

Điều 3. Phân loại viên chức

1. Theo vị trí việc làm, viên chức được phân loại như sau :a ) Viên chức quản trị gồm có những người pháp luật tại Khoản 1 Điều 3 Luật viên chức ;b ) Viên chức không giữ chức vụ quản trị gồm có những người chỉ triển khai trình độ nhiệm vụ theo chức vụ nghề nghiệp trong đơn vị chức năng sự nghiệp công lập .2. Theo chức vụ nghề nghiệp, viên chức được phân loại trong từng nghành hoạt động giải trí nghề nghiệp với những Lever từ cao xuống thấp như sau :a ) Viên chức giữ chức vụ nghề nghiệp hạng I ;b ) Viên chức giữ chức vụ nghề nghiệp hạng II ;c ) Viên chức giữ chức vụ nghề nghiệp hạng III ;d ) Viên chức giữ chức vụ nghề nghiệp hạng IV .

Chương 2.
TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

MỤC 1. ĐIỀU KIỆN, THẨM QUYỀN TUYỂN DỤNG

Điều 4. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức

1. Người ĐK dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ nhiệm vụ, năng lượng theo nhu yếu của vị trí việc làm và chức vụ nghề nghiệp, có đủ những điều kiện kèm theo ĐK dự tuyển lao lý tại Điều 22 Luật viên chức .

Điều 5. Thẩm quyền tuyển dụng viên chức

1. Đối với đơn vị chức năng sự nghiệp công lập giao quyền tự chủ pháp luật tại Điểm a Khoản 2 Điều 9 Luật viên chức, người đứng đầu đơn vị chức năng sự nghiệp công lập tổ chức triển khai triển khai việc tuyển dụng viên chức ; quyết định hành động tuyển dụng viên chức qua thi tuyển hoặc xét tuyển .2. Đối với đơn vị chức năng sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ lao lý tại Điểm b Khoản 2 Điều 9 Luật viên chức, cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền chỉ định, không bổ nhiệm người đứng đầu đơn vị chức năng sự nghiệp công lập tổ chức triển khai thực thi hoặc phân cấp tổ chức triển khai triển khai việc tuyển dụng viên chức cho đơn vị chức năng sự nghiệp công lập thuộc quyền quản trị ; quyết định hành động hoặc ủy quyền quyết định hành động tuyển dụng viên chức qua thi tuyển hoặc xét tuyển .3. Đối với tổ chức triển khai sự nghiệp thuộc nhà nước, người đứng đầu những tổ chức triển khai sự nghiệp này tổ chức triển khai hoặc phân cấp tổ chức triển khai thực thi việc tuyển dụng viên chức ; quyết định hành động tuyển dụng viên chức qua thi tuyển hoặc xét tuyển .4. Hàng năm, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập kiến thiết xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc quyết định hành động theo thẩm quyền để tổ chức triển khai thực thi .5. Bộ Nội vụ phát hành nội quy, quy định thi tuyển, xét tuyển viên chức .

Điều 6. Hội đồng tuyển dụng viên chức

1. Trường hợp đơn vị chức năng sự nghiệp công lập được giao thẩm quyền tuyển dụng viên chức, Hội đồng tuyển dụng viên chức có 05 hoặc 07 thành viên, gồm có :a ) quản trị Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu đơn vị chức năng sự nghiệp công lập ;b ) Phó quản trị Hội đồng là người đảm nhiệm công tác làm việc tổ chức triển khai cán bộ của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập ;c ) Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng là viên chức giúp việc về công tác làm việc tổ chức triển khai cán bộ của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập ;d ) Các ủy viên khác là những người có trình độ, nhiệm vụ tương quan đến vị trí tuyển dụng .2. Trường hợp đơn vị chức năng sự nghiệp công lập chưa được giao thẩm quyền tuyển dụng viên chức, Hội đồng tuyển dụng viên chức có 05 hoặc 07 thành viên, gồm có :a ) quản trị Hội đồng do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định hành động ;b ) Phó quản trị Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu đơn vị chức năng sự nghiệp công lập ;c ) Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng là người đại diện thay mặt bộ phận làm công tác làm việc tổ chức triển khai cán bộ của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ;d ) Các ủy viên khác là người có trình độ, nhiệm vụ tương quan đến vị trí tuyển dụng .

MỤC 2. THI TUYỂN VIÊN CHỨC

MỤC 3. XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

MỤC 4. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Điều 16. Tổ chức tuyển dụng viên chức

1. Căn cứ pháp luật tại Điều 5, Điều 6 Nghị định này, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định hành động xây dựng Hội đồng tuyển dụng để triển khai việc thi tuyển hoặc xét tuyển .2. Hội đồng tuyển dụng viên chức xây dựng và phân công cụ thể cho bộ phận giúp việc triển khai những trách nhiệm pháp luật tại Khoản 3 Điều 6 Nghị định này .3. Chậm nhất trong thời hạn 20 ngày thao tác, kể từ ngày kết thúc tổ chức triển khai thi tuyển hoặc xét tuyển, Hội đồng tuyển dụng viên chức phải tổ chức triển khai chấm thi hoặc tổ chức triển khai tổng hợp hiệu quả xét tuyển và báo cáo giải trình với người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức .

MỤC 5. HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC

Điều 19. Ký kết hợp đồng làm việc và nhận việc

1. Trong thời hạn chậm nhất là 20 ngày thao tác, kể từ ngày công bố hiệu quả tuyển dụng, người trúng tuyển viên chức phải đến ký hợp đồng thao tác với đơn vị chức năng sự nghiệp công lập theo thông tin lao lý tại Khoản 3 Điều 17 Nghị định này .2. Trong thời hạn chậm nhất là 20 ngày thao tác, kể từ ngày hợp đồng thao tác được ký kết, người trúng tuyển phải đến nhân việc, trừ trường hợp hợp đồng thao tác pháp luật thời hạn khác. Trường hợp người trúng tuyển có nguyên do chính đáng mà không hề đến nhận việc thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn nêu trên gửi cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền tuyển dụng viên chức .3. Trường hợp người trúng tuyển không đến ký hợp đồng thao tác trong thời hạn lao lý tại Khoản 1 Điều này hoặc đến nhận việc sau thời hạn pháp luật tại Khoản 2 Điều này thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức hủy bỏ tác dụng trúng tuyển hoặc chấm hết hợp đồng đã ký kết .

MỤC 6. TẬP SỰ

1. Người trúng tuyển viên chức phải triển khai chính sách tập sự để làm quen với môi trường tự nhiên công tác làm việc, tập làm những việc làm của vị trí việc làm được tuyển dụng, trừ trường hợp lao lý tại Khoản 1 Điều 27 Luật viên chức .4. Nội dung tập sự :a ) Nắm vững pháp luật của Luật viên chức về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của viên chức, những việc viên chức không được làm ; nắm vững cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai, tính năng, trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng nơi công tác làm việc, nội quy, quy định thao tác của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng và chức trách, trách nhiệm của vị trí việc làm được tuyển dụng ;b ) Trau dồi kiến thức và kỹ năng và rèn luyện năng lượng, kiến thức và kỹ năng trình độ, nhiệm vụ theo nhu yếu của vị trí việc làm được tuyển dụng ;c ) Tập xử lý, thực thi những việc làm của vị trí việc làm được tuyển dụng .1. Đơn vị sự nghiệp công lập có nghĩa vụ và trách nhiệm hướng dẫn người tập sự nắm vững và tập làm những việc làm theo nhu yếu nội dung tập sự pháp luật tại Khoản 4 Điều 20 Nghị định này .2. Chậm nhất sau 07 ngày thao tác, kể từ ngày viên chức đến nhận việc, người đứng đầu đơn vị chức năng sự nghiệp phải cử viên chức có chức vụ nghề nghiệp bằng hoặc cao hơn, có năng lượng, kinh nghiệm tay nghề về trình độ, nhiệm vụ và năng lực truyền đạt hướng dẫn người tập sự. Không triển khai việc cử một người hướng dẫn tập sự cho hai người tập sự trở lên trong cùng thời hạn .

Điều 22. Chế độ, chính sách đối với người tập sự và người hướng dẫn tập sự

1. Trong thời hạn tập sự, người tập sự được hưởng 85 % mức lương của chức vụ nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng. Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ hoặc tiến sỹ và chuyên ngành huấn luyện và đào tạo tương thích với nhu yếu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự có trình độ thạc sĩ được hưởng 85 % mức lương bậc 2, người tập sự có trình độ tiến sỹ được hưởng 85 % mức lương bậc 3 của chức vụ nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo lao lý của pháp lý .2. Người tập sự được hưởng 100 % mức lương và phụ cấp của chức vụ nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng trong những trường hợp sau :a ) Làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc bản địa ít người, vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả ;b ) Làm việc trong những ngành, nghề ô nhiễm, nguy khốn ;c ) Hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược, nghĩa vụ và trách nhiệm ship hàng có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác làm việc cơ yếu chuyển ngành, đội viên người trẻ tuổi xung phong, đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia tăng trưởng nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành xong trách nhiệm .3. Thời gian tập sự không được tính vào thời hạn xét nâng bậc lương .4. Trong thời hạn hướng dẫn tập sự, người hướng dẫn tập sự được hưởng thông số phụ cấp nghĩa vụ và trách nhiệm bằng 0,3 mức lương tối thiểu hiện hành .5. Người hướng dẫn tập sự và người tập sự còn được hưởng những chính sách tiền thưởng và phúc lợi khác ( nếu có ) theo lao lý của Nhà nước và quy định của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập .

Điều 23. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp khi hết thời gian tập sự

1. Khi hết thời hạn tập sự, người tập sự phải báo cáo giải trình hiệu quả tập sự bằng văn bản theo những nội dung pháp luật tại Khoản 4 Điều 20 Nghị định này .2. Người hướng dẫn tập sự có nghĩa vụ và trách nhiệm nhận xét, nhìn nhận hiệu quả tập sự so với người tập sự bằng văn bản, gửi người đứng đầu đơn vị chức năng sự nghiệp công lập .3. Người đứng đầu đơn vị chức năng sự nghiệp công lập nhìn nhận phẩm chất, đạo đức và tác dụng việc làm của người tập sự. Nếu người tập sự đạt nhu yếu sau thời hạn tập sự thì quyết định hành động hoặc làm văn bản ý kiến đề nghị cấp có thẩm quyền quản trị viên chức ra quyết định hành động bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp. Nếu người tập sự không đạt nhu yếu sau thời hạn tập sự thì thực thi theo Khoản 1 Điều 24 Nghị định này .

Điều 24. Chấm dứt hợp đồng làm việc đối với người tập sự

1. Người tập sự bị chấm hết Hợp đồng thao tác khi không đạt nhu yếu sau thời hạn tập sự hoặc bị giải quyết và xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên .2. Đơn vị sử dụng viên chức đề xuất người đứng đầu đơn vị chức năng sự nghiệp công lập chấm hết hợp đồng thao tác so với những trường hợp lao lý tại Khoản 1 Điều này .3. Người tập sự bị chấm hết hợp đồng thao tác nếu có thời hạn thao tác từ 6 tháng trở lên được đơn vị chức năng sự nghiệp công lập trợ cấp 01 tháng lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe về nơi cư trú .

Chương 3.
SỬ DỤNG VIÊN CHỨC

MỤC 1. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ, BIỆT PHÁI, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM VIÊN CHỨC

Điều 25. Phân công nhiệm vụ

1. Người đứng đầu đơn vị chức năng sự nghiệp công lập hoặc người đứng đầu đơn vị chức năng sử dụng viên chức chịu nghĩa vụ và trách nhiệm phân công trách nhiệm, kiểm tra việc thực thi trách nhiệm của viên chức, bảo vệ những điều kiện kèm theo thiết yếu để viên chức triển khai trách nhiệm và những chính sách, chủ trương so với viên chức .2. Việc phân công trách nhiệm cho viên chức phải bảo vệ tương thích với chức vụ nghề nghiệp, chức vụ quản trị được chỉ định và nhu yếu của vị trí việc làm .

Điều 26. Biệt phái viên chức

1. Việc biệt phái viên chức được triển khai trong những trường hợp sau đây :a ) Theo trách nhiệm đột xuất, cấp bách ;b ) Để thực thi việc làm cần xử lý trong một thời hạn nhất định .2. Thời hạn biệt phái viên chức không quá 03 năm. Trường hợp 1 số ít ngành, nghành đặc trưng nhu yếu phải có thời hạn biệt phái dài hơn thì thực thi theo pháp luật của pháp lý chuyên ngành .3. Cơ quan, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái liên tục quản trị, theo dõi trong thời hạn viên chức được cử đi biệt phái .4. Cơ quan, đơn vị chức năng đảm nhiệm viên chức biệt phái có nghĩa vụ và trách nhiệm phân công, sắp xếp, nhìn nhận, kiểm tra việc thực thi trách nhiệm công tác làm việc so với viên chức đó .5. Viên chức được cử biệt phái được hưởng quyền lợi và nghĩa vụ pháp luật tại Khoản 4, Khoản 5 và Khoản 6 Điều 36 Luật viên chức .

Điều 27. Bổ nhiệm viên chức quản lý

1. Việc chỉ định viên chức quản trị phải địa thế căn cứ vào nhu yếu của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập và những tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo sau :a ) Đạt tiêu chuẩn của chức vụ quản trị theo pháp luật của cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền ;b ) Có khá đầy đủ hồ sơ cá thể được cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền xác định rõ ràng ; có bản kê khai gia tài theo pháp luật ;c ) Trong độ tuổi chỉ định theo lao lý ;d ) Có đủ sức khỏe thể chất để triển khai xong trách nhiệm và chức trách được giao ;đ ) Không thuộc những trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo lao lý của pháp lý .2. Thời hạn chỉ định là 05 năm, trừ trường hợp thực thi theo pháp luật của pháp lý chuyên ngành hoặc pháp luật của cơ quan có thẩm quyền. Khi hết thời hạn chỉ định, cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền triển khai chỉ định lại hoặc không chỉ định lại viên chức quản trị .3. Quyền lợi của viên chức được chỉ định vào chức vụ quản trị thực thi theo pháp luật tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 37 và Khoản 3 Điều 38 Luật viên chức .

Điều 28. Thẩm quyền bổ nhiệm, giải quyết thôi giữ chức vụ quản lý hoặc miễn nhiệm đối với viên chức quản lý

1. Đối với đơn vị chức năng sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ, người đứng đầu đơn vị chức năng sự nghiệp công lập triển khai việc chỉ định, xử lý thôi giữ chức vụ hoặc không bổ nhiệm so với viên chức giữ chức vụ quản trị theo phân cấp .2. Đối với đơn vị chức năng sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ, cơ quan có thẩm quyền chỉ định, không bổ nhiệm người đứng đầu đơn vị chức năng sự nghiệp công lập triển khai hoặc phân cấp việc chỉ định, xử lý thôi giữ chức vụ quản trị hoặc không bổ nhiệm so với viên chức .

MỤC 2. THAY ĐỔI CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

1. Việc đổi khác chức vụ nghề nghiệp của viên chức được triển khai như sau :a ) Khi chuyển từ chức vụ nghề nghiệp này sang chức vụ nghề nghiệp khác cùng hạng phải triển khai trải qua việc xét chuyển chức vụ nghề nghiệp ;2. Các Bộ quản trị chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ lao lý đơn cử tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp so với viên chức .

Điều 31. Quy trình, thủ tục tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

1. Hàng năm, cơ quan được phân công, phân cấp tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp viên chức lao lý tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 30 Nghị định này kiến thiết xây dựng đề án gửi Bộ Nội vụ để thống nhất kế hoạch thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp .2. Hàng năm, những cơ quan, đơn vị chức năng được phân công, phân cấp tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp của viên chức lao lý ở Khoản 3 Điều 30 Nghị định này kiến thiết xây dựng đề án gửi cơ quan có thẩm quyền phân cấp ( Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước hoặc Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương ) phê duyệt trước khi thực thi .3. Cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng theo phân công, phân cấp pháp luật tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 30 Nghị định này xây dựng Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp viên chức .4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp viên chức :a ) Thông báo kế hoạch, nội quy, hình thức, nội dung, thời hạn và khu vực thi hoặc xét ;b ) Thông báo điều kiện kèm theo, tiêu chuẩn dự thi hoặc xét ;c ) Thành lập bộ phận giúp việc gồm : Ban đề thi, ban coi thi, ban phách, ban chấm thi, ban phúc khảo ;d ) Tổ chức thu phí dự thi hoặc dự xét và sử dụng theo pháp luật ;đ ) Tổ chức chấm thi hoặc tổ chức triển khai xét và phúc khảo theo quy định ;e ) Tổng hợp, báo cáo giải trình người đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng được phân công, phân cấp tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp công nhận hiệu quả ;g ) Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quy trình tổ chức triển khai thi hoặc xét theo lao lý của pháp lý .5. Cơ quan, đơn vị chức năng được phân công, phân cấp tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin bằng văn bản tác dụng thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp cho cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền để ra quyết định hành động bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương so với viên chức đạt tác dụng theo phân cấp .

MỤC 5. QUY ĐỊNH VỀ THÔI VIỆC VÀ THỦ TỤC NGHỈ HƯU

1. Viên chức được xử lý thôi việc trong những trường hợp sau :a ) Viên chức có đơn tự nguyện xin thôi việc được cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền đồng ý chấp thuận bằng văn bản ;b ) Viên chức đơn phương chấm hết hợp đồng thao tác theo pháp luật tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều 29 Luật viên chức ;c ) Đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm hết hợp đồng thao tác với viên chức khi có một trong những trường hợp pháp luật tại Điểm c, Điểm d và Điểm đ Khoản 1 Điều 29 Luật viên chức .2. Viên chức chưa được xử lý thôi việc nếu thuộc một trong những trường hợp sau :a ) Đang bị xem xét giải quyết và xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ;b ) Chưa thao tác đủ thời hạn cam kết với đơn vị chức năng sự nghiệp công lập khi được cử đi huấn luyện và đào tạo hoặc khi được xét tuyển ;c ) Chưa triển khai xong việc giao dịch thanh toán những khoản tiền, gia tài thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm của viên chức so với đơn vị chức năng sự nghiệp công lập ;d ) Do nhu yếu công tác làm việc và chưa sắp xếp được người sửa chữa thay thế .3. Thủ tục xử lý thôi việca ) Viên chức có nguyện vọng thôi việc có văn bản gửi người đứng đầu đơn vị chức năng sự nghiệp công lập .b ) Trong thời hạn 20 ngày thao tác, kể từ ngày nhận đơn, nếu chấp thuận đồng ý cho viên chức thôi việc thì người đứng đầu đơn vị chức năng sự nghiệp công lập ra quyết định hành động chấm hết hợp đồng thao tác ; nếu không đồng ý chấp thuận cho viên chức thôi việc thì vấn đáp viên chức bằng văn bản và nêu rõ nguyên do theo lao lý tại Khoản 2 Điều này .c ) Trường hợp đơn vị chức năng sự nghiệp công lập đơn phương chấm hết hợp đồng thao tác với viên chức lao lý tại Điểm c Khoản 1 Điều này và đồng thời xử lý chính sách thôi việc cho viên chức theo lao lý tại Nghị định này .

Điều 39. Trợ cấp thôi việc

1. Trợ cấp thôi việc so với thời hạn công tác làm việc của viên chức từ ngày 31 tháng 12 năm 2008 trở lại trước được tính như sau :a ) Cứ mỗi năm thao tác được tính bằng 50% ( một phần hai ) tháng lương hiện hưởng, gồm : Mức lương theo chức vụ nghề nghiệp, phụ cấp chức vụ chỉ huy, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và thông số chênh lệch bảo lưu lương ( nếu có ) ;b ) Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 ( một ) tháng lương hiện hưởng ;c ) Trường hợp viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2003, thời hạn thao tác được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời hạn thao tác ( cộng dồn ) kể từ khi viên chức có quyết định hành động tuyển dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008 .d ) Trường hợp viên chức được tuyển dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2003 trở về sau, thời hạn thao tác được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời hạn thao tác theo hợp đồng thao tác ( cộng dồn ) kể từ khi viên chức có quyết định hành động tuyển dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008 .2. Trợ cấp thôi việc so với thời hạn công tác làm việc của viên chức từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến nay được triển khai theo pháp luật của pháp lý về trợ cấp thất nghiệp .3. Nguồn kinh phí đầu tư chi trả trợ cấp thôi việc được lấy từ nguồn kinh tế tài chính của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập .4. Viên chức thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc pháp luật tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này và được xác nhận thời hạn có đóng bảo hiểm xã hội theo pháp luật của pháp lý .

Điều 40. Thủ tục nghỉ hưu

1. Thời điểm nghỉ hưu là ngày 01 của tháng liền kề sau tháng viên chức đủ tuổi nghỉ hưu theo pháp luật .2. Thời điểm nghỉ hưu được tính lùi lại khi có một trong những trường hợp sau :a ) Không quá 01 tháng so với một trong những trường hợp : Thời điểm nghỉ hưu trùng với ngày nghỉ Tết Nguyên đán ; viên chức có vợ hoặc chồng, bố, mẹ ( vợ hoặc chồng ), con từ trần, bị Tòa án công bố mất tích ; bản thân và mái ấm gia đình viên chức bị thiệt hại do thiên tai, địch họa, hỏa hoạn ;b ) Không quá 03 tháng so với trường hợp bị bệnh nặng hoặc bị tai nạn đáng tiếc có giấy xác nhận của bệnh viện ;c ) Không quá 06 tháng so với trường hợp đang điều trị bệnh thuộc hạng mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế phát hành, có giấy xác nhận của bệnh viện .3. Viên chức được lùi thời gian nghỉ hưu thuộc nhiều trường hợp lao lý tại Khoản 2 Điều này thì chỉ được thực thi so với một trường hợp có thời hạn lùi thời gian nghỉ hưu nhiều nhất .4. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền quản trị viên chức quyết định hành động việc lùi thời gian nghỉ hưu theo lao lý tại Khoản 2 Điều này .5. Trường hợp viên chức không có nguyện vọng lùi thời gian nghỉ hưu theo lao lý tại Khoản 2 Điều này thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền quản trị viên chức xử lý nghỉ hưu theo lao lý tại Điều này .6. Trước 06 tháng tính đến thời gian nghỉ hưu theo lao lý tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều này, cơ quan, đơn vị chức năng quản trị viên chức phải ra thông tin bằng văn bản về thời gian nghỉ hưu để viên chức biết và chuẩn bị sẵn sàng người thay thế sửa chữa .7. Các lao lý tương quan đến quyết định hành động nghỉ hưu :a ) Trước 03 tháng tính đến thời gian nghỉ hưu theo pháp luật tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều này, cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng quản trị viên chức phải ra quyết định hành động nghỉ hưu ;b ) Căn cứ quyết định hành động nghỉ hưu pháp luật tại Điểm a Khoản này, cơ quan, đơn vị chức năng quản trị viên chức phối hợp với tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội triển khai những thủ tục theo lao lý để viên chức được hưởng chính sách bảo hiểm xã hội khi nghỉ hưu ;c ) Viên chức được nghỉ hưu có nghĩa vụ và trách nhiệm chuyển giao hồ sơ, tài liệu và những việc làm đang làm cho người được phân công đảm nhiệm tối thiểu trước 03 ngày thao tác tính đến thời gian nghỉ hưu ;d ) Kể từ thời gian nghỉ hưu ghi trong quyết định hành động nghỉ hưu, viên chức được nghỉ hưu và hưởng chính sách bảo hiểm xã hội theo pháp luật .

Điều 41. Chế độ, chính sách và cơ chế quản lý đối với trường hợp viên chức đã nghỉ hưu thực hiện ký hợp đồng vụ, việc với đơn vị sự nghiệp công lập.

1. Viên chức đã nghỉ hưu ký hợp đồng vụ, việc với đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, ngoài lương hưu được hưởng theo lao lý còn được hưởng khoản thù lao theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng đã ký kết .2. Đơn vị sự nghiệp công lập có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ những điều kiện kèm theo thao tác Giao hàng hoạt động giải trí trình độ pháp luật trong hợp đồng vụ, việc, gồm có những quyền của viên chức về hoạt động giải trí nghề nghiệp được pháp luật tại Khoản 1, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 và Khoản 7 Điều 11 Luật viên chức .3. Chế độ và thời hạn thao tác của viên chức đã nghỉ hưu được pháp luật đơn cử trong hợp đồng vụ, việc ký với đơn vị chức năng sự nghiệp công lập .

MỤC 6. CHUYỂN ĐỔI VÀ CHUYỂN TIẾP ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC

Điều 42. Chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức

1. Viên chức đã có thời hạn thao tác tại đơn vị chức năng sự nghiệp công lập từ đủ 60 tháng trở lên ( không kể thời hạn tập sự ), có trình độ giảng dạy, kinh nghiệm tay nghề công tác làm việc và cung ứng được ngay nhu yếu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, khi cơ quan quản trị, sử dụng công chức có nhu yếu tuyển dụng thì được xét chuyển vào công chức không qua thi tuyển theo lao lý của pháp lý về công chức .2. Viên chức khi được tiếp đón, chỉ định vào những vị trí việc làm được pháp lý pháp luật là công chức trong những cơ quan, tổ chức triển khai của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức triển khai chính trị – xã hội thì phải triển khai tiến trình xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển theo pháp luật của pháp lý về công chức ; đồng thời quyết định hành động tiếp đón, chỉ định là quyết định hành động tuyển dụng .3. Viên chức được chỉ định giữ những vị trí trong cỗ máy chỉ huy, quản trị của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập mà pháp lý lao lý là công chức khi chỉ định vào ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm phải triển khai xong tiêu chuẩn của ngạch được chỉ định ; đồng thời được giữ nguyên chức vụ nghề nghiệp đã chỉ định, được hưởng chính sách tiền lương và những chính sách khác như viên chức của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập .4. Cán bộ, công chức được điều động về làm viên chức trong những đơn vị chức năng sự nghiệp công lập khi có đủ những tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo theo lao lý của pháp lý về viên chức .

Điều 43. Chuyển tiếp đối với viên chức

1. Việc tổ chức triển khai triển khai ký kết hợp đồng thao tác so với viên chức theo lao lý tại Điều 59 Luật viên chức như sau :a ) Đối với viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2003, người đứng đầu đơn vị chức năng sự nghiệp công lập có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi những thủ tục để ký hợp đồng thao tác không xác lập thời hạn so với viên chức theo pháp luật tại Khoản 2 Điều 25, Điều 26, Điều 28, Điều 29, Điều 30 Luật viên chức và Khoản 2 Điều 18 Nghị định này, bảo vệ những quyền lợi và nghĩa vụ, chính sách, chủ trương về không thay đổi việc làm, chính sách tiền lương và những quyền lợi và nghĩa vụ khác mà viên chức đang hưởng ;b ) Đối với viên chức được tuyển dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2003 đến ngày 01 tháng 01 năm 2002, địa thế căn cứ thời hạn công tác làm việc ; hợp đồng thao tác đã ký kết với đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, người đứng đầu đơn vị chức năng sự nghiệp công lập triển khai việc ký hợp đồng thao tác xác lập thời hạn hoặc không xác lập thời hạn so với viên chức theo pháp luật của Luật viên chức ;c ) Đối với viên chức được tuyển dụng sau ngày 01 tháng 01 năm 2012, người đứng đầu đơn vị chức năng sự nghiệp công lập thực thi việc ký hợp đồng thao tác theo pháp luật tại Luật viên chức .2. Bộ Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai lao lý chuyển tiếp so với viên chức tại Điều 59 Luật viên chức và Khoản 1 Điều này .

Chương 4.
QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

Điều 44. Nội dung quản lý viên chức

1. Xây dựng kế hoạch, quy hoạch viên chức .2. Quy định tiêu chuẩn, chức vụ nghề nghiệp viên chức ; xác lập vị trí việc làm, cơ cấu tổ chức viên chức theo chức vụ nghề nghiệp và số lượng viên chức thao tác tương ứng .3. Tổ chức triển khai việc tuyển dụng, ký hợp đồng thao tác, sắp xếp, phân công trách nhiệm, biệt phái, kiểm tra và nhìn nhận viên chức .4. Tổ chức triển khai biến hóa chức vụ nghề nghiệp .5. Tổ chức thực thi chính sách huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng so với viên chức .6. Tổ chức thực thi chính sách tiền lương và những chính sách, cá thể đãi ngộ so với viên chức .7. Tổ chức triển khai việc khen thưởng, kỷ luật so với viên chức .8. Giải quyết thôi việc và nghỉ hưu so với viên chức .9. Thực hiện chính sách báo cáo giải trình, thống kê và quản trị hồ sơ viên chức .10. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật của pháp lý về viên chức .11. Giải quyết khiếu nại, tố cáo so với viên chức .

Điều 45. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Nội vụ
Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về viên chức, có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Xây dựng, sửa đổi, bổ trợ những pháp luật pháp lý về viên chức để nhà nước trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội .4. Chủ trì, phối hợp với những Bộ quản trị chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành pháp luật về lập hồ sơ, quản trị hồ sơ ; số hiệu viên chức ; thẻ và chính sách đeo thẻ của viên chức .5. Chủ trì, phối hợp với những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước, Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương tổ chức triển khai thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ viên chức .7. Hướng dẫn và tổ chức triển khai triển khai chính sách báo cáo giải trình về quản trị viên chức .8. Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai những pháp luật của pháp lý về viên chức .

Điều 46. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập.

5. Thống kê và báo cáo giải trình thống kê viên chức theo lao lý .6. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo phân cấp và theo lao lý của pháp lý .7. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thi hành những lao lý của pháp lý so với viên chức thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị .8. Cơ quan thuộc nhà nước, tổ chức triển khai do nhà nước, Thủ tướng nhà nước xây dựng mà không phải là đơn vị chức năng sự nghiệp công lập kiểm tra việc thi hành những lao lý của pháp lý so với viên chức thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị .

Điều 47. Nhiệm vụ và quyền hạn của các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành
Các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành ngoài các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7 và Khoản 8 Điều 46 Nghị định này, còn có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Quy định cụ thể về nội dung, chương trình, hình thức, thời hạn tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành .2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và những cơ quan có tương quan kiến thiết xây dựng chính sách, chủ trương so với viên chức thuộc ngành, nghành đặc trưng trình nhà nước, Thủ tướng nhà nước .a ) Bộ Nội vụ quản trị chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tàng trữ ;b ) Bộ Tư pháp quản trị chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tư pháp ;c ) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản trị chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy hải sản ;d ) Bộ Xây dựng quản trị chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thẩm kế viên thiết kế xây dựng và kiến trúc sư ;đ ) Bộ Khoa học và Công nghệ quản trị chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học, công nghệ tiên tiến ;e ) Bộ Tài nguyên và Môi trường quản trị chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên, thiên nhiên và môi trường, khí tượng, thủy văn, đo đạc, map, biển và hải đảo ;g ) Bộ Giáo dục và Đào tạo quản trị chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục, huấn luyện và đào tạo ;h ) Bộ Y tế quản trị chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y, dược, dân số ;k ) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản trị chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa truyền thống, nghệ thuật và thẩm mỹ, thể dục, thể thao và du lịch ;l ) Bộ tin tức và Truyền thông quản trị chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thông tin và truyền thông online .

Điều 48. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

2. Phân cấp việc tuyển dụng, sử dụng, huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng viên chức trong những đơn vị chức năng sự nghiệp thuộc thẩm quyền quản trị .5. Thực hiện công tác làm việc khen thưởng, kỷ luật so với viên chức theo thẩm quyền hoặc ý kiến đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật theo pháp luật .6. Thực hiện thống kê và báo cáo giải trình thống kê viên chức theo lao lý .7. Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thi hành những pháp luật của pháp lý so với viên chức thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị .8. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo phân cấp và theo pháp luật của pháp lý .

Điều 49. Nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập

1. Trường hợp đơn vị chức năng sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ :a ) Thực hiện những chính sách, chủ trương của Nhà nước so với viên chức theo phân cấp ;b ) Thực hiện tuyển dụng, ký và chấm hết hợp đồng thao tác, biệt phái viên chức theo phân cấp ;c ) Bố trí, phân công trách nhiệm và kiểm tra việc triển khai trách nhiệm của viên chức, chỉ định, chỉ định lại, không bổ nhiệm, nhìn nhận, giảng dạy, tu dưỡng viên chức theo phân cấp ;d ) Thực hiện công tác làm việc khen thưởng, kỷ luật so với viên chức theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật theo lao lý ;đ ) Thực hiện việc lập hồ sơ và lưu giữ hồ sơ cá thể của viên chức thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị theo pháp luật ;e ) Giải quyết thôi việc, nghỉ hưu so với viên chức theo phân cấp ;g ) Ký kết hợp đồng vụ, việc so với viên chức đã nghỉ hưu ;h ) Thống kê và báo cáo giải trình cơ quan, tổ chức triển khai cấp trên về số lượng, chất lượng đội ngũ viên chức thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị theo lao lý ;i ) Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo lao lý của pháp lý .

Chương 5.
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 50. Áp dụng Nghị định đối với các đối tượng khác
Việc quản lý đối với những người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị sự nghiệp thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu được áp dụng các quy định tại Nghị định này.

Điều 51. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2012 .2. Bãi bỏ Nghị định số 116 / 2003 / NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của nhà nước về việc tuyển dụng, sử dụng và quản trị cán bộ, công chức trong những đơn vị chức năng sự nghiệp của Nhà nước và Nghị định số 121 / 2006 / NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của nhà nước sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Nghị định số 116 / 2003 / NĐ-CP .3. Nghị định này sửa chữa thay thế những pháp luật sau :a ) Quy định về thôi việc, bồi thường ngân sách đào tạo và giảng dạy so với viên chức tại Nghị định số 54/2005 / NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2005 của nhà nước về chính sách thôi việc, chính sách bồi thường ngân sách giảng dạy so với cán bộ, công chức ;b ) Quy định về thủ tục triển khai nghỉ hưu so với viên chức tại Nghị định số 143 / 2007 / NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2007 của nhà nước pháp luật về thủ tục triển khai nghỉ hưu so với cán bộ, công chức đủ điều kiện kèm theo nghỉ hưu .

Điều 52. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
– HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách Xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: Văn thư, TCCV (5b)

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

nhaynhay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.