Thông tư 21/2013/TT-BCT về Luật Phòng chống tác hại thuốc lá

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-

Số: 21/2013/TT-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2013

THÔNG TƯ

Quy định chi tiết một số Điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và kinh doanh thuốc lá

——————————-

Căn cứ Nghị định 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá như sau:

Chương 1.
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định:
Mẫu đơn đề nghị, mẫu Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, mẫu Giấy phép và các mẫu bảng kê liên quan đến việc cấp, cấp bổ sung, sửa đổi, cấp lại Giấy chứng nhận và Giấy phép bao gồm: Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá, Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá.
Hướng dẫn chế độ, biểu mẫu báo cáo; danh mục thiết bị chuyên ngành thuốc lá; hướng dẫn biểu mẫu đăng ký nhu cầu nhập khẩu giấy cuốn điếu thuốc lá, sợi thuốc lá, nguyên liệu lá thuốc lá và quy định về kiểm tra các hoạt động trong kinh doanh thuốc lá.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia hoạt động kinh doanh thuốc lá và các hoạt động khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh sản phẩm thuốc lá trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Một số từ ngữ quy định trong Thông tư này được hiểu như sau:

1. “ Bản sao ” lao lý trong Thông tư này được bộc lộ bằng một trong những hình thức tương thích với từng phương pháp sau đây :a ) Bản sao có xác nhận ( so với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện / công văn hành chính ) ;b ) Bản chụp kèm theo bản chính để so sánh ( so với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp ) ;c ) Bản scan từ bản gốc ( nếu thủ tục hành chính có vận dụng nộp hồ sơ qua mạng điện tử ) .2. Cơ quan kiểm tra là cơ quan được phân công, phân cấp thực thi trách nhiệm quản trị nhà nước về kinh doanh thương mại thuốc lá thuộc Bộ quản trị ngành, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW .

Chương 2.
MẪU ĐƠN, BẢNG KÊ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN, GIẤY PHÉP VÀ MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN, GIẤY PHÉP

Điều 4. Mẫu đơn, bảng kê đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
Mẫu đơn, bảng kê đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá bao gồm:

1. Đơn đề xuất cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư trồng cây thuốc lá ( theo mẫu Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này ) .2. Bảng kê diện tích quy hoạnh, sơ đồ kho tàng, nhà xưởng, văn phòng thao tác và những khu phụ trợ khác ( theo mẫu Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này ) và mặt phẳng tổng thể và toàn diện những khuôn khổ trên .3. Bảng kê trang thiết bị : mạng lưới hệ thống thông gió, phương tiện đi lại, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, ẩm kế, nhiệt kế, những phương tiện đi lại phòng chống sâu, mối mọt ; những giá hoặc bục, kệ đỡ kiện nguyên vật liệu thuốc lá ( theo mẫu Phụ lục 3 kèm theo Thông tư này ) .4. Bảng kê list lao động ( theo mẫu Phụ lục 4 kèm theo Thông tư này ) .5. Bảng kê tổng hợp diện tích quy hoạnh trồng cây thuốc lá, dự kiến sản lượng nguyên vật liệu lá thuốc lá ( theo mẫu Phụ lục 5 kèm theo Thông tư này ) .

Điều 5. Mẫu đơn, bảng kê đề nghị cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
Mẫu đơn, bảng kê đề nghị cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá gồm:

1. Mẫu đơn ý kiến đề nghị cấp Giấy phép mua và bán nguyên vật liệu thuốc lá ( theo mẫu Phụ lục 7 kèm theo Thông tư này ) .2. Bảng kê diện tích quy hoạnh, sơ đồ kho tàng, văn phòng thao tác và những khu phụ trợ khác ( theo mẫu Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này ) .3. Bảng kê trang thiết bị : mạng lưới hệ thống thông gió, phương tiện đi lại, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, ẩm kế, nhiệt kế, những phương tiện đi lại phòng chống sâu, mối mọt ; những giá hoặc bục, kệ đỡ kiện thuốc lá, phương tiện đi lại vận tải đường bộ ( theo mẫu Phụ lục 3 kèm theo Thông tư này ) .4. Bảng kê list lao động ( theo mẫu Phụ lục 4 kèm theo Thông tư này ) .

Điều 6. Mẫu đơn, bảng kê đề nghị cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá
Mẫu đơn, bảng kê đề nghị cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá gồm:

1. Mẫu đơn ý kiến đề nghị cấp Giấy phép chế biến nguyên vật liệu thuốc lá ( theo mẫu Phụ lục 9 kèm theo Thông tư này ) .2. Bảng kê diện tích quy hoạnh, sơ đồ nhà xưởng khu phân loại, khu chế biến, đóng kiện, kho tàng, văn phòng thao tác và những khu phụ trợ khác ( theo mẫu Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này ) .3. Bảng kê hạng mục máy móc, thiết bị chuyên ngành đồng nhất của quy trình chế biến nguyên vật liệu thuốc lá, thiết bị kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu trước và sau chế biến ( theo mẫu Phụ lục 10 kèm theo Thông tư này ) .4. Bảng kê trang thiết bị : mạng lưới hệ thống thông gió, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, ẩm kế, nhiệt kế, những phương tiện đi lại phòng chống sâu mọt ; những giá hoặc bục, kệ đỡ kiện thuốc lá ( theo mẫu Phụ lục 3 kèm theo Thông tư này ) .5. Bảng kê list lao động ( theo mẫu Phụ lục 4 kèm theo Thông tư này ) .

Điều 7. Mẫu đơn, bảng kê đề nghị cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá
Mẫu đơn, bảng kê đề nghị cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá gồm:

1. Mẫu đơn đề xuất cấp Giấy phép sản xuất mẫu sản phẩm thuốc lá ( theo mẫu Phụ lục 12 kèm theo Thông tư này ) .

2. Công ty con gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá về công ty mẹ. Công ty mẹ là đại diện tổ hợp công ty mẹ-công ty con, tổng hợp hồ sơ (bao gồm hồ sơ của công ty mẹ và các công ty con) đề nghị Bộ Công
Thương cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá cho tổ hợp công ty mẹ-công ty con (theo mẫu Phụ lục 13 kèm theo Thông tư này).

3. Báo cáo tác dụng hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại của doanh nghiệp trong 03 ( ba ) năm gần nhất ( nếu có ) và dự kiến sản lượng sản xuất kinh doanh thương mại của 05 ( năm ) năm tiếp theo ( theo mẫu Phụ lục 14 kèm theo Thông tư này ) .4. Bảng kê hạng mục máy móc, thiết bị cuốn điếu thuốc lá và đóng bao thuốc lá ( theo mẫu Phụ lục 15 kèm theo Thông tư này ) .5. Bảng kê diện tích quy hoạnh, sơ đồ kho tàng, nhà xưởng, văn phòng thao tác và những khu phụ trợ khác ( theo mẫu Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này ) .6. Bảng kê về góp vốn đầu tư trồng cây thuốc lá ( theo mẫu Phụ lục 16 kèm theo Thông tư này ) .

Điều 8. Mẫu đơn, bản cam kết đề nghị cấp Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá
Mẫu đơn, bản cam kết đề nghị cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá, Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá, Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá bao gồm:

1. Mẫu đơn đề xuất cấp Giấy phép phân phối loại sản phẩm thuốc lá ( theo mẫu Phụ lục 19 kèm theo Thông tư này ) .2. Mẫu đơn đề xuất cấp Giấy phép bán sỉ mẫu sản phẩm thuốc lá ( theo mẫu Phụ lục 21 kèm theo Thông tư này ) .3. Mẫu đơn đề xuất cấp Giấy phép kinh doanh nhỏ mẫu sản phẩm thuốc lá ( theo mẫu Phụ lục 23 kèm theo Thông tư này ) .4. Bản cam kết của thương nhân về bảo vệ tuân thủ rất đầy đủ những nhu yếu điều kiện kèm theo về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường tự nhiên ( theo mẫu tại Phụ lục 25 kèm theo Thông tư này ) .

Điều 9. Mẫu Giấy chứng nhận, Giấy phép

1. Mẫu Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư trồng cây thuốc lá ( theo mẫu Phụ lục 6 kèm theo Thông tư này ) .2. Mẫu Giấy phép mua và bán nguyên vật liệu thuốc lá ( theo mẫu Phụ lục 8 kèm theo Thông tư này ) .3. Mẫu Giấy phép chế biến nguyên vật liệu thuốc lá ( theo mẫu Phụ lục 11 kèm theo Thông tư này ) .4. Mẫu Giấy phép sản xuất loại sản phẩm thuốc lá ( theo mẫu Phụ lục 17 và 18 kèm theo Thông tư này ) .5. Mẫu Giấy phép mua và bán loại sản phẩm thuốc lá ( theo mẫu tại những Phụ lục 20, 22 và 24 kèm theo Thông tư này ) .

Chương 3.
MẤU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN, GIẤY PHÉP VÀ MẪU GIẤY CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CẤP LẠI ĐỐI VỚI GIẤY CHỨNG NHẬN, GIẤY PHÉP

Điều 10. Mẫu đơn đề nghị, Mẫu giấy cấp sửa đổi, bổ sung đối với Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá, Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá
Mẫu đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá, Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá gồm:

1. Mẫu đơn ý kiến đề nghị cấp sửa đổi, bổ trợ Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép mua và bán nguyên vật liệu thuốc lá, Giấy phép chế biến nguyên vật liệu thuốc lá, Giấy phép sản xuất loại sản phẩm thuốc lá, Giấy phép mua và bán mẫu sản phẩm thuốc lá ( theo mẫu Phụ lục 26, 28, 30, 32, 34, 46, 48 và 50 kèm theo Thông tư này ) .2. Mẫu giấy cấp sửa đổi, bổ trợ so với Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép mua và bán nguyên vật liệu thuốc lá, Giấy phép chế biến nguyên vật liệu thuốc lá, Giấy phép sản xuất mẫu sản phẩm thuốc lá, Giấy phép mua và bán mẫu sản phẩm thuốc lá ( theo mẫu Phụ lục 27, 29, 31, 33, 35, 47, 49 và 51 kèm theo Thông tư này ) .

Điều 11. Mẫu đơn đề nghị, Mẫu giấy cấp lại đối với Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá, Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá

1. Mẫu đơn ý kiến đề nghị cấp lại Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép mua và bán nguyên vật liệu thuốc lá, Giấy phép chế biến nguyên vật liệu thuốc lá, Giấy phép sản xuất mẫu sản phẩm thuốc lá, Giấy phép mua và bán mẫu sản phẩm thuốc lá đã được cấp, hết thời hạn hiệu lực thực thi hiện hành ( theo mẫu Phụ lục 1, 7, 9, 12, 13, 19, 21 và 23 kèm theo Thông tư này ) .2. Mẫu đơn ý kiến đề nghị cấp lại Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép mua và bán nguyên vật liệu thuốc lá, Giấy phép chế biến nguyên vật liệu thuốc lá, Giấy phép sản xuất mẫu sản phẩm thuốc lá, Giấy phép mua và bán mẫu sản phẩm thuốc lá đã được cấp bị mất, bị tiêu hủy hàng loạt hoặc một phần, bị rách nát, nát hoặc bị cháy ( theo mẫu Phụ lục 36, 38, 40, 42, 44, 52, 54 và 56 kèm theo Thông tư này ) .3. Mẫu giấy cấp lại so với Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư trồng cây thuốc lá Giấy phép mua và bán nguyên vật liệu thuốc lá, Giấy phép chế biến nguyên vật liệu thuốc lá, Giấy phép sản xuất mẫu sản phẩm thuốc lá, Giấy phép mua và bán loại sản phẩm thuốc lá đã được cấp bị mất, bị tiêu hủy hàng loạt hoặc một phần, bị rách nát, nát hoặc bị cháy ( theo mẫu Phụ lục 37, 39, 41, 43, 45, 53, 55 và 57 kèm theo Thông tư này ) .

Chương 4.
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ GIẤY CUỐN ĐIẾU THUỐC LÁ

Điều 12. Mẫu đơn đăng ký nhu cầu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá

1. Mẫu đơn đề xuất nhập khẩu nguyên vật liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá để sản xuất loại sản phẩm thuốc lá tiêu thụ trong nước, trong đó nêu rõ tác dụng sản xuất kinh doanh thương mại, tình hình nhập khẩu nguyên vật liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá của năm báo cáo giải trình, cam kết sử dụng nguyên vật liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá đúng mục tiêu không trao đổi, mua và bán dưới mọi hình thức và những đề xuất kiến nghị, đề xuất kiến nghị ( nếu có ) .2. Báo cáo tình hình sản xuất, tiêu thụ thuốc lá của năm báo cáo giải trình và dự kiến năm sau ( theo mẫu Phụ lục 58 kèm theo Thông tư này ) .3. Báo cáo định mức sử dụng nguyên vật liệu thuốc lá và giấy cuốn điếu thuốc lá của năm sau ( theo mẫu Phụ lục 59 kèm theo Thông tư này ) .4. Đăng ký nhu yếu giấy cuốn điếu thuốc lá, nguyên vật liệu thuốc lá của năm sau ( theo mẫu Phụ lục 60 kèm theo Thông tư này ) .

Điều 13. Mẫu đơn đề nghị nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá để sản xuất xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu

1. Mẫu đơn ý kiến đề nghị nhập khẩu nguyên vật liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá để sản xuất loại sản phẩm thuốc lá xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu ( theo mẫu Phụ lục 61 kèm theo Thông tư này ) .2. Mẫu đơn đề xuất nhập khẩu nguyên vật liệu thuốc lá để chế biến nguyên vật liệu thuốc lá xuất khẩu hoặc gia công chế biến nguyên vật liệu thuốc lá xuất khẩu ( theo mẫu Phụ lục 61 kèm theo Thông tư này ) .

Chương 5.
BIỂU MẪU, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Điều 14. Biểu mẫu, chế độ báo cáo đối với cơ quan quản lý nhà nước về công thương các cấp

1. Định kỳ 06 ( sáu ) tháng, Sở Công Thương có nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình về Bộ Công Thương tình hình hoạt động giải trí kinh doanh thương mại và tình hình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép mua và bán nguyên vật liệu thuốc lá, Giấy phép bán sỉ mẫu sản phẩm thuốc lá, Giấy phép kinh doanh nhỏ loại sản phẩm thuốc lá và kinh doanh thương mại loại sản phẩm thuốc lá của thương nhân trên địa phận chậm nhất là 20 ( hai mươi ) ngày kể từ khi kết thúc kỳ báo cáo giải trình ( theo mẫu Phụ lục 62, 64 và 65 kèm theo Thông tư này ) .2. Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, Sở Công Thương có nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình về Bộ Công Thương tình hình góp vốn đầu tư trồng cây thuốc lá trên địa phận ( theo mẫu Phụ lục 63 kèm theo Thông tư này ) .3. Định kỳ 06 ( sáu ) tháng, Phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế ( cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Q., huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh – sau đây gọi chung là Phòng Công Thương ) có nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình về Sở Công Thương tình hình kinh doanh thương mại, cấp Giấy phép kinh doanh nhỏ loại sản phẩm thuốc lá của thương nhân trên địa phận chậm nhất là 10 ( mười ) ngày kể từ khi kết thúc kỳ báo cáo giải trình ( theo mẫu Phụ lục 66 kèm theo Thông tư này ) .

Điều 15. Biểu mẫu, chế độ báo cáo đối với doanh nghiệp

1. Định kỳ 06 ( sáu ) tháng, doanh nghiệp sản xuất mẫu sản phẩm thuốc lá, nhập khẩu thuốc lá phải gửi báo cáo giải trình về Bộ Công Thương và Bộ Tài chính về hoạt động giải trí sản xuất mẫu sản phẩm thuốc lá và nhập khẩu loại sản phẩm thuốc lá chậm nhất là 10 ( mười ) ngày kể từ khi kết thúc kỳ báo cáo giải trình ( theo mẫu Phụ lục 67 kèm theo Thông tư này ) .2. Định kỳ 06 ( sáu ) tháng, doanh nghiệp sản xuất mẫu sản phẩm thuốc lá gửi báo cáo giải trình về Bộ Công Thương tình hình nhập khẩu nguyên vật liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá chậm nhất là 10 ( mười ) ngày kể từ khi kết thúc kỳ báo cáo giải trình ( theo mẫu Phụ lục 68 kèm theo Thông tư này ) .3. Định kỳ 06 ( sáu ) tháng, doanh nghiệp sản xuất mẫu sản phẩm thuốc lá phải gửi báo cáo giải trình về Bộ Công Thương về tình hình mua và bán nguyên vật liệu thuốc lá trong nước để sản xuất mẫu sản phẩm thuốc lá tiêu thụ trong nước và sản xuất xuất khẩu chậm nhất là 10 ( mười ) ngày kể từ khi kết thúc kỳ báo cáo giải trình ( theo mẫu Phụ lục 69 kèm theo Thông tư này ) .4. Định kỳ 06 ( sáu ) tháng, doanh nghiệp góp vốn đầu tư trồng cây thuốc lá phải gửi báo cáo giải trình về Sở Công Thương tình hình góp vốn đầu tư trồng cây thuốc lá chậm nhất là 10 ( mười ) ngày kể từ khi kết thúc kỳ báo cáo giải trình ( theo mẫu Phụ lục 70 kèm theo Thông tư này ) .5. Định kỳ 06 ( sáu ) tháng, doanh nghiệp mua và bán nguyên vật liệu thuốc lá phải gửi báo cáo giải trình về cơ quan đã cấp Giấy phép mua và bán nguyên vật liệu thuốc lá về tình hình xuất nhập khẩu ủy thác nguyên vật liệu thuốc lá chậm nhất là 10 ( mười ) ngày kể từ khi kết thúc kỳ báo cáo giải trình ( theo mẫu Phụ lục 71 kèm theo Thông tư này ) .6. Định kỳ 06 ( sáu ) tháng doanh nghiệp chế biến nguyên vật liệu thuốc lá phải gửi báo cáo giải trình về cơ quan cấp Giấy phép chế biến nguyên vật liệu thuốc lá về tình hình sản xuất kinh doanh thương mại chế biến nguyên vật liệu thuốc lá chậm nhất là 10 ( mười ) ngày kể từ khi kết thúc kỳ báo cáo giải trình ( theo mẫu Phụ lục 72 kèm theo thông tư này ) .7. Trước ngày 31 tháng 01 hàng năm, doanh nghiệp kinh doanh thương mại thuốc lá phải gửi báo cáo giải trình năm trước của đơn vị chức năng mình về cơ quan có thẩm quyền đã cấp Giấy phép về tình hình sản xuất xuất khẩu và gia công xuất khẩu nguyên vật liệu thuốc lá ( theo mẫu Phụ lục 73 kèm theo Thông tư này ) .8. Trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết bị mới để sản xuất xuất khẩu hoặc thay thế sửa chữa máy móc, thiết bị cũ, trước ngày 31 tháng 01 hàng năm, doanh nghiệp sản xuất mẫu sản phẩm thuốc lá báo cáo giải trình về cơ quan cấp Giấy phép, tình hình nhập khẩu và sử dụng máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá ( theo mẫu Phụ lục 74 kèm theo Thông tư này ) .9. Định kỳ 06 ( sáu ) tháng Nhà phân phối mẫu sản phẩm thuốc lá phải gửi báo cáo giải trình thống kê sản lượng, loại mẫu sản phẩm thuốc lá kinh doanh thương mại ( theo mạng lưới hệ thống phân phối, bán sỉ, kinh doanh nhỏ ) của đơn vị chức năng mình về Bộ Công Thương và Sở Công Thương nơi thương nhân đặt trụ sở chính ( theo mẫu Phụ lục 75 và 76 kèm theo Thông tư này ) .10. Định kỳ 06 ( sáu ) tháng thương nhân kinh doanh thương mại phân phối, bán sỉ, kinh doanh nhỏ mẫu sản phẩm thuốc lá báo cáo giải trình tình hình kinh doanh thương mại về những cơ quan quản trị nhà nước về công thương ( theo mẫu Phụ lục 77, 78, và 79 kèm theo Thông tư này ) .

Chương 3.
QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA

Điều 16. Kiểm tra định kỳ

1. Căn cứ vào tình hình trong thực tiễn và nhu yếu kiểm tra việc chấp hành pháp lý về kinh doanh thương mại thuốc lá so với từng tổ chức triển khai, cá thể cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiến thiết xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ hàng năm .2. Kế hoạch kiểm tra định kỳ hàng năm phải có những nội dung đa phần sau : Mục đích, nhu yếu kiểm tra ; đối tượng người dùng và khoanh vùng phạm vi cần kiểm tra ; những nội dung cần kiểm tra ; thời hạn, khu vực thực thi kiểm tra ; kinh phí đầu tư kiểm tra ; lực lượng kiểm tra ; phân công nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai thực thi kiểm tra ; chính sách báo cáo giải trình .3. Trước khi kiểm tra cơ quan kiểm tra phải thông tin kế hoạch kiểm tra cho tổ chức triển khai, cá thể chậm nhất 15 ( mười lăm ) ngày trước ngày kiểm tra .

Điều 17. Kiểm tra đột xuất
Cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra đột xuất trong các trường hợp sau:

1. Khi phát hiện tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh thương mại thuốc lá vi phạm những pháp luật tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá và những lao lý tại Thông tư này .2. tin tức từ phương tiện thông tin đại chúng có giấy phép do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp, thông tin từ đơn thư khiếu nại tố cáo hoặc tin báo của tổ chức triển khai, cá thể .3. Theo nhu yếu của cơ quan quản trị Nhà nước cấp trên có thẩm quyền .4. Cơ quan kiểm tra không cần phải thông tin trước kế hoạch kiểm tra cho tổ chức triển khai, cá thể .

Điều 18. Nội dung kiểm tra

1. Kiểm tra hồ sơ việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép mua và bán nguyên vật liệu thuốc lá, Giấy phép chế biến nguyên vật liệu thuốc lá, Giấy phép sản xuất mẫu sản phẩm thuốc lá, Giấy phép mua và bán loại sản phẩm thuốc lá theo pháp luật tại những Điều 8, 10, 13, 18 và Điều 27 của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước về pháp luật cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá .2. Kiểm tra việc tuân thủ những điều kiện kèm theo : Đầu tư trồng cây thuốc lá, mua và bán nguyên vật liệu thuốc lá, chế biến nguyên vật liệu thuốc lá, sản xuất loại sản phẩm thuốc lá, mua và bán loại sản phẩm thuốc lá theo pháp luật tại những Điều 7, 9, 12, 17 và Điều 26 của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá .3. Kiểm tra việc tuân thủ những pháp luật về góp vốn đầu tư thay đổi thiết bị, công nghệ tiên tiến ; đầu tư sản xuất thuốc lá xuất khẩu, gia công thuốc lá xuất khẩu ; quy hoạch ; góp vốn đầu tư chế biến nguyên vật liệu thuốc lá, góp vốn đầu tư quốc tế sản xuất mẫu sản phẩm thuốc lá theo lao lý tại những Điều 24 và 25 của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá .4. Kiểm tra việc tuân thủ những lao lý về sử dụng máy móc thiết bị chuyên ngành sản xuất thuốc lá, nguyên vật liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá và tem loại sản phẩm thuốc lá theo lao lý tại những Điều 33, 34, 35, 36 và Điều 37 của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá .

Điều 19. Xử lý kết quả kiểm tra

1. Căn cứ tác dụng kiểm tra, Đoàn kiểm tra lập biên bản kiểm tra ngay sau khi kết thúc kiểm tra tại nơi kiểm tra ( theo mẫu Phụ lục 81 và 82 kèm theo Thông tư này ) và thông tin hiệu quả kiểm tra đến cơ quan kiểm tra và tổ chức triển khai, cá thể được kiểm tra .2. Căn cứ vào tác dụng kiểm tra, tuỳ theo mức độ vi phạm, Đoàn kiểm tra đề xuất kiến nghị cơ quan kiểm tra xử phạt hoặc làm thủ tục chuyển giao hồ sơ về hành vi vi phạm của tổ chức triển khai, cá thể đến cơ quan có thẩm quyền xử phạt theo lao lý của pháp lý về xử phạt vi phạm hành chính .

Điều 20. Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan kiểm tra
Cơ quan kiểm tra hoạt động kinh doanh có trách nhiệm và quyền hạn sau:

1. Xây dựng kế hoạch kiểm tra trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt .2. Quyết định xây dựng Đoàn kiểm tra thực thi công tác làm việc kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất .3. Ra quyết định hành động giải quyết và xử lý chậm nhất trong thời hạn 07 ( bảy ) ngày thao tác, kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình của Đoàn kiểm tra về việc tạm đình chỉ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại thuốc lá .4. Xử lý vi phạm trong quy trình kiểm tra hoạt động giải trí kinh doanh thương mại theo pháp luật pháp lý tương quan .5. Thông báo cho tổ chức triển khai, cá thể tác dụng kiểm tra, Tóm lại có tương quan .6. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về quyết định hành động của Đoàn kiểm tra, hành vi của thành viên Đoàn kiểm tra theo pháp luật của pháp lý về khiếu nại, tố cáo .

Điều 21. Trách nhiệm và quyền hạn của Đoàn kiểm tra
Trong hoạt động kiểm tra Đoàn kiểm tra có các trách nhiệm và quyền hạn sau:

1. Thực hiện kiểm tra hoạt động giải trí kinh doanh thương mại thuốc lá theo Quyết định xây dựng Đoàn kiểm tra do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt .2. Tuân thủ pháp lý và thực thi không thiếu những nội dung kiểm tra pháp luật tại Điều 18 của Thông tư này và những lao lý khác của pháp lý tương quan đến hoạt động giải trí kinh doanh thương mại thuốc lá .3. Tổng hợp, báo cáo giải trình tình hình kiểm tra, hiệu quả kiểm tra hoạt động giải trí kinh doanh thương mại thuốc lá về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Công Thương .4. Yêu cầu tổ chức triển khai, cá thể được kiểm tra xuất trình những hồ sơ, tài liệu tương quan khi thiết yếu .5. Yêu cầu tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh thương mại thuốc lá không tuân thủ những lao lý của pháp lý về kinh doanh thương mại thuốc lá thực thi giải pháp khắc phục .

Điều 22. Trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá

1. Phối hợp với Đoàn kiểm tra, cơ quan kiểm tra trong quy trình kiểm tra hoạt động giải trí kinh doanh thương mại thuốc lá tại nơi kiểm tra .2. Cung cấp hồ sơ, tài liệu tương quan đến hoạt động giải trí kinh doanh thương mại thuốc lá theo lao lý tại Điều 18 của Thông tư này .3. Chấp hành những hoạt động giải trí kiểm tra của cơ quan kiểm tra, Đoàn kiểm tra và những quyết định hành động giải quyết và xử lý vi phạm của cơ quan có thẩm quyền .4. Thực hiện báo cáo giải trình :a ) Tình hình khắc phục những lỗi vi phạm trong quy trình kinh doanh thương mại đến cơ quan kiểm tra ;b ) Tình hình chấp hành những pháp luật pháp lý về hoạt động giải trí kinh doanh thương mại thuốc lá khi có nhu yếu của cơ quan có thẩm quyền .5. Duy trì những điều kiện kèm theo bảo vệ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại thuốc lá theo lao lý của pháp lý .6. Khắc phục những lỗi không đạt được nêu trong biên bản kiểm tra theo nhu yếu của cơ quan kiểm tra, Đoàn kiểm tra .7. Khiếu nại Tóm lại của Đoàn kiểm tra theo lao lý của pháp lý .

Chương 7.
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23. Tổ chức thực hiện

1. Vụ Công nghiệp nhẹ theo công dụng trách nhiệm của mình, chủ trì và phối hợp với những đơn vị chức năng thuộc Bộ triển khai những trách nhiệm sau :a ) Tổ chức đảm nhiệm hồ sơ, kiểm tra, giám sát, đánh giá và thẩm định, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt về chủ trương đầu tư sản xuất mẫu sản phẩm thuốc lá, Giấy phép chế biến nguyên vật liệu thuốc lá, Giấy phép sản xuất loại sản phẩm thuốc lá và những hoạt động giải trí tương quan đến kinh doanh thương mại thuốc lá theo pháp luật ;b ) Xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức triển khai hướng dẫn, kiểm tra những tổ chức triển khai, cá thể triển khai pháp luật tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá, lao lý tại Thông tư này và những lao lý pháp lý tương quan về kinh doanh thương mại thuốc lá .2. Vụ thị trường trong nước theo tính năng trách nhiệm của mình, chủ trì và phối hợp với những đơn vị chức năng thuộc Bộ triển khai những trách nhiệm sau :a ) Tổ chức tiếp đón hồ sơ, kiểm tra, giám sát, đánh giá và thẩm định, trình Lãnh đạo Bộ cấp Giấy phép mua và bán loại sản phẩm thuốc lá theo pháp luật tại Thông tư này ;b ) Xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức triển khai hướng dẫn, kiểm tra những tổ chức triển khai, cá thể triển khai lao lý tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá, pháp luật tại Thông tư này và những lao lý pháp lý tương quan về kinh doanh thương mại thuốc lá .

3. Cục Quản lý Thị trường theo chức năng nhiệm vụ của mình, chủ trì và phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ sau:
Tổ chức kiểm tra các tổ chức, cá nhân có liên quan về việc tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, quy định tại Thông tư này và các quy định pháp luật liên quan về kinh doanh sản phẩm thuốc lá.

4. Sở Công Thương theo công dụng trách nhiệm của mình, chủ trì và phối hợp với những cơ quan có tương quan trong tỉnh thực thi những trách nhiệm sau :a ) Tổ chức tiếp đón hồ sơ, kiểm tra, giám sát, đánh giá và thẩm định, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép mua và bán nguyên vật liệu thuốc lá, Giấy phép bán sỉ loại sản phẩm thuốc lá thuộc thẩm quyền theo pháp luật tại Thông tư này ;b ) Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra Phòng Công Thương trong việc cấp Giấy phép kinh doanh nhỏ mẫu sản phẩm thuốc lá theo pháp luật tại Thông tư này ;c ) Xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức triển khai hướng dẫn, kiểm tra những tổ chức triển khai, cá thể trên địa phận tỉnh trong việc triển khai pháp luật tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá, pháp luật tại Thông tư này và những lao lý pháp lý tương quan về kinh doanh thương mại thuốc lá .5. Phòng Công Thương theo công dụng trách nhiệm của mình, chủ trì và phối hợp với những cơ quan có tương quan trên địa phận thực thi những trách nhiệm sau :a ) Tổ chức tiếp đón hồ sơ, kiểm tra, thẩm định và đánh giá, cấp Giấy phép kinh doanh nhỏ loại sản phẩm thuốc lá thuộc thẩm quyền theo pháp luật tại Thông tư này ;b ) Xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức triển khai hướng dẫn, kiểm tra những tổ chức triển khai, cá thể triển khai lao lý tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá, pháp luật tại Thông tư này và những lao lý pháp lý tương quan về kinh doanh thương mại thuốc lá .

6. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo Sở Công Thương tổ chức thực hiện Thông tư này; tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đầu tư trồng cây thuốc lá, mua bán nguyên liệu thuốc lá và mua bán sản phẩm thuốc lá theo thẩm quyền.

Điều 24. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2013 .2. Bãi bỏ Thông tư số 02/2011 / TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ Công Thương pháp luật hướng dẫn Nghị định số 119 / 2007 / NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của nhà nước về sản xuất và kinh doanh thương mại thuốc lá kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực hiện hành .3. Trong quy trình triển khai, những cá thể, tổ chức triển khai có nghĩa vụ và trách nhiệm phải báo cáo giải trình liên tục về Bộ Công Thương tác dụng tổ chức triển khai triển khai và phản ảnh kịp thời những khó khăn vất vả, vướng mắc để Bộ Công Thương bổ trợ, kiểm soát và điều chỉnh. / .

 Nơi nhận:
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Văn phòng Trương ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội;
– Toà án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm soát nhân dân tối cao;
– Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
– Website Chính phủ, Công báo;
– Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
– Các đơn vị thuộc Bộ;
– Website Bộ Công Thương;
– Các Sở Công Thương;
– Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam;
– Các Doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá;
– Lưu: VT, CNN, PC, TTTN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Cẩm Tú

Phụ lục 1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương)

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / …

…………., ngày…… tháng……. năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY THUỐC LÁ

Kính gửi :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … .. . ( 1 )
1. Tên doanh nghiệp : …………………………………………………………………………
2. Địa chỉ trụ sở chính : ……………… Điện thoại : ……………………. Fax : ………….. ;
3. Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ( hoặc Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ) số ………….. do ……………………… cấp ngày …….. tháng ……… năm ……..
4. Đề nghị. … ( 1 ) xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo trồng cây thuốc lá, đơn cử như sau :
– Loại cây thuốc lá : ………… ( 2 ) ; Diện tích trồng cây thuốc lá ………………… ( ha )
– Địa điểm trồng cây thuốc lá : ……………………………………………………………….
– Hồ sơ tương quan đính kèm theo pháp luật gồm : …………………………………….
……… ( 3 ) xin cam kết ràng buộc triển khai đúng những lao lý tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá, Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương lao lý cụ thể một số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ – CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá và những lao lý của pháp lý tương quan. Nếu sai ……. ( 3 ) xin trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý. / .

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(ký tên và đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Tên cơ quan cấp Giấy ghi nhận .
( 2 ) : Ghi đơn cử những loại cây thuốc lá ( ví dụ : thuốc lá vàng sấy, thuốc lá Burley, thuốc lá Nâu … )
( 3 ) : Tên doanh nghiệp đề xuất cấp Giấy ghi nhận .

Phụ lục 2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương)

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / …

…………., ngày…… tháng……. năm 20…

BẢNG KÊ

DIỆN TÍCH KHO, NHÀ XƯỞNG VÀ CÁC HẠNG MỤC KHÁC

Số TT Hạng mục Đơn vị Diện tích Số lượng Ghi chú
1
2
3
4
5
… ..
Tổng diện tích quy hoạnh kho, nhà xưởng ..
Tổng diện tích quy hoạnh đất

Doanh nghiệp xin cam kết những kê khai trên đây là đúng, nếu sai doanh nghiệp trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý. / .

Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(ký tên và đóng dấu)

Phụ lục 3

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương)

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / …

…………., ngày…… tháng……. năm 20…

BẢNG KÊ

PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ

Số TT Tên phương tiện đi lại, trang thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi chú
I. Thiết bị phòng cháy, chữa cháy
1
2
… .
II. Ẩm kế, nhiệt kế
1
2
III. Giá, kệ đỡ kiện nguyên vật liệu thuốc lá
1
2
… .
IV. Hệ thống thông gió
1
2
V. Phương tiện phòng chống sâu, mối mọt
1
2
VI. Phương tiện vận tải đường bộ ( 1 )
1
2

Doanh nghiệp xin cam kết ràng buộc những kê khai trên đây là đúng, nếu sai doanh nghiệp trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý. / .

Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(ký tên và đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Ghi rõ loại phương tiện đi lại và trọng tải của phương tiện đi lại .

Phụ lục 4

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương)

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / …

…………., ngày…… tháng……. năm 20…

BẢNG KÊ DANH SÁCH LAO ĐỘNG

Số TT Họ và tên Năm sinh Trình độ Chuyên ngành đào tạo và giảng dạy ( 1 ) Bộ phận thao tác Số sổ BHXH Ghi chú
1
2
3
4
5

Doanh nghiệp xin cam kết những kê khai trên đây là đúng, nếu sai doanh nghiệp trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý. / .

Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(ký tên và đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Trường hợp trình độ từ tầm trung trở lên thì ghi rõ chuyên ngành được giảng dạy .

Phụ lục 5

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương)

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / …

…………., ngày…… tháng……. năm 20…

BẢNG KÊ

DỰ KIẾN DIỆN TÍCH, NĂNG SUẤT, SẢN LƯỢNG CỦA DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY THUỐC LÁ

Số TT Loại cây thuốc lá cây thuốc lá ( 1 ) Địa điểm trồng Diện tích ( ha ) Năng xuất ( tấn / ha ) Sản lượng ( tấn )
1 Thuốc lá vàng sấy
2 Thuốc lá Burley
3 Thuốc lá Nâu
Thuốc lá ….
Tổng cộng

Doanh nghiệp xin cam kết những kê khai trên đây là đúng, nếu sai doanh nghiệp trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý. / .

Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(ký tên và đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Ghi rõ tên xã, huyện, tỉnh nơi dự kiến trồng cây thuốc lá .

Phụ lục 6

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương)

UBND TỈNH, TP…
SỞ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / CNĐĐK-SCT

…………., ngày…… tháng……. năm 20…

GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY THUỐC LÁ

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG…..

Căn cứ … … … .. … … … … … … … … … … … … ………………………………. ( 1 ) ;
Căn cứ Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá ;
Căn cứ Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương lao lý chi tiết cụ thể 1 số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá ;
Xét Đơn ý kiến đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo trồng cây thuốc lá số … … ngày … tháng …. năm …. của … … … … … … … … … ………. … ( 2 ) ;
Theo đề xuất của … .. ( 3 ) ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

1. Chứng nhận ……………………………………………………………………… ( 2 )
2. Địa chỉ trụ sở chính ………………………………………………………………… ,
– Điện thoại ………………………… ,
– Fax ………………………………….. ;
3. Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ( hoặc Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ) số … … … …. do … … … … … cấp ngày … …. tháng … …. năm … … ..
4. Đủ điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư trồng cây thuốc lá, đơn cử như sau :
– Trồng những loại cây thuốc lá : …………………………………………………….. ( 4 )
– Diện tích trồng cây thuốc lá ……………………………………………………… ( ha )
– Địa điểm trồng cây thuốc lá ……………………………………………………………

Điều 2. Điều kiện trồng cây thuốc lá

… … … ( 2 ) phải triển khai đúng những pháp luật của Nghị định số 67/2013 / NĐ – CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá, Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương lao lý cụ thể 1 số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá và những lao lý của pháp lý tương quan .

Điều 3. Thời hạn của Giấy chứng nhận

Giấy ghi nhận này có giá trị đến hết ngày ….. tháng …. năm ……. / .

Nơi nhận:
– ……. (2);
– ……… (5);
– Lưu: VT, ….(3)

GIÁM ĐỐC
(ký tên và đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Tên văn bản pháp luật công dụng, trách nhiệm, quyền hạn của Sở Công Thương .
( 2 ) : Tên doanh nghiệp được cấp Giấy ghi nhận .
( 3 ) : Tên cơ quan tiếp đón, thẩm định và đánh giá trình cấp Giấy ghi nhận .
( 4 ) : Ghi đơn cử những loại cây thuốc lá ( ví dụ : thuốc lá vàng sấy, thuốc lá Burley, thuốc lá Nâu … ) .
( 5 ) : Tên cơ quan tương quan .

Phụ lục 7

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương)

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / …

…………., ngày…… tháng……. năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP MUA BÁN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ

Kính gửi :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … .. . ( 1 )
1. Tên doanh nghiệp : ………………………………………………………………………….. ;
2. Địa chỉ trụ sở chính : ………………. Điện thoại : ………………… Fax : ……………… ;
3. Văn phòng đại diện thay mặt ( nếu có ) …………………… Điện thoại ………… Fax ………… ;
4. Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ( hoặc Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ) số ……….. do ……………………… cấp ngày ……. tháng ……… năm …………
5. Đề nghị. … … ( 1 ) xem xét cấp Giấy phép mua và bán nguyên vật liệu thuốc lá, đơn cử như sau :
– Loại nguyên vật liệu thuốc lá : ………… ( 2 )
– Được phép nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu nguyên vật liệu thuốc lá của những doanh nghiệp : ………. ( 3 )
– Những hồ sơ tương quan đính kèm theo pháp luật gồm : …………………………….
…… ( 4 ) xin cam kết ràng buộc triển khai đúng những lao lý tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá, Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương pháp luật chi tiết cụ thể một số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ – CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá và những pháp luật của pháp lý tương quan, nếu sai ….. ( 4 ) xin trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý. / .

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(ký tên và đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Tên cơ quan cấp Giấy phép
( 2 ) : Ghi đơn cử những loại nguyên vật liệu thuốc lá ( ví dụ : lá thuốc lá, sợi thuốc lá, thuốc lá tấm, lá tách cọng … ) .
( 3 ) : Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại thông minh của những doanh nghiệp ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu .
( 4 ) : Tên doanh nghiệp ý kiến đề nghị cấp Giấy phép

Phụ lục 8

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương)

UBND TỈNH, TP…
SỞ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / GP-SCT

…………., ngày…… tháng……. năm …

GIẤY PHÉP

MUA BÁN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG….

Căn cứ … … … .. … … … … … … … … … … … … ………………………………. ( 1 ) ;
Căn cứ Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá ;
Căn cứ Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương pháp luật chi tiết cụ thể một số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá ;
Xét Đơn ý kiến đề nghị cấp Giấy phép mua và bán nguyên vật liệu thuốc lá số … … ngày … tháng …. năm …. của … … … … … … … … … ………. … ( 2 ) ;
Theo ý kiến đề nghị của … .. ( 3 ) ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

1. Cho phép ………………………………………………………………………. ( 2 )
2. Địa chỉ trụ sở chính ……………………………………………………………. ;
– Điện thoại ………………………………. ,
– Fax ………………………………………… ;
3. Văn phòng đại diện thay mặt ( nếu có ) ………………. Điện thoại …………. Fax …………… ;
4. Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ( hoặc Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ) số … … … …. do … … … … cấp ngày … …. tháng … …. năm … … ..
5. Được phép nhận uỷ thác xuất khẩu, nhập khẩu những loại nguyên vật liệu thuốc lá : …….. ( 4 )
6. Được phép nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu nguyên vật liệu thuốc lá của những doanh nghiệp : ……………………………………. ( 5 ) : ……………………………………………..

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện:

…………………………….. ( 2 ) phải thực thi đúng những pháp luật tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá, Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương lao lý chi tiết cụ thể một số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá và những lao lý của pháp lý tương quan .

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép

Giấy phép này có giá trị đến hết ngày ….. tháng …. năm ……. / .

Nơi nhận:
– ……. (2);
– ……… (6);
– Lưu: VT, ….(3)

GIÁM ĐỐC
(ký tên và đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Tên văn bản lao lý công dụng, trách nhiệm, quyền hạn của Sở Công Thương .
( 2 ) : Tên doanh nghiệp được cấp Giấy phép .
( 3 ) : Tên cơ quan đảm nhiệm, thẩm định và đánh giá trình cấp Giấy phép .
( 4 ) : Ghi đơn cử những loại nguyên vật liệu thuốc lá ( ví dụ : lá thuốc lá, sợi thuốc lá, thuốc lá tấm, lá tách cọng … ) .
( 5 ) : Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại cảm ứng của những doanh nghiệp ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu nguyên vật liệu thuốc lá .
( 6 ) : Tên tổ chức triển khai có tương quan .

Phụ lục 9

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương)

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / …

…………., ngày…… tháng……. năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP CHẾ BIẾN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ

Kính gửi :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … .. . ( 1 )
1. Tên doanh nghiệp : …………………………………………………………………………. ;
2. Địa chỉ trụ sở chính : …………….. Điện thoại : ……………………. Fax : ……… ;
3. Địa điểm sản xuất : ……………….. Điện thoại ……………………… Fax …………… ;
4. Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ( hoặc Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ) số ……….. do ……………………………. cấp ngày ……. tháng ……. năm …..
5. Đề nghị. … … ( 1 ) xem xét cấp Giấy phép chế biến nguyên vật liệu thuốc lá, đơn cử như sau :
– Loại nguyên vật liệu thuốc lá : ………… ( 2 )
– Năng lực chế biến : ……………………………………… ( 3 ) tấn nguyên vật liệu / năm
……. ( 4 ) xin cam kết ràng buộc triển khai đúng những pháp luật tại Nghị định số 27/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá, Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương pháp luật chi tiết cụ thể 1 số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá và những pháp luật của pháp lý tương quan. Nếu sai …. ( 4 ) xin trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý. / .

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(ký tên và đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Tên cơ quan cấp Giấy phép
( 2 ) : Ghi đơn cử những loại nguyên vật liệu thuốc lá chế biến ( ví dụ : sợi thuốc lá, thuốc lá tấm, lá tách cọng … )
( 3 ) : Công suất phong cách thiết kế đồng điệu của dây chuyền sản xuất thiết bị chế biến nguyên vật liệu thuốc lá .
( 4 ) : Tên doanh nghiệp ý kiến đề nghị cấp Giấy phép .

Phụ lục 10

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương)

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / …

…………., ngày…… tháng……. năm 20…

BẢNG KÊ

DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH VÀ THIẾT BỊ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ

Số TT Tên thiết bị, thông số kỹ thuật kỹ thuật chính Đơn vị tính Số lượng Xuất xứ Năm sử dụng Ghi chú
1
2
3
4
5

Doanh nghiệp xin cam kết những kê khai trên đây là đúng, nếu sai doanh nghiệp trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý. / .

Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(ký tên và đóng dấu)

Phụ lục 11

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương)

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / GP-BCT

…………., ngày…… tháng……. năm 20…

GIẤY PHÉP

CHẾ BIẾN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ … … … .. … … … … … … … … … … … … ………………………………. ( 1 ) ;
Căn cứ Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá ;
Căn cứ Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương lao lý chi tiết cụ thể 1 số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá ;
Xét Đơn ý kiến đề nghị cấp Giấy phép chế biến nguyên vật liệu thuốc lá số … … ngày … tháng …. năm …. của … … … … … … … … … ………. … ( 2 ) ;
Theo ý kiến đề nghị của … .. ( 3 ) ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá

1. Cho phép ……………………………………………………………………………………… ( 2 )
2. Địa chỉ trụ sở chính ……………………………………………………………………….. ;
Điện thoại ………………………………., Fax ……………………………………………… ;
3. Địa điểm sản xuất …………………………………………………………………………. ;
Điện thoại ………………………………., Fax ……………………………………………… ;
4. Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ( hoặc Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ) số … … … …. do … … … … cấp ngày … …. tháng … …. năm … … ..
5. Được phép chế biến những loại nguyên vật liệu thuốc lá sau : …………………….. ( 4 )
6. Năng lực chế biến ……………………………………… ( 5 ) tấn nguyên vật liệu / năm

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

………………………………….. ( 2 ) phải triển khai đúng những lao lý tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá, Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương pháp luật cụ thể một số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá và những pháp luật của pháp lý tương quan .

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép

Giấy phép này có giá trị đến hết ngày ….. tháng …. năm ……. / .

Nơi nhận:
– ……. (2);
– ……… (6);
– Lưu: VT, ….(3)

BỘ TRƯỞNG
(họ và tên, ký tên, đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Tên văn bản lao lý công dụng, trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Công Thương .
( 2 ) : Tên doanh nghiệp được cấp Giấy phép .
( 3 ) : Tên cơ quan tiếp đón, thẩm định và đánh giá trình cấp Giấy phép .
( 4 ) : Ghi đơn cử những loại nguyên vật liệu thuốc lá chế biến ( ví dụ : thuốc lá sợi, thuốc lá tấm, lá tách cọng … )
( 5 ) : Công suất phong cách thiết kế của dây chuyền sản xuất thiết bị đồng nhất để chế biến nguyên vật liệu thuốc lá .
( 6 ) : Tên những tổ chức triển khai có tương quan .

Phụ lục 12

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương)

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / …

…………., ngày…… tháng……. năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT SẢN PHẨM THUỐC LÁ

Kính gửi :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … .. . ( 1 )
1. Tên doanh nghiệp : ………………………………………………………………………….. ;
2. Địa chỉ trụ sở chính : ……………… Điện thoại : ……………………. Fax : ………….. ;
3. Địa điểm sản xuất ………………… Điện thoại ………………………. Fax …………….
4. Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ( hoặc Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ) số : …………….. do ……………………….. cấp ĐK lần đầu ngày …….. tháng ……… năm ……., ĐK biến hóa lần thứ ….. ngày ………. tháng ……… năm …….
5. Quyết định xây dựng số ………….. ngày ……. tháng ……. năm ……. của ……….. Cơ quan cấp trên trực tiếp ( nếu có ) : ………………………………………………………
6. Đề nghị. … … ( 1 ) xem xét cấp Giấy phép sản xuất loại sản phẩm thuốc lá :
– Loại loại sản phẩm thuốc lá : ……………………………………………………………….. ( 2 )
– Dự kiến sản lượng mẫu sản phẩm thuốc lá tiêu thụ trong nước được phép sản xuất …………….. triệu bao / năm
…. ( 3 ) … xin cam kết ràng buộc triển khai đúng những pháp luật tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá, Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương pháp luật chi tiết cụ thể một số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ – CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá và những pháp luật của pháp lý tương quan. Nếu sai …. ( 3 ) xin trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý. / .

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(họ và tên, ký tên, đóng dấu)

____________
( 1 ) : Tên cơ quan cấp Giấy phép .
( 2 ) : Ghi những loại loại sản phẩm thuốc lá ( ví dụ : thuốc lá điếu nhãn quốc tế, thuốc lá điếu nhãn trong nước ) .
( 3 ) : Tên doanh nghiệp ý kiến đề nghị cấp Giấy phép .

Phụ lục 13

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương)

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / …

…………., ngày…… tháng……. năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT SẢN PHẨM THUỐC LÁ

CHO CÔNG TY MẸ-CÔNG TY CON

Kính gửi :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … .. . ( 1 )
1. Tên doanh nghiệp : …………………………………………………………………………. ;
2. Địa chỉ trụ sở chính : ……………….. Điện thoại : ………………. Fax : …………… ;
3. Văn phòng đại diện thay mặt ( nếu có ) ………… Điện thoại : ………………. Fax …………… ;
4. Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ( hoặc Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ) số : …………….. do ……………………….. cấp ĐK lần đầu ngày …….. tháng ……… năm ……., ĐK đổi khác lần thứ ….. ngày ………. tháng ……… năm …….
5. Quyết định xây dựng số ………….. ngày ……. tháng ……. năm ……. của ……….. Cơ quan cấp trên trực tiếp ( nếu có ) : ……………………………………………………… ;
6. Tên những công ty con ( 2 ) :
6.1. Công ty A. ……………………………………………………………………………………
– Địa chỉ trụ sở chính : ………………… Điện thoại ……………………. Fax ……………. ;
– Địa điểm sản xuất …………………… Điện thoại : ……………………. Fax …………… ;
– Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ( hoặc Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ) số : …………….. do ……………………….. cấp ĐK lần đầu ngày …….. tháng ……… năm ……., ĐK đổi khác lần thứ ….. ngày ………. tháng ……… năm …….
6.2. Công ty B ( 2 ) ………………………………………………………………………………… ;
– Địa chỉ trụ sở chính ………………… Điện thoại …………………….. Fax ……………. ;
– Địa điểm sản xuất …………………… Điện thoại : ……………………. Fax ……………. ;
– Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ( hoặc Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ) số : …………….. do ……………………….. cấp ĐK lần đầu ngày …….. tháng ……… năm ……., ĐK đổi khác lần thứ ….. ngày ………. tháng ……… năm …….
7. Đề nghị. … … ( 1 ) xem xét cấp Giấy phép sản xuất loại sản phẩm thuốc lá :
Dự kiến sản lượng mẫu sản phẩm thuốc lá tiêu thụ trong nước được phép sản xuất của ( tên công ty mẹ ) : …………….. ( 3 ) triệu bao / năm, trong đó :
7.1. Công ty A. …. ( 4 ) dự kiến sản lượng mẫu sản phẩm thuốc lá tiêu thụ trong nước được phép sản xuất : …………….. triệu bao / năm ;
Loại loại sản phẩm thuốc lá : ……………………………………………………………….. ( 5 )
7.2. Công ty B. …. ( 4 ) dự kiến sản lượng loại sản phẩm thuốc lá tiêu thụ trong nước được phép sản xuất : …………….. triệu bao / năm ;
Loại mẫu sản phẩm thuốc lá : ……………………………………………………………….. ( 5 )
…. ( 6 ) xin cam kết ràng buộc triển khai đúng những lao lý tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá, Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương lao lý chi tiết cụ thể 1 số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá và những pháp luật của pháp lý tương quan. Nếu sai …. ( 3 ) xin trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý. / .

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(họ và tên, ký tên, đóng dấu)

____________
( 1 ) : Tên cơ quan cấp Giấy phép .
( 2 ) : Ghi đơn cử tên từng công ty con, khu vực sản xuất, điện thoại cảm ứng, Fax, Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại .
( 3 ) : Sản lượng được phép sản xuất của công ty mẹ ( nhu yếu tiêu thụ mẫu sản phẩm thuốc lá trong nước ) là tổng sản lượng chung của nhóm công ty mẹ-công ty con .
( 4 ) : Tên công ty con thuộc tổng hợp công ty mẹ-công ty con
( 5 ) : Ghi những loại mẫu sản phẩm thuốc lá ( ví dụ : thuốc lá điếu nhãn quốc tế, thuốc lá điếu nhãn trong nước ) .
( 6 ) : Ghi tên công ty mẹ và những công ty con có tên tại Mục 6 .

Phụ lục 14

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương)

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / …

…………., ngày…… tháng……. năm 20…

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH SẢN PHẨM THUỐC LÁ

Số TT CHỈ TIÊU Đơn vị tính THỰC HIỆN DỰ KIẾN
Năm
20 ..
Năm
20 ..
Năm
20 .
Năm
20 ..
Năm
20 ..
Năm
20 ..
Năm
20 ..
Năm
20 ..
I Sản lượng thuốc lá điếu tiêu thụ, trong đó : Triệu bao
1 Sản lượng thuốc lá điếu tiêu thụ trong nước
– Sản phẩm nhãn quốc tế
+ Sản phẩm A
+ Sản phẩm B
– Sản phẩm nhãn trong nước
+ Sản phẩm bao cứng
+ Sản phẩm bao mềm
Triệu bao
2 Sản lượng thuốc lá điếu xuất khẩu Triệu bao
II Tổng doanh thu Triệu đồng
III Giá trị SXCN Triệu đồng
IV Nộp ngân sách Triệu đồng
V Lợi nhuận Triệu đồng
VI Kim ngạch xuất khẩu 1.000 USD

Người lập báo cáo
(ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(ký tên và đóng dấu)

Phụ lục 15

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương)

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / …

…………., ngày…… tháng……. năm 20…

BẢNG KÊ DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CUỐN ĐIẾU THUỐC LÁ VÀ ĐÓNG BAO THUỐC LÁ

Số TT Tên thiết bị Số lượng ( cái ) Xuất xứ Năm sử dụng Quyền sở hữu ( cái ) Năng lực ( triệu bao / năm / 3 ca / ngày ) ( 1 ) Sản lượng được phép sản xuất ( tr.bao/năm ) ( 2 )
Doanh nghiệp Thuê, mượn Công suất phong cách thiết kế Công suất trong thực tiễn
I Máy cuốn điếu
1 Máy cuốn điếu 1
2 Máy cuốn điếu 2
3 Máy cuốn điếu …
II Máy đóng bao
1 Máy đóng bao 1
2 Máy đóng bao 2
3 Máy đóng bao …

Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(ký tên và đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Quy đổi ra bao 20 điếu tính theo 03 ca / ngày
( 2 ) : Sản lượng được ghi trong Giấy phép sản xuất thuốc lá .

Phụ lục 16

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương)

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / …

…………., ngày…… tháng……. năm 20…

BẢNG KÊ

ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY THUỐC LÁ

Kính gửi : Bộ Công Thương

Số TT Khoản mục thuốc lá Loại cây Địa điểm ( 1 ) Diện tích
( ha )
Tổng sản lượng ( tấn )
1 Đầu tư trực tiếp
2 Đầu tư gián tiếp

Doanh nghiệp xin cam kết những kê khai trên đây là đúng, nếu sai doanh nghiệp trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý. / .

Người lập báo cáo
(ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(ký tên và đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Ghi đơn cử tên địa phương ( từ cấp huyện, tỉnh )

Phụ lục 17

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương)

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / GP – BCT

…………., ngày…… tháng……. năm 20…

GIẤY PHÉP SẢN XUẤT SẢN PHẨM THUỐC LÁ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ … … … .. … … … … … … … … … … … … ………………………………. ( 1 ) ;
Căn cứ Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá ;
Căn cứ Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương lao lý chi tiết cụ thể 1 số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá ;
Xét Đơn ý kiến đề nghị cấp Giấy phép sản xuất mẫu sản phẩm thuốc lá số … ngày … tháng .. năm .. của ………. ( 2 ) ;
Theo ý kiến đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá

1. Cho phép …………………………………………………………………………….. ( 2 )
2. Địa chỉ trụ sở chính : …………………………………………………………………… ;
– Điện thoại ……………………………… ,
– Fax ……………………………………… ,
3. Địa điểm sản xuất ……………………………………………………………………… ;
– Điện thoại … … … …………………. ,
– Fax ……………………………………… ;
4. Quyết định xây dựng số : …. ngày … … tháng … .. năm ….. của ……………………. Cơ quan cấp trên trực tiếp ( nếu có ) : ……………………………………………………….
5. Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ( hoặc Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ) số. … … … … .. do … … … … … cấp ngày … .. tháng … .. năm … … … .
6. Sản lượng được phép sản xuất loại sản phẩm thuốc lá tiêu thụ trong nước ……………… ( 3 ) triệu bao / năm .
7. Được phép sản xuất những loại loại sản phẩm thuốc lá sau : …………………………. ( 4 )

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện:

…………………….. ( 2 ) phải triển khai đúng những lao lý tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá, Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương pháp luật cụ thể một số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ – CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá và những lao lý của pháp lý tương quan .

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép

Giấy phép này có giá trị đến hết ngày …… tháng ….. năm …… / .

Nơi nhận:
– .. ……..(1);
– ………..(5);
– Lưu: VT, CNN

BỘ TRƯỞNG
(ký tên và đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Tên văn bản pháp luật công dụng, trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Công Thương .
( 2 ) : Tên doanh nghiệp được cấp Giấy phép .
( 3 ) : Nhu cầu tiêu thụ mẫu sản phẩm thuốc lá trong nước của doanh nghiệp .
( 4 ) : Ghi những loại loại sản phẩm thuốc lá ( ví dụ : thuốc lá điếu nhãn quốc tế, thuốc lá điếu nhãn trong nước ) .
( 5 ) : Tên những tổ chức triển khai có tương quan .

Phụ lục 18

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương)

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / GP – BCT

…………., ngày…… tháng……. năm 20…

GIẤY PHÉP SẢN XUẤT SẢN PHẨM THUỐC LÁ

( Cấp cho tổng hợp công ty mẹ-công ty con )

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ … … … .. … … … … … … … … … … … … ………………………………. ( 1 ) ;
Căn cứ Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá ;
Căn cứ Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương lao lý cụ thể 1 số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá ;
Xét Đơn đề xuất cấp Giấy phép sản xuất mẫu sản phẩm thuốc lá số … ngày … tháng .. năm .. của ………. ( 2 ) ;
Theo ý kiến đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá

1. Cho phép ……………………………………………………………………………………. ( 2 )
2. Địa chỉ trụ sở chính : …………………… Điện thoại …………….. Fax ……………… ;
3. Văn phòng đại diện thay mặt ( nếu có ) …………. Điện thoại …………….. Fax …………….. ;
4. Quyết định xây dựng số : …. ngày … … tháng … .. năm ….. của ……………………. Cơ quan cấp trên trực tiếp ( nếu có ) : ……………………………………………………….
5. Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ( hoặc Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ) số. … … … … .. do … … … … … cấp ngày … .. tháng … .. năm … … … .
6. Được phép sản xuất những loại mẫu sản phẩm thuốc lá sau : …………………………. ( 3 )
7. Sản lượng được phép sản xuất mẫu sản phẩm thuốc lá tiêu thụ trong nước ……………… ( 4 ) triệu bao / năm, trong đó :
7.1 Công ty A ( 5 ) ……………………………………………………………………………….. ;
– Địa chỉ trụ sở chính : ………………………… Fax ………………. Điện thoại ………… ;
– Địa điểm sản xuất ……………………………………………………………………………. ;
– Điện thoại … … … ……………………………, Fax ……………………………………….. ;
– Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ( hoặc Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ) số. … … … … .. do … … … … … cấp ngày … .. tháng … .. năm … … … .
– Sản lượng được phép sản xuất mẫu sản phẩm thuốc lá tiêu thụ trong nước ……………… triệu bao / năm .
– Được phép sản xuất những loại loại sản phẩm thuốc lá sau : …………………………. ( 3 )
7.2. Công ty B ( 5 ) ………………………………………………………………………….. ;
– Địa điểm sản xuất ………………………………………………………………………….. ;
– Điện thoại … … … ……………………………, Fax ……………………………………… ;
– Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ( hoặc Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ) số. … … … … .. do … … … … … cấp ngày … .. tháng … .. năm … … … .
– Sản lượng được phép sản xuất loại sản phẩm thuốc lá tiêu thụ trong nước ……………… triệu bao / năm .
– Được phép sản xuất những loại mẫu sản phẩm thuốc lá sau : …………………………. ( 3 )

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện:

Công ty mẹ và những công ty con có tên tại Điều 1 của Giấy phép này phải triển khai đúng những lao lý tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá, Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương pháp luật cụ thể 1 số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá và những pháp luật của pháp lý tương quan .

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép

Giấy phép này có giá trị đến hết ngày …… tháng ….. năm …… / .

Nơi nhận:
– .. ……..(1);
– ………..(6);
– Lưu: VT, CNN

BỘ TRƯỞNG
(ký tên và đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Tên văn bản pháp luật công dụng, trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Công Thương ..
( 2 ) : Tên doanh nghiệp ý kiến đề nghị cấp Giấy phép .
( 3 ) : Ghi những loại mẫu sản phẩm thuốc lá ( ví dụ : thuốc lá điếu nhãn quốc tế, thuốc lá điếu nhãn trong nước ) .
( 4 ) : Sản lượng được phép sản xuất của công ty mẹ ( nhu yếu tiêu thụ mẫu sản phẩm thuốc lá trong nước ) là tổng sản lượng chung của tổng hợp công ty mẹ-công ty con .
( 5 ) : Ghi đơn cử tên của công ty con thuộc tổng hợp công ty mẹ công ty con .
( 6 ) : tên những tổ chức triển khai có tương quan .

Phụ lục 19

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương)

TÊN THƯƠNG NHÂN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / …

…………., ngày…… tháng……. năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI SẢN PHẨM THUỐC LÁ

Kính gửi : Bộ Công Thương
1. Tên thương nhân : …………………………………………………………………………..
2. Địa chỉ trụ sở chính : …………………………………………………………………… ;
3. Điện thoại : …………………………………….. Fax : ………………………………….. ;
4. Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ( hoặc Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ) số ………… do ……………………….. cấp ĐK lần đầu ngày …….. tháng ……… năm ……., ĐK đổi khác lần thứ ….. ngày ………. tháng ……… năm ……. ;
5. Chi nhánh, văn phòng đại diện thay mặt hoặc khu vực kinh doanh thương mại ( nếu có ) :
– Tên : …………………………….. ;
– Địa chỉ : ……………………… ;
– Điện thoại : ……………………. Fax : …………… ;
Đề nghị Bộ Công Thương xem xét cấp Giấy phép phân phối mẫu sản phẩm thuốc lá, đơn cử :
6. Được phép tổ chức triển khai phân phối mẫu sản phẩm thuốc lá, như sau :
– Được phép mua loại sản phẩm thuốc lá của Nhà phân phối mẫu sản phẩm thuốc lá và của những thương nhân phân phối mẫu sản phẩm thuốc lá có tên sau :
…………………………………………………………….. ( 1 )
– Được phép tổ chức triển khai phân phối mẫu sản phẩm thuốc lá tại những tỉnh, thành phố có tên sau :
………………………………………………………………… ( 2 )
7. Được phép tổ chức triển khai kinh doanh bán lẻ loại sản phẩm thuốc lá tại những khu vực :
………………………………………………………………………………………… ( 3 )
….. ( 4 ) xin cam kết triển khai đúng những pháp luật tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá, Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương lao lý chi tiết cụ thể một số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ – CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá và những pháp luật của pháp lý tương quan. Nếu sai … ( 4 ) xin trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý. / .

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân
(họ và tên, ký tên, đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Ghi rõ tên, địa chỉ những Nhà cung ứng mẫu sản phẩm thuốc lá ; những thương nhân phân phối mẫu sản phẩm thuốc lá khác ( nếu có ) .
( 2 ) : Ghi rõ những tỉnh, thành phố thương nhân xin phép để tổ chức triển khai phân phối loại sản phẩm thuốc lá .
( 3 ) : Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại thông minh những khu vực thương nhân dự kiến xin phép để kinh doanh nhỏ mẫu sản phẩm thuốc lá .
( 4 ) : Tên thương nhân .

Phụ lục 20

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương)

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / GP-BCT

Hà Nội, ngày………tháng ….. năm ……….

GIẤY PHÉP

PHÂN PHỐI SẢN PHẨM THUỐC LÁ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ … … … .. … … … … … … … … … … … … ………………………………. ( 1 ) ;
Căn cứ Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá ;
Căn cứ Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương lao lý cụ thể 1 số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá ;
Xét Đơn ý kiến đề nghị cấp Giấy phép phân phối loại sản phẩm thuốc lá số … … ngày … tháng …. năm …. của ……….. ( 2 ) ;
Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá

1. Cho phép …………………………………………… …. … ………………….. ; ( 2 )
2. Địa chỉ trụ sở chính …………………………………………………………. ;
3. Điện thoại : ……………………. Fax : …………………………………………. ;
4. Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ( hoặc Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ) số ………….. do ……………………….. cấp ĐK lần đầu ngày …….. tháng ……… năm ……., ĐK đổi khác lần thứ ….. ngày ………. tháng ……… năm ……. ;
5. Chi nhánh, văn phòng đại diện thay mặt hoặc khu vực kinh doanh thương mại ( nếu có ) :
– Tên : …………………………….. ;
– Địa chỉ : ……………………… ; Điện thoại : ……………………. Fax : …………… ;
6. Ðược phép tổ chức triển khai phân phối loại sản phẩm thuốc lá, như sau :
– Được phép mua mẫu sản phẩm thuốc lá của những Nhà cung ứng mẫu sản phẩm thuốc lá và của những thương nhân phân phối loại sản phẩm thuốc lá có tên sau :
…………………………………………………………….. ( 3 )
– Được phép tổ chức triển khai phân phối loại sản phẩm thuốc lá tại những tỉnh, thành phố có tên sau :
………………………………………………………………… ( 4 )
7. Ðược phép tổ chức triển khai kinh doanh nhỏ mẫu sản phẩm thuốc lá tại những khu vực :
………………………………………………………………………………………… ( 5 )

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

…………………….. ( 1 ) phải triển khai đúng những lao lý tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá, Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương lao lý cụ thể 1 số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ – CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá và những lao lý của pháp lý tương quan .

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép

Giấy phép này có giá trị đến hết ngày …. tháng … năm … .. / .

Nơi nhận:
– ……..… (2);
– ………..(4, 5);
– Lưu: VT, …(6,7).

BỘ TRƯỞNG
(ký tên và đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Tên văn bản lao lý công dụng, trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Công Thương .
( 2 ) : Tên thương nhân được cấp Giấy phép .
( 3 ) : Ghi rõ tên, địa chỉ những Nhà cung ứng mẫu sản phẩm thuốc lá ; những thương nhân phân phối loại sản phẩm thuốc lá khác ( nếu có ) .
( 4 ) : Ghi rõ những tỉnh, thành phố thương nhân được phép tổ chức triển khai phân phối loại sản phẩm thuốc lá .
( 5 ) : Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại thông minh những khu vực thương nhân được phép kinh doanh nhỏ mẫu sản phẩm thuốc lá .
( 6 ) : Tên những tổ chức triển khai có tương quan .
( 7 ) : Tên cơ quan tiếp đón, thẩm định và đánh giá trình cấp Giấy phép .

Phụ lục 21

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương)

TÊN THƯƠNG NHÂN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / …

…………., ngày…… tháng……. năm…………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ

Kính gửi : Sở Công Thương …………………. ( 1 )
1. Tên thương nhân : …………………………………………………………………………..
2. Địa chỉ trụ sở chính : ……………………………………………………………………… ;
3. Điện thoại : ……………………. Fax : …………… ;
4. Giấy ghi nhận ĐK kinh ( hoặc Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ) số ……………. do ……………………….. cấp ĐK lần đầu ngày …….. tháng ……… năm ……., ĐK đổi khác lần thứ ….. ngày ………. tháng ……… năm ……. ;
5. Chi nhánh, văn phòng đại diện thay mặt hoặc khu vực kinh doanh thương mại ( nếu có ) :
– Tên : …………………………….. ;
– Địa chỉ : ……………………… ;
– Điện thoại : ……………………. Fax : …………… ;
Đề nghị Sở Công Thương …………………. ( 1 ) xem xét cấp Giấy phép bán sỉ mẫu sản phẩm thuốc lá, đơn cử :
6. Ðược phép tổ chức triển khai bán sỉ mẫu sản phẩm thuốc lá, như sau :
– Được phép mua mẫu sản phẩm thuốc lá của những Nhà cung ứng loại sản phẩm thuốc lá và của những thương nhân phân phối loại sản phẩm thuốc lá có tên sau :
…………………………………………………………….. ( 2 )
– Để tổ chức triển khai bán sỉ loại sản phẩm thuốc lá trên địa phận tỉnh, thành phố ………. ( 1 )
7. Ðược phép tổ chức triển khai kinh doanh nhỏ mẫu sản phẩm thuốc lá tại những khu vực :
………………………………………………………………………………………… ( 3 )
…. ( tên thương nhân ) … xin cam kết triển khai đúng những pháp luật tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước, Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương lao lý chi tiết cụ thể 1 số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá và những lao lý của pháp lý tương quan. Nếu sai xin trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý. / .

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân
(họ và tên, ký tên, đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Ghi rõ tên tỉnh, thành phố nơi thương nhân dự tính xin phép để kinh doanh thương mại .
( 2 ) : Ghi rõ tên, địa chỉ những Nhà cung ứng loại sản phẩm thuốc lá ; những thương nhân phân phối loại sản phẩm thuốc lá khác ( nếu có ) .
( 3 ) : Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại thông minh những khu vực thương nhân dự kiến xin phép để kinh doanh bán lẻ mẫu sản phẩm thuốclá .

Phụ lục 22

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương)

UBND TỈNH, TP… (1)
SỞ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / GP-SCT

…………., ngày…… tháng……. năm…………

GIẤY PHÉP

BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ … … … .. … … … … … … … … … … … … ………………………………. ( 2 ) ;
Căn cứ Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá ;
Căn cứ Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương pháp luật chi tiết cụ thể 1 số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá ;
Xét Đơn ý kiến đề nghị cấp Giấy phép bán sỉ loại sản phẩm thuốc lá số … … ngày … tháng …. năm …. của … … … … … … … … … ………. … ( 3 ) ;
Theo ý kiến đề nghị của … .. ( 4 ) ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

1. Cho phép …………………………………………… … …………………………. ( 3 )
2. Địa chỉ trụ sở chính : …………………………………………………………… ;
3. Điện thoại : ………………………………………. Fax : …………………………… ;
4. Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ( hoặc Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ) số …………………… do …………………… cấp ĐK lần đầu ngày …….. tháng ……… năm ……., ĐK biến hóa lần thứ ….. ngày ………. tháng ……… năm ……. ;
5. Chi nhánh, văn phòng đại diện thay mặt hoặc khu vực kinh doanh thương mại ( nếu có ) :
– Tên : …………………………….. ;
– Địa chỉ : ……………………… ;
– Điện thoại : ……………………. Fax : …………… ;
6. Ðược phép tổ chức triển khai bán sỉ mẫu sản phẩm thuốc lá, như sau :
– Được phép mua loại sản phẩm thuốc lá của những Nhà cung ứng mẫu sản phẩm thuốc lá và của những thương nhân phân phối loại sản phẩm thuốc lá có tên sau :
…………………………………………………………….. ( 5 )
– Để tổ chức triển khai bán sỉ mẫu sản phẩm thuốc lá trên địa phận tỉnh, thành phố ……………. ( 1 )
7. Ðược phép tổ chức triển khai kinh doanh nhỏ loại sản phẩm thuốc lá tại những khu vực :
………………………………………………………………………………………… ( 6 )

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện:

…………………….. ( 3 ) phải triển khai đúng những lao lý tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá, Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương pháp luật chi tiết cụ thể 1 số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ – CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá và những pháp luật của pháp lý tương quan .

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép

Giấy phép này có giá trị đến hết ngày …. tháng … năm … .. / .

Nơi nhận:
– ……..… (3);
– ………..(7);
– Lưu: VT, …….(4).

GIÁM ĐỐC
(ký tên và đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Ghi rõ tên tỉnh, thành phố nơi thương nhân được phép kinh doanh thương mại .
( 2 ) : Tên văn bản pháp luật công dụng, trách nhiệm, quyền hạn của Sở Công Thương .
( 3 ) : Tên thương nhân được cấp Giấy phép .
( 4 ) : Tên cơ quan tương quan, đơn vị chức năng trình
( 5 ) : Ghi rõ tên, địa chỉ những Nhà cung ứng mẫu sản phẩm thuốc lá ; những thương nhân phân phối loại sản phẩm thuốc lá khác ( nếu có ) .
( 6 ) : Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại cảm ứng những khu vực thương nhân được phép kinh doanh nhỏ mẫu sản phẩm thuốc lá .
( 7 ) : Tên những tổ chức triển khai có tương quan

Phụ lục 23

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

TÊN THƯƠNG NHÂN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / … …………., ngày …… tháng ……. năm …………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ

Kính gửi : ……………… ( 1 )
1. Tên thương nhân : …………………………………………………………………………..
2. Địa chỉ trụ sở chính : …………………………………………………………………….. ;
3. Điện thoại : ………………………………………………….. Fax : ……………………….. ;
4. Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ( hoặc Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ) số ………… do ……………………….. cấp ĐK lần đầu ngày …….. tháng ……… năm ……., ĐK biến hóa lần thứ ….. ngày ………. tháng ……… năm ……. ;
5. Chi nhánh, văn phòng đại diện thay mặt hoặc khu vực kinh doanh thương mại ( nếu có ) :
– Tên : …………………………….. ;
– Địa chỉ : ……………………… ;
– Điện thoại : ……………………. Fax : …………… ;
Đề nghị ……………… ( 1 ) xem xét cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ mẫu sản phẩm thuốc lá, đơn cử như sau :
6. Được phép mua loại sản phẩm thuốc lá của những thương nhân bán sỉ loại sản phẩm thuốc lá có tên sau :
…………………………………………………………….. ( 2 )
7. Được phép tổ chức triển khai kinh doanh nhỏ loại sản phẩm thuốc lá tại những khu vực :
……………………………………………………………………………….. ( 3 )
…… ( ghi rõ tên thương nhân ) ……. xin cam kết thực thi đúng những lao lý tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá, Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương lao lý cụ thể 1 số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá và những pháp luật của pháp lý tương quan. Nếu sai xin trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý. / .

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân
(họ và tên, ký tên, đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Ghi rõ tên huyện ( Q. ) nơi thương nhân dự kiến xin phép để kinh doanh thương mại .
( 2 ) : Ghi rõ tên, địa chỉ của những thương nhân bán sỉ mẫu sản phẩm thuốc lá .
( 3 ) : Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại cảm ứng những khu vực thương nhân dự kiến xin phép để kinh doanh nhỏ loại sản phẩm thuốc lá .

Phụ lục 24

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

UBND HUYỆN (QUẬN)… (2)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / GP-P …………., ngày …… tháng ……. năm …………

GIẤY PHÉP

BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ

(2)

Căn cứ … … … .. … … … … … … … … … … … … ………………………………. ( 1 ) ;
Căn cứ Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá ;
Căn cứ Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương lao lý chi tiết cụ thể 1 số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá ;
Xét Đơn đề xuất cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ loại sản phẩm thuốc lá số … … ngày … tháng …. năm …. của … … … … … … … … … ………. … ( 4 ) ;
Theo ý kiến đề nghị của Phòng … … … … … .. ( 3 ) ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

1. Cho phép …………………………………………… …. … ………………….. ( 4 )
2. Địa chỉ trụ sở chính : …………………………………………………………… ;
3. Điện thoại : ……………………. Fax : …………… ;
4. Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ( hoặc Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ) số ……….. do ……… cấp ĐK lần đầu ngày …… tháng …… năm ……, ĐK biến hóa lần thứ ….. ngày ……. tháng …… năm …. ;
5. Chi nhánh, văn phòng đại diện thay mặt hoặc khu vực kinh doanh thương mại ( nếu có ) :
– Tên : …………………………….. ;
– Địa chỉ : ……………………… ;
– Điện thoại : ……………………. Fax : …………… ;
6. Được phép mua mẫu sản phẩm thuốc lá của những thương nhân bán sỉ loại sản phẩm thuốc lá có tên sau :
…………………………………………………………….. ( 5 )
7. Được phép tổ chức triển khai kinh doanh nhỏ loại sản phẩm thuốc lá tại những khu vực :
……………………………………………………………………………….. ( 6 )

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện:

…………………….. ( 4 ) phải thực thi đúng những pháp luật tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá, Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương pháp luật chi tiết cụ thể 1 số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá và những pháp luật của pháp lý tương quan .

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép

Giấy phép này có giá trị đến hết ngày …. tháng … năm … .. / .

Nơi nhận:
– ……..… (4);
– ………..(5);
– Lưu: VT, …(7).

…. (2)

Chú thích :
( 1 ) : Ghi rõ Tên văn bản pháp luật công dụng, trách nhiệm, quyền hạn của huyện ( Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh ) .
( 2 ) : Ghi rõ tên huyện ( Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh ) nơi thương nhân được phép kinh doanh thương mại .
( 3 ) : Ghi rõ tên Phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế nơi thương nhân được phép kinh doanh thương mại .
( 4 ) : Tên thương nhân được cấp Giấy phép .
( 5 ) : Ghi rõ tên, địa chỉ của những thương nhân bán sỉ mẫu sản phẩm thuốc lá .
( 6 ) : Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại thông minh những khu vực thương nhân được phép kinh doanh bán lẻ loại sản phẩm thuốc lá .
( 7 ) : Tên cơ quan đảm nhiệm, đánh giá và thẩm định trình cấp Giấy phép .

Phụ lục 25

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

TÊN THƯƠNG NHÂN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / … …………., ngày …… tháng ……. năm …………

BẢN CAM KẾT VỀ BẢO ĐẢM TUÂN THỦ ĐẦY ĐỦ CÁC

YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Kính gửi : … … … … .. … … … … … … … … … .. ( 1 )
1. Tên thương nhân : …………………………………………………………………………..
2. Địa chỉ trụ sở chính : ……………………………………………………………………… ;
3. Điện thoại : ……………………. Fax : …………… ;
4. Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ( hoặc Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ) số ………… do ……………………….. cấp ĐK lần đầu ngày …….. tháng ……… năm ……., ĐK đổi khác lần thứ ….. ngày ………. tháng ……… năm ……. ;
5. Chi nhánh, văn phòng đại diện thay mặt hoặc khu vực kinh doanh thương mại ( nếu có ) :
– Tên : …………………………….. ;
– Địa chỉ : ……………………… ;
– Điện thoại : ……………………. Fax : …………… ;
6. Kho hàng ( hoặc khu vực chứa hàng ) :
– Tên : …………………………….. ;
– Địa chỉ : ……………………… ;
– Điện thoại : ……………………. Fax : …………… ;
………… ( ghi rõ tên thương nhân ) ……….. xin cam kết bảo vệ tuân thủ không thiếu những nhu yếu điều kiện kèm theo về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường tự nhiên và trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường tự nhiên so với kho hàng ( hoặc khu vực chứa hàng ) nêu trên. / .

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân
(họ và tên, ký tên, đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Tên cơ quan cấp Giấy phép ( Bộ Công Thương hoặc Sở Công Thương tỉnh, thành phố ) nơi thương nhân đề xuất xin cấp Giấy phép

Phụ lục 26

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / … ………, ngày …… tháng ……. năm 20 …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ

ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY THUỐC LÁ

Kính gửi :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … .. . ( 1 )
1. Tên doanh nghiệp : ………………………………………………………………………….. ;
2. Địa chỉ trụ sở chính : …………………. Điện thoại : ………………. Fax : …………… ;
3. Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ( hoặc Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ) số …………… do …………………… cấp ngày …….. tháng ……… năm ……… ;
4. Đã được ….. ( 1 ) cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư trồng cây thuốc lá số … ngày … tháng … năm … và đã được cấp sửa đổi, bổ trợ lần thứ … ( nếu có ) ….. ( 2 )
5. Đề nghị. … ( 1 ) xem xét cấp sửa đổi, bổ trợ Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư trồng cây thuốc lá với nội dung sau ( tùy thuộc vào nhu yếu sửa đổi, bổ trợ của doanh nghiệp ) :
– tin tức cũ : ……………………………………………………………………………….. ( 3 )
– Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ trợ : ………………………………………………….
– Lý do sửa đổi, bổ trợ : ……………………………………………………………………
– Các hồ sơ tương quan đính kèm theo pháp luật gồm : …………………………… ( 4 )
……… ( 5 ) xin cam kết ràng buộc triển khai đúng những pháp luật tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá, Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương pháp luật cụ thể 1 số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá và những lao lý của pháp lý tương quan. Nếu sai ……. ( 5 ) xin trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý. / .

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(ký tên và đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Tên cơ quan cấp Giấy ghi nhận .
( 2 ) : Nếu đã được cấp sửa đổi, bổ trợ thì ghi rõ ngày, tháng, năm, lần thứ mấy .
( 3 ) : tin tức ghi trong Giấy ghi nhận cũ .
( 4 ) : Hồ sơ tương quan đến nội dung ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ trợ .
( 5 ) : Tên doanh nghiệp đề xuất cấp Giấy ghi nhận .

Phụ lục 27

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

UBND TỈNH, TP…
SỞ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / CNĐĐK-SCT ………, ngày …… tháng ……. năm 20 …

GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY THUỐC LÁ

( Cấp sửa đổi, bổ trợ lần thứ …. )

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG…..

Căn cứ … … … .. … … … … … … … … … … … … ………………………………. ( 1 ) ;
Căn cứ Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá ;
Căn cứ Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương lao lý cụ thể một số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá ;
Căn cứ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư trồng cây thuốc lá số … ngày … tháng …. năm …. do … và Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư trồng cây thuốc lá ( cấp sửa đổi, bổ trợ lần thứ … ) số … ngày … tháng …. năm …. do …
Xét Đơn ý kiến đề nghị cấp sửa đổi, bổ trợ Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư trồng cây thuốc lá số … … ngày … tháng …. năm …. của … … … … … … … ( 2 ) ;
Theo đề xuất của … .. ( 3 ) ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá số….(4) như sau:

……………………………………………………………. ( 5 )

Điều 2. Các nội dung khác quy định tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá số….(4) không thay đổi. Giấy chứng nhận này là một bộ phận không tách rời của Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá số….(4)

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện

… … ( 2 ) phải triển khai đúng những lao lý tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá, Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương lao lý cụ thể một số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá và những pháp luật của pháp lý tương quan .

Điều 4. Điều khoản thi hành

Giấy ghi nhận này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày ký. / .

Nơi nhận:
– ……. (2);
– ……… (6);
– Lưu VT, ….(3)

GIÁM ĐỐC
(ký tên và đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Tên văn bản pháp luật tính năng, trách nhiệm, quyền hạn của Sở Công Thương .
( 2 ) : Tên doanh nghiệp được cấp Giấy ghi nhận .
( 3 ) : Tên cơ quan tiếp đón, đánh giá và thẩm định trình cấp Giấy ghi nhận .
( 4 ) : Ghi rõ số, ngày tháng năm của Giấy ghi nhận cấp lần đầu .
( 5 ) : Ghi đơn cử nội dung cần sửa đổi, bổ trợ
( 6 ) : Tên những cơ quan tương quan .

Phụ lục 28

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / … ………, ngày …… tháng ……. năm 20 …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP MUA BÁN

NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ

Kính gửi :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … .. . ( 1 )
1. Tên doanh nghiệp : ………………………………………………………………………
2. Địa chỉ trụ sở chính : ……………….. Điện thoại : ………………….. Fax : ………….. ;
3. Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ( hoặc Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ) số ……… do …………….. cấp ngày …….. tháng ……… năm ……………….
4. Đã được ….. ( 1 ) cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư trồng cây thuốc lá số … ngày … tháng … năm … và đã được cấp sửa đổi, bổ trợ lần thứ … ( nếu có ) ….. ( 2 )
5. Đề nghị. … ( 1 ) xem xét cấp sửa đổi, bổ trợ Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư trồng cây thuốc lá với nội dung sau ( tùy thuộc vào nhu yếu sửa đổi, bổ trợ của doanh nghiệp ) :
– tin tức cũ : ……………………………………………………………………………….. ( 3 )
– Nội dung ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ trợ : ………………………………………………….
– Lý do sửa đổi, bổ trợ : ……………………………………………………………………
– Hồ sơ tương quan đính kèm theo pháp luật gồm : ……………………………….. ( 4 )
…… ( 5 ) xin cam kết triển khai đúng những lao lý tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá, Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương pháp luật chi tiết cụ thể một số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ – CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá và những pháp luật của pháp lý tương quan. Nếu sai ….. ( 5 ) xin trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý. / .

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(ký tên và đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Tên cơ quan cấp Giấy phép .
( 2 ) : Nếu đã được cấp sửa đổi, bổ trợ thì ghi rõ ngày, tháng, năm, lần thứ mấy .
( 3 ) : Nội dung ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ trợ ghi trong Giấy phép cũ .
( 4 ) : Hồ sơ tương quan đến nội dung ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ trợ .
( 5 ) : Tên doanh nghiệp đề xuất cấp Giấy phép .

Phụ lục 29

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

UBND TỈNH, TP…
SỞ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / GP-SCT ………, ngày …… tháng ……. năm 20 …

GIẤY PHÉP

MUA BÁN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ

( Cấp sửa đổi, bổ trợ lần thứ …. )

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG….

Căn cứ … … … .. … … … … … … … … … … … … ………………………………. ( 1 ) ;
Căn cứ Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá ;
Căn cứ Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương pháp luật chi tiết cụ thể một số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá ;
Căn cứ Giấy phép mua và bán nguyên vật liệu thuốc lá số … ngày … tháng …. năm …. do … ( 1 ) và Giấy phép mua và bán nguyên vật liệu thuốc lá ( cấp sửa đổi, bổ trợ lần thứ … ) số … ngày … tháng …. năm …. do … ( 1 ) ( nếu có )
Xét Đơn đề xuất cấp sửa đổi, bổ trợ Giấy phép mua và bán nguyên vật liệu thuốc lá số … … ngày … tháng …. năm …. của … … … … … … … ( 2 ) ;
Theo đề xuất của … .. ( 3 ) ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá số….(4) như sau:

……………………………………………………………. ( 5 )

Điều 2. Các nội dung khác quy định tại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá số….(4) không thay đổi. Giấy phép này là một bộ phận không tách rời của Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá số….(4)

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện:

…………………………….. ( 2 ) phải thực thi đúng những pháp luật tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá, Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương pháp luật chi tiết cụ thể 1 số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ – CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá và những pháp luật của pháp lý tương quan .

Điều 4. Điều khoản thi hành

Giấy phép này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày ký. / .

Nơi nhận:
– ……. (2);
– ……… (6);
– Lưu VT, ….(3)

GIÁM ĐỐC
(ký tên và đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Tên văn bản lao lý tính năng, trách nhiệm, quyền hạn của Sở Công Thương .
( 2 ) : Tên doanh nghiệp được cấp Giấy phép .
( 3 ) : Tên cơ quan đảm nhiệm, đánh giá và thẩm định trình cấp Giấy phép .
( 4 ) : Ghi rõ số, ngày tháng, năm của Giấy phép cấp lần đầu .
( 5 ) : Ghi rõ nội dung sửa đổi, bổ trợ .
( 6 ) : Tên những cơ quan tương quan .

Phụ lục 30

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / … ………, ngày …… tháng ……. năm 20 …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP CHẾ BIẾN

NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ

Kính gửi :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … .. . ( 1 )
1. Tên doanh nghiệp : ………………………………………………………………………….
2. Địa chỉ trụ sở chính : ………………. Điện thoại : …………………… Fax : ……………
3. Địa điểm sản xuất : ………………… Điện thoại ……………………… Fax …………….
4. Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ( hoặc Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ) số ……….. do ………………………… cấp ngày …….. tháng ……… năm ……..
5. Đã được ….. ( 1 ) cấp Giấy phép chế biến nguyên vật liệu thuốc lá số … ngày … tháng … năm … và đã được cấp sửa đổi, bổ trợ lần thứ … ( nếu có ) ….. ( 2 )
Đề nghị. … ( 1 ) xem xét cấp sửa đổi, bổ trợ Giấy chứng phép chế biến nguyên vật liệu thuốc lá với nội dung sau ( tùy thuộc vào nhu yếu sửa đổi, bổ trợ của doanh nghiệp ) :
– tin tức cũ : ……………………………………………………………………………….. ( 3 )
– Nội dung ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ trợ : ………………………………………………….
– Lý do sửa đổi, bổ trợ : ……………………………………………………………………
– Hồ sơ tương quan đính kèm theo pháp luật gồm : ……………………………….. ( 4 )
…… ( 5 ) xin cam kết ràng buộc triển khai đúng những lao lý tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá, Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương lao lý cụ thể 1 số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ – CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá và những pháp luật của pháp lý tương quan. Nếu sai ….. ( 5 ) xin trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý. / .

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(ký tên và đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Tên cơ quan cấp Giấy phép .
( 2 ) : Nếu đã được cấp sửa đổi, bổ trợ thì ghi rõ ngày, tháng, năm, lần thứ mấy .
( 3 ) : Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ trợ ghi trong Giấy phép cũ .
( 4 ) : Hồ sơ tương quan đến nội dung đề xuất sửa đổi, bổ trợ .
( 5 ) : Tên doanh nghiệp đề xuất cấp Giấy phép .

Phụ lục 31

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / GP – BCT ………, ngày …… tháng ……. năm 20 …

GIẤY PHÉP CHẾ BIẾN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ

( Cấp sửa đổi, bổ trợ lần thứ … )

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ … … … .. … … … … … … … … … … … … ………………………………. ( 1 ) ;
Căn cứ Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá ;
Căn cứ Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương lao lý cụ thể một số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá ;
Căn cứ Giấy phép chế biến nguyên vật liệu thuốc lá số … ngày … tháng …. năm …. do … ( 2 ) và Giấy phép chế biến nguyên vật liệu thuốc lá ( đã được cấp sửa đổi, bổ trợ lần thứ … ) số … ngày … tháng …. năm …. do … ( 2 ) ( nếu có ) ;
Xét Đơn đề xuất cấp sửa đổi, bổ trợ Giấy phép chế biến nguyên vật liệu thuốc lá số … … ngày … tháng …. năm …. của … … … … … … … ( 3 ) ;
Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá số….(4) như sau:

……………………………………………………………. ( 5 )

Điều 2. Các nội dung khác quy định tại Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá số….(4) không thay đổi. Giấy phép này là một bộ phận không tách rời của Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá số….(4)

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện:

…………………….. ( 2 ) phải triển khai đúng những lao lý tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá, Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương pháp luật cụ thể 1 số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ – CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá và những pháp luật của pháp lý tương quan .

Điều 4. Điều khoản thi hành

Giấy phép này có hiệu lực hiện hành thi hành kể từ ngày ký. / .

Nơi nhận:
– .. ……..(1);
– ………..(6);
– Lưu: VT, CNN.

BỘ TRƯỞNG
(ký tên và đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Tên văn bản lao lý công dụng, trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Công Thương .
( 2 ) : Tên cơ quan cấp Giấy phép .
( 3 ) : Tên doanh nghiệp được cấp Giấy phép .
( 4 ) : Ghi rõ số, ngày tháng năm của Giấy phép cấp lần đầu .
( 5 ) : Ghi rõ nội dung sửa đổi, bổ trợ
( 6 ) : Tên những cơ quan tương quan .

Phụ lục 32

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / … ………, ngày …… tháng ……. năm 20 …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP SẢN XUẤT SẢN PHẨM THUỐC LÁ

Kính gửi : Bộ Công Thương
1. Tên doanh nghiệp : …………………………………………………………………………….. ;
2. Địa chỉ trụ sở chính : ………………. Điện thoại : ……………………. Fax : …………. ;
3. Địa điểm sản xuất …………………. Điện thoại ……………………… Fax ………………. ;
4. Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ( hoặc Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ) số : …………….. do ……………………….. cấp ĐK lần đầu ngày …….. tháng ……… năm ……., ĐK biến hóa lần thứ ….. ngày ………. tháng ……… năm …….
5. Quyết định xây dựng số ………….. ngày ……. tháng ……. năm ……. của ………..
Cơ quan cấp trên trực tiếp ( nếu có ) : ………………………………………………………….
6. Đã được ….. ( 1 ) cấp Giấy phép sản xuất mẫu sản phẩm thuốc lá số … ngày … tháng … năm … và đã được cấp sửa đổi, bổ trợ lần thứ … ( nếu có ) ….. ( 2 )
Đề nghị. … ( 1 ) xem xét cấp sửa đổi, bổ trợ Giấy phép sản xuất mẫu sản phẩm thuốc lá với nội dung sau ( tùy thuộc vào nhu yếu sửa đổi, bổ trợ của doanh nghiệp ) :
– tin tức cũ : ……………………………………………………………………………….. ( 3 )
– Nội dung ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ trợ : ………………………………………………….
– Lý do sửa đổi, bổ trợ : ……………………………………………………………………
– Hồ sơ tương quan đính kèm theo pháp luật gồm : ……………………………….. ( 4 )
…. ( 5 ) xin cam kết ràng buộc thực thi đúng những pháp luật tại Nghị định số 67/2013 / NĐ – CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá, Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương lao lý chi tiết cụ thể một số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá và những pháp luật của pháp lý tương quan. Nếu sai …. ( 5 ) xin trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý. / .

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(họ và tên, ký tên, đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Tên cơ quan cấp Giấy phép .
( 2 ) : Nếu đã được cấp sửa đổi, bổ trợ thì ghi rõ ngày, tháng, năm, lần thứ mấy .
( 3 ) : Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ trợ ghi trong Giấy phép cũ .
( 4 ) : Hồ sơ tương quan đến nội dung ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ trợ .
( 5 ) : Tên doanh nghiệp ý kiến đề nghị cấp Giấy phép .

Phụ lục 33

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / GP – BCT ………, ngày …… tháng ……. năm 20 …

GIẤY PHÉP SẢN XUẤT SẢN PHẨM THUỐC LÁ

( Cấp sửa đổi, bổ trợ lần thứ … )

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ … … … .. … … … … … … … … … … … … ………………………………. ( 1 ) ;
Căn cứ Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá ;
Căn cứ Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương lao lý chi tiết cụ thể một số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá ;
Căn cứ Giấy phép sản xuất mẫu sản phẩm thuốc lá số … ngày … tháng …. năm …. do … ( 2 ) và Giấy phép sản xuất mẫu sản phẩm thuốc lá ( đã được cấp sửa đổi, bổ trợ lần thứ … ) số … ngày … tháng …. năm …. do … ( 2 ) ( nếu có )
Xét Đơn ý kiến đề nghị cấp sửa đổi, bổ trợ Giấy phép sản xuất loại sản phẩm thuốc lá số … … ngày … tháng …. năm …. của … … … … … … … ( 3 ) ;
Theo ý kiến đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá số….(4) như sau:

……………………………………………………………. ( 5 )

Điều 2. Các nội dung khác quy định tại Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá số….(4) không thay đổi. Giấy phép này là một bộ phận không tách rời của Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá số….(4)

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện:

…………………….. ( 2 ) phải triển khai đúng những pháp luật tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá, Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương pháp luật cụ thể một số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ – CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá và những lao lý của pháp lý tương quan .

Điều 4. Điều khoản thi hành

Giấy phép này có hiệu lực hiện hành thi hành kể từ ngày ký. / .

Nơi nhận:
– .. ……..(1);
– ………..(6);
– Lưu: VT, CNN.

BỘ TRƯỞNG
(ký tên và đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Tên văn bản lao lý công dụng, trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Công Thương .
( 2 ) : Tên cơ quan cấp Giấy phép .
( 3 ) : Tên doanh nghiệp được cấp Giấy phép .
( 4 ) : Ghi rõ số, ngày tháng năm của Giấy phép cấp lần đầu .
( 5 ) : Ghi rõ nội dung sửa đổi, bổ trợ .
( 6 ) : Tên những cơ quan tương quan .

Phụ lục 34

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / … ………, ngày …… tháng ……. năm 20 …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP SẢN XUẤT SẢN PHẨM THUỐC LÁ CHO CÔNG TY MẸ-CÔNG TY CON

Kính gửi : Bộ Công Thương
1. Tên doanh nghiệp : …………………………………………………………………………….. ;
2. Địa chỉ trụ sở chính : ……………….. Điện thoại : ……………………. Fax : …………. ;
3. Địa điểm sản xuất …………………. Điện thoại ……………………… Fax ………………. ;
4. Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ( hoặc Giấy ghi nhận ĐK
doanh nghiệp ) số : …………….. do ……………………….. cấp ĐK lần đầu ngày …….. tháng ……… năm ……., ĐK biến hóa lần thứ ….. ngày ………. tháng ……… năm …….
5. Quyết định xây dựng số ………….. ngày ……. tháng ……. năm ……. của ………..
Cơ quan cấp trên trực tiếp ( nếu có ) : ………………………………………………………….
6. Đã được ….. ( 1 ) cấp Giấy phép sản xuất loại sản phẩm thuốc lá số … ngày … tháng … năm … và đã được cấp sửa đổi, bổ trợ lần thứ … ( nếu có ) ….. ( 2 )
Đề nghị. … ( 1 ) xem xét cấp sửa đổi, bổ trợ Giấy phép sản xuất loại sản phẩm thuốc lá với nội dung sau ( tùy thuộc vào nhu yếu sửa đổi, bổ trợ của doanh nghiệp ) :
– tin tức cũ : ……………………………………………………………………………….. ( 3 )
– Nội dung ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ trợ : ………………………………………………….
– Lý do sửa đổi, bổ trợ : ……………………………………………………………………
– Hồ sơ tương quan đính kèm theo pháp luật gồm : ……………………………….. ( 4 )
…. ( 5 ) xin cam kết thực thi đúng những pháp luật tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá. Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương pháp luật chi tiết cụ thể một số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá và những lao lý của pháp lý tương quan. Nếu sai …. ( 5 ) xin trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý. / .

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(họ và tên, ký tên, đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Tên cơ quan cấp Giấy phép .
( 2 ) : Nếu đã được cấp sửa đổi, bổ trợ thì ghi rõ ngày, tháng, năm, lần thứ mấy .
( 3 ) : Nội dung ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ trợ ghi trong Giấy phép cũ .
( 4 ) : Hồ sơ tương quan đến nội dung ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ trợ .
( 5 ) : Tên doanh nghiệp đề xuất cấp Giấy phép .

Phụ lục 35

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / GP – BCT ………, ngày …… tháng ……. năm 20 …

GIẤY PHÉP SẢN XUẤT SẢN PHẨM THUỐC LÁ

( Cấp sửa đổi, bổ trợ lần thứ … cho tổng hợp công ty mẹ-công ty con )

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ … … … .. … … … … … … … … … … … … ………………………………. ( 1 ) ;
Căn cứ Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá ;
Căn cứ Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương lao lý cụ thể 1 số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá ;
Căn cứ Giấy phép sản xuất loại sản phẩm thuốc lá số … ngày … tháng …. năm …. do … ( 2 ) và Giấy phép sản xuất loại sản phẩm thuốc lá ( đã được cấp sửa đổi, bổ trợ lần thứ … ) số … ngày … tháng …. năm …. do … ( 2 ) ( nếu có )
Xét Đơn đề xuất cấp sửa đổi, bổ trợ Giấy phép sản xuất loại sản phẩm thuốc lá số … … ngày … tháng …. năm …. của … … … … … … … ( 3 ) ;
Theo ý kiến đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá số….(4) như sau:

……………………………………………………………. ( 5 )

Điều 2. Các nội dung khác quy định tại Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá số….(4) không thay đổi. Giấy phép này là một bộ phận không tách rời của Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá số….(4)

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện:

…………………….. ( 2 ) phải triển khai đúng những pháp luật tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá, Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương lao lý chi tiết cụ thể một số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ – CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá và những lao lý của pháp lý tương quan .

Điều 4. Điều khoản thi hành

Giấy phép này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày ký. / .

Nơi nhận:
– .. ……..(1);
– ………..(6);
– Lưu: VT, CNN.

BỘ TRƯỞNG
(ký tên và đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Tên văn bản pháp luật tính năng, trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Công Thương .
( 2 ) : Tên cơ quan cấp Giấy phép .
( 3 ) : Tên doanh nghiệp được cấp Giấy phép .
( 4 ) : Ghi rõ số, ngày tháng năm của Giấy phép cấp lần đầu .
( 5 ) : Ghi rõ nội dung sửa đổi, bổ trợ .
( 6 ) : Tên những cơ quan tương quan .

Phụ lục 36

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / … ………, ngày …… tháng ……. năm 20 …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY THUỐC LÁ

( trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy hàng loạt hoặc một phần, bị rách nát hoặc bị cháy )
Kính gửi :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … .. . ( 1 )
1. Tên doanh nghiệp : ………………………………………………………………………….. ;
2. Địa chỉ trụ sở chính : ……………… Điện thoại : ……………………. Fax : ………….. ;
3. Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ( hoặc Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ) số …………….. do ………………… cấp ngày ……. tháng ……… năm …………
4. Đã được ….. ( 1 ) cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư trồng cây thuốc lá số … ngày … tháng … năm … và đã được cấp sửa đổi, bổ trợ lần thứ … ( nếu có ) ….. ( 2 )
5. Đề nghị. … ( 1 ) xem xét cấp lại Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư trồng cây thuốc lá với nguyên do sau : ……………………………………………………………………… ( 3 )
Hồ sơ tương quan đính kèm theo lao lý gồm : …………………………… ( 4 )
……… ( 5 ) xin cam kết triển khai đúng những pháp luật tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá, Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương lao lý chi tiết cụ thể 1 số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá và những pháp luật của pháp lý tương quan. Nếu sai ……. ( 5 ) xin trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý. / .

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(họ và tên, ký tên, đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Tên cơ quan cấp Giấy ghi nhận .
( 2 ) : Nếu đã được cấp Giấy phép sửa đổi, bổ trợ thì ghi rõ ngày, tháng, năm, lần thứ mấy
( 3 ) : Ghi rõ nguyên do đề xuất cấp lại Giấy ghi nhận .
( 4 ) : Hồ sơ tương quan đến nội dung ý kiến đề nghị cấp lại .
( 5 ) : Tên doanh nghiệp đề xuất cấp Giấy ghi nhận .

Phụ lục 37

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

UBND TỈNH, TP…
SỞ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / CNĐĐK-SCT ………, ngày …… tháng ……. năm 20 …

GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY THUỐC LÁ

( Cấp lại lần thứ ……. )

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG…..

Căn cứ … … … .. … … … … … … … … … … … … ………………………………. ( 1 ) ;
Căn cứ Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá ;
Căn cứ Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương pháp luật cụ thể 1 số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá ;
Xét Đơn đề xuất cấp lại Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư trồng cây thuốc lá số … … ngày … tháng …. năm …. của … … … … … … … ( 2 ) ;
Theo ý kiến đề nghị của … .. ( 3 ) ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

1. Chứng nhận ……………………………………………………………. ( 2 )
2. Địa chỉ trụ sở chính ………………………………………………………………… ,
3. Điện thoại …………………………, Fax ……………………………… ;
4. Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ( hoặc Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ) số … … … …. do … … … … … cấp ngày … …. tháng … …. năm … … ..
5. Đủ điều kiện kèm theo để trồng những loại cây thuốc lá sau : ……………………………. ( 4 )
– Diện tích trồng cây thuốc lá ……………………………………………………… ( ha )
– Địa điểm trồng cây thuốc lá ……………………………………………………………..

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

… … … ( 2 ) phải triển khai đúng những pháp luật tại Nghị định số 67/2013 / NĐ – CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá, Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương lao lý cụ thể 1 số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá và những pháp luật của pháp lý tương quan .

Điều 3. Thời hạn của Giấy chứng nhận (5)

Giấy ghi nhận này có giá trị đến hết ngày ….. tháng …. năm ……. / .

Nơi nhận:
– .. ……..(2
– ………..(6);
– Lưu: VT, …….(3)

GIÁM ĐỐC
(ký tên và đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Tên văn bản pháp luật công dụng, trách nhiệm, quyền hạn của Sở Công Thương .
( 2 ) : Tên doanh nghiệp được cấp Giấy ghi nhận .
( 3 ) : Tên cơ quan đảm nhiệm, đánh giá và thẩm định trình cấp Giấy ghi nhận .
( 4 ) : Ghi đơn cử những loại cây thuốc lá ( ví dụ : thuốc lá vàng sấy, thuốc lá Burley, thuốc lá Nâu … ) .
( 5 ) : Thời hạn của Giấy ghi nhận là thời hạn đã được ghi trong Giấy ghi nhận được cấp lần đầu .
( 6 ) : Tên cơ quan tương quan .

Phụ lục 38

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / … ………, ngày …… tháng ……. năm 20 …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI

GIẤY PHÉP MUA BÁN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ

( trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy hàng loạt hoặc một phần, bị rách nát hoặc bị cháy )
Kính gửi :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … .. . ( 1 )
1. Tên doanh nghiệp : ………………………………………………………………………
2. Địa chỉ trụ sở chính : ……………… Điện thoại : ……………………. Fax : ……………
3. Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ( hoặc Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ) số ………….. do …………………… cấp ngày …….. tháng ……… năm ………..
4. Đã được ….. ( 1 ) cấp Giấy phép mua và bán nguyên vật liệu thuốc lá số … ngày … tháng … năm … và đã được cấp sửa đổi, bổ trợ lần thứ … ( nếu có ) ….. ( 2 )
5. Đề nghị. … ( 1 ) xem xét cấp lại Giấy phép mua và bán nguyên vật liệu thuốc lá với nguyên do sau : ……………………………………………………………………………….. ( 3 )
Hồ sơ tương quan đính kèm theo pháp luật gồm : …………………………… ( 4 )
…… ( 5 ) xin cam kết thực thi đúng những lao lý tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá, Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương lao lý cụ thể 1 số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá và những lao lý của pháp lý tương quan. Nếu sai ….. ( 5 ) xin trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý. / .

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(ký tên và đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Tên cơ quan cấp Giấy phép .
( 2 ) : Nếu Giấy phép đã được cấp sửa đổi, bổ trợ thì ghi rõ ngày, tháng, năm, lần thứ mấy
( 3 ) : Ghi rõ nguyên do đề xuất cấp lại Giấy phép .
( 4 ) : Hồ sơ tương quan đến nội dung ý kiến đề nghị cấp lại Giấy phép .
( 5 ) : Tên doanh nghiệp ý kiến đề nghị cấp lại Giấy phép

Phụ lục 39

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

UBND TỈNH, TP…
SỞ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / GP-SCT ……., ngày ……… tháng ….. năm ……….

GIẤY PHÉP

MUA BÁN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ

( Cấp lại lần thứ ….. )

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG….

Căn cứ … … … .. … … … … … … … … … … … … ………………………………. ( 1 ) ;
Căn cứ Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá ;
Căn cứ Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương lao lý cụ thể 1 số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá ;
Xét Đơn ý kiến đề nghị cấp lại Giấy phép mua và bán nguyên vật liệu thuốc lá số … … ngày … tháng …. năm …. của … … … … … … … … … ………. … ( 2 ) ;
Theo đề xuất của … .. ( 3 ) ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

1. Cho phép …………………………………………………………………………. ( 2 )
2. Địa chỉ trụ sở chính ……………………………………………………………. ;
3. Điện thoại ………………………………., Fax ………………….. ;
4. Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ( hoặc Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ) số … … … …. do … … … … cấp ngày … …. tháng … …. năm … … ..
5. Được phép mua và bán những loại nguyên vật liệu thuốc lá : …………………….. ( 4 )
6. Được phép nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu của những doanh nghiệp : ……………………………………… ( 5 ) : ……………………………………………..

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện:

…………………………….. ( 2 ) phải triển khai đúng những lao lý tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá, Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương lao lý cụ thể 1 số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ – CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá và những pháp luật của pháp lý tương quan .

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép (6)

Giấy phép này có giá trị đến hết ngày ….. tháng …. năm ……. / .

Nơi nhận:
– .. ……..(2
– ………..(7);
– Lưu: VT, …….(3)

GIÁM ĐỐC
(ký tên và đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Tên văn bản pháp luật tính năng, trách nhiệm, quyền hạn của Sở Công Thương .
( 2 ) : Tên doanh nghiệp được cấp Giấy phép .
( 3 ) : Tên cơ quan đảm nhiệm, thẩm định và đánh giá trình cấp Giấy phép .
( 4 ) : Ghi đơn cử những loại nguyên vật liệu thuốc lá ( ví dụ : lá thuốc lá, sợi thuốc lá, thuốc lá tấm, lá tách cọng … ) .
( 5 ) : Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại thông minh của những doanh nghiệp ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu .
( 6 ) : Thời hạn của Giấy phép là thời hạn đã được ghi trong Giấy phép được cấp lần đầu .
( 7 ) : Tên tổ chức triển khai có tương quan .

Phụ lục 40

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / … ………, ngày …… tháng ……. năm 20 …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI

GIẤY PHÉP CHẾ BIẾN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ

( trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy hàng loạt hoặc một phần, bị rách nát hoặc bị cháy )
Kính gửi :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … .. . ( 1 )
1. Tên doanh nghiệp : …………………………………………………………………………..
2. Địa chỉ trụ sở chính : ……………… Điện thoại : ……………………. Fax : ……………
3. Địa điểm sản xuất ……………………………………………………………………………
4. Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ( hoặc Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ) số ……….. do ………………………. cấp ngày …….. tháng ……… năm ………
5. Đã được ….. ( 1 ) cấp Giấy phép chế biến nguyên vật liệu thuốc lá số … ngày … tháng … năm … và đã được cấp sửa đổi, bổ trợ lần thứ … ( nếu có ) ….. ( 2 )
6. Đề nghị. … ( 1 ) xem xét cấp lại Giấy phép chế biến nguyên vật liệu thuốc lá với nguyên do sau : ……………………………………………………………………… ( 3 )
Hồ sơ tương quan đính kèm theo lao lý gồm : ………………………….. ( 4 )
……. ( 5 ) xin cam kết ràng buộc triển khai đúng những lao lý tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá, Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương pháp luật cụ thể 1 số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá và những lao lý của pháp lý tương quan. Nếu sai …. ( 5 ) xin trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý. / .

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(ký tên và đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Tên cơ quan cấp Giấy phép .
( 2 ) : Nếu Giấy phép đã được cấp sửa đổi, bổ trợ thì ghi rõ ngày, tháng, năm, lần thứ mấy
( 3 ) : Ghi rõ nguyên do ý kiến đề nghị cấp lại Giấy phép .
( 4 ) : Hồ sơ tương quan đến nội dung đề xuất cấp lại Giấy phép .
( 5 ) : Tên doanh nghiệp ý kiến đề nghị cấp lại Giấy phép .

Phụ lục 41

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / GP-BCT ………, ngày …… tháng ……. năm 20 …

GIẤY PHÉP

CHẾ BIẾN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ

( Cấp lại lần thứ …. )

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ … … … .. … … … … … … … … … … … … ………………………………. ( 1 ) ;
Căn cứ Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá ;
Căn cứ Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương lao lý chi tiết cụ thể một số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá ;
Xét Đơn ý kiến đề nghị cấp lại Giấy phép chế biến nguyên vật liệu thuốc lá số … … ngày … tháng …. năm …. của … … … … … … … … … ………. … ( 2 ) ;
Theo đề xuất của … .. ( 3 ) ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá

1. Cho phép ………………………………………………………………………………… ( 2 )
2. Địa chỉ trụ sở chính …………………………………………………………………….. ;
3. Điện thoại ………………………………., Fax …………………………………………… ;
4. Địa điểm sản xuất ……………………., Điện thoại …………….. Fax ……………… ;
5. Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ( hoặc Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ) số … … … …. do … … … … cấp ngày … …. tháng … …. năm … … ..
6. Được phép chế biến những loại nguyên vật liệu thuốc lá sau : …………………….. ( 4 )
7. Năng lực chế biến ……………………………………… ( 5 ) tấn nguyên vật liệu / năm

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

………………………………….. ( 2 ) phải thực thi đúng những pháp luật tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá, Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương lao lý chi tiết cụ thể 1 số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá và những pháp luật của pháp lý tương quan .

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép(6)

Giấy phép này có giá trị đến hết ngày ….. tháng …. năm ……. / .

Nơi nhận:
– ……. (2);
– ……. (7);
– Lưu: VT, ….(3)

BỘ TRƯỞNG
(họ và tên, ký tên, đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Tên văn bản lao lý công dụng, trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Công Thương .
( 2 ) : Tên doanh nghiệp được cấp Giấy phép .
( 3 ) : Tên cơ quan đảm nhiệm, đánh giá và thẩm định trình cấp Giấy phép .
( 4 ) : Ghi đơn cử những loại nguyên vật liệu thuốc lá chế biến ( ví dụ : thuốc lá sợi, thuốc lá tấm, lá tách cọng … ) .
( 5 ) : Công suất phong cách thiết kế của dây chuyền sản xuất thiết bị đồng điệu để chế biến nguyên vật liệu thuốc lá .
( 6 ) : Thời hạn của Giấy phép là thời hạn đã ghi trong Giấy phép được cấp lần đầu .
( 7 ) : Tên những tổ chức triển khai có tương quan .

Phụ lục 42

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / … ………, ngày …… tháng ……. năm 20 …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI

GIẤY PHÉP SẢN XUẤT SẢN PHẨM THUỐC LÁ

( trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy hàng loạt hoặc một phần, bị rách nát hoặc bị cháy )
Kính gửi :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … .. . ( 1 )
1. Tên doanh nghiệp : ………………………………………………………………………….
2. Địa chỉ trụ sở chính : …………….. Điện thoại : ……………………. Fax : ……………
3. Địa điểm sản xuất …………………. Điện thoại ……………………… Fax ……………
4. Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ( hoặc Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ) số : …………….. do ……………………….. cấp ĐK lần đầu ngày …….. tháng ……… năm ……., ĐK biến hóa lần thứ ….. ngày ………. tháng ……… năm …….
5. Quyết định xây dựng số ………….. ngày ……. tháng ……. năm ……. của ……….. Cơ quan cấp trên trực tiếp ( nếu có ) : ………………………………………………………
6. Đã được ….. ( 1 ) cấp Giấy phép sản xuất mẫu sản phẩm thuốc lá số … ngày … tháng … năm … và đã được cấp sửa đổi, bổ trợ lần thứ … ( nếu có ) ….. ( 2 )
7. Đề nghị. … ( 1 ) xem xét cấp lại Giấy phép sản xuất loại sản phẩm thuốc lá với
nguyên do sau : ……………………………………………………………………………………. ( 3 )
Hồ sơ tương quan đính kèm theo pháp luật gồm : ………………………….. ( 4 )
…. ( 5 ) xin cam kết thực thi đúng những pháp luật tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá, Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương pháp luật chi tiết cụ thể 1 số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá và những lao lý của pháp lý tương quan. Nếu sai …. ( 5 ) xin trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý. / .

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(họ và tên, ký tên, đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Tên cơ quan cấp Giấy phép .
( 2 ) : Nếu Giấy phép đã được cấp sửa đổi, bổ trợ thì ghi rõ ngày, tháng, năm, lần thứ mấy .
( 3 ) : Ghi rõ nguyên do đề xuất cấp lại Giấy phép .
( 4 ) : Hồ sơ tương quan đến nội dung ý kiến đề nghị cấp lại Giấy phép .
( 5 ) : Tên doanh nghiệp đề xuất cấp lại Giấy phép .

Phụ lục 43

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / GP-BCT ………, ngày …… tháng ……. năm 20 …

GIẤY PHÉP SẢN XUẤT SẢN PHẨM THUỐC LÁ

( Cấp lại lần thứ …. )

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ … … … .. … … … … … … … … … … … … ………………………………. ( 1 ) ;
Căn cứ Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá ;
Căn cứ Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương pháp luật cụ thể một số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá ;
Xét Đơn đề xuất cấp lại Giấy phép sản xuất loại sản phẩm thuốc lá số … ngày … tháng .. năm .. của ………. ( 2 ) ;
Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá

1. Cho phép …………………………………………………………………………….. ( 2 )
2. Địa chỉ trụ sở chính …………………………………………………………………… ;
Điện thoại .. … … … …………….. Fax ………………………… ;
3. Địa điểm sản xuất : ……………………………………………………………………. ;
Điện thoại ………………………….. Fax ………………………… ;
4. Quyết định xây dựng số : …. ngày … … tháng … .. năm ….. của ……………………. Cơ quan cấp trên trực tiếp ( nếu có ) : ……………………………………………………….
5. Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ( hoặc Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ) số. … … … … .. do … … … … … cấp ngày … .. tháng … .. năm … … … .
6. Được phép sản xuất những loại mẫu sản phẩm thuốc lá sau : …………………………. ( 4 )
7. Sản lượng được phép sản xuất mẫu sản phẩm thuốc lá tiêu thụ trong nước ……………… ( 5 ) triệu bao / năm

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện:

…………………….. ( 2 ) phải thực thi đúng những pháp luật tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá, Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương lao lý chi tiết cụ thể 1 số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ – CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá và những pháp luật của pháp lý tương quan .

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép(6)

Giấy phép này có giá trị đến hết ngày …… tháng ….. năm …… / .

Nơi nhận:
– .. ……..(1);
– ………..(7);
– Lưu: VT, CNN.

BỘ TRƯỞNG
(ký tên và đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Tên văn bản lao lý công dụng, trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Công Thương .
( 2 ) : Tên doanh nghiệp được cấp Giấy phép .
( 3 ) : Khả năng của máy móc thiết bị đồng điệu để sản xuất mẫu sản phẩm thuốc lá .
( 4 ) : Ghi những loại mẫu sản phẩm thuốc lá ( ví dụ : thuốc lá điếu nhãn quốc tế, thuốc lá điếu nhãn trong nước ) .
( 5 ) : Nhu cầu tiêu thụ những loại sản phẩm thuốc lá của doanh nghiệp .
( 6 ) : Thời hạn của Giấy phép là thời hạn ghi trong Giấy phép được cấp lần đầu
( 7 ) : Tên những tổ chức triển khai có tương quan .

Phụ lục 44

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / … ………, ngày …… tháng ……. năm 20 …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP SẢN XUẤT

SẢN PHẨM THUỐC LÁ CHO CÔNG TY MẸ-CÔNG TY CON

( trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy hàng loạt hoặc một phần, bị rách nát hoặc bị cháy )
Kính gửi :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … .. . ( 1 )
1. Tên doanh nghiệp : ………………………………………………………………………….
2. Địa chỉ trụ sở chính : …………….. Điện thoại : ……………………. Fax : ……………
3. Địa điểm sản xuất …………………. Điện thoại ……………………… Fax ……………
4. Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ( hoặc Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ) số : …………….. do ……………………….. cấp ĐK lần đầu ngày …….. tháng ……… năm ……., ĐK đổi khác lần thứ ….. ngày ………. tháng ……… năm …….
5. Quyết định xây dựng số ………….. ngày ……. tháng ……. năm ……. của ……….. Cơ quan cấp trên trực tiếp ( nếu có ) : ………………………………………………………
6. Đã được ….. ( 1 ) cấp Giấy phép sản xuất mẫu sản phẩm thuốc lá số … ngày … tháng … năm … và đã được cấp sửa đổi, bổ trợ lần thứ … ( nếu có ) ….. ( 2 )
7. Đề nghị. … ( 1 ) xem xét cấp lại Giấy phép sản xuất loại sản phẩm thuốc lá với nguyên do sau : ……………………………………………………………………………………. ( 3 )
Hồ sơ tương quan đính kèm theo lao lý gồm : ………………………….. ( 4 )
…. ( 5 ) xin cam kết thực thi đúng những lao lý tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá, Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương pháp luật cụ thể một số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá và những lao lý của pháp lý tương quan. Nếu sai …. ( 5 ) xin trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý. / .

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(họ và tên, ký tên, đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Tên cơ quan cấp Giấy phép .
( 2 ) : Nếu Giấy phép đã được cấp sửa đổi, bổ trợ thì ghi rõ ngày, tháng, năm, lần thứ mấy .
( 3 ) : Ghi rõ nguyên do đề xuất cấp lại Giấy phép .
( 4 ) : Hồ sơ tương quan đến nội dung ý kiến đề nghị cấp lại Giấy phép .
( 5 ) : Tên doanh nghiệp đề xuất cấp lại Giấy phép .

Phụ lục 45

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / GP-BCT ………, ngày …… tháng ……. năm 20 …

GIẤY PHÉP SẢN XUẤT SẢN PHẨM THUỐC LÁ

( Cấp lại lần thứ ……. cho tổng hợp công ty mẹ-công ty con )

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ … … … .. … … … … … … … … … … … … ………………………………. ( 1 ) ;
Căn cứ Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá ;
Căn cứ Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương lao lý cụ thể một số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá ;
Xét Đơn đề xuất cấp lại Giấy phép sản xuất mẫu sản phẩm thuốc lá số … ngày … tháng .. năm .. của ………. ( 2 ) ;
Theo ý kiến đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá

1. Cho phép …………………………………………………………………………….. ( 2 )
2. Địa chỉ trụ sở chính : …………………… Điện thoại …………….. Fax ……………… ;
3. Văn phòng đại diện thay mặt ( nếu có ) …………. Điện thoại …………….. Fax …………….. ;
4. Quyết định xây dựng số : …. ngày … … tháng … .. năm ….. của ……………………. Cơ quan cấp trên trực tiếp ( nếu có ) : ……………………………………………………….
5. Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ( hoặc Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ) số. … … … … .. do … … … … … cấp ngày … .. tháng … .. năm … … … .
6. Được phép sản xuất những loại loại sản phẩm thuốc lá sau : …………………………. ( 3 )
7. Sản lượng được phép sản xuất loại sản phẩm thuốc lá tiêu thụ trong nước ……………… ( 4 ) triệu bao / năm, trong đó :
7.1 Công ty A ( 5 ) ………………………………………………………………………….. ;
– Địa điểm sản xuất ………………………………………………………………………….. ;
– Điện thoại … … … ……………………………, Fax ……………………………………… ;
– Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ( hoặc Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ) số. … … … … .. do … … … … … cấp ngày … .. tháng … .. năm … … … .
– Sản lượng được phép sản xuất mẫu sản phẩm thuốc lá tiêu thụ trong nước ……………… triệu bao / năm .
– Được phép sản xuất những loại mẫu sản phẩm thuốc lá sau : …………………………. ( 3 )
7.2. Công ty B ( 5 ) ………………………………………………………………………….. ;
– Địa điểm sản xuất ………………………………………………………………………….. ;
– Điện thoại … … … ……………………………, Fax ……………………………………… ;
– Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ( hoặc Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ) số. … … … … .. do … … … … … cấp ngày … .. tháng … .. năm … … … .
– Sản lượng được phép sản xuất loại sản phẩm thuốc lá tiêu thụ trong nước ……………… triệu bao / năm .
– Được phép sản xuất những loại loại sản phẩm thuốc lá sau : …………………………. ( 3 )

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện:

…………………….. ( 6 ) phải triển khai đúng những pháp luật tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá, Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương pháp luật chi tiết cụ thể một số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ – CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá và những lao lý của pháp lý tương quan .

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép(7)

Giấy phép này có giá trị đến hết ngày …… tháng ….. năm …… / .

Nơi nhận:
– .. ……..(2);
– ………..(8);
– Lưu: VT, CNN.

BỘ TRƯỞNG
(ký tên và đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Tên văn bản pháp luật công dụng, trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Công Thương ..
( 2 ) : Tên doanh nghiệp đề xuất cấp Giấy phép .
( 3 ) : Ghi những loại mẫu sản phẩm thuốc lá ( ví dụ : thuốc lá điếu nhãn quốc tế, thuốc lá điếu nhãn trong nước ) .
( 4 ) : Sản lượng được phép sản xuất của công ty mẹ ( nhu yếu tiêu thụ mẫu sản phẩm thuốc lá trong nước ) là tổng sản lượng chung của tổng hợp công ty mẹ-công ty con .
( 5 ) : Ghi đơn cử tên của công ty con thuộc tổng hợp công ty mẹ công ty con .
( 6 ) : Ghi tên của công ty mẹ và những công ty con .
( 7 ) : Thời hạn của Giấy phép là thời hạn ghi trong Giấy phép được cấp lần đầu .
( 8 ) : Tên những tổ chức triển khai có tương quan .

Phụ lục 46

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

TÊN THƯƠNG NHÂN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / … …………., ngày …… tháng ……. năm …………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI SẢN PHẨM THUỐC LÁ

Kính gửi : Bộ Công Thương
1. Tên thương nhân : ………………….. :
2. Địa chỉ trụ sở chính : …………………. ;
3. Điện thoại : ……………………. Fax : …………… ;
4. Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ( hoặc giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ) số ………… do ……………………….. cấp ĐK lần đầu ngày …….. tháng ……… năm ……., ĐK biến hóa lần thứ ….. ngày ………. tháng ……… năm ……. ;
5. Chi nhánh, văn phòng đại diện thay mặt hoặc khu vực kinh doanh thương mại ( nếu có ) :
– Tên : …………………………….. ;
– Địa chỉ : ……………………… ;
– Điện thoại : ……………………. Fax : …………… ;
6. Đã được Bộ Công Thương cấp Giấy phép phân phối mẫu sản phẩm thuốc lá số ………. ngày ….. tháng ….. năm ……
7. Đã được Bộ Công Thương cấp Giấy phép phân phối mẫu sản phẩm thuốc lá ( sửa đổi, bổ trợ lần thứ ……. ) số ……. ngày ….. tháng ….. năm ….. ( nếu đã có )
……. ( 1 ) ….
… ( ghi rõ tên thương nhân ) … kính ý kiến đề nghị Bộ Công Thương xem xét cấp sửa đổi, bổ trợ Giấy phép phân phối mẫu sản phẩm thuốc lá, với nguyên do đơn cử như sau ( tùy thuộc vào nhu yếu sửa đổi, bổ trợ để doanh nghiệp thực thi theo một trong những đề xuất dưới đây ) :
8. Sửa đổi thông tin chung ( tên thương nhân, trụ sở chính, giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt, khu vực kinh doanh thương mại, … )
tin tức cũ : ………………
tin tức mới : ………….
9. Sửa đổi, bổ trợ về tổ chức triển khai phân phối loại sản phẩm thuốc lá, như sau :
– Được phép mua mẫu sản phẩm thuốc lá của những Nhà cung ứng mẫu sản phẩm thuốc lá và của những thương nhân phân phối mẫu sản phẩm thuốc lá có tên sau :
…………………………………………………………….. ( 2 )
– Được phép tổ chức triển khai phân phối loại sản phẩm thuốc lá tại những tỉnh, thành phố có tên sau :
………………………………………………………………… ( 3 )
10. Sửa đổi, bổ trợ những khu vực tổ chức triển khai kinh doanh nhỏ mẫu sản phẩm thuốc lá :
a ) Đề nghị sửa đổi :
tin tức cũ : ……………….
tin tức mới : …………………………………… ( 4 )
b ) Đề nghị bổ trợ :
…………………………………………………….. ( 5 )
…… ( ghi rõ tên thương nhân ) ……… xin cam kết thực thi đúng những lao lý tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá, Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương lao lý chi tiết cụ thể 1 số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá và những pháp luật của pháp lý tương quan. Nếu sai xin trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý. / .

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân
(họ và tên, ký tên, đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Ghi rõ từng lần sửa đổi, bổ trợ, số giấy phép, ngày cấp ( nếu có ) .
( 2 ) : Ghi rõ tên, địa chỉ những Nhà cung ứng loại sản phẩm thuốc lá và của những thương nhân phân phối loại sản phẩm thuốc lá
( 3 ) : Ghi rõ những tỉnh, thành phố thương nhân xin phép để tổ chức triển khai phân phối mẫu sản phẩm thuốc lá .
( 4 ) : Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại thông minh những khu vực thương nhân dự kiến xin phép để kinh doanh bán lẻ loại sản phẩm thuốc lá .
( 5 ) : Ghi rõ những nội dung khác cần sửa đổi, bổ trợ .

Phụ lục 47

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / GP-BCT ……, ngày … …… tháng … .. năm … …….

GIẤY PHÉP

PHẦN PHỐI SẢN PHẨM THUỐC LÁ

( Cấp sửa đổi, bổ trợ lần thứ … … )

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012 / NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của nhà nước lao lý tính năng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ Công Thương ;
Căn cứ Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá ;
Căn cứ Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương lao lý cụ thể 1 số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá ;
Căn cứ Giấy phép phân phối loại sản phẩm thuốc lá số … ( 1 ) … ngày … tháng …. năm … … do Bộ Công Thương cấp cho ………………….. ( 2 ) ;
Căn cứ Giấy phép phân phối mẫu sản phẩm thuốc lá ( cấp sửa đổi, bổ trợ lần thứ ……. ) số … ( 1 ) … ngày … tháng …. năm …. do Bộ Công Thương cấp cho ……………. ( 2 ) ( nếu đã có ) ;
Xét Đơn ý kiến đề nghị cấp sửa đổi, bổ trợ Giấy phép phân phối mẫu sản phẩm thuốc lá số … … ngày … tháng …. năm …. của ……….. ( 2 ) ;
Theo ý kiến đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá số…(1)…như sau:

………………………………. ( 3 )

Điều 2. Các nội dung khác quy định khác tại Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá số ……………(1) không thay đổi

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện

…………………….. ( 2 ) phải triển khai đúng những pháp luật tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá, Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương lao lý chi tiết cụ thể một số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá và những lao lý của pháp lý tương quan .

Điều 4. Hiệu lực của Giấy phép

Giấy phép này có hiệu lực hiện hành thi hành kể từ ngày ký. / .

Nơi nhận:
– ……..… (2);
– ………..(4);
– Lưu: VT, …(5).

BỘ TRƯỞNG
(ký tên và đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Ghi rõ số những Giấy phép đã được cấp .
( 2 ) : Tên doanh nghiệp .
( 3 ) : Ghi nội dung sửa đổi, bổ trợ .
( 4 ) : Tên những tổ chức triển khai có tương quan .
( 5 ) : Tên cơ quan tiếp đón, đánh giá và thẩm định trình cấp Giấy phép .

Phụ lục 48

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

TÊN THƯƠNG NHÂN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / … …………., ngày …… tháng ……. năm …………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

GIẤY PHÉP BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ

Kính gửi : Sở Công Thương
1. Tên thương nhân : ………………….. :
2. Địa chỉ trụ sở chính : …………………. ;
3. Điện thoại : ……………………. Fax : …………… ;
4. Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ( hoặc giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ) số ………… do ……………………….. cấp ĐK lần đầu ngày …….. tháng ……… năm ……., ĐK biến hóa lần thứ ….. ngày ………. tháng ……… năm ……. ;
5. Chi nhánh, văn phòng đại diện thay mặt hoặc khu vực kinh doanh thương mại ( nếu có ) :
– Tên : …………………………….. ;
– Địa chỉ : ……………………… ;
– Điện thoại : ……………………. Fax : …………… ;
6. Đã được Sở Công Thương cấp Giấy phép bán sỉ mẫu sản phẩm thuốc lá số ………. ngày ….. tháng ….. năm ……
7. Đã được Sở Công Thương cấp Giấy phép bán sỉ loại sản phẩm thuốc lá ( sửa đổi, bổ trợ lần thứ ……. ) số ……. ngày ….. tháng ….. năm ….. ( nếu đã có ) ……. ( 1 ) ….
… ( ghi rõ tên thương nhân ) … kính ý kiến đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp sửa đổi, bổ trợ Giấy phép bán sỉ loại sản phẩm thuốc lá, với nguyên do đơn cử như sau ( tùy thuộc vào nhu yếu sửa đổi, bổ trợ để doanh nghiệp triển khai theo một trong những ý kiến đề nghị dưới đây ) :
8. Sửa đổi thông tin chung ( tên thương nhân, trụ sở chính, giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt, khu vực kinh doanh thương mại, … )
tin tức cũ : ………………. tin tức mới : ………….
9. Sửa đổi, bổ trợ về tổ chức triển khai bán sỉ mẫu sản phẩm thuốc lá, như sau :
Được phép mua mẫu sản phẩm thuốc lá của những Nhà cung ứng mẫu sản phẩm thuốc lá và của những thương nhân phân phối mẫu sản phẩm thuốc lá có tên sau :
…………………………………………………………….. ( 2 )
Để tổ chức triển khai bán sỉ mẫu sản phẩm thuốc lá trên địa phận tỉnh, thành phố …..
10. Sửa đổi, bổ trợ những khu vực tổ chức triển khai kinh doanh bán lẻ mẫu sản phẩm thuốc lá :
a ) Đề nghị sửa đổi :
tin tức cũ : ……………….
tin tức mới : ………………. ( 3 )
b ) Đề nghị bổ trợ :
…………………………………………………….. ( 4 )
…… ( ghi rõ tên thương nhân ) ……… xin cam kết ràng buộc thực thi đúng những lao lý tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá, Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương pháp luật cụ thể một số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá và những pháp luật của pháp lý tương quan. Nếu sai xin trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý. / .

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân
(họ và tên, ký tên, đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Ghi rõ từng lần sửa đổi, bổ trợ, số giấy phép, ngày cấp ( nếu có ) .
( 2 ) : Ghi rõ tên, địa chỉ những Nhà phân phối mẫu sản phẩm thuốc lá và của những thương nhân phân phối loại sản phẩm thuốc lá .
( 3 ) : Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại cảm ứng những khu vực thương nhân dự kiến xin phép để kinh doanh bán lẻ loại sản phẩm thuốc lá .
( 4 ) : Ghi rõ những nội dung khác cần sửa đổi, bổ trợ .

Phụ lục 49

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

UBND TỈNH, TP…(6)
SỞ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / GP-SCT …………, ngày … tháng … năm 20 …

GIẤY PHÉP

BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ

( Cấp sửa đổi, bổ trợ lần thứ … … )

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ … … … .. … … … … … … … … … … … … ………………………………. ( 1 ) ;
Căn cứ Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá ;
Căn cứ Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương lao lý cụ thể 1 số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá ;
Căn cứ Giấy phép bán sỉ loại sản phẩm thuốc lá số … ( 2 ) … ngày … tháng …. năm … … do Sở Công Thương cấp cho ………………….. ( 3 ) ;
Căn cứ Giấy phép bán sỉ loại sản phẩm thuốc lá ( cấp sửa đổi, bổ trợ lần thứ ……. ) số … ( 2 ) … ngày … tháng …. năm …. do Sở Công Thương cấp cho ……………. ( 3 ) ( nếu đã có ) ;
Xét Đơn ý kiến đề nghị cấp sửa đổi, bổ trợ Giấy phép bán sỉ mẫu sản phẩm thuốc lá số … … ngày … tháng …. năm …. của ……….. ( 3 ) ;
Theo ý kiến đề nghị của … .. ( 4 ) ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá số…(2)…như sau

………………………………. ( 5 )

Điều 2. Các nội dung khác quy định khác tại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá số ……………(2) không thay đổi

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện

………. ( 3 ) phải triển khai đúng những pháp luật tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá, Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương pháp luật cụ thể một số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá và những pháp luật của pháp lý tương quan .

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Giấy phép này có hiệu lực hiện hành thi hành kể từ ngày ký. / .

Nơi nhận:
– ……..…(3);
– …………..(6);
– ………..(7);
– Lưu: VT, …….(4).

GIÁM ĐỐC
(ký tên và đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Tên văn bản lao lý công dụng, trách nhiệm, quyền hạn của Sở Công Thương .
( 2 ) : Ghi rõ số Giấy phép đã được cấp
( 3 ) : Tên thương nhân
( 4 ) : Tên cơ quan đảm nhiệm, thẩm định và đánh giá trình cấp Giấy phép .
( 5 ) : Nội dung sửa đổi, bổ trợ
( 6 ) : Tên thành phố ( tỉnh ) nơi thương nhân xin cấp sửa đổi, bổ trợ
( 7 ) : Tên những tổ chức triển khai có tương quan .

Phụ lục 50

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

TÊN THƯƠNG NHÂN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / … …………., ngày …… tháng ……. năm 20 ………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ

Kính gửi : …………
1. Tên thương nhân : ………………….. :
2. Địa chỉ trụ sở chính : …………………. ;
3. Điện thoại : ……………………. Fax : …………… ;
4. Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ( hoặc giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ) … số ………… do ……………………….. cấp ĐK lần đầu ngày …….. tháng ……… năm ……., ĐK biến hóa lần thứ ….. ngày ………. tháng ……. năm ……. ;
5. Chi nhánh, văn phòng đại diện thay mặt hoặc khu vực kinh doanh thương mại ( nếu có ) :
+ Tên : …………………………….. ;
+ Địa chỉ : ……………………… ;
+ Điện thoại : ……………………. Fax : …………… ;
Đã được ……. cấp Giấy phép kinh doanh nhỏ loại sản phẩm thuốc lá số ………. ngày ….. tháng ….. năm ……
Đã được ……. cấp Giấy phép kinh doanh nhỏ mẫu sản phẩm thuốc lá ( sửa đổi, bổ trợ lần thứ ……. ) số ……. ngày ….. tháng ….. năm ….. ( nếu đã có )
……. ( 1 ) ….
… ( ghi rõ tên thương nhân ) … kính ý kiến đề nghị ……. xem xét cấp sửa đổi, bổ trợ Giấy phép kinh doanh bán lẻ mẫu sản phẩm thuốc lá, với nguyên do đơn cử như sau ( tùy thuộc vào nhu yếu sửa đổi, bổ trợ để doanh nghiệp thực thi theo một trong những ý kiến đề nghị dưới đây ) :
1. Sửa đổi thông tin chung ( tên thương nhân, trụ sở chính, giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt, khu vực kinh doanh thương mại, … )
tin tức cũ : ……………….
tin tức mới : ………….
2. Sửa đổi, bổ trợ về tổ chức triển khai kinh doanh nhỏ mẫu sản phẩm thuốc lá, như sau :
– Được phép mua mẫu sản phẩm thuốc lá của những thương nhân bán sỉ loại sản phẩm thuốc lá có tên sau :
…………………………………………………………….. ( 2 )
– Để tổ chức triển khai kinh doanh bán lẻ mẫu sản phẩm thuốc lá tại những khu vực …………… ( 3 )
3. Sửa đổi, bổ trợ những khu vực tổ chức triển khai kinh doanh nhỏ mẫu sản phẩm thuốc lá :
a ) Đề nghị sửa đổi :
– tin tức cũ : ……………….
– tin tức mới : ………………. ( 3 )
b ) Đề nghị bổ trợ :
…………………………………………………….. ( 4 )
…… ( ghi rõ tên thương nhân ) ……… xin cam kết thực thi đúng những pháp luật tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá, Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương lao lý chi tiết cụ thể 1 số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá và những pháp luật của pháp lý tương quan. Nếu sai xin trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý. / .

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân
(họ và tên, ký tên, đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Ghi rõ từng lần sửa đổi, bổ trợ, số giấy phép, ngày cấp ( nếu có ) .
( 2 ) : Ghi rõ tên, địa chỉ những thương nhân phân phối loại sản phẩm thuốc lá .
( 3 ) : Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại cảm ứng những khu vực thương nhân dự kiến xin phép để kinh doanh bán lẻ loại sản phẩm thuốc lá .
( 4 ) : Ghi rõ những nội dung khác cần sửa đổi, bổ trợ .

Phụ lục 51

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

UBND TỈNH, TP…(6)
UBND HUYỆN (QUẬN)…(7)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / GP-P … … … …………., ngày …… tháng ……. năm 20 ………

GIẤY PHÉP

BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ

( Cấp sửa đổi, bổ trợ lần thứ … … )

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN (QUẬN) ………………… (7)

Căn cứ … … … .. … … … … … … … … … … … … ………………………………. ( 2 ) ;
Căn cứ Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá ;
Căn cứ Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương lao lý cụ thể một số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá ;
Căn cứ Giấy phép kinh doanh nhỏ mẫu sản phẩm thuốc lá số … ( 3 ) … ngày … tháng …. năm …. do ( 7 ) ….. cấp cho ……. ( 4 ) ;
Căn cứ Giấy phép kinh doanh nhỏ mẫu sản phẩm thuốc lá ( cấp sửa đổi, bổ trợ lần ……. ) số … ( 3 ) … ngày … tháng …. năm …. do .. ( 7 ) … cấp cho ……. ( 4 ) ( nếu đã có ) ;
Xét Đơn ý kiến đề nghị cấp sửa đổi, bổ trợ Giấy phép kinh doanh bán lẻ mẫu sản phẩm thuốc lá số … … ngày … tháng …. năm …. của … … … … … … … … … ………. … ( 4 ) ;
Theo ý kiến đề nghị của … .. ( 1 ) ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá số…(3)…như sau ……………………………….(5)

Điều 2. Các nội dung khác quy định khác tại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá số ……………(3) không thay đổi

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện

…………………….. ( 4 ) phải thực thi đúng những lao lý tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá, Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương pháp luật chi tiết cụ thể 1 số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ – CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá và những lao lý của pháp lý tương quan .

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Giấy phép này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày ký. / .

Nơi nhận:
– ……..… (3);
– ………..(8);
– Lưu: VT, …….(1).

(7)

Chú thích :
( 1 ) Tên cơ quan tiếp đón, đánh giá và thẩm định trình cấp Giấy phép .
( 2 ) : Ghi rõ Tên văn bản pháp luật tính năng, trách nhiệm, quyền hạn của huyện ( Q. ) .
( 3 ) : Số giấy phép đã được cấp .
( 4 ) : Tên thương nhân .
( 5 ) : Nội dung sửa đổi, bổ trợ .
( 6 ) : Tên thành phố ( tỉnh ), nơi thương nhân xin cấp sửa đổi, bổ trợ .
( 7 ) : Tên Q. ( huyện ) nơi thương nhân xin cấp sửa đổi, bổ trợ .
( 8 ) : Tên những tổ chức triển khai có tương quan .

Phụ lục 52

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

TÊN THƯƠNG NHÂN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / … …………., ngày …… tháng ……. năm 20 ………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI

GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI SẢN PHẨM THUỐC LÁ

( trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy hàng loạt hoặc một phần, bị rách nát, nát hoặc bị cháy )
Kính gửi : Bộ Công Thương
1. Tên thương nhân : ………………….. :
2. Địa chỉ trụ sở chính : …………………. ;
3. Điện thoại : ……………………. Fax : …………… ;
4. Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ( hoặc giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ) số ………… do ………………… cấp ĐK lần đầu ngày …….. tháng ……… năm ……., ĐK biến hóa lần thứ ….. ngày ………. tháng ……… năm …… ;
5. Chi nhánh, văn phòng đại diện thay mặt hoặc khu vực kinh doanh thương mại ( nếu có ) :
– Tên : …………………………….. ;
– Địa chỉ : ……………………… ;
– Điện thoại : ……………………. Fax : …………… ;
6. Đã được Bộ Công Thương cấp Giấy phép phân phối loại sản phẩm thuốc lá số ………. ngày ….. tháng ….. năm ….. cho …. ……..
7. Đã được Bộ Công Thương cấp sửa đổi, bổ trợ Giấy phép phân phối sản
phẩm thuốc lá số ………. ngày ….. tháng ….. năm ….. cho …. ……. ( nếu có ) .
8. .. ( ghi rõ tên thương nhân ) … kính ý kiến đề nghị Bộ Công Thương xem xét cấp
lại Giấy phép phân phối mẫu sản phẩm thuốc lá, với nguyên do …. ………………. ( 1 ) …………
…… ( ghi rõ tên thương nhân ) ……… xin cam kết ràng buộc triển khai đúng những lao lý tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá, Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương pháp luật chi tiết cụ thể một số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá và những pháp luật của pháp lý tương quan. Nếu sai xin trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý. / .

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân
(họ và tên, ký tên, đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Ghi rõ nguyên do xin cấp lại

Phụ lục 53

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / GP-BCT …………., ngày …… tháng ……. năm 20 ………

GIẤY PHÉP

PHÂN PHỐI SẢN PHẨM THUỐC LÁ

( Cấp lại lần thứ … … … )

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012 / NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của nhà nước lao lý tính năng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ Công Thương ;
Căn cứ Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá ;
Căn cứ Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương pháp luật cụ thể một số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá ;
Xét Đơn đề xuất cấp lại Giấy phép phân phối loại sản phẩm thuốc lá số … … ngày … tháng …. năm …. của ……….. ( 1 ) ;
Theo ý kiến đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá

1. Cho phép …………………………………………… …. … ………………….. ( 1 )
2. Địa chỉ trụ sở chính : …………………. ;
3. Điện thoại : ……………………. Fax : …………… ;
4. Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ( hoặc giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ) số ………… do ……………………….. cấp ĐK lần đầu ngày …….. tháng ……… năm ……., ĐK biến hóa lần thứ ….. ngày ………. tháng ……… năm …… ;
5. Chi nhánh, văn phòng đại diện thay mặt hoặc khu vực kinh doanh thương mại ( nếu có ) :
– Tên : …………………………….. ;
– Địa chỉ : ……………………… ; Điện thoại : ……………………. Fax : …………… ;
6. Ðược phép tổ chức triển khai phân phối mẫu sản phẩm thuốc lá, như sau :
– Được phép mua loại sản phẩm thuốc lá của những Nhà cung ứng loại sản phẩm thuốc lá và của những thương nhân phân phối mẫu sản phẩm thuốc lá có tên sau :
…………………………………………………………….. ( 2 )
– Được phép tổ chức triển khai phân phối loại sản phẩm thuốc lá tại những tỉnh, thành phố có tên sau :
………………………………………………………………… ( 3 )
7. Ðược phép tổ chức triển khai kinh doanh nhỏ loại sản phẩm thuốc lá tại những khu vực :
………………………………………………………………………………………… ( 4 )

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện:

…………………….. ( 1 ) phải thực thi đúng những pháp luật tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá, Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương lao lý chi tiết cụ thể 1 số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá và những pháp luật của pháp lý tương quan .

Điều 3. Thời hạn của giấy phép

Giấy phép này có giá trị đến hết ngày …. tháng … năm … .. / .

Nơi nhận:
– ……..… (1);
– ………..(2,3);
– Lưu: VT, …….(5).

BỘ TRƯỞNG
(ký tên và đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Tên doanh nghiệp được cấp Giấy phép .
( 2 ) : Ghi rõ tên, địa chỉ những doanh nghiệp phân phối loại sản phẩm thuốc lá ; những doanh nghiệp phân phối mẫu sản phẩm thuốc lá khác ( nếu có ) .
( 3 ) : Ghi rõ những tỉnh, thành phố thương nhân được phép tổ chức triển khai phân phối mẫu sản phẩm thuốc lá .
( 4 ) : Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại cảm ứng những khu vực doanh nghiệp được phép kinh doanh bán lẻ mẫu sản phẩm thuốc lá .
( 5 ) : Tên cơ quan đảm nhiệm, thẩm định và đánh giá trình cấp Giấy phép .

Phụ lục 54

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

TÊN THƯƠNG NHÂN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / … …………., ngày …… tháng ……. năm 20 ………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI

GIẤY PHÉP BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ

( trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy hàng loạt hoặc một phần, bị rách nát, nát hoặc bị cháy )
Kính gửi : Sở Công Thương …
1. Tên thương nhân : ………………….. :
2. Địa chỉ trụ sở chính : …………………. ;
3. Điện thoại : ……………………. Fax : …………… ;
4. Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ( hoặc giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ) số ………… do ……………………….. cấp ĐK lần đầu ngày …….. tháng ……… năm ……., ĐK biến hóa lần thứ ….. ngày ………. tháng ……… năm ……. ;
5. Chi nhánh, văn phòng đại diện thay mặt hoặc khu vực kinh doanh thương mại ( nếu có ) :
– Tên : …………………………….. ;
– Địa chỉ : ……………………… ;
– Điện thoại : ……………………. Fax : …………… ;
6. Đã được Sở Công Thương cấp Giấy phép bán sỉ mẫu sản phẩm thuốc lá số ………. ngày ….. tháng ….. năm ….. cho …. ……..
7. Đã được Sở Công Thương cấp sửa đổi, bổ trợ Giấy phép bán sỉ mẫu sản phẩm thuốc lá số ………. ngày ….. tháng ….. năm ….. cho …. ……. ( nếu có ) .
8. … ( ghi rõ tên thương nhân ) … kính đề xuất Sở Công Thương xem xét cấp lại Giấy phép bán sỉ mẫu sản phẩm thuốc lá, với nguyên do …. …………………. ( 1 ) …………..
…… ( ghi rõ tên thương nhân ) ……… xin cam kết ràng buộc triển khai đúng những lao lý tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá, Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương lao lý cụ thể 1 số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá và những lao lý của pháp lý tương quan. Nếu sai xin trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý. / .

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân
(họ và tên, ký tên, đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Ghi rõ nguyên do xin cấp lại .

Phụ lục 55

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

UBND TỈNH, TP… (1)
SỞ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / GP-SCT …………., ngày …… tháng ……. năm 20 ………

GIẤY PHÉP

BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ

( Cấp lại lần thứ … … … … … )

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ … … … .. … … … … … … … … … … … … ………………………………. ( 2 ) ;
Căn cứ Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá ;
Căn cứ Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương pháp luật cụ thể một số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá ;
Xét Đơn ý kiến đề nghị cấp lại Giấy phép bán sỉ loại sản phẩm thuốc lá số … … ngày … tháng …. năm …. của … … … … … … … … … ………. … ( 3 ) ;
Theo đề xuất của … .. ( 4 ) ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

1. Cho phép …………………………………………… … …………………. ( 3 )
2. Địa chỉ trụ sở chính : …………………. ;
3. Điện thoại : ……………………. Fax : …………… ;
4. Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ( hoặc Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ) số ………… do ……………………….. cấp ĐK lần đầu ngày …….. tháng …… năm ……., ĐK đổi khác lần thứ ….. ngày ………. tháng ……… năm ……. ;
5. Chi nhánh, văn phòng đại diện thay mặt hoặc khu vực kinh doanh thương mại ( nếu có ) :
– Tên : …………………………….. ;
– Địa chỉ : ……………………… ;
– Điện thoại : ……………………. Fax : …………… ;
6. Ðược phép tổ chức triển khai bán sỉ loại sản phẩm thuốc lá, như sau :
Được phép mua mẫu sản phẩm thuốc lá của những Nhà cung ứng loại sản phẩm thuốc lá và của những thương nhân phân phối loại sản phẩm thuốc lá có tên sau :
…………………………………………………………….. ( 5 )
Để tổ chức triển khai bán sỉ mẫu sản phẩm thuốc lá trên địa phận tỉnh, thành phố ……………. ( 1 )
7. Ðược phép tổ chức triển khai kinh doanh nhỏ mẫu sản phẩm thuốc lá tại những khu vực :
………………………………………………………………………………………… ( 6 )

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện:

…………………….. ( 3 ) phải triển khai đúng những pháp luật tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá, Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương pháp luật cụ thể một số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá và những pháp luật của pháp lý tương quan .

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép (7)

Giấy phép này có giá trị đến hết ngày …. tháng … năm … .. / .

Nơi nhận:
– ……..… (3);
– ………..(5);
– Lưu: VT, …(4).

GIÁM ĐỐC
(ký tên và đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Ghi rõ tên tỉnh, thành phố nơi thương nhân được phép kinh doanh thương mại .
( 2 ) : Tên văn bản lao lý tính năng, trách nhiệm, quyền hạn của Sở Công Thương .
( 3 ) : Tên thương nhân được cấp Giấy phép .
( 4 ) : Tên cơ quan đảm nhiệm, thẩm định và đánh giá trình cấp Giấy phép .
( 5 ) : Ghi rõ tên, địa chỉ những Nhà cung ứng loại sản phẩm thuốc lá ; những thương nhân phân phối loại sản phẩm thuốc lá khác ( nếu có )
( 6 ) : Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại cảm ứng những khu vực thương nhân được phép kinh doanh bán lẻ loại sản phẩm thuốc lá .

( 7 ) : Thời hạn của Giấy phép là thời hạn đã được ghi trong Giấy phép đã được cấp lần đầu .

Phụ lục 56

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

TÊN THƯƠNG NHÂN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / … …………., ngày …… tháng ……. năm 20 ………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI

GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ

( trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy hàng loạt hoặc một phần, bị rách nát, nát hoặc bị cháy )
Kính gửi : ( 1 )
1. Tên thương nhân : ………………….. :
2. Địa chỉ trụ sở chính : …………………. ;
3. Điện thoại : ……………………. Fax : …………… ;
4. Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ( hoặc Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ) số ……….. do ……………………….. cấp ĐK lần đầu ngày …….. tháng ……… năm ……., ĐK đổi khác lần thứ ….. ngày ………. tháng ……… năm …… ;
5. Chi nhánh, văn phòng đại diện thay mặt hoặc khu vực kinh doanh thương mại ( nếu có ) :
– Tên : …………………………….. ;
– Địa chỉ : ……………………… ;
– Điện thoại : ……………………. Fax : …………… ;
6. Đã được ( 1 ) ……. cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ mẫu sản phẩm thuốc lá số ………. ngày ….. tháng ….. năm ….. cho …. ……..
7. Đã được ( 1 ) ……. cấp sửa đổi, bổ trợ Giấy phép kinh doanh nhỏ mẫu sản phẩm thuốc lá số ………. ngày ….. tháng ….. năm ….. cho …. ……. ( nếu có ) .
8 …. ( ghi rõ tên thương nhân ) … kính đề xuất ( 1 ) …….
xem xét cấp lại Giấy phép kinh doanh nhỏ loại sản phẩm thuốc lá, với nguyên do …. ……… ( 2 ) ………..
…… ( ghi rõ tên thương nhân ) ……… xin cam kết triển khai đúng những lao lý tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá, Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương lao lý chi tiết cụ thể một số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá và những lao lý của pháp lý tương quan. Nếu sai xin trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý. / .

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân
(họ và tên, ký tên, đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Ghi rõ tên Q., huyện nơi thương nhân xin cấp phép
( 2 ) : Ghi rõ nguyên do xin cấp lại .

Phụ lục 57

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

UBND TỈNH, TP… (1)
UBND HUYỆN (QUẬN)… (3)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / GP-P … … … …………., ngày …… tháng ……. năm 20 ………

GIẤY PHÉP

BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ

( Cấp lại lần thứ … … … …. )

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN (QUẬN) ………………… (3)

Căn cứ … … … .. … … … … … … … … … … … … ………………………………. ( 2 ) ;
Căn cứ Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá ;
Căn cứ Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương pháp luật cụ thể 1 số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá ;
Xét Đơn ý kiến đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ mẫu sản phẩm thuốc lá số … … ngày … tháng …. năm …. của … … … … … … … … … ………. … ( 5 ) ;
Theo đề xuất của Phòng … … … … … .. ( 4 ) ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

1. Cho phép …………………………………………… …. … ………………….. ( 5 )
2. Địa chỉ trụ sở chính : …………………. ;
3. Điện thoại : ……………………. Fax : …………… ;
4. Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ( hoặc Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ) số ………………. do …………… cấp ĐK lần đầu ngày …….. tháng …….. năm …… ĐK đổi khác lần thứ ….. ngày ….. tháng ….. năm …. ;
5. Chi nhánh, văn phòng đại diện thay mặt hoặc khu vực kinh doanh thương mại ( nếu có ) :
+ Tên : …………………………….. ;
+ Địa chỉ : ……………………… ;
+ Điện thoại : ……………………. Fax : …………… ;
6. Được phép mua mẫu sản phẩm thuốc lá của những thương nhân bán sỉ mẫu sản phẩm thuốc lá có tên sau :
…………………………………………………………….. ( 6 )
7. Được phép tổ chức triển khai kinh doanh bán lẻ mẫu sản phẩm thuốc lá tại những khu vực :
……………………………………………………………………………….. ( 7 )

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

…………………….. ( 5 ) phải triển khai đúng những lao lý tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá, Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương pháp luật cụ thể một số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá và những lao lý của pháp lý tương quan .

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép(9)

Giấy phép này có giá trị đến hết ngày …. tháng … năm … .. / .

Nơi nhận:
– ……..… (5);
– ………..(6);
– Lưu: VT, …….(8).

(2)

Chú thích :
( 1 ) : Ghi rõ tên tỉnh, thành phố nơi thương nhân được phép kinh doanh thương mại .
( 2 ) : Ghi rõ Tên văn bản lao lý công dụng, trách nhiệm, quyền hạn của huyện ( Q. ) .
( 3 ) : Ghi rõ tên huyện ( Q. ) nơi thương nhân được phép kinh doanh thương mại .
( 4 ) : Ghi rõ tên Phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế nơi thương nhân được phép kinh doanh thương mại .
( 5 ) : Tên thương nhân được cấp Giấy phép .
( 6 ) : Ghi rõ tên, địa chỉ của những thương nhân bán sỉ mẫu sản phẩm thuốc lá .
( 7 ) : Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại cảm ứng những khu vực thương nhân được phép kinh doanh nhỏ mẫu sản phẩm thuốc lá .
( 8 ) : Tên cơ quan đảm nhiệm, thẩm định và đánh giá trình cấp Giấy phép .
( 9 ) : Thời hạn của Giấy phép là thời hạn đã được ghi trong Giấy phép đã được cấp lần đầu .

Phụ lục 58

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / … …………., ngày …… tháng ……. năm 20 ………

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, TIÊU THỤ THUỐC LÁ NĂM 20 …VÀ DỰ KIẾN SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT NĂM 20…

Số TT

Khoản mục

Đơn vị tính

Thực hiện năm

20(1)..

Kế hoạch năm

20(2)…

Thực hiện 10 tháng năm(3)…

Ước thực hiện năm(4)…

Dự kiến năm

20(5)..

Tỷ lệ so sánh

6/3(%)

Tỷ lệ so sánh

6/4

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I

Sản lượng sản xuất, trong đó:

Triệu bao
1 – Sản lượng thuốc lá điếu nội tiêu :
+ Nhãn TL hợp tác với quốc tế
+ Nhãn TL trong nước
Triệu bao
2 – Sản lượng xuất khẩu :
+ Thuốc lá điếu
+ Nguyên liệu

Triệu bao
Tấn

II

Sản lượng tiêu thụ, trong đó:

Triệu bao
1 – Sản lượng thuốc lá điếu nội tiêu :
+ Nhãn TL hợp tác với quốc tế
+ Nhãn thuốc lá trong nước
Triệu bao
2 – Sản lượng xuất khấu :
+ Thuốc lá điếu
+ Nguyên liệu

Triệu bao
Tấn

Người lập báo cáo
(ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(ký tên và đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Thực hiện của năm trước .
( 2 ) : Kế hoạch của năm báo cáo giải trình .
( 3 ) : Thực hiện 10 tháng của năm báo cáo giải trình
( 4 ) : Ước thực thi của năm báo cáo giải trình
( 5 ) : Dự kiến năm sau

Phụ lục 59

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / … …………., ngày …… tháng ……. năm 20 ………

BÁO CÁO

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG NGUYÊN LIỆU, GIẤY CUỐN ĐIẾU THUỐC LÁ NĂM …(1)

Kính gửi : Bộ Công Thương

Số TT

Khoản mục

Nguyên liệu lá thuốc lá

(tấn/triệu bao)

Nguyên liệu sợi thuốc lá

(tấn/triệu bao)

Giấy cuốn điếu (tấn/triệu bao)

1 Sản phẩm thuốc lá nhãn quốc tế
2 Sản phẩm thuốc lá nhãn trong nước
3 Sản phẩm thuốc lá xuất khẩu

Doanh nghiệp xin cam kết ràng buộc những kê khai trên đây là đúng, nếu sai doanh nghiệp trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý. / .

Người lập báo cáo
(ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(ký tên và đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Định mức sử dụng nguyên vật liệu, giấy cuốn điếu của năm sau .

Phụ lục 60

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / … …………., ngày …… tháng ……. năm 20 ………

ĐĂNG KÝ

NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ VÀ GIẤY CUỐN ĐIẾU THUỐC LÁ PHỤC VỤ SẢN XUẤT TIÊU THỤ TRONG NƯỚC NĂM …

Kính gửi : Bộ Công Thương

Số TT

Khoản mục

Đăng ký năm

20(1)…

(tấn)

Số lượng được cấp năm 20(2)…

(tấn)

Ước thực hiện nhập khẩu năm

20(3)… (tấn)

Đăng ký nhập khẩu năm

20(4)…(tấn)

I

Nguyên liệu thuốc lá trong đó:

1 Nguyên liệu lá thuốc lá
2 Nguyên liệu sợi thuốc Lá
3 Nguyên liệu thuốc lá tấm
4 Nguyện liệu cọng thuốc lá

II

Giấy cuốn điếu

Doanh nghiệp xin cam kết những kê khai trên đây là đúng, nếu sai doanh nghiệp trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý. / .

Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(ký tên và đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Số lượng ĐK của năm trước
( 2 ) : Số lượng được cấp năm trước
( 3 ) : Ước triển khai nhập khẩu của năm báo cáo giải trình
( 4 ) : Đăng ký nhu yếu nhập khẩu năm sau

Phụ lục 61

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / … …………., ngày …… tháng ……. năm 20 ………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ VÀ GIẤY

VẤN ĐIẾU THUỐC LÁ ĐỂ SẢN XUẤT XUẤT KHẨU HOẶC GIA CÔNG XUẤT KHẨU

Kính gửi : Bộ Công Thương
1. Tên doanh nghiệp : ………………………………………………………………………
2. Trụ sở thanh toán giao dịch : …………………. Điện thoại : ……………………. Fax : ……………
3. Địa điểm sản xuất …………………. Điện thoại ……………………… Fax …………….
4. Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ( hoặc Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ) số ……….. ngày ……. tháng ……. năm …… do ……………………………. cấp ngày …….. tháng ……… năm ………………….
5. Đã được Bộ Công Thương cấp Giấy phép … số … ngày …… tháng …… năm ….
6. Đề nghị Bộ Công Thương đồng ý chấp thuận cho … ( 1 ) được triển khai hợp đồng sản xuất xuất khẩu ( hoặc gia công xuất khẩu ) mẫu sản phẩm thuốc lá ( hoặc nguyên vật liệu thuốc lá ) cho đối tác chiến lược quốc tế, đơn cử như sau :
– Số hợp đồng ………. ngày …. tháng ….. năm ….
– Tên đối tác chiến lược ……………………………………………………………………………………
– Nội dung triển khai ………………… ( 2 ) Số lượng ….., nguồn gốc …… Thời hạn thực thi hợp đồng ……………………….
……. ( 1 ) xin cam kết thành phẩm và phụ phẩm tịch thu sau sản xuất được xuất trả hàng loạt cho đối tác chiến lược của hợp đồng và triển khai đúng những pháp luật tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá, Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương pháp luật cụ thể một số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước pháp luật cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá và những pháp luật của pháp lý tương quan. Nếu sai …. ( 1 ) xin trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý. / .

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(ký tên và đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Tên doanh nghiệp đề xuất nhập khẩu
( 2 ) : Hình thức sản xuất xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu

Phụ lục 62

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

UBND TỈNH, TP… (1)
SỞ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / … …………., ngày …… tháng ……. năm 20 ………

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRỒNG CÂY THUỐC LÁ, GIẤY PHÉP MUA BÁN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ NĂM 20…

Kính gửi : Bộ Công Thương

Số TT

Khoản mục

Tên, địa chỉ, doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận/Giấy phép

Số, ngày cấp Giấy chứng nhận/Giấy phép

Diện tích trồng cây thuốc lá (ha)(1)/ doanh nghiệp ủy thác XNK(2)

1 Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư trồng cây thuốc lá
2 Giấy phép mua và bán nguyên vật liệu thuốc lá

GIÁM ĐỐC
(ký tên và đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Trường hợp là Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo trồng cây thuốc lá ghi diện tích quy hoạnh trồng cây thuốc lá là ( ha ) .
( 2 ) : Trường hợp là Giấy phép mua và bán nguyên vật liệu thuốc lá thì ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại cảm ứng doanh nghiệp ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu .

Phụ lục 63

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

UBND TỈNH, TP… (1)
SỞ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / … …………., ngày …… tháng ……. năm 20 ………

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY THUỐC LÁ NĂM …

Kính gửi : Bộ Công Thương
1. Sở Công Thương xin báo cáo giải trình tình hình góp vốn đầu tư trồng cây thuốc lá trên địa phận tỉnh …. năm 20 .. như sau :

Số TT

Tên doanh nghiệp trồng cây thuốc lá

Địa điểm đầu tư trồng cây thuốc lá(1)

Đăng ký năm…

Thực hiện năm 20..

Diện tích

(ha)

Sản lượng

(tấn)

Diện tích

(ha)

Sản lượng

(tấn)

1 Doanh nghiệp A
2 Doanh nghiệp B
3 Doanh nghiệp C
….

Tổng

2. Đề xuất, đề xuất kiến nghị … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

GIÁM ĐỐC
(ký tên và đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Ghi đơn cử tên địa phận từng huyện

Phụ lục 64

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

UBND TỈNH, TP… (1)
SỞ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / … …………., ngày …… tháng ……. năm 20 ………

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BÁN BUÔN, BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ CỦA CÁC THƯƠNG NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, THÀNH PHỐ ….

( 6 tháng đầu năm … … … ( hoặc 6 tháng cuối năm … .. ) ; cả năm … … .. )

STT

Được phép mua của các Nhà cung cấp, các thương nhân phân phối

Tồn kho trong kỳ

Mua vào trong kỳ

Bán ra trong kỳ

Số lượng

(1.000 bao)

Trị giá

(1.000 VNĐ)

Số lượng

(1.000 bao)

Trị giá

(1.000 VNĐ)

Số lượng

(1.000 bao)

Trị giá

(1.000 VNĐ)

I

Thương nhân được cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

1
2
….
Cộng mục ( I )

II

Thương nhân được cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

1
2
Cộng mục ( II )

Tổng cộng mục (I) + (II)

III. Kiến nghị, đề xuất

Người lập báo cáo
(ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(ký tên, đóng dấu)

Phụ lục 65

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

UBND TỈNH, TP… (1)
SỞ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / … …………., ngày …… tháng ……. năm 20 ………

DANH SÁCH THƯƠNG NHÂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP BÁN BUÔN, BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ

( 6 tháng đầu năm … … … ( hoặc 6 tháng cuối năm … .. ) ; cả năm … … .. )

STT

Tên thương nhân

Địa chỉ trụ sở chính, điện thoại, fax

Số Giấy phép

Ngày cấp

Được phép mua của các Nhà cung cấp, các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá

Các địa điểm được phép bán lẻ

I

THƯƠNG NHÂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ

1
2

II

THƯƠNG NHÂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ

1
2

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Người lập báo cáo
(ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(ký tên, đóng dấu)

 

Phụ lục 66

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

UBND HUYỆN (QUẬN)… (1)
PHÒNG………………
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / … …………., ngày …… tháng ……. năm 20 ………

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ CỦA CÁC THƯƠNG NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN, HUYỆN ….

( 6 tháng đầu năm … … … ( hoặc 6 tháng cuối năm … .. ) ; cả năm … … .. )

I. Danh sách thương nhân được cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

STT

Tên thương nhân

Địa chỉ trụ sở chính, điện thoại, Fax

Số Giấy phép, ngày cấp

Được phép mua của các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá

1
2

II. Tình hình kinh doanh của thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá

STT

Tên thương nhân

Tên của các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá

Tồn kho trong kỳ

Mua vào trong kỳ

Bán ra trong kỳ

Số lượng

(1.000 bao)

Trị giá

(1.000 VNĐ)

Số lượng

(1.000 bao)

Trị giá

(1.000 VNĐ)

Số lượng

(1.000 bao)

Trị giá

(1.000 VNĐ)

1
2
….

Tổng cộng

III. Kiến nghị, đề xuất

Người lập báo cáo
(ký, ghi rõ họ tên)

Phụ lục 67

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / … …………., ngày …… tháng ……. năm 20 ………

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH THUỐC LÁ

( 6 tháng đầu năm … … … ( hoặc 6 tháng cuối năm … .. ) ; cả năm … … .. )

Kính gửi:

– Bộ Công Thương;
– Bộ Tài chính.

ĐVT: 1.000 VND; Triệu bao

Số TT Sản phẩm Đơn vị tính Sản lượng Thuế nhập khẩu Thuế TTĐB Đơn giá ( đã có thuế TTĐB ) chưa Hóa Đơn đỏ VAT Doanh thu Lợi nhuận Thuế GTGT
Số lượng tồn đầu kỳ Số lượng sản xuất trong kỳ Số lượng nhập khẩu trong kỳ Số lượng tồn cuối kỳ Số lượng tiêu thụ trong kỳ Số lượng xuất khẩu trong kỳ Giá tính thuê Thuế suất Tổng số Điều chỉnh Thuế suất Tổng số Điều chỉnh Thuế suất Tổng số Điều chỉnh
1 Sản phẩm A
2 Sản phẩm B
Sản phẩm …

Doanh nghiệp xin cam kết những kê khai trên đây là đúng, nếu sai doanh nghiệp trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý. / .

Người lập báo cáo
(ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(ký tên, đóng dấu)

Chú thích :
– Đối với sản lượng xuất khẩu thì dòng ” thuế suất ” thuế TTĐB không ghi, thuế GTGT ghi 0 % .
– Đối với sản lượng sản xuất trong kỳ ( sản xuất trong nước ) thì phần ” thuế nhập khẩu ” không ghi .
– Đơn vị báo cáo giải trình lập Báo cáo trong file EXCEL và gửi file mềm qua thư điện tử cho đơn vị chức năng nhận báo cáo giải trình để tổng hợp .

Phụ lục 68

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / … …………., ngày …… tháng ……. năm 20 ………

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU, GIẤY CUỐN ĐIẾU THUỐC LÁ ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC LÁ TIÊU THỤ TRONG NƯỚC

( 6 tháng đầu năm … … … ( hoặc 6 tháng cuối năm … .. ) ; cả năm … … .. )

Kính gửi: Bộ Công Thương

Số TT

Khoản mục

ĐVT

Thực hiện nhập khẩu năm 20(1)..

Tồn kho đầu kỳ (đầu năm

20(2)…)

Số lượng được phép nhập khẩu năm(3)…

Thực hiện nhập khẩu 6 tháng năm

20…(4)

Ước thực hiện năm

20…(5)

Tồn kho cuối kỳ (6)

I

Nguyên liệu thuốc lá sợi, trong đó:

Tấn
1 Nhập khẩu trực tiếp Tấn
2 Nhập khẩu ủy thác Tấn

II

Nguyên liệu lá thuốc lá, trong đó:

Tấn
1 Nhập khẩu trực tiếp Tấn
2 Nhập khẩu ủy thác Tấn

III

Giấy cuốn điếu, trong đó:

Tấn
1 Nhập khẩu trực tiếp Tấn
2 Nhập khẩu ủy thác Tấn

Người lập báo cáo
(ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(ký tên, đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Thực hiện của năm trước .
( 2 ) : Tồn kho đầu kỳ của năm báo cáo giải trình
( 3 ) : Số lượng được phép nhập khẩu của năm báo cáo giải trình
( 4 ) : Thực hiện nhập khẩu 6 tháng của năm báo cáo giải trình
( 5 ) : Ước triển khai cả năm của năm báo cáo giải trình
( 6 ) : Tồn kho cuối kỳ của năm báo cáo giải trình

Phụ lục 69

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / … …………., ngày …… tháng ……. năm 20 ………

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH MUA BÁN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ TRONG NƯỚC

( 6 tháng đầu năm … … … ( hoặc 6 tháng cuối năm … .. ) ; cả năm … … .. )
Kính gửi : Bộ Công Thương

Số TT

Loại nguyên liệu

ĐVT

Số lượng mua

Hợp đồng mua bán số ngày, tháng, năm

Tên, địa chỉ doanh nghiệp bán

1 Lá thuốc lá Tấn
2 Sợi thuốc lá Tấn
3 Cọng thuốc lá Tấn
4 Thuốc lá tấm Tấn
… thuốc lá .. Tấn

Tổng số

Tấn

Doanh nghiệp xin cam kết ràng buộc những kê khai trên đây là đúng, nếu sai doanh nghiệp trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý. / .

Người lập báo cáo
(ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(ký tên, đóng dấu)

Chú thích :
Trường hợp là tổng hợp công ty mẹ-công ty con thì công ty mẹ là đầu mối tổng hợp để báo cáo giải trình Bộ Công Thương về tình hình mua và bán nguyên vật liệu thuốc lá trong nước .

Phụ lục 70

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / … …………., ngày …… tháng ……. năm 20 ………

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY THUỐC LÁ

( 6 tháng đầu năm … … … ( hoặc 6 tháng cuối năm … .. ) ; cả năm … … .. )
Kính gửi : Sở Công Thương tỉnh …

Số TT

Khoản mục

ĐVT

Thực hiện đầu tư năm

20(1)..

Kế hoạch đầu tư năm

20(2)…)

Thực hiện đầu tư 6 tháng năm(3)…

Thực hiện năm

20…(4)

Kế hoạch năm

20…(5)

I

Tổng diện tích

ha

II

Tổng sản lượng

Tấn

Trong đó :

1

Đầu tư trực tiếp (6):

1.1 Diện tích ha
1.2 Sản lượng Tấn

2

Đầu tư gián tiếp (6)

Tấn
1.1 Diện tích ha
1.2 Sản lượng Tấn

Doanh nghiệp xin cam kết ràng buộc những kê khai trên đây là đúng, nếu sai doanh nghiệp trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý. / .

Người lập báo cáo
(ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(ký tên, đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Thực hiện góp vốn đầu tư của năm trước .
( 2 ) : Kế hoạch góp vốn đầu tư của năm báo cáo giải trình
( 3 ) : Thực hiện 6 tháng của năm báo cáo giải trình
( 4 ) : Thực hiện cả năm của năm báo cáo giải trình
( 5 ) : Kế hoạch năm sau
( 6 ) : Ghi đơn cử diện tích quy hoạnh, sản lượng của từng địa phương ( từ cấp huyện, tỉnh ) góp vốn đầu tư .

Phụ lục 71

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / … …………., ngày …… tháng ……. năm 20 ………

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU ỦY THÁC NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ

( 6 tháng đầu năm … … … ( hoặc 6 tháng cuối năm … .. ) ; cả năm … … .. )
Kính gửi : Sở Công Thương tỉnh …

Số TT

Loại nguyên liệu

ĐVT

Số lượng nhập khẩu

Hợp đồng NK ủy thác số ngày, tháng, năm 

Tên doanh nghiệp ủy thác NK

Số lượng xuất khẩu

Hợp đồng XNK ủy thác số ngày, tháng, năm

Tên doanh nghiệp ủy thác XK

1 Lá thuốc lá Tấn
2 Sợi thuốc lá Tấn
3 Cọng thuốc lá Tấn
.. … thuốc lá … Tấn

Tổng số

Tấn

Doanh nghiệp xin cam kết những kê khai trên đây là đúng, nếu sai doanh nghiệp trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý. / .

Người lập báo cáo
(ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(ký tên, đóng dấu)

Phụ lục 72

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / … …………., ngày …… tháng ……. năm 20 ………

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH CHẾ BIẾN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ

Kính gửi : Bộ Công Thương

Số TT

Loại nguyên liệu

ĐVT

Chế biến nguyên liệu phục vụ sản xuất trong nước

Chế biến nguyên liệu sản xuất xuất khẩu

Chế biến nguyên liệu gia công xuất khẩu

1 Lá thuốc lá Tấn
2 Sợi thuốc lá Tấn
3 Cọng thuốc lá … Tấn
….. thuốc lá ..

Tổng số

Tấn

Doanh nghiệp xin cam kết những kê khai trên đây là đúng, nếu sai doanh nghiệp trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý. / .

Người lập báo cáo
(ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(ký tên, đóng dấu)

Phụ lục 73

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / … …………., ngày …… tháng ……. năm 20 ………

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT XUẤT KHẨU, GIA CÔNG XUẤT KHẨU NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ

Kính gửi : Bộ Công Thương

TT Nội dung triển khai ( 1 ) Hợp đồng số, ngày, năm tháng Văn bản được cho phép triển khai của Bộ Công Thương Số lượng nguyên vật liệu được phép nhập khẩu Số lượng nguyên vật liệu đã nhập khẩu Số lượng nguyên vật liệu đã sản xuất hoặc gia công Số lượng nguyên vật liệu đã thanh khoản Ghi chú
1
2
3

Doanh nghiệp xin cam kết những kê khai trên đây là đúng, nếu sai doanh nghiệp trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý. / .

Người lập báo cáo
(ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(ký tên, đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Ghi đơn cử nội dung thực thi sản xuất xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu .

Phụ lục 74

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / … …………., ngày …… tháng ……. năm 20 ………

BÁO CÁO

HIỆN TRẠNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH THUỐC LÁ NĂM 20 …

Kính gửi : Bộ Công Thương

Số TT

Tên máy móc, thiết bị

ĐVT

Số lượng

Nhãn hiệu, xuất xứ

Năm

Công suất (triệu bao)

Hiệu suất sử dụng

(%)

Năng lực

(triệu bao/năm/3 ca)

Số máy tăng trong kỳ(1)

Sử dụng để SX TL tiêu thụ trong nước/sản xuất TL xuất khẩu

Sản xuất

sử dụng

Thiết kế

Thực tế

1 Tổng số máy cuốn điếu, trong đó :
– Máy cuốn điếu A
– Máy cuốn điếu B
– Máy cuốn điếu ….
cái
2 Tổng số máy đóng bao, trong đó :
– Máy đóng bao A
– Máy đóng bao B
– Máy đóng bao ….
cái

Doanh nghiệp xin cam kết những kê khai trên đây là đúng, nếu sai doanh nghiệp trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý. / .

Người lập báo cáo
(ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(ký tên, đóng dấu)

Chú thích :
( 1 ) : Ghi đơn cử là góp vốn đầu tư máy mới hay thay thế sửa chữa máy cũ

Phụ lục 75

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

TÊN NHÀ CUNG CẤP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : … .. / 201 … / BC – … …………., ngày …… tháng ……. năm 20 ………

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH BÁN HÀNG THEO ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

( 6 tháng đầu năm … .. ( hoặc 6 tháng cuối năm … … .. ) ; cả năm … … .. )
Kính gửi : Bộ Công Thương ( Vụ Thị trường trong nước ) ;
Sở Công Thương … … …. ( nơi thương nhân đặt trụ sở ) .

TÊN NHÀ CUNG CẤP:

Trụ sở tại :
Điện thoại : … … … … .. Fax : … … … … … …

STT

Tên thương nhân mua bán sản phẩm thuốc lá

Trụ sở chính

Địa bàn bán

TL không đầu lọc

TL đầu lọc bao mềm

TL đầu lọc bao cứng

Tổng cộng

Số lượng

(1000 bao)

Trị giá

(1000 VNĐ)

Số lượng

(1000 bao)

Trị giá

(1000 VNĐ)

Số lượng

(1000 bao)

Trị giá

(1000

VNĐ)

Số lượng

(1000 bao)

Trị giá

(1000 VNĐ)

I.

THƯƠNG NHÂN PHÂN PHỐI SẢN PHẨM THUỐC LÁ

1
2
CỘNG MỤC ( I )

II.

THƯƠNG NHÂN BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ

1
2
CỘNG MỤC ( II )

III

THƯƠNG NHÂN BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ

1
2
CỘNG MỤC ( III )

TỔNG CỘNG MỤC (I) + (II) + (III)

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(ký tên, đóng dấu)

Phụ lục 76

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

TÊN NHÀ CUNG CẤP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : … .. / 201 … / BC – … …………., ngày …… tháng ……. năm 20 ………

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH BÁN HÀNG THEO NHÃN HIỆU SẢN PHẨM THUỐC LÁ

( 6 tháng đầu năm … … … ( hoặc 6 tháng cuối năm … .. ) ; cả năm … … .. )
Kính gửi : Bộ Công Thương ( Vụ Thị trường trong nước ) ;
Sở Công Thương … … …. ( nơi thương nhân đặt trụ sở ) .

TÊN NHÀ CUNG CẤP:

Trụ sở tại :
Điện thoại : … … … … .. Fax : … … … … … …

STT

Nhãn hiệu sản phẩm thuốc lá

TL không đầu lọc

TL đầu lọc bao mềm

TL đầu lọc bao cứng

Tổng cộng

Số lượng

(1000 bao)

Trị giá

(1000 VNĐ)

Số lượng

(1000 bao)

Trị giá

(1000 VNĐ)

Số lượng

(1000 bao)

Trị giá

(1000 VNĐ)

Số lượng

(1000 bao)

Trị giá

(1000 VNĐ)

I. Nhãn quốc tế

1
2
3

II. Nhãn trong nước

1
2
3

TỔNG CỘNG

Phụ lục 77

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

TÊN THƯƠNG NHÂN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : … .. / 201 … / BC – … …………., ngày …… tháng ……. năm 20 ………

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA THƯƠNG NHÂN PHÂN PHỐI SẢN PHẨM THUỐC LÁ

( 6 tháng đầu năm … … … ( hoặc 6 tháng cuối năm … .. ) ; cả năm … … .. )
Kính gửi : Bộ Công Thương ( Vụ thị trường trong nước )
Sở Công Thương ……. ( nơi thương nhân đạt trụ sở )
Tên thương nhân …
Trụ sở tại …..
Điện thoại …… Fax …
Số Giấy phép bán sỉ mẫu sản phẩm thuốc lá : … … …. do …. cấp ngày …. tháng … năm … .
Giấy phép bán sỉ loại sản phẩm thuốc lá được cấp sửa đổi, bổ trợ số : … … …. do …. cấp ngày …. tháng … năm …. ( nếu có )

I Tình hình phân phối mẫu sản phẩm thuốc lá

STT

Mua của các Nhà cung cấp, các thương nhân phân phối

Tồn kho trong kỳ

Mua vào trong kỳ

Bán ra trong kỳ

Số lượng

(1.000 bao)

Trị giá

(1.000 VNĐ)

Số lượng

(1.000 bao)

Trị giá

(1.000 VNĐ)

Số lượng

(1.000 bao)

Trị giá

(1.000 VNĐ)

1
2
3

Tổng cộng

II

Chi tiết tình hình bán hàng tại các tỉnh, thành phố

STT

Mua của các Nhà cung cấp, các thương nhân phân phối

Tỉnh….

Tỉnh….

Tỉnh….

Số lượng

(1.000 bao)

Trị giá

(1.000 VNĐ)

Số lượng

(1.000 bao)

Trị giá

(1.000 VNĐ)

Số lượng

(1.000 bao)

Trị giá

(1.000 VNĐ)

1
2
3

Tổng cộng

III.

Chi tiết tình hình bán hàng tại các địa điểm bán lẻ

STT

Địa chỉ, điện thoại của các địa điểm bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Tồn kho trong kỳ

Mua vào trong kỳ

Bán ra trong kỳ

Số lượng

(1.000 bao)

Trị giá

(1.000 VNĐ)

Số lượng

(1.000 bao)

Trị giá

(1.000 VNĐ)

Số lượng

(1.000 bao)

Trị giá

(1.000 VNĐ)

1
2
3

Tổng cộng

IV. Kiến nghị, đề xuất…

Người lập báo cáo
(ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(ký tên, đóng dấu)

Phụ lục 78

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

TÊN THƯƠNG NHÂN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : … .. / 201 … / BC – … …………., ngày …… tháng ……. năm 20 ………

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA THƯƠNG NHÂN BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ

( 6 tháng đầu năm … … … ( hoặc 6 tháng cuối năm … .. ) ; cả năm … … .. )
Kính gửi : Sở Công Thương
Sở Công Thương ……. ( nơi thương nhân đạt trụ sở )
Tên thương nhân …
Trụ sở tại …..
Điện thoại …… Fax …
Số Giấy phép bán sỉ mẫu sản phẩm thuốc lá : … … …. do …. cấp ngày …. tháng … năm … .
Giấy phép bán sỉ mẫu sản phẩm thuốc lá được cấp sửa đổi, bổ trợ số : … … …. do …. cấp ngày …. tháng … năm …. ( nếu có )

I

Tình hình phân phối sản phẩm thuốc lá

STT

Mua của các Nhà cung cấp, các thương nhân phân phối

Tồn kho trong kỳ

Mua vào trong kỳ

Bán ra trong kỳ

Số lượng

(1.000 bao)

Trị giá

(1.000 VNĐ)

Số lượng

(1.000 bao)

Trị giá

(1.000 VNĐ)

Số lượng

(1.000 bao)

Trị giá

(1.000 VNĐ)

1
2
3

Tổng cộng

II

Chi tiết tình hình bán hàng tại các tỉnh, thành phố

STT

Mua của các Nhà cung cấp, các thương nhân phân phối

Tỉnh….

Tỉnh….

Tỉnh….

Số lượng

(1.000 bao)

Trị giá

(1.000 VNĐ)

Số lượng

(1.000 bao)

Trị giá

(1.000 VNĐ)

Số lượng

(1.000 bao)

Trị giá

(1.000 VNĐ)

1
2
3

Tổng cộng

III.

Chi tiết tình hình bán hàng tại các địa điểm bán lẻ

STT

Địa chỉ, điện thoại của các địa điểm bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Tồn kho trong kỳ

Mua vào trong kỳ

Bán ra trong kỳ

Số lượng

(1.000 bao)

Trị giá

(1.000 VNĐ)

Số lượng

(1.000 bao)

Trị giá

(1.000 VNĐ)

Số lượng

(1.000 bao)

Trị giá

(1.000 VNĐ)

1
2
3

Tổng cộng

IV. Kiến nghị, đề xuất…

Người lập báo cáo
(ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(ký tên, đóng dấu)

Phụ lục 79

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

TÊN THƯƠNG NHÂN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : … .. / 201 … / BC – … …………., ngày …… tháng ……. năm 20 ………

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA THƯƠNG NHÂN BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ

( 6 tháng đầu năm … … … ( hoặc 6 tháng cuối năm … .. ) ; cả năm … … .. )
Tên thương nhân …
Trụ sở tại …..
Điện thoại …… Fax …
Số Giấy phép kinh doanh bán lẻ mẫu sản phẩm thuốc lá : … … …. do …. cấp ngày …. tháng … năm … .
Giấy phép kinh doanh bán lẻ mẫu sản phẩm thuốc lá được cấp sửa đổi, bổ trợ số : … … …. do …. cấp ngày …. tháng … năm …. ( nếu có )

I. Tình hình phân phối sản phẩm thuốc lá

STT

Mua của các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá

Tồn kho trong kỳ

Mua vào trong kỳ

Bán ra trong kỳ

Số lượng

(1.000 bao)

Trị giá

(1.000 VNĐ)

Số lượng

(1.000 bao)

Trị giá

(1.000 VNĐ)

Số lượng

(1.000 bao)

Trị giá

(1.000 VNĐ)

1
2
3

Tổng cộng

II. Kiến nghị, đề xuất…..

Người lập báo cáo
(ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(ký tên, đóng dấu)

Phụ lục 80

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

DANH MỤC

MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH THUỐC LÁ

I. Dây chuyền chế biến nguyên liệu thuốc lá

A. Công đoạn chế biến lá

1. Máy cắt đầu lá
2. Xy lanh làm ẩm
3. Hầm ủ lá ( xy lô trữ và ủ lá )
4. Máy sấy lá ( sấy, làm nguội, làm dịu )
5. Hệ thống cân và đóng ( ép ) kiện lá

B. Công đoạn chế biến cọng

1. Xy lanh làm ẩm cọng lần 1
2. Xy lanh làm ẩm cọng lần 2
3. Hệ thống tước cọng, tách lá
4. Máy sấy cọng ( sấy, làm nguội, làm dịu )
5. Máy phân loại, làm sạch cọng
6. Hệ thống cân và đóng ( ép ) kiện cọng

II. Dây chuyền chế biến sợi thuốc lá

A. Công đoạn lá

1. Thiết bị hấp chân không
2. Máy cắt kiện lá
3. Xy lanh làm ẩm lá
4. Xy lanh gia liệu
5. Hầm ủ lá ( xy lô trữ và ủ lá )
6. Thiết bị dò sắt kẽm kim loại
7. Máy thái lá
8. Thiết bị trương nở sợi
9. Thiết bị sấy
10. Thiết bị phân ly sợi
11. Hệ thống những cân định lượng

B. Công đoạn cọng

1. Máy tước cọng
2. Thiết bị gia ẩm cọng lần 1
3. Hầm ủ cọng ( xy lô trữ và ủ cọng )
4. Thiết bị gia ẩm cọng lần 2
5. Thiết bị cán cọng
6. Máy thái cọng
7. Thiết bị trương nở cọng
8. Thiết bị sấy cọng
9. Thiết bị phân ly cọng
10. Hầm ủ cọng ( xy lô ủ sợi cọng )
11. Hệ thống những cân định lượng

C. Công đoạn phối trộn sợi

1. Thiết bị phun hương
2. Hầm ủ sợi ( xy lô ủ sợi )
3. Hệ thống luân chuyển sợi thuốc lá đến máy vấn điếu ( bằng khí động học hoặc cơ học )

III. Dây chuyền chế biến thuốc lá tấm và các chế phẩm thay thế khác dùng để sản xuất các sản phẩm thuốc lá

IV. Máy móc thiết bị sản xuất thuốc lá điếu

A. Công đoạn vấn điếu – ghép đầu lọc

1. Máy vấn điếu
2. Máy ghép đầu lọc
3. Máy nạp khay

B. Công đoạn đóng bao

1. Máy đóng bao
2. Máy đóng bóng kính bao
3. Máy đóng tút
4. Máy đóng bóng kính tút
5. Máy đóng thùng carton .

Phụ lục 81

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN KIỂM TRA

Thực hiện Quyết định số / QĐ – ….. ngày ……. tháng ……. năm …… của …. ( 1 ) về việc xây dựng Đoàn kiểm tra hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại thuốc lá, ngày hôm nay vào hồi ……… giờ … ……. ngày …….. tháng …….. năm ……
Đoàn kiểm tra, triển khai hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại tại doanh nghiệp : ……………………………., hiệu quả như sau :

I. Thông tin chung

1. Tên doanh nghiệp kiểm tra : … … … … … … … … ……………………………………
Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …………………….
Điện thoại : …………………………… Fax : ………………….
2. Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ( hoặc giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ) số : … … …. do … ……………….. cấp …………… ngày …. tháng ……. năm …
3. Giấy phép ( hoặc Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo ) …. ( 2 ) số : … .. do … … cấp ….. ngày … tháng ….. năm …
4. Đoàn kiểm tra được xây dựng theo Quyết định số : ………………………………………
5. Thành phần đoàn kiểm tra gồm những Ông ( Bà ) có tên sau đây : ………………………..
6. Đại diện doanh nghiệp được kiểm tra ………………………………… chức vụ ……………..

II. Nội dung và kết quả kiểm tra

Kiểm tra việc tuân thủ những lao lý tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá và Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 pháp luật chi tiết cụ thể 1 số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá .

TT

Nội dung kiểm tra

Kết quả

Ghi chú

Đạt

Không đạt

A. Điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

1 Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại
2 Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư trồng cây thuốc lá
3 Quy mô góp vốn đầu tư, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và con người
4 Bảng kê list lao động và hợp đồng lao động kỹ thuật
5 Bảng kê hợp đồng và hợp đồng góp vốn đầu tư trồng cây thuốc lá với người trồng cây thuốc lá
6 Bảng kê hóa đơn, chứng từ góp vốn đầu tư trồng cây thuốc lá cho người trồng cây thuốc lá và tổng giá trị góp vốn đầu tư
7 Bảng kê hóa đơn, chứng từ thu mua nguyên vật liệu của người trồng cây thuốc lá và tổng sản lượng thu mua
8 Điều kiện về quá trình kinh doanh thương mại nguyên vật liệu thuốc lá
9 Điều kiện về bảo vệ thiên nhiên và môi trường, phòng, chống cháy nổ

B. Điều kiện mua bán nguyên liệu thuốc lá

1 Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại
2 Giấy phép mua và bán nguyên vật liệu thuốc lá
3 Địa điểm kinh doanh thương mại cố định và thắt chặt, địa chỉ rõ ràng
4 Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị con người
5 Hợp đồng nhập khẩu ủy thác nguyên vật liệu thuốc lá
6 Điều kiện về bảo vệ môi trường tự nhiên, phòng, chống cháy nổ

C. Điều kiện về chế biến nguyên liệu thuốc lá

1 Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại
2 Giấy phép chế biến nguyên vật liệu thuốc lá
3 Diện tích của cơ sở chế biến nguyên vật liệu thuốc lá
4 Kho nguyên vật liệu thuốc lá
5 Dây chuyền máy móc thiết bị chuyên ngành đồng điệu
6 Trang thiết bị kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu
7 Nguồn gốc máy móc thiết bị
8 Hợp đồng với người lao động
9 Hợp đồng góp vốn đầu tư trồng cây thuốc lá
10 Tiêu chuẩn nguyên vật liệu thuốc lá
11 Phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy
12 Địa điểm đặt cơ sở chế biến tương thích với quy hoạch

D. Điều kiện về sản xuất sản phẩm thuốc lá

1 Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại
2 Giấy phép sản xuất mẫu sản phẩm thuốc lá
3 Đầu tư trồng cây thuốc lá
4 Sử dụng nguyên vật liệu thuốc lá
5 Máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá
6 Quy chuẩn kỹ thuật về mẫu sản phẩm thuốc lá
7 Sở hữu thương hiệu hàng hoá
8 Phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy
9 Vệ sinh thiên nhiên và môi trường

III. Kết luận, kiến nghị và xử lý

1. Kết luận

1.1 Các pháp luật doanh nghiệp triển khai tốt : … … … … ………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
1.2. Những mặt còn sống sót : ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

2. Kiến nghị

2.1. Kiến nghị của Đoàn kiểm tra so với doanh nghiệp ………………………………
2.2. Kiến nghị của doanh nghiệp so với Đoàn kiểm tra ……………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………

3. Xử lý………………………………………………………………………..

Đoàn kiểm tra kết thúc hồi………giờ……..ngày…….tháng …….năm……
Biên bản được lập thành 02 bản có nội dung như nhau. Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận nội dung ghi trong biên bản là đúng và ký tên. 01 bản được giao cho đoàn kiểm tra và 01 bản được giao cho doanh nghiệp được kiểm tra.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(ký tên, đóng dấu)

Trưởng đoàn kiểm tra
(ký tên)

Chú thích :
( 1 ) : Tên cơ quan kiểm tra
( 2 ) : Ghi tên Giấy phép, Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo trồng cây thuốc lá ( ví dụ : Giấy phép sản xuất loại sản phẩm thuốc lá … ) .

Phụ lục 82

( Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương )

TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN KIỂM TRA

Thực hiện Quyết định số / QĐ – ….. ngày ……. tháng …. năm …… của …. ( 1 ) về việc xây dựng Đoàn kiểm tra điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại và hoạt động giải trí kinh doanh thương mại loại sản phẩm thuốc lá, ngày hôm nay vào hồi ……. giờ … …. ngày ….. tháng …… năm …..
Đoàn kiểm tra, triển khai thao tác tại doanh nghiệp : ……………………….., hiệu quả như sau :

I. Thông tin chung

1. Tên doanh nghiệp kiểm tra : … … … … … … … … ……………………………………
Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …………………….
Điện thoại : …………………………… Fax : ………………….
2. Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh số : … …. do … ………… cấp ngày …………..
3. Giấy phép ………. ( 2 ) số : … .. do … … cấp ….. ngày …
4. Đoàn kiểm tra được xây dựng theo Quyết định số : ……………………………..
5. Thành phần đoàn kiểm tra gồm những Ông ( Bà ) có tên sau đây : …………………
6. Đại diện doanh nghiệp được kiểm tra ……………………… chức vụ ……………..

II. Nội dung và kết quả kiểm tra

Kiểm tra việc tuân thủ những lao lý tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể một số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống mối đe dọa của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá và Thông tư số 21/2013 / TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương pháp luật chi tiết cụ thể một số ít điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của nhà nước lao lý cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Phòng, chống tai hại của thuốc lá về kinh doanh thương mại thuốc lá .

TT

Nội dung kiểm tra

Kết quả

Ghi chú

Đạt

Không đạt

A. Điều kiện mua bán sản phẩm thuốc lá

1 Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại
2 Địa điểm kinh doanh thương mại
3 Hệ thống phân phối mẫu sản phẩm thuốc lá của thương nhân
4 Văn bản ra mắt, hợp đồng với nhà phân phối hoặc thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán sỉ
5 Kho hàng ( hoặc mạng lưới hệ thống kho hàng )
6 Phương tiện vận tải đường bộ
7 Năng lực kinh tế tài chính
8 Cam kết của thương nhân về bảo vệ tuân thủ vừa đủ những nhu yếu về phòng cháy, chữa cháy
9 Cam kết của thương nhân về bảo vệ tuân thủ không thiếu những nhu yếu về bảo vệ thiên nhiên và môi trường
10 Phù hợp quy hoạch mạng lưới mua và bán loại sản phẩm thuốc lá

B. Hồ sơ lưu trữ của thương nhân mua bán sản phẩm thuốc lá

1 Đơn đề xuất
2 Bản sao Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp hoặc Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh nghiệp
3 Bản sao những văn bản ra mắt, hợp đồng mua và bán của Nhà phân phối hoặc nhà phân phối hoặc nhà bán sỉ mẫu sản phẩm thuốc lá
4 Hồ sơ về khu vực kinh doanh thương mại
5 Báo cáo tác dụng kinh doanh thương mại của doanh nghiệp ( trường hợp xin cấp lại giấy phép )
6 Bảng kê list thương nhân, bản sao Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp hoặc Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại và Giấy ghi nhận mã số thuế, Giấy phép kinh doanh thương mại loại sản phẩm thuốc lá ( nếu đã kinh doanh thương mại ) của những thương nhân đã hoặc sẽ thuộc mạng lưới hệ thống phân phối mẫu sản phẩm thuốc lá
7 Hồ sơ về phương tiện đi lại vận tải đường bộ
8 Hồ sơ về năng lượng kinh tế tài chính
9 Tài liệu chứng tỏ quyền sử dụng kho hàng
10 Bản cam kết của doanh nghiệp về bảo vệ tuân thủ không thiếu những nhu yếu điều kiện kèm theo về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ thiên nhiên và môi trường so với kho hàng

III. Kết luận, kiến nghị và xử lý

1. Kết luận

1.1 Các lao lý doanh nghiệp thực thi tốt : … … … … …………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
1.2. Những mặt còn sống sót :
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..

2. Kiến nghị

2.1. Kiến nghị của Đoàn kiểm tra so với doanh nghiệp ………………………………….
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
2.2. Kiến nghị của doanh nghiệp so với Đoàn kiểm tra …………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..

3. Xử lý…………………………………………………………………………..

Đoàn kiểm tra kết thúc hồi ……… giờ …….. ngày ……. tháng ……. năm ……
Biên bản được lập thành 02 bản có nội dung như nhau. Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận nội dung ghi trong biên bản là đúng và ký tên. 01 bản được giao cho đoàn kiểm tra và 01 bản được giao cho doanh nghiệp được kiểm tra .

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(ký tên, đóng dấu)

Trưởng đoàn kiểm tra
(ký tên)

Chú thích :
( 1 ) : Tên cơ quan kiểm tra .
( 2 ) : Ghi tên Giấy phép mua và bán loại sản phẩm thuốc lá ( ví dụ : Giấy phép phân phối loại sản phẩm thuốc lá … ) .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.