Thông tư 17/2012/TT-BYT cấp và sử dụng Giấy chứng sinh

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ Y TẾ
—————

Số: 17/2012/TT-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2012

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CẤP VÀ SỬ DỤNG GIẤY CHỨNG SINH

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

Căn cứ Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định việc cấp và sử dụng Giấy chứng sinh như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về thẩm quyền và thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng sinh; in ấn và cung cấp mẫu Giấy chứng sinh; cách ghi Giấy chứng sinh và báo cáo thống kê số liệu cấp Giấy chứng sinh.

Điều 2. Thẩm quyền và thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng sinh

1. Thẩm quyền cấp, cấp lại Giấy chứng sinha ) Bệnh viện đa khoa có khoa sản ; Bệnh viện chuyên khoa phụ sản, Bệnh viện sản – nhi ;b ) Nhà hộ sinh ;c ) Trạm y tế cấp xã ;d ) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hợp pháp khác được phép cung ứng dịch vụ đỡ đẻ .3. Thủ tục cấp lại Giấy chứng sinh

a) Trường hợp đã cấp Giấy chứng sinh mà phát hiện có nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh: bố, mẹ hoặc người thân thích của trẻ phải làm Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh theo mẫu quy định tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư này, kèm theo giấy tờ chứng minh nội dung nhầm lẫn gửi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đã cấp Giấy chứng sinh cho trẻ lần đầu. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được các giấy tờ hợp lệ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm thu hồi Giấy chứng sinh có nhầm lẫn để hủy, đơn và giấy tờ chứng minh được lưu cùng với bản lưu cũ tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Giấy chứng sinh được cấp lại phải ghi rõ số, quyển số của Giấy chứng sinh cũ và đóng dấu “Cấp lại”. Trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không quá 03 ngày làm việc.
Giấy tờ chứng minh nội dung nhầm lẫn: đối với trường hợp nhầm lẫn về họ tên mẹ hoặc người nuôi dưỡng, năm sinh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, số chứng minh nhân dân, dân tộc thì gửi kèm bản phô tô Giấy chứng minh nhân dân (mang theo bản chính để đối chiếu); đối với trường hợp nhầm lẫn về nơi đăng ký tạm trú thì kèm theo xác nhận của Công an khu vực về nơi đăng ký tạm trú.

b ) Trường hợp mất, rách nát, nát Giấy chứng sinh : bố, mẹ hoặc người thân thích của trẻ phải làm Đơn ý kiến đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh theo mẫu lao lý tại Phụ lục 03 phát hành kèm theo Thông tư này có xác nhận của Tổ trưởng Tổ dân phố hoặc trưởng thôn về việc sinh và đang sinh sống tại địa phận khu dân cư gửi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đã cấp Giấy chứng sinh cho trẻ lần đầu. Trong thời hạn 02 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được đơn, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có nghĩa vụ và trách nhiệm cấp lại Giấy chứng sinh mới như trường hợp cấp Giấy chứng sinh có nhầm lẫn. Trong trường hợp cần phải xác định, thì thời hạn xác định không được quá 03 ngày thao tác .

Điều 3. In ấn và cung cấp mẫu Giấy chứng sinh

1. Giấy chứng sinh được in sẵn và đóng thành sổ. Kích thước của Sổ Giấy chứng sinh là khổ giấy A4 ( 210 x 297 mm ). Mỗi trang trong sổ được chia thành 02 phần có nội dung giống nhau để ghi những thông tin tương quan đến trẻ sinh ra sống. Trong trường hợp những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đang sử dụng ứng dụng quản trị thì không nhất thiết phải đóng thành sổ, nhưng phải bảo vệ in và cấp Giấy chứng sinh cho trẻ theo đúng mẫu pháp luật tại Thông tư này .2. Sở Y tế tỉnh, thành phố thường trực TW có nghĩa vụ và trách nhiệm lập kế hoạch in ấn và phân phối mẫu Giấy chứng sinh không tính tiền cho trạm y tế cấp xã. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác tự in ấn để sử dụng .

Điều 4. Cách ghi Giấy chứng sinh
Việc ghi Giấy chứng sinh được thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 5. Báo cáo thống kê số liệu cấp Giấy chứng sinh

1. Nội dung báo cáo giải trình thống kê số liệu cấp Giấy chứng sinh gồm có :a ) Tổng số trẻ sinh ra sống ;b ) Tổng số trẻ sinh ra sống được cấp Giấy chứng sinh ;

c) Những khó khăn, tồn tại khi ghi, cấp Giấy chứng sinh.

Điều 6. Điều khoản thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.
Mẫu Giấy chứng sinh được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thể truy cập trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế để in và sử dụng.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc phát sinh những vấn đề cần giải thích và hướng dẫn, đề nghị phản ánh về Bộ Y tế (Vụ Sức khỏe Bà mẹ -trẻ em) để nghiên cứu giải quyết./.

Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng thông tin điện tử CP);
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
– Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
– Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Các bệnh viện trực thuộc Bộ; Y tế các Bộ, ngành;
– Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ – Bộ Y tế;
– Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
– L­ưu: VT, PC, KHTC, QLKCB, BMTE.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Viết Tiến

nhayPhụ lục 01A được bổ sung bởi Phụ lục 01A ban hành kèm theo Thông tư 34/2015/TT-BYT theo quy định tại .nhaynhayPhụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư 17/2012/TT-BYT được sửa đổi bởi Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư 27/2019/TT-BYT theo quy định tại .nhay

Phụ lục số 03

( Ban hành kèm theo Thông tư số : 17/2012 / TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế )

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp lại Giấy chứng sinh

Kính gửi : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Họ tên mẹ / người nuôi dưỡng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Số Chứng minh nhân dân / Hộ chiếu : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Địa chỉ : … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … .
Sinh cháu : ngày : … … …. … … tháng : … … .. … … .. năm : 20 … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Tên dự kiến của cháu : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … .
Đã được cơ quan cấp Giấy chứng sinh : tháng … …. năm … … .. … Đề nghị cơ quan cấp lại Giấy chứng sinh cho cháu vì :

1- Mất/thất lạc/ rách nát

2 – Nhầm lẫn trong Giấy chứng sinh lần trước ( Ghi đơn cử sự nhầm lẫn ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
3 – Khác ( Ghi đơn cử : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

.. … … … .. … …, ngày … … …. tháng … … … … năm 20 … … …

Xác nhận của tổ trưởng dân phố/trưởng thôn                                    Người làm đơn

( Ký tên, ghi rõ họ tên ) ( Ký tên, ghi rõ họ tên )

nhayPhụ lục 05 được bổ sung bởi Phụ lục 05 ban hành kèm theo Thông tư 34/2015/TT-BYT theo quy định tại .nhay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *