Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện hoạt động khuyến nông

Ngày 04/11/2019, Bộ Tài chính phát hành Thông tư số 75/2019 / TT-BTC ​ lao lý việc quản trị, sử dụng kinh phí đầu tư sự nghiệp thực thi hoạt động giải trí khuyến nông ;​ Theo đó, Thông tư này pháp luật việc quản trị, sử dụng kinh phí đầu tư sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực thi hoạt động giải trí khuyến nông theo lao lý tại Nghị định số 83/2018 / NĐ-CP ngày 24/5/2018 của nhà nước về khuyến nông. Các lao lý về nội dung hoạt động giải trí khuyến nông, định mức kinh tế tài chính kỹ thuật khuyến nông, nội dung kiến thiết xây dựng quy mô trình diễn và những nội dung trình độ nhiệm vụ khuyến nông được thực thi theo lao lý tại Nghị định số 83/2018 / NĐ-CP của nhà nước và hướng dẫn đơn cử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn .

Chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước quy định tại Thông tư này thực hiện đến hết năm 2020. Từ năm 2021 trở đi thực hiện theo quy định chung về chế độ tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Việc lập dự toán kinh phí khuyến nông địa phương cho cấp huyện, cấp xã do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định phù hợp với tổ chức khuyến nông địa phương và pháp luật về ngân sách nhà nước. Hàng năm, căn cứ vào chương trình, kế hoạch khuyến nông được cấp có thẩm quyền phê duyệt và nội dung chi, mức chi do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập dự toán kinh phí khuyến nông cấp tỉnh và tổng hợp chung trong dự toán ngân sách của Sở; Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã lập dự toán kinh phí khuyến nông cấp huyện, xã theo phân cấp ngân sách và tổng hợp chung cùng thời điểm xây dựng dự toán gửi cơ quan tài chính cùng cấp xem xét, tổng hợp vào dự toán ngân sách địa phương trình cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Căn cứ dự trù được giao, Ủy ban nhân dân những cấp hoặc cơ quan quản trị nhà nước về khuyến nông ở địa phương được chuyển nhượng ủy quyền ( Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan khác ) thực thi phân chia, giao dự trù kinh phí đầu tư khuyến nông địa phương chi tiết cụ thể theo đơn vị chức năng và nội dung, gửi cơ quan tài chính cùng cấp để kiểm tra theo pháp luật hiện hành, đồng thời gửi Kho bạc nhà nước nơi thanh toán giao dịch để thực thi. Các đơn vị chức năng dự trù trực tiếp thực thi trách nhiệm hoặc đặt hàng theo pháp luật tại Nghị định số 32/2019 / NĐ-CP của nhà nước .Thông tư có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01/01/2020 và thay thế sửa chữa Thông tư liên tịch số 183 / 2010 / TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010 của liên Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chính sách quản trị, sử dụng kinh phí đầu tư ngân sách nhà nước cấp so với hoạt động giải trí khuyến nông .

Thanh Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *