Thông tư 09/2000/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 28/04/2000

THÔNG TƯ

CỦA BỘ Y
TẾ SỐ 09/2000/TT-BYT NGÀY 28 THÁNG 4 NĂM 2000
HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC SỨC KHOẺ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG
CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

– Căn cứ vào Luật bảo
vệ sức khoẻ nhân dân ngày 11/7/1989.

– Căn cứ cào Chương IX
Bộ Luật Lao động ngày 23/6/1994.

– Căn cứ vào Nghị định
06/CP của Chính phủ ngày 20/01/1995 quy định chi tiết một số điều của Bộ
Luật lao động về an toàn lao động, vệ
sinh lao động.

– Căn cứ vào Nghị định
68/CP của Chính phủ ngày 11/10/1993 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
tổ chức bộ máy Bộ Y tế.

– Sau khi có ý kiến
của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn số 946/LĐTBXH-BHLĐ ngày
3/4/2000.

Bộ Y tế hướng dẫn việc
thực hiện chăm sóc sức khoẻ của người lao động trong các doanh nghiệp sản xuất
kinh doanh dịch vụ vừa và nhỏ.

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ
PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Mọi tổ chức triển khai cá thể và những đơn vị chức năng sản xuất, kinh doanh thương mại, hoạt động giải trí dịch vụ ( gọi chung là doanh nghiệp ) sau đây :
Doanh nghiệp nhà nước, những doanh nghiệp của những thành phần kinh tế tài chính, công ty, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế, công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, công ty CP, những hợp tác xã, tổng hợp sản xuất thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, đoàn thể, lực lượng quân đội, công an nhân dân .
2. Các đơn vị chức năng y tế có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai việc chăm nom sức khoẻ người lao động .

II. QUY ĐỊNH DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ được lao lý trong thời điểm tạm thời theo Công văn số 68 / CP-KTN ngày 20/6/1998 của nhà nước như sau :
– Doanh nghiệp vừa là doanh nghiệp có từ 51 đến 200 người lao động .
– Doanh nghiệp nhỏ là doanh nghiệp có từ 50 người lao động trở xuống .

III. NỘI DUNG CHĂM
SÓC SỨC KHOẺ NGƯỜI LAO ĐỘNG
TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

1. Có đủ những lao lý về vệ sinh lao động : Nơi thao tác của người lao động có những yếu tố có hại phải có nội quy viết rõ ràng và đặt tại nơi dễ thấy. Những nơi thao tác có những yếu tố gây bệnh nghề nghiệp thì phải thông tin cho người lao động biết giải pháp dự trữ để người lao động tự phòng tránh .
2. Học tập về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động : Hàng năm, người quản trị lao động phải tổ chức triển khai tập huấn cho người lao động về ảnh hưởng tác động của những yếu tố phát sinh trong môi trường tự nhiên lao động so với sức khoẻ để họ tự bảo vệ và phòng tránh mối đe dọa nghề nghiệp và bệnh nghề nghiệp. Nội dung huấn luyện và đào tạo cho người lao động do Đội Y tế dự trữ thuộc Trung tâm Y tế huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Trung tâm Y tế dự trữ tỉnh, thành phố thường trực Trung ương ( sau đây gọi chung là tỉnh ), Trung tâm Y tế Lao động ngành đảm nhiệm theo lao lý tại Thông tư này ( Phụ lục số 1 ) .
3. Tổ chức cấp cứu : Người sử dụng lao động phải tổ chức triển khai tốt việc cấp cứu tại doanh nghiệp. Những người làm công tác làm việc cấp cứu phải được tập huấn nhiệm vụ và có giấy ghi nhận do Trung tâm Y tế dự trữ tỉnh, thành phố thường trực Trung ương, Trung ương, Trung tâm Y tế Lao động Bộ / ngành, Trung tâm y tế huyện, thị, Q. ( sau đây gọi chung là huyện ) cấp. Mỗi phân xưởng phải có túi thuốc cấp cứu bắt đầu theo hạng mục pháp luật tại Thông tư này ( Phụ lục số 2 ). Các pháp luật cấp cứu được trình diễn, hướng dẫn tại nơi thao tác để người lao động biết xử trí .
4. Lập hồ sơ vệ sinh lao động : Mỗi doanh nghiệp phải có hồ sơ lao động theo mẫu lao lý tại Thông tư số 13 / TT-BYT ngày 21/10/1996. Các hiệu quả xét nghiệm, kiểm tra môi trường tự nhiên lao động và khám sức khoẻ định kỳ được bổ trợ hàng năm vào Hồ sơ vệ sinh lao động .
5. Xét nghiệm, kiểm tra môi trường tự nhiên lao động : Hàng năm doanh nghiệp phải tổ chức triển khai xét nghiệm, kiểm tra thiên nhiên và môi trường lao động, nhìn nhận mức độ có hại của môi trường tự nhiên lao động để doanh nghiệp có giải pháp cải tổ điều kiện kèm theo, thiên nhiên và môi trường lao động. Kết quả xét nghiệm, kiểm tra môi trường tự nhiên lao động thực thi theo lao lý tại Thông tư số 13 / BYT-TT ngày 21/10/1996 và được phân cấp như sau :
– Đối với doanh nghiệp có rủi ro tiềm ẩn cao về bệnh nghề nghiệp thì do Trung tâm Y tế dự trữ tỉnh thực thi .
– Đối với những doanh nghiệp khác thì Đội Y tế dự trữ thuộc Trung tâm y tế huyện triển khai .
Đội y tế dự trữ thống kê, lập list những loại doanh nghiệp và đề xuất Trung tâm Y tế dự trữ tỉnh phối hợp triển khai .
6. Khám sức khoẻ tuyển dụng : Người lao động ( kể cả học nghề ) trước khi vào thao tác phải được khám sức khoẻ ; người sử dụng lao động phải địa thế căn cứ vào sức khoẻ của người lao động để sắp xếp việc làm và nghề nghiệp cho tương thích. Hồ sơ khám sức khoẻ tuyển dụng phải được lưu giữ 01 bản trong hồ sơ sức khoẻ .
7. Khám sức khoẻ định kỳ : Người sử dụng lao động có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động tối thiểu mỗi năm 1 lần. Mục đích khám sức khoẻ định kỳ :
a. Phát hiện triệu chứng, tín hiệu bệnh lý tương quan đến nghề nghiệp để phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp và kịp thời điều trị, tổ chức triển khai dự trữ bệnh nghề nghiệp .
b. Theo dõi những người có bệnh mãn tính, có sức khoẻ yếu để có kế hoạch đưa đi điều dưỡng, hồi sinh tính năng .
Việc tổ chức triển khai khám phải gọn nhẹ, không nhất thiết phải vừa đủ những chuyên khoa nhưng phải có những chuyên khoa thiết yếu để hoàn toàn có thể chẩn đoán được bệnh nghề nghiệp. Hồ sơ khám sức khoẻ định kỳ theo mẫu lao lý tại Thông tư này ( Phụ lục số 3 ) .
Khám phân loại sức khoẻ : là khám tổng lực những chuyên khoa để nhìn nhận, phân loại sức khoẻ người lao động của toàn doanh nghiệp. Tổ chức khám phân loại sức khoẻ tối thiểu 3 năm 1 lần. Những cơ sở có điều kiện kèm theo thì hoàn toàn có thể tích hợp tổ chức triển khai khám định kỳ và phân loại sức khoẻ hàng năm .
8. Khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp : Người lao động thao tác ở môi trường tự nhiên ô nhiễm có rủi ro tiềm ẩn mắc bệnh nghề nghiệp thì người sử dụng lao động có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp. Tổ chức khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp cần phối hợp với khám sức khoẻ định kỳ tại những cơ sở có rủi ro tiềm ẩn bị bệnh nghề nghiệp. Việc khám bệnh nghề nghiệp do những phòng khám bệnh nghề nghiệp thực thi và hoàn hảo hồ sơ theo lao lý hiện hành .
9. Giám định sức khoẻ do tai nạn đáng tiếc lao động, bệnh nghề nghiệp : Tất cả người lao động bị tai nạn thương tâm lao động, bị bệnh nghề nghiệp đều được đi giám định sức khoẻ nghề nghiệp tại Hội đồng giám định Y khoa. Người lao động bị bệnh nghề nghiệp thì phải được định kỳ khám lại 6 tháng một lần, được điều trị, phục sinh chức nămg tại những cơ sở y tế. Các pháp luật về bệnh nghề nghiệp triển khai theo Thông tư liên tịch số 08/1998 / TTLT Bộ Y tế – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 20/4/1998 .
10. Bồi dưỡng bằng hiện vật : Nếu sau khi đã tái tạo điều kiện kèm theo thiên nhiên và môi trường lao động, nhưng những yếu tố có hại vẫn không đạt tiêu chuẩn vệ sinh được cho phép, người sử dụng lao động có nghĩa vụ và trách nhiệm tu dưỡng bằng hiện vật cho người lao động thao tác ở môi trường tự nhiên đó ( vận dụng Thông tư liên tịch số 10/1999 / TTLT / BLĐTBXH / BYT ngày 17/3/1999 ). Cán bộ y tế cơ sở phải tham mưu cho những chủ doanh nghiệp về hiện vật cần tu dưỡng cho người lao động theo đặc trưng của việc làm ( đường, sữa, hoa quả … ) .
11. Các khu công trình Giao hàng người lao động : Nơi thao tác của người lao động phải có đủ những phương tiện đi lại vệ sinh gồm có : Phòng vệ sinh, có đủ nước sạch, có nơi tắm rửa, nơi nghỉ và nhà ăn thật sạch hợp vệ sinh. Mỗi doanh nghiệp kiến thiết xây dựng một góc sức khoẻ là nơi mà người lao động hoàn toàn có thể đọc những loại sách, tờ rơi, tranh áp phích tuyên truyền phòng bệnh và sử dụng những túi cấp cứu. Nếu doanh nghiệp có điều kiện kèm theo hoàn toàn có thể sắp xếp phòng riêng .

IV. TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ
NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

A. TRÁCH
NHIỆM CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP

1. Theo pháp luật của Thông tư Liên tịch số 14/1998 / TTLT ngày 13/10/1998 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Y tế và Tổng liên đoàn Lao động Nước Ta thì việc sắp xếp cán bộ y tế để chăm nom sức khoẻ người lao động tại những doanh nghiệp vừa và nhỏ như sau :

– Nếu doanh nghiệp đã có bác sĩ, y sĩ, hoặc có trạm y tế doanh nghiệp thì giữ nguyên để ship hàng .
– Đối với những doanh nghiệp cỡ vừa chưa có cán bộ y tế thì phải sắp xếp 01 cán bộ y tế .
– Đối với doanh nghiệp cỡ nhỏ chưa đủ điều kiện kèm theo sử dụng 01 cán bộ y tế để chăm nom sức khoẻ người lao động thì hoàn toàn có thể hợp đồng với cán bộ y tế tại Trạm Y tế, cán bộ y tế đã nghỉ hưu, … làm theo những ngày giờ lao lý, nhưng phải ĐK với Trung tâm y tế huyện để chịu sự chỉ huy chung. Cán bộ y tế hoàn toàn có thể làm kiêm nhiệm thêm 1 số ít việc làm khác để tương thích trong quản trị lao động của doanh nghiệp .
– Tổ chức màng lưới bảo đảm an toàn, vệ sinh viên tại doanh nghiệp triển khai cấp cứu tại chỗ khi có tai nạn đáng tiếc .
2. Cán bộ y tế chăm nom sức khoẻ người lao động ở doanh nghiệp phải được tập huấn về chương trình bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động do Đội Y tế dự trữ thuộc Trung tâm y tế huyện, Trung tâm Y tế dự trữ tỉnh, Trung tâm y tế lao động ngành hoặc những cơ sở đào tạo và giảng dạy hướng dẫn .
3. Cán bộ y tế ship hàng trong những doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu sự chỉ huy trực tiếp về trình độ của trạm y tế phường, xã, thị xã và của Trung tâm y tế huyện ( Đội Y tế dự trữ ) so với công tác làm việc y tế lao động .
4. Doanh nghiệp phải triển khai tốt việc chăm nom sức khoẻ bắt đầu, cấp cứu kịp thời, khám chữa bệnh thường thì cho người lao động, tuyên truyền giáo dục công tác làm việc phòng bệnh cho người lao động .

B. TRÁCH NHIỆM CỦA Y TẾ Xà, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Y tế xã phường, thị xã có nghĩa vụ và trách nhiệm chỉ huy, phối hợp với những doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng trên địa phận triển khai những trách nhiệm sau :
1. Tăng cường công tác làm việc tuyên truyền giáo dục, tiếp tục kiểm tra, đôn đốc công tác làm việc bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Chủ động phòng bệnh tích cực. Khi Open bệnh dịch, tham gia và tổ chức triển khai dập dịch kịp thời .
2. Nắm được số doanh nghiệp và yếu tố ô nhiễm để có giải pháp hướng dẫn chăm nom sức khoẻ cho người lao động .
3. Quản lý hồ sơ sức khoẻ của người lao động trong doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa phận .
4. Tổ chức cấp cứu bắt đầu cho người bệnh, tai nạn thương tâm lao động, nhiễm độc những loại hoá chất và những tai biến khác .
5. Tuyên truyền công tác làm việc vệ sinh phòng chống dịch, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động .

C. TRÁCH
NHIỆM CỦA TRUNG TÂM Y TẾ (ĐỘI Y TẾ DỰ PHÒNG) HUYỆN, VÀ
THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH

Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế số 2468 / 1999 / QĐ-BYT ngày 17/8/1999 nghĩa vụ và trách nhiệm của Đội Y tế dự trữ được pháp luật đơn cử như sau :
1. Phổ biến và đôn đốc những doanh nghiệp đóng trên địa phận triển khai những giải pháp giải quyết và xử lý phân, nước, rác và chất thải của quy trình sản xuất … theo hướng dẫn kỹ thuật của tuyến trên .
2. Hướng dẫn những doanh nghiệp lập hồ sơ vệ sinh lao động, quản trị những yếu tố ô nhiễm trong thiên nhiên và môi trường lao động, quản trị sức khoẻ người lao động. Hồ sơ vệ sinh lao động được sao thành 02 bản, một bản quản trị tại doanh nghiệp, một bản quản trị tại Đội Y tế dự trữ .
3. Tiến hành kiểm tra đôn đốc những doanh nghiệp triển khai những giải pháp khống chế và loại trừ những yếu tố ô nhiễm phát sinh trong quy trình sản xuất để bảo vệ nhu yếu bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Hướng dẫn và kiểm tra đôn đốc triển khai những lao lý về bảo đảm an toàn vệ sinh lao động theo lao lý pháp lý hiện hành để phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động .
4. Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động : Đội Y tế dự trữ lập kế hoạch với những doanh nghiệp về thời hạn, số lượng khám và những chuyên khoa cần khám. Cơ cấu của đoàn khám sức khoẻ định kỳ cần gọn nhẹ, nhưng phải bảo vệ những nhu yếu : chuẩn đoán, chỉ định giải pháp điều trị và tổ chức triển khai dự trữ những bệnh có tương quan đến những yếu tố có hại trong thiên nhiên và môi trường lao động và có rủi ro tiềm ẩn gây ra những bệnh nghề nghiệp. Đoàn khám sức khoẻ định kỳ phải đưa ra những khuyến nghị để người sử dụng lao động xử lý những chính sách điều trị, điều dưỡng phục sinh công dụng cho người lao động có tín hiệu bệnh và những giải pháp khả thi cải tổ môi trường tự nhiên lao động theo những tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn lao động .
5. Phối hợp với những cơ quan chức năng của địa phương để tổ chức triển khai kiểm tra việc triển khai những chính sách chủ trương của nhà nước về bảo vệ sức khoẻ người lao động .
6. Tổ chức tuyên truyền giáo dục giảng dạy về bảo đảm an toàn sức khoẻ cho người lao động thao tác trong địa phận quản trị, chú trọng đến phòng chống nhiễm độc thuốc bảo vệ thực vật và những yếu tố ô nhiễm phát sinh trong quy trình sản xuất .
7. Tổng hợp kế hoạch y tế lao động của phường, xã, thị xã báo cáo giải trình lên Sở Y tế tỉnh, Trung tâm y tế dự trữ tỉnh .

D. TRÁCH
NHIỆM CỦA TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH,
THÀNH PHỐ THUỘC TRUNG ƯƠNG

1. Chỉ đạo thiết kế xây dựng kế hoạch hàng năm trong việc chăm nom sức khoẻ người lao động trong những doanh nghiệp vừa và nhỏ .
2. Tổ chức tu dưỡng nhiệm vụ cho tuyến dưới về công tác làm việc bảo đảm an toàn, sức khoẻ lao động .
3. Hướng dẫn xét nghiệm, kiểm tra môi trường tự nhiên lao động và hoàn hảo những hồ sơ theo pháp luật .
4. Quản lý, hướng dẫn công tác làm việc khám sức khoẻ định kỳ và khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp cho người lao động tại những cơ sở rủi ro tiềm ẩn bị bệnh nghề nghiệp .
5. Hướng dẫn nội dung tuyên truyền, giáo dục, giảng dạy về bảo đảm an toàn sức khoẻ cho tuyến Q., huyện, những cơ sở y tế. Cần chú trọng đến phòng chống nhiễm độc thuốc bảo vệ thực vật .
6. Kiểm tra đôn đốc việc triển khai những chính sách báo cáo giải trình của những tuyến và tổng hợp báo cáo giải trình gửi lên tuyến trên .
7. Hàng năm tổng kết rút kinh nghiệm tay nghề về việc tổ chức triển khai chăm nom sức khoẻ cho người lao động thao tác tại những doanh nghiệp vừa và nhỏ .

E. TRÁCH
NHIỆM CỦA TRUNG TÂM Y TẾ LAO ĐỘNG
CỦA CÁC BỘ/NGÀNH

1. Phối hợp ngặt nghèo với y tế những địa phương để cùng triển khai những việc làm chung của ngành trong nghành nghề dịch vụ bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp .
2. Hướng dẫn kiến thiết xây dựng kế hoạch bảo vệ bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp hàng năm cho doanh nghiệp vừa và nhỏ .
3. Hướng dẫn triển khai những dịch vụ xét nghiệm, kiểm tra môi trường tự nhiên lao động, khám sức khoẻ định kỳ, khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp .
4. Tổ chức, chăm nom, điều dưỡng hồi sinh công dụng và điều trị người bị tai nạn đáng tiếc lao động, bệnh nghề nghiệp .
5. Tuyên truyền huấn luyện và đào tạo, giáo dục cho người lao động về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp .
6. Kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm tay nghề trong công tác làm việc chăm nom sức khoẻ người lao động .

F. TRÁCH
NHIỆM CỦA SỞ Y TẾ CÁC TỈNH,
THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

1. Tổ chức, quản trị và chỉ huy tổng lực công tác làm việc chăm nom sức khoẻ người lao động trong những doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa phận .
2. Phổ biến và hướng dẫn những văn bản của nhà nước về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động so với những cơ sở y tế và những doanh nghiệp .
3. Xây dựng và củng cố tổ chức triển khai màng lưới y tế những doanh nghiệp, y tế những tuyến làm công tác làm việc vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp .
4. Củng cố tăng cấp những trang thiết bị kỹ thuật Giao hàng người lao động .
5. Bố trí cán bộ và tạo điều kiện kèm theo nâng cao trình độ cán bộ y tế để thực thi tốt công tác làm việc chăm nom sức khoẻ người lao động .
6. Kiểm tra việc triển khai những chính sách của nhà nước về chăm nom sức khoẻ cho người lao động trong những doanh nghiệp .

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Chế độ báo cáo giải trình thực thi theo Thông tư số 13 / BYT-TT ngày 21/10/1996 và được lao lý như sau :
Báo cáo quý : Hàng quý những doanh nghiệp hoàn hảo báo cáo giải trình gửi về Trung tâm y tế Q., huyện thị xã, thành phố thường trực tỉnh ( Đội Y tế dự trữ ) và trạm y tế xã, phường vào ngày 20 tháng 3, 6, 9, 12 .
Báo cáo 6 tháng, năm :
– Trung tâm y tế Q., huyện thị xã, thành phố thuộc tỉnh báo cáo giải trình về Sở Y tế và Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh vào ngày 20 của tháng thứ 6 và 12 .
– Sở Y tế tỉnh ( Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh ), Trung tâm Y tế Lao động Bộ / ngành báo cáo giải trình về Bộ Y tế ( Vụ Y tế Dự phòng ) theo pháp luật .

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương có nghĩa vụ và trách nhiệm thiết kế xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai triển khai Thông tư này, trình Uỷ ban nhân dân những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương phê duyệt để tổ chức triển khai phổ cập, chỉ huy những cấp thực thi Thông tư này trong những doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng trên địa phương .
2. Các Bộ, những ngành, những cơ quan sử dụng lao động hướng dẫn đôn đốc những cơ sở thuộc quyền quản trị triển khai đúng những lao lý về việc chăm nom sức khoẻ cho người lao động ở những doanh nghiệp vừa và nhỏ .
3. Người sử dụng lao động tại những doanh nghiệp vừa và nhỏ có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi rất đầy đủ việc chăm nom sức khoẻ người lao động được pháp luật tại Thông tư này .
Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành sau 15 ngày kể từ ngày ký phát hành. Trong quy trình triển khai nếu có vướng mắc, đề xuất những đơn vị chức năng và những địa phương phản ánh về Bộ Y tế ( Vụ Y tế dự trữ ) để điều tra và nghiên cứu và kịp thời xử lý .


PHỤ LỤC 1

DANH MỤC NỘI DUNG HUẤN LUYỆN VỀ VỆ SINH LAO ĐỘNG, CẤP CỨU
BAN ĐẦU CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số
09/2000/TT-BYT ngày 28 tháng 04 năm 2000
)

NỘI DUNG SỐ GIỜ HỌC

I. Vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề
nghiệp
12 giờ

1. Tác hại của nhiệt độ, vi khí hậu nơi thao tác và giải pháp dự trữ
2. Tác hại của bức xạ nhiệt và giải pháp dự trữ .
3. Tác hại của những loại bụi và giải pháp phòng bệnh
4. Tác hại của tiếng ồn, rung và giải pháp dự trữ
5. Tác hại của hoá chất và giải pháp dự trữ
6. Giới thiệu những bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm xã hội chi trả

II. Cấp cứu tại chỗ
12
giờ

1. Cấp cứu điện giật
2. Cấp cứu bỏng
3. Cấp cứu ngạt thở
4. Cấp cứu ngừng tim
5. Cầm máu, băng bó vết thương
6. Vận chuyển bệnh nhân
7. Cấp cứu tai nạn đáng tiếc do hoá chấtPHỤ LỤC SỐ 2

QUY ĐỊNH VỀ TÚI CẤP CỨU BAN ĐẦU

(Ban hành kèm theo Thông tư số
09/2000/TT-BYT ngày 28 tháng 04 năm 2000)

1. Vị trí đặt túi / hộp cấp cứu khởi đầu :
– Đặt tại nơi thao tác của người lao động .
– Đặt nơi dễ thấy nhất, dễ lấy, có ký hiệu riêng ( thường là chữ thập ) .
– Thông báo cho người lao động biết vị trí và lao lý cách sử dụng .
2. Các trang bị, dụng cụ và thuốc cho túi cấp cứu
– Các túi cấp cứu phải có đủ số lượng trang bị dụng cụ thiết yếu để cấp cứu. Không được để những thứ khác .
– Phải kiểm tra những túi cấp cứu tiếp tục để bảo vệ số lượng không thiếu những dụng cụ .


STT


Các trang bị tối thiểu

Túi A
(cho 25
công nhân)

Túi B
(cho 50
công nhân)

Túi C
(cho 100
công nhân)

1
Băng dính ( cuộn )
02
02
04
2
Băng 5 x 200 cm ( cuộn )
02
04
06
3
Băng trung bình 10 x 200 cm ( cuộn )
02
04
06
4
Băng to 15 x 200 cm ( cuộn )
01
02
04
5
Gạc thấm nước ( 10 miếng / gói )
01
02
04
6
Bông hút nước ( gói )
05
07
10
7
Băng tam giác ( cái )
04
04
06
8
Garo cao su đặc cỡ 6 x 100 cm ( cái )
02
02
04
9
Garo cao su đặc cỡ 4 x 100 cm ( cái )
02
02
04
10
Kéo
01
01
01
11
Panh không mấu
04
04
06
12
Găng tay dùng một lần ( đôi )
02
02
04
13
Mặt nạ phòng độc thích hợp
01
01
02
14
Nước vô khuẩn hoặc dung dịch nước muối trong những bình chứa dung một lần size 100 ml ( không có nước máy )
01
03
06
15
Nẹp cánh tay ( bộ )
01
01
01
16
Nẹp cẳng tay ( bộ )
01
01
01
17
Nẹp đùi ( bộ )
01
01
02
18
Nẹp cẳng chân ( bộ )
01
01
02
19
Thuốc sát trùng ( lọ )
01
01
02
20
Phác đồ cấp cứu
01
01
01

3. Số lượng túi cấp cứu
Số lượng túi cấp cứu hoặc những hộp đựng dụng cụ cấp cứu thiết yếu phụ thuộc vào vào cách sắp xếp tại cơ sở và số lượng người lao động. Nên có tối thiểu 1 hộp hoặc 1 thùng đựng dụng cụ cấp cứu ở mỗi tầng nhà. Tổng số những loại túi khác nhau được trình diễn ở dưới theo số lượng người lao động .
Số lượng người lao động Số lượng và loại túi cấp cứu
Dưới 25 người Ít nhất 01 túi loại A
Từ 26 đến 50 người Có tối thiểu 01 túi loại B
Cứ 51 đến 150 người Có tối thiểu 01 túi loại C

Ghi chú: 01 túi B
tương đương với 02 túi A và 01 túi C
tương đương với 02 túi B.PHỤ LỤC 3

(Ban hành kèm theo Thông tư số
09/2000/TT-BYT ngày 28 tháng 04 năm 2000)


SỞ Y TẾ

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

HỒ SƠ

KHÁM SỨC KHOẺ ĐỊNH KỲ

SỐ HỒ
SƠ……..

Họ
và tên:

Nơi
làm việc:

Tên
đơn vị :

Tỉnh/Thành
phố:

Năm …………..

HỒ SƠ KHÁM SỨC KHOẺ ĐỊNH KỲ

Tên đơn vị chức năng :
Tỉnh / Thành phố :

I. PHẦN THÔNG TIN CHUNG: (phần này do
đơn vị tự khai)

1. Họ và tên : 2. Năm sinh : 3. Nam


Nữ

4. Quê quán :
5. Địa chỉ thường trú :
5. Năm khởi đầu thao tác :
5. Tên việc làm lúc bấy giờ : 6. Thuộc nghề
7. Năm khởi đầu làm việc làm lúc bấy giờ :
8. Đánh dấu những yếu tố tiếp xúc so với việc làm lúc bấy giờ :

Nóng
quá Lạnh quá Ồn

Rung Bụi Khói, khí độc

Dung
môi Hóa chất
khác Căng
thẳng

Ánh sáng Quá mạnh Không đủ

Yếu tố khác :
9. Đánh dấu những trang thiết bị bảo lãnh được cấp :

Găng
tay Khẩu trang
thường Bán mặt nạ

Mặt
nạ phòng độc Nút tai Kính

Áo quần bảo hộ Ủng/giầy Khác:

10. Xếp loại sức khoẻ trước khi vào thao tác tại đơn vị chức năng :

11.
Hút thuốc lá/lào: có Không

12. Nếu có, đã hút thuốc bao nhiêu năm :
13. Những bệnh mãn tính hiện có :

Thủ trưởng đơn vị chức năng
( Ký tên, đóng dấu )


II.
PHẦN KHÁM SỨC KHOẺ

Nội dung khám

Năm……

Năm……

Năm…..

Năm……

Năm…..

1. Thể lực : cao : cm ,
Cân nặng : kg
Y / Bs. Khám ký tên

2. Mắt
Y / Bs. Khám ký tên

3. Tai, mũi, họng
Y / Bs. Khám ký tên

4. Răng hàm mặt
Y / Bs. Khám ký tên

5. Tâm thần, thần kinh
Y / Bs. Khám ký tên

6. Tuần hoàn
HA : / mmHg Mạch : l / p
Y / Bs. Khám ký tên

7. Hô hấp
Y / Bs. Khám ký tên

8. Tiêu hoá
Bs. Khám ký tên

9. Tiết niệu / Phụ khoa
Y / Bs. Khám ký tên

10. Hệ hoạt động
Y / Bs. Khám ký tên

11. Ngoài da
Y / Bs. Khám ký tên

12. Nội tiết
Y / Bs. Khám ký tên

13. U những loại
Y / Bs. Khám ký tên

14. Kết quả cận lâm sàng ( nếu có )
a .
b .
c .

Kết luận và đề xuất kiến nghị
– Các bệnh cần điều trị, theo dõi :
– Có cần khám bệnh nghề nghiệp không :
– Sức khoẻ thuộc loại :

Ngày ….. tháng ….. năm 200 …..
Thủ trưởng đơn vị chức năng khám

(Ký
tên, đóng dấu, ghi rõ
chức danh)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *