Thông tư 07/2013/TT-BCA sửa hướng dẫn về hộ chiếu phổ thông ở trong nước

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ CÔNG AN
——–

Số: 07/2013/TT-BCA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2013

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM CỦA THÔNG TƯ SỐ 27/2007/TT-BCA NGÀY 29/11/2007 CỦA BỘ CÔNG AN HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG Ở TRONG NƯỚC VÀ THÔNG TƯ SỐ 10/2006/TT-BCA NGÀY 18/9/2006 CỦA BỘ CÔNG AN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ CẤP VÀ QUẢN LÝ THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC

Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Nghị định sổ 65/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 136/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC;

Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 1;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BCA ngày 29/11/2007 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước và Thông tư sổ 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC,

Điều 3. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 03 năm 2013.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

1. Các Tổng cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị chức năng thường trực Bộ ; Giám đốc Công an, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố thường trực Trung ương chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành Thông tư này .

2. Tổng cục An ninh I chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ (qua Tổng cục An ninh I) để có hướng dẫn kịp thời./.

Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ;
– Công an, Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
– Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;
– Lưu: VT, V19, A61.

BỘ TRƯỞNG

Đại tướng Trần Đại Quang

nhayĐiều 1 bị thay thế bởi Thông tư số 29/2016/TT-BCA. Do đó Mẫu X/01 ban hành kèm theo Thông tư này không còn hiệu lựcnhaynhayĐiều 2 bị thay thế bởi Thông tư số 28/2016/TT-BCA. Do đó Mẫu X/05 ban hành kèm theo Thông tư này không còn hiệu lựcnhay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.