Thông tư 10/2016/TT-BNNPTNT danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, sử dụng tại VN

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
1 Quyết định 06/2008/QĐ-BNN 18/01/2008 Bổ sung, sửa đổi Danh mục thuốc thú y thuỷ sản, mẫu sản phẩm tái tạo môi trường tự nhiên thủy hải sản 17/02/2008
2 Quyết định 1154/QĐ-BTS(2007) 31/07/2007 Đình chỉ lưu hành loại sản phẩm thuốc thú y, thuỷ sản, loại sản phẩm tái tạo thiên nhiên và môi trường tiến sỹ 31/07/2007
3 Công văn 4557/BNN-TY(2018) 14/06/2018 Đưa thuốc thú y, nguyên vật liệu NK về kho dữ gìn và bảo vệ chờ kiểm tra chất lượng 14/06/2018
 • Số ký hiệu Thông tư 10/2016/TT-BNNPTNT
  Ngày ban hành 01/06/2016
  Ngày có hiệu lực 16/07/2016
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Thứ Trưởng
  Trích yếu

  Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành; Danh mục cấm sử dụng tại VN

  Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Phân loại Thông tư
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • BỘ NÔNG NGHIỆP
  PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
  ——-

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————
  Số: 10/2016/TT-BNNPTNT Thành Phố Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2016

  THÔNG TƯ

  BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC THÚ Y ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH, CẤM SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM, CÔNG BỐ MÃ HS ĐỐI VỚI THUỐC THÚ Y NHẬP KHẨU ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM
  Căn cứ Nghị định số 199 / 2013 / NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của nhà nước lao lý công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ;
  Căn cứ Luật Thú y năm năm ngoái ;
  Căn cứ Nghị định số 187 / 2013 / NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể thi hành Luật Thương mại về hoạt động giải trí mua và bán sản phẩm & hàng hóa quốc tế và những hoạt động giải trí đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh sản phẩm & hàng hóa với quốc tế ;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y;

  Xem thêm: Thẩm phán – Wikipedia tiếng Việt

  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Nước Ta, công bố mã HS so với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Nước Ta .

  Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này:

  1. Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam, Phụ lục I.
  2. Danh mục thuốc thú y cấm sử dụng tại Việt Nam, Phụ lục II.
  3. Bảng chi tiết mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam, Phụ lục IB và Phần B của Phụ lục IC

  Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp:

  1. Đối với các sản phẩm quy định tại phần C của Phụ lục IC có Giấy chứng nhận lưu hành hết hạn trong khoảng thời gian từ khi Thông tư này có hiệu lực đến hết ngày 31/01/2017, được phép lưu hành đến hết ngày 31/01/2017.

  Để liên tục lưu hành loại sản phẩm sau ngày 31/01/2017, cơ sở phải nộp hồ sơ ĐK lại theo lao lý của pháp lý về quản trị chất giải quyết và xử lý, tái tạo thiên nhiên và môi trường trong nuôi trồng thủy hải sản trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành. Tổng cục Thủy sản có nghĩa vụ và trách nhiệm xem xét, xử lý .

  1. Đối với các sản phẩm quy định tại phần C Phụ lục IC không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, được phép lưu hành theo thời hạn ghi trong Giấy chứng nhận lưu hành. Trường hợp cơ sở có nhu cầu đăng ký lưu hành lại phải thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản.

  Điều 3. Hiệu lực thi hành

  1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 16 tháng 7 năm 2016.
  2. Thông tư này thay thế các Thông tư sau: Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc, hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng; số 29/2009/TT-BNN ngày 04/6/2009 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc, hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng; số 20/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/4/2010 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc, hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng; số 03/2012/TT-BNNPTNT ngày 16/01/2012 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc, hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng; số 25/2012/TT-BNNPTNT ngày 22/6/2012 ban hành Danh mục thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam; số 28/2013/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2013 ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam.

  Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

  Nơi nhận:
  – Như Điều 4;
  – Văn phòng Chính phủ;
  – Công báo Chính phủ, Website Chính phủ;
  – Bộ, các cơ quan ngang Bộ;
  – Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT;
  – UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  – Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
  – Vụ Pháp chế-Bộ Nông nghiệp & PTNT;
  – Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  – Lưu: VT, Cục Thú y.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG

  Vũ Văn Tám

  Tải về văn bản gốc kèm phụ lục tại đây .

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.