Thông tư 24/2014/TT-BQP năm 2021 2022 | https://tmsquynhon.com.vn

✅ Thông tư 24/2014/TT-BQP năm 2021 2022

Thông tư 24/2014/TT-BQP – Quy định nhiệm vụ, quyền hạn c̠ủa̠ cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng

Thông tư 24/2014/TT-BQP quy định nhiệm vụ, quyền hạn c̠ủa̠ cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, ban chỉ huy quân sự bộ, ngành Trung ương về giáo dục quốc phòng ѵà an ninh; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng ѵà an ninh trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành ngày 15/05/2014.Mời các bạn tham khảo.

Hướng dẫn thực thi mức lương cơ sở với sĩ quan , quân nhân quốc phòng

Thông tư 145/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở với sĩ quan, quân nhân quốc phòng

Thông tư 142 / 2017 / TT-BQP về công dụng , trách nhiệm , quyền hạn c ̠ ủa ̠ đơn vị chức năng triển khai bảo đảm an toàn , vệ sinh lao động trong Bộ Quốc phòng

BỘ QUỐC PHÒNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : 24/2014 / TT-BQP TP. Hà Nội , ngày 15 tháng 05 năm 2021

THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG, BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG VỀ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH; BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Căn cứ Luật giáo dục quốc phòng ѵà bảo mật an ninh năm 2021 ; Căn cứ Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Nước Ta năm 1999 , đã được sửa đổi , bổ trợ 1 số ít điều năm 2008 ; Căn cứ Nghị định số 35/2013 / NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2021 c ̠ ủa ̠ nhà nước Quy định công dụng , trách nhiệm , quyền hạn ѵà cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai c ̠ ủa ̠ Bộ Quốc phòng ; Căn cứ Nghị định số 13/2014 / NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2021 c ̠ ủa ̠ nhà nước Quy định cụ thể ѵà giải pháp thi hành Luật giáo dục quốc phòng ѵà bảo mật an ninh ; Xét ý kiến đề nghị c ̠ ủa ̠ Tổng Tham mưu trưởng ; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát hành Thông tư pháp luật trách nhiệm , quyền hạn c ̠ ủa ̠ cơ quan , đơn vị chức năng thuộc Bộ Quốc phòng , ban chỉ huy quân sự chiến lược bộ , ngành Trung ương về giáo dục quốc phòng ѵà bảo mật an ninh ; tu dưỡng kiến thức và kỹ năng quốc phòng ѵà bảo mật an ninh trong Quân đội nhân dân Nước Ta.

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này pháp luật trách nhiệm , quyền hạn c ̠ ủa ̠ cơ quan , đơn vị chức năng thuộc Bộ Quốc phòng , ban chỉ huy quân sự chiến lược bộ , ngành Trung ương về giáo dục quốc phòng ѵà bảo mật an ninh ; tu dưỡng kiến thức và kỹ năng quốc phòng ѵà bảo mật an ninh trong Quân đội nhân dân Nước Ta.

Điều 2.Đối tượng áp dụng

1 . Thông tư này vận dụng so với cơ quan , đơn vị chức năng thuộc Bộ Quốc phòng , ban chỉ huy quân sự chiến lược bộ , ngành Trung ương ; sĩ quan cấp tá , cấp úy , người quản trị doanh nghiệp , đơn vị chức năng sự nghiệp , đảng viên trong Quân đội nhân dân Nước Ta. 2 . Thông tư này không vận dụng so với sĩ quan thuộc đối tượng người dùng 1 , 2 , 3 tu dưỡng kiến thức và kỹ năng quốc phòng ѵà bảo mật an ninh ( sau đây viết tắt Ɩà BDKTQPAN ) lao lý tại những Điểm a , b , c , d Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 13/2014 / NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2021 c ̠ ủa ̠ nhà nước lao lý cụ thể ѵà giải pháp thi hành Luật giáo dục quốc phòng ѵà bảo mật an ninh.

Chương 2.

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG, BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG VỀ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Điều 3.Bộ Tổng Tham mưu

1 . Là Cơ quan TT hiệp đồng với những cơ quan , tổ chức triển khai tương quan trong ѵà ngoài Quân đội giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng , nhà nước thực thi quản trị nhà nước về giáo dục quốc phòng ѵà bảo mật an ninh ( sau đây viết tắt Ɩà GDQPAN ).

2.Chỉ đạo Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQPAN Trung ương phối hợpvới cơ quan, tổ chức liên quan trong ѵà ngoài Quân đội để tham mưu, tư vấn, đề xuất với Ban Thường trực Hội đồng GDQPAN Trung ương ѵà Hội đồng GDQPAN Trung ương về chủ trương, kế hoạch, đề án, nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện GDQPAN.

3 . Chủ trì , phối hợp với Tổng cục Chính trị đề xuất kiến nghị với Quân ủy Trung ương , Bộ Quốc phòng quyết định hành động về tổ chức triển khai , biên chế , nhóm chức vụ ѵà cấp bậc quân hàm cao nhất c ̠ ủa ̠ cán bộ biệt phái Ɩàm trách nhiệm GDQPAN. Phối hợp với Tổng cục Chính trị yêu cầu với Quân ủy Trung ương , Bộ Quốc phòng cử cán bộ biệt phái cho TT GDQPAN , cơ sở giáo dục ĐH , cơ quan quản trị nhà nước về giáo dục , huấn luyện và đào tạo ; thực thi quản trị cán bộ biệt phái theo phân cấp. 4 . Chỉ đạo , hướng dẫn cơ quan , đơn vị chức năng bảo vệ vũ khí , vật tư nổ quân dụng , trang bị kỹ thuật , thiết bị dạy học chuyên dùng , thao trường , bãi tập , trường bắn Giao hàng dạy ѵà học môn GDQPAN cho những cơ sở giáo dục trên khoanh vùng phạm vi cả nước ; 5 . Bảo đảm phương tiện đi lại , vật chất về GDQPAN cho cơ quan , đơn vị chức năng , nhà trường quân đội được giao trách nhiệm GDQPAN , phục trang dùng chung cho sinh viên học tập tại những TT GDQPAN trên khoanh vùng phạm vi cả nước ; 6 . Giúp Bộ Quốc phòng , Hội đồng GDQPAN Trung ương hướng dẫn , kiểm tra , thanh tra , sơ kết , tổng kết , khen thưởng ; xử lý khiếu nại , tố cáo , giải quyết và xử lý vi phạm về GDQPAN theo thẩm quyền.

Điều 4.Cơ quan thuộc Bộ Tổng Tham mưu

1 . Cục Dân quân tự vệ a ) Chủ trì , phối hợp với cơ quan , tổ chức triển khai tương quan trong ѵà ngoài Quân đội giúp Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu , Bộ trưởng Bộ Quốc phòng triển khai quản trị nhà nước về GDQPAN theo thẩm quyền ; b ) Thực hiện tính năng Cơ quan Thường trực c ̠ ủa ̠ Hội đồng GDQPAN Trung ương giúp Ban Thường trực Hội đồng GDQPAN Trung ương , Quân ủy Trung ương , Bộ Quốc phòng , Hội đồng GDQPAN Trung ương tham mưu , tư vấn cho Đảng , nhà nước về GDQPAN ѵà xử lý việc làm tiếp tục c ̠ ủa ̠ Hội đồng GDQPAN Trung ương ; c ) Hàng năm , hoặc quy trình tiến độ , chủ trì , phối hợpvới cơ quan chức năng c ̠ ủa ̠ Ban Tổ chức Trung ương , Bộ Nội vụ , cơ quan , tổ chức triển khai , địa phương tương quan giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thiết kế xây dựng kế hoạch BDKTQPAN cho đối tượng người dùng 1 trình Thủ tướng nhà nước phê duyệt ѵào tháng 7 ; chỉ huy Học viện Quốc phòng thiết kế xây dựng kế hoạch BDKTQPAN từng khóa trình quản trị Hội đồng GDQPAN Trung ương phê duyệt ѵà tổ chức triển khai triển khai ; tham mưu triệu tập đối tượng người tiêu dùng 1 BDKTQPAN ; d ) Chủ trì , phối hợpvới cơ quan chức năng c ̠ ủa ̠ Bộ Công an , Bộ Giáo dục đào tạo ѵà Đào tạo , cơ quan , tổ chức triển khai ở Trung ương có tương quan giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lao lý : Chương trình khung GDQPAN cho người học trong nhà trường c ̠ ủa ̠ cơ quan nhà nước , tổ chức triển khai chính trị , tổ chức triển khai chương trình khung BDKTQPAN cho cá thể tiêu biểu vượt trội , người có uy tín trong hội đồng dân cư ; chương trình , nội dung BDKTQPAN cho đối tượng người tiêu dùng trong cơ quan , tổ chức triển khai c ̠ ủa ̠ Nhà nước , tổ chức triển khai chính trị , tổ chức triển khai chính trị – xã hội , người quản trị doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước , đơn vị chức năng sự nghiệp ngoài công lập ; chương trình , nội dung BDKTQPAN trong Quân đội nhân dân Nước Ta ; tiêu chuẩn tuyên truyền viên GDQPAN ; biên soạn giáo trình , tài liệu thông dụng kỹ năng và kiến thức quốc phòng ѵà bảo mật an ninh tương thích với tình hình , trách nhiệm kiến thiết xây dựng ѵà bảo vệ Tổ quốc trong từng thời kỳ ; đ ) Chủ trì , phối hợp với cơ quan , tổ chức triển khai tương quan thiết kế xây dựng kế hoạch công tác làm việc c ̠ ủa ̠ Hội đồng GDQPAN Trung ương ; bảo vệ trang thiết bị , phòng học chuyên dùng , thiết bị dạy học chuyên dùng , phương tiện đi lại , cơ sở vật chất về GDQPAN ; thiết kế mẫu ѵà bảo vệ phục trang dùng chung cho sinh viên học tập tại những TT GDQPAN ( gọi tắt Ɩà TT ) ; tham gia thiết kế mẫu phục trang cho giáo viên , giảng viên , cán bộ quản trị GDQPAN ; e ) Phối hợpvới cơ quan , tổ chức triển khai tương quan tổng hợp báo cáo giải trình Bộ Tổng Tham mưu bảo vệ vũ khí , vật tư nổ quân dụng , trang bị kỹ thuật , thiết bị dạy học quân dụng chuyên dùng Giao hàng dạy ѵà học môn GDQPAN cho cơ sở giáo dục , cơ quan , đơn vị chức năng , nhà trường quân đội được giao trách nhiệm GDQPAN trong khoanh vùng phạm vi cả nước ; g ) Chủ trì giúp Bộ Tổng Tham mưu , Bộ Quốc phòng pháp luật mẫu giấy ghi nhận triển khai xong chương trình BDKTQPAN cho những đối tượng người dùng trên khoanh vùng phạm vi cả nước ; h ) Hàng năm , địa thế căn cứ ѵào pháp luật c ̠ ủa ̠ Luật ngân sách nhà nước , những văn bản pháp lý có tương quan ѵà nội dung chi c ̠ ủa ̠ Bộ Quốc phòng , lao lý tại Điều 9 Nghị định số 13/2014 / NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2021 c ̠ ủa ̠ nhà nước pháp luật cụ thể ѵà giải pháp thi hành Luật GDQPAN lập dự trù , chấp hành ѵà quyết toán ngân sách chi cho trách nhiệm GDQPAN ; i ) Chủ trì , phối hợp với cơ quan , tổ chức triển khai tương quan giúp Bộ Tổng Tham mưu , Bộ Quốc phòng thiết kế xây dựng ѵà thực thi những Đề án : Tuyên truyền , thông dụng , tập huấn Luật giáo dục quốc phòng ѵà bảo mật an ninh ; Ứng dụng công nghệ thông tintrong quản trị trách nhiệm giáo dục ѵà BDKTQPAN ; Xây dựng quy mô điểm TT GDQPAN thuộc trường quân sự chiến lược địa phương . Phối hợp với cơ quan , tổ chứcliên quan kiến thiết xây dựng quy mô điểm TT GDQPAN thuộc cơ sở giáo dục ĐH ; k ) Tham gia nghiên cứu và điều tra khoa học về GDQPAN ; học tập , trao đổi kinh nghiệm tay nghề GDQPAN ở quốc tế ; triển khai những trách nhiệm khác khi cấp có thẩm quyền giao ; l ) Giúp Bộ Tổng Tham mưu , Ban Thường trực Hội đồng GDQPAN Trung ương , Bộ Quốc phòng , Hội đồng GDQPAN Trung ương , kiểm tra , thanh tra , sơ kết , tổng kết , khen thưởng ; đề xuất kiến nghị xử lý khiếu nại , tố cáo , giải quyết và xử lý vi phạm về GDQPAN theo thẩm quyền ; báo cáo giải trình tác dụng GDQPAN với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng , Thủ tướng nhà nước , nhà nước ѵà Ban Bí thư Trung ương Đảng. 2 . Cục Quân huấn Chủ trì , phối hợp với cơ quan , tổ chức triển khai tương quan thiết kế xây dựng , hướng dẫn tiêu chuẩn , định mức , quy cách học cụ , thao trường , bãi tập , trường bắn , quy tắc kiểm tra tương thích với nội dung , chương trình GDQPAN ; tham gia biên soạn , chỉnh lý chương trình , giáo trình , giáo khoa , tài liệu ѵà điều tra và nghiên cứu khoa học về GDQPAN. 3 . Cục Nhà trường a ) Chủ trì , phối hợpvới cơ quan , tổ chức triển khai tương quan chỉ huy nhà trường quân đội triển khai GDQPAN ; b ) Phối hợpvới cơ quan , tổ chức triển khai tương quan tham gia biên soạn , chỉnh lý chương trình , giáo trình , giáo khoa , tài liệu ѵà nghiên cứu và điều tra khoa học về GDQPAN ; thiết kế xây dựng chương trình , kế hoạch , đề án về GDQPAN ; chỉ huy , hướng dẫn nhà trường quân đội link đào tạo và giảng dạy giáo viên , giảng viên GDQPAN , tu dưỡng , tập huấn giáo viên , giảng viên , cán bộ quản trị GDQPAN.

4.Cục Quân lực

a ) Chủ trì , phối hợpvớicơ quan , tổ chức triển khai tương quan , đề xuất kiến nghị với Bộ Tổng Tham mưu , Bộ Quốc phòng , Quân ủy Trung ương quyết định hành động về biên chế , nhóm chức vụ ѵà cấp bậc quân hàm cao nhất c ̠ ủa ̠ cán bộ biệt phái Ɩàm trách nhiệm GDQPAN ; b ) Chủ trì , phối hợpvới cơ quan , đơn vị chức năng tương quan giúp Bộ Tổng Tham mưu chỉ huy những cơ quan , đơn vịbảo đảm vũ khí , vật tư nổ quân dụng , trang bị kỹ thuật , phương tiện đi lại , thiết bị dạy học chuyên dùng cho GDQPAN theo thẩm quyền.

Thuộc tính văn bản: Thông tư 24/2014/TT-BQP

Số hiệu 24/2014/TT-BQP
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực, ngành Bộ máy hành chính, Giáo dục, Văn hóa – Xã hội
Nơi ban hành Bộ Quốc phòng
Người ký Đỗ Bá Tỵ
Ngày ban hành 15/05/2014
Ngày hiệu lực 01/07/2014

Trích nguồn : …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *