Thông tư 20/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 25/09/2014

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

Tình trạng : Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
——–

Số : 20/2014 / TT-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2014

BAN HÀNH CÁC BIỂU MẪU ĐỂ SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, BIỆN PHÁP THAY THẾ XỬ LÝ HÀNH CHÍNH QUẢN LÝ TẠI GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN THEO QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2013/NĐ-CP NGÀY 30/9/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp;

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định các biểu mẫu để sử dụng trong quá trình áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; biện pháp thay thế xử lý hành chính quản lý tại gia đình đối với người chưa thành niên như sau:

Thông tư này phát hành những loại biểu mẫu để cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan sử dụng trong quy trình lập hồ sơ ý kiến đề nghị, xem xét quyết định hành động và thi hành quyết định hành động, vận dụng giải pháp giải quyết và xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị xã ; xem xét quyết định hành động và thi hành quyết định hành động quản trị tại mái ấm gia đình so với người chưa thành niên .

Các biểu mẫu để sử dụng trong lực lượng Công an nhân dân triển khai theo lao lý của Bộ trưởng Bộ Công an .

Ban hành kèm theo Thông tư này 29 biểu mẫu sau :

1. Mẫu số 01 : Đề nghị lập hồ sơ ý kiến đề nghị vận dụng giải pháp giáo dục tại xã, phường, thị xã ;

2. Mẫu số 02 : Thông báo về việc chuyển hồ sơ ý kiến đề nghị vận dụng giải pháp giáo dục tại xã, phường, thị xã ;

3. Mẫu số 03 a : Bản tường trình của người vi phạm bị ý kiến đề nghị vận dụng giải pháp giáo dục tại xã, phường, thị xã ;

4. Mẫu số 03 b : Bản tường trình của người vi phạm bị ý kiến đề nghị vận dụng giải pháp quản trị tại mái ấm gia đình ;

5. Mẫu số 04 : Báo cáo kiểm tra tính pháp lý hồ sơ ý kiến đề nghị vận dụng giải pháp giáo dục tại xã, phường, thị xã ;

6. Mẫu số 05 a : Quyết định về việc vận dụng giải pháp giáo dục tại xã, phường, thị xã ;

7. Mẫu số 05 b : Quyết định về việc vận dụng giải pháp quản trị tại mái ấm gia đình ;

8. Mẫu số 06 a : Quyết định về việc không vận dụng giải pháp giáo dục tại xã, phường, thị xã ;

9. Mẫu số 06 b : Quyết định về việc chấm hết giải pháp quản trị tại mái ấm gia đình ;

10. Mẫu số 07 a : Quyết định phân công người trực tiếp quản trị, giáo dục, giúp sức người bị vận dụng giải pháp giáo dục tại xã, phường, thị xã ;

11. Mẫu số 07 b : Quyết định phân công người phối hợp với mái ấm gia đình thực thi giải pháp quản trị tại mái ấm gia đình ;

12. Mẫu số 08 a : Kế hoạch quản trị, giáo dục, trợ giúp người được giáo dục tại xã, phường, thị xã ;

13. Mẫu số 08 b : Kế hoạch quản trị, giám sát người chưa thành niên chấp hành giải pháp quản trị tại mái ấm gia đình ;

14. Mẫu số 09 a : Bản cam kết của người được giáo dục tại xã, phường, thị xã ;

15. Mẫu số 09 b : Bản cam kết của cha mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên bị đề xuất vận dụng giải pháp quản trị tại mái ấm gia đình ;

16. Mẫu số 10 : Biên bản cuộc họp góp ý so với người đang chấp hành giải pháp giáo dục tại xã, phường, thị xã ;

17. Mẫu số 11 : Báo cáo hiệu quả giám sát giáo dục, giúp sức người được giáo dục tại xã, phường, thị xã ;

18. Mẫu số 12 : Báo cáo của người được giáo dục về việc chấp hành quyết định hành động vận dụng giải pháp giáo dục tại xã, phường, thị xã ;

19. Mẫu số 13 a : Đơn xin phép vắng mặt tại nơi cư trú ( người đang chấp hành quyết định hành động giáo dục tại xã, phường, thị xã ) ;

20. Mẫu số 13 b : Đơn xin phép vắng mặt tại nơi cư trú ( người chưa thành niên đang chấp hành quyết định hành động giáo dục tại xã, phường, thị xã ) ;

21. Mẫu số 14 a : Đơn xin phép đổi khác nơi cư trú ( người đang chấp hành quyết định hành động giáo dục tại xã, phường, thị xã ) ;

22. Mẫu số 14 b : Đơn xin phép đổi khác nơi cư trú ( người chưa thành niên đang chấp hành quyết định hành động giáo dục tại xã, phường, thị xã ) ;

23. Mẫu số 15 : Quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định hành động vận dụng giải pháp giáo dục tại xã, phường, thị xã trong trường hợp truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự so với hành vi phạm tội được thực thi trước hoặc trong thời hạn chấp hành giải pháp giáo dục tại xã, phường, thị xã ;

24. Mẫu số 16 : Đơn đề xuất miễn chấp hành phần thời hạn còn lại của quyết định hành động vận dụng giải pháp giáo dục tại xã, phường, thị xã ;

25. Mẫu số 17 : Quyết định miễn chấp hành phần thời hạn còn lại của quyết định hành động giáo dục tại xã, phường, thị xã ;

26. Mẫu số 18 : Giấy ghi nhận đã chấp hành xong quyết định hành động giáo dục tại xã, phường, thị xã ;

27. Mẫu số 19 : Thông báo về việc chuyển hồ sơ vận dụng giải pháp giáo dục tại xã, phường, thị xã để liên tục thi hành ;

28. Mẫu số 20 : Sổ theo dõi sự văn minh của người bị vận dụng giải pháp giáo dục tại xã, phường, thị xã ;

29. Mẫu số 21 : Biểu mẫu thống kê số lượng người bị vận dụng giải pháp giáo dục tại xã, phường, thị xã .

Điều 3. Sử dụng biểu mẫu

Các cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể khi sử dụng biểu mẫu pháp luật tại Điều 2 Thông tư này phải bảo vệ thống nhất, khá đầy đủ những nội dung theo lao lý .

1. Thông tư này có hiệu lực hiện hành thi hành kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2014 .

2. Thông tư này phát hành những biểu mẫu thay thế sửa chữa những biểu mẫu đã phát hành trước đây để sử dụng trong quy trình lập hồ sơ ý kiến đề nghị, xem xét quyết định hành động, thi hành quyết định hành động vận dụng giải pháp giải quyết và xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị xã .

3. Trong quy trình tiến hành triển khai, nếu có khó khăn vất vả, vướng mắc hoặc có yếu tố phát sinh, đề xuất những cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể kịp thời phản ánh về Bộ Tư pháp để nghiên cứu và điều tra, sửa đổi, bổ trợ cho tương thích. / .

Nơi nhận:

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– VP Quốc hội; VP Chủ tịch nước; VP Chính phủ;
– Văn phòng Tổng bí thư;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật – Bộ Tư pháp;
– Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Công báo Chính phủ;
– Cổng Thông tin điện tử: Chính phủ, Bộ Tư pháp;
– Bộ Tư pháp: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các đơn vị thuộc Bộ;
– Lưu: VT, Cục QLXLVPHC&TDTHPL(02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thúy Hiền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *