Thông tư 24/2009/TT-BXD thi hành Nghị định 23/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý côn

Thông tư 24/2009 / TT-BXD thi hành Nghị định 23/2009 / NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động giải trí kiến thiết xây dựng ; kinh doanh thương mại bất động sản ; khai thác, sản xuất, kinh doanh thương mại vật tư thiết kế xây dựng ; quản trị khu công trình hạ tầng kỹ thuật ; quản trị tăng trưởng nhà và côn

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 23/2009/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 02 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG; KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN; KHAI THÁC, SẢN XUẤT, KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG; QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT; QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ CÔNG SỞ

Căn cứ Nghị định số 17/2008 / NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của nhà nước pháp luật tính năng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ Xây dựng ;Căn cứ Nghị định số 23/2009 / NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2009 của nhà nước về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động giải trí thiết kế xây dựng ; kinh doanh thương mại bất động sản ; khai thác, sản xuất, kinh doanh thương mại vật tư kiến thiết xây dựng ; quản trị khu công trình hạ tầng kỹ thuật ; quản trị tăng trưởng nhà và văn phòng ;Căn cứ Nghị định số 180 / 2007 / NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể và hướng dẫn thi hành 1 số ít điều của Luật Xây dựng về giải quyết và xử lý vi phạm trật tự thiết kế xây dựng đô thị ;Căn cứ Quyết định số 89/2007 / QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng nhà nước về thử nghiệm xây dựng Thanh tra kiến thiết xây dựng Q., huyện và Thanh tra kiến thiết xây dựng xã, phường, thị xã tại thành phố TP.HN và thành phố Hồ Chí Minh ,Bộ Xây dựng pháp luật 1 số ít nội dung về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động giải trí thiết kế xây dựng ; kinh doanh thương mại bất động sản ; khai thác, sản xuất, kinh doanh thương mại vật tư thiết kế xây dựng ; quản trị khu công trình hạ tầng kỹ thuật ; quản trị tăng trưởng nhà và văn phòng ( gọi tắt là xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề dịch vụ kiến thiết xây dựng ) như sau :

Điều 1. Về thời hiệu xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng

Thời hiệu xử phạt so với hành vi vi phạm hành chính của chủ góp vốn đầu tư, nhà thầu tham gia dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình là hai năm kể từ ngày dự án Bất Động Sản được chuyển giao đưa vào sử dụng so với dự án Bất Động Sản chỉ có một khuôn khổ khu công trình, một khu công trình kiến thiết xây dựng hoặc hai năm kể từ ngày hàng loạt dự án Bất Động Sản được chuyển giao đưa vào sử dụng so với dự án Bất Động Sản có nhiều khuôn khổ khu công trình, khu công trình kiến thiết xây dựng .

Điều 2. Về công bố vi phạm hành chính trên Trang tin điện tử (Website) của Bộ Xây dựng và ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1. Đối với những hành vi vi phạm lao lý tại Điều 17, Điều 18, Điều 22, Điều 24, Điều 29, Điều 34 của Nghị định số 23/2009 / NĐ-CP thì người có thẩm quyền phát hành quyết định hành động xử phạt có nghĩa vụ và trách nhiệm sao gửi quyết định hành động này cho Website của Bộ Xây dựng và Website của ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW ( gọi tắt là ủy ban nhân dân cấp tỉnh ) nơi phát hành quyết định hành động xử phạt trong thời hạn ba ngày kể từ ngày ký quyết định hành động xử phạt. Quyết định xử phạt hoàn toàn có thể được gửi bằng đường bưu điện, thư điện tử hoặc fax. Người phát hành quyết định hành động xử phạt chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng mực của bản sao gửi .2. Trong thời hạn năm ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành động xử phạt, cơ quan đảm nhiệm Website của Bộ Xây dựng và ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nghĩa vụ và trách nhiệm chỉnh sửa và biên tập và đăng tải nội dung quyết định hành động xử phạt. Nội dung đăng tải gồm : tên tổ chức triển khai, cá thể vi phạm ; nội dung vi phạm ; hình thức xử phạt, mức phạt ; giải pháp khắc phục hậu quả ( nếu có ) .Sở Xây dựng đăng tải nội dung quyết định hành động xử phạt trên Website của Sở Xây dựng theo chuyển nhượng ủy quyền của ủy ban nhân dân cấp tỉnh .

Điều 3. Về xử phạt chủ đầu tư vi phạm quy định về lễ động thổ, lễ khởi công, lễ khánh thành công trình xây dựng

Chủ góp vốn đầu tư vi phạm lao lý về lễ động thổ, lễ thi công, lễ khánh thành công trình kiến thiết xây dựng được pháp luật tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 23/2009 / NĐ-CP là vi phạm một trong những pháp luật của Quyết định số 226 / 2006 / QĐ-TTg ngày 10/10/2006 của Thủ tướng nhà nước về việc lao lý tổ chức triển khai lễ động thổ, lễ thi công và lễ khánh thành công trình thiết kế xây dựng và Thông tư số 101 / 2006 / TT-BTC ngày 31/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử phạt vi phạm hành chính và bồi thường thiệt hại trong thực hành thực tế tiết kiệm ngân sách và chi phí, chống tiêu tốn lãng phí .

Điều 4. Về xử phạt chủ đầu tư, nhà thầu có hành vi vi phạm các quy định về trật tự xây dựng

1. Công trình kiến thiết xây dựng sai nội dung Giấy phép thiết kế xây dựng lao lý tại khoản 1 Điều 11, khoản 1 Điều 25 Nghị định số 23/2009 / NĐ-CP là vi phạm một trong những nội dung trong mẫu Giấy phép kiến thiết xây dựng tại Phụ lục VI Nghị định số 12/2009 / NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của nhà nước về quản trị dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình :a ) Thay đổi vị trí kiến thiết xây dựng khu công trình ;b ) Sai cốt nền thiết kế xây dựng khu công trình ;c ) Vi phạm chỉ giới đường đỏ, chỉ giới kiến thiết xây dựng ;Ngoài những trường hợp pháp luật tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 1 Điều này, so với khu công trình gia dụng, khu công trình công nghiệp và nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau trong đô thị sai nội dung Giấy phép kiến thiết xây dựng còn thuộc một trong những trường hợp sau :d ) Sai diện tích quy hoạnh kiến thiết xây dựng ( tầng một ) ;đ ) Chiều cao khu công trình vượt quá độ cao được pháp luật trong giấy phép thiết kế xây dựng ;e ) Xây dựng vượt quá số tầng pháp luật trong giấy phép thiết kế xây dựng ;g ) Vi phạm những lao lý về quản trị kiến trúc đô thị ( so với những khu vực đã có phong cách thiết kế đô thị được duyệt ) .2. Công trình kiến thiết xây dựng sai phong cách thiết kế đã được đánh giá và thẩm định, phê duyệt ; sai quy hoạch cụ thể kiến thiết xây dựng tỷ suất 1/500 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt lao lý tại khoản 3 Điều 11, khoản 3 Điều 25 Nghị định số 23/2009 / NĐ-CP thuộc một trong những trường hợp sau :a ) Thay đổi cấu trúc chịu lực chính, kiến trúc mặt đứng khu công trình ;b ) Vượt quá chiều cao tối đa được duyệt ;c ) Thay đổi mục tiêu sử dụng bắt đầu được duyệt ;d ) Sai tỷ lệ thiết kế xây dựng, thông số sử dụng đất so với phong cách thiết kế được thẩm định và đánh giá, phê duyệt hoặc quy hoạch chi tiết cụ thể kiến thiết xây dựng tỷ suất 1/500 được duyệt .3. Không xử phạt thiết kế xây dựng sai nội dung Giấy phép thiết kế xây dựng so với nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau thuộc một trong những trường hợp sau :a ) Xây dựng sai vị trí hoặc biến hóa diện tích quy hoạnh đã ghi trong giấy phép so với những nơi chưa có quy hoạch cụ thể kiến thiết xây dựng tỷ suất 1/500 hoặc phong cách thiết kế đô thị đã được phê duyệt nhưng nằm trong diện tích quy hoạnh đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của chủ nhà, không gây khiếu kiện, không lấn chiếm chỉ giới đường đỏ hoặc chỉ giới thiết kế xây dựng, không vi phạm pháp luật tại điểm a khoản 2 Điều 3 Quyết định số 39/2005 / QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng nhà nước về việc hướng dẫn thi hành Điều 121 của Luật Xây dựng ;b ) Thay đổi kiến trúc bên trong khu công trình kiến thiết xây dựng mà không tác động ảnh hưởng đến cấu trúc chịu lực chính ;c ) Giảm số tầng so với giấy phép kiến thiết xây dựng so với những nơi chưa có quy hoạch cụ thể thiết kế xây dựng tỷ suất 1/500 hoặc phong cách thiết kế đô thị đã được phê duyệt .4. Mức phạt từ 300.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng quy định tại khoản 4 Điều 11 và khoản 4 Điều 25 Nghị định số 23/2009 / NĐ-CP được vận dụng như sau :a ) Phạt 500.000.000 đồng so với khu công trình thiết kế xây dựng vi phạm thuộc đối tượng người tiêu dùng phải lập dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình ;b ) Phạt 300.000.000 đồng so với khu công trình kiến thiết xây dựng vi phạm là nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau đô thị và khu công trình thiết kế xây dựng khác không thuộc đối tượng người tiêu dùng phải lập dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình .5. Xử lý khu công trình thiết kế xây dựng vi phạm trật tự kiến thiết xây dựng khác theo pháp luật tại khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 11 và khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 25 Nghị định số 23/2009 / NĐ-CPa ) Khoản 5 Điều 11 và khoản 5 Điều 25 Nghị định số 23/2009 / NĐ-CP được vận dụng so với nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau, khu công trình thiết kế xây dựng khác không phải lập dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình có một trong những hành vi vi phạm như : không che chắn hoặc có che chắn nhưng vẫn để rơi vãi vật tư xuống khu vực xung quanh ; để vật tư ở vỉa hè, lòng đường, ngõ xóm, khu dân cư không đúng pháp luật .b ) Hành vi vi phạm pháp luật tại khoản 6, khoản 7 Điều 11 và khoản 6, khoản 7 Điều 25 Nghị định số 23/2009 / NĐ-CP khi được phát hiện hoặc có khiếu kiện của bên bị thiệt hại, người có thẩm quyền phải kịp thời lập biên bản theo Phụ lục II Nghị định số 23/2009 / NĐ-CP, nhu yếu chủ góp vốn đầu tư ngừng ngay việc kiến thiết kiến thiết xây dựng khu công trình .Ngay sau khi biên bản được lập, nếu hai bên không tự thỏa thuận hợp tác được và một bên có đơn nhu yếu thì quản trị ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì mời chủ góp vốn đầu tư khu công trình vi phạm và đại diện thay mặt bên bị thiệt hại đến để thỏa thuận hợp tác mức đền bù. Sau bảy ngày kể từ ngày thỏa thuận hợp tác lần đầu không thành hoặc bên bị thiệt hại vắng mặt không có nguyên do chính đáng, quản trị Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức triển khai thỏa thuận hợp tác lần hai. Trường hợp tại những buổi thỏa thuận hợp tác mà bên bị thiệt hại vắng mặt không có nguyên do chính đáng thì chủ góp vốn đầu tư khu công trình được liên tục kiến thiết thiết kế xây dựng. Trường hợp thỏa thuận hợp tác lần hai không thành, những bên có quyền khởi kiện ra Tòa án để xử lý, khu công trình được liên tục kiến thiết khi có quyết định hành động, bản án có hiệu lực hiện hành của Tòa án .Trường hợp khu công trình thiết kế xây dựng có rủi ro tiềm ẩn sụp đổ thì Chủ góp vốn đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm tương hỗ tiền chuyển dời và thuê chỗ ở trong thời điểm tạm thời cho bên bị thiệt hại trong thời hạn xử lý .

Điều 5. Về xử phạt chủ đầu tư không báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý xây dựng theo quy định khi xảy ra sự cố công trình

Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 23/2009 / NĐ-CP được vận dụng so với trường hợp xảy ra sự cố khu công trình kiến thiết xây dựng mà chủ góp vốn đầu tư không lập báo cáo giải trình gửi cho Sở Xây dựng nơi có khu công trình thiết kế xây dựng xảy ra sự cố trong thời hạn 24 giờ sau khi xảy ra sự cố theo lao lý tại điểm c khoản 1 Điều 35 Nghị định số 209 / 2004 / NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của nhà nước về quản trị chất lượng khu công trình thiết kế xây dựng ( gọi tắt là Nghị định số 209 / 2004 / NĐ-CP ) .

Điều 6. Về xử phạt nhà thầu lập hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng và hồ sơ thiết kế xây dựng không đúng quy định

1. Nhà thầu lập hồ sơ đồ án quy hoạch kiến thiết xây dựng hoặc tổng mặt phẳng thiết kế xây dựng không đúng lao lý theo lao lý tại khoản 3 Điều 23 Nghị định số 23/2009 / NĐ-CP thuộc một trong những trường hợp sau :a ) Lập hồ sơ đồ án quy hoạch kiến thiết xây dựng không đúng, không đủ thành phần hồ sơ, nội dung bản vẽ, map, tài liệu, thuyết minh tương thích theo pháp luật tại Điều 9, Điều 17, Điều 26 và khoản 2 Điều 34 Nghị định số 08/2005 / NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của nhà nước về quy hoạch thiết kế xây dựng ( gọi tắt là Nghị định số 08/2005 / NĐ-CP ) ;b ) Lập hồ sơ đồ án quy hoạch kiến thiết xây dựng không đúng trình tự pháp luật tại Điều 2 Nghị định số 08/2005 / NĐ-CP .2. Nhà thầu lập hồ sơ phong cách thiết kế thiết kế xây dựng không đúng pháp luật theo pháp luật tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số 23/2009 / NĐ-CP là lập hồ sơ phong cách thiết kế khu công trình kiến thiết xây dựng, dự trù thiết kế xây dựng khu công trình không đúng, không vừa đủ theo pháp luật tại Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Nghị định số 209 / 2004 / NĐ-CP .

Điều 7. Về xử phạt nhà thầu thi công xây dựng vi phạm quy định về an toàn thi công xây dựng theo Điều 26 Nghị định số 23/2009/NĐ-CP

1. Điểm b khoản 1 Điều 26 Nghị định số 23/2009 / NĐ-CP lao lý “ không có phương tiện đi lại che chắn ” được vận dụng so với khu công trình thiết kế xây dựng thuộc dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình .2. Đối với khu công trình kiến thiết xây dựng là nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau hoặc khu công trình thiết kế xây dựng khác không phải lập dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình mà không có phương tiện đi lại che chắn thì xử phạt theo lao lý tại khoản 5 Điều 11 và khoản 5 Điều 25 Nghị định số 23/2009 / NĐ-CP .

Điều 8. Về xử phạt tổ chức, cá nhân tổ chức đào tạo có hành vi vi phạm được quy định tại điểm a khoản 5 Điều 29 và khoản 1 Điều 33 Nghị định số 23/2009/NĐ-CP

Tổ chức, cá thể tổ chức triển khai huấn luyện và đào tạo, cấp Giấy chứng nhận tu dưỡng nhiệm vụ giám sát kiến thiết kiến thiết xây dựng khu công trình ; Giấy ghi nhận đã triển khai xong khóa giảng dạy, tu dưỡng nhiệm vụ định giá kiến thiết xây dựng ; Giấy ghi nhận đã triển khai xong khóa khóa huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng kỹ năng và kiến thức về định giá, môi giới bất động sản, kỹ năng và kiến thức về quản trị, quản lý sàn thanh toán giao dịch bất động sản không đúng lao lý thuộc một trong những trường hợp sau :1. Đào tạo không đúng giáo trình, giảng viên đã ĐK với Bộ Xây dựng ;

2. Không có quy chế đào tạo theo quy định;

3. Không bảo vệ đủ số tiết học theo lao lý ;4. Không thực thi đúng pháp luật về kiểm tra, thực hành thực tế, viết bài thu hoạch ;5. Học viên không đủ điều kiện kèm theo pháp luật vẫn cấp giấy ghi nhận hoàn thành xong khóa học ;6. Không thông tin cho Sở Xây dựng biết về việc đào tạo và giảng dạy ( so với tổ chức triển khai huấn luyện và đào tạo về môi giới, định giá, quản trị, quản lý sàn thanh toán giao dịch bất động sản ) .

Điều 9. Về tước quyền sử dụng giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề và thu hồi giấy chứng nhận đã hoàn thành các khóa đào tạo

1. Tước quyền sử dụng Giấy phép kiến thiết xây dựng theo pháp luật tại Điều 57, Điều 58 và Điều 61 Nghị định số 23/2009 / NĐ-CP như sau :a ) Chánh thanh tra Sở Xây dựng được quyền tước quyền sử dụng Giấy phép kiến thiết xây dựng do Sở Xây dựng, ủy ban nhân dân cấp huyện cấp khi phát hiện việc cấp Giấy phép kiến thiết xây dựng vi phạm pháp lý về kiến thiết xây dựng .b ) Chánh thanh tra Bộ Xây dựng, quản trị ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quyền tước Giấy phép kiến thiết xây dựng do những cơ quan có thẩm quyền cấp khi phát hiện việc cấp Giấy phép thiết kế xây dựng vi phạm pháp lý về kiến thiết xây dựng .c ) Khi đã có quyết định hành động tước quyền sử dụng Giấy phép kiến thiết xây dựng của người có thẩm quyền thì quản trị ủy ban nhân dân cấp xã có nghĩa vụ và trách nhiệm ra quyết định hành động đình chỉ xây đắp thiết kế xây dựng hoặc cưỡng chế phá dỡ khu công trình kiến thiết xây dựng vi phạm theo lao lý tại Nghị định số 180 / 2007 / NĐ-CP .2. Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề so với hành vi vi phạm pháp luật về điều kiện kèm theo hoạt động giải trí kiến thiết xây dựng, năng lượng hành nghề kiến thiết xây dựng lao lý tại Điều 17 Nghị định số 23/2009 / NĐ-CP như sau :a ) Hành vi vi phạm pháp luật tại điểm a khoản 1 Điều 17 Nghị định số 23/2009 / NĐ-CP thì bị tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề ba năm ;b ) Hành vi vi phạm pháp luật tại điểm b khoản 1 Điều 17 Nghị định số 23/2009 / NĐ-CP thì chưa bị tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề nếu bị xử phạt lần đầu, bị tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề một năm nếu bị xử phạt lần thứ hai, bị tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề ba năm nếu liên tục tái phạm ;Trường hợp cá thể hoạt động giải trí vượt quá điều kiện kèm theo năng lượng hành nghề hoặc hoạt động giải trí sai chứng từ hành nghề gây sự cố khu công trình thì bị tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề không thời hạn .c ) Người không đủ điều kiện kèm theo năng lượng hoạt động giải trí thiết kế xây dựng tương ứng loại, cấp khu công trình mà vẫn tiếp đón những chức vụ pháp luật tại điểm a khoản 2 Điều 17, điểm b khoản 4 Điều 22 và điểm b khoản 6 Điều 24 của Nghị định số 23/2009 / NĐ-CP thì bị tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề một năm nếu bị xử phạt lần đầu, bị tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề hai năm nếu bị xử phạt lần thứ hai, bị tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề không thời hạn nếu liên tục tái phạm .3. Tước quyền sử dụng giấy phép đào tạo và giảng dạy theo pháp luật tại điểm c khoản 6 Điều 29 và khoản 3 Điều 33 Nghị định số 23/2009 / NĐ-CP được vận dụng so với một trong những hành vi vi phạm lao lý tại Điều 8 Thông tư này như sau :a ) Tổ chức, cá thể có hành vi vi phạm bị tước giấy phép đào tạo và giảng dạy một năm nếu bị xử phạt lần đầu ; bị tước giấy phép giảng dạy ba năm nếu bị xử phạt lần thứ hai ; so với hành vi vi phạm lao lý tại khoản 5 Điều 8 Thông tư này thì bị tước giấy phép đào tạo và giảng dạy không thời hạn nếu bị xử phạt lần thứ hai .b ) Người có thẩm quyền phát hành quyết định hành động xử phạt còn vận dụng giải pháp không công nhận tác dụng huấn luyện và đào tạo so với khóa giảng dạy có vi phạm bằng hình thức buộc tịch thu Giấy ghi nhận tu dưỡng nhiệm vụ giám sát xây đắp thiết kế xây dựng khu công trình ; Giấy ghi nhận đã hoàn thành xong khóa giảng dạy, tu dưỡng nhiệm vụ định giá thiết kế xây dựng ; Giấy ghi nhận đã triển khai xong khóa khóa đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng kiến thức và kỹ năng về định giá, môi giới bất động sản, kiến thức và kỹ năng về quản trị, quản lý và điều hành sàn thanh toán giao dịch bất động sản đã cấp .4. Tước quyền kinh doanh thương mại dịch vụ sàn thanh toán giao dịch bất động sản trong Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại so với tổ chức triển khai, cá thể vi phạm lao lý về hoạt động giải trí kinh doanh thương mại bất động sản theo pháp luật tại khoản 3 Điều 31 Nghị định số 23/2009 / NĐ-CP như sau :a ) Đối với hành vi vi phạm pháp luật tại khoản 1 Điều 31 Nghị định số 23/2009 / NĐ-CP thì chưa bị tước quyền kinh doanh thương mại dịch vụ sàn thanh toán giao dịch bất động sản nếu bị xử phạt lần đầu ; bị tước quyền kinh doanh thương mại dịch vụ sàn thanh toán giao dịch bất động sản một năm nếu bị xử phạt lần thứ hai ; bị tước quyền kinh doanh thương mại dịch vụ sàn thanh toán giao dịch bất động sản không thời hạn nếu liên tục tái phạm ;b ) Đối với hành vi vi phạm lao lý tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số 23/2009 / NĐ-CP thì chưa bị tước quyền kinh doanh thương mại bất động sản nếu bị xử phạt lần đầu ; so với hành vi vi phạm lao lý tại điểm a khoản 2 Điều 31 Nghị định số 23/2009 / NĐ-CP thì bị tước quyền kinh doanh thương mại bất động sản ba năm nếu bị xử phạt lần thứ hai ; so với hành vi vi phạm pháp luật tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều 31 Nghị định số 23/2009 / NĐ-CP thì bị tước quyền kinh doanh thương mại bất động sản không thời hạn nếu bị xử phạt lần thứ hai .5. Tước quyền kinh doanh thương mại dịch vụ sàn thanh toán giao dịch bất động sản trong Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại so với tổ chức triển khai, cá thể vi phạm pháp luật về xây dựng và hoạt động giải trí sàn thanh toán giao dịch bất động sản theo pháp luật tại Điều 32 Nghị định số 23/2009 / NĐ-CPa ) Vi phạm quy định về xây dựng và hoạt động giải trí sàn thanh toán giao dịch bất động sản theo lao lý tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 23/2009 / NĐ-CP thuộc một trong những trường hợp sau : không có tên, biển hiệu thanh toán giao dịch không thay đổi trong thời hạn mười hai tháng kể từ ngày được cấp giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ; không gửi hồ sơ thông tin cho Sở Xây dựng nơi lập sàn biết trước khi hoạt động giải trí ; lập sàn không bảo vệ đủ diện tích quy hoạnh theo lao lý ; người quản trị, điều hành quản lý sàn không có giấy ghi nhận hoàn thành xong khóa học về quản trị sàn thanh toán giao dịch bất động sản theo lao lý ; không đủ số người có chứng từ theo lao lý, không có quy định hoạt động giải trí hoặc có nhưng không đủ nội dung .b ) Tổ chức, cá thể có hành vi vi phạm thuộc một trong những trường hợp lao lý tại điểm a khoản này chưa bị tước quyền kinh doanh thương mại dịch vụ sàn thanh toán giao dịch bất động sản nếu bị xử phạt lần đầu ; bị tước quyền kinh doanh thương mại dịch vụ sàn thanh toán giao dịch bất động sản một năm nếu bị xử phạt lần thứ hai ; bị tước quyền kinh doanh thương mại dịch vụ sàn thanh toán giao dịch bất động sản ba năm nếu liên tục tái phạm .6. Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề môi giới, định giá bất động sản và giấy ghi nhận quản trị, điều hành quản lý sàn thanh toán giao dịch bất động sản theo pháp luật tại khoản 4 Điều 34 Nghị định số 23/2009 / NĐ-CPa ) Hành vi vi phạm lao lý tại điểm c khoản 1 Điều 34 Nghị định số 23/2009 / NĐ-CP thì bị tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề môi giới, định giá bất động sản và giấy ghi nhận quản trị, quản lý và điều hành sàn thanh toán giao dịch bất động sản một năm nếu bị xử phạt lần đầu ; bị tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề môi giới, định giá bất động sản và giấy ghi nhận quản trị, quản lý sàn thanh toán giao dịch bất động sản hai năm nếu bị xử phạt lần thứ hai ; bị tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề môi giới, định giá bất động sản và giấy ghi nhận quản trị, điều hành quản lý sàn thanh toán giao dịch bất động sản ba năm nếu liên tục tái phạm .b ) Hành vi vi phạm pháp luật tại điểm b khoản 1 Điều 34 Nghị định số 23/2009 / NĐ-CP thì bị tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề môi giới, định giá bất động sản và giấy ghi nhận quản trị, điều hành quản lý sàn thanh toán giao dịch bất động sản ba năm nếu bị xử phạt lần đầu ; bị tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề môi giới, định giá bất động sản và giấy ghi nhận quản trị, điều hành quản lý sàn thanh toán giao dịch bất động sản không thời hạn nếu bị xử phạt lần thứ hai .7. Tước giấy phép kinh doanh thương mại vật tư kiến thiết xây dựng theo pháp luật tại điểm b khoản 3 Điều 36 Nghị định số 23/2009 / NĐ-CPa ) Đối với hành vi vi phạm pháp luật tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 23/2009 / NĐ-CP thì chưa bị tước quyền sử dụng giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại nếu bị xử phạt lần đầu ; bị tước quyền sử dụng giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại một năm nếu tái phạm .b ) Đối với hành vi vi phạm lao lý tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 23/2009 / NĐ-CP thì bị tước quyền sử dụng giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại một năm nếu bị xử phạt lần đầu ; bị tước quyền sử dụng giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại không thời hạn nếu tái phạm .

Điều 10. Về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chánh thanh tra xây dựng cấp huyện theo Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg

Chánh thanh tra thiết kế xây dựng cấp huyện tại thành phố TP.HN và thành phố Hồ Chí Minh được phạt tiền so với những hành vi vi phạm hành chính pháp luật tại Nghị định số 23/2009 / NĐ-CP mà có mức phạt tiền tối đa không quá 10.000.000 đồng .Chánh thanh tra kiến thiết xây dựng cấp huyện tại thành phố TP.HN và thành phố Hồ Chí Minh được quyền vận dụng những hình thức xử phạt chính, xử phạt bổ trợ và giải pháp khắc phục hậu quả tương tự thẩm quyền của Trưởng công an cấp huyện theo pháp luật tại khoản 6 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi, bổ trợ một số ít điều Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính của ủy ban Thường vụ Quốc hội số 04/2008 / UBTVQH12 ngày 02 tháng 4 năm 2008 .

Điều 11. Về thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt bổ sung của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện

Ngoài pháp luật tại Điều 60 của Nghị định số 23/2009 / NĐ-CP, quản trị ủy ban nhân dân cấp huyện còn có thẩm quyền vận dụng những giải pháp xử phạt bổ trợ tước quyền sử dụng giấy phép ĐK kinh doanh thương mại, giấy phép thiết kế xây dựng, những loại giấy phép và chứng từ hành nghề khác thuộc thẩm quyền ủy ban nhân dân cấp huyện cấp ; tịch thu tang vật, phương tiện đi lại được sử dụng để vi phạm hành chính theo pháp luật tại khoản 5 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính của ủy ban Thường vụ Quốc hội số 04/2008 / UBTVQH12 ngày 02 tháng 4 năm 2008 .

Điều 12. Về áp dụng hệ thống biểu mẫu xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 180/2007/NĐ-CP và Nghị định số 23/2009/NĐ-CP

1. Khi phát hiện hành vi vi phạm trật tự thiết kế xây dựng đô thị lao lý tại Nghị định số 180 / 2007 / NĐ-CP và hành vi vi phạm trật tự kiến thiết xây dựng được pháp luật tại Điều 11 ; Điều 25 ; khoản 3 Điều 38 ; điểm d khoản 4 Điều 42 ; điểm e khoản 3, điểm a khoản 4 Điều 52 ; điểm a khoản 2 Điều 54 của Nghị định số 23/2009 / NĐ-CP thì người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản theo Phụ lục II Nghị định số 23/2007 / NĐ-CP .Biên bản này là địa thế căn cứ để phát hành quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính theo Phụ lục III Nghị định số 23/2009 / NĐ-CP và quyết định hành động đình chỉ kiến thiết kiến thiết xây dựng khu công trình theo Phụ lục II, Phụ lục III, Phụ lục IV Nghị định số 180 / 2007 / NĐ-CP. Trường hợp hành vi vi phạm trật tự kiến thiết xây dựng thuộc khu vực nông thôn thì trong những biểu mẫu bỏ chữ “ đô thị ” .Việc xử phạt được thực thi theo trình tự, thủ tục lao lý tại Nghị định số 23/2009 / NĐ-CP ; việc giải quyết và xử lý phá dỡ được thực thi theo trình tự, thủ tục lao lý tại Nghị định số 180 / 2007 / NĐ-CP .2. Khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính khác không phải là hành vi vi phạm trật tự kiến thiết xây dựng thì người có thẩm quyền phải kịp thời lập biên bản theo Phụ lục I Nghị định số 23/2009 / NĐ-CP. Việc xử phạt được thực thi theo trình tự, thủ tục lao lý tại Nghị định số 23/2009 / NĐ-CP .3. Tổ chức, cá thể có nhiều hành vi vi phạm trong đó có hành vi vi phạm trật tự kiến thiết xây dựng thì người có thẩm quyền lập chung một biên bản theo mẫu lao lý tại Phụ lục II Nghị định số 23/2009 / NĐ-CP .4. Trường hợp thanh tra, kiểm tra phát hiện có vi phạm hành chính thì cơ quan thanh tra, kiểm tra lập biên bản theo mẫu pháp luật tại Nghị định số 23/2009 / NĐ-CP và chuyển người có thẩm quyền ra quyết định hành động xử phạt theo pháp luật trừ trường hợp có quan điểm của Thủ tướng nhà nước .5. Đại diện của tổ chức triển khai, cá thể vi phạm ghi trong những mẫu biên bản là người được tổ chức triển khai, cá thể vi phạm phân công triển khai trách nhiệm tại khu công trình xảy ra vi phạm .

Điều 13. Về tổ chức lực lượng tham gia thi hành các quyết định xử lý vi phạm hành chính

1. Đối với thành phố TP.HN và thành phố Hồ Chí Minh, quản trị ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền tổ chức triển khai, chỉ huy Trưởng Công an cấp xã thực thi việc cấm vận chuyển vật tư, vật tư và công nhân vào thiết kế kiến thiết xây dựng khu công trình vi phạm theo lao lý tại khoản 4 Điều 9 Quyết định số 89/2007 / QĐ-TTg và tổ chức triển khai thực thi việc cưỡng chế phá dỡ khu công trình vi phạm theo lao lý tại khoản 4 Điều 10 Quyết định số 89/2007 / QĐ-TTg ;2. Đối với những tỉnh, thành phố thường trực TW khác, quản trị ủy ban nhân dân cấp xã có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai, kêu gọi lực lượng công an thuộc thẩm quyền để triển khai quyết định hành động cưỡng chế phá dỡ so với những trường hợp vi phạm trật tự thiết kế xây dựng theo lao lý tại Nghị định số 180 / 2007 / NĐ-CP .

Điều 14. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng

1. Tổ chức, cá thể có hành vi vi phạm trật tự kiến thiết xây dựng phải bị xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền và bị vận dụng những giải pháp giải quyết và xử lý phá dỡ khu công trình thiết kế xây dựng vi phạm theo lao lý tại Nghị định số 180 / 2007 / NĐ-CP và Nghị định số 23/2009 / NĐ-CP .2. Trường hợp tổ chức triển khai, cá thể có khiếu nại, tố cáo so với quyết định hành động cưỡng chế phá dỡ khu công trình vi phạm của cơ quan có thẩm quyền thì tổ chức triển khai, cá thể đó vẫn phải chấp hành quyết định hành động xử phạt hành chính, cơ quan có thẩm quyền tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành động cưỡng chế phá dỡ để xử lý khiếu nại, tố cáo theo trình tự, thủ tục và thời hạn pháp lý về xử lý khiếu nại, tố cáo lao lý .3. Trong thời hạn tạm đình chỉ quyết định hành động cưỡng chế phá dỡ khu công trình kiến thiết xây dựng vi phạm, quyết định hành động đình chỉ kiến thiết kiến thiết xây dựng khu công trình thiết kế xây dựng vi phạm vẫn có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành. Nếu tổ chức triển khai, cá thể có hành vi vi phạm vẫn liên tục thiết kế kiến thiết xây dựng trong thời hạn tạm đình chỉ quyết định hành động cưỡng chế phá dỡ khu công trình thì cơ quan phát hành quyết định hành động cưỡng chế phá dỡ khu công trình có quyền tổ chức triển khai triển khai ngay quyết định hành động cưỡng chế phá dỡ khu công trình thiết kế xây dựng vi phạm .

Điều 15. Về xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng đã được xử lý vi phạm trước ngày Nghị định số 23/2009/NĐ-CP có hiệu lực nhưng chưa xử lý dứt điểm

1. Nếu khu công trình kiến thiết xây dựng vi phạm nằm trong quy hoạch kiến thiết xây dựng khu dân cư không thay đổi mà thiết kế xây dựng sai phép về số tầng, về diện tích quy hoạnh kiến thiết xây dựng nhưng không ảnh hưởng tác động đến khu công trình lân cận thì được cho phép chủ góp vốn đầu tư được giữ nguyên khu công trình kiến thiết xây dựng với điều kiện kèm theo khi triển khai quy hoạch kiến thiết xây dựng chi tiết cụ thể tỷ suất 1/500 được duyệt thì chủ góp vốn đầu tư phải tự phá dỡ phần sai phép mà không được bồi thường .2. Nếu khu công trình thiết kế xây dựng vi phạm không nằm trong quy hoạch kiến thiết xây dựng khu dân cư, nhưng quy hoạch thiết kế xây dựng khu vực này cũng chưa triển khai ngay thì nhu yếu chủ góp vốn đầu tư phải cam kết tự phá dỡ và không được bồi thường khi triển khai quy hoạch kiến thiết xây dựng khu vực này .3. Nếu khu công trình kiến thiết xây dựng vi phạm nằm trong quy hoạch thiết kế xây dựng khu dân cư không thay đổi nhưng lấn chiếm khoảng trống, lấn chiếm đất đai, lấn chiếm chỉ giới kiến thiết xây dựng, lấn chiếm chỉ giới đường đỏ thì phải nhất quyết phá dỡ .

Khi xử lý phải xem xét từng công trình cụ thể, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm mà không xử lý dứt điểm.

Điều 16. Tổ chức thực hiện

Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày 09 tháng 9 năm 2009 và thay thế sửa chữa Thông tư số 01/2005 / TT-BXD ngày 31 tháng 01 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết cụ thể thi hành một số ít điều của Nghị định số 126 / 2004 / NĐ-CP của nhà nước về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động giải trí kiến thiết xây dựng, quản trị khu công trình hạ tầng đô thị và quản trị sử dụng nhà .Những vướng mắc phát sinh trong quy trình thực thi đề xuất phản ánh kịp thời về Bộ Xây dựng để xem xét, xử lý. / .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *