Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

Căn cứ Nghị định số 116 / 2008 / NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của nhà nước pháp luật công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ;Căn cứ Nghị định số 63/2014 / NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm năm trước của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể thi hành một số ít điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu ;Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013 / QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 ;

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này pháp luật cụ thể về lập hồ sơ mời thầu shopping sản phẩm & hàng hóa so với gói thầu thuộc khoanh vùng phạm vi kiểm soát và điều chỉnh pháp luật tại Điều 1 Luật đấu thầu số 43/2013 / QH13, trừ gói thầu mua thuốc lao lý tại điểm g khoản 1 Điều 1 Luật đấu thầu số 43/2013 / QH13. Cụ thể như sau :a ) Mẫu hồ sơ mời thầu shopping hàng hóa số 01 ( Mẫu số 01 ) vận dụng cho gói thầu đấu thầu thoáng đãng, đấu thầu hạn chế trong nước với phương pháp lựa chọn nhà thầu một quá trình một túi hồ sơ ;b ) Mẫu hồ sơ mời thầu shopping hàng hóa số 02 ( Mẫu số 02 ) vận dụng cho gói thầu đấu thầu thoáng rộng, đấu thầu hạn chế trong nước với phương pháp lựa chọn nhà thầu một quá trình hai túi hồ sơ .2. Đối với gói thầu shopping sản phẩm & hàng hóa được tổ chức triển khai đấu thầu thoáng rộng trong nước ( Ngân hàng Quốc Dân NCB ) thuộc những dự án Bất Động Sản sử dụng vốn tương hỗ tăng trưởng chính thức ( ODA ) của ADB, WB thì vận dụng mẫu hồ sơ mời thầu Ngân hàng Quốc Dân NCB do ADB và WB phát hành bằng tiếng Việt .

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hàng hóa thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 của Thông tư này.

Điều 3. Áp dụng các Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

1. Các Mẫu hồ sơ mời thầu shopping sản phẩm & hàng hóa phát hành kèm theo Thông tư này được thiết kế xây dựng trên cơ sở lao lý của pháp lý đấu thầu Nước Ta, đồng thời tìm hiểu thêm những lao lý về đấu thầu của Ngân hàng tăng trưởng Châu Á Thái Bình Dương ( ADB ), Ngân hàng Thế giới ( WB ) nhằm mục đích tạo điều kiện kèm theo thuận tiện hơn cho những bên tham gia vào hoạt động giải trí lựa chọn nhà thầu, tăng cường không chỉ có vậy tính cạnh tranh đối đầu, công minh, minh bạch và hiệu suất cao kinh tế tài chính trong đấu thầu .2. Đối với những gói thầu shopping sản phẩm & hàng hóa sử dụng vốn ODA, nếu được những nhà hỗ trợ vốn đồng ý chấp thuận thì vận dụng theo Mẫu số 01 hoặc Mẫu số 02 phát hành kèm theo Thông tư này hoặc hoàn toàn có thể sửa đổi, bổ trợ 1 số ít nội dung theo lao lý về đấu thầu trong điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác quốc tế giữa Nước Ta với nhà hỗ trợ vốn đó .3. Đối với trường hợp đấu thầu quốc tế, địa thế căn cứ quy mô, đặc thù của gói thầu, tổ chức triển khai, cá thể thực thi việc lập hồ sơ mời thầu phải chỉnh sửa pháp luật về giá dự thầu, ngôn từ, đồng xu tiền, khuyến mại, thời hạn trong đấu thầu và những nội dung tương quan khác cho tương thích với lao lý của Luật đấu thầu số 43/2013 / QH13, Nghị định số 63/2014 / NĐ-CP .4. Đối với gói thầu shopping sản phẩm & hàng hóa quy mô nhỏ, địa thế căn cứ đặc thù của gói thầu, trường hợp chủ góp vốn đầu tư xét thấy cần vận dụng phương pháp lựa chọn nhà thầu một tiến trình hai túi hồ sơ thì phải trình người có thẩm quyền phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu và sử dụng Mẫu số 02 phát hành kèm theo Thông tư này để lập hồ sơ mời thầu .5. Khi lập, đánh giá và thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu shopping sản phẩm & hàng hóa, tổ chức triển khai, cá thể phải :a ) Áp dụng Mẫu hồ sơ mời thầu shopping sản phẩm & hàng hóa phát hành kèm theo Thông tư này và địa thế căn cứ vào quy mô, đặc thù của từng gói thầu đơn cử để đưa ra những nhu yếu tương thích trên cơ sở bảo vệ nguyên tắc cạnh tranh đối đầu, công minh, minh bạch và hiệu suất cao kinh tế tài chính ;b ) Căn cứ nhu yếu sử dụng của sản phẩm & hàng hóa để đưa ra những nhu yếu về kỹ thuật ( đặc tính, thông số kỹ thuật kỹ thuật … ) bảo vệ phân phối về công suất, tương thích với nhu yếu sử dụng trong thực tiễn và năng lượng kinh doanh thương mại cũng như điều kiện kèm theo của thị trường ;c ) Không được đưa ra những điều kiện kèm theo nhằm mục đích hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm mục đích tạo lợi thế cho một hoặc 1 số ít nhà thầu gây ra sự cạnh tranh đối đầu không bình đẳng như nêu thương hiệu, nguồn gốc đơn cử của sản phẩm & hàng hóa, kể cả việc nêu tên nước, nhóm nước, vùng chủ quyền lãnh thổ gây ra sự phân biệt đối xử ; trường hợp không hề diễn đạt chi tiết cụ thể sản phẩm & hàng hóa theo đặc tính kỹ thuật, phong cách thiết kế công nghệ tiên tiến, tiêu chuẩn công nghệ tiên tiến thì hoàn toàn có thể nêu thương hiệu, catalô của một loại sản phẩm đơn cử để tìm hiểu thêm, minh họa cho nhu yếu về kỹ thuật của sản phẩm & hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “ hoặc tương tự ” sau thương hiệu, catalô đồng thời phải lao lý rõ nội hàm tương tự với sản phẩm & hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ tiên tiến và những nội dung khác ( nếu có ) mà không được pháp luật tương tự về nguồn gốc .d ) Không được chỉnh sửa những pháp luật nêu trong Mẫu hồ sơ mời thầu về Chỉ dẫn nhà thầu và Điều kiện chung của hợp đồng ; so với những nội dung khác hoàn toàn có thể chỉnh sửa cho tương thích với quy mô, đặc thù của gói thầu. Trường hợp có chỉnh sửa những pháp luật nêu trong Mẫu hồ sơ mời thầu thì tổ chức triển khai, cá thể triển khai việc lập, đánh giá và thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu phải bảo vệ việc chỉnh sửa đó là tương thích, khoa học, ngặt nghèo hơn so với pháp luật nêu trong Mẫu hồ sơ mời thầu và không trái với pháp luật của pháp lý về đấu thầu. Trong tờ trình ý kiến đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu phải nêu rõ những nội dung chỉnh sửa so với pháp luật trong Mẫu hồ sơ mời thầu và nguyên do chỉnh sửa để chủ góp vốn đầu tư xem xét, quyết định hành động .6. Đối với gói thầu phân phối dịch vụ phi tư vấn, địa thế căn cứ quy mô và đặc thù của gói thầu hoàn toàn có thể chỉnh sửa pháp luật tại những Mẫu hồ sơ mời thầu nêu trên để vận dụng cho tương thích .

Điều 4. Áp dụng các quy định về thuế, phí, lệ phí

1. Giá dự thầu của nhà thầu phải gồm có hàng loạt những ngân sách thiết yếu để triển khai gói thầu, trong đó có thuế, phí, lệ phí ( nếu có ). Thuế, phí, lệ phí được áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí theo pháp luật tại thời gian 28 ngày trước ngày có thời gian đóng thầu .2. Đối với đấu thầu trong nước, khi nhìn nhận về giá phải xem xét cả ngân sách về thuế, phí, lệ phí ( nếu có ) .3. Đối với đấu thầu quốc tế, khi nhìn nhận về giá không xem xét và không đưa vào để so sánh, xếp hạng nhà thầu so với ngân sách về thuế, phí, lệ phí ( nếu có ). Trường hợp nhà thầu được xếp hạng thứ nhất thì ngân sách về thuế, phí, lệ phí ( nếu có ) sẽ được xác lập đơn cử trong bước thương thảo hợp đồng. Giá ý kiến đề nghị trúng thầu, giá hợp đồng phải gồm có thuế, phí, lệ phí ( nếu có ) .

Điều 5. Hợp đồng

1. Loại hợp đồng vận dụng hầu hết cho gói thầu shopping sản phẩm & hàng hóa là hợp đồng trọn gói. Trường hợp sản phẩm & hàng hóa có tính đặc trưng, phức tạp, quy mô lớn và thời hạn triển khai hợp đồng trên 18 tháng thì hoàn toàn có thể vận dụng loại hợp đồng theo đơn giá kiểm soát và điều chỉnh. Khi vận dụng loại hợp đồng theo đơn giá kiểm soát và điều chỉnh, hồ sơ mời thầu phải pháp luật rõ công thức kiểm soát và điều chỉnh giá ; trong quy trình triển khai hợp đồng, trường hợp có đổi khác về đơn giá và cần phải kiểm soát và điều chỉnh giá hợp đồng thì nhà thầu phải chứng tỏ được những yếu tố dẫn đến sự đổi khác về đơn giá đó .2. Hồ sơ mời thầu phải gồm có Mẫu hợp đồng và lao lý chi tiết cụ thể những điều, khoản của hợp đồng để nhà thầu làm cơ sở chào thầu và để những bên làm cơ sở thương thảo, triển khai xong, ký kết hợp đồng .3. Hợp đồng ký kết giữa chủ góp vốn đầu tư, bên mời thầu với nhà thầu phải tuân thủ theo Mẫu hợp đồng, những điều kiện kèm theo hợp đồng quy định trong hồ sơ mời thầu và những hiệu chỉnh, bổ trợ do nhà thầu đề xuất kiến nghị được chủ góp vốn đầu tư chấp thuận đồng ý trong quy trình thương thảo, triển khai xong hợp đồng nhưng bảo vệ không trái với pháp luật của pháp lý về đấu thầu và pháp luật khác của pháp lý có tương quan .

Điều 6. Giấy phép bán hàng của nhà sản xuất

1. Đối với sản phẩm & hàng hóa thường thì, thông dụng, sẵn có trên thị trường, đã được tiêu chuẩn hóa và được bh theo pháp luật của đơn vị sản xuất thì không nhu yếu nhà thầu phải nộp giấy phép bán hàng của nhà phân phối hoặc giấy ghi nhận quan hệ đối tác chiến lược hoặc tài liệu khác có giá trị tương tự .2. Đối với sản phẩm & hàng hóa đặc trưng, phức tạp cần gắn với nghĩa vụ và trách nhiệm của đơn vị sản xuất trong việc phân phối những dịch vụ sau bán hàng như bh, bảo dưỡng, thay thế sửa chữa, phân phối phụ tùng, vật tư thay thế sửa chữa và những dịch vụ tương quan khác thì trong hồ sơ mời thầu hoàn toàn có thể nhu yếu nhà thầu tham dự thầu phải phân phối giấy phép bán hàng của nhà phân phối hoặc giấy ghi nhận quan hệ đối tác chiến lược hoặc tài liệu khác có giá trị tương tự. Trường hợp trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu không đóng kèm giấy phép bán hàng của nhà phân phối hoặc giấy ghi nhận quan hệ đối tác chiến lược hoặc tài liệu khác có giá trị tương tự thì nhà thầu phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm làm rõ, bổ trợ trong quy trình nhìn nhận hồ sơ dự thầu. Bên mời thầu phải có nghĩa vụ và trách nhiệm đảm nhiệm tài liệu bổ trợ do nhà thầu gửi đến để nhìn nhận. Nhà thầu chỉ được trao hợp đồng sau khi đã đệ trình cho chủ góp vốn đầu tư giấy phép bán hàng của nhà phân phối hoặc giấy ghi nhận quan hệ đối tác chiến lược hoặc tài liệu khác có giá trị tương tự .3. Trường hợp trong nội dung giấy phép bán hàng của đơn vị sản xuất hoặc giấy ghi nhận quan hệ đối tác chiến lược hoặc tài liệu khác có giá trị tương tự chưa cung ứng khá đầy đủ những điều kiện kèm theo theo nhu yếu của hồ sơ mời thầu thì bên mời thầu phải nhu yếu nhà thầu làm rõ về những nội dung này để có không thiếu thông tin phục vụ việc nhìn nhận hồ sơ dự thầu mà không được loại ngay hồ sơ dự thầu của nhà thầu .4. Trường hợp những đơn vị sản xuất, những đại lý, nhà phân phối cố ý không cung ứng cho nhà thầu giấy phép bán hàng hoặc giấy ghi nhận quan hệ đối tác chiến lược hoặc tài liệu khác có giá trị tương tự mà không có nguyên do chính đáng, không tuân thủ những pháp luật của pháp lý về thương mại và cạnh tranh đối đầu, dẫn đến tạo lợi thế hoặc tạo sự độc quyền cho nhà thầu khác thì nhà thầu cần kịp thời phản ánh đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công Thương để kịp thời giải quyết và xử lý .

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực hiện hành thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2015. Thông tư này sửa chữa thay thế Thông tư số 05/2010 / TT-BKH ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư lao lý cụ thể lập hồ sơ mời thầu gói thầu shopping sản phẩm & hàng hóa .2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân những cấp và tổ chức triển khai, cá thể có tương quan chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quy trình triển khai, nếu có vướng mắc, đề xuất những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân những cấp và tổ chức triển khai, cá thể có tương quan gửi quan điểm về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời hướng dẫn. / .Nơi nhận : – Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP ; – VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng ; – HĐND, Ủy Ban Nhân Dân những tỉnh, thành phố thường trực TW ; – Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng ; – Văn phòng quản trị nước ; – Hội đồng Dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội ; – Văn phòng Quốc hội ; – Văn phòng nhà nước ; – Tòa án nhân dân tối cao ; – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ; – Kiểm toán Nhà nước ; – Cơ quan Trung ương của những đoàn thể ; – Cổng thông tin điện tử nhà nước ; Công báo ; – Ngân hàng Phát triển Châu Á Thái Bình Dương tại Nước Ta ; – Ngân hàng Thế giới tại Nước Ta ; – Sở KH&ĐT những tỉnh, thành phố thường trực TW ; – Các đơn vị chức năng thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư ; – Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp ; – Lưu : VT, Cục QLĐT ( CL )8. Khả năng cung ứng kinh tế tài chính ( nếu có ) ( trường hợp không nhu yếu thì số điểm sẽ phân chia vào đặc tính kỹ thuật của sản phẩm & hàng hóa ) .Điều kiện thương mại, thời hạn triển khai, huấn luyện và đào tạo chuyển giao công nghệ tiên tiến không hài hòa và hợp lý, khả thi, không tương thích với yêu cầu về tiến trình phân phối .Có điều kiện kèm theo thương mại, thời hạn triển khai, huấn luyện và đào tạo chuyển giao công nghệ tiên tiến nhưng chưa hài hòa và hợp lý, khả thi, tương thích với yêu cầu về tiến trình cung ứng .Có điều kiện kèm theo thương mại, thời hạn thực thi, huấn luyện và đào tạo chuyển giao công nghệ tiên tiến hài hòa và hợp lý, khả thi, tương thích với đề xuất kiến nghị về tiến trình cung ứng .Thời gian bh dưới ___ tháng, bảo dưỡng dưới tháng .Thời gian Bảo hành trên ___ tháng, bảo dưỡng dưới ___ tháng .Thời gian Bảo hành trên ___ tháng, bảo dưỡng trên ___ tháng .Hàng hóa được cung ứng có ảnh hưởng tác động tác động ảnh hưởng nhiều đến môi trường tự nhiên và không yêu cầu được giải pháp xử lý .Hàng hóa được cung ứng có tác động ảnh hưởng tác động ảnh hưởng đến thiên nhiên và môi trường và có đề xuất kiến nghị giải pháp xử lý .Hàng hóa được cung ứng không có ảnh hưởng tác động ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường tự nhiên và đề xuất kiến nghị giải pháp xử lý hài hòa và hợp lý .Hàng hóa được phân phối có ảnh hưởng tác động ảnh hưởng tác động đến thiên nhiên và môi trường và yêu cầu giải pháp xử lý .Không có Bảng tiến trình cung ứng sản phẩm & hàng hóa hoặc có Bảng tiến trình cung ứng sản phẩm & hàng hóa nhưng không hài hòa và hợp lý, không khả thi, không tương thích với đề xuất kiến nghị kỹ thuật .Có Bảng quá trình cung ứng sản phẩm & hàng hóa nhưng chưa trọn vẹn hài hòa và hợp lý, khả thi tương thích với yêu cầu kỹ thuật và phân phối nhu yếu của HSMT .Có Bảng tiến trình cung ứng sản phẩm & hàng hóa hài hòa và hợp lý, khả thi và tương thích với đề xuất kiến nghị kỹ thuật và phân phối nhu yếu của HSMT .Không có những giải pháp kỹ thuật, giải pháp tổ chức triển khai cung ứng, lắp đặt sản phẩm & hàng hóa hài hòa và hợp lý và hiệu suất cao kinh tế tài chính .Có những giải pháp kỹ thuật, giải pháp tổ chức triển khai cung ứng, lắp đặt sản phẩm & hàng hóa nhưng chưa trọn vẹn hài hòa và hợp lý và hiệu suất cao kinh tế tài chính .Tính hài hòa và hợp lý và hiệu suất cao kinh tế tài chính của những giải pháp kỹ thuật, giải pháp tổ chức triển khai phân phối, lắp đặt sản phẩm & hàng hóa, năng lực lắp ráp thiết bị, sắp xếp cán bộ kỹ thuật .Không có đặc tính, thông số kỹ thuật kỹ thuật của sản phẩm & hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn sản xuất và công nghệ tiên tiến tương thích, cung ứng nhu yếu của HSMT .Có đặc tính, thông số kỹ thuật kỹ thuật của sản phẩm & hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn sản xuất và công nghệ tiên tiến nhưng chưa trọn vẹn phân phối nhu yếu của HSMT .Có đặc tính, thông số kỹ thuật kỹ thuật của sản phẩm & hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn sản xuất và công nghệ tiên tiến trọn vẹn tương thích phân phối nhu yếu của HSMT .Đặc tính, thông số kỹ thuật kỹ thuật của sản phẩm & hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn sản xuất và công nghệ tiên tiến, gồm có những yếu tố như hiệu suất, hiệu suất của máy móc, thiết bị ; mức tiêu tốn điện năng, nguyên nhiên vật tư .( 1 ) Nhà thầu được nhìn nhận là đạt nhu yếu về kỹ thuật khi tổng thể những tiêu chuẩn được nhìn nhận là đạt hoặc gật đầu được. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong những tiêu chuẩn thì được nhìn nhận là không đạt và không được xem xét, nhìn nhận bước tiếp theo .Điều kiện thương mại, thời hạn triển khai, đào tạo và giảng dạy, chuyển giao công nghệ tiên tiến không hài hòa và hợp lý, khả thi, không tương thích với đề xuất kiến nghị về quá trình phân phối .Có điều kiện kèm theo thương mại, thời hạn thực thi, đào tạo và giảng dạy, chuyển giao công nghệ tiên tiến hài hòa và hợp lý, khả thi, tương thích với đề xuất kiến nghị về quá trình phân phối .Có hợp đồng tương tự như chậm quy trình tiến độ hoặc bỏ lỡ hợp đồng tương tự do lỗi của nhà thầu .Không có hợp đồng tựa như chậm tiến trình hoặc bỏ lỡ hợp đồng do lỗi của nhà thầu .Uy tín của nhà thầu trải qua việc triển khai những hợp đồng tựa như trước đó trong thời gian____ năm gần đây, tính đến thời gian đóng thầu .Thời gian bh trên ___ tháng, bảo dưỡng dưới ___ tháng .Hàng hóa được cung ứng có tác động ảnh hưởng tác động ảnh hưởng nhiều đến môi trường tự nhiên và không đề xuất kiến nghị được giải pháp xử lý .Hàng hóa được cung ứng có ảnh hưởng tác động ảnh hưởng tác động đến thiên nhiên và môi trường và có yêu cầu giải pháp xử lý .Hàng hóa được cung ứng không có tác động ảnh hưởng ảnh hưởng tác động nhiều đến thiên nhiên và môi trường và yêu cầu giải pháp xử lý hài hòa và hợp lý .Hàng hóa được phân phối có ảnh hưởng tác động tác động ảnh hưởng đến thiên nhiên và môi trường và yêu cầu giải pháp xử lýKhông có Bảng tiến trình cung ứng sản phẩm & hàng hóa hoặc có Bảng tiến trình cung ứng sản phẩm & hàng hóa nhưng không hài hòa và hợp lý, không khả thi, không tương thích với đề xuất kiến nghị kỹ thuật .Có Bảng quá trình cung ứng sản phẩm & hàng hóa hài hòa và hợp lý, khả thi và tương thích với đề xuất kiến nghị kỹ thuật và cung ứng nhu yếu của HSMT .Không có những giải pháp kỹ thuật, giải pháp tổ chức triển khai phân phối, lắp đặt sản phẩm & hàng hóa hài hòa và hợp lý và hiệu suất cao kinh tế tài chính .Không có đặc tính, thông số kỹ thuật kỹ thuật của sản phẩm & hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn sản xuất và công nghệ tiên tiến tương thích, phân phối nhu yếu của HSMT .Có đặc tính, thông số kỹ thuật kỹ thuật của sản phẩm & hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn sản xuất và công nghệ tiên tiến trọn vẹn tương thích cung ứng nhu yếu của HSMT .Đặc tính, thông số kỹ thuật kỹ thuật của sản phẩm & hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn sản xuất và công nghệ tiên tiến, gồm có những yếu tố như hiệu suất, hiệu suất của máy móc, thiết bị ; mức tiêu tốn điện năng, nguyên nhiên vật tư .( 3 ) Ngày giao hàng lao lý trong hợp đồng. Nếu giao hàng theo từng phần thì hoàn toàn có thể pháp luật bảo lãnh tiền tạm ứng hết hiệu lực hiện hành khi giá trị sản phẩm & hàng hóa được giao và nghiệm thu sát hoạch lớn hơn hoặc bằng số tiền được tạm ứng. Trong trường hợp cần gia hạn thời hạn triển khai hợp đồng thì nhu yếu gia hạn thời hạn có hiệu lực thực thi hiện hành của bảo lãnh tiền tạm ứng .( 2 ) Địa chỉ ngân hàng nhà nước : ghi rõ địa chỉ, số điện thoại thông minh, số fax, e-mail để liên hệ .( 1 ) Căn cứ điều kiện kèm theo đơn cử của gói thầu mà lao lý tương thích với nhu yếu lao lý tại Mục 15.1 ĐKCT .Bảo lãnh này có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày Nhà thầu nhận được khoản tạm ứng theo hợp đồng cho đến ngày____ tháng____ năm ____ ( 3 ) hoặc khi Chủ góp vốn đầu tư tịch thu hết số tiền tạm ứng, tùy theo ngày nào đến sớm hơn .Giá trị của bảo lãnh này sẽ được giảm dần tương ứng với số tiền tạm ứng mà Chủ góp vốn đầu tư tịch thu qua những kỳ giao dịch thanh toán pháp luật tại Điều 5 của Hợp đồng sau khi Nhà thầu xuất trình văn bản xác nhận của Chủ góp vốn đầu tư về số tiền đã tịch thu trong những kỳ thanh toán giao dịch .Ngoài ra, chúng tôi chấp thuận đồng ý rằng những đổi khác, bổ trợ hoặc kiểm soát và điều chỉnh những điều kiện kèm theo của hợp đồng hoặc của bất kỳ tài liệu nào tương quan tới hợp đồng được ký giữa Nhà thầu và Chủ góp vốn đầu tư sẽ không làm biến hóa bất kể nghĩa vụ và trách nhiệm nào của chúng tôi theo bảo lãnh này .Chúng tôi, ____ [ ghi tên của ngân hàng nhà nước ] ở ____ [ ghi tên vương quốc hoặc vùng chủ quyền lãnh thổ ] có trụ sở ĐK tại ____ [ ghi địa chỉ của ngân hàng nhà nước ( 2 ) ] ( sau đây gọi là “ ngân hàng nhà nước ” ), theo nhu yếu của Chủ góp vốn đầu tư, đồng ý chấp thuận vô điều kiện kèm theo, không hủy ngang và không nhu yếu Nhà thầu phải xem xét trước, giao dịch thanh toán cho Chủ góp vốn đầu tư khi Chủ góp vốn đầu tư có nhu yếu với một khoản tiền không vượt quá ____ [ ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng như nhu yếu lao lý tại Mục 15.1 Điều kiện đơn cử của hợp đồng của hồ sơ mời thầu ] .Theo lao lý về tạm ứng nêu trong điều kiện kèm theo đơn cử của hợp đồng, ____ [ ghi tên và địa chỉ của Nhà thầu ] ( sau đây gọi là Nhà thầu ) phải nộp cho Chủ góp vốn đầu tư một bảo lãnh ngân hàng nhà nước để bảo vệ Nhà thầu sử dụng đúng mục tiêu khoản tiền tạm ứng____ [ ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng ] cho việc triển khai hợp đồng ;( 3 ) Địa chỉ ngân hàng nhà nước : ghi rõ địa chỉ, số điện thoại cảm ứng, số fax, e-mail để liên hệ .“ Theo ý kiến đề nghị của ____ [ ghi tên Nhà thầu ] ( sau đây gọi là Nhà thầu ) là Nhà thầu trúng thầu gói thầu ____ [ ghi tên gói thầu ] đã ký hợp đồng số__ [ ghi số hợp đồng ] ngày ____ tháng ____ năm ____ ( sau đây gọi là Hợp đồng ). ”( 2 ) Nếu ngân hàng nhà nước bảo lãnh nhu yếu phải có hợp đồng đã ký mới cấp giấy bảo lãnh thì Bên mời thầu sẽ báo cáo giải trình Chủ góp vốn đầu tư xem xét, quyết định hành động. Trong trường hợp này, đoạn trên hoàn toàn có thể sửa lại như sau 🙁 1 ) Chỉ vận dụng trong trường hợp giải pháp bảo vệ triển khai hợp đồng là thư bảo lãnh của ngân hàng nhà nước hoặc tổ chức triển khai kinh tế tài chính .Bảo lãnh này có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày phát hành cho đến hết ngày___tháng___năm ____ ( 4 ) .Chúng tôi, ____ [ ghi tên của ngân hàng nhà nước ] ở ____ [ ghi tên vương quốc hoặc vùng chủ quyền lãnh thổ ] có trụ sở ĐK tại ____ [ ghi địa chỉ của ngân hàng nhà nước ( 3 ) ] ( sau đây gọi là “ Ngân hàng ” ), xin cam kết bảo lãnh cho việc triển khai hợp đồng của Nhà thầu với số tiền là ____ [ ghi rõ giá trị tương ứng bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng theo pháp luật tại Mục 6.1 ĐKCT của HSMT ]. Chúng tôi cam kết thanh toán giao dịch vô điều kiện kèm theo, không hủy ngang cho Chủ góp vốn đầu tư bất kỳ khoản tiền nào trong số lượng giới hạn ____ [ ghi số tiền bảo lãnh ] như đã nêu trên, khi có văn bản của Chủ góp vốn đầu tư thông tin Nhà thầu vi phạm hợp đồng trong thời hạn hiệu lực hiện hành của bảo lãnh triển khai hợp đồng .Theo pháp luật trong HSMT ( hoặc hợp đồng ), Nhà thầu phải nộp cho Chủ góp vốn đầu tư bảo lãnh của một ngân hàng nhà nước với một khoản tiền xác lập để bảo vệ nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực thi hợp đồng ;Theo đề xuất của ____ [ ghi tên Nhà thầu ] ( sau đây gọi là Nhà thầu ) là Nhà thầu đã trúng thầu gói thầu ____ [ ghi tên gói thầu ] và cam kết sẽ ký kết hợp đồng cung ứng sản phẩm & hàng hóa cho gói thầu trên ( sau đây gọi là hợp đồng ) ; ( 2 )Tổng giá những dịch vụ tương quan đã gồm có thuế, phí, lệ phí ( nếu có )Phụ lục này được lập trên cơ sở nhu yếu nêu trong HSMT, HSDT và những thỏa thuận hợp tác đã đạt được trong quy trình thương thảo, hoàn thành xong hợp đồng, gồm có giá ( thành tiền ) cho từng khuôn khổ, nội dung việc làm. Giá ( thành tiền ) cho từng khuôn khổ, nội dung việc làm đã gồm có những ngân sách về thuế, phí, lệ phí ( nếu có ) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời gian 28 ngày trước ngày có thời gian đóng thầu theo lao lý( Kèm theo hợp đồng số _____, ngày ____ tháng ____ năm ____ )Hợp đồng được lập thành ____ bộ, Chủ góp vốn đầu tư giữ ____ bộ, Nhà thầu giữ ____ bộ, những bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau .1. Hợp đồng có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ _____ [ ghi đơn cử ngày có hiệu lực hiện hành của hợp đồng ] .Điều 7. Thời gian thực thi hợp đồng : _____ [ ghi thời hạn triển khai hợp đồng tương thích với lao lý tại Mục 10 ĐKC, HSDT và tác dụng thương thảo, hoàn thành xong hợp đồng giữa hai bên ] .2. Phương thức thanh toán giao dịch : ____ [ ghi phương pháp giao dịch thanh toán theo pháp luật tại Mục 16.1 Điều kiện đơn cử của hợp đồng của hồ sơ mời thầu ] .1. Giá hợp đồng : ___ [ ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng xu tiền ký hợp đồng ] .Bên B cam kết cung ứng cho Bên A rất đầy đủ những loại sản phẩm & hàng hóa như lao lý tại Điều 1 của hợp đồng này, đồng thời cam kết thực thi không thiếu những nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong điều kiện kèm theo chung và điều kiện kèm theo đơn cử của hợp đồng .Bên A cam kết thanh toán giao dịch cho Bên B theo giá hợp đồng pháp luật tại Điều 5 của hợp đồng này theo phương pháp được lao lý trong điều kiện kèm theo đơn cử của hợp đồng cũng như thực thi khá đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm khác được lao lý trong điều kiện kèm theo chung và điều kiện kèm theo đơn cử của hợp đồng .8. Các tài liệu kèm theo khác ( nếu có ) .7. Hồ sơ mời thầu và những tài liệu sửa đổi hồ sơ mời thầu ( nếu có ) ;6. Hồ sơ dự thầu và những văn bản làm rõ hồ sơ dự thầu của Nhà thầu trúng thầu ( nếu có ) ;1. Văn bản hợp đồng ( kèm theo Phạm vi phân phối và bảng giá cùng những Phụ lục khác ) ;Đối tượng của hợp đồng là những sản phẩm & hàng hóa được nêu cụ thể tại Phụ lục kèm theo .Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ___ngày ___tháng ___năm ___ ( trường hợp được chuyển nhượng ủy quyền ) .Nhà thầu ( sau đây gọi là Bên B )Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ ( trường hợp được chuyển nhượng ủy quyền ) .Chúng tôi, đại diện thay mặt cho những bên ký hợp đồng, gồm có :- Căn cứ biên bản thương thảo, hoàn thành xong hợp đồng đã được Bên mời thầu và Nhà thầu trúng thầu ký ngày ____ tháng ____ năm ____ ;- Căn cứ Quyết định số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ của ____ về việc phê duyệt tác dụng lựa chọn nhà thầu gói thầu ____ [ ghi tên gói thầu ] và thông tin chấp thuận đồng ý HSDT và trao hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ của Bên mời thầu ;- Căn cứ ( 2 ) ____ ( Nghị định số 63/2014 / NĐ-CP ngày 26/6/2014 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể thi hành 1 số ít điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu ) ;Nếu đến ngày___tháng___năm___ ( 1 ) mà Nhà thầu không triển khai triển khai xong, ký kết hợp đồng hoặc phủ nhận hoàn thành xong, ký kết hợp đồng hoặc không thực thi giải pháp bảo vệ thực thi hợp đồng theo những nhu yếu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận lại bảo vệ dự thầu .Văn bản này là một phần không hề tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi nhận được văn bản này, Nhà thầu phải có văn bản đồng ý chấp thuận đến triển khai xong, ký kết hợp đồng và triển khai giải pháp bảo vệ thực thi hợp đồng theo nhu yếu nêu trên, trong đó Nhà thầu phải cam kết năng lượng hiện tại của Nhà thầu vẫn phân phối nhu yếu của hồ sơ mời thầu. Chủ góp vốn đầu tư sẽ khước từ hoàn thành xong, ký kết hợp đồng với Nhà thầu trong trường hợp phát hiện năng lượng hiện tại của Nhà thầu không phân phối nhu yếu triển khai gói thầu .Đề nghị Nhà thầu triển khai giải pháp bảo vệ triển khai hợp đồng theo Mẫu số 20 Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng của hồ sơ mời thầu với số tiền ____ và thời hạn hiệu lực____ [ ghi số tiền tương ứng và thời hạn có hiệu lực thực thi hiện hành theo pháp luật tại Mục 6.1 ĐKCT của HSMT ] .Đề nghị đại diện thay mặt hợp pháp của Nhà thầu thực thi triển khai xong và ký kết hợp đồng với Chủ góp vốn đầu tư, Bên mời thầu theo kế hoạch như sau :Căn cứ Quyết định số__ ngày___tháng___năm___ của Chủ góp vốn đầu tư [ ghi tên Chủ góp vốn đầu tư, sau đây gọi tắt là “ Chủ góp vốn đầu tư ” ] về việc phê duyệt tác dụng lựa chọn nhà thầu gói thầu : __ [ ghi tên, số hiệu gói thầu ], Bên mời thầu [ ghi tên Bên mời thầu, sau đây gọi tắt là “ Bên mời thầu ” ] xin thông tin Chủ góp vốn đầu tư đã chấp thuận đồng ý hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng cho Nhà thầu để thực thi gói thầu [ ghi tên, số hiệu gói thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần thì ghi tên, số hiệu của phần mà Nhà thầu được lựa chọn ] với giá hợp đồng là : ____ [ ghi giá trúng thầu trong quyết định hành động phê duyệt hiệu quả lựa chọn nhà thầu ] với thời hạn thực thi hợp đồng là : ___ [ ghi thời hạn triển khai hợp đồng trong quyết định hành động phê duyệt tác dụng lựa chọn nhà thầu ] .Kính gửi : [ ghi tên và địa chỉ của Nhà thầu trúng thầu, sau đây gọi tắt là “ Nhà thầu ” ]Chương này gồm có những biểu mẫu mà sau khi ghi thông tin hoàn hảo sẽ trở thành một phần của Hợp đồng. Mẫu bảo lãnh thực thi hợp đồng và Mẫu bảo lãnh tiền tạm ứng dành cho Nhà thầu trúng thầu ghi thông tin và hoàn hảo sau khi được trao hợp đồng .Các hành vi khác : ____ [ nêu hành vi khác ( nếu có ) ] .Các trường hợp khác : ___ [ nêu đơn cử những nội dung khác ( nếu có ) ] .Các nội dung khác về hiệu chỉnh, bổ trợ hợp đồng : ___ [ nêu đơn cử những nội dung khác ( nếu có ) ] .- Cơ chế xử lý những hư hỏng, khuyết tật phát sinh trong quy trình sử dụng sản phẩm & hàng hóa trong thời hạn bh : Cần nêu thời hạn Chủ góp vốn đầu tư thông tin cho Nhà thầu về những hư hỏng, khuyết tật phát sinh ; thời hạn Nhà thầu phải triển khai khắc phục những hư hỏng, khuyết tật sau khi nhận được thông tin của Chủ góp vốn đầu tư ; ngân sách cho việc khắc phục những hư hỏng, khuyết tật và Nhà thầu phải chịu hàng loạt ngân sách cho việc khắc phục … ] .- Bảo hành : Tùy theo đặc thù và nhu yếu của gói thầu mà lao lý đơn cử. Đối với những loại sản phẩm & hàng hóa đơn thuần thì nhu yếu Nhà thầu có phiếu Bảo hành kèm theo, trong đó nêu rõ thời hạn và nghĩa vụ và trách nhiệm bh của Nhà thầu. Đối với những loại sản phẩm & hàng hóa phức tạp thì ngoài việc có phiếu bh kèm theo còn phải pháp luật Chủ góp vốn đầu tư giữ lại một phần giá trị của hợp đồng để bảo vệ nghĩa vụ và trách nhiệm bh hoặc nộp dưới dạng một bảo lãnh của ngân hàng nhà nước. Trong trường hợp này, cần lao lý đơn cử giá trị khoản tiền giữ lại và thời hạn hoàn trả cho Nhà thầu ( ví dụ sẽ hoàn trả lại cho Nhà thầu khi hai bên thanh lý hợp đồng ) .- Thời hạn bh : Thời hạn Bảo hành được tính kể từ khi sản phẩm & hàng hóa được chuyển giao, nghiệm thu sát hoạch. Tùy theo đặc thù, nhu yếu của sản phẩm & hàng hóa mà hoàn toàn có thể pháp luật thời hạn Bảo hành cho hàng loạt sản phẩm & hàng hóa hoặc pháp luật riêng cho từng loại sản phẩm & hàng hóa .Yêu cầu về Bảo hành : _____ [ nêu nhu yếu về bh ( nếu có ) trên cơ sở lao lý một số ít nội dung sau :Nội dung nhu yếu bảo vệ khác so với sản phẩm & hàng hóa : ___ [ nêu nội dung nhu yếu bảo vệ khác so với sản phẩm & hàng hóa, nếu có. Ví dụ : sản phẩm & hàng hóa đã qua sử dụng phải bảo vệ còn trên 70 % giá trị sử dụng ] .Mức khấu trừ : _____ % / tuần ( hoặc ngày, tháng … ) [ ghi đơn cử lao lý về mức khấu trừ là bao nhiêu % nội dung việc làm chậm thực thi tùy theo đặc thù và nhu yếu của gói thầu ] .Kiểm tra, thử nghiệm sản phẩm & hàng hóa : _____ [ địa thế căn cứ quy mô, đặc thù của gói thầu mà pháp luật đơn cử việc kiểm tra, thử nghiệm của Nhà thầu trên cơ sở tương thích với nhu yếu lao lý tại Mục 4 Chương V – Phạm vi phân phối. Việc kiểm tra, thử nghiệm hoàn toàn có thể lao lý theo từng tiến trình như : trước khi giao hàng, khi hàng đến … Trong những lao lý về kiểm tra, thử nghiệm cần nêu được những nội dung cơ bản như : thời hạn, khu vực, phương pháp thực thi, ngân sách cho việc kiểm tra, thử nghiệm … cũng như pháp luật về phương pháp giải quyết và xử lý so với những sản phẩm & hàng hóa không đạt nhu yếu qua kiểm tra, thử nghiệm ] .e ) Các nội dung khác ( nếu có ) ] .đ ) Đào tạo nhân sự cho Chủ góp vốn đầu tư về việc lắp ráp, chạy thử, quản lý và vận hành, bảo trì, sửa chữa thay thế những máy móc, thiết bị được cung ứng ;d ) Thực hiện hoặc giám sát việc bảo trì, thay thế sửa chữa những máy móc, thiết bị đã phân phối ;c ) Cung cấp những tài liệu hướng dẫn chi tiết cụ thể về quản lý và vận hành và bảo trì cho mỗi loại thiết bị được cung ứng ;b ) Cung cấp những dụng cụ thiết yếu để lắp ráp, bảo trì máy móc, thiết bị được cung ứng ;a ) Thực hiện việc lắp ráp hoặc giám sát việc lắp ráp tại hiện trường, chạy thử những máy móc, thiết bị đã phân phối ;+ Dịch Vụ Thương Mại kỹ thuật : Trường hợp có nhu yếu về dịch vụ kỹ thuật thì nêu rõ nội dung này trên cơ sở tương thích với Phần 2 – Yêu cầu về khoanh vùng phạm vi phân phối, ví dụ :+ Phụ tùng sửa chữa thay thế : Trường hợp có nhu yếu về phụ tùng sửa chữa thay thế thì nêu rõ nội dung này trên cơ sở tương thích với nhu yếu pháp luật tại Phần 2 – Yêu cầu về khoanh vùng phạm vi cung ứng .- Các nhu yếu khác : _____ [ địa thế căn cứ quy mô, đặc thù của gói thầu mà lao lý nội dung này, ví dụ điển hình nhu yếu về phụ tùng sửa chữa thay thế, dịch vụ kỹ thuật kèm theo so với máy móc, thiết bị, …- Yêu cầu về luân chuyển sản phẩm & hàng hóa : ____ [ nêu nhu yếu về luân chuyển sản phẩm & hàng hóa, gồm có cả khu vực giao hàng tùy theo nhu yếu và đặc thù của gói thầu ]Nội dung bảo hiểm : ______ [ địa thế căn cứ đặc thù và nhu yếu của gói thầu mà lao lý đơn cử nội dung này trên cơ sở bảo vệ tương thích với lao lý của pháp lý cũng như tương thích với những điều kiện kèm theo thương mại được vận dụng ] .Đóng gói sản phẩm & hàng hóa : _________ [ địa thế căn cứ quy mô, đặc thù của từng loại sản phẩm & hàng hóa cũng như phương pháp luân chuyển mà pháp luật đơn cử việc đóng gói. Trong đó cần nêu rõ pháp luật về phương pháp đóng gói, vật tư đóng gói, thông tin về sản phẩm & hàng hóa ghi trên bao kiện đóng gói, những hướng dẫn cho việc bốc dỡ, luân chuyển … ] .Phương thức giao dịch thanh toán : ___ [ địa thế căn cứ đặc thù và nhu yếu của gói thầu mà lao lý đơn cử nội dung này. Việc giao dịch thanh toán cho Nhà thầu hoàn toàn có thể pháp luật thanh toán giao dịch bằng tiền mặt, thư tín dụng, giao dịch chuyển tiền … số lần giao dịch thanh toán là nhiều lần trong quy trình triển khai hoặc giao dịch thanh toán một lần khi hoàn thành xong hợp đồng. Thời hạn giao dịch thanh toán hoàn toàn có thể lao lý thanh toán giao dịch ngay hoặc trong vòng không quá 1 số ít ngày nhất định kể từ khi Nhà thầu xuất trình rất đầy đủ những chứng từ theo nhu yếu. Đồng thời, cần pháp luật đơn cử về chứng từ giao dịch thanh toán tương thích với lao lý của pháp lý ] .Tạm ứng : _____ [ ghi số tiền tạm ứng, những chứng từ để tạm ứng, phương pháp tạm ứng … tương thích pháp luật của pháp lý. Trong trường hợp thiết yếu, hoàn toàn có thể nhu yếu Nhà thầu xuất trình bảo lãnh tiền tạm ứng theo Mẫu số 21 Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng. Đối với việc sản xuất những cấu kiện, bán thành phẩm có giá trị lớn, một số ít vật tư phải dự trữ theo mùa thì trong hợp đồng phải nêu rõ về kế hoạch tạm ứng và mức tạm ứng để bảo vệ quá trình thực thi hợp đồng ] .Điều chỉnh thuế : ____ [ ghi “ được phép ” hoặc “ không được phép ” vận dụng kiểm soát và điều chỉnh thuế. Trường hợp được phép vận dụng kiểm soát và điều chỉnh thuế thì ghi : “ trong quy trình thực thi hợp đồng, trường hợp tại thời gian giao dịch thanh toán nếu chủ trương về thuế có sự biến hóa ( tăng hoặc giảm ) và trong hợp đồng có pháp luật được kiểm soát và điều chỉnh thuế, đồng thời Nhà thầu xuất trình được những tài liệu xác lập rõ số thuế phát sinh thì khoản chênh lệch của chủ trương về thuế sẽ được kiểm soát và điều chỉnh theo lao lý trong hợp đồng ” ] .Chủ góp vốn đầu tư phải nhận được những tài liệu chứng từ nói trên trước khi Hàng hóa đến nơi, nếu không Nhà thầu sẽ phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về bất kể ngân sách nào phát sinh do việc này .Nhà thầu phải cung ứng những thông tin và chứng từ sau đây về việc luân chuyển sản phẩm & hàng hóa : __ [ ghi tên những tài liệu chứng từ cần có ] .- Giải quyết tranh chấp : ___ [ ghi đơn cử thời hạn và chính sách giải quyết và xử lý tranh chấp địa thế căn cứ quy mô, đặc thù của gói thầu. Trong đó cần nêu rõ thời hạn gửi nhu yếu xử lý tranh chấp, tổ chức triển khai xử lý tranh chấp, ngân sách cho việc xử lý tranh chấp … ] .Nêu những nhu yếu thiết yếu khác về nhà thầu phụ [ ghi nhu yếu khác về nhà thầu phụ ( nếu có ) ] .Danh sách nhà thầu phụ : [ ghi list nhà thầu phụ tương thích với list nhà thầu phụ nêu trong HSDT ] .- Hiệu lực của bảo vệ triển khai hợp đồng : Bảo đảm triển khai hợp đồng có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hiện hành cho đến hết ngày ____ tháng ____ năm ____ [ địa thế căn cứ đặc thù và nhu yếu của gói thầu mà pháp luật thời hạn này, ví dụ : Bảo đảm thực thi hợp đồng phải có hiệu lực thực thi hiện hành cho đến khi hàng loạt sản phẩm & hàng hóa được chuyển giao, hai bên ký biên bản nghiệm thu sát hoạch và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ và trách nhiệm Bảo hành theo pháp luật ] .- Hình thức bảo vệ triển khai hợp đồng : ___ [ địa thế căn cứ đặc thù, nhu yếu của gói thầu, lao lý Nhà thầu phân phối một bảo vệ thực thi hợp đồng theo hình thức thư bảo lãnh do Ngân hàng hoặc tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hoạt động giải trí hợp pháp tại Nước Ta phát hành hoặc theo hình thức đặt cọc bằng Séc. Trường hợp Nhà thầu nộp Thư bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hoạt động giải trí hợp pháp tại Nước Ta phát hành thì phải là bảo vệ không có điều kiện kèm theo ( trả tiền khi có nhu yếu, theo Mẫu số 20 Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng ) ] .Địa chỉ email : ___ [ ghi địa chỉ email ( nếu có ) ] .Người nhận : ___ [ ghi tên rất đầy đủ của người nhận, nếu có ] .Các thông tin cần gửi về Chủ góp vốn đầu tư theo địa chỉ dưới đây :Chủ góp vốn đầu tư [ hoàn toàn có thể hoặc không hề ] ủy quyền những nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm của mình cho người khác .Các tài liệu sau đây cũng là một phần của Hợp đồng : ___ [ liệt kê tài liệu ] .Trừ khi có lao lý khác, hàng loạt ĐKCT phải được Bên mời thầu ghi khá đầy đủ trước khi phát hành HSMT .29.3. Trong trường hợp Chủ góp vốn đầu tư chấm hết hợp đồng theo điểm b Mục 29.1 ĐKC, Chủ góp vốn đầu tư không phải chịu bất kỳ ngân sách đền bù nào. Việc chấm hết hợp đồng này không làm mất đi quyền hạn của Chủ góp vốn đầu tư được hưởng theo pháp luật của hợp đồng và pháp lý .29.2. Trong trường hợp Chủ góp vốn đầu tư chấm hết việc thực thi một phần hay hàng loạt hợp đồng theo điểm a Mục 29.1 ĐKC, Chủ góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể ký hợp đồng với nhà thầu khác để triển khai phần hợp đồng bị chấm hết đó. Nhà thầu sẽ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường cho Chủ góp vốn đầu tư những ngân sách tiêu biểu vượt trội cho việc thực thi phần hợp đồng bị chấm hết này. Tuy nhiên, Nhà thầu vẫn phải liên tục triển khai phần hợp đồng không bị chấm hết và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm Bảo hành phần hợp đồng do mình triển khai .c ) Có vật chứng cho thấy Nhà thầu đã vi phạm một trong những hành vi bị cấm pháp luật tại Điều 89 Luật đấu thầu số 43/2013 / QH13 trong quy trình đấu thầu hoặc triển khai Hợp đồng ;b ) Chủ góp vốn đầu tư hoặc Nhà thầu bị phá sản hoặc phải thanh lý tài sản để tái cơ cấu tổ chức hoặc sáp nhập ;a ) Nhà thầu không triển khai một phần hoặc hàng loạt nội dung việc làm theo hợp đồng trong thời hạn đã nêu trong hợp đồng hoặc trong khoảng chừng thời hạn đã được Chủ đầu tư gia hạn ;29.1. Chủ góp vốn đầu tư hoặc Nhà thầu hoàn toàn có thể chấm hết hợp đồng nếu một trong hai bên có vi phạm cơ bản về hợp đồng như sau :28.3. Trường hợp kiểm soát và điều chỉnh quy trình tiến độ thực thi hợp đồng mà không làm lê dài tiến trình triển khai xong dự án Bất Động Sản thì những bên tham gia hợp đồng thỏa thuận hợp tác, thống nhất việc kiểm soát và điều chỉnh. Trường hợp kiểm soát và điều chỉnh quá trình thực thi hợp đồng làm lê dài tiến trình triển khai xong dự án Bất Động Sản thì phải báo cáo giải trình người có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động ;Tiến độ triển khai hợp đồng chỉ được kiểm soát và điều chỉnh trong trường hợp sau đây :27.2. Chủ góp vốn đầu tư và Nhà thầu sẽ thực thi thương thảo để làm cơ sở ký kết phụ lục bổ trợ hợp đồng trong trường hợp hiệu chỉnh, bổ trợ hợp đồng .a ) Thay đổi bản vẽ, phong cách thiết kế công nghệ tiên tiến hoặc nhu yếu kỹ thuật so với trường hợp sản phẩm & hàng hóa phân phối theo hợp đồng mang tính đặc chủng được đặt hàng sản xuất cho riêng Chủ góp vốn đầu tư ;27.1. Việc hiệu chỉnh, bổ trợ hợp đồng hoàn toàn có thể được thực thi trong những trường hợp sau :Trường hợp phát sinh tranh chấp giữa những bên do sự kiện bất khả kháng xảy ra hoặc lê dài thì tranh chấp sẽ được xử lý theo lao lý tại Mục 8 ĐKC .26.3. Một bên không triển khai xong trách nhiệm của mình do trường hợp bất khả kháng sẽ không phải bồi thường thiệt hại, bị phạt hoặc bị chấm hết hợp đồng .Trong khoảng chừng thời hạn không hề thực thi hợp đồng do điều kiện kèm theo bất khả kháng, Nhà thầu theo hướng dẫn của Chủ góp vốn đầu tư vẫn phải liên tục triển khai những nghĩa vụ và trách nhiệm hợp đồng của mình theo thực trạng thực tiễn được cho phép và phải tìm mọi giải pháp hài hòa và hợp lý để triển khai những phần việc không bị tác động ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng. Trong trường hợp này, Chủ góp vốn đầu tư phải xem xét để bồi hoàn cho Nhà thầu những khoản phụ phí thiết yếu và hài hòa và hợp lý mà họ phải gánh chịu .26.2. Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, bên bị tác động ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải kịp thời thông tin bằng văn bản cho bên kia về sự kiện đó và nguyên do gây ra sự kiện. Đồng thời, chuyển cho bên kia giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức triển khai có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng .26.1. Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là những sự kiện nằm ngoài tầm trấn áp và năng lực lường trước của những bên, ví dụ điển hình như : cuộc chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch .25.2. Yêu cầu về bh so với sản phẩm & hàng hóa được nêu trong ĐKCT .25.1. Nhà thầu bảo vệ rằng sản phẩm & hàng hóa được phân phối theo hợp đồng là mới, chưa sử dụng, bảo vệ chất lượng theo tiêu chuẩn sản xuất, trừ khi có pháp luật khác trong ĐKCT. Ngoài ra, Nhà thầu cũng phải bảo vệ rằng sản phẩm & hàng hóa được phân phối theo hợp đồng sẽ không có những khuyết tật phát sinh hoàn toàn có thể dẫn đến những bất lợi trong quy trình sử dụng thông thường của sản phẩm & hàng hóa .Trừ trường hợp bất khả kháng theo pháp luật tại Mục 26 ĐKC, nếu Nhà thầu không triển khai một phần hay hàng loạt nội dung việc làm theo hợp đồng trong thời hạn đã nêu trong hợp đồng thì Chủ góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể khấu trừ vào giá hợp đồng một khoản tiền bồi thường tương ứng với % giá trị việc làm chậm thực thi như pháp luật tại ĐKCT tính cho mỗi tuần chậm thực thi hoặc khoảng chừng thời hạn khác như thỏa thuận hợp tác cho đến khi nội dung việc làm đó được triển khai. Chủ góp vốn đầu tư sẽ khấu trừ đến % tối đa như pháp luật tại ĐKCT. Khi đạt đến mức tối đa, Chủ góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể xem xét chấm hết hợp đồng theo pháp luật tại Mục 29 ĐKC .23.3. Khi triển khai những nội dung pháp luật tại Mục 23.1 và Mục 23.2 ĐKC, Nhà thầu không được miễn trừ nghĩa vụ và trách nhiệm bh hay những nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo hợp đồng .23.2. Bất kỳ sản phẩm & hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không tương thích với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ góp vốn đầu tư có quyền phủ nhận và Nhà thầu phải có nghĩa vụ và trách nhiệm sửa chữa thay thế bằng sản phẩm & hàng hóa khác hoặc thực thi những kiểm soát và điều chỉnh thiết yếu để phân phối đúng những nhu yếu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có năng lực thay thế sửa chữa hay kiểm soát và điều chỉnh những sản phẩm & hàng hóa không tương thích, Chủ góp vốn đầu tư có quyền tổ chức triển khai việc thay thế sửa chữa hay kiểm soát và điều chỉnh đó nếu thấy thiết yếu, mọi rủi ro đáng tiếc và ngân sách tương quan do Nhà thầu chịu .23.1. Chủ góp vốn đầu tư hoặc đại diện thay mặt của Chủ góp vốn đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm sản phẩm & hàng hóa được cung ứng để khẳng định chắc chắn sản phẩm & hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật tương thích với nhu yếu của hợp đồng. Nội dung, khu vực và phương pháp triển khai kiểm tra, thử nghiệm được pháp luật tại ĐKCT .Yêu cầu về luân chuyển sản phẩm & hàng hóa và những nhu yếu khác lao lý tại ĐKCT .Hàng hóa phân phối theo hợp đồng phải được bảo hiểm rất đầy đủ để bù đắp những mất mát, tổn thất không bình thường trong quy trình sản xuất, luân chuyển, lưu kho và giao hàng theo những nội dung được lao lý tại ĐKCT .Nhà thầu sẽ phải đóng gói sản phẩm & hàng hóa đúng nhu yếu lao lý tại ĐKCT tương thích với từng loại phương tiện đi lại luân chuyển để chuyển sản phẩm & hàng hóa từ nơi xuất hàng đến khu vực giao hàng lao lý. Việc đóng gói phải bảo vệ sản phẩm & hàng hóa không bị hư hỏng do va chạm trong khi bốc dỡ luân chuyển và những tác động ảnh hưởng khác của môi trường tự nhiên. Kích thước và khối lượng của mỗi kiện hàng phải tính đến điều kiện kèm theo luân chuyển như khoảng cách, phương tiện đi lại luân chuyển, điều kiện kèm theo hạ tầng … từ nơi xuất hàng đến khu vực giao hàng pháp luật .Hàng hóa và dịch vụ tương quan được cung ứng theo Hợp đồng này sẽ phải tuân theo những thông số kỹ thuật kỹ thuật và tiêu chuẩn đề cập ở Mục 2 Chương V – Phạm vi cung ứng ; nếu ở Mục 2 Chương V không đề cập đến một thông số kỹ thuật hay tiêu chuẩn nào hoàn toàn có thể vận dụng thì phải tuân thủ theo thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn tương tự hoặc cao hơn tiêu chuẩn hiện hành tại vương quốc hoặc vùng chủ quyền lãnh thổ mà sản phẩm & hàng hóa có nguồn gốc .18.3. Các tài liệu pháp luật tại Mục 18.1 ĐKC thuộc quyền sở hữu của Chủ góp vốn đầu tư. Khi Chủ góp vốn đầu tư có nhu yếu, Nhà thầu phải trả lại cho Chủ góp vốn đầu tư những tài liệu này ( gồm có cả những bản chụp ) sau khi đã triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm theo hợp đồng .18.2. Nếu không có sự chấp thuận đồng ý bằng văn bản của Chủ góp vốn đầu tư, Nhà thầu không được sử dụng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào nêu trong Mục 18.1 ĐKC vào mục tiêu khác trừ khi vì mục tiêu triển khai hợp đồng .18.1. Nếu không có sự chấp thuận đồng ý trước bằng văn bản của Chủ góp vốn đầu tư, Nhà thầu không được bật mý nội dung của hợp đồng cũng như đặc tính kỹ thuật, sơ đồ, bản vẽ, mẫu mã, mẫu mã, thông tin do Chủ góp vốn đầu tư hoặc đại diện thay mặt của Chủ góp vốn đầu tư đưa ra cho bất kỳ ai không phải là người có tương quan đến việc triển khai hợp đồng. Việc Nhà thầu phân phối những thông tin cho người có tương quan đến việc triển khai hợp đồng được thực thi theo chính sách bảo mật thông tin và trong khoanh vùng phạm vi thiết yếu cho việc thực thi hợp đồng này .Nhà thầu phải trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về mọi thiệt hại phát sinh do việc khiếu nại của bên thứ ba về việc vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ tương quan đến sản phẩm & hàng hóa mà Nhà thầu đã cung ứng cho Chủ góp vốn đầu tư .16.1. Việc thanh toán giao dịch triển khai theo pháp luật tại ĐKCT. Trường hợp Chủ góp vốn đầu tư giao dịch thanh toán chậm, Nhà thầu sẽ được trả lãi trên số tiền thanh toán giao dịch chậm vào lần giao dịch thanh toán tiếp nối. Lãi suất giao dịch thanh toán chậm được tính từ ngày mà lẽ ra phải thanh toán giao dịch cho đến ngày giao dịch thanh toán thực tiễn và mức lãi suất vay vận dụng là mức lãi suất vay hiện hành so với những khoản vay thương mại bằng VND .15.3. Tiền tạm ứng phải được hoàn trả bằng cách khấu trừ một tỷ suất nhất định trong những khoản thanh toán giao dịch đến hạn cho Nhà thầu, theo bảng kê tỷ suất Xác Suất việc làm đã hoàn thành xong làm cơ sở giao dịch thanh toán .15.2. Nhà thầu chỉ được sử dụng tiền tạm ứng cho việc thực thi Hợp đồng. Nhà thầu phải chứng tỏ rằng khoản tiền tạm ứng đã được sử dụng đúng mục tiêu, đúng đối tượng người tiêu dùng bằng cách nộp bản sao những hóa đơn chứng từ hoặc tài liệu tương quan cho Chủ góp vốn đầu tư. Nhà thầu sẽ bị thu bảo lãnh tạm ứng trong trường hợp sử dụng tiền tạm ứng không đúng mục tiêu .15.1. Chủ góp vốn đầu tư phải cấp cho Nhà thầu khoản tiền tạm ứng theo pháp luật tại ĐKCT, sau khi Nhà thầu nộp Bảo lãnh tạm ứng tương tự với khoản tiền tạm ứng. Bảo lãnh tạm ứng phải được phát hành bởi một ngân hàng nhà nước hoặc tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hoạt động giải trí hợp pháp tại Nước Ta và có hiệu lực thực thi hiện hành cho đến khi hoàn trả hết khoản tiền tạm ứng ; giá trị của bảo lãnh tạm ứng sẽ được giảm dần theo số tiền tạm ứng mà Nhà thầu hoàn trả. Không tính lãi so với tiền tạm ứng .Việc kiểm soát và điều chỉnh thuế thực thi theo pháp luật tại ĐKCT .13.2. Bảng giá hợp đồng lao lý tại Phụ lục bảng giá hợp đồng là một bộ phận không tách rời của hợp đồng này, gồm có khoanh vùng phạm vi phân phối và thành tiền của những khuôn khổ .13.1. Giá hợp đồng được ghi tại ĐKCT là hàng loạt ngân sách để thực thi hoàn thành xong việc phân phối sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ tương quan của gói thầu nêu trong Bảng giá hợp đồng trên cơ sở bảo vệ quy trình tiến độ, chất lượng theo đúng nhu yếu của gói thầu. Giá hợp đồng đã gồm có hàng loạt những ngân sách về thuế, phí, lệ phí ( nếu có ). Giá hợp đồng là trọn gói và cố định và thắt chặt trong suốt thời hạn triển khai hợp đồng ;Nhà thầu phải cung ứng hàng loạt sản phẩm & hàng hóa và những dịch vụ tương quan trong khoanh vùng phạm vi phân phối lao lý tại Mục 9 ĐKC và theo tiến trình phân phối sản phẩm & hàng hóa, lịch triển khai xong những dịch vụ tương quan pháp luật tại Mục 10 ĐKC .Tiến độ phân phối sản phẩm & hàng hóa và lịch hoàn thành xong những dịch vụ tương quan phải được triển khai theo lao lý tại Mục 1 Chương V – Phạm vi cung ứng. Nhà thầu phải cung ứng những hoá đơn và / hoặc những chứng từ tài liệu khác theo pháp luật tại ĐKCT .10. Tiến độ phân phối sản phẩm & hàng hóa, lịch hoàn thành xong những dịch vụ tương quan ( nếu có ) và tài liệu chứng từHàng hóa và những dịch vụ tương quan phải được cung ứng theo pháp luật tại Chương V – Phạm vi phân phối và được đính kèm thành Phụ lục và là một bộ phận không tách rời của hợp đồng này, gồm có những loại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mà Nhà thầu phải cung ứng và đơn giá của những loại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ đó .8.2. Nếu tranh chấp không hề xử lý được bằng thương lượng, hòa giải trong thời hạn lao lý lao lý tại ĐKCT kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kể bên nào cũng đều hoàn toàn có thể nhu yếu đưa việc tranh chấp ra xử lý theo chính sách được pháp luật tại ĐKCT .8.1. Chủ góp vốn đầu tư và Nhà thầu có nghĩa vụ và trách nhiệm xử lý những tranh chấp phát sinh giữa hai bên trải qua thương lượng, hòa giải .7.3. Yêu cầu khác về nhà thầu phụ pháp luật tại ĐKCT .7.2. Nhà thầu không được sử dụng nhà thầu phụ cho những việc làm khác ngoài việc làm kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong HSDT .Việc thay thế sửa chữa, bổ trợ nhà thầu phụ ngoài list những nhà thầu phụ đã được pháp luật tại Mục này chỉ được triển khai khi có nguyên do xác đáng, hài hòa và hợp lý và được Chủ góp vốn đầu tư chấp thuận đồng ý .7.1. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với những nhà thầu phụ trong list những nhà thầu phụ pháp luật tại ĐKCT để thực thi một phần việc làm nêu trong HSDT. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm đổi khác những nghĩa vụ và trách nhiệm của Nhà thầu. Nhà thầu phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Chủ góp vốn đầu tư về khối lượng, chất lượng, quy trình tiến độ và những nghĩa vụ và trách nhiệm khác so với phần việc do nhà thầu phụ thực thi .6.1. Bảo đảm thực thi hợp đồng phải được nộp lên Chủ góp vốn đầu tư không muộn hơn ngày pháp luật tại Thư đồng ý chấp thuận HSDT và trao hợp đồng. Bảo đảm thực thi hợp đồng được vận dụng theo hình thức, giá trị và hiệu lực thực thi hiện hành pháp luật tại ĐKCT .5.2. Thông báo của một bên sẽ được coi là có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày bên kia nhận được hoặc theo ngày hiệu lực thực thi hiện hành nêu trong thông tin, tùy theo ngày nào đến muộn hơn .5.1. Bất cứ thông tin nào của một bên gửi cho bên kia tương quan đến hợp đồng phải được biểu lộ bằng văn bản, theo địa chỉ lao lý tại ĐKCT .Trừ khi có lao lý khác nêu tại ĐKCT, Chủ góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể uỷ quyền thực thi bất kể nghĩa vụ và trách nhiệm nào của mình cho người khác, sau khi thông tin bằng văn bản cho Nhà thầu và hoàn toàn có thể rút lại quyết định hành động uỷ quyền sau khi đã thông tin bằng văn bản cho Nhà thầu .Luật kiểm soát và điều chỉnh hợp đồng là luật Nước Ta, ngôn từ của hợp đồng là tiếng Việt .2.7. HSMT và những tài liệu sửa đổi HSMT ( nếu có ) ;2.6. HSDT và những văn bản làm rõ HSDT của Nhà thầu ;Các tài liệu cấu thành hợp đồng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên sau đây :1.10. “ Hoàn thành ” là việc Nhà thầu hoàn tất những dịch vụ tương quan theo những pháp luật và điều kiện kèm theo pháp luật tại Hợp đồng ;1.9. ” Dịch Vụ Thương Mại tương quan ” gồm có những dịch vụ như Bảo hành, bảo dưỡng, trùng tu, bảo trì, thay thế sửa chữa, cung ứng phụ tùng hoặc cung ứng những dịch vụ sau bán hàng khác như đào tạo và giảng dạy, chuyển giao công nghệ tiên tiến ;1.7. “ Ngày ” là ngày dương lịch ; tháng là tháng dương lịch ;1.6. ” Giá hợp đồng ” là tổng số tiền ghi trong hợp đồng cho việc phân phối sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ tương quan. Giá hợp đồng đã gồm có tổng thể những ngân sách về thuế, phí, lệ phí ( nếu có ) ;1.5. “ Tài liệu Hợp đồng ” nghĩa là những tài liệu được liệt kê trong Hợp đồng, gồm có bất kể bản sửa đổi, bổ trợ nào của Hợp đồng ;1.4. “ Nhà thầu phụ ” là một cá thể hay tổ chức triển khai có tên trong list những nhà thầu phụ do nhà thầu chính đề xuất trong HSDT hoặc nhà thầu triển khai những phần việc làm mà nhà thầu chính đề xuất trong HSDT ; ký Hợp đồng với nhà thầu chính để triển khai một phần việc làm trong Hợp đồng theo nội dung đã kê khai trong HSDT được Chủ góp vốn đầu tư chấp thuận đồng ý ;1.3. “ Nhà thầu ” là Nhà thầu trúng thầu ( hoàn toàn có thể là Nhà thầu độc lập hoặc liên danh ) và được pháp luật tại ĐKCT ;1.2. “ Hợp đồng ” là thỏa thuận hợp tác giữa Chủ góp vốn đầu tư và Nhà thầu, bộc lộ bằng văn bản, được hai bên ký kết, gồm có cả phụ lục và tài liệu kèm theo ;Trong hợp đồng này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau :Các kiểm tra và thử nghiệm cần triển khai gồm có : ___ [ ghi list những kiểm tra và thử nghiệm ] .HSMT này gồm có [ ghi số lượng bản vẽ hoặc ghi “ những bản vẽ sau đây ” ] bản vẽ. [ nếu kèm theo tài liệu bản vẽ thì phải có hạng mục bản vẽ theo mẫu dưới đây ] .Ngoài ra, tùy theo từng gói thầu hoàn toàn có thể nhu yếu nhà thầu chào giải pháp sửa chữa thay thế ngoài giải pháp chính theo nhu yếu của HSMT, trong đó cần lao lý rõ giải pháp thay thế sửa chữa của nhà thầu chỉ được xem xét trong quy trình thương thảo, triển khai xong hợp đồng khi nhà thầu được đề xuất kiến nghị trúng thầu theo giải pháp chính hoặc pháp luật trong trường hợp tác dụng nhìn nhận những HSDT theo giải pháp chính không có nhà thầu nào phân phối nhu yếu của HSMT thì mới xem xét giải pháp thay thế sửa chữa của những nhà thầu .Bên mời thầu chỉ nhu yếu nhà thầu nộp Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của đơn vị sản xuất hoặc Giấy ghi nhận quan hệ đối tác chiến lược trong trường hợp sản phẩm & hàng hóa là đặc trưng, phức tạp cần gắn với nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà phân phối trong việc cung ứng những dịch vụ sau bán hàng như bh, bảo dưỡng, thay thế sửa chữa, phân phối phụ tùng, vật tư thay thế sửa chữa. Các nhu yếu này phải được nêu cụ thể để nhà thầu chuẩn bị sẵn sàng HSDT .Các nhu yếu khác về kỹ thuật gồm có nhu yếu về khoanh vùng phạm vi cung ứng, nhu yếu về quá trình cung ứng theo pháp luật tại Mục 1 Chương này, nhu yếu về phương pháp thanh toán giao dịch, nhu yếu về cung ứng kinh tế tài chính ( nếu có ) và điều kiện kèm theo tín dụng thanh toán kèm theo, nhu yếu về dịch vụ tương quan như tổ chức triển khai lắp ráp máy móc, thiết bị, quản lý và vận hành chạy thử, đào tạo và giảng dạy, chuyển giao công nghệ tiên tiến … cũng như nhu yếu về phụ tùng thay thế sửa chữa và dịch vụ sau bán hàng ( nếu có ). Các nhu yếu này phải được nêu cụ thể để nhà thầu chuẩn bị sẵn sàng HSDT .Thông số kỹ thuật chi tiết cụ thể và những tiêu chuẩn chi tiết cụ thể [ khi thiết yếu ] .Tóm tắt thông số kỹ thuật kỹ thuật của sản phẩm & hàng hóa và những dịch vụ tương quan phải tuân thủ những thông số kỹ thuật kỹ thuật và những tiêu chuẩn sau đây :[ nếu nhu yếu phân phối bản tóm tắt thông số kỹ thuật kỹ thuật thì Bên mời thầu phải ghi thông tin vào bảng dưới đây. Nhà thầu sẽ soạn một bảng tựa như để chứng tỏ sản phẩm & hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ với những nhu yếu đó. ]Nếu Bên mời thầu nhu yếu nhà thầu phân phối trong HSDT của mình một phần hoặc hàng loạt những thông số kỹ thuật kỹ thuật, những bảng biểu kỹ thuật hoặc những thông tin kỹ thuật khác thì Bên mời thầu phải pháp luật rõ đặc thù và mức độ thông tin nhu yếu và cách trình diễn những thông tin đó trong HSDT .Yêu cầu về kỹ thuật đơn cử như tính năng, thông số kỹ thuật kỹ thuật, những bản vẽ, catalô, những thông số kỹ thuật Bảo hành … được nêu cho từng loại sản phẩm & hàng hóa. Khi nêu nhu yếu, những thông số kỹ thuật kỹ thuật hoàn toàn có thể được miêu tả dưới hình thức bảng biểu .Yêu cầu về kỹ thuật chung là những nhu yếu về chủng loại, tiêu chuẩn sản phẩm & hàng hóa ( vương quốc và quốc tế được công nhận ), những nhu yếu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói, luân chuyển, những điều kiện kèm theo khí hậu tại nơi sản phẩm & hàng hóa được sử dụng. Tùy thuộc vào sự phức tạp của sản phẩm & hàng hóa, những nhu yếu kỹ thuật chung được nêu cho tổng thể những sản phẩm & hàng hóa hoặc cho từng loại sản phẩm & hàng hóa riêng không liên quan gì đến nhau .Yêu cầu về kỹ thuật gồm có nhu yếu về kỹ thuật chung và nhu yếu về kỹ thuật cụ thể so với sản phẩm & hàng hóa thuộc khoanh vùng phạm vi phân phối của gói thầu .Mục này nêu thông tin tóm tắt về dự án Bất Động Sản và về gói thầu như khu vực thực thi dự án Bất Động Sản, quy mô của dự án Bất Động Sản, nhu yếu về phân phối sản phẩm & hàng hóa thuộc gói thầu, thời hạn triển khai gói thầu và những thông tin khác tùy theo đặc thù và nhu yếu của gói thầu .Yêu cầu về kỹ thuật gồm có những nội dung cơ bản như sau :Trường hợp không hề diễn đạt chi tiết cụ thể sản phẩm & hàng hóa theo đặc tính kỹ thuật, phong cách thiết kế công nghệ tiên tiến, tiêu chuẩn công nghệ tiên tiến thì hoàn toàn có thể nêu thương hiệu, catalô của một mẫu sản phẩm đơn cử để tìm hiểu thêm, minh họa cho nhu yếu về kỹ thuật của sản phẩm & hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “ hoặc tương tự ” sau thương hiệu, catalô đồng thời phải lao lý rõ nội hàm tương tự với sản phẩm & hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ tiên tiến và những nội dung khác ( nếu có ) để tạo thuận tiện cho nhà thầu trong quy trình chuẩn bị sẵn sàng HSDT mà không được pháp luật tương tự về nguồn gốc .Trong nhu yếu về kỹ thuật không được đưa ra những điều kiện kèm theo nhằm mục đích hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm mục đích tạo lợi thế cho một hoặc một số ít nhà thầu gây ra sự cạnh tranh đối đầu không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra những nhu yếu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của những nhà thầu, không được nêu nhu yếu về thương hiệu, nguồn gốc đơn cử của sản phẩm & hàng hóa, kể cả việc nêu tên nước, nhóm nước, vùng chủ quyền lãnh thổ gây ra sự phân biệt đối xử .Yêu cầu về kỹ thuật gồm có nhu yếu kỹ thuật ( mang tính kỹ thuật thuần túy ) và những nhu yếu khác tương quan đến việc phân phối sản phẩm & hàng hóa ( trừ giá ). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu không thiếu, rõ ràng và đơn cử để làm cơ sở cho nhà thầu lập HSDT .( 1 ) Căn cứ quy mô, đặc thù của gói thầu cũng như loại sản phẩm & hàng hóa đơn cử mà lao lý, ví dụ điển hình nhu yếu cung ứng vào một thời gian đơn cử ( ngày tháng đơn cử ), sau một số ít tuần nhất định kể từ khi hợp đồng có hiệu lực thực thi hiện hành hoặc lao lý trong một khoảng chừng thời hạn ( từ tuần thứ ____ đến tuần thứ ____ kể từ khi hợp đồng có hiệu lực hiện hành ) .Tiến độ nhu yếu cung ứng cần được Bên mời thầu lập thành biểu, trong đó nêu rõ tên sản phẩm & hàng hóa với số lượng nhu yếu, khu vực và quy trình tiến độ phân phối đơn cử. Hàng hóa hoàn toàn có thể được nhu yếu cung ứng thành một hoặc nhiều đợt khác nhau tùy theo nhu yếu của gói thầu .( 1 ) Trường hợp gói thầu không có nhu yếu dịch vụ tương quan thì Bên mời thầu xóa bỏ Biểu này .Bên mời thầu liệt kê hạng mục những dịch vụ tương quan để thực thi gói thầu theo bảng sau 🙁 1 ) Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng pháp luật tại Mục 2 – Yêu cầu về kỹ thuật. ( ví dụ : tên Mục, số trang, số Quyển … ) .Bên mời thầu liệt kê chi tiết cụ thể hạng mục những sản phẩm & hàng hóa nhu yếu phân phối. Trong đó cần nêu rõ hạng mục sản phẩm & hàng hóa với số lượng, chủng loại nhu yếu và những diễn đạt, diễn giải cụ thể ( nếu thấy thiết yếu ) .Các thông tin trong Mục này để tương hỗ những nhà thầu khi lập những bảng giá theo những mẫu tương ứng pháp luật tại Chương IV – Biểu mẫu dự thầu .Phạm vi và quá trình phân phối sản phẩm & hàng hóa được Bên mời thầu đưa vào HSMT và phải gồm có diễn đạt về những sản phẩm & hàng hóa sẽ được cung ứng cũng như tiến trình phân phối .( 6 ) Nhà thầu ghi đơn cử số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hợp tác, nhà thầu phải nộp kèm theo bản gốc hoặc bản chụp được xác nhận những tài liệu đó .( 5 ) Nhà thầu ghi đơn cử giá trị % việc làm mà nhà thầu phụ đặc biệt quan trọng tiếp đón so với giá trị gói thầu .( 4 ) Nhà thầu ghi đơn cử khối lượng việc làm dành cho nhà thầu phụ đặc biệt quan trọng .( 3 ) Bên mời thầu ghi đơn cử tên khuôn khổ việc làm sẽ được sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt quan trọng .( 1 ) Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt quan trọng thì kê khai theo Mẫu này .( 6 ) Nhà thầu ghi đơn cử số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hợp tác, nhà thầu phải nộp kèm theo bản gốc hoặc bản chụp được xác nhận những tài liệu đó .( 5 ) Nhà thầu ghi đơn cử giá trị % việc làm mà nhà thầu phụ đảm nhiệm so với giá dự thầu .( 4 ) Nhà thầu ghi đơn cử khối lượng việc làm dành cho nhà thầu phụ .( 3 ) Nhà thầu ghi đơn cử tên khuôn khổ việc làm dành cho nhà thầu phụ .( 2 ) Nhà thầu ghi đơn cử tên nhà thầu phụ. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác lập được đơn cử danh tính của nhà thầu phụ thì không phải kê khai vào cột này mà chỉ kê khai vào cột “ Phạm vi việc làm ”. Sau đó, nếu được lựa chọn thì khi kêu gọi thầu phụ triển khai việc làm đã kê khai phải được sự chấp thuận đồng ý của Chủ góp vốn đầu tư .( 1 ) Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ thì kê khai theo Mẫu này .( 3 ) Giá trị hợp đồng còn lại chưa được thanh toán giao dịch tính tại thời gian 28 ngày trước ngày có thời gian đóng thầu .( 2 ) Thời hạn còn lại của hợp đồng tính tại thời gian 28 ngày trước ngày có thời gian đóng thầu .( 1 ) Từng nhà thầu hoặc thành viên liên danh phải phân phối thông tin được nêu dưới đây để giám sát tổng những nhu yếu về nguồn lực kinh tế tài chính, bằng tổng của : ( i ) những cam kết hiện tại của nhà thầu ( hoặc từng thành trong viên liên danh ) trong toàn bộ những hợp đồng mà nhà thầu ( hoặc từng thành trong viên liên danh ) đang thực thi hoặc sẽ được thực thi ; ( ii ) nhu yếu về nguồn lực kinh tế tài chính so với hợp đồng đang xét theo xác lập của Chủ góp vốn đầu tư. Ngoài ra, nhà thầu cũng phải cung ứng thông tin về bất kể nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính nào khác hoàn toàn có thể ảnh hưởng tác động đáng kể đến việc thực thi hợp đồng đang xét nếu nhà thầu được trao hợp đồng .Tổng nhu yếu về nguồn lực kinh tế tài chính hàng tháng cho những hợp đồng đang thực thi ( ĐTH ) .Thời hạn còn lại của hợp đồng tính bằng tháng ( A ) ( 2 )NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH HÀNG THÁNG CHO CÁC HỢP ĐỒNG ĐANG THỰC HIỆN ( 1 )( 2 ) Tài sản có năng lực thanh khoản cao là tiền mặt và tương tự tiền mặt, những công cụ kinh tế tài chính thời gian ngắn, những sàn chứng khoán sẵn sàng chuẩn bị để bán, sàn chứng khoán dễ bán, những khoản phải thu thương mại, những khoản phải thu kinh tế tài chính thời gian ngắn và những gia tài khác mà hoàn toàn có thể quy đổi thành tiền mặt trong vòng một năm .Trường hợp trong HSDT, nhà thầu có nộp kèm theo bản cam kết tín dụng thanh toán của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hoạt động giải trí hợp pháp tại Nước Ta, trong đó cam kết sẽ phân phối tín dụng thanh toán cho nhà thầu để triển khai gói đang xét với hạn mức tối thiểu bằng giá trị nhu yếu tại tiêu chuẩn nhìn nhận 3.3 Mục 2.1 Chương III – Tiêu chuẩn nhìn nhận HSDT trong suốt thời hạn triển khai hợp đồng thì nhà thầu được nhìn nhận là phân phối nhu yếu về nguồn lực kinh tế tài chính cho gói thầu và không phải kê khai thông tin theo lao lý Mẫu này và Mẫu số 16 .Nhà thầu được nhìn nhận là cung ứng nhu yếu về nguồn lực kinh tế tài chính cho gói thầu nếu có nguồn lực kinh tế tài chính dự kiến kêu gọi để triển khai gói thầu ( NLTC ) tối thiểu bằng giá trị nhu yếu tại tiêu chuẩn nhìn nhận 3.3 Mục 2.1 Chương III – Tiêu chuẩn nhìn nhận HSDT .- ĐTH là tổng nhu yếu về nguồn lực kinh tế tài chính hàng tháng cho những hợp đồng đang thực thi ( pháp luật tại Mẫu số 16 ) .- TNL là tổng nguồn lực kinh tế tài chính của nhà thầu ( tổng nguồn lực kinh tế tài chính lao lý tại Mẫu này ) ;- NLTC là nguồn lực kinh tế tài chính mà nhà thầu dự kiến kêu gọi để thực thi gói thầu ;Nguồn lực kinh tế tài chính mà nhà thầu dự kiến kêu gọi để thực thi gói thầu được tính theo công thức sau 🙁 1 ) Từng nhà thầu hoặc thành viên liên danh phải cung ứng thông tin về nguồn lực kinh tế tài chính của mình, kèm theo tài liệu chứng tỏ .Nêu rõ những nguồn kinh tế tài chính dự kiến, ví dụ điển hình như những gia tài có năng lực thanh toán cao ( 2 ), những hạn mức tín dụng thanh toán và những nguồn kinh tế tài chính khác ( không phải là những khoản tạm ứng theo hợp đồng ) có sẵn để cung ứng nhu yếu về nguồn lực kinh tế tài chính được nêu trong Mẫu số 16 Chương này .( 3 ) Để xác lập lệch giá trung bình hàng năm từ hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại, nhà thầu sẽ chia tổng doanh thu từ hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại của những năm cho số năm dựa trên thông tin đã được phân phối .( 2 ), ( 4 ) Khoảng thời hạn được nêu ở đây cần giống khoảng chừng thời hạn được lao lý tại Mục 2.1 Chương III – Tiêu chuẩn nhìn nhận HSDT .( 1 ) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này .- Văn bản xác nhận của cơ quan quản trị thuế ( xác nhận số nộp cả năm ) về việc thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế ;- Tờ khai tự quyết toán thuế ( thuế giá trị ngày càng tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp ) có xác nhận của cơ quan thuế về thời gian đã nộp tờ khai ;Các báo cáo giải trình kinh tế tài chính phải tương ứng với những kỳ kế toán đã triển khai xong và được truy thuế kiểm toán. Kèm theo là bản chụp được xác nhận một trong những tài liệu sau đây :Các báo cáo giải trình kinh tế tài chính phải hoàn hảo, vừa đủ nội dung theo pháp luật .Các báo cáo giải trình kinh tế tài chính được truy thuế kiểm toán theo pháp luật .Phản ánh tình hình kinh tế tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh ( nếu là nhà thầu liên danh ) mà không phải tình hình kinh tế tài chính của một chủ thể link như công ty mẹ hoặc công ty con hoặc công ty link với nhà thầu hoặc thành viên liên danh .Đính kèm là bản sao những báo cáo giải trình kinh tế tài chính ( những bảng cân đối kế toán gồm có toàn bộ thuyết minh có tương quan, và những báo cáo giải trình tác dụng kinh doanh thương mại ) cho ba năm gần nhất ( 4 ), như đã nêu trên, tuân thủ những điều kiện kèm theo sau :Số liệu kinh tế tài chính cho 3 năm gần nhất ( 2 ) [ VND ]Tên nhà thầu : ________________ Ngày : ______________________ Tên thành viên của nhà thầu liên danh ( nếu có ) : _________________________Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này .( 1 ) Nhà thầu phải kê khai đúng mực, trung thực những vụ kiện tụng đang xử lý ; nếu Bên mời thầu phát hiện bất kể nhà thầu nào đang có những vụ kiện tụng mà không kê khai thì được coi là hành vi “ gian lận ” và HSDT sẽ bị loại .□ Dưới đây là diễn đạt về những vụ kiện đang xử lý mà nhà thầu là một bên đương sự ( hoặc mỗi thành viên của liên danh nếu là nhà thầu liên danh ) .□ Không có vụ kiện nào đang xử lý .Chọn một trong những thông tin diễn đạt dưới đây :Tên nhà thầu : ________________ Ngày : ______________________ Tên thành viên của nhà thầu liên danh ( nếu có ) : _________________________Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này .( 1 ) Nhà thầu phải kê khai đúng chuẩn, trung thực những hợp đồng không hoàn thành xong trong quá khứ ; nếu Bên mời thầu phát hiện bất kể nhà thầu nào có hợp đồng không hoàn thành xong trong quá khứ mà không kê khai thì được coi là hành vi “ gian lận ” và HSDT sẽ bị loại .□ Có hợp đồng đã ký nhưng không hoàn thành xong tính từ ngày 1 tháng 1 năm___ [ ghi năm ] theo lao lý tại tiêu chuẩn nhìn nhận 1 trong Bảng tiêu chuẩn nhìn nhận về năng lượng và kinh nghiệm tay nghề Mục 2.1 Chương III – Tiêu chuẩn nhìn nhận HSDT .□ Không có hợp đồng nào đã ký nhưng không triển khai kể từ ngày 1 tháng 1 năm__ [ ghi năm ] theo pháp luật tại tiêu chuẩn nhìn nhận 1 trong Bảng tiêu chuẩn nhìn nhận về năng lượng và kinh nghiệm tay nghề Mục 2.1 Chương III – Tiêu chuẩn nhìn nhận HSDT .Các hợp đồng không triển khai xong trong quá khứ theo lao lý tại Mục 2.1 Chương III – Tiêu chuẩn nhìn nhận HSDTTên nhà thầu : ________________ Ngày : ______________________ Tên thành viên của nhà thầu liên danh ( nếu có ) : _________________________Tóm tắt kinh nghiệm trình độ theo trình tự thời hạn từ hiện tại trở về trước. Nêu rõ những kinh nghiệm tay nghề trình độ và kinh nghiệm tay nghề quản trị đơn cử tương quan đến gói thầu .Số năm thao tác cho người sử dụng lao động hiện tạiNhà thầu phải phân phối tổng thể những thông tin được nhu yếu dưới đây và phải gửi kèm theo bản chụp được xác nhận những văn bằng, chứng từ có tương quan .Vị trí việc làm : [ ghi đơn cử vị trí việc làm đảm nhiệm trong gói thầu ]Vị trí việc làm : [ ghi đơn cử vị trí việc làm đảm nhiệm trong gói thầu ]- Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt có năng lượng tương thích cung ứng những nhu yếu pháp luật tại Mục 2.2 Chương III – Tiêu chuẩn nhìn nhận HSDT và hoàn toàn có thể chuẩn bị sẵn sàng kêu gọi cho gói thầu ; không được kê khai những nhân sự đã kêu gọi cho gói thầu khác có thời hạn thao tác trùng với thời hạn thực thi gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị nhìn nhận là gian lận .- Đối với từng vị trí việc làm pháp luật tại Mẫu này thì nhà thầu phải kê khai những thông tin cụ thể theo Mẫu số 10 và Mẫu số 11 Chương này .( 2 ) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự như với nhu yếu của gói thầu .( 1 ) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này .Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp những văn bản, tài liệu tương quan đến những hợp đồng đó ( xác nhận của Chủ góp vốn đầu tư về hợp đồng đã hoàn thành xong theo những nội dung tương quan trong bảng trên … ) .[ ghi số điện thoại thông minh, số fax kể cả mã vương quốc, mã vùng, địa chỉ e-mail ]Trong trường hợp là thành viên trong liên danh, ghi giá trị phần hợp đồng mà nhà thầu đảm nhiệm[ ghi tổng giá hợp đồng bằng số tiền và đồng xu tiền đã ký ]tin tức về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo vệ những thông tin sau đây 🙁 1 ) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này .1. Kèm theo là bản chụp một trong những tài liệu sau đây : Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp, Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư, Quyết định xây dựng hoặc Giấy ĐK hoạt động giải trí hợp pháp …BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH VIÊN CỦA NHÀ THẦU LIÊN DANH ( 1 )1. Kèm theo là bản chụp một trong những tài liệu sau đây : Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp, Quyết định xây dựng hoặc tài liệu có giá trị tương tự do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động giải trí cấp .Trong trường hợp liên danh, ghi tên của từng thành viên trong liên danh( 1 ) Trường hợp sản phẩm & hàng hóa không thuộc đối tượng người tiêu dùng tặng thêm thì nhà thầu không phải kê khai theo Mẫu này .Kê khai những ngân sách nhập ngoại trong sản phẩm & hàng hóa gồm có những loại phí, lệ phí ( nếu có )Giá trị thuế những loại ( trong đó gồm có thuế nhập khẩu so với những linh phụ kiện, thiết bị cấu thành sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu, thuế Hóa Đơn đỏ VAT và những loại thuế khác phải trả cho sản phẩm & hàng hóa )Các cột ( 7 ) và cột ( 8 ) do nhà thầu chào .Các cột ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ), ( 4 ), ( 5 ) và ( 6 ) Bên mời thầu ghi tương thích với Biểu dịch vụ tương quan pháp luật tại Mục 1 Phần 2 – Yêu cầu về khoanh vùng phạm vi phân phối .Tổng giá dự thầu cho những dịch vụ tương quan đã gồm có thuế, phí, lệ phí ( nếu có )Tổng giá trị về thuế, phí, lệ phí ( nếu có ) sẽ không được xem xét trong quy trình nhìn nhận để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá đề xuất trúng thầu và giá hợp đồng phải gồm có giá trị về thuế, phí, lệ phí ( nếu có ) .Cột ( 8 ) gồm có toàn bộ những loại thuế, phí, lệ phí ( nếu có ). Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm khám phá, giám sát và chào không thiếu những loại thuế, phí, lệ phí ( nếu có ) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời gian 28 ngày trước ngày có thời gian đóng thầu theo pháp luật. Trường hợp nhà thầu công bố giá dự thầu không gồm có thuế, phí, lệ phí thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại .Các cột ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ), ( 4 ) Bên mời thầu ghi tương thích với Danh mục sản phẩm & hàng hóa pháp luật tại Phần 2 – Yêu cầu về khoanh vùng phạm vi cung ứng. Các cột ( 5 ), ( 6 ), ( 7 ), ( 8 ) nhà thầu chào. Đơn giá dự thầu tại cột ( 6 ) gồm có những ngân sách thiết yếu để cung ứng sản phẩm & hàng hóa theo nhu yếu của bên mời thầu, không gồm có những ngân sách thuế, phí, lệ phí ( nếu có ) tại cột ( 8 ) và không gồm có ngân sách của những dịch vụ tương quan tại Mẫu số 5 ( b ) .Tổng cộng giá dự thầu của sản phẩm & hàng hóa đã gồm có thuế, phí, lệ phí ( nếu có )Tổng cộng giá dự thầu của sản phẩm & hàng hóa không gồm có thuế, phí, lệ phí ( nếu có )BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA SẢN XUẤT, GIA CÔNG TRONG NƯỚC HOẶC HÀNG HÓA SẢN XUẤT, GIA CÔNG NGOÀI NƯỚC ĐÃ NHẬP KHẨU VÀ ĐANG ĐƯỢC CHÀO BÁN TẠI VIỆT NAMTổng giá trị về thuế, phí, lệ phí ( nếu có ) sẽ không được xem xét trong quy trình nhìn nhận để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá ý kiến đề nghị trúng thầu và giá hợp đồng phải gồm có giá trị về thuế, phí, lệ phí ( nếu có ) .Cột ( 8 ) gồm có toàn bộ những loại thuế, phí, lệ phí ( nếu có ). Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm khám phá, đo lường và thống kê và chào vừa đủ những loại thuế, phí, lệ phí ( nếu có ) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời gian 28 ngày trước ngày có thời gian đóng thầu theo lao lý. Trường hợp nhà thầu công bố giá dự thầu không gồm có thuế, phí, lệ phí thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại .Các cột ( 5 ), ( 6 ), ( 7 ), ( 8 ) nhà thầu chào. Nhà thầu chào đơn giá dự thầu tại cột ( 6 ) theo pháp luật tại Mục 14.2 BDL, gồm có những ngân sách thiết yếu để phân phối sản phẩm & hàng hóa theo nhu yếu của bên mời thầu, không gồm có những ngân sách thuế, phí, lệ phí ( nếu có ) tại cột ( 8 ) và không gồm có ngân sách của những dịch vụ tương quan tại Mẫu số 5 ( b ) .Các cột ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ), ( 4 ) Bên mời thầu ghi tương thích với Danh mục sản phẩm & hàng hóa pháp luật tại Phần 2 – Yêu cầu về khoanh vùng phạm vi phân phối .Tổng cộng giá dự thầu của sản phẩm & hàng hóa đã gồm có thuế, phí, lệ phí ( nếu có )Tổng cộng giá dự thầu của sản phẩm & hàng hóa chưa gồm có thuế, phí, lệ phí ( nếu có )Đơn giá dự thầu tại cột ( 6 ) gồm có những ngân sách thiết yếu để cung ứng sản phẩm & hàng hóa theo nhu yếu của bên mời thầu, trong đó gồm có những ngân sách thuế, phí, lệ phí ( nếu có ) và không gồm có những ngân sách của dịch vụ tương quan tại Mẫu số 5 ( b ). Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm khám phá, thống kê giám sát và chào không thiếu những loại thuế, phí, lệ phí ( nếu có ) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời gian 28 ngày trước ngày có thời gian đóng thầu theo pháp luật. Trường hợp nhà thầu công bố giá dự thầu không gồm có thuế, phí, lệ phí thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại .Các cột ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ), ( 4 ) Bên mời thầu ghi tương thích với Danh mục sản phẩm & hàng hóa pháp luật tại Phần 2 – Yêu cầu về khoanh vùng phạm vi cung ứng ; những cột ( 5 ), ( 6 ), ( 7 ) nhà thầu chào .Tổng cộng giá dự thầu của sản phẩm & hàng hóa đã gồm có thuế, phí, lệ phí ( nếu có )Hàng hóa sản xuất, gia công trong nước hoặc sản phẩm & hàng hóa sản xuất, gia công ngoài nước đã nhập khẩu và đang được chào bán tại Nước Ta( 4 ) Ghi ngày có thời gian đóng thầu theo pháp luật tại Mục 22.1 BDL .- Tên của thành viên chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi bảo lãnh dự thầu cho cả liên danh hoặc cho thành viên khác trong liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B + C tham dự thầu, trường hợp trong thoả thuận liên danh phân công cho nhà thầu A thực thi bảo vệ dự thầu cho cả liên danh thì tên nhà thầu ghi là “ nhà thầu A ( đại diện thay mặt cho nhà thầu liên danh A + B + C ) ”, trường hợp trong thỏa thuận hợp tác liên danh phân công nhà thầu B thực thi bảo vệ dự thầu cho nhà thầu B và C thì tên nhà thầu ghi là “ Nhà thầu B ( đại diện thay mặt cho nhà thầu B và C ) ” ;- Tên của cả nhà thầu liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B tham dự thầu thì tên nhà thầu ghi là “ Nhà thầu liên danh A + B ” ;( 2 ) Tên nhà thầu hoàn toàn có thể là một trong những trường hợp sau đây 🙁 1 ) Áp dụng trong trường hợp giải pháp bảo vệ dự thầu là thư bảo lãnh của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hoặc Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế được xây dựng theo pháp lý Nước Ta. Khuyến khích những ngân hàng nhà nước sử dụng theo Mẫu này, trường hợp sử dụng theo mẫu khác mà vi phạm một trong những pháp luật như : có giá trị thấp hơn, thời hạn hiệu lực hiện hành ngắn hơn so với nhu yếu pháp luật tại Mục 19.2 CDNT, không đúng tên Bên mời thầu ( đơn vị chức năng thụ hưởng ), không phải là bản gốc và không có chữ ký hợp lệ hoặc có kèm theo điều kiện kèm theo gây bất lợi cho Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu trong trường hợp này được coi là không hợp lệ .Bất cứ nhu yếu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng tôi trước hoặc trong ngày đó .Nếu Bên nhu yếu bảo lãnh không được lựa chọn : bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực hiện hành ngay sau khi chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông tin tác dụng lựa chọn nhà thầu từ Bên thụ hưởng gửi cho Bên nhu yếu bảo lãnh ; trong vòng 30 ngày sau khi hết thời hạn hiệu lực thực thi hiện hành của hồ sơ dự thầu .Nếu Bên nhu yếu bảo lãnh được lựa chọn : bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực thực thi hiện hành ngay sau khi Bên nhu yếu bảo lãnh ký kết hợp đồng và nộp Bảo lãnh triển khai hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng đó .Nếu bất kể thành viên nào trong liên danh _____ [ ghi không thiếu tên của nhà thầu liên danh ] vi phạm lao lý của pháp lý dẫn đến không được hoàn trả bảo vệ dự thầu theo lao lý tại Mục 19.5 – Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu thì bảo vệ dự thầu của toàn bộ thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả5. Nhà thầu không thực thi giải pháp bảo vệ thực thi hợp đồng theo pháp luật tại Mục 41.1 – Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu .4. Nhà thầu không triển khai hoặc khước từ triển khai triển khai xong hợp đồng trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được thông tin trúng thầu của Bên mời thầu hoặc đã hoàn thành xong hợp đồng nhưng khước từ ký hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng ;3. Nhà thầu không thực thi hoặc phủ nhận triển khai thương thảo hợp đồng trong thời hạn 5 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được thông tin mời đến thương thảo hợp đồng của Bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng ;2. Nhà thầu vi phạm pháp lý về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo lao lý tại điểm d Mục 36.1 – Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu ;1. Nhà thầu rút hồ sơ dự thầu sau thời gian đóng thầu và trong thời hạn có hiệu lực hiện hành của hồ sơ dự thầu ;Theo nhu yếu của Bên nhu yếu bảo lãnh, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết chắc như đinh sẽ thanh toán giao dịch cho Bên thụ hưởng một khoản tiền hay những khoản tiền không vượt quá tổng số tiền là [ ghi bằng chữ ] [ ghi bằng số ] khi nhận được văn bản thông tin nhà thầu vi phạm từ Bên thụ hưởng trong đó nêu rõ :Bảo lãnh này có hiệu lực hiện hành trong ____ ( 3 ) ngày, kể từ ngày____tháng___ năm___ ( 4 ) .Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho nhà thầu tham dự thầu gói thầu này bằng một khoản tiền là ____ [ ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng ] .Chúng tôi được thông tin rằng [ ghi tên nhà thầu ] ( 2 ) ( sau đây gọi là ” Bên nhu yếu bảo lãnh ” ) sẽ tham dự thầu để triển khai gói thầu [ ghi tên gói thầu ] thuộc dự án Bất Động Sản [ ghi tên dự án Bất Động Sản ] theo Thư mời thầu / thông tin mời thầu số [ ghi số trích yếu của Thư mời thầu / thông tin mời thầu ] .Bên bảo lãnh : __ _ [ ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được biểu lộ ở phần tiêu đề trên giấy in ]( 3 ) Ghi ngày có thời gian đóng thầu theo pháp luật tại Mục 22.1 BDL .( 1 ) Áp dụng trong trường hợp giải pháp bảo vệ dự thầu là thư bảo lãnh của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hoặc Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế được xây dựng theo pháp lý Nước Ta .Bất cứ nhu yếu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng tôi trước hoặc trong ngày đó .Nếu Bên nhu yếu bảo lãnh không được lựa chọn : bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực hiện hành ngay sau khi chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông tin tác dụng lựa chọn nhà thầu từ Bên thụ hưởng gửi cho Bên nhu yếu bảo lãnh ; trong vòng 30 ngày sau khi hết thời hạn hiệu lực hiện hành của hồ sơ dự thầu .Nếu Bên nhu yếu bảo lãnh được lựa chọn : bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực thực thi hiện hành ngay sau khi Bên nhu yếu bảo lãnh ký kết hợp đồng và nộp Bảo lãnh thực thi hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng đó .5. Nhà thầu không thực thi giải pháp bảo vệ triển khai hợp đồng theo lao lý tại Mục 41.1 – Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu .4. Nhà thầu không thực thi hoặc khước từ thực thi hoàn thành xong hợp đồng trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được thông tin trúng thầu của Bên mời thầu hoặc đã triển khai xong hợp đồng nhưng khước từ ký hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng ;3. Nhà thầu không thực thi hoặc phủ nhận thực thi thương thảo hợp đồng trong thời hạn 5 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được thông tin mời đến thương thảo hợp đồng của Bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng ;2. Nhà thầu vi phạm pháp lý về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo lao lý tại điểm d Mục 36.1 – Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu ;1. Nhà thầu rút hồ sơ dự thầu sau thời gian đóng thầu và trong thời hạn có hiệu lực thực thi hiện hành của hồ sơ dự thầu ;Theo nhu yếu của Bên nhu yếu bảo lãnh, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết chắc như đinh sẽ giao dịch thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền hay những khoản tiền không vượt quá tổng số tiền là [ ghi bằng chữ ] [ ghi bằng số ] khi nhận được văn bản thông tin nhà thầu vi phạm từ Bên thụ hưởng trong đó nêu rõ :Bảo lãnh này có hiệu lực thực thi hiện hành trong ____ ( 2 ) ngày, kể từ ngày____tháng___ năm___ ( 3 ) .Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho nhà thầu tham dự thầu gói thầu này bằng một khoản tiền là ____ [ ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng ] .Chúng tôi được thông tin rằng [ ghi tên nhà thầu ] ( sau đây gọi là ” Bên nhu yếu bảo lãnh ” ) sẽ tham dự thầu để thực thi gói thầu [ ghi tên gói thầu ] thuộc dự án Bất Động Sản [ ghi tên dự án Bất Động Sản ] theo Thư mời thầu / thông tin mời thầu số [ ghi số trích yếu của Thư mời thầu / thông tin mời thầu ] .Bên bảo lãnh : ___ [ ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được biểu lộ ở phần tiêu đề trên giấy in ]( 4 ) Nhà thầu phải ghi rõ nội dung việc làm đơn cử và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực thi, nghĩa vụ và trách nhiệm chung, nghĩa vụ và trách nhiệm của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh .( 3 ) Phạm vi ủy quyền gồm có một hoặc nhiều việc làm nêu trên .( 1 ) Căn cứ quy mô, đặc thù của gói thầu, nội dung thỏa thuận hợp tác liên danh theo mẫu này hoàn toàn có thể được sửa đổi bổ trợ cho tương thích. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì trong thỏa thuận hợp tác liên danh phải nêu rõ tên, số hiệu của những phần mà nhà thầu liên danh tham dự thầu, trong đó nêu rõ nghĩa vụ và trách nhiệm chung và nghĩa vụ và trách nhiệm riêng của từng thành viên liên danh so với phần tham dự thầu .Thỏa thuận liên danh được lập thành ______bản, mỗi bên giữ_____bản, những bản thỏa thuận hợp tác có giá trị pháp lý như nhau .- Các bên triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình và thực thi thanh lý hợp đồng ;2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận hợp tác phân công nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai việc làm theo bảng dưới đây ( 4 ) :- Các việc làm khác trừ việc ký kết hợp đồng ____ [ ghi rõ nội dung những việc làm khác ( nếu có ) ] .- Ký những văn bản, tài liệu để thanh toán giao dịch với Bên mời thầu trong quy trình tham dự thầu, kể cả văn bản ý kiến đề nghị làm rõ HSMT và văn bản báo cáo giải trình, làm rõ HSDT hoặc văn bản ý kiến đề nghị rút HSDT, sửa đổi, thay thế sửa chữa HSDT ;Các bên nhất trí chuyển nhượng ủy quyền cho ____ [ ghi tên một bên ] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện thay mặt cho liên danh trong những phần việc sau ( 3 ) :Các thành viên thống nhất phân công nghĩa vụ và trách nhiệm để triển khai gói thầu ____ [ ghi tên gói thầu ] thuộc dự án Bất Động Sản ____ [ ghi tên dự án Bất Động Sản ] so với từng thành viên như sau :- Bồi thường thiệt hại cho Chủ góp vốn đầu tư theo pháp luật nêu trong hợp đồng ;- Bồi thường thiệt hại cho những bên trong liên danh ;3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với thành viên khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, không thành viên nào có quyền phủ nhận thực thi những nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm đã lao lý trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của liên danh khước từ triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận hợp tác thì thành viên đó bị giải quyết và xử lý như sau :2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi thanh toán giao dịch tương quan đến gói thầu này là : ____ [ ghi tên của liên danh theo thỏa thuận hợp tác ] .Các bên ( sau đây gọi là thành viên ) thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác liên danh với những nội dung sau :Giấy ủy quyền số __ ngày __tháng____ năm ___ ( trường hợp được chuyển nhượng ủy quyền ) .Chúng tôi, đại diện thay mặt cho những bên ký thỏa thuận hợp tác liên danh, gồm có :Căn cứ hồ sơ mời thầu gói thầu _____ [ ghi tên gói thầu ] ngày ___ tháng ____ năm ____ [ ngày được ghi trên HSMT ] ;Căn cứ ( 2 ) ____ [ Nghị định số 63/2014 / NĐ-CP ngày 26/6/2014 của nhà nước về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu ] ;( 3 ) Ghi ngày có hiệu lực hiện hành và ngày hết hiệu lực thực thi hiện hành của giấy chuyển nhượng ủy quyền tương thích với quy trình tham gia đấu thầu .( 2 ) Phạm vi ủy quyền gồm có một hoặc nhiều việc làm nêu trên .( 1 ) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho Bên mời thầu cùng với đơn dự thầu theo pháp luật tại Mục 20.3 CDNT. Việc chuyển nhượng ủy quyền của người đại diện thay mặt theo pháp lý của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc Trụ sở, người đứng đầu văn phòng đại diện thay mặt của nhà thầu để đại diện thay mặt cho người đại diện thay mặt theo pháp lý của nhà thầu thực thi một hoặc những nội dung việc làm nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được chuyển nhượng ủy quyền hoàn toàn có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị chức năng mà cá thể tương quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được liên tục chuyển nhượng ủy quyền cho người khác .[ ghi tên người đại diện thay mặt theo pháp lý của nhà thầu, chức vụ, ký tên và đóng dấu ]Giấy ủy quyền có hiệu lực hiện hành kể từ ngày ____ đến ngày ____ ( 3 ). Giấy ủy quyền này được lập thành ____ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ____ bản, người được ủy quyền giữ ____ bản, Bên mời thầu giữ___bản .Người được ủy quyền nêu trên chỉ triển khai những việc làm trong khoanh vùng phạm vi chuyển nhượng ủy quyền với tư cách là đại diện thay mặt hợp pháp của ____ [ ghi tên nhà thầu ]. ____ [ ghi tên người đại diện thay mặt theo pháp lý của nhà thầu ] chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trọn vẹn về những việc làm do ____ [ ghi tên người được ủy quyền ] thực thi trong khoanh vùng phạm vi ủy quyền .- Ký những văn bản, tài liệu để thanh toán giao dịch với Bên mời thầu trong quy trình tham gia đấu thầu, kể cả văn bản ý kiến đề nghị làm rõ HSMT và văn bản báo cáo giải trình, làm rõ HSDT hoặc văn bản đề xuất rút HSDT, sửa đổi, thay thế sửa chữa HSDT ;Tôi là ____ [ ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức vụ của người đại diện thay mặt theo pháp lý của nhà thầu ], là người đại diện thay mặt theo pháp lý của ____ [ ghi tên nhà thầu ] có địa chỉ tại ____ [ ghi địa chỉ của nhà thầu ] bằng văn bản này ủy quyền cho____ [ ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức vụ của người được ủy quyền ] thực thi những việc làm sau đây trong quy trình tham dự thầu gói thầu ____ [ ghi tên gói thầu ] thuộc dự án____ [ ghi tên dự án Bất Động Sản ] do ____ [ ghi tên Bên mời thầu ] tổ chức triển khai :Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____( 7 ) Trường hợp đại diện thay mặt theo pháp lý của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này ; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại những tài liệu khác tương quan có phân công nghĩa vụ và trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo những văn bản này ( không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này ). Trường hợp nhà thầu là liên danh thì phải do đại diện thay mặt hợp pháp của từng thành viên liên danh ký, trừ trường hợp trong văn bản thỏa thuận hợp tác liên danh theo Mẫu số 03 Chương này có pháp luật những thành viên trong liên danh thỏa thuận hợp tác cho thành viên đứng đầu liên danh ký đơn dự thầu. Trường hợp từng thành viên liên danh có chuyển nhượng ủy quyền thì triển khai như so với nhà thầu độc lập. Nếu nhà thầu trúng thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình Chủ đầu tư bản chụp được xác nhận những văn bản này. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai bắt đầu là không đúng chuẩn thì nhà thầu bị coi là vi phạm Mục 3 CDNT .( 6 ) Ghi ngày có thời gian đóng thầu theo lao lý tại Mục 22.1 BDL .( 5 ) Thời gian có hiệu lực thực thi hiện hành của HSDT được tính kể từ ngày có thời gian đóng thầu đến ngày sau cuối có hiệu lực thực thi hiện hành theo pháp luật trong HSMT. Từ thời gian đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày có thời gian đóng thầu được tính là 1 ngày .( 4 ) Thời gian thực thi hợp đồng nêu trong đơn dự thầu phải tương thích với yêu cầu về kỹ thuật và quá trình hoàn thành xong nêu trong HSDT .( 3 ) Ghi rõ giảm giá cho hàng loạt gói thầu hay giảm giá cho một hoặc nhiều việc làm, khuôn khổ nào đó ( nêu rõ việc làm, khuôn khổ được giảm giá ) .( 2 ) Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải đơn cử, cố định và thắt chặt bằng số, bằng chữ và phải tương thích, logic với tổng giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự thầu, không đề xuất kiến nghị những giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện kèm theo gây bất lợi cho Chủ góp vốn đầu tư, Bên mời thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì nhà thầu phải ghi giá dự thầu cho từng phần và tổng giá dự thầu cho những phần mà nhà thầu tham dự thầu .( 1 ) Nhà thầu chú ý quan tâm, đơn dự thầu phải được ghi khá đầy đủ và đúng mực những thông tin về tên của Bên mời thầu, nhà thầu, thời hạn có hiệu lực hiện hành của HSDT, được đại diện thay mặt hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu .Hồ sơ dự thầu này có hiệu lực hiện hành trong thời hạn ____ ( 5 ) ngày, kể từ ngày ____ tháng ____ năm ____ ( 6 ) .Nếu hồ sơ dự thầu của chúng tôi được gật đầu, chúng tôi sẽ triển khai giải pháp bảo vệ triển khai hợp đồng theo pháp luật tại Mục 41 – Chỉ dẫn nhà thầu trong hồ sơ mời thầu .4. Không thực thi những hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và những hành vi vi phạm pháp luật khác của pháp lý đấu thầu khi tham gia gói thầu này .2. Không đang trong quy trình giải thể ; không bị Kết luận đang lâm vào thực trạng phá sản hoặc nợ không có năng lực chi trả theo pháp luật của pháp lý .1. Chỉ tham gia trong một hồ sơ dự thầu này với tư cách là nhà thầu chính .Thời gian triển khai hợp đồng là ____ [ ghi thời hạn thực thi toàn bộ những việc làm theo nhu yếu của gói thầu ] ( 4 ) .Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là : ____ [ ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng xu tiền ] ( 3 ) .Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với số tiền giảm giá là : ___ [ ghi giá trị giảm giá bằng số, bằng chữ và đồng xu tiền ] .Sau khi nghiên cứu và điều tra hồ sơ mời thầu và văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu số ____ [ ghi số của văn bản sửa đổi, nếu có ] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, ____ [ ghi tên nhà thầu ], cam kết thực thi gói thầu ____ [ ghi tên gói thầu ] theo đúng nhu yếu nêu trong hồ sơ mời thầu với tổng số tiền là ____ [ ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng xu tiền dự thầu ] ( 2 ) cùng với bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo .Thư mời thầu số : [ ghi số trích yếu của Thư mời thầu so với đấu thầu hạn chế ]Ngày : [ ghi ngày tháng năm ký đơn dự thầu ]( vận dụng trong trường hợp nhà thầu có đề xuất kiến nghị giảm giá trong đơn dự thầu )( 6 ) Trường hợp đại diện thay mặt theo pháp lý của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này ; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại những tài liệu khác tương quan có phân công nghĩa vụ và trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo những văn bản này ( không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này ). Trường hợp nhà thầu là liên danh thì phải do đại diện thay mặt hợp pháp của từng thành viên liên danh ký, trừ trường hợp trong văn bản thỏa thuận hợp tác liên danh theo Mẫu số 03 Chương này có lao lý những thành viên trong liên danh thỏa thuận hợp tác cho thành viên đứng đầu liên danh ký đơn dự thầu. Trường hợp từng thành viên liên danh có chuyển nhượng ủy quyền thì triển khai như so với nhà thầu độc lập. Nếu nhà thầu trúng thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình Chủ đầu tư bản chụp được xác nhận những văn bản này. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai bắt đầu là không đúng chuẩn thì nhà thầu bị coi là vi phạm Mục 3 CDNT .( 5 ) Ghi ngày có thời gian đóng thầu theo lao lý tại Mục 22.1 BDL .( 4 ) Thời gian có hiệu lực thực thi hiện hành của HSDT được tính kể từ ngày có thời gian đóng thầu đến ngày ở đầu cuối có hiệu lực hiện hành theo lao lý trong HSMT. Từ thời gian đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày có thời gian đóng thầu được tính là 1 ngày .( 3 ) Thời gian thực thi hợp đồng nêu trong đơn dự thầu phải tương thích với đề xuất kiến nghị về kỹ thuật và quy trình tiến độ hoàn thành xong nêu trong HSDT .( 2 ) Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải đơn cử, cố định và thắt chặt bằng số, bằng chữ và phải tương thích, logic với tổng giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự thầu, không yêu cầu những giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện kèm theo gây bất lợi cho Chủ góp vốn đầu tư, Bên mời thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì nhà thầu phải ghi giá dự thầu cho từng phần và tổng giá dự thầu cho những phần mà nhà thầu tham dự thầu .( 1 ) Nhà thầu quan tâm, đơn dự thầu phải được ghi không thiếu và đúng mực những thông tin về tên của Bên mời thầu, nhà thầu, thời hạn có hiệu lực thực thi hiện hành của HSDT, được đại diện thay mặt hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu .Hồ sơ dự thầu này có hiệu lực hiện hành trong thời hạn ____ ( 4 ) ngày, kể từ ngày ____ tháng ____ năm ____ ( 5 ) .Nếu hồ sơ dự thầu của chúng tôi được đồng ý, chúng tôi sẽ thực thi giải pháp bảo vệ thực thi hợp đồng theo pháp luật tại Mục 41 – Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu .4. Không thực thi những hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và những hành vi vi phạm pháp luật khác của pháp lý đấu thầu khi tham gia gói thầu này .2. Không đang trong quy trình giải thể ; không bị Tóm lại đang lâm vào thực trạng phá sản hoặc nợ không có năng lực chi trả theo pháp luật của pháp lý .1. Chỉ tham gia trong một hồ sơ dự thầu này với tư cách là nhà thầu chính .Thời gian triển khai hợp đồng là ____ [ ghi thời hạn triển khai toàn bộ những việc làm theo nhu yếu của gói thầu ] ( 3 ) .Sau khi nghiên cứu và điều tra hồ sơ mời thầu và văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu số ____ [ ghi số của văn bản sửa đổi ( nếu có ) ] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, ____ [ ghi tên nhà thầu ], cam kết triển khai gói thầu ____ [ ghi tên gói thầu ] theo đúng nhu yếu nêu trong hồ sơ mời thầu với tổng số tiền là ____ [ ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng xu tiền dự thầu ] ( 2 ) cùng với bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo .( vận dụng trong trường hợp nhà thầu không có đề xuất kiến nghị giảm giá hoặc có đề xuất kiến nghị giảm giá trong thư giảm giá riêng )Mẫu số 16. Nguồn lực kinh tế tài chính hàng tháng cho những hợp đồng đang triển khaiMẫu số 14. Tình hình kinh tế tài chính của nhà thầuMẫu số 12. Hợp đồng không triển khai xong trong quá khứMẫu số 07 ( b ). Bản kê khai thông tin về những thành viên của nhà thầu liên danhMẫu số 06. Bảng kê khai chi phí sản xuất trong nước so với sản phẩm & hàng hóa được hưởng khuyễn mãi thêmMẫu số 05 ( a2 ). Bảng giá dự thầu của sản phẩm & hàng hóa sản xuất, gia công trong nước hoặc sản phẩm & hàng hóa sản xuất, gia công ngoài nước đã nhập khẩu và đang được chào bán tại Nước Ta ( vận dụng so với đấu thầu quốc tế )Mẫu số 05 ( a ). Bảng giá dự thầu của sản phẩm & hàng hóa ( vận dụng so với đấu thầu trong nước )Mẫu số 01 ( b ). Đơn dự thầu ( vận dụng trong trường hợp nhà thầu có yêu cầu giảm giá trong đơn dự thầu )Mẫu số 01 ( a ). Đơn dự thầu ( vận dụng trong trường hợp nhà thầu không có đề xuất kiến nghị giảm giá hoặc có yêu cầu giảm giá trong thư giảm giá riêng )4. Trường hợp một nhà thầu trúng thầu toàn bộ những phần thì gói thầu có một hợp đồng. Trường hợp nhiều nhà thầu trúng thầu những phần khác nhau thì gói thầu có nhiều hợp đồng .3. Trường hợp có một phần hoặc nhiều phần thuộc gói thầu không có nhà thầu tham gia đấu thầu hoặc không có nhà thầu cung ứng nhu yếu nêu trong HSMT, Chủ góp vốn đầu tư báo cáo giải trình Người có thẩm quyền để kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu theo hướng tách những phần đó thành gói thầu riêng với giá gói thầu là tổng ngân sách ước tính tương ứng của những phần ; việc lựa chọn nhà thầu so với những phần có nhà thầu tham gia và được nhìn nhận phân phối nhu yếu về kỹ thuật vẫn phải bảo vệ nguyên tắc nhìn nhận theo pháp luật tại khoản 2 Mục này ;2. Việc nhìn nhận HSDT và xét duyệt trúng thầu sẽ được triển khai trên cơ sở bảo vệ tổng giá ý kiến đề nghị trúng thầu của gói thầu là thấp nhất ( so với gói thầu vận dụng chiêu thức giá thấp nhất ) ; tổng giá nhìn nhận của gói thầu là thấp nhất ( so với gói thầu vận dụng chiêu thức giá nhìn nhận ) và giá ý kiến đề nghị trúng thầu của cả gói thầu không vượt giá gói thầu được duyệt mà không so sánh với ước tính ngân sách của từng phần ;1. Trong HSMT phải nêu rõ : điều kiện kèm theo chào thầu ; giải pháp và giá trị bảo vệ dự thầu cho từng phần hoặc nhiều phần ; tiêu chuẩn và chiêu thức nhìn nhận so với từng phần hoặc nhiều phần để những nhà thầu giám sát giải pháp chào thầu theo năng lực của mình ;Nếu gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập theo pháp luật tại Mục 33.6 CDNT thì thực thi như sau :Theo pháp luật được cho phép ở Mục 13 CDNT thì khi đó HSDT sẽ được nhìn nhận như sau : ___ [ ghi những tiêu chuẩn, tiêu chuẩn nhìn nhận so với giải pháp kỹ thuật thay thế sửa chữa ] .b ) Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá, việc sửa lỗi và hiệu chỉnh rơi lệch được thực thi trên cơ sở giá dự thầu chưa trừ đi giá trị giảm giá. Tỷ lệ Phần Trăm ( % ) của xô lệch thiếu được xác lập trên cơ sở so với giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu .Trường hợp chỉ có một nhà thầu duy nhất vượt qua bước nhìn nhận về kỹ thuật thì triển khai hiệu chỉnh xô lệch trên cơ sở lấy mức đơn giá dự thầu tương ứng trong HSDT của nhà thầu này ; trường hợp HSDT của nhà thầu không có đơn giá dự thầu tương ứng thì lấy mức đơn giá trong dự trù của gói thầu được duyệt làm cơ sở hiệu chỉnh xô lệch ; trường hợp không có dự trù gói thầu thì địa thế căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh xô lệch .Lấy mức đơn giá dự thầu cao nhất so với khuôn khổ việc làm mà nhà thầu chào thiếu trong số những HSDT khác vượt qua bước nhìn nhận về kỹ thuật để làm cơ sở hiệu chỉnh xô lệch ; trường hợp trong HSDT của những nhà thầu vượt qua bước nhìn nhận về kỹ thuật không có đơn giá dự thầu của việc làm này thì lấy đơn giá trong dự trù được duyệt của gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh xô lệch ; trường hợp không có dự trù gói thầu thì địa thế căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh rơi lệch .Trường hợp có xô lệch thiếu ( thiếu khuôn khổ việc làm so với nhu yếu về khoanh vùng phạm vi phân phối ) mà không có đơn giá tương ứng trong HSDT của nhà thầu có xô lệch thì thực thi hiệu chỉnh xô lệch như sau :a ) Trường hợp có rơi lệch về khoanh vùng phạm vi cung ứng thì giá trị phần chào thiếu sẽ được cộng thêm vào, giá trị phần chào thừa sẽ được trừ đi theo mức đơn giá dự thầu tương ứng trong HSDT của nhà thầu có xô lệch ;- Nếu có sự độc lạ giữa số lượng và chữ viết thì lấy chữ viết làm cơ sở pháp lý cho việc sửa lỗi. Nếu chữ viết sai thì lấy số lượng sau khi sửa lỗi theo lao lý tại Mục này làm cơ sở pháp lý .- Nếu có sai sót khi cộng những khoản tiền để ra tổng số tiền thì sẽ sửa lại tổng số tiền theo những khoản tiền ;- Lỗi nhầm đơn vị chức năng : sử dụng dấu “, ” ( dấu phẩy ) thay cho dấu “. ” ( dấu chấm ) và ngược lại thì được sửa lại cho tương thích theo cách viết của Nước Ta. Khi Bên mời thầu cho rằng dấu phẩy hoặc dấu chấm trong đơn giá dự thầu rõ ràng đã bị đặt sai chỗ thì trong trường hợp này thành tiền của khuôn khổ sẽ có ý nghĩa quyết định hành động và đơn giá dự thầu sẽ được sửa lại ;- Lỗi nhầm đơn vị chức năng tính : sửa lại cho tương thích với nhu yếu nêu trong HSMT ;- Tại cột thành tiền đã được ghi khá đầy đủ giá trị nhưng không có đơn giá dự thầu tương ứng thì đơn giá dự thầu được xác lập bổ trợ bằng cách chia thành tiền cho số lượng ; khi có đơn giá dự thầu nhưng cột thành tiền bỏ trống thì giá trị cột thành tiền sẽ được xác lập bổ trợ bằng cách nhân số lượng với đơn giá dự thầu ; nếu một nội dung nào đó có ghi đơn giá dự thầu và giá trị tại cột thành tiền nhưng bỏ trống số lượng thì số lượng bỏ trống được xác lập bổ trợ bằng cách chia giá trị tại cột thành tiền cho đơn giá dự thầu của nội dung đó. Trường hợp số lượng được xác lập bổ trợ nêu trên khác với số lượng nêu trong HSMT thì giá trị sai khác đó là rơi lệch về khoanh vùng phạm vi cung ứng và được hiệu chỉnh theo pháp luật tại Bước 3 ;a ) Lỗi số học gồm có những lỗi do triển khai những phép tính cộng, trừ, nhân, chia không đúng mực khi đo lường và thống kê giá dự thầu. Trường hợp không đồng điệu giữa đơn giá và thành tiền thì lấy đơn giá làm cơ sở cho việc sửa lỗi ; nếu phát hiện đơn giá dự thầu có sự sai khác không bình thường do lỗi hệ thập phân ( 10 lần, 100 lần, 1.000 lần ) thì thành tiền là cơ sở cho việc sửa lỗi. Trường hợp tại cột “ đơn giá ” và cột “ thành tiền ” nhà thầu không ghi giá trị hoặc ghi là “ 0 ” thì được coi là nhà thầu đã phân chia giá của việc làm này vào những việc làm khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai triển khai xong những việc làm này theo đúng nhu yếu nêu trong HSMT và không được Chủ góp vốn đầu tư thanh toán giao dịch trong quy trình thực thi hợp đồng .Với điều kiện kèm theo HSDT cung ứng cơ bản HSMT, việc sửa lỗi số học và những lỗi khác được thực thi theo nguyên tắc sau đây :HSDT có giá nhìn nhận thấp nhất được xếp hạng thứ nhất 3 .- Δ ƯĐ là giá trị phải cộng thêm so với đối tượng người dùng không được hưởng tặng thêm theo pháp luật tại Mục 32 CDNT .+ Các yếu tố khác ( nếu có ) .- Δ G là giá trị những yếu tố được quy về một mặt phẳng cho cả vòng đời sử dụng của sản phẩm & hàng hóa gồm có :Việc xác lập giá nhìn nhận được thực thi theo công thức sau đây :Bước 4. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh xô lệch, trừ đi giảm giá ( nếu có ) 2 ;Cách xác lập giá nhìn nhận theo những bước sau đây :Bước 6. Xếp hạng nhà thầu : HSDT có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh xô lệch, trừ đi giảm giá ( nếu có ) và cộng giá trị khuyến mại ( nếu có ) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất4 .Bước 5. Xác định giá trị tặng thêm ( nếu có ) theo lao lý tại Mục 32 CDNT ;Cách xác lập giá thấp nhất theo những bước sau đây :Căn cứ đặc thù, quy mô của từng gói thầu đơn cử mà lựa chọn một trong ba chiêu thức dưới đây cho tương thích :Ví dụ về TCĐG về kỹ thuật theo tiêu chuẩn đạt, không đạt được nêu tại Ví dụ 1 Phần 4 – Phụ lục .HSDT được nhìn nhận là phân phối nhu yếu về kỹ thuật khi có tổng thể những tiêu chuẩn tổng quát đều được nhìn nhận là đạt .Tiêu chí tổng quát được nhìn nhận là đạt khi toàn bộ những tiêu chuẩn chi tiết cụ thể cơ bản được nhìn nhận là đạt và những tiêu chuẩn chi tiết cụ thể không cơ bản được nhìn nhận là đạt hoặc đồng ý được .Căn cứ quy mô, đặc thù của gói thầu mà xác lập mức độ nhu yếu so với từng nội dung. Đối với những tiêu chuẩn nhìn nhận tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chuẩn đạt, không đạt. Đối với những tiêu chuẩn cụ thể cơ bản trong tiêu chuẩn tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chuẩn đạt, không đạt ; so với những tiêu chuẩn cụ thể không cơ bản trong tiêu chuẩn tổng quát ngoài tiêu chuẩn đạt, không đạt, được vận dụng thêm tiêu chuẩn gật đầu được nhưng không được vượt quá 30 % tổng số những tiêu chuẩn cụ thể trong tiêu chuẩn tổng quát đó .Ví dụ về TCĐG về kỹ thuật theo chiêu thức chấm điểm được nêu tại Ví dụ 2 Phần 4 – Phụ lục .Căn cứ quy mô, đặc thù của gói thầu mà hoàn toàn có thể lao lý mức điểm nhu yếu tối thiểu so với 1 số ít tiêu chuẩn tổng quát. Mức điểm nhu yếu tối thiểu lao lý không thấp hơn 70 % tổng số điểm về kỹ thuật. Đối với gói thầu có nhu yếu kỹ thuật cao, mức lao lý này từ 80 % đến 90 % tổng số điểm về kỹ thuật. HSDT có tổng số điểm ( cũng như số điểm của một số ít tiêu chuẩn tổng quát ) đạt bằng hoặc vượt mức điểm nhu yếu tối thiểu sẽ được nhìn nhận là đạt nhu yếu về kỹ thuật và được liên tục xem xét về kinh tế tài chính .- Uy tín của nhà thầu trải qua việc triển khai những hợp đồng tựa như trước đó ;- Mức độ cung ứng những nhu yếu về Bảo hành, bảo dưỡng : nhà thầu phải trình diễn được kế hoạch phân phối cấp dịch vụ Bảo hành, bảo dưỡng ; năng lượng phân phối những dịch vụ sau bán hàng ; năng lực lắp ráp thiết bị, sản phẩm & hàng hóa ;- Tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm & hàng hóa : thời hạn sản phẩm & hàng hóa đã được sử dụng trên thị trường, đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO …Sử dụng tiêu chuẩn đạt, không đạt hoặc chiêu thức chấm điểm theo thang điểm 100 hoặc 1.000 để kiến thiết xây dựng tiêu chuẩn nhìn nhận về kỹ thuật, trong đó ưu tiên vận dụng tiêu chuẩn đạt, không đạt. Việc kiến thiết xây dựng tiêu chuẩn nhìn nhận về kỹ thuật dựa trên những yếu tố về năng lực cung ứng những nhu yếu về số lượng, chất lượng, thời hạn giao hàng, luân chuyển, lắp ráp, Bảo hành, uy tín của nhà thầu trải qua việc triển khai những hợp đồng tương tự như trước đó và những nhu yếu khác nêu trong HSMT. Căn cứ vào đặc thù của từng gói thầu đơn cử, Bên mời thầu phải cụ thể hóa những tiêu chuẩn làm cơ sở để nhìn nhận về kỹ thuật gồm có :Bên mời thầu sẽ chỉ xem xét, nhìn nhận về năng lượng kỹ thuật và kinh nghiệm tay nghề của nhà thầu phụ đặc biệt quan trọng cho phần việc làm chuyên ngành được phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt quan trọng pháp luật tại Mục 31.3 CDNT. Kinh nghiệm đơn cử và nguồn lực kinh tế tài chính của nhà thầu phụ đặc biệt quan trọng sẽ không được cộng vào kinh nghiệm tay nghề và nguồn lực của nhà thầu chính khi xem xét kinh nghiệm tay nghề, năng lượng của nhà thầu chính. Nhà thầu phụ đặc biệt quan trọng được yêu cầu phải có vừa đủ kinh nghiệm tay nghề, năng lượng kỹ thuật để triển khai việc làm và phải phân phối những tiêu chuẩn sau đây :Nhà thầu phải phân phối thông tin chi tiết cụ thể về những nhân sự chủ chốt được đề xuất kiến nghị và hồ sơ kinh nghiệm tay nghề của nhân sự theo những Mẫu số 09, 10 và 11 Chương IV – Biểu mẫu dự thầu .Tùy theo quy mô, đặc thù của gói thầu hoàn toàn có thể lao lý nhà thầu phải đề xuất kiến nghị những nhân sự chủ chốt triển khai những việc làm của gói thầu như : lắp ráp ; hướng dẫn chạy thử, quản lý và vận hành ; đào tạo và giảng dạy, chuyển giao công nghệ tiên tiến … Trường hợp HSMT có nhu yếu về nhân sự chủ chốt, trong HSDT nhà thầu phải chứng tỏ rằng mình có vừa đủ nhân sự cho những vị trí chủ chốt cung ứng những nhu yếu sau đây 🙁 15 ) Nếu tại Mục 17.2 BDL có nhu yếu thì mới pháp luật tiêu chuẩn này .( 14 ) Ghi số năm tương thích với số năm nhu yếu về lệch giá trung bình hàng năm từ hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại tại tiêu chuẩn 3.2 Bảng này .( 13 ) Với những hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh hoặc nhà thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu triển khai .( 12 ) Hoàn thành hầu hết nghĩa là hoàn thành xong tối thiểu 80 % khối lượng việc làm của hợp đồng .Đối với những gói thầu có đặc thù đặc trưng hoặc ở những địa phương mà năng lượng của nhà thầu trên địa phận còn hạn chế, hoàn toàn có thể nhu yếu giá trị của hợp đồng trong khoảng chừng 50 % đến 70 % giá trị của gói thầu đang xét, đồng thời vẫn phải nhu yếu nhà thầu bảo vệ có hợp đồng sản xuất sản phẩm & hàng hóa tựa như về chủng loại và đặc thù với sản phẩm & hàng hóa của gói thầu .Trường hợp trong HSMT nhu yếu nhà thầu đã thực thi từ hai hợp đồng tựa như trở lên thì nhà thầu phải phân phối tối thiểu một hợp đồng với quy mô, đặc thù tựa như gói thầu đang xét. Quy mô của những hợp đồng tương tự như tiếp theo được xác lập bằng cách cộng những hợp đồng có quy mô nhỏ hơn nhưng phải bảo vệ những hợp đồng đó có đặc thù tựa như với những khuôn khổ cơ bản của gói thầu đang xét .- Tương tự về quy mô : có giá trị hợp đồng bằng hoặc lớn hơn 70 % giá trị của gói thầu đang xét .- Tương tự về chủng loại, đặc thù : có cùng chủng loại, tương tự như về đặc tính kỹ thuật và tính năng sử dụng với sản phẩm & hàng hóa của gói thầu đang xét ;Hợp đồng cung ứng sản phẩm & hàng hóa tương tự như là hợp đồng trong đó sản phẩm & hàng hóa được cung ứng tựa như với sản phẩm & hàng hóa của gói thầu đang xét và đã hoàn thành xong, gồm có 🙁 11 ) Căn cứ vào quy mô, đặc thù của gói thầu và tình hình trong thực tiễn của ngành, địa phương để lao lý cho tương thích. Thông thường từ 1 đến 3 hợp đồng tương tự như .Thông thường nhu yếu thông số “ t ” trong công thức này là từ 0,2 đến 0,3 .( 10 ) Yêu cầu về nguồn lực kinh tế tài chính cho gói thầu được xác lập theo công thức sau 🙁 9 ) Tài sản có năng lực thanh khoản cao là tiền mặt và tương tự tiền mặt, những công cụ kinh tế tài chính thời gian ngắn, những sàn chứng khoán sẵn sàng chuẩn bị để bán, sàn chứng khoán dễ bán, những khoản phải thu thương mại, những khoản phải thu kinh tế tài chính thời gian ngắn và những gia tài khác mà hoàn toàn có thể quy đổi thành tiền mặt trong vòng một năm .( 8 ) Thông thường vận dụng so với những sản phẩm & hàng hóa đặc trưng, phức tạp, quy mô lớn, có thời hạn sản xuất, sản xuất dài .( 7 ) Ghi số năm tương thích với số năm nhu yếu nộp báo cáo giải trình kinh tế tài chính tại tiêu chuẩn 3.1 Bảng này .c ) Đối với trường hợp nhà thầu liên danh, việc nhìn nhận tiêu chuẩn về lệch giá của từng thành viên liên danh địa thế căn cứ vào giá trị, khối lượng do từng thành viên đảm nhiệm .Thông thường nhu yếu thông số k trong công thức này là 1,5 .b ) Trường hợp thời hạn triển khai hợp đồng dưới 12 tháng thì cách tính lệch giá như sau :a ) Yêu cầu tối thiểu về mức lệch giá trung bình hàng năm = ( Giá gói thầu / thời hạn thực thi hợp đồng theo năm ) x k. Thông thường nhu yếu thông số k trong công thức này là từ 1,5 đến 2 .( 5 ) Ghi số năm nhu yếu, thường thì từ 3 đến 5 năm trước năm có thời gian đóng thầu ( Ví dụ : từ năm 2012 đến năm năm trước. Trong trường hợp này, nhà thầu phải nộp báo cáo giải trình kinh tế tài chính của những năm 2012, 2013, năm trước ) .( 4 ) Nếu tiêu chuẩn này được vận dụng thì Bên mời thầu phải ghi rõ khoanh vùng phạm vi từ 50 % đến 100 % giá trị gia tài ròng của nhà thầu .( 3 ) Bên mời thầu hoàn toàn có thể lựa chọn vận dụng tiêu chuẩn này. Trường hợp không vận dụng thì phải ghi rõ ” sẽ không vận dụng ” và xóa Mẫu số 13 tương ứng trong Chương IV – Biểu mẫu dự thầu. Nếu Bên mời thầu chọn vận dụng tiêu chuẩn này thì phải ghi rõ ” sẽ vận dụng ” .Các hợp đồng không hoàn thành xong không gồm có những hợp đồng mà quyết định hành động của Chủ góp vốn đầu tư đã bị bác bỏ bằng chính sách xử lý tranh chấp. Hợp đồng không hoàn thành xong phải dựa trên tổng thể những thông tin về tranh chấp hoặc kiện tụng được xử lý theo lao lý của chính sách xử lý tranh chấp của hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết toàn bộ những thời cơ hoàn toàn có thể khiếu nại .- Hợp đồng bị Chủ góp vốn đầu tư Tóm lại nhà thầu không hoàn thành xong, không được nhà thầu chấp thuận đồng ý nhưng đã được trọng tài hoặc tòa án nhân dân Tóm lại theo hướng bất lợi cho nhà thầu .- Hợp đồng bị Chủ góp vốn đầu tư Kết luận nhà thầu không hoàn thành xong và nhà thầu không phản đối ;( 1 ) Ghi số năm, thường thì là từ 3 đến 5 năm trước năm có thời gian đóng thầu .Phải thỏa mãn nhu cầu nhu yếu ( tương tự với phần việc làm đảm nhiệm )Nhà thầu phải có đại lý hoặc đại diện thay mặt có năng lực chuẩn bị sẵn sàng thực thi những nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà thầu như Bảo hành, bảo dưỡng, trùng tu, bảo trì, thay thế sửa chữa, cung ứng phụ tùng thay thế sửa chữa hoặc phân phối những dịch vụ sau bán hàng khác theo những nhu yếu như sau : ____ [ ghi nhu yếu đơn cử về năng lực bh, bảo dưỡng, trùng tu, bảo trì, thay thế sửa chữa, phân phối phụ tùng sửa chữa thay thế hoặc phân phối những dịch vụ sau bán hàng khác của đại lý hoặc đại diện thay mặt, ví dụ như thời hạn thay thế sửa chữa, khắc phục những hư hỏng, sai sót … kể từ khi nhận được nhu yếu của chủ góp vốn đầu tư ] .Phải thỏa mãn nhu cầu nhu yếu ( tương tự với phần việc làm tiếp đón )( ii ) số lượng hợp đồng ít hơn hoặc bằng N, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là V và tổng giá trị toàn bộ những hợp đồng ≥ X .( i ) số lượng hợp đồng là N, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là V ( N x V = X ) hoặcSố lượng tối thiểu những hợp đồng tựa như ( 11 ) theo diễn đạt dưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành xong hàng loạt hoặc hoàn thành phần lớn ( 12 ) với tư cách là nhà thầu chính ( độc lập hoặc thành viên liên danh ) hoặc nhà thầu phụ ( 13 ) trong vòng____ ( 14 ) năm trở lại đây ( tính đến thời gian đóng thầu ) :Phải thỏa mãn nhu cầu nhu yếu ( tương tự với phần việc làm tiếp đón )Nhà thầu phải chứng tỏ có những gia tài có năng lực thanh toán cao ( 9 ) hoặc có năng lực tiếp cận với gia tài có năng lực thanh khoản cao sẵn có, những khoản tín dụng thanh toán hoặc những nguồn kinh tế tài chính khác ( không kể những khoản tạm ứng thanh toán giao dịch theo hợp đồng ) để cung ứng nhu yếu về nguồn lực kinh tế tài chính thực thi gói thầu với giá trị là___ [ ghi số tiền ] ( 10 ) .Phải thỏa mãn nhu cầu nhu yếu ( tương tự với phần việc làm tiếp đón )Doanh thu trung bình hàng năm tối thiểu là____ ( 6 ) VND, trong vòng_____ ( 7 ) năm gần đây .Giá trị gia tài ròng của nhà thầu trong năm gần nhất phải dương .Nộp báo cáo giải trình kinh tế tài chính từ năm ___ đến năm___ ( 5 ) để phân phối thông tin chứng tỏ tình hình kinh tế tài chính lành mạnh của nhà thầu .Trường hợp nhà thầu có kiện tụng đang xử lý thì vụ kiện sẽ được coi là có tác dụng xử lý theo hướng bất lợi cho nhà thầu và những khoản ngân sách tương quan đến những kiện tụng này không được vượt quá___ % ( 4 ) giá trị gia tài ròng của nhà thầu .Từ ngày 01 tháng 01 năm ___ ( 1 ) đến thời gian đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành xong ( 2 ) .Việc nhìn nhận về năng lượng và kinh nghiệm tay nghề được triển khai theo Bảng tiêu chuẩn dưới đây :Trường hợp gói thầu không vận dụng sơ tuyển thì việc nhìn nhận về năng lượng và kinh nghiệm tay nghề được triển khai theo những tiêu chuẩn nhìn nhận lao lý dưới đây, nhà thầu được nhìn nhận là đạt về năng lượng và kinh nghiệm tay nghề khi cung ứng tổng thể những tiêu chuẩn nhìn nhận .Trường hợp gói thầu đã vận dụng sơ tuyển, khi nộp HSDT nếu nhà thầu có sự biến hóa về năng lượng và kinh nghiệm tay nghề so với thông tin kê khai trong hồ sơ dự sơ tuyển đã được nhìn nhận thì nhà thầu phải update lại năng lượng và kinh nghiệm tay nghề của mình ; trường hợp năng lượng và kinh nghiệm tay nghề của nhà thầu không có sự biến hóa thì nhà thầu phải có cam kết bằng văn bản về việc vẫn phân phối nhu yếu thực thi gói thầu .Năng lực và kinh nghiệm tay nghề của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi nhìn nhận HSDT của nhà thầu chính ( trừ trường hợp HSMT pháp luật được phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt quan trọng ). Bản thân nhà thầu chính phải cung ứng những tiêu chuẩn về năng lượng và kinh nghiệm tay nghề ( không xét đến năng lượng và kinh nghiệm tay nghề của nhà thầu phụ ) .Đối với nhà thầu liên danh thì năng lượng, kinh nghiệm tay nghề được xác lập bằng tổng năng lực, kinh nghiệm tay nghề của những thành viên liên danh tuy nhiên phải bảo vệ từng thành viên liên danh cung ứng năng lượng, kinh nghiệm tay nghề so với phần việc mà thành viên đó đảm nhiệm trong liên danh ; nếu bất kể thành viên nào trong liên danh không cung ứng về năng lượng, kinh nghiệm tay nghề thì nhà thầu liên danh được nhìn nhận là không phân phối nhu yếu. Đối với gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, năng lượng và kinh nghiệm tay nghề của nhà thầu sẽ được nhìn nhận tương ứng với phần mà nhà thầu tham dự thầu .Nhà thầu có HSDT hợp lệ được xem xét, nhìn nhận tiếp về năng lượng và kinh nghiệm tay nghề .h ) Có thỏa thuận hợp tác liên danh được đại diện thay mặt hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu ( nếu có ) và trong thỏa thuận hợp tác liên danh phải nêu rõ nội dung việc làm đơn cử và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ triển khai theo Mẫu số 03 Chương IV – Biểu mẫu dự thầu ;g ) Không có tên trong hai hoặc nhiều HSDT với tư cách là nhà thầu chính ( nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh ) so với cùng một gói thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì nhà thầu không có tên trong hai hoặc nhiều HSDT với tư cách là nhà thầu chính so với phần mà nhà thầu tham dự thầu ;e ) Có bảo vệ dự thầu không vi phạm một trong những trường hợp pháp luật tại Mục 19.3 CDNT. Đối với trường hợp lao lý bảo vệ dự thầu theo hình thức nộp thư bảo lãnh thì thư bảo lãnh phải được đại diện thay mặt hợp pháp của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hoặc Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế được xây dựng theo pháp lý Nước Ta ký tên với giá trị và thời hạn hiệu lực hiện hành, tên của Bên mời thầu ( đơn vị chức năng thụ hưởng ) theo pháp luật tại Mục 19.2 CDNT. Đối với trường hợp lao lý bảo vệ dự thầu theo hình thức đặt cọc bằng Séc thì Bên mời thầu sẽ quản trị Séc đó theo pháp luật tại Mục 19.4 và Mục 19.5 CDNT ;d ) Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải đơn cử, cố định và thắt chặt bằng số, bằng chữ và phải tương thích với tổng giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự thầu, không yêu cầu những giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện kèm theo gây bất lợi cho Chủ góp vốn đầu tư, Bên mời thầu ;c ) Thời gian triển khai gói thầu nêu trong đơn dự thầu phải tương thích với yêu cầu về kỹ thuật đồng thời cung ứng thời hạn theo nhu yếu của HSMT ;b ) Có đơn dự thầu được đại diện thay mặt hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu ( nếu có ) theo nhu yếu của HSMT. Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện thay mặt hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu ( nếu có ) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt đại diện liên danh ký đơn dự thầu theo thỏa thuận hợp tác trong văn bản thỏa thuận hợp tác liên danh ;HSDT của nhà thầu được nhìn nhận là hợp lệ khi cung ứng không thiếu những nội dung sau đây :c ) Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để ship hàng quy trình nhìn nhận cụ thể HSDT .b ) Kiểm tra những thành phần của bản gốc HSDT, gồm có hồ sơ về hành chính, pháp lý, hồ sơ về năng lượng và kinh nghiệm tay nghề, yêu cầu về kỹ thuật của nhà thầu theo nhu yếu của HSMT, trong đó có : đơn dự thầu, thỏa thuận hợp tác liên danh ( nếu có ), giấy ủy quyền ký đơn dự thầu ( nếu có ) ; bảo vệ dự thầu ; tài liệu chứng tỏ tư cách hợp lệ ; tài liệu chứng tỏ năng lượng và kinh nghiệm tay nghề ; đề xuất kiến nghị về kỹ thuật ; yêu cầu về giá và những thành phần khác thuộc HSDT theo pháp luật tại Mục 11 CDNT ;Địa chỉ của tổ chức triển khai, cá thể thực thi trách nhiệm theo dõi, giám sát : ____ [ ghi rất đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại thông minh, số fax của tổ chức triển khai, cá thể được Người có thẩm quyền giao trách nhiệm triển khai theo dõi, giám sát quy trình lựa chọn nhà thầu của gói thầu / dự án Bất Động Sản ( nếu có ) ] .- Địa chỉ của bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn : ____ [ ghi rất đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại thông minh, số fax ] .- Địa chỉ của Người có thẩm quyền : ____ [ ghi rất đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại cảm ứng, số fax ] ;- Địa chỉ của Chủ góp vốn đầu tư : ____ [ ghi không thiếu tên, địa chỉ, số điện thoại cảm ứng, số fax ] ;Thời hạn gửi văn bản thông tin tác dụng lựa chọn nhà thầu là___ [ ghi đơn cử số ngày, nhưng tối đa là 5 ngày thao tác ] ngày thao tác, kể từ ngày Chủ góp vốn đầu tư phê duyệt hiệu quả lựa chọn nhà thầu .Trường hợp vận dụng chiêu thức giá nhìn nhận thì ghi như sau : “ nhà thầu có giá nhìn nhận thấp nhất ” ] .[ Trường hợp vận dụng chiêu thức giá thấp nhất thì ghi như sau : “ nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh xô lệch, trừ đi giá trị giảm giá ( nếu có ) thấp nhất ” ;Trường hợp vận dụng chiêu thức giá nhìn nhận thì ghi như sau : “ nhà thầu có giá nhìn nhận thấp nhất được xếp hạng thứ nhất ” ] .Xếp hạng nhà thầu : ___ [ trường hợp vận dụng chiêu thức giá thấp nhất thì ghi như sau : “ nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh rơi lệch, trừ đi giá trị giảm giá ( nếu có ) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất ” ;c ) Đánh giá về giá : ______ [ ghi đơn cử giải pháp nhìn nhận về giá. Bên mời thầu địa thế căn cứ quy mô, đặc thù của gói thầu mà vận dụng chiêu thức giá thấp nhất hoặc giải pháp giá nhìn nhận cho tương thích với tiêu chuẩn nhìn nhận pháp luật tại Mục 4 Chương III – Tiêu chuẩn nhìn nhận HSDT ] .b ) Đánh giá về kỹ thuật : ______ [ ghi đơn cử giải pháp nhìn nhận về kỹ thuật. Bên mời thầu địa thế căn cứ quy mô, đặc thù của gói thầu mà vận dụng giải pháp nhìn nhận theo tiêu chuẩn đạt / không đạt hoặc chiêu thức chấm điểm cho tương thích với tiêu chuẩn nhìn nhận pháp luật tại Mục 3 Chương III – Tiêu chuẩn nhìn nhận HSDT ] ;Trường hợp vận dụng chiêu thức giá nhìn nhận thì lao lý sản phẩm & hàng hóa không thuộc đối tượng người dùng được hưởng khuyễn mãi thêm phải cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5 % giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh rơi lệch, trừ đi giá trị giảm giá ( nếu có ) của sản phẩm & hàng hóa đó vào giá nhìn nhận của nhà thầu để so sánh, xếp hạng ] .Cách tính tặng thêm : __ [ trường hợp vận dụng giải pháp giá thấp nhất thì lao lý sản phẩm & hàng hóa không thuộc đối tượng người dùng được hưởng tặng thêm phải cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5 % giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh xô lệch, trừ đi giá trị giảm giá ( nếu có ) của sản phẩm & hàng hóa đó vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh rơi lệch, trừ đi giá trị giảm giá ( nếu có ) của nhà thầu để so sánh, xếp hạng ;Nhà thầu phụ đặc biệt quan trọng : ____ [ tùy theo quy mô, tích chất gói thầu mà Bên mời thầu ghi “ được sử dụng ” hoặc “ không được sử dụng ”. Trường hợp được cho phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt quan trọng thì Bên mời thầu phải liệt kê những việc làm chuyên ngành đơn cử hoàn toàn có thể dành cho nhà thầu phụ đặc biệt quan trọng ] .[ địa thế căn cứ vào thời hạn nhìn nhận, quá trình của dự án Bất Động Sản, gói thầu mà Bên mời thầu lao lý thời hạn nhà thầu được tự gửi tài liệu làm rõ cho tương thích để bảo vệ lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lượng và kinh nghiệm tay nghề, có giải pháp khả thi để thực thi gói thầu ] .Nhà thầu được tự gửi tài liệu để làm rõ HSDT đến Bên mời thầu trong vòng : ___ ngày, kể từ ngày có thời gian đóng thầu .[ ghi ngày, giờ và khu vực triển khai việc mở thầu, trong đó cần quan tâm lao lý thời gian mở thầu trong vòng 1 giờ kể từ thời gian đóng thầu ] .Việc mở thầu sẽ được thực thi công khai minh bạch vào lúc : giờ phút, ngày tháng năm, tại khu vực mở thầu theo địa chỉ như sau :[ ghi thời gian đóng thầu địa thế căn cứ quy mô, đặc thù của gói thầu cho tương thích, bảo vệ pháp luật thời hạn từ ngày tiên phong phát hành HSMT đến thời gian đóng thầu tối thiểu là 10 ngày và không ghi thời gian đóng thầu vào đầu giờ thao tác của một ngày để không làm hạn chế nhà thầu nộp HSDT ] .Thời điểm đóng thầu là : giờ phút, ngày tháng năm___ .Địa chỉ của Bên mời thầu ( sử dụng để nộp HSDT ) : ___ [ ghi tổng thể những thông tin thiết yếu và thích hợp ] .Số lượng bản chụp HSDT là : ___ [ ghi số lượng bản chụp thiết yếu ]. Trường hợp sửa đổi, sửa chữa thay thế HSDT hoặc đề xuất kiến nghị giải pháp kỹ thuật sửa chữa thay thế thì nhà thầu phải nộp những bản chụp hồ sơ sửa đổi, sửa chữa thay thế, giải pháp kỹ thuật thay thế sửa chữa với số lượng bằng số lượng bản chụp HSDT .Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo vệ dự thầu trong thời hạn tối đa là___ngày [ ghi rõ số ngày, nhưng không quá 20 ngày ], kể từ ngày thông tin hiệu quả lựa chọn nhà thầu .- Thời gian có hiệu lực hiện hành của bảo vệ dự thầu : ≥ ____ ngày [ ghi rõ số ngày nhu yếu, được xác lập bằng thời hạn có hiệu lực hiện hành của HSDT lao lý tại Mục 18.1 CDNT cộng thêm 30 ngày ], kể từ ngày có thời gian đóng thầu .- Giá trị và đồng xu tiền bảo vệ dự thầu : ___ [ ghi đơn cử giá trị và đồng xu tiền bảo vệ dự thầu. Căn cứ nhu yếu của gói thầu mà pháp luật giá trị bảo vệ dự thầu từ 1 % đến 1,5 % giá gói thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, cần lao lý rõ giá trị bảo vệ dự thầu cho từng phần hoặc nhiều phần ] .Thời hạn hiệu lực hiện hành của HSDT là : ≥ ____ngày [ ghi đơn cử số ngày nhưng tối đa là 180 ngày ], kể từ ngày có thời gian đóng thầu .Trường hợp gói thầu có nhu yếu dịch vụ sau bán hàng thì Bên mời thầu hoàn toàn có thể nhu yếu, nhà thầu phải có một đại lý ( hoặc đại diện thay mặt ) có năng lực sẵn sàng chuẩn bị thực thi những nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà thầu như bh, bảo dưỡng, trùng tu, bảo trì, sửa chữa thay thế, cung ứng phụ tùng sửa chữa thay thế hoặc phân phối những dịch vụ sau bán hàng khác được pháp luật tại Phần 2 – Yêu cầu về khoanh vùng phạm vi cung ứng ] .Trường hợp, trong HSDT, nhà thầu không đóng kèm giấy phép bán hàng của nhà phân phối hoặc giấy ghi nhận quan hệ đối tác chiến lược hoặc tài liệu khác có giá trị tương tự thì nhà thầu phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm làm rõ, bổ trợ trong quy trình nhìn nhận HSDT. Nhà thầu chỉ được trao hợp đồng sau khi đã đệ trình cho Chủ góp vốn đầu tư giấy phép bán hàng của đơn vị sản xuất hoặc giấy ghi nhận quan hệ đối tác chiến lược hoặc tài liệu khác có giá trị tương tự .Đối với sản phẩm & hàng hóa đặc trưng, phức tạp cần gắn với nghĩa vụ và trách nhiệm của đơn vị sản xuất trong việc cung ứng những dịch vụ sau bán hàng như bh, bảo dưỡng, thay thế sửa chữa, cung ứng phụ tùng, vật tư sửa chữa thay thế …, trong HSMT hoàn toàn có thể nhu yếu nhà thầu tham dự thầu phải phân phối giấy phép bán hàng của nhà phân phối hoặc giấy ghi nhận quan hệ đối tác chiến lược hoặc tài liệu khác có giá trị tương tự .Các tài liệu để chứng tỏ năng lượng thực thi hợp đồng nếu được công nhận trúng thầu gồm có : _____ [ so với sản phẩm & hàng hóa thường thì, thông dụng, sẵn có trên thị trường, đã được tiêu chuẩn hóa và được bh theo pháp luật của đơn vị sản xuất thì không nhu yếu nhà thầu phải nộp giấy phép bán hàng của đơn vị sản xuất hoặc giấy ghi nhận quan hệ đối tác chiến lược hoặc tài liệu khác có giá trị tương tự .Các phần của gói thầu : ___ [ trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập thì nêu rõ hạng mục, nội dung việc làm của từng phần và điều kiện kèm theo dự thầu theo từng phần hoặc nhiều phần. Trong Mục này cũng pháp luật rõ cách chào giá riêng cho từng phần hoặc nhiều phần, giá trị bảo vệ dự thầu cho từng phần hoặc nhiều phần của gói thầu ] .Nếu sản phẩm & hàng hóa có dịch vụ tương quan kèm theo thì nhà thầu chào những ngân sách cho những dịch vụ tương quan để triển khai gói thầu và đã gồm có khá đầy đủ những loại thuế, phí và lệ phí ( nếu có ) theo Mẫu số 05 ( b ) Chương IV – Biểu mẫu dự thầu ] .Trong bảng giá, nhà thầu phải chào giá theo những nhu yếu sau : ___ [ địa thế căn cứ quy mô, đặc thù của gói thầu mà pháp luật đơn cử nội dung này, bảo vệ thuận tiện cho việc nhìn nhận, so sánh và xếp hạng HSDT. Theo đó, so với những sản phẩm & hàng hóa được sản xuất, gia công trong nước hoặc sản phẩm & hàng hóa được sản xuất, gia công ở ngoài nước nhưng đã được chào bán tại Nước Ta cần nhu yếu nhà thầu chào giá của sản phẩm & hàng hóa tại Nước Ta ( giá xuất xưởng, giá tại cổng nhà máy sản xuất, giá xuất kho, giá tại phòng tọa lạc, giá cho sản phẩm & hàng hóa có sẵn tại shop hay giá được luân chuyển đến chân khu công trình, tùy theo trường hợp đơn cử ) và trong giá của sản phẩm & hàng hóa đã gồm có vừa đủ những loại thuế, phí và lệ phí ( nếu có ) theo Mẫu số 05 ( a ) Chương IV – Biểu mẫu dự thầu [ 10 ] .Nhà thầu phải nộp cùng với HSDT những tài liệu sau đây : ___ [ ghi tên những tài liệu thiết yếu khác mà nhà thầu cần nộp cùng với HSDT theo nhu yếu trên cơ sở tương thích với quy mô, đặc thù của gói thầu và không làm hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu. Nếu không có nhu yếu thì phải ghi rõ là “ không nhu yếu ” ] .Tài liệu sửa đổi HSMT sẽ được Bên mời thầu gửi đến tổng thể những nhà thầu đã nhận HSMT từ Bên mời thầu trước ngày có thời gian đóng thầu tối thiểu _____ngày [ ghi số ngày đơn cử, nhưng phải bảo vệ đủ thời hạn để nhà thầu hoàn hảo HSDT và tối thiểu là 3 ngày thao tác ] .Bên mời thầu phải nhận được nhu yếu lý giải làm rõ HSMT không muộn hơn 3 ngày thao tác [ 9 ] trước ngày có thời gian đóng thầu .Tài liệu chứng tỏ về tính hợp lệ của sản phẩm & hàng hóa : ____ [ nêu nhu yếu về tài liệu chứng tỏ tính hợp lệ của sản phẩm & hàng hóa, ví dụ Giấy ghi nhận nguồn gốc ( CO ), Giấy chứng nhận chất lượng ( CQ ) … ] .Đối với nhà thầu quốc tế : _____ [ trường hợp Bên mời thầu xác lập được những nội dung việc làm thuộc gói thầu mà nhà thầu trong nước có năng lực triển khai thì ghi : “ Khi tham dự thầu, nhà thầu quốc tế phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước. Trường hợp sử dụng thầu phụ, trong HSDT nhà thầu hoàn toàn có thể đề xuất kiến nghị những phần việc làm dự kiến sẽ dành cho nhà thầu phụ Nước Ta mà chưa cần kê khai đơn cử tên nhà thầu phụ [ 8 ] ; nhà thầu phải nộp bản cam kết kèm theo HSDT với nội dung nếu được trúng thầu thì sẽ sử dụng nhà thầu phụ Nước Ta triển khai phần việc làm đã yêu cầu trong HSDT ”. Trường hợp Bên mời thầu xác lập nhà thầu trong nước không có năng lực triển khai bất kể một phần việc làm nào của gói thầu thì xóa bỏ pháp luật này ] .Nhà thầu tham dự thầu phải có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu vương quốc : ____ [ trong thời hạn Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa phát hành văn bản hướng dẫn thì ghi “ không vận dụng ”. Sau khi lao lý có tương quan đến nội dung này nêu trong văn bản hướng dẫn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát hành có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành thì ghi “ có vận dụng ” ] .Nhà thầu tham dự thầu có tên trong list ngắn và không có CP hoặc vốn góp trên 20 % với những nhà thầu sau đây [ 6 ] : ___ [ ghi đơn cử tên và địa chỉ những nhà thầu có tên trong list ngắn ] .Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức triển khai trực tiếp quản trị với [ 5 ] : ___ [ ghi vừa đủ tên và địa chỉ Chủ góp vốn đầu tư, Bên mời thầu ] ;+ Tư vấn nhìn nhận HSDT ; thẩm định và đánh giá hiệu quả lựa chọn nhà thầu : ___ [ ghi rất đầy đủ tên và địa chỉ của đơn vị chức năng tư vấn ( nếu có ) ] .+ Tư vấn lập, thẩm định và đánh giá HSMT : ___ [ ghi khá đầy đủ tên và địa chỉ của đơn vị chức năng tư vấn ( nếu có ) ] ;+ Tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định và đánh giá hồ sơ phong cách thiết kế, dự trù : ___ [ ghi vừa đủ tên và địa chỉ của đơn vị chức năng tư vấn ( nếu có ) ] ;- Nhà thầu tham dự thầu không có CP hoặc vốn góp với những nhà thầu tư vấn ; không cùng có CP hoặc vốn góp trên 20 % của một tổ chức triển khai, cá thể khác với từng bên. Cụ thể như sau :- Nhà thầu tham dự thầu không có CP hoặc vốn góp trên 30 % với : ___ [ ghi rất đầy đủ tên và địa chỉ Chủ góp vốn đầu tư, Bên mời thầu ], trừ trường hợp Chủ góp vốn đầu tư, Bên mời thầu, nhà thầu tham gia thầu thuộc cùng một tập đoàn lớn kinh tế tài chính nhà nước và loại sản phẩm thuộc gói thầu là nguồn vào của Chủ góp vốn đầu tư, Bên mời thầu, là đầu ra của nhà thầu tham dự thầu, đồng thời là ngành nghề sản xuất, kinh doanh thương mại chính của tập đoàn lớn .Bảo đảm cạnh tranh đối đầu trong đấu thầu theo lao lý như sau :Nguồn vốn ( hoặc phương pháp sắp xếp vốn ) : ___ [ ghi rõ nguồn vốn hoặc phương pháp sắp xếp vốn để thanh toán giao dịch cho nhà thầu ; trường hợp sử dụng vốn ODA thì phải nêu rõ tên nhà hỗ trợ vốn và cơ cấu tổ chức nguồn vốn ( ngoài nước, trong nước ) ] .Số lượng và số hiệu những phần thuộc gói thầu : ___ [ ghi số lượng những phần và số hiệu của từng phần ( nếu gói thầu chia thành nhiều phần ) ] .Tên gói thầu : ___ [ ghi tên vừa đủ của gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt ] .Khi phát hiện hành vi, nội dung không tương thích lao lý của pháp lý đấu thầu, nhà thầu có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin cho tổ chức triển khai, cá thể thực thi trách nhiệm theo dõi, giám sát theo pháp luật tại BDL .Khi thấy quyền và quyền lợi hợp pháp của mình bị tác động ảnh hưởng, nhà thầu có quyền gửi đơn đề xuất kiến nghị về những yếu tố trong quy trình lựa chọn nhà thầu, tác dụng lựa chọn nhà thầu đến Chủ góp vốn đầu tư, Người có thẩm quyền, Hội đồng tư vấn theo địa chỉ lao lý tại BDL. Việc xử lý yêu cầu trong đấu thầu được triển khai theo lao lý tại Mục 1 Chương XII Luật đấu thầu số 43/2013 / QH13 và Mục 2 Chương XII Nghị định số 63/2014 / NĐ-CP .c ) Thực hiện hợp đồng chậm quá trình do lỗi của mình nhưng phủ nhận gia hạn hiệu lực thực thi hiện hành của bảo vệ thực thi hợp đồng .41.2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo vệ triển khai hợp đồng trong trường hợp sau đây :41.1. Trước khi hợp đồng có hiệu lực thực thi hiện hành, nhà thầu trúng thầu phải cung ứng một bảo vệ thực thi hợp đồng theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng nhà nước hoặc tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hoạt động giải trí hợp pháp tại Nước Ta phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc với nội dung và nhu yếu như lao lý tại Mục 6.1 ĐKCT. Trường hợp nhà thầu sử dụng thư bảo lãnh triển khai hợp đồng thì phải sử dụng Mẫu số 20 Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng hoặc một mẫu khác được Chủ góp vốn đầu tư chấp thuận đồng ý .40.3. Chủ góp vốn đầu tư phải bảo vệ những điều kiện kèm theo về vốn tạm ứng, vốn giao dịch thanh toán và những điều kiện kèm theo thiết yếu khác để tiến hành triển khai gói thầu theo đúng tiến trình .40.2. Tại thời gian ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo vệ phân phối nhu yếu về năng lượng kỹ thuật, kinh tế tài chính để triển khai gói thầu. Trường hợp thực tiễn nhà thầu không còn cung ứng cơ bản nhu yếu về năng lượng, kinh nghiệm tay nghề theo lao lý nêu trong HSMT thì Chủ góp vốn đầu tư sẽ phủ nhận ký kết hợp đồng với nhà thầu. Khi đó, Chủ góp vốn đầu tư sẽ hủy quyết định hành động phê duyệt tác dụng lựa chọn nhà thầu, thông tin chấp thuận đồng ý HSDT và trao hợp đồng trước đó và mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo hợp đồng .40.1. Tại thời gian ký kết hợp đồng, HSDT của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực hiện hành .Đồng thời với văn bản thông tin hiệu quả lựa chọn nhà thầu, Bên mời thầu gửi thông tin chấp thuận đồng ý HSDT và trao hợp đồng, gồm có cả nhu yếu về giải pháp bảo vệ triển khai hợp đồng, thời hạn hoàn thành xong, ký kết hợp đồng theo lao lý tại Mẫu số 18 Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng cho nhà thầu trúng thầu với điều kiện kèm theo nhà thầu đã được xác định là đủ năng lượng để triển khai tốt hợp đồng. Thông báo chấp thuận đồng ý HSDT và trao hợp đồng là một phần của hồ sơ hợp đồng. Trường hợp nhà thầu trúng thầu không đến hoàn thành xong, ký kết hợp đồng hoặc không nộp bảo vệ thực thi hợp đồng theo thời hạn nêu trong thông tin đồng ý chấp thuận HSDT và trao hợp đồng thì nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận lại bảo vệ dự thầu theo pháp luật tại điểm đ Mục 19.5 CDNT .Vào thời gian trao hợp đồng, Bên mời thầu có quyền tăng hoặc giảm khối lượng sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ nêu trong Chương V – Phạm vi cung ứng với điều kiện kèm theo sự đổi khác đó không vượt quá tỷ suất lao lý tại BDL và không có bất kể đổi khác nào về đơn giá hay những điều kiện kèm theo, lao lý khác của HSDT và HSMT .37.3. Sau khi thông tin hiệu quả lựa chọn nhà thầu theo pháp luật tại Mục 37.1 CDNT, nếu nhà thầu không được lựa chọn có văn bản hỏi về nguyên do không được lựa chọn thì trong thời hạn tối đa là 5 ngày thao tác, kể từ ngày thông tin tác dụng lựa chọn nhà thầu Bên mời thầu phải có văn bản vấn đáp gửi cho nhà thầu .37.2. Trường hợp hủy thầu theo lao lý tại điểm a Mục 36.1 CDNT, trong văn bản thông tin tác dụng lựa chọn nhà thầu phải nêu rõ nguyên do hủy thầu .g ) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về nguyên do không được lựa chọn của từng nhà thầu .c ) Địa chỉ thanh toán giao dịch hiện tại của nhà thầu trúng thầu ;37.1. Trong thời hạn pháp luật tại BDL, Bên mời thầu phải gửi văn bản thông tin hiệu quả lựa chọn nhà thầu cho những nhà thầu tham dự thầu theo đường bưu điện, fax và đăng tải hiệu quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu vương quốc hoặc Báo Đấu thầu theo lao lý. Trong văn bản thông tin hiệu quả lựa chọn nhà thầu phải gồm có những nội dung sau đây :36.3. Trường hợp hủy thầu theo lao lý tại Mục 36.1 CDNT, trong thời hạn 5 ngày thao tác Bên mời thầu phải hoàn trả hoặc giải toả bảo vệ dự thầu cho những nhà thầu dự thầu, trừ trường hợp nhà thầu vi phạm pháp luật tại điểm d Mục 36.1 CDNT .36.2. Tổ chức, cá thể vi phạm pháp luật pháp lý về đấu thầu dẫn đến hủy thầu ( theo lao lý tại điểm c và điểm d Mục 36.1 CDNT ) phải đền bù ngân sách cho những bên tương quan và bị giải quyết và xử lý theo pháp luật của pháp lý .d ) Có vật chứng về việc đưa, nhận, môi giới hối lộ, thông thầu, gian lận, tận dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp lý vào hoạt động giải trí đấu thầu dẫn đến làm rơi lệch hiệu quả lựa chọn nhà thầu .c ) HSMT không tuân thủ pháp luật của pháp lý về đấu thầu hoặc lao lý khác của pháp lý có tương quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn không phân phối nhu yếu để triển khai gói thầu, dự án Bất Động Sản ;a ) Tất cả HSDT không cung ứng được những nhu yếu nêu trong HSMT ;36.1. Bên mời thầu sẽ thông tin hủy thầu trong trường hợp sau đây :35.6. Có giá đề xuất trúng thầu ( đã gồm có thuế, phí, lệ phí ( nếu có ) ) không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự trù của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự trù này sẽ sửa chữa thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu .35.3. Có đề xuất kiến nghị về kỹ thuật phân phối nhu yếu theo lao lý tại Mục 3 Chương III – Tiêu chuẩn nhìn nhận HSDT ;35.2. Có năng lượng và kinh nghiệm tay nghề cung ứng nhu yếu theo pháp luật tại Mục 2 Chương III – Tiêu chuẩn nhìn nhận HSDT ;Nhà thầu được xem xét, đề xuất trúng thầu khi phân phối đủ những điều kiện kèm theo sau đây :34.5. Trường hợp thương thảo không thành công xuất sắc, Bên mời thầu báo cáo giải trình Chủ góp vốn đầu tư xem xét, quyết định hành động mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo ; trường hợp thương thảo với những nhà thầu xếp hạng tiếp theo không thành công xuất sắc thì Bên mời thầu báo cáo giải trình Chủ góp vốn đầu tư xem xét, quyết định hành động hủy thầu theo pháp luật tại điểm a Mục 36.1 CDNT .34.4. Trong quy trình thương thảo hợp đồng, những bên tham gia thương thảo thực thi triển khai xong dự thảo văn bản hợp đồng ; điều kiện kèm theo đơn cử của hợp đồng, phụ lục hợp đồng gồm hạng mục cụ thể về khoanh vùng phạm vi cung ứng, bảng giá, quy trình tiến độ phân phối .d ) Thương thảo về những sai sót không nghiêm trọng lao lý tại Mục 30 CDNT ;c ) Thương thảo về những yếu tố phát sinh trong quy trình lựa chọn nhà thầu ( nếu có ) nhằm mục đích tiềm năng hoàn thành xong những nội dung chi tiết cụ thể của gói thầu ;b ) Thương thảo về những rơi lệch do nhà thầu đã phát hiện và đề xuất kiến nghị trong HSDT ( nếu có ), gồm có cả những yêu cầu đổi khác hoặc giải pháp kỹ thuật sửa chữa thay thế của nhà thầu nếu trong HSMT có pháp luật cho phép nhà thầu chào giải pháp kỹ thuật sửa chữa thay thế ;a ) Thương thảo về những nội dung chưa đủ cụ thể, chưa rõ hoặc chưa tương thích, thống nhất giữa HSMT và HSDT, giữa những nội dung khác nhau trong HSDT hoàn toàn có thể dẫn đến những phát sinh, tranh chấp hoặc tác động ảnh hưởng đến nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên trong quy trình thực thi hợp đồng ;c ) Khi thương thảo hợp đồng so với phần xô lệch thiếu, trường hợp trong HSDT của nhà thầu không có đơn giá tương ứng với phần rơi lệch thì phải lấy mức đơn giá dự thầu thấp nhất trong số những HSDT của nhà thầu khác phân phối nhu yếu về kỹ thuật hoặc lấy mức đơn giá trong dự trù được duyệt nếu chỉ có duy nhất nhà thầu này vượt qua bước nhìn nhận về kỹ thuật để làm cơ sở thương thảo so với xô lệch thiếu đó .b ) Trong quy trình nhìn nhận HSDT và thương thảo hợp đồng, nếu phát hiện khuôn khổ việc làm, khối lượng mời thầu nêu trong “ Chương V – Phạm vi cung ứng ” thiếu so với hồ sơ phong cách thiết kế thì Bên mời thầu nhu yếu nhà thầu bổ trợ khối lượng việc làm thiếu đó trên cơ sở đơn giá đã chào ; trường hợp trong HSDT chưa có đơn giá thì Bên mời thầu báo cáo giải trình Chủ góp vốn đầu tư xem xét, quyết định hành động việc áp đơn giá nêu trong dự trù đã phê duyệt so với khối lượng việc làm thiếu so với hồ sơ phong cách thiết kế hoặc đơn giá của nhà thầu khác đã vượt qua bước nhìn nhận về kỹ thuật nếu đơn giá này thấp hơn đơn giá đã phê duyệt trong dự trù gói thầu ;a ) Không thực thi thương thảo so với những nội dung nhà thầu đã chào thầu theo đúng nhu yếu của HSMT ;b ) HSDT và những tài liệu làm rõ HSDT ( nếu có ) của nhà thầu ;34.1. Việc thương thảo hợp đồng phải dựa trên những cơ sở sau đây :33.6. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và được cho phép dự thầu theo từng phần theo pháp luật tại Mục 14.5 CDNT thì việc nhìn nhận HSDT thực thi theo lao lý tại Mục 6 Chương III – Tiêu chuẩn nhìn nhận HSDT tương ứng với phần tham dự thầu của nhà thầu .33.5. Sau khi nhìn nhận về giá, Bên mời thầu lập list xếp hạng nhà thầu trình Chủ góp vốn đầu tư phê duyệt. Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời vào thương thảo hợp đồng. Việc xếp hạng nhà thầu thực thi theo pháp luật tại BDL .b ) Nhà thầu cung ứng nhu yếu về kỹ thuật được xem xét nhìn nhận tiếp về giá theo pháp luật tại Mục 4 Chương III – Tiêu chuẩn nhìn nhận HSDT .a ) Việc nhìn nhận về kỹ thuật được thực thi theo tiêu chuẩn và giải pháp nhìn nhận pháp luật tại Mục 3 Chương III – Tiêu chuẩn nhìn nhận HSDT ;b ) Nhà thầu có năng lượng và kinh nghiệm tay nghề phân phối nhu yếu được xem xét, nhìn nhận tiếp về kỹ thuật .a ) Việc nhìn nhận về năng lượng và kinh nghiệm tay nghề được thực thi theo tiêu chuẩn nhìn nhận lao lý tại Mục 2 Chương III – Tiêu chuẩn nhìn nhận HSDT ;b ) Nhà thầu có HSDT hợp lệ được xem xét, nhìn nhận tiếp về năng lượng và kinh nghiệm tay nghề .a ) Việc kiểm tra và nhìn nhận tính hợp lệ của HSDT được triển khai theo pháp luật tại Mục 1 Chương III – Tiêu chuẩn nhìn nhận HSDT ;33.1. Bên mời thầu sẽ vận dụng những tiêu chuẩn nhìn nhận liệt kê trong Mục này và giải pháp nhìn nhận theo lao lý tại BDL để nhìn nhận những HSDT. Không được phép sử dụng bất kể tiêu chuẩn hay giải pháp nhìn nhận nào khác .32.4. Trường hợp sản phẩm & hàng hóa do những nhà thầu chào đều không thuộc đối tượng người tiêu dùng được hưởng khuyễn mãi thêm thì không triển khai nhìn nhận và xác lập giá trị tặng thêm .- D : Là tỷ suất % chi phí sản xuất trong nước của sản phẩm & hàng hóa. D ≥ 25 % thì sản phẩm & hàng hóa đó được hưởng khuyễn mãi thêm theo pháp luật tại Mục này .- G : Là giá chào của sản phẩm & hàng hóa trong HSDT trừ đi giá trị thuế ;- G * : Là chi phí sản xuất trong nước được tính bằng giá chào của sản phẩm & hàng hóa trong HSDT trừ đi giá trị thuế và những ngân sách nhập ngoại gồm có cả phí, lệ phí ( nếu có ) ;Hàng hóa chỉ được hưởng tặng thêm khi nhà thầu chứng tỏ được sản phẩm & hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ suất từ 25 % trở lên trong giá sản phẩm & hàng hóa. Tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của sản phẩm & hàng hóa được tính theo công thức sau đây :32.2. Việc tính khuyến mại được thực thi trong quy trình nhìn nhận HSDT để so sánh, xếp hạng HSDT :Nhà thầu được hưởng khuyễn mãi thêm khi cung ứng sản phẩm & hàng hóa mà sản phẩm & hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ suất từ 25 % trở lên .31.3. Chủ góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể cho phép nhà thầu chính sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt quan trọng theo lao lý tại BDL. Trong trường hợp này, nhà thầu chính phải kê khai list nhà thầu phụ đặc biệt quan trọng theo Mẫu số 17 ( b ) Chương IV – Biểu mẫu dự thầu và kê khai về năng lượng, kinh nghiệm tay nghề của nhà thầu phụ đặc biệt quan trọng. Bên mời thầu sẽ nhìn nhận năng lượng, kinh nghiệm tay nghề của nhà thầu phụ đặc biệt quan trọng theo tiêu chuẩn nhìn nhận pháp luật tại Khoản 2.3 Mục 2 Chương III – Tiêu chuẩn nhìn nhận HSDT. Trường hợp nhà thầu phụ đặc biệt quan trọng không phân phối nhu yếu của HSMT và nhà thầu chính có năng lượng, kinh nghiệm tay nghề không phân phối nhu yếu triển khai phần việc làm đã dành cho nhà thầu phụ đặc biệt quan trọng thì HSDT của nhà thầu được nhìn nhận là không phân phối nhu yếu của HSMT .31.2. Nhà thầu chính không được sử dụng nhà thầu phụ cho việc làm khác ngoài việc làm đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong HSDT ; việc sửa chữa thay thế, bổ trợ nhà thầu phụ ngoài list những nhà thầu phụ đã nêu trong HSDT chỉ được thực thi khi có nguyên do xác đáng, hài hòa và hợp lý và được Chủ góp vốn đầu tư đồng ý chấp thuận ; trường hợp sử dụng nhà thầu phụ cho việc làm khác ngoài việc làm đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ, ngoài list những nhà thầu phụ đã nêu trong HSDT mà chưa được Chủ góp vốn đầu tư chấp thuận đồng ý được coi là hành vi “ chuyển nhượng ủy quyền thầu ” .Trường hợp trong HSDT, nếu nhà thầu chính không đề xuất kiến nghị sử dụng nhà thầu phụ cho một việc làm đơn cử hoặc không dự kiến những việc làm sẽ sử dụng nhà thầu phụ thì được hiểu là nhà thầu chính có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai hàng loạt những việc làm thuộc gói thầu. Trường hợp trong quy trình thực thi hợp đồng, nếu phát hiện việc sử dụng nhà thầu phụ thì nhà thầu chính sẽ được coi là vi phạm hành vi “ chuyển nhượng ủy quyền thầu ” theo pháp luật tại Mục 3 CDNT .31.1. Nhà thầu chính được ký kết hợp đồng với những nhà thầu phụ trong list những nhà thầu phụ kê khai theo Mẫu số 17 ( a ) Chương IV – Biểu mẫu dự thầu. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm đổi khác những nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà thầu chính. Nhà thầu chính phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, quy trình tiến độ và những nghĩa vụ và trách nhiệm khác so với phần việc làm do nhà thầu phụ triển khai. Năng lực và kinh nghiệm tay nghề của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi nhìn nhận HSDT của nhà thầu chính ( trừ trường hợp HSMT pháp luật được phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt quan trọng ). Bản thân nhà thầu chính phải phân phối những tiêu chuẩn năng lượng ( không xét đến năng lượng và kinh nghiệm tay nghề của nhà thầu phụ ) .30.3. Với điều kiện kèm theo HSDT cung ứng cơ bản HSMT, Bên mời thầu sẽ kiểm soát và điều chỉnh những sai sót không nghiêm trọng và hoàn toàn có thể định lượng được tương quan đến giá dự thầu. Theo đó, giá dự thầu sẽ được kiểm soát và điều chỉnh để phản ánh ngân sách cho những khuôn khổ bị thiếu hoặc chưa phân phối nhu yếu ; việc kiểm soát và điều chỉnh này chỉ trọn vẹn nhằm mục đích mục tiêu so sánh những HSDT .30.2. Với điều kiện kèm theo HSDT cung ứng cơ bản HSMT, Bên mời thầu hoàn toàn có thể nhu yếu nhà thầu phân phối những thông tin hoặc tài liệu thiết yếu trong một thời hạn hài hòa và hợp lý để sửa chữa thay thế những sai sót không nghiêm trọng trong HSDT tương quan đến những nhu yếu về tài liệu. Yêu cầu cung ứng những thông tin và những tài liệu để khắc phục những sai sót này không được tương quan đến bất kể góc nhìn nào của giá dự thầu. Nếu không phân phối nhu yếu nói trên của Bên mời thầu thì HSDT của nhà thầu hoàn toàn có thể sẽ bị loại .30.1. Với điều kiện kèm theo HSDT phân phối cơ bản nhu yếu nêu trong HSMT thì Bên mời thầu hoàn toàn có thể đồng ý những sai sót mà không phải là những sai khác, đặt điều kiện kèm theo hay bỏ sót nội dung trong HSDT .29.4. Nếu HSDT không cung ứng cơ bản những nhu yếu nêu trong HSMT thì HSDT đó sẽ bị loại ; không được phép sửa đổi những sai khác, đặt điều kiện kèm theo hoặc bỏ sót nội dung cơ bản trong HSDT đó nhằm mục đích làm cho nó trở thành phân phối cơ bản HSMT .29.3. Bên mời thầu phải kiểm tra những góc nhìn kỹ thuật của HSDT theo pháp luật tại Mục 16 và Mục 17 CDNT nhằm mục đích khẳng định chắc chắn rằng tổng thể những nhu yếu pháp luật tại Phần 2 – Yêu cầu về khoanh vùng phạm vi phân phối đã được phân phối và HSDT không có những sai khác, đặt điều kiện kèm theo hoặc bỏ sót những nội dung cơ bản .b ) Nếu được sửa lại thì sẽ gây ảnh hưởng tác động không công minh đến vị thế cạnh tranh đối đầu của nhà thầu khác có HSDT cung ứng cơ bản nhu yếu của HSMT .a ) Nếu được đồng ý thì sẽ gây ảnh hưởng tác động đáng kể đến khoanh vùng phạm vi, chất lượng hay tính năng sử dụng của sản phẩm & hàng hóa hoặc dịch vụ tương quan ; gây hạn chế đáng kể và không thống nhất với HSMT so với quyền hạn của Chủ góp vốn đầu tư hoặc nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà thầu trong hợp đồng ;29.2. HSDT phân phối cơ bản là HSDT phân phối những nhu yếu nêu trong HSMT mà không có những sai khác, đặt điều kiện kèm theo hoặc bỏ sót nội dung cơ bản. Sai khác, đặt điều kiện kèm theo hoặc bỏ sót nội dung cơ bản nghĩa là những điểm trong HSDT mà :29.1. Bên mời thầu sẽ xác lập tính phân phối của HSDT dựa trên nội dung của HSDT theo lao lý tại Mục 11 CDNT .28.3. “ Bỏ sót nội dung ” là việc nhà thầu không cung ứng được một phần hoặc hàng loạt thông tin hay tài liệu theo nhu yếu nêu trong HSMT .28.2. “ Đặt điều kiện kèm theo ” là việc đặt ra những điều kiện kèm theo có tính hạn chế hoặc biểu lộ sự không gật đầu trọn vẹn so với những nhu yếu nêu trong HSMT ;28.1. “ Sai khác ” là những độc lạ so với nhu yếu nêu trong HSMT ;Các định nghĩa sau đây sẽ được vận dụng cho quy trình nhìn nhận HSDT :28. Các sai khác, đặt điều kiện kèm theo và bỏ sót nội dung27.5. Trường hợp thiết yếu, Bên mời thầu hoàn toàn có thể gửi văn bản nhu yếu nhà thầu có năng lực trúng thầu đến thao tác trực tiếp với Bên mời thầu để làm rõ HSDT. Nội dung làm rõ HSDT phải được ghi đơn cử thành biên bản. Việc làm rõ HSDT trong trường hợp này phải bảo vệ tính khách quan, minh bạch .27.4. Việc làm rõ HSDT chỉ được triển khai giữa Bên mời thầu và nhà thầu có HSDT cần phải làm rõ. Nội dung làm rõ HSDT được Bên mời thầu dữ gìn và bảo vệ như một phần của HSDT. Đối với những nội dung làm rõ ảnh hưởng tác động trực tiếp đến việc nhìn nhận tư cách hợp lệ, năng lượng, kinh nghiệm tay nghề và nhu yếu về kỹ thuật, kinh tế tài chính nếu quá thời hạn làm rõ mà nhà thầu không có văn bản làm rõ hoặc có văn bản làm rõ nhưng không phân phối được nhu yếu làm rõ của Bên mời thầu thì Bên mời thầu sẽ nhìn nhận HSDT của nhà thầu theo HSDT nộp trước thời gian đóng thầu .27.3. Trong khoảng chừng thời hạn theo pháp luật tại BDL, trường hợp nhà thầu phát hiện HSDT của mình thiếu những tài liệu chứng tỏ tư cách hợp lệ, năng lượng và kinh nghiệm tay nghề ( trong đó gồm có cả giấy phép bán hàng của đơn vị sản xuất hoặc giấy ghi nhận quan hệ đối tác chiến lược hoặc tài liệu khác có giá trị tương tự, nếu HSMT có lao lý ) thì nhà thầu được phép gửi tài liệu đến Bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lượng và kinh nghiệm tay nghề của mình. Bên mời thầu có nghĩa vụ và trách nhiệm tiếp đón những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, nhìn nhận ; những tài liệu làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lượng và kinh nghiệm tay nghề được coi như một phần của HSDT. Bên mời thầu phải thông tin bằng văn bản cho nhà thầu về việc đã nhận được những tài liệu làm rõ của nhà thầu bằng một trong những cách sau : gửi trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail .27.2. Việc làm rõ HSDT giữa nhà thầu và Bên mời thầu được thực thi trải qua văn bản .27.1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có nghĩa vụ và trách nhiệm làm rõ HSDT theo nhu yếu của Bên mời thầu. Tất cả những nhu yếu làm rõ của Bên mời thầu và phản hồi của nhà thầu phải được triển khai bằng văn bản. Trường hợp HSDT của nhà thầu thiếu tài liệu chứng tỏ tư cách hợp lệ, năng lượng và kinh nghiệm tay nghề ( trong đó gồm có cả giấy phép bán hàng của nhà phân phối hoặc giấy ghi nhận quan hệ đối tác chiến lược hoặc tài liệu khác có giá trị tương tự, nếu HSMT có pháp luật ) thì Bên mời thầu nhu yếu nhà thầu làm rõ, bổ trợ tài liệu để chứng tỏ tư cách hợp lệ, năng lượng và kinh nghiệm tay nghề. Đối với những nội dung yêu cầu về kỹ thuật, kinh tế tài chính nêu trong HSDT của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo vệ nguyên tắc không làm đổi khác thực chất của nhà thầu tham dự thầu, không làm biến hóa nội dung cơ bản của HSDT đã nộp, không biến hóa giá dự thầu. Nhà thầu phải thông tin cho Bên mời thầu về việc đã nhận được văn bản nhu yếu làm rõ HSDT bằng một trong những cách sau : gửi văn bản trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail .26.2. Trừ trường hợp làm rõ HSDT theo lao lý tại Mục 27 CDNT và thương thảo hợp đồng, nhà thầu không được phép tiếp xúc với Bên mời thầu về những yếu tố tương quan đến HSDT của mình và những yếu tố khác tương quan đến gói thầu trong suốt thời hạn từ khi mở thầu cho đến khi công khai minh bạch hiệu quả lựa chọn nhà thầu .26.1. tin tức tương quan đến việc nhìn nhận HSDT và ý kiến đề nghị trao hợp đồng phải được giữ bí hiểm và không được phép bật mý cho những nhà thầu hay bất kể người nào không có tương quan chính thức đến quy trình lựa chọn nhà thầu cho tới khi công khai minh bạch hiệu quả lựa chọn nhà thầu. Trong mọi trường hợp không được bật mý thông tin trong HSDT của nhà thầu này cho nhà thầu khác, trừ thông tin được công khai minh bạch khi mở thầu .25.4. Bên mời thầu phải lập biên bản mở thầu trong đó gồm có những thông tin pháp luật tại Mục 25.3 CDNT. Biên bản mở thầu phải được ký xác nhận bởi đại diện thay mặt của Bên mời thầu và những nhà thầu tham gia lễ mở thầu. Việc thiếu chữ ký của nhà thầu trong biên bản sẽ không làm cho biên bản mất ý nghĩa và mất hiệu lực hiện hành. Biên bản mở thầu sẽ được gửi cho toàn bộ những nhà thầu tham dự thầu .c ) Đại diện của Bên mời thầu phải ký xác nhận vào bản gốc đơn dự thầu, bảo vệ dự thầu, bảng tổng hợp giá dự thầu, giấy uỷ quyền của người đại diện thay mặt theo pháp lý của nhà thầu ( nếu có ), thư giảm giá ( nếu có ), thoả thuận liên danh ( nếu có ). Bên mời thầu không được vô hiệu bất kỳ HSDT nào khi mở thầu, trừ những HSDT nộp muộn theo pháp luật tại Mục 23 CDNT .b ) Mở bản gốc HSDT, HSDT sửa đổi ( nếu có ) hoặc HSDT thay thế sửa chữa ( nếu có ) và đọc to, rõ tối thiểu những thông tin sau : tên nhà thầu, số lượng bản gốc, bản chụp, giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu, giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự thầu, giá trị giảm giá ( nếu có ), thời hạn có hiệu lực hiện hành của HSDT, thời hạn triển khai hợp đồng, giá trị của bảo vệ dự thầu, thời hạn có hiệu lực thực thi hiện hành của bảo vệ dự thầu và những thông tin khác mà Bên mời thầu thấy thiết yếu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì còn phải đọc giá dự thầu và giá trị giảm giá ( nếu có ) cho từng phần. Chỉ những thông tin về giảm giá được đọc trong lễ mở thầu mới được liên tục xem xét và nhìn nhận ;25.3. Việc mở thầu được thực thi so với từng HSDT theo thứ tự vần âm tên của nhà thầu và theo trình tự sau đây :Đối với những túi đựng văn bản thông tin “ SỬA ĐỔI HSDT ” thì văn bản thông tin gửi kèm sẽ được mở và đọc to, rõ cùng với những HSDT sửa đổi tương ứng. Bên mời thầu sẽ không gật đầu cho nhà thầu sửa đổi HSDT nếu văn bản thông tin sửa đổi HSDT không kèm theo tài liệu chứng tỏ người ký văn bản đó là đại diện thay mặt hợp pháp của nhà thầu. Chỉ có những HSDT được mở và đọc tại buổi mở HSDT mới được liên tục xem xét và nhìn nhận .Tiếp theo, Bên mời thầu sẽ mở và đọc to, rõ thông tin trong túi đựng văn bản thông tin bên ngoài có ghi chữ “ THAY THẾ HSDT ” và HSDT sửa chữa thay thế này sẽ được thay cho HSDT bị sửa chữa thay thế. HSDT bị sửa chữa thay thế sẽ không được mở và được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu. Bên mời thầu sẽ không gật đầu cho nhà thầu sửa chữa thay thế HSDT nếu văn bản thông tin sửa chữa thay thế HSDT không kèm theo tài liệu chứng tỏ người ký văn bản đó là đại diện thay mặt hợp pháp của nhà thầu và phải được công khai minh bạch trong lễ mở thầu .25.2. Trường hợp nhà thầu có ý kiến đề nghị rút hoặc sửa chữa thay thế HSDT thì thứ nhất Bên mời thầu sẽ mở và đọc to, rõ những thông tin trong túi đựng văn bản thông tin bên ngoài có ghi chữ “ RÚT HSDT ”, túi đựng HSDT của nhà thầu có ý kiến đề nghị rút HSDT sẽ được giữ nguyên niêm phong và trả lại nguyên trạng cho nhà thầu. Bên mời thầu sẽ không gật đầu cho nhà thầu rút HSDT và vẫn mở HSDT tương ứng nếu văn bản thông tin “ RÚT HSDT ” không kèm theo tài liệu chứng tỏ người ký văn bản đó là đại diện thay mặt hợp pháp của nhà thầu và phải được công khai minh bạch trong lễ mở thầu .25.1. Ngoại trừ những trường hợp pháp luật tại Mục 23 và Mục 24 CDNT, Bên mời thầu phải mở công khai minh bạch và đọc to, rõ những thông tin pháp luật tại Mục 25.3 CDNT của tổng thể HSDT đã nhận được trước thời gian đóng thầu. Việc mở thầu phải được triển khai công khai minh bạch theo thời hạn và khu vực pháp luật tại BDL trước sự tận mắt chứng kiến của đại diện thay mặt của những nhà thầu tham gia lễ mở thầu và đại diện thay mặt của những cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan. Việc mở thầu không phụ thuộc vào vào sự xuất hiện hay vắng mặt của đại diện thay mặt nhà thầu tham dự thầu .24.3. Nhà thầu không được sửa đổi, thay thế sửa chữa hoặc rút HSDT sau thời gian đóng thầu cho đến khi hết hạn hiệu lực thực thi hiện hành của HSDT mà nhà thầu đã ghi trong đơn dự thầu hoặc đến khi hết hạn hiệu lực hiện hành đã gia hạn của HSDT .24.2. HSDT mà nhà thầu nhu yếu rút lại theo lao lý tại Mục 24.1 CDNT sẽ được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu .b ) Được Bên mời thầu đảm nhiệm trước thời gian đóng thầu theo lao lý tại Mục 22 CDNT .a ) Được nhà thầu sẵn sàng chuẩn bị và nộp cho Bên mời thầu theo pháp luật tại Mục 20 và Mục 21 CDNT, trên túi đựng văn bản thông tin phải ghi rõ “ SỬA ĐỔI HSDT ” hoặc “ THAY THẾ HSDT ” hoặc “ RÚT HSDT ” ;24.1. Sau khi nộp HSDT, nhà thầu hoàn toàn có thể sửa đổi, sửa chữa thay thế hoặc rút HSDT bằng cách gửi văn bản thông tin có chữ ký của người đại diện thay mặt hợp pháp của nhà thầu, trường hợp chuyển nhượng ủy quyền thì phải gửi kèm giấy ủy quyền theo lao lý tại Mục 20.3 CDNT. Hồ sơ sửa đổi hoặc sửa chữa thay thế HSDT phải được gửi kèm với văn bản thông tin việc sửa đổi, sửa chữa thay thế tương ứng và phải bảo vệ những điều kiện kèm theo sau :Bên mời thầu sẽ không xem xét bất kể HSDT nào được nộp sau thời gian đóng thầu. Bất kỳ HSDT nào mà Bên mời thầu nhận được sau thời gian đóng thầu sẽ bị công bố là HSDT nộp muộn, bị loại và được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu .22.2. Bên mời thầu hoàn toàn có thể gia hạn thời gian đóng thầu bằng cách sửa đổi HSMT theo pháp luật tại Mục 8 CDNT. Khi gia hạn thời gian đóng thầu, mọi nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên mời thầu và nhà thầu theo thời gian đóng thầu trước đó sẽ được đổi khác theo thời gian đóng thầu mới được gia hạn .22.1. Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi HSDT đến địa chỉ của Bên mời thầu nhưng phải bảo vệ Bên mời thầu nhận được trước thời gian đóng thầu theo pháp luật tại BDL. Bên mời thầu tiếp đón HSDT của toàn bộ những nhà thầu nộp HSDT trước thời gian đóng thầu, kể cả trường hợp nhà thầu tham dự thầu chưa mua hoặc chưa nhận HSMT từ Bên mời thầu. Trường hợp chưa mua HSMT thì nhà thầu phải trả cho Bên mời thầu một khoản tiền bằng giá cả HSMT trước khi HSDT được tiếp đón .21.3. Nhà thầu phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không tuân theo pháp luật của HSMT này như không niêm phong hoặc làm mất niêm phong HSDT trong quy trình chuyển đến Bên mời thầu, không ghi đúng những thông tin trên túi đựng HSDT theo hướng dẫn lao lý tại Mục 21.1 và Mục 21.2 CDNT. Bên mời thầu sẽ không chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính bảo mật thông tin thông tin của HSDT nếu nhà thầu không thực thi đúng pháp luật nêu trên .b ) Ghi tên người nhận là tên Bên mời thầu theo địa chỉ pháp luật tại Mục 22.1 CDNT ;a ) Ghi tên và địa chỉ của nhà thầu ;Các túi đựng : HSDT ; HSDT sửa đổi, HSDT sửa chữa thay thế ( nếu có ) ; đề xuất kiến nghị giải pháp kỹ thuật thay thế sửa chữa ( nếu có ) phải được niêm phong. Cách niêm phong theo pháp luật riêng của nhà thầu .Trường hợp nhà thầu có yêu cầu giải pháp kỹ thuật sửa chữa thay thế thì hàng loạt giải pháp kỹ thuật sửa chữa thay thế, gồm có cả đề xuất kiến nghị về kỹ thuật và yêu cầu về giá phải được đựng trong những túi riêng không liên quan gì đến nhau với túi đựng HSDT, bên ngoài phải ghi rõ “ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THAY THẾ ” .Trường hợp nhà thầu có sửa đổi, thay thế sửa chữa HSDT thì hồ sơ sửa đổi, sửa chữa thay thế ( gồm có bản gốc và những bản chụp ) phải được đựng trong những túi riêng không liên quan gì đến nhau với túi đựng HSDT, bên ngoài phải ghi rõ “ HỒ SƠ DỰ THẦU SỬA ĐỔI ”, “ HỒ SƠ DỰ THẦU THAY THẾ ” .20.5. Những chữ được ghi thêm, ghi chèn vào giữa những dòng, những chữ bị tẩy xóa hoặc viết đè lên sẽ chỉ được coi là hợp lệ nếu có chữ ký ở bên cạnh hoặc tại trang đó của người ký đơn dự thầu .20.4. Trường hợp là nhà thầu liên danh thì HSDT phải có chữ ký của đại diện thay mặt hợp pháp của tổng thể những thành viên liên danh hoặc thành viên đại diện thay mặt nhà thầu liên danh theo thỏa thuận hợp tác liên danh. Để bảo vệ tổng thể những thành viên của liên danh đều bị ràng buộc về pháp lý, văn bản thỏa thuận hợp tác liên danh phải có chữ ký của những đại diện thay mặt hợp pháp của tổng thể những thành viên trong liên danh .20.3. Bản gốc của HSDT phải được đánh máy hoặc viết bằng mực không phai, đánh số trang theo thứ tự liên tục. Đơn dự thầu, thư giảm giá ( nếu có ), những văn bản bổ trợ, làm rõ HSDT, Bảng giá và những biểu mẫu khác tại Chương IV – Biểu mẫu dự thầu phải được đại diện thay mặt hợp pháp của nhà thầu hoặc người được chuyển nhượng ủy quyền hợp pháp ký tên và đóng dấu ( nếu có ), trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương IV – Biểu mẫu dự thầu hoặc bản chụp Điều lệ công ty, Quyết định xây dựng Trụ sở được xác nhận hoặc những tài liệu khác chứng tỏ thẩm quyền của người được chuyển nhượng ủy quyền và được nộp cùng với HSDT .20.2. Nhà thầu phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính thống nhất giữa bản gốc và bản chụp. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp nhưng không làm biến hóa thứ tự xếp hạng nhà thầu thì địa thế căn cứ vào bản gốc để nhìn nhận. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp dẫn đến tác dụng nhìn nhận trên bản gốc khác hiệu quả nhìn nhận trên bản chụp, làm đổi khác thứ tự xếp hạng nhà thầu thì HSDT của nhà thầu bị loại .Trường hợp có đề xuất kiến nghị giải pháp kỹ thuật sửa chữa thay thế trong HSDT theo lao lý tại Mục 13 CDNT thì nhà thầu phải sẵn sàng chuẩn bị 1 bản gốc và 1 số ít bản chụp hồ sơ theo số lượng pháp luật tại BDL. Trên trang bìa của những hồ sơ phải ghi rõ “ BẢN GỐC ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THAY THẾ ”, “ BẢN CHỤP ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THAY THẾ ” .Trường hợp có sửa đổi, sửa chữa thay thế HSDT thì nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng 1 bản gốc và 1 số ít bản chụp hồ sơ theo số lượng lao lý tại BDL. Trên trang bìa của những hồ sơ phải ghi rõ “ BẢN GỐC HSDT SỬA ĐỔI ”, “ BẢN CHỤP HSDT SỬA ĐỔI ”, “ BẢN GỐC HSDT THAY THẾ ”, “ BẢN CHỤP HSDT THAY THẾ ” .20.1. Nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng HSDT gồm có : 1 bản gốc HSDT theo lao lý tại Mục 11 CDNT và một số ít bản chụp HSDT theo số lượng lao lý tại BDL. Trên trang bìa của những hồ sơ phải ghi rõ “ BẢN GỐC HSDT ”, “ BẢN CHỤP HSDT ” .đ ) Nhà thầu không triển khai hoặc khước từ thực thi hoàn thành xong, ký kết hợp đồng trong thời hạn pháp luật tại Thông báo chấp thuận đồng ý HSDT và trao hợp đồng của Bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng .d ) Nhà thầu không triển khai hoặc phủ nhận triển khai thương thảo hợp đồng trong thời hạn 5 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được thông tin mời đến thương thảo hợp đồng của Bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng ;c ) Nhà thầu không thực thi giải pháp bảo vệ triển khai hợp đồng theo pháp luật tại Mục 41 CDNT ;b ) Nhà thầu vi phạm pháp lý về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo pháp luật tại điểm d Mục 36.1 CDNT ;a ) Nhà thầu rút HSDT sau thời gian đóng thầu và trong thời hạn có hiệu lực hiện hành của HSDT ;19.5. Bảo đảm dự thầu không được hoàn trả trong những trường hợp sau đây :19.4. Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo vệ dự thầu trong thời hạn tối đa theo lao lý tại BDL, kể từ ngày thông tin tác dụng lựa chọn nhà thầu. Đối với nhà thầu được lựa chọn, bảo vệ dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa sau khi nhà thầu triển khai giải pháp bảo vệ thực thi hợp đồng .19.3. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong những trường hợp sau đây : có giá trị thấp hơn, thời hạn hiệu lực hiện hành ngắn hơn so với nhu yếu pháp luật tại Mục 19.2 CDNT, không đúng tên Bên mời thầu ( đơn vị chức năng thụ hưởng ), không phải là bản gốc và không có chữ ký hợp lệ hoặc có kèm theo điều kiện kèm theo gây bất lợi cho Bên mời thầu .19.2. Giá trị, đồng xu tiền và thời hạn hiệu lực hiện hành của bảo vệ dự thầu theo lao lý tại BDL .b ) Các thành viên trong liên danh thỏa thuận hợp tác để một thành viên chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi giải pháp bảo vệ dự thầu cho thành viên liên danh đó và cho thành viên khác trong liên danh. Trong trường hợp này, bảo vệ dự thầu hoàn toàn có thể gồm có tên của liên danh hoặc tên của thành viên chịu nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai giải pháp bảo vệ dự thầu cho cả liên danh nhưng bảo vệ tổng giá trị không thấp hơn mức nhu yếu pháp luật tại Mục 19.2 CDNT. Nếu bất kể thành viên nào trong liên danh vi phạm lao lý của pháp lý dẫn đến không được hoàn trả bảo vệ dự thầu theo lao lý tại Mục 19.5 CDNT thì bảo vệ dự thầu sẽ không được hoàn trả .a ) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực thi riêng rẽ bảo vệ dự thầu nhưng bảo vệ tổng giá trị không thấp hơn mức nhu yếu pháp luật tại Mục 19.2 CDNT ; nếu bảo vệ dự thầu của một thành viên trong liên danh được xác lập là không hợp lệ thì HSDT của liên danh đó sẽ không được xem xét, nhìn nhận tiếp. Nếu bất kể thành viên nào trong liên danh vi phạm pháp luật của pháp lý dẫn đến không được hoàn trả bảo vệ dự thầu theo pháp luật tại Mục 19.5 CDNT thì bảo vệ dự thầu của toàn bộ thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả .Trường hợp liên danh thì phải triển khai giải pháp bảo vệ dự thầu theo một trong hai cách sau :19.1. Khi tham dự thầu, nhà thầu phải thực thi giải pháp bảo vệ dự thầu trước thời gian đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng nhà nước hoặc tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hoạt động giải trí hợp pháp tại Nước Ta phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc ( so với trường hợp đặt cọc ) như lao lý tại Mục 19.2 CDNT. Trường hợp sử dụng thư bảo lãnh thì thư bảo lãnh đó phải theo Mẫu số 04 ( a ) hoặc Mẫu số 04 ( b ) Chương IV – Biểu mẫu dự thầu hoặc theo một hình thức khác tương tự như nhưng phải gồm có rất đầy đủ những nội dung cơ bản của bảo lãnh dự thầu. Trường hợp HSDT được gia hạn hiệu lực hiện hành theo lao lý tại Mục 18.2 CDNT thì hiệu lực hiện hành của bảo vệ dự thầu cũng phải được gia hạn tương ứng .18.2. Trong trường hợp thiết yếu, trước khi hết thời hạn hiệu lực thực thi hiện hành của HSDT, Bên mời thầu hoàn toàn có thể đề xuất những nhà thầu gia hạn hiệu lực hiện hành của HSDT, đồng thời nhu yếu nhà thầu gia hạn tương ứng thời hạn có hiệu lực hiện hành của bảo vệ dự thầu ( bằng thời hạn hiệu lực thực thi hiện hành HSDT sau khi gia hạn cộng thêm 30 ngày ). Nếu nhà thầu không đồng ý việc gia hạn hiệu lực hiện hành của HSDT thì HSDT của nhà thầu không được xem xét tiếp và nhà thầu sẽ được nhận lại bảo vệ dự thầu. Nhà thầu đồng ý đề xuất gia hạn không được phép đổi khác bất kể nội dung nào của HSDT. Việc ý kiến đề nghị gia hạn và đồng ý chấp thuận hoặc không đồng ý chấp thuận gia hạn phải được bộc lộ bằng văn bản .18.1. HSDT phải có hiệu lực thực thi hiện hành không ngắn hơn thời hạn pháp luật tại BDL. HSDT nào có thời hạn hiệu lực thực thi hiện hành ngắn hơn lao lý sẽ không được liên tục xem xét, nhìn nhận .17.2. Các tài liệu để chứng tỏ năng lượng thực thi hợp đồng của nhà thầu nếu được trúng thầu theo lao lý tại BDL .17.1. Nhà thầu phải ghi những thông tin thiết yếu vào những Mẫu trong Chương IV – Biểu mẫu dự thầu để chứng tỏ năng lượng và kinh nghiệm tay nghề triển khai hợp đồng theo pháp luật tại Chương III – Tiêu chuẩn nhìn nhận HSDT. Nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng chuẩn bị sẵn sàng những tài liệu gốc để Giao hàng việc xác định khi có nhu yếu của Bên mời thầu .16.4. Tiêu chuẩn về sản xuất, quy trình tiến độ sản xuất những vật tư và thiết bị cũng như những tham chiếu đến thương hiệu sản phẩm & hàng hóa hoặc số catalô do Bên mời thầu lao lý tại Chương V – Phạm vi phân phối chỉ nhằm mục đích mục tiêu miêu tả và không nhằm mục đích mục tiêu hạn chế nhà thầu. Nhà thầu hoàn toàn có thể đưa ra những tiêu chuẩn chất lượng, thương hiệu sản phẩm & hàng hóa, catalô khác miễn là nhà thầu chứng tỏ cho Bên mời thầu thấy rằng những sửa chữa thay thế đó vẫn bảo vệ sự tương tự cơ bản hoặc cao hơn so với nhu yếu lao lý tại Chương V – Phạm vi cung ứng .16.3. Nhà thầu phải cung ứng rất đầy đủ hạng mục, giá thành phụ tùng sửa chữa thay thế, dụng cụ chuyên được dùng … thiết yếu để bảo vệ sự quản lý và vận hành đúng quy cách và liên tục của sản phẩm & hàng hóa trong thời hạn lao lý tại BDL sau khi sản phẩm & hàng hóa được đưa vào sử dụng .16.2. Tài liệu chứng tỏ sự tương thích của sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ tương quan hoàn toàn có thể là hồ sơ, sách vở, bản vẽ, số liệu được miêu tả cụ thể theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ tương quan, qua đó chứng tỏ sự phân phối cơ bản của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ so với những nhu yếu của HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ ( nếu có ) so với lao lý tại Chương V – Phạm vi cung ứng .16.1. Để chứng tỏ sự tương thích của sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ tương quan so với nhu yếu của HSMT, nhà thầu phải cung ứng những tài liệu là một phần của HSDT để chứng tỏ rằng sản phẩm & hàng hóa mà nhà thầu cung ứng cung ứng những nhu yếu về kỹ thuật lao lý tại Chương V – Phạm vi phân phối .14.6. Trường hợp nhà thầu phát hiện khối lượng của những khuôn khổ việc làm nêu trong cột “ Danh mục sản phẩm & hàng hóa ”, “ Mô tả dịch vụ ” chưa đúng mực so với phong cách thiết kế hoặc nhu yếu nêu tại Mục 1 Phần 2 – Yêu cầu khoanh vùng phạm vi cung ứng, nhà thầu hoàn toàn có thể thông tin cho Bên mời thầu và lập một bảng chào giá riêng cho phần khối lượng sai khác này để Bên mời thầu xem xét. Nhà thầu không được đo lường và thống kê phần khối lượng sai khác này vào giá dự thầu .14.5. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và được cho phép dự thầu theo từng phần như lao lý tại BDL thì nhà thầu hoàn toàn có thể dự thầu một hoặc nhiều phần của gói thầu. Nhà thầu phải dự thầu khá đầy đủ những khuôn khổ trong phần mà mình tham gia. Trường hợp nhà thầu có đề xuất kiến nghị giảm giá, phải nêu rõ phương pháp và giá trị giảm giá đơn cử cho từng phần theo Mục 14.3 CDNT .Giá dự thầu của nhà thầu phải gồm có hàng loạt những khoản thuế, phí, lệ phí ( nếu có ) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời gian 28 ngày trước ngày có thời gian đóng thầu theo pháp luật. Trường hợp nhà thầu công bố giá dự thầu không gồm có thuế, phí, lệ phí ( nếu có ) thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại .14.4. Nhà thầu phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về giá dự thầu để triển khai hoàn thành xong những việc làm theo đúng nhu yếu nêu trong HSMT, trường hợp nhà thầu có đơn giá không bình thường, Bên mời thầu hoàn toàn có thể nhu yếu nhà thầu làm rõ về cơ cấu tổ chức đơn giá đó theo lao lý tại Mục 27 CDNT .14.3. Trường hợp nhà thầu có yêu cầu giảm giá thì hoàn toàn có thể ghi trực tiếp vào đơn dự thầu hoặc yêu cầu riêng trong thư giảm giá. Trường hợp giảm giá, nhà thầu phải nêu rõ nội dung và phương pháp giảm giá vào những khuôn khổ đơn cử nêu trong cột “ Danh mục sản phẩm & hàng hóa ”, “ Mô tả dịch vụ ”. Trường hợp không nêu rõ phương pháp giảm giá thì được hiểu là giảm đều theo tỷ suất cho tổng thể khuôn khổ nêu trong cột “ Danh mục sản phẩm & hàng hóa ”, “ Mô tả dịch vụ ”. Trường hợp có thư giảm giá thì thư giảm giá hoàn toàn có thể để cùng trong HSDT hoặc nộp riêng tuy nhiên phải bảo vệ Bên mời thầu nhận được trước thời gian đóng thầu. Trường hợp thư giảm giá nộp riêng thì triển khai như pháp luật tại Mục 21.2 và Mục 21.3 CDNT. Thư giảm giá sẽ được Bên mời thầu dữ gìn và bảo vệ như một phần của HSDT và được mở đồng thời cùng HSDT của nhà thầu .Trường hợp tại cột “ đơn giá dự thầu ” và cột “ thành tiền ” nhà thầu không ghi giá trị hoặc ghi là “ 0 ” thì được coi là nhà thầu đã phân chia giá của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ này vào những sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có nghĩa vụ và trách nhiệm phân phối sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ theo đúng nhu yếu nêu trong HSMT và không được Chủ góp vốn đầu tư thanh toán giao dịch trong quy trình thực thi hợp đồng. Trong mỗi Bảng giá, nhà thầu phải chào theo pháp luật tại BDL .14.2. Nhà thầu phải nộp HSDT cho hàng loạt việc làm được diễn đạt trong Mục 1.1 CDNT và ghi đơn giá dự thầu, thành tiền cho tổng thể những việc làm nêu trong những cột “ Danh mục sản phẩm & hàng hóa ”, “ Mô tả dịch vụ ” theo những mẫu tương ứng lao lý tại Chương IV – Biểu mẫu dự thầu .14.1. Giá dự thầu là giá do nhà thầu ghi trong đơn dự thầu, gồm có hàng loạt những ngân sách để triển khai gói thầu ( chưa tính giảm giá ) theo nhu yếu pháp luật tại Phần 2 – Yêu cầu về khoanh vùng phạm vi phân phối .13.2. Phương án kỹ thuật thay thế sửa chữa chỉ được xem xét khi giải pháp chính được nhìn nhận là cung ứng nhu yếu và nhà thầu được xếp hạng thứ nhất. Trong trường hợp này, nhà thầu phải cung ứng tổng thể những thông tin thiết yếu để Bên mời thầu hoàn toàn có thể nhìn nhận giải pháp kỹ thuật thay thế sửa chữa, gồm có : thuyết minh, bản vẽ, thông số kỹ thuật kỹ thuật, quy trình tiến độ phân phối và những thông tin tương quan khác. Việc nhìn nhận yêu cầu giải pháp kỹ thuật thay thế sửa chữa trong HSDT thực thi theo lao lý tại Mục 5 Chương III – Tiêu chuẩn nhìn nhận HSDT .13.1. Trường hợp HSMT có pháp luật tại BDL về việc nhà thầu hoàn toàn có thể đề xuất kiến nghị giải pháp kỹ thuật sửa chữa thay thế thì giải pháp kỹ thuật thay thế sửa chữa đó mới được xem xét .Nhà thầu phải lập đơn dự thầu và những bảng biểu tương ứng theo mẫu pháp luật tại Chương IV – Biểu mẫu dự thầu .11.10. Các nội dung khác theo pháp luật tại BDL .11.8. Đề xuất về giá và những bảng biểu được ghi vừa đủ thông tin theo pháp luật tại Mục 12 và Mục 14 CDNT ;11.7. Đề xuất về kỹ thuật và những tài liệu chứng tỏ sự tương thích của sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ tương quan theo lao lý tại Mục 16 CDNT ;11.6. Tài liệu chứng tỏ năng lượng và kinh nghiệm tay nghề của nhà thầu theo pháp luật tại Mục 17 CDNT ;11.5. Tài liệu chứng tỏ tư cách hợp lệ của người ký đơn dự thầu theo lao lý tại Mục 20.3 CDNT ;11.4. Tài liệu chứng tỏ tư cách hợp lệ của nhà thầu theo pháp luật tại Mục 4 CDNT ;11.2. Thỏa thuận liên danh so với trường hợp nhà thầu liên danh theo Mẫu số 03 Chương IV – Biểu mẫu dự thầu ;HSDT cũng như toàn bộ thư từ và tài liệu tương quan đến HSDT được trao đổi giữa nhà thầu với Bên mời thầu được viết bằng tiếng Việt. Các tài liệu và tư liệu hỗ trợ trong HSDT hoàn toàn có thể được viết bằng ngôn từ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường hợp thiếu bản dịch, nếu thiết yếu, Bên mời thầu hoàn toàn có thể nhu yếu nhà thầu gửi bổ trợ .Nhà thầu phải chịu mọi ngân sách tương quan đến việc sẵn sàng chuẩn bị và nộp HSDT. Trong mọi trường hợp, Bên mời thầu sẽ không phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những ngân sách tương quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu .8.3. Thời gian gửi văn bản sửa đổi HSMT đến những nhà thầu đã nhận HSMT từ Bên mời thầu theo thời hạn pháp luật tại BDL. Nhằm giúp nhà thầu có đủ thời hạn hài hòa và hợp lý để sửa đổi HSDT, Bên mời thầu hoàn toàn có thể quyết định hành động gia hạn thời gian đóng thầu theo pháp luật tại Mục 22.2 CDNT. Nhà thầu phải thông tin bằng văn bản cho Bên mời thầu là đã nhận được tài liệu sửa đổi đó bằng một trong những cách sau : gửi văn bản trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail .8.2. Văn bản sửa đổi HSMT được coi là một phần của HSMT và phải được thông tin bằng văn bản tới tổng thể những nhà thầu đã nhận HSMT từ Bên mời thầu .8.1. Việc sửa đổi HSMT được triển khai trước thời gian đóng thầu trải qua việc phát hành văn bản sửa đổi HSMT .7.2. Trong trường hợp thiết yếu, Bên mời thầu tổ chức triển khai hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi về những nội dung trong HSMT mà những nhà thầu thấy chưa rõ. Nội dung trao đổi sẽ được Bên mời thầu ghi lại thành biên bản và lập thành văn bản làm rõ HSMT, gửi cho tổng thể nhà thầu đã mua hoặc nhận HSMT từ Bên mời thầu. Trong trường hợp HSMT cần phải được sửa đổi sau khi tổ chức triển khai hội nghị tiền đấu thầu, Bên mời thầu sẽ phát hành văn bản sửa đổi HSMT như pháp luật tại Mục 8 CDNT, biên bản hội nghị tiền đấu thầu không phải là văn bản sửa đổi HSMT. Việc không tham gia hội nghị tiền đấu thầu không phải là nguyên do để loại nhà thầu .7.1. Trong trường hợp cần làm rõ HSMT, nhà thầu phải gửi văn bản ý kiến đề nghị làm rõ đến Bên mời thầu hoặc đặt câu hỏi trong hội nghị tiền đấu thầu ( nếu có ). Khi Bên mời thầu nhận được ý kiến đề nghị làm rõ HSMT của nhà thầu trước thời gian đóng thầu tối thiểu một số ít ngày theo pháp luật tại BDL, Bên mời thầu phải có văn bản vấn đáp tổng thể những nhu yếu làm rõ HSMT. Bên mời thầu sẽ gửi văn bản làm rõ HSMT cho nhà thầu có nhu yếu làm rõ HSMT và toàn bộ nhà thầu khác đã nhận HSMT từ Bên mời thầu, trong đó diễn đạt nội dung nhu yếu làm rõ nhưng không nêu tên nhà thầu đề xuất làm rõ. Trường hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi HSMT thì Bên mời thầu phải triển khai sửa đổi HSMT theo thủ tục lao lý tại Mục 8 và Mục 22.2 CDNT .6.4. Nhà thầu phải điều tra và nghiên cứu mọi thông tin hướng dẫn, biểu mẫu, nhu yếu về khoanh vùng phạm vi phân phối và những nhu yếu khác trong HSMT để chuẩn bị sẵn sàng lập HSDT của mình gồm có toàn bộ thông tin hay tài liệu theo nhu yếu của HSMT .6.3. Bên mời thầu sẽ không chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng mực, hoàn hảo của HSMT, tài liệu lý giải làm rõ HSMT, biên bản hội nghị tiền đấu thầu ( nếu có ) hay những tài liệu sửa đổi HSMT theo pháp luật tại Mục 8 CDNT nếu những tài liệu này không được phân phối bởi Bên mời thầu. Các tài liệu do nhà thầu nhận được nếu có xích míc về nội dung thì tài liệu do Bên mời thầu phát hành sẽ có ý nghĩa quyết định hành động .6.2. Thư mời thầu / thông tin mời thầu do Bên mời thầu phát hành hoặc phân phối không phải là một phần của HSMT .6.1. HSMT gồm có những Phần 1, 2, 3 và cùng với tài liệu sửa đổi HSMT theo lao lý tại Mục 8 CDNT ( nếu có ), trong đó đơn cử gồm có những nội dung sau đây :5.3. Để chứng tỏ tính hợp lệ của sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ tương quan theo lao lý tại Mục 5.1 CDNT, nhà thầu cần nêu rõ nguồn gốc của sản phẩm & hàng hóa, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm & hàng hóa và những tài liệu kèm theo để chứng tỏ tính hợp lệ của sản phẩm & hàng hóa theo pháp luật tại BDL .Thuật ngữ “ những dịch vụ tương quan ” gồm có những dịch vụ như bh, bảo dưỡng, trùng tu, bảo trì, sửa chữa thay thế, phân phối phụ tùng hoặc phân phối những dịch vụ sau bán hàng khác như huấn luyện và đào tạo, chuyển giao công nghệ tiên tiến …Thuật ngữ “ nguồn gốc ” được hiểu là nước hoặc vùng chủ quyền lãnh thổ nơi sản xuất ra hàng loạt sản phẩm & hàng hóa hoặc nơi thực thi quy trình chế biến cơ bản sau cuối so với sản phẩm & hàng hóa trong trường hợp có nhiều nước hoặc vùng chủ quyền lãnh thổ tham gia vào quy trình sản xuất ra sản phẩm & hàng hóa đó .5.2. Thuật ngữ “ sản phẩm & hàng hóa ” được hiểu gồm có máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, nguyên vật liệu, vật tư, vật tư, phụ tùng ; hàng tiêu dùng ; vật tư y tế dùng cho những cơ sở y tế .5.1. Tất cả những sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ tương quan được coi là hợp lệ nếu có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp .4.6. Đã ĐK trên mạng lưới hệ thống mạng đấu thầu vương quốc theo pháp luật tại BDL .4.5. Không đang trong thời hạn bị cấm tham gia hoạt động giải trí đấu thầu theo pháp luật của pháp lý về đấu thầu .4.3. Không đang trong quy trình giải thể ; không bị Tóm lại đang lâm vào thực trạng phá sản hoặc nợ không có năng lực chi trả theo pháp luật của pháp lý .4.1. Có giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp, quyết định hành động xây dựng hoặc tài liệu có giá trị tương tự do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động giải trí cấp [ 2 ] .3.9. Tổ chức lựa chọn nhà thầu khi nguồn vốn cho gói thầu chưa được xác lập dẫn tới thực trạng nợ đọng vốn của nhà thầu .b ) Chủ góp vốn đầu tư, tư vấn giám sát đồng ý chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng ủy quyền việc làm thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi của nhà thầu, trừ phần việc làm thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà thầu phụ đã kê khai trong hợp đồng .a ) Nhà thầu chuyển nhượng ủy quyền cho nhà thầu khác phần việc làm thuộc gói thầu có giá trị từ 10 % trở lên ( sau khi trừ phần việc làm thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà thầu phụ ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết ;e ) Các tài liệu khác trong quy trình lựa chọn nhà thầu được đóng dấu mật theo pháp luật của pháp lý .đ ) Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi được công khai minh bạch theo lao lý ;d ) Báo cáo của Bên mời thầu, báo cáo giải trình của tổ chuyên viên, báo cáo giải trình đánh giá và thẩm định, báo cáo giải trình của nhà thầu tư vấn, báo cáo giải trình của cơ quan chuyên môn có tương quan trong quy trình lựa chọn nhà thầu trước khi công khai minh bạch tác dụng lựa chọn nhà thầu ;c ) Nội dung nhu yếu làm rõ HSDT của Bên mời thầu và vấn đáp của nhà thầu trong quy trình nhìn nhận HSDT trước khi công khai minh bạch hiệu quả lựa chọn nhà thầu ;b ) Nội dung HSDT, sổ tay ghi chép, biên bản cuộc họp xét thầu, những quan điểm nhận xét, nhìn nhận so với từng HSDT trước khi công khai minh bạch hiệu quả lựa chọn nhà thầu ;3.7. Tiết lộ, đảm nhiệm những tài liệu, thông tin sau đây về quy trình lựa chọn nhà thầu, trừ trường hợp pháp luật tại điểm b khoản 7 Điều 73, khoản 12 Điều 74, điểm i khoản 1 Điều 75, khoản 7 Điều 76, khoản 7 Điều 78, điểm d khoản 2 Điều 92 của Luật đấu thầu số 43/2013 / QH13 :i ) Chia dự án Bất Động Sản, dự trù shopping thành những gói thầu trái với pháp luật của Luật đấu thầu số 43/2013 / QH13 nhằm mục đích mục tiêu chỉ định thầu hoặc hạn chế sự tham gia của những nhà thầu .g ) Áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu không phải là hình thức đấu thầu thoáng rộng khi không đủ điều kiện kèm theo theo pháp luật của Luật đấu thầu số 43/2013 / QH13 ;e ) Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án Bất Động Sản do Chủ góp vốn đầu tư, Bên mời thầu là cơ quan, tổ chức triển khai nơi mình đã công tác làm việc trong thời hạn 12 tháng, kể từ khi thôi việc tại cơ quan, tổ chức triển khai đó ;đ ) Nhà thầu tham dự thầu gói thầu shopping sản phẩm & hàng hóa do mình phân phối dịch vụ tư vấn trước đó ;d ) Là cá thể thuộc Bên mời thầu, Chủ góp vốn đầu tư nhưng trực tiếp tham gia quy trình lựa chọn nhà thầu hoặc tham gia tổ chuyên viên, tổ thẩm định và đánh giá tác dụng lựa chọn nhà thầu hoặc là người đứng đầu Chủ góp vốn đầu tư, Bên mời thầu so với những gói thầu do cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh chị em ruột thay mặt đứng tên dự thầu hoặc là người đại diện thay mặt theo pháp lý của nhà thầu tham dự thầu ;c ) Tham gia nhìn nhận HSDT đồng thời tham gia thẩm định và đánh giá hiệu quả lựa chọn nhà thầu so với cùng một gói thầu ;a ) Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu so với gói thầu do mình làm Bên mời thầu, Chủ góp vốn đầu tư hoặc thực thi những trách nhiệm của Bên mời thầu, Chủ góp vốn đầu tư ;3.6. Không bảo vệ công minh, minh bạch, gồm có những hành vi sau đây :b ) Các hành vi cản trở so với nhà thầu, cơ quan có thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, truy thuế kiểm toán .a ) Hủy hoại, lừa dối, đổi khác, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo giải trình sai thực sự ; rình rập đe dọa, quấy rối hoặc gợi ý so với bất kể bên nào nhằm mục đích ngăn ngừa việc làm rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ, gian lận hoặc thông đồng so với cơ quan có công dụng, thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, truy thuế kiểm toán ;c ) Nhà thầu cố ý cung ứng những thông tin không trung thực trong HSDT làm xô lệch tác dụng lựa chọn nhà thầu .b ) Cá nhân trực tiếp nhìn nhận HSDT, thẩm định và đánh giá tác dụng lựa chọn nhà thầu cố ý báo cáo giải trình sai hoặc phân phối thông tin không trung thực làm rơi lệch hiệu quả lựa chọn nhà thầu ;a ) Trình bày sai một cách cố ý hoặc làm rơi lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu của một bên trong đấu thầu nhằm mục đích thu được quyền lợi kinh tế tài chính hoặc quyền lợi khác hoặc nhằm mục đích trốn tránh bất kể một nghĩa vụ và trách nhiệm nào ;c ) Thỏa thuận về việc phủ nhận phân phối sản phẩm & hàng hóa, không ký hợp đồng thầu phụ hoặc những hình thức gây khó khăn vất vả khác cho những bên không tham gia thỏa thuận hợp tác .b ) Thỏa thuận để một hoặc nhiều bên chuẩn bị sẵn sàng HSDT cho những bên tham dự thầu để một bên thắng thầu ;a ) Thỏa thuận về việc rút khỏi việc dự thầu hoặc rút đơn dự thầu được nộp trước đó để một hoặc những bên tham gia thỏa thuận hợp tác thắng thầu ;Nguồn vốn ( hoặc phương pháp sắp xếp vốn ) để sử dụng cho gói thầu được lao lý tại BDL .1.2. Tên gói thầu ; số hiệu, số lượng những phần ( trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập ) thuộc gói thầu lao lý tại BDL .1.1. Bên mời thầu lao lý tại BDL phát hành bộ HSMT này để lựa chọn nhà thầu thực thi gói thầu shopping sản phẩm & hàng hóa được miêu tả trong Phần 2 – Yêu cầu về khoanh vùng phạm vi cung ứng .Chương này gồm những biểu mẫu mà sau khi được hoàn hảo sẽ trở thành một bộ phận cấu thành của hợp đồng. Các mẫu bảo lãnh triển khai hợp đồng ( Thư bảo lãnh ) và Bảo lãnh tiền tạm ứng ( nếu có nhu yếu về tạm ứng ) do nhà thầu trúng thầu hoàn hảo trước khi hợp đồng có hiệu lực hiện hành .Chương này gồm có tài liệu hợp đồng và Điều kiện đơn cử, trong đó có lao lý đơn cử cho mỗi hợp đồng. Điều kiện đơn cử của hợp đồng nhằm mục đích sửa đổi, bổ trợ nhưng không được sửa chữa thay thế Điều kiện chung của Hợp đồng .Chương này gồm pháp luật chung được vận dụng cho tổng thể những hợp đồng của những gói thầu khác nhau. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi những pháp luật tại Chương này .Chương này gồm có khoanh vùng phạm vi, quá trình phân phối sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ tương quan mà nhà thầu phải triển khai ; nhu yếu về kỹ thuật và bản vẽ để miêu tả những đặc tính kỹ thuật của sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ tương quan ; những nội dung về kiểm tra và thử nghiệm sản phẩm & hàng hóa ( nếu có ) .Chương này gồm có những biểu mẫu mà nhà thầu sẽ phải hoàn hảo để thành một phần nội dung của hồ sơ dự thầu .Chương này gồm có những tiêu chuẩn để nhìn nhận hồ sơ dự thầu và nhìn nhận về năng lượng, kinh nghiệm tay nghề của nhà thầu để triển khai gói thầu .Chương này pháp luật đơn cử những nội dung của Chương I khi vận dụng so với từng gói thầu .Chương này cung ứng thông tin nhằm mục đích giúp nhà thầu sẵn sàng chuẩn bị hồ sơ dự thầu. tin tức gồm có những lao lý về việc chuẩn bị sẵn sàng, nộp hồ sơ dự thầu, mở thầu, nhìn nhận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi những pháp luật tại Chương này .[ ghi số hiệu gói thầu, tên gói thầu và tên dự án Bất Động Sản theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu ]( Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015 / TT-BKHĐT ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư lao lý chi tiết cụ thể lập hồ sơ mời thầu shopping sản phẩm & hàng hóa )

MẪU

HỒ SƠ MỜI THẦU

MUA SẮM HÀNG HÓA ÁP DỤNG

PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN

HAI TÚI HỒ SƠ

(Mẫu số 02)

( Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015 / TT-BKHĐT ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư pháp luật chi tiết cụ thể lập hồ sơ mời thầu shopping sản phẩm & hàng hóa )

HỒ SƠ MỜI THẦU

Số hiệu gói thầu:

_________________

Tên gói thầu:

_________________

Dự án:

_________________
[ ghi số hiệu gói thầu, tên gói thầu và tên dự án Bất Động Sản theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu ]

Phát hành ngày:

_________________
[ ghi ngày mở màn phát hành hồ sơ mời thầu cho nhà thầu ]

Ban hành kèm theo Quyết định:

_________________
[ ghi số quyết định hành động, ngày phát hành quyết định hành động phê duyệt hồ sơ mời thầu ]

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu

(nếu có)

[ ghi tên, đóng dấu ]

Bên mời thầu

[ ghi tên, đóng dấu ]

MỤC LỤC

Mô tả tóm tắt. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Từ ngữ viết tắt. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Phần 1 – THỦ TỤC ĐẤU THẦU. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu. .. … .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .
Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu. .. … .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .
Chương III. Tiêu chuẩn nhìn nhận HSDT. .. … .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .
Chương IV. Biểu mẫu dự thầu. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . …

Phần 2 – YÊU CẦU VỀ PHẠM VI CUNG CẤP. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .

Chương V. Phạm vi cung ứng. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Phần 3 – ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG.. . . . .. .  

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Chương VII. Điều kiện đơn cử của hợp đồng. .. … .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .
Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng. .. … .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .

Phần 4 – PHỤ LỤC. .. … .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

MÔ TẢ TÓM TẮT

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương này cung ứng thông tin nhằm mục đích giúp nhà thầu sẵn sàng chuẩn bị hồ sơ dự thầu. tin tức gồm có những pháp luật về việc sẵn sàng chuẩn bị, nộp hồ sơ dự thầu, mở thầu, nhìn nhận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi những lao lý tại Chương này .

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương này pháp luật đơn cử những nội dung của Chương I khi vận dụng so với từng gói thầu .

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

Chương này gồm có những tiêu chuẩn để nhìn nhận hồ sơ dự thầu và nhìn nhận về năng lượng, kinh nghiệm tay nghề của nhà thầu để thực thi gói thầu .

Chương IV. Biểu mẫu dự thầu

Chương này gồm có những biểu mẫu mà nhà thầu sẽ phải hoàn hảo để thành một phần nội dung của hồ sơ dự thầu .

Phần 2. YÊU CẦU VỀ PHẠM VI CUNG CẤP

Chương V. Phạm vi cung cấp

Chương này gồm có khoanh vùng phạm vi, quy trình tiến độ phân phối sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ tương quan mà nhà thầu phải thực thi ; nhu yếu về kỹ thuật và bản vẽ để diễn đạt những đặc tính kỹ thuật của sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ tương quan ; những nội dung về kiểm tra và thử nghiệm sản phẩm & hàng hóa ( nếu có ) .

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương này gồm pháp luật chung được vận dụng cho toàn bộ những hợp đồng của những gói thầu khác nhau. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi những pháp luật tại Chương này .

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương này gồm có tài liệu hợp đồng và Điều kiện đơn cử, trong đó có lao lý đơn cử cho mỗi hợp đồng. Điều kiện đơn cử của hợp đồng nhằm mục đích sửa đổi, bổ trợ nhưng không được sửa chữa thay thế Điều kiện chung của hợp đồng .

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Chương này gồm những biểu mẫu mà sau khi được hoàn hảo sẽ trở thành một bộ phận cấu thành của hợp đồng. Các mẫu bảo lãnh triển khai hợp đồng ( Thư bảo lãnh ) và Bảo lãnh tiền tạm ứng ( nếu có nhu yếu về tạm ứng ) do nhà thầu trúng thầu hoàn hảo trước khi hợp đồng có hiệu lực hiện hành .

Phần 4. PHỤ LỤC

Các ví dụ Bảng tiêu chuẩn nhìn nhận về kỹ thuật .

TỪ NGỮ VIẾT TẮT

CDNT Chỉ dẫn nhà thầu
BDL Bảng tài liệu đấu thầu
HSMT Hồ sơ mời thầu
HSDT Hồ sơ dự thầu, gồm có hồ sơ đề xuất kiến nghị về kỹ thuật và hồ sơ yêu cầu về kinh tế tài chính
HSĐXKT Hồ sơ đề xuất kiến nghị về kỹ thuật
HSĐXTC Hồ sơ yêu cầu về kinh tế tài chính
ĐKC Điều kiện chung của hợp đồng
ĐKCT Điều kiện đơn cử của hợp đồng
VND đồng Nước Ta
USD đô la Mỹ
EUR đồng tiền chung Châu Âu

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU

1. Phạm vi gói thầu và thời gian thực hiện hợp đồng

1.1. Bên mời thầu quy định tại BDL phát hành bộ HSMT này để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu mua sắm hàng hóa được mô tả trong Phần 2 – Yêu cầu về phạm vi cung cấp.

1.2. Tên gói thầu; số lượng, số hiệu các phần (trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập) thuộc gói thầu quy định tại BDL.

1.3. Thời gian thực hiện hợp đồng quy định tại BDL.

2. Nguồn vốn

Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn) để sử dụng cho gói thầu được quy định tại BDL.

3. Hành vi bị cấm

3.1. Đưa, nhận, môi giới hối lộ .
3.2. Lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp phạm pháp vào hoạt động giải trí đấu thầu .
3.3. Thông thầu, gồm có những hành vi sau đây :
a ) Thỏa thuận về việc rút khỏi việc dự thầu hoặc rút đơn dự thầu được nộp trước đó để một hoặc những bên tham gia thỏa thuận hợp tác thắng thầu ;
b ) Thỏa thuận để một hoặc nhiều bên sẵn sàng chuẩn bị HSDT cho những bên tham dự thầu để một bên thắng thầu ;
c ) Thỏa thuận về việc khước từ cung ứng sản phẩm & hàng hóa, không ký hợp đồng thầu phụ hoặc những hình thức gây khó khăn vất vả khác cho những bên không tham gia thỏa thuận hợp tác .
3.4. Gian lận, gồm có những hành vi sau đây :
a ) Trình bày sai một cách cố ý hoặc làm xô lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu của một bên trong đấu thầu nhằm mục đích thu được quyền lợi kinh tế tài chính hoặc quyền lợi khác hoặc nhằm mục đích trốn tránh bất kể một nghĩa vụ và trách nhiệm nào ;
b ) Cá nhân trực tiếp nhìn nhận HSDT, thẩm định và đánh giá hiệu quả lựa chọn nhà thầu cố ý báo cáo giải trình sai hoặc cung ứng thông tin không trung thực làm xô lệch hiệu quả lựa chọn nhà thầu ;
c ) Nhà thầu cố ý cung ứng những thông tin không trung thực trong HSDT làm rơi lệch hiệu quả lựa chọn nhà thầu .
3.5. Cản trở, gồm có những hành vi sau đây :
a ) Hủy hoại, lừa dối, biến hóa, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo giải trình sai thực sự ; rình rập đe dọa, quấy rối hoặc gợi ý so với bất kể bên nào nhằm mục đích ngăn ngừa việc làm rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ, gian lận hoặc thông đồng so với cơ quan có công dụng, thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, truy thuế kiểm toán ;
b ) Các hành vi cản trở so với nhà thầu, cơ quan có thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, truy thuế kiểm toán .
3.6. Không bảo vệ công minh, minh bạch, gồm có những hành vi sau đây :
a ) Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu so với gói thầu do mình làm Bên mời thầu, Chủ góp vốn đầu tư hoặc triển khai những trách nhiệm của Bên mời thầu, Chủ góp vốn đầu tư ;
b ) Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định và đánh giá HSMT so với cùng một gói thầu ;
c ) Tham gia nhìn nhận HSDT đồng thời tham gia thẩm định và đánh giá hiệu quả lựa chọn nhà thầu so với cùng một gói thầu ;
d ) Là cá thể thuộc Bên mời thầu, Chủ góp vốn đầu tư nhưng trực tiếp tham gia quy trình lựa chọn nhà thầu hoặc tham gia tổ chuyên viên, tổ thẩm định và đánh giá hiệu quả lựa chọn nhà thầu hoặc là người đứng đầu Chủ góp vốn đầu tư, Bên mời thầu so với những gói thầu do cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh chị em ruột thay mặt đứng tên dự thầu hoặc là người đại diện thay mặt theo pháp lý của nhà thầu tham dự thầu ;
đ ) Nhà thầu tham dự thầu gói thầu shopping sản phẩm & hàng hóa do mình cung ứng dịch vụ tư vấn trước đó ;
e ) Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án Bất Động Sản do Chủ góp vốn đầu tư, Bên mời thầu là cơ quan, tổ chức triển khai nơi mình đã công tác làm việc trong thời hạn 12 tháng, kể từ khi thôi việc tại cơ quan, tổ chức triển khai đó ;
g ) Áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu không phải là hình thức đấu thầu thoáng rộng khi không đủ điều kiện kèm theo theo pháp luật của Luật đấu thầu số 43/2013 / QH13 ;
h ) Nêu nhu yếu đơn cử về thương hiệu, nguồn gốc sản phẩm & hàng hóa trong HSMT ;
i ) Chia dự án Bất Động Sản, dự trù shopping thành những gói thầu trái với lao lý của Luật đấu thầu số 43/2013 / QH13 nhằm mục đích mục tiêu chỉ định thầu hoặc hạn chế sự tham gia của những nhà thầu .
3.7. Tiết lộ, tiếp đón những tài liệu, thông tin sau đây về quy trình lựa chọn nhà thầu, trừ trường hợp pháp luật tại điểm b khoản 7 Điều 73, khoản 12 Điều 74, điểm i khoản 1 Điều 75, khoản 7 Điều 76, khoản 7 Điều 78, điểm d khoản 2 Điều 92 của Luật đấu thầu số 43/2013 / QH13 :
a ) Nội dung HSMT trước thời gian phát hành theo pháp luật ;
b ) Nội dung HSDT, sổ tay ghi chép, biên bản cuộc họp xét thầu, những quan điểm nhận xét, nhìn nhận so với từng HSDT trước khi công khai minh bạch hiệu quả lựa chọn nhà thầu ;
c ) Nội dung nhu yếu làm rõ HSDT của Bên mời thầu và vấn đáp của nhà thầu trong quy trình nhìn nhận HSDT trước khi công khai minh bạch tác dụng lựa chọn nhà thầu ;
d ) Báo cáo của Bên mời thầu, báo cáo giải trình của tổ chuyên viên, báo cáo giải trình thẩm định và đánh giá, báo cáo giải trình của nhà thầu tư vấn, báo cáo giải trình của cơ quan chuyên môn có tương quan trong quy trình lựa chọn nhà thầu trước khi công khai minh bạch hiệu quả lựa chọn nhà thầu ;
đ ) Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi được công khai minh bạch theo pháp luật ;
e ) Các tài liệu khác trong quy trình lựa chọn nhà thầu được đóng dấu mật theo pháp luật của pháp lý .
3.8. Chuyển nhượng thầu, gồm có những hành vi sau đây :
a ) Nhà thầu chuyển nhượng ủy quyền cho nhà thầu khác phần việc làm thuộc gói thầu có giá trị từ 10 % trở lên hoặc dưới 10 % nhưng trên 50 tỷ đồng ( sau khi trừ phần việc làm thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà thầu phụ ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết ;
b ) Chủ góp vốn đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận đồng ý để nhà thầu chuyển nhượng ủy quyền việc làm thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi của nhà thầu, trừ phần việc làm thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà thầu phụ đã kê khai trong hợp đồng .
3.9. Tổ chức lựa chọn nhà thầu khi nguồn vốn cho gói thầu chưa được xác lập dẫn tới thực trạng nợ đọng vốn của nhà thầu .

4. Tư cách hợp lệ của nhà thầu[16]

4.1. Có giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp, quyết định hành động xây dựng hoặc tài liệu có giá trị tương tự do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động giải trí cấp [ 17 ] ;
4.2. Hạch toán kinh tế tài chính độc lập ;
4.3. Không đang trong quy trình giải thể ; không bị Kết luận đang lâm vào thực trạng phá sản hoặc nợ không có năng lực chi trả theo lao lý của pháp lý ;

4.4. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại BDL;

4.5. Không đang trong thời hạn bị cấm tham gia hoạt động giải trí đấu thầu theo pháp luật của pháp lý về đấu thầu ;

4.6. Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại BDL.

5. Tính hợp lệ của hàng hóa, dịch vụ liên quan

5.1. Tất cả những sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ tương quan được coi là hợp lệ nếu có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp .
5.2. Thuật ngữ “ sản phẩm & hàng hóa ” được hiểu gồm có máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, nguyên vật liệu, vật tư, vật tư, phụ tùng ; hàng tiêu dùng ; vật tư y tế dùng cho những cơ sở y tế .
Thuật ngữ “ nguồn gốc ” được hiểu là nước hoặc vùng chủ quyền lãnh thổ nơi sản xuất ra hàng loạt sản phẩm & hàng hóa hoặc nơi triển khai quy trình chế biến cơ bản ở đầu cuối so với sản phẩm & hàng hóa trong trường hợp có nhiều nước hoặc vùng chủ quyền lãnh thổ tham gia vào quy trình sản xuất ra sản phẩm & hàng hóa đó .
Thuật ngữ “ những dịch vụ tương quan ” gồm có những dịch vụ như Bảo hành, bảo dưỡng, trùng tu, bảo trì, sửa chữa thay thế, cung ứng phụ tùng hoặc phân phối những dịch vụ sau bán hàng khác như đào tạo và giảng dạy, chuyển giao công nghệ tiên tiến …

5.3. Để chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa và dịch vụ liên quan theo quy định tại Mục 5.1 CDNT, nhà thầu cần nêu rõ xuất xứ của hàng hóa, ký mã hiệu, nhãn mác của hàng hóa và các tài liệu kèm theo để chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa theo quy định tại BDL.

6. Nội dung của HSMT

6.1. HSMT gồm có những Phần 1, 2, 3 và cùng với tài liệu sửa đổi HSMT theo pháp luật tại Mục 8 CDNT ( nếu có ), trong đó đơn cử gồm có những nội dung sau đây :
Phần 1. Thủ tục đấu thầu :
– Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu ;
– Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu ;
– Chương III. Tiêu chuẩn nhìn nhận HSDT ;
– Chương IV. Biểu mẫu dự thầu .
Phần 2. Yêu cầu về khoanh vùng phạm vi cung ứng :
– Chương V. Phạm vi cung ứng .
Phần 3. Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng :
– Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng ;
– Chương VII. Điều kiện đơn cử của hợp đồng ;
– Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng .
6.2. Thư mời thầu / thông tin mời thầu do Bên mời thầu phát hành hoặc cung ứng không phải là một phần của HSMT .
6.3. Bên mời thầu sẽ không chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng chuẩn, hoàn hảo của HSMT, tài liệu lý giải làm rõ HSMT, biên bản hội nghị tiền đấu thầu ( nếu có ) hay những tài liệu sửa đổi HSMT theo pháp luật tại Mục 8 CDNT nếu những tài liệu này không được phân phối bởi Bên mời thầu. Các tài liệu do nhà thầu nhận được nếu có xích míc về nội dung thì tài liệu do Bên mời thầu phát hành sẽ có ý nghĩa quyết định hành động .
6.4. Nhà thầu phải nghiên cứu và điều tra mọi thông tin hướng dẫn, biểu mẫu, nhu yếu về khoanh vùng phạm vi phân phối và những nhu yếu khác trong HSMT để sẵn sàng chuẩn bị lập HSDT của mình gồm có toàn bộ thông tin hay tài liệu theo nhu yếu của HSMT .

7. Làm rõ HSMT

7.1. Trong trường hợp cần làm rõ HSMT, nhà thầu phải gửi văn bản đề nghị làm rõ đến Bên mời thầu hoặc đặt câu hỏi trong hội nghị tiền đấu thầu (nếu có). Khi Bên mời thầu nhận được đề nghị làm rõ HSMT của nhà thầu trước thời điểm đóng thầu tối thiểu một số ngày theo quy định tại BDL, Bên mời thầu phải có văn bản trả lời tất cả các yêu cầu làm rõ HSMT. Bên mời thầu sẽ gửi văn bản làm rõ HSMT cho nhà thầu có yêu cầu làm rõ HSMT và tất cả nhà thầu khác đã nhận HSMT từ Bên mời thầu, trong đó mô tả nội dung yêu cầu làm rõ nhưng không nêu tên nhà thầu đề nghị làm rõ. Trường hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi HSMT thì Bên mời thầu phải tiến hành sửa đổi HSMT theo thủ tục quy định tại Mục 8 và Mục 22.2 CDNT.

7.2. Trong trường hợp thiết yếu, Bên mời thầu tổ chức triển khai hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi về những nội dung trong HSMT mà những nhà thầu thấy chưa rõ. Nội dung trao đổi sẽ được Bên mời thầu ghi lại thành biên bản và lập thành văn bản làm rõ HSMT, gửi cho tổng thể nhà thầu đã mua hoặc nhận HSMT từ Bên mời thầu. Trong trường hợp HSMT cần phải được sửa đổi sau khi tổ chức triển khai hội nghị tiền đấu thầu, Bên mời thầu sẽ phát hành văn bản sửa đổi HSMT như lao lý tại Mục 8 CDNT, biên bản hội nghị tiền đấu thầu không phải là văn bản sửa đổi HSMT. Việc không tham gia hội nghị tiền đấu thầu không phải là nguyên do để loại nhà thầu .

8. Sửa đổi HSMT

8.1. Việc sửa đổi HSMT được thực thi trước thời gian đóng thầu trải qua việc phát hành văn bản sửa đổi HSMT .
8.2. Văn bản sửa đổi HSMT được coi là một phần của HSMT và phải được thông tin bằng văn bản tới toàn bộ những nhà thầu đã nhận HSMT từ Bên mời thầu .

8.3. Thời gian gửi văn bản sửa đổi HSMT đến các nhà thầu đã nhận HSMT từ Bên mời thầu theo thời gian quy định tại BDL. Nhằm giúp các nhà thầu có đủ thời gian hợp lý để sửa đổi HSDT, Bên mời thầu có thể quyết định gia hạn thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 22.2 CDNT. Nhà thầu phải thông báo bằng văn bản cho Bên mời thầu là đã nhận được tài liệu sửa đổi đó bằng một trong các cách sau: gửi văn bản trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail.

9. Chi phí dự thầu

Nhà thầu phải chịu mọi ngân sách tương quan đến việc sẵn sàng chuẩn bị và nộp HSDT. Trong mọi trường hợp, Bên mời thầu sẽ không phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những ngân sách tương quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu .

10. Ngôn ngữ của HSDT

HSDT cũng như tất cả các thư từ và tài liệu liên quan đến HSDT trao đổi giữa nhà thầu với Bên mời thầu được viết bằng ngôn ngữ quy định tại BDL.

11. Thành phần  của HSDT

HSDT gồm có HSĐXKT và HSĐXTC, trong đó :
11.1. HSĐXKT phải gồm có hồ sơ về hành chính, pháp lý, hồ sơ về năng lượng và kinh nghiệm tay nghề, đề xuất kiến nghị về kỹ thuật của nhà thầu theo nhu yếu của HSMT. Cụ thể như sau :
a ) Đơn dự thầu thuộc HSĐXKT theo pháp luật tại Mục 12 CDNT ;

b) Thỏa thuận liên danh đối với trường hợp nhà thầu liên danh theo Mẫu số 03 Chương IV  Biểu mẫu dự thầu;

c ) Bảo đảm dự thầu theo pháp luật tại Mục 19 CDNT ;
d ) Tài liệu chứng tỏ tư cách hợp lệ của nhà thầu theo lao lý tại Mục 4 CDNT ;
đ ) Tài liệu chứng tỏ tư cách hợp lệ của người ký đơn dự thầu theo lao lý tại Mục 20.3 CDNT ;
e ) Tài liệu chứng tỏ năng lượng và kinh nghiệm tay nghề của nhà thầu theo lao lý tại Mục 17 CDNT ;
g ) Đề xuất về kỹ thuật và tài liệu chứng tỏ sự tương thích của sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ tương quan theo lao lý tại Mục 16 CDNT .
11.2. HSĐXTC phải gồm có những thành phần sau đây :
a ) Đơn dự thầu thuộc HSĐXTC theo lao lý tại Mục 12 CDNT ;
b ) Đề xuất về kinh tế tài chính và những bảng biểu được ghi vừa đủ thông tin theo pháp luật tại Mục 12 và Mục 14 CDNT .
11.3. Đề xuất giải pháp kỹ thuật thay thế sửa chữa trong HSDT theo lao lý tại Mục 13 CDNT, kèm theo yêu cầu về kinh tế tài chính tương quan đến giải pháp kỹ thuật sửa chữa thay thế ( nếu có ) ;

11.4. Các nội dung khác theo quy định tại BDL.

12. Đơn dự thầu và các bảng biểu 

Đơn dự thầu thuộc HSĐXKT, đơn dự thầu thuộc HSĐXTC và những bảng biểu tương ứng theo mẫu pháp luật tại Chương IV – Biểu mẫu dự thầu .

13. Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT

13.1. Trường hợp HSMT có quy định tại BDL về việc nhà thầu có thể đề xuất phương án kỹ thuật thay thế thì phương án kỹ thuật thay thế đó mới được xem xét.

13.2. Phương án kỹ thuật thay thế chỉ được xem xét khi phương án chính được đánh giá là đáp ứng yêu cầu và nhà thầu được xếp hạng thứ nhất. Trong trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin cần thiết để Bên mời thầu có thể đánh giá phương án kỹ thuật thay thế, bao gồm: thuyết minh, bản vẽ, thông số kỹ thuật, tiến độ cung cấp và các thông tin liên quan khác. Việc đánh giá đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT thực hiện theo quy định tại Mục 6 Chương III  Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.

14. Giá dự thầu và giảm giá

14.1. Giá dự thầu là giá do nhà thầu ghi trong đơn dự thầu thuộc HSĐXTC, bao gồm toàn bộ các chi phí (chưa tính giảm giá) để thực hiện gói thầu theo yêu cầu quy định tại Phần 2  Yêu cầu về phạm vi cung cấp.

14.2. Nhà thầu phải nộp HSDT cho hàng loạt việc làm được diễn đạt trong Mục 1.1 CDNT và ghi đơn giá dự thầu, thành tiền cho toàn bộ những việc làm nêu trong những cột “ Danh mục sản phẩm & hàng hóa ”, “ Mô tả dịch vụ ” theo những mẫu tương ứng pháp luật tại Chương IV – Biểu mẫu dự thầu .

Trường hợp tại cột “đơn giá dự thầu” và cột “thành tiền” nhà thầu không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của hàng hóa, dịch vụ này vào các hàng hóa, dịch vụ khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT và không được Chủ đầu tư thanh toán trong quá trình thực hiện hợp đồng. Trong mỗi bảng giá, nhà thầu phải chào theo quy định tại BDL.

14.3. Trường hợp nhà thầu có yêu cầu giảm giá thì hoàn toàn có thể ghi trực tiếp vào đơn dự thầu hoặc đề xuất kiến nghị riêng trong thư giảm giá. Trường hợp giảm giá, nhà thầu phải nêu rõ nội dung và phương pháp giảm giá vào những khuôn khổ đơn cử nêu trong cột “ Danh mục sản phẩm & hàng hóa ”, “ Mô tả dịch vụ ”. Trường hợp không nêu rõ phương pháp giảm giá thì được hiểu là giảm đều theo tỷ suất cho toàn bộ khuôn khổ nêu trong cột “ Danh mục sản phẩm & hàng hóa ”, “ Mô tả dịch vụ ”. Trường hợp có thư giảm giá thì thư giảm giá hoàn toàn có thể để cùng trong HSĐXTC hoặc nộp riêng tuy nhiên phải bảo vệ Bên mời thầu nhận được trước thời gian đóng thầu. Trường hợp thư giảm giá nộp riêng thì thực thi như pháp luật tại Mục 21.2 và Mục 21.3 CDNT. Thư giảm giá sẽ được Bên mời thầu dữ gìn và bảo vệ như một phần của HSDT và được mở đồng thời cùng HSĐXTC của nhà thầu .
14.4. Nhà thầu phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về giá dự thầu để thực thi hoàn thành xong những việc làm theo đúng nhu yếu của HSMT, trường hợp nhà thầu có đơn giá không bình thường, Bên mời thầu hoàn toàn có thể nhu yếu nhà thầu làm rõ về cơ cấu tổ chức đơn giá đó của nhà thầu theo lao lý tại Mục 26 CDNT .
Giá dự thầu của nhà thầu phải gồm có hàng loạt những khoản thuế, phí, lệ phí ( nếu có ) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời gian 28 ngày trước ngày có thời gian đóng thầu theo pháp luật. Trường hợp nhà thầu công bố giá dự thầu không gồm có thuế, phí, lệ phí ( nếu có ) thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại .

14.5. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho phép dự thầu theo từng phần như quy định tại BDL thì nhà thầu có thể dự thầu một hoặc nhiều phần của gói thầu. Nhà thầu phải dự thầu đầy đủ các hạng mục trong phần mà mình tham dự. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá, phải nêu rõ cách thức và giá trị giảm giá cụ thể cho từng phần theo Mục 14.3 CDNT.

14.6. Trường hợp nhà thầu phát hiện khối lượng của các hạng mục công việc nêu trong cột “Danh mục hàng hóa”, “Mô tả dịch vụ” chưa chính xác so với thiết kế hoặc yêu cầu nêu tại Mục 1 Phần 2  Yêu cầu phạm vi cung cấp, nhà thầu có thể thông báo cho Bên mời thầu và lập một bảng chào giá riêng cho phần khối lượng sai khác này để Bên mời thầu xem xét. Nhà thầu không được tính toán phần khối lượng sai khác này vào giá dự thầu.

15. Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán

Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán quy định tại BDL.

16. Tài liệu chứng minh  sự phù hợp của hàng hóa, dịch vụ liên quan

16.1. Để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan so với yêu cầu của HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu là một phần của HSDT để chứng minh rằng hàng hóa mà nhà thầu cung cấp đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật quy định tại Chương V  Phạm vi cung cấp.

16.2. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan có thể là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ so với yêu cầu của HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy định tại Chương V  Phạm vi cung cấp.

16.3. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ danh mục, giá cả phụ tùng thay thế, dụng cụ chuyên dụng… cần thiết để bảo đảm sự vận hành đúng quy cách và liên tục của hàng hóa trong thời hạn quy định tại BDL sau khi hàng hóa được đưa vào sử dụng.

16.4. Tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng như các tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc số catalô do Bên mời thầu quy định tại Chương V  Phạm vi cung cấp chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, catalô khác miễn là nhà thầu  chứng minh cho Bên mời thầu thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo đảm sự tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định tại Chương V  Phạm vi cung cấp. 

17. Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu

17.1. Nhà thầu phải ghi thông tin cần thiết vào các mẫu trong Chương IV – Biểu mẫu dự thầu để chứng minh năng lực và kinh nghiệm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Chương III  Tiêu chuẩn đánh giá HSDT. Nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu gốc để phục vụ việc xác minh khi có yêu cầu của Bên mời thầu. Trường hợp gói thầu đã áp dụng sơ tuyển, khi nộp HSDT nếu nhà thầu có sự thay đổi về năng lực và kinh nghiệm so với thông tin kê khai trong hồ sơ dự sơ tuyển đã được đánh giá thì nhà thầu phải cập nhật lại năng lực và kinh nghiệm của mình; trường hợp năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu không có sự thay đổi thì nhà thầu phải có cam kết bằng văn bản về việc vẫn đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu.

17.2. Các tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà thầu nếu được trúng thầu theo quy định tại BDL.

18. Thời hạn có hiệu lực của HSDT

18.1. HSDT bao gồm HSĐXKT và HSĐXTC phải có hiệu lực không ngắn hơn thời hạn quy định tại BDL. HSĐXKT hoặc HSĐXTC nào có thời hạn hiệu lực ngắn hơn quy định sẽ không được tiếp tục xem xét, đánh giá.

18.2. Trong trường hợp thiết yếu, trước khi hết thời hạn hiệu lực hiện hành của HSDT, Bên mời thầu hoàn toàn có thể ý kiến đề nghị những nhà thầu gia hạn hiệu lực thực thi hiện hành của HSDT ( gia hạn hiệu lực hiện hành của cả HSĐXKT và HSĐXTC ), đồng thời nhu yếu nhà thầu gia hạn tương ứng thời hạn có hiệu lực hiện hành của bảo vệ dự thầu ( bằng thời hạn có hiệu lực thực thi hiện hành của HSDT sau khi gia hạn cộng thêm 30 ngày ). Nếu nhà thầu không đồng ý việc gia hạn hiệu lực thực thi hiện hành của HSDT thì HSDT của nhà thầu không được xem xét tiếp và nhà thầu sẽ được nhận lại bảo vệ dự thầu. Nhà thầu gật đầu ý kiến đề nghị gia hạn không được phép đổi khác bất kể nội dung nào của HSDT. Việc đề xuất gia hạn và chấp thuận đồng ý hoặc không chấp thuận đồng ý gia hạn phải được bộc lộ bằng văn bản .

19. Bảo đảm dự thầu

19.1. Khi tham dự thầu, nhà thầu phải triển khai giải pháp bảo vệ dự thầu trước thời gian đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng nhà nước hoặc tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hoạt động giải trí hợp pháp tại Nước Ta phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc ( so với trường hợp đặt cọc ) như pháp luật tại Mục 19.2 CDNT. Trường hợp sử dụng thư bảo lãnh thì thư bảo lãnh đó phải theo Mẫu số 04 ( a ) hoặc Mẫu số 04 ( b ) Chương IV – Biểu mẫu dự thầu hoặc theo một hình thức khác tựa như nhưng phải gồm có khá đầy đủ những nội dung cơ bản của bảo lãnh dự thầu. Trường hợp HSDT được gia hạn hiệu lực hiện hành theo pháp luật tại Mục 18.2 CDNT thì hiệu lực thực thi hiện hành của bảo vệ dự thầu cũng phải được gia hạn tương ứng .
Trường hợp liên danh thì phải thực thi giải pháp bảo vệ dự thầu theo một trong hai cách sau :
a ) Từng thành viên trong liên danh sẽ triển khai riêng rẽ bảo vệ dự thầu nhưng bảo vệ tổng giá trị không thấp hơn mức nhu yếu pháp luật tại Mục 19.2 CDNT ; nếu bảo vệ dự thầu của một thành viên trong liên danh được xác lập là không hợp lệ thì HSDT của liên danh đó sẽ không được xem xét, nhìn nhận tiếp. Nếu bất kể thành viên nào trong liên danh vi phạm pháp luật của pháp lý dẫn đến không được hoàn trả bảo vệ dự thầu theo lao lý tại Mục 19.5 CDNT thì bảo vệ dự thầu của tổng thể thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả .
b ) Các thành viên trong liên danh thỏa thuận hợp tác để một thành viên chịu nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai giải pháp bảo vệ dự thầu cho thành viên liên danh đó và cho thành viên khác trong liên danh. Trong trường hợp này, bảo vệ dự thầu hoàn toàn có thể gồm có tên của liên danh hoặc tên của thành viên chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi giải pháp bảo vệ dự thầu cho cả liên danh nhưng bảo vệ tổng giá trị không thấp hơn mức nhu yếu pháp luật tại Mục 19.2 CDNT. Nếu bất kể thành viên nào trong liên danh vi phạm pháp luật của pháp lý dẫn đến không được hoàn trả bảo vệ dự thầu theo pháp luật tại Mục 19.5 CDNT thì bảo vệ dự thầu sẽ không được hoàn trả .

19.2. Giá trị, đồng tiền và thời gian hiệu lực của bảo đảm dự thầu theo quy định tại BDL.

19.3. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong những trường hợp sau đây : có giá trị thấp hơn, thời hạn hiệu lực hiện hành ngắn hơn so với nhu yếu lao lý tại Mục 19.2 CDNT, không đúng tên Bên mời thầu ( đơn vị chức năng thụ hưởng ), không phải là bản gốc và không có chữ ký hợp lệ hoặc có kèm theo điều kiện kèm theo gây bất lợi cho Bên mời thầu .

19.4. Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu trong thời hạn tối đa theo quy định tại BDL, kể từ ngày thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu. Đối với nhà thầu được lựa chọn, bảo đảm dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa sau khi nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng.

19.5. Bảo đảm dự thầu không được hoàn trả trong những trường hợp sau đây :
a ) Nhà thầu rút HSDT ( gồm có HSĐXKT hoặc HSĐXTC ) sau thời gian đóng thầu và trong thời hạn có hiệu lực hiện hành của HSDT ;
b ) Nhà thầu vi phạm pháp lý về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo pháp luật tại điểm d Mục 41.1 CDNT ;
c ) Nhà thầu không thực thi giải pháp bảo vệ thực thi hợp đồng theo pháp luật tại Mục 43 CDNT ;
d ) Nhà thầu không thực thi hoặc khước từ triển khai thương thảo hợp đồng trong thời hạn 5 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được thông tin mời đến thương thảo hợp đồng của Bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng ;
đ ) Nhà thầu không thực thi hoặc phủ nhận thực thi triển khai xong, ký kết hợp đồng trong thời hạn lao lý tại Thông báo đồng ý chấp thuận HSDT và trao hợp đồng của Bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng .

20. Quy cách HSDT và chữ ký trong HSDT

20.1. Nhà thầu phải chuẩn bị HSDT bao gồm: 1 bản gốc HSĐXKT, 1 bản gốc HSĐXTC theo quy định tại Mục 11 CDNT và một số bản chụp HSĐXKT,  HSĐXTC theo số lượng quy định tại BDL. Trên trang bìa của các hồ sơ phải ghi rõ “BẢN GỐC HSĐXKT”, “BẢN GỐC HSĐXTC”, “BẢN CHỤP HSĐXKT”, “BẢN CHỤP HSĐXTC”.

Trường hợp có sửa đổi, thay thế HSĐXKT, HSĐXTC thì nhà thầu phải chuẩn bị 1 bản gốc và một số bản chụp hồ sơ theo số lượng quy định tại BDL. Trên trang bìa của các hồ sơ phải ghi rõ “BẢN GỐC HSĐXKT SỬA ĐỔI”, “BẢN CHỤP HSĐXKT SỬA ĐỔI”, “BẢN GỐC HSĐXTC SỬA ĐỔI”, “BẢN CHỤP HSĐXTC SỬA ĐỔI”, “BẢN GỐC HSĐXKT THAY THẾ”, “BẢN CHỤP HSĐXKT THAY THẾ”, “BẢN GỐC HSĐXTC THAY THẾ”, “BẢN CHỤP HSĐXTC THAY THẾ”.

Trường hợp có phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT theo quy định tại Mục 13 CDNT thì nhà thầu phải chuẩn bị 1 bản gốc và một số bản chụp hồ sơ theo số lượng quy định tại BDL. Trên trang bìa của các hồ sơ phải ghi rõ “BẢN GỐC ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THAY THẾ”, “BẢN CHỤP ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THAY THẾ”.

20.2. Nhà thầu phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính thống nhất giữa bản gốc và bản chụp. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp nhưng không làm đổi khác thứ tự xếp hạng nhà thầu thì địa thế căn cứ vào bản gốc để nhìn nhận. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp dẫn đến hiệu quả nhìn nhận trên bản gốc khác tác dụng nhìn nhận trên bản chụp, làm biến hóa thứ tự xếp hạng nhà thầu thì HSDT của nhà thầu bị loại .

20.3. Bản gốc của HSĐXKT, HSĐXTC phải được đánh máy hoặc viết bằng mực không phai, đánh số trang theo thứ tự liên tục. Đơn dự thầu, thư giảm giá (nếu có), các văn bản bổ sung, làm rõ HSDT, bảng giá và các biểu mẫu khác tại Chương IV  Biểu mẫu dự thầu phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu hoặc người được ủy quyền hợp pháp ký tên và đóng dấu (nếu có),  trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương IV – Biểu mẫu dự thầu hoặc bản chụp Điều lệ công ty, Quyết định thành lập chi nhánh được chứng thực hoặc các tài liệu khác chứng minh thẩm quyền của người được ủy quyền và được nộp cùng với HSDT.

20.4. Trường hợp là nhà thầu liên danh thì HSDT phải có chữ ký của đại diện thay mặt hợp pháp của toàn bộ những thành viên liên danh hoặc thành viên đại diện thay mặt nhà thầu liên danh theo thỏa thuận hợp tác liên danh. Để bảo vệ toàn bộ những thành viên của liên danh đều bị ràng buộc về pháp lý, văn bản thỏa thuận hợp tác liên danh phải có chữ ký của những đại diện thay mặt hợp pháp của toàn bộ những thành viên trong liên danh .
20.5. Những chữ được ghi thêm, ghi chèn vào giữa những dòng, những chữ bị tẩy xóa hoặc viết đè lên sẽ chỉ được coi là hợp lệ nếu có chữ ký ở bên cạnh hoặc tại trang đó của người ký đơn dự thầu .

21. Niêm phong và ghi bên ngoài HSDT

21.1. Túi đựng HSĐXKT gồm có bản gốc và những bản chụp HSĐXKT, bên ngoài phải ghi rõ ” HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT “. Túi đựng HSĐXTC gồm có bản gốc và những bản chụp HSĐXTC, bên ngoài phải ghi rõ ” HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH ” .
Trường hợp nhà thầu có sửa đổi, sửa chữa thay thế HSĐXKT, HSĐXTC thì hồ sơ sửa đổi, sửa chữa thay thế ( gồm có bản gốc và những bản chụp ) phải được đựng trong những túi riêng không liên quan gì đến nhau với túi đựng HSĐXKT và túi đựng HSĐXTC, bên ngoài phải ghi rõ “ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT SỬA ĐỔI ”, “ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT THAY THẾ ”, “ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH SỬA ĐỔI ”, “ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH THAY THẾ ” .
Trường hợp nhà thầu có đề xuất kiến nghị giải pháp kỹ thuật thay thế sửa chữa thì hàng loạt giải pháp kỹ thuật thay thế sửa chữa, gồm có cả yêu cầu về kỹ thuật và yêu cầu về kinh tế tài chính phải được đựng trong trong những túi riêng không liên quan gì đến nhau với túi đựng HSĐXKT và túi đựng HSĐXTC, bên ngoài phải ghi rõ “ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THAY THẾ ” .
Các túi đựng : HSĐXKT, HSĐXTC ; HSĐXKT sửa đổi, HSĐXKT sửa chữa thay thế, HSĐXTC sửa đổi, HSĐXTC thay thế sửa chữa ( nếu có ) ; đề xuất kiến nghị giải pháp kỹ thuật sửa chữa thay thế ( nếu có ) phải được niêm phong. Cách niêm phong theo pháp luật riêng của nhà thầu .
21.2. Trên những túi đựng hồ sơ phải :
a ) Ghi tên và địa chỉ của nhà thầu ;
b ) Ghi tên người nhận là tên Bên mời thầu theo địa chỉ pháp luật tại Mục 22.1 CDNT ;
c ) Ghi tên gói thầu theo pháp luật tại Mục 1.2 CDNT ;
d ) Ghi dòng chữ cảnh báo nhắc nhở : “ không được mở trước thời gian mở HSĐXKT ” theo pháp luật tại Mục 32.1 CDNT so với túi đựng HSĐXKT và túi đựng HSĐXKT sửa đổi, HSĐXKT thay thế sửa chữa ( nếu có ) ; “ không được mở trước thời gian mở HSĐXTC ” so với túi đựng HSĐXTC và túi đựng HSĐXTC sửa đổi, HSĐXTC thay thế sửa chữa ( nếu có ) .
21.3. Nhà thầu phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không tuân theo pháp luật của HSMT này như không niêm phong hoặc làm mất niêm phong HSDT trong quy trình chuyển đến Bên mời thầu, không ghi đúng những thông tin trên túi đựng HSDT theo hướng dẫn pháp luật tại Mục 21.1 và Mục 21.2 CDNT. Bên mời thầu sẽ không chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính bảo mật thông tin thông tin của HSDT nếu nhà thầu không triển khai đúng lao lý nêu trên .

22. Thời điểm đóng thầu

22.1. Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi HSDT đến địa chỉ của Bên mời thầu nhưng phải bảo đảm Bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu theo quy định tại BDL. Bên mời thầu tiếp nhận HSDT của tất cả các nhà thầu nộp HSDT trước thời điểm đóng thầu, kể cả trường hợp nhà thầu tham dự thầu chưa mua hoặc chưa nhận HSMT từ Bên mời thầu. Trường hợp chưa mua HSMT thì nhà thầu phải trả cho Bên mời thầu một khoản tiền bằng giá bán HSMT trước khi HSDT được tiếp nhận.

22.2. Bên mời thầu hoàn toàn có thể gia hạn thời gian đóng thầu bằng cách sửa đổi HSMT theo Mục 8 CDNT. Khi gia hạn thời gian đóng thầu, mọi nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên mời thầu và nhà thầu theo thời gian đóng thầu trước đó sẽ được biến hóa theo thời gian đóng thầu mới được gia hạn .

23. HSDT nộp muộn

Bên mời thầu sẽ không xem xét bất kể HSDT nào được nộp sau thời gian đóng thầu. Bất kỳ HSDT nào mà Bên mời thầu nhận được sau thời gian đóng thầu sẽ bị công bố là HSDT nộp muộn, bị loại và được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu .

24. Rút, thay thế và sửa đổi HSDT 

24.1. Sau khi nộp HSDT, nhà thầu hoàn toàn có thể sửa đổi, sửa chữa thay thế hoặc rút HSDT bằng cách gửi văn bản thông tin có chữ ký của người đại diện thay mặt hợp pháp của nhà thầu, trường hợp chuyển nhượng ủy quyền thì phải gửi kèm giấy ủy quyền theo lao lý tại Mục 20.3 CDNT. Hồ sơ sửa đổi hoặc sửa chữa thay thế HSDT phải được gửi kèm với văn bản thông tin việc sửa đổi, thay thế sửa chữa và phải bảo vệ những điều kiện kèm theo sau :
a ) Được nhà thầu chuẩn bị sẵn sàng và nộp cho Bên mời thầu theo lao lý tại Mục 20 và Mục 21 CDNT, trên túi đựng văn bản thông tin phải ghi rõ “ SỬA ĐỔI HSĐXKT ” hoặc “ SỬA ĐỔI HSĐXTC ” hoặc “ THAY THẾ HSĐXKT ” hoặc “ THAY THẾ HSĐXTC ” hoặc “ RÚT HSDT ” ;
b ) Được Bên mời thầu đảm nhiệm trước thời gian đóng thầu theo pháp luật tại Mục 22 CDNT .
24.2. HSDT mà nhà thầu nhu yếu rút lại theo lao lý tại Mục 24.1 CDNT sẽ được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu .
24.3. Nhà thầu không được sửa đổi, sửa chữa thay thế hoặc rút HSDT sau thời gian đóng thầu cho đến khi hết hạn hiệu lực hiện hành của HSDT mà nhà thầu đã ghi trong đơn dự thầu hoặc đến khi hết hạn hiệu lực thực thi hiện hành đã gia hạn của HSDT .

25. Bảo mật

25.1. tin tức tương quan đến việc nhìn nhận HSDT và đề xuất trao hợp đồng phải được giữ bí hiểm và không được phép bật mý cho những nhà thầu hay bất kể người nào không có tương quan chính thức đến quy trình lựa chọn nhà thầu cho đến khi công khai minh bạch tác dụng lựa chọn nhà thầu. Trong mọi trường hợp không được bật mý thông tin trong HSDT của nhà thầu này cho nhà thầu khác, trừ thông tin được công khai minh bạch khi mở HSĐXKT, HSĐXTC .
25.2. Trừ trường hợp làm rõ HSDT theo lao lý tại Mục 26 CDNT và thương thảo hợp đồng, nhà thầu không được phép tiếp xúc với Bên mời thầu về những yếu tố tương quan đến HSDT của mình và những yếu tố khác tương quan đến gói thầu trong suốt thời hạn từ khi mở HSĐXKT cho đến khi công khai minh bạch tác dụng lựa chọn nhà thầu .

26. Làm rõ HSDT

26.1. Sau khi mở HSĐXKT, HSĐXTC, nhà thầu có nghĩa vụ và trách nhiệm làm rõ HSĐXKT, HSĐXTC theo nhu yếu của Bên mời thầu. Tất cả những nhu yếu làm rõ của Bên mời thầu và phản hồi của nhà thầu phải được thực thi bằng văn bản. Trường hợp HSĐXKT của nhà thầu thiếu tài liệu chứng tỏ tư cách hợp lệ, năng lượng và kinh nghiệm tay nghề ( trong đó gồm có cả giấy phép bán hàng của nhà phân phối hoặc giấy ghi nhận quan hệ đối tác chiến lược hoặc tài liệu khác có giá trị tương tự, nếu HSMT có pháp luật ) thì Bên mời thầu nhu yếu nhà thầu làm rõ, bổ trợ tài liệu để chứng tỏ tư cách hợp lệ, năng lượng và kinh nghiệm tay nghề. Đối với những nội dung đề xuất kiến nghị về kỹ thuật, kinh tế tài chính nêu trong HSĐXKT và HSĐXTC của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo vệ nguyên tắc không làm đổi khác thực chất của nhà thầu tham dự thầu, không làm đổi khác nội dung cơ bản của HSDT đã nộp, không đổi khác giá dự thầu. Nhà thầu phải thông tin cho Bên mời thầu về việc đã nhận được văn bản nhu yếu làm rõ HSDT bằng một trong những cách sau : gửi văn bản trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail .
26.2. Việc làm rõ HSDT giữa nhà thầu và Bên mời thầu được thực thi trải qua văn bản .

26.3. Trong khoảng thời gian theo quy định tại BDL, trường hợp nhà thầu phát hiện HSDT của mình thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm (trong đó bao gồm cả giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương, nếu HSMT có quy định) thì nhà thầu được phép gửi tài liệu đến Bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi như một phần của HSDT. Bên mời thầu phải thông báo bằng văn bản cho nhà thầu về việc đã nhận được các tài liệu làm rõ của nhà thầu bằng một trong những cách sau: gửi trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail.

26.4. Việc làm rõ HSDT chỉ được triển khai giữa Bên mời thầu và nhà thầu có HSDT cần phải làm rõ. Nội dung làm rõ HSDT được Bên mời thầu dữ gìn và bảo vệ như một phần của HSDT. Đối với những nội dung làm rõ ảnh hưởng tác động trực tiếp đến việc nhìn nhận tư cách hợp lệ, năng lượng, kinh nghiệm tay nghề và nhu yếu về kỹ thuật, kinh tế tài chính nếu quá thời hạn làm rõ mà nhà thầu không có văn bản làm rõ hoặc có văn bản làm rõ nhưng không phân phối được nhu yếu làm rõ của Bên mời thầu thì Bên mời thầu sẽ nhìn nhận HSDT của nhà thầu theo HSDT nộp trước thời gian đóng thầu .
26.5. Trường hợp thiết yếu, Bên mời thầu hoàn toàn có thể gửi văn bản nhu yếu nhà thầu có năng lực trúng thầu đến thao tác trực tiếp với Bên mời thầu để làm rõ HSDT. Nội dung làm rõ HSDT phải được ghi đơn cử thành biên bản. Việc làm rõ HSDT trong trường hợp này phải bảo vệ tính khách quan, minh bạch .

27. Các sai khác, đặt  điều kiện và bỏ sót nội dung

Các định nghĩa sau đây sẽ được vận dụng cho quy trình nhìn nhận HSDT :
27.1. “ Sai khác ” là những độc lạ so với nhu yếu nêu trong HSMT ;
27.2. “ Đặt điều kiện kèm theo ” là việc đặt ra những điều kiện kèm theo có tính hạn chế hoặc bộc lộ sự không đồng ý trọn vẹn so với những nhu yếu nêu trong HSMT ;
27.3. “ Bỏ sót nội dung ” là việc nhà thầu không phân phối được một phần hoặc hàng loạt thông tin hay tài liệu theo nhu yếu nêu trong HSMT .

28. Xác định tính đáp ứng của HSDT

28.1. Bên mời thầu sẽ xác lập tính cung ứng của HSDT dựa trên nội dung của HSDT theo pháp luật tại Mục 11 CDNT .
28.2. HSDT phân phối cơ bản là HSDT cung ứng những nhu yếu nêu trong HSMT mà không có những sai khác, đặt điều kiện kèm theo hoặc bỏ sót nội dung cơ bản. Sai khác, đặt điều kiện kèm theo hoặc bỏ sót nội dung cơ bản nghĩa là những điểm trong HSDT mà :
a ) nếu được gật đầu thì sẽ gây tác động ảnh hưởng đáng kể đến khoanh vùng phạm vi, chất lượng hay tính năng sử dụng của sản phẩm & hàng hóa hoặc dịch vụ tương quan ; gây hạn chế đáng kể và không thống nhất với HSMT so với quyền hạn của Chủ góp vốn đầu tư hoặc nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà thầu trong hợp đồng ;
b ) nếu được sửa lại thì sẽ gây tác động ảnh hưởng không công minh đến vị thế cạnh tranh đối đầu của nhà thầu khác có HSDT cung ứng cơ bản nhu yếu của HSMT .

28.3. Bên mời thầu phải kiểm tra các khía cạnh kỹ thuật của HSDT theo quy định tại Mục 16 và Mục 17 CDNT nhằm khẳng định rằng tất cả các yêu cầu của Phần II  Yêu cầu về phạm  vi cung cấp đã được đáp ứng và HSDT không có những sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót các nội dung cơ bản.

28.4. Nếu HSDT không cung ứng cơ bản những nhu yếu nêu trong HSMT thì HSDT đó sẽ bị loại ; không được phép sửa đổi những sai khác, đặt điều kiện kèm theo hoặc bỏ sót nội dung cơ bản trong HSDT đó nhằm mục đích làm cho nó trở thành cung ứng cơ bản HSMT .

29. Sai sót không nghiêm trọng

29.1. Với điều kiện kèm theo HSDT phân phối cơ bản nhu yếu nêu trong HSMT thì Bên mời thầu hoàn toàn có thể đồng ý những sai sót mà không phải là những sai khác, đặt điều kiện kèm theo hay bỏ sót nội dung trong HSDT .
29.2. Với điều kiện kèm theo HSDT cung ứng cơ bản HSMT, Bên mời thầu hoàn toàn có thể nhu yếu nhà thầu phân phối những thông tin hoặc tài liệu thiết yếu trong một thời hạn hài hòa và hợp lý để sửa chữa thay thế những sai sót không nghiêm trọng trong HSDT tương quan đến những nhu yếu về tài liệu. Yêu cầu phân phối những thông tin và những tài liệu để khắc phục những sai sót này không được tương quan đến bất kể góc nhìn nào của giá dự thầu. Nếu không cung ứng nhu yếu nói trên của Bên mời thầu thì HSDT của nhà thầu hoàn toàn có thể sẽ bị loại .
29.3. Với điều kiện kèm theo HSDT cung ứng cơ bản HSMT, Bên mời thầu sẽ kiểm soát và điều chỉnh những sai sót không nghiêm trọng và hoàn toàn có thể định lượng được tương quan đến giá dự thầu. Theo đó, giá dự thầu sẽ được kiểm soát và điều chỉnh để phản ánh ngân sách cho những khuôn khổ bị thiếu hoặc chưa phân phối nhu yếu ; việc kiểm soát và điều chỉnh này chỉ trọn vẹn nhằm mục đích mục tiêu so sánh những HSDT .

30. Nhà thầu phụ

30.1. Nhà thầu chính được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ kê khai theo Mẫu số 15 (a) Chương IV  Biểu mẫu dự thầu. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của nhà thầu chính. Nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá HSDT của nhà thầu chính (trừ trường hợp HSMT quy định được phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt). Bản thân nhà thầu chính phải đáp ứng các tiêu chí năng lực (không xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ).

Trường hợp trong HSDT, nếu nhà thầu chính không yêu cầu sử dụng nhà thầu phụ cho một việc làm đơn cử hoặc không dự kiến những việc làm sẽ sử dụng nhà thầu phụ thì được hiểu là nhà thầu chính có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi hàng loạt những việc làm thuộc gói thầu. Trường hợp trong quy trình thực thi hợp đồng, nếu phát hiện việc sử dụng nhà thầu phụ thì nhà thầu chính sẽ được coi là vi phạm hành vi “ chuyển nhượng ủy quyền thầu ” theo lao lý tại Mục 3 CDNT .
30.2. Nhà thầu chính không được sử dụng nhà thầu phụ cho việc làm khác ngoài việc làm đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong HSDT ; việc sửa chữa thay thế, bổ trợ nhà thầu phụ ngoài list những nhà thầu phụ đã nêu trong HSDT chỉ được thực thi khi có nguyên do xác đáng, hài hòa và hợp lý và được Chủ góp vốn đầu tư chấp thuận đồng ý ; trường hợp sử dụng nhà thầu phụ cho việc làm khác ngoài việc làm đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ, ngoài list những nhà thầu phụ đã nêu trong HSDT mà chưa được Chủ góp vốn đầu tư đồng ý chấp thuận được coi là hành vi “ chuyển nhượng ủy quyền thầu ” .

30.3. Chủ đầu tư có thể cho phép nhà thầu chính sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt theo quy định tại BDL. Trong trường hợp này, nhà thầu chính phải kê khai danh sách nhà thầu phụ đặc biệt theo Mẫu số 15 (b) Chương IV  Biểu mẫu dự thầu và kê khai về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt. Bên mời thầu sẽ đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt theo tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Mục 2.3 Chương III  Tiêu chuẩn đánh giá HSDT. Trường hợp nhà thầu phụ đặc biệt không đáp ứng yêu cầu của HSMT và nhà thầu chính có năng lực, kinh nghiệm không đáp ứng yêu cầu thực hiện phần công việc đã dành cho nhà thầu phụ đặc biệt thì HSDT của nhà thầu được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu của HSMT.

31. Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu

31.1. Nguyên tắc tặng thêm :
Nhà thầu được hưởng khuyễn mãi thêm khi cung ứng sản phẩm & hàng hóa mà sản phẩm & hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ suất từ 25 % trở lên .
31.2. Việc tính khuyễn mãi thêm được triển khai trong quy trình nhìn nhận HSDT để so sánh, xếp hạng HSDT :
Hàng hóa chỉ được hưởng tặng thêm khi nhà thầu chứng tỏ được sản phẩm & hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ suất từ 25 % trở lên trong giá sản phẩm & hàng hóa. Tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của sản phẩm & hàng hóa được tính theo công thức sau đây :
D ( % ) = G * / G ( % )
Trong đó :
– G * : Là chi phí sản xuất trong nước được tính bằng giá chào của sản phẩm & hàng hóa trong HSDT trừ đi giá trị thuế và những ngân sách nhập ngoại gồm có cả phí, lệ phí ( nếu có ) ;
– G : Là giá chào của sản phẩm & hàng hóa trong HSDT trừ đi giá trị thuế ;
– D : Là tỷ suất % chi phí sản xuất trong nước của sản phẩm & hàng hóa. D ≥ 25 % thì sản phẩm & hàng hóa đó được hưởng tặng thêm theo pháp luật tại Mục này .

31.3. Cách tính ưu đãi được thực hiện theo quy định tại BDL.

31.4. Trường hợp sản phẩm & hàng hóa do những nhà thầu chào đều không thuộc đối tượng người tiêu dùng được hưởng khuyến mại thì không không thực thi nhìn nhận và xác lập giá trị khuyến mại .

32. Mở HSĐXKT

32.1. Ngoại trừ các trường hợp quy định tại Mục 23 và Mục 24 CDNT, Bên mời thầu phải mở công khai và đọc to, rõ các thông tin theo quy định tại Mục 32.3 CDNT của tất cả HSĐXKT thuộc HSDT đã nhận được trước thời điểm đóng thầu. Việc mở HSĐXKT phải được tiến hành công khai theo thời gian và địa điểm quy định tại BDL trước sự chứng kiến của đại diện các nhà thầu tham dự lễ mở HSĐXKT và đại diện của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Việc mở HSĐXKT không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của đại diện nhà thầu tham dự thầu.

32.2. Trường hợp nhà thầu có ý kiến đề nghị rút hoặc sửa chữa thay thế HSDT thì thứ nhất Bên mời thầu sẽ mở và đọc to, rõ thông tin trong túi đựng văn bản thông tin bên ngoài có ghi chữ “ RÚT HSDT ”, túi đựng HSDT của nhà thầu có ý kiến đề nghị rút HSDT sẽ được giữ nguyên niêm phong và trả lại nguyên trạng cho nhà thầu. Bên mời thầu sẽ không đồng ý cho nhà thầu rút HSDT và vẫn mở HSĐXKT tương ứng nếu văn bản thông tin “ RÚT HSDT ” không kèm theo tài liệu chứng tỏ người ký văn bản đó là đại diện thay mặt hợp pháp của nhà thầu .
Tiếp theo, Bên mời thầu sẽ mở và đọc to, rõ thông tin trong túi đựng văn bản thông tin bên ngoài có ghi chữ “ THAY THẾ HSĐXKT ” ; HSĐXKT sẽ được thay bằng HSĐXKT thay thế sửa chữa tương ứng ; túi đựng HSĐXKT khởi đầu sẽ được giữ nguyên niêm phong và được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu. HSĐXKT sẽ không được sửa chữa thay thế nếu văn bản thông tin sửa chữa thay thế HSĐXKT không kèm theo tài liệu chứng tỏ người ký văn bản đó là đại diện thay mặt hợp pháp của nhà thầu .
Đối với những túi đựng văn bản thông tin “ SỬA ĐỔI HSĐXKT ” thì văn bản thông tin gửi kèm sẽ được mở và đọc to, rõ cùng với những HSĐXKT sửa đổi tương ứng. Bên mời thầu sẽ không đồng ý cho nhà thầu sửa đổi HSĐXKT nếu văn bản thông tin sửa đổi HSĐXKT không kèm theo tài liệu chứng tỏ người ký văn bản đó là đại diện thay mặt hợp pháp của nhà thầu. Chỉ có những HSĐXKT được mở và đọc tại buổi mở HSĐXKT mới được liên tục xem xét và nhìn nhận .
32.3. Việc mở HSĐXKT được triển khai so với từng HSĐXKT hoặc HSĐXKT thay thế sửa chữa ( nếu có ) theo thứ tự vần âm tên của nhà thầu và theo trình tự sau đây :
a ) Kiểm tra niêm phong sau đó mở những túi hồ sơ bên ngoài đề ” HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT “, “ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT SỬA ĐỔI ” ( nếu có ) hoặc “ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT THAY THẾ ” ( nếu có ) ;
b ) Mở bản gốc HSĐXKT, HSĐXKT sửa đổi ( nếu có ) hoặc HSĐXKT sửa chữa thay thế ( nếu có ) và đọc to, rõ tối thiểu những thông tin sau : tên nhà thầu, thời hạn có hiệu lực thực thi hiện hành của HSĐXKT, thời hạn thực thi hợp đồng ghi trong đơn dự thầu thuộc HSĐXKT, giá trị của bảo vệ dự thầu, thời hạn có hiệu lực hiện hành của bảo vệ dự thầu và những thông tin khác mà Bên mời thầu thấy thiết yếu ;
c ) Đọc to, rõ số lượng bản chụp HSĐXKT và những thông tin có tương quan khác, gồm có cả thông tin tương quan đến đề xuất kiến nghị giải pháp kỹ thuật thay thế sửa chữa của nhà thầu ( nếu có ) ;
d ) Đại diện của Bên mời thầu tham gia lễ mở thầu phải ký xác nhận vào bản gốc đơn dự thầu thuộc HSĐXKT, giấy uỷ quyền của người đại diện thay mặt theo pháp lý của nhà thầu ( nếu có ) ; thoả thuận liên danh ( nếu có ) ; bảo vệ dự thầu. Bên mời thầu không được vô hiệu bất kỳ HSDT nào khi mở thầu, trừ những HSDT nộp muộn theo lao lý tại Mục 23 CDNT ;
đ ) Bên mời thầu và những nhà thầu tham gia mở HSĐXKT thống nhất cách niêm phong túi hồ sơ bên ngoài đề ” HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH “, “ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH SỬA ĐỔI ”, “ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH THAY THẾ ” ; cách niêm phong do Bên mời thầu và những nhà thầu thống nhất. Sau khi niêm phong, Bên mời thầu có nghĩa vụ và trách nhiệm dữ gìn và bảo vệ những túi hồ sơ nêu trên theo chính sách quản trị hồ sơ mật cho đến khi mở HSĐXTC theo lao lý tại Mục 34 CDNT .
32.4. Bên mời thầu phải lập biên bản mở HSĐXKT trong đó gồm có những thông tin pháp luật tại Mục 32.3 CDNT. Biên bản mở HSĐXKT phải được ký xác nhận bởi đại diện thay mặt của Bên mời thầu và những nhà thầu tham gia lễ mở HSĐXKT. Việc thiếu chữ ký của nhà thầu trong biên bản sẽ không làm cho biên bản mất ý nghĩa và mất hiệu lực thực thi hiện hành. Biên bản mở HSĐXKT sẽ được gửi đến toàn bộ những nhà thầu tham dự thầu .

33. Đánh giá HSĐXKT

33.1. Bên mời thầu sẽ áp dụng các tiêu chí đánh giá liệt kê trong Mục này và phương pháp đánh giá theo quy định tại BDL để đánh giá các HSĐXKT. Không được phép sử dụng bất kỳ tiêu chí hay phương pháp đánh giá nào khác.

33.2. Kiểm tra và nhìn nhận tính hợp lệ của HSĐXKT :

a) Việc kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐXKT được thực hiện theo quy định tại Mục 1 Chương III  Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;

b ) Nhà thầu có HSĐXKT hợp lệ được xem xét, nhìn nhận tiếp về năng lượng và kinh nghiệm tay nghề .
33.3. Đánh giá về năng lượng và kinh nghiệm tay nghề :

a) Việc đánh giá về năng lực và kinh nghiệm được thực hiện theo tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Mục 2 Chương III  Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;

b ) Nhà thầu có năng lượng và kinh nghiệm tay nghề phân phối nhu yếu được xem xét, nhìn nhận tiếp về kỹ thuật .
33.4. Đánh giá về kỹ thuật :

a) Việc đánh giá về kỹ thuật được thực hiện theo tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá quy định tại Mục 3 Chương III  Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;

b) Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật được tiếp tục xem xét, đánh giá HSĐXTC theo quy định tại Mục 4 và Mục 5 Chương III  Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.

33.5. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và được cho phép dự thầu theo từng phần theo pháp luật tại Mục 14.5 CDNT thì việc nhìn nhận HSĐXKT triển khai theo lao lý tại Mục 7 Chương III – Tiêu chuẩn nhìn nhận HSDT tương ứng với phần tham dự thầu của nhà thầu .
33.6. Danh sách nhà thầu cung ứng nhu yếu về kỹ thuật sẽ được phê duyệt bằng văn bản. Bên mời thầu sẽ thông tin list những nhà thầu cung ứng nhu yếu về kỹ thuật đến toàn bộ những nhà thầu tham dự thầu, trong đó mời những nhà thầu cung ứng nhu yếu về kỹ thuật đến mở HSĐXTC, kèm theo thời hạn, khu vực mở HSĐXTC .

34. Mở HSĐXTC

34.1. Việc mở HSĐXTC được triển khai công khai minh bạch theo thời hạn và tại khu vực nêu trong văn bản thông tin list những nhà thầu cung ứng nhu yếu về kỹ thuật, trước sự tận mắt chứng kiến của đại diện thay mặt những nhà thầu tham gia lễ mở HSĐXTC và đại diện thay mặt của những cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan. Việc mở HSĐXTC không nhờ vào vào sự xuất hiện hay vắng mặt của đại diện thay mặt nhà thầu phân phối nhu yếu về kỹ thuật .
34.2. Tại lễ mở HSĐXTC, Bên mời thầu công khai minh bạch văn bản phê duyệt list nhà thầu phân phối nhu yếu về kỹ thuật, sau đó triển khai kiểm tra niêm phong của túi hồ sơ bên ngoài đề ” HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH “, “ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH SỬA ĐỔI ” hoặc “ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH THAY THẾ ” .
34.3. Trường hợp nhà thầu có ý kiến đề nghị thay thế sửa chữa HSĐXTC, Bên mời thầu sẽ mở và đọc to, rõ thông tin của túi đựng văn bản thông tin bên ngoài có ghi chữ “ THAY THẾ HSĐXTC ” ; HSĐXTC sẽ được thay bằng HSĐXTC thay thế sửa chữa tương ứng ; túi đựng HSĐXTC khởi đầu sẽ được giữ nguyên niêm phong và được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu. HSĐXTC sẽ không được sửa chữa thay thế nếu văn bản thông tin thay thế sửa chữa HSĐXTC không kèm theo tài liệu chứng tỏ người ký văn bản đó là đại diện thay mặt hợp pháp của nhà thầu .
Đối với những túi đựng văn bản thông tin “ SỬA ĐỔI HSĐXTC ” thì văn bản thông tin gửi kèm sẽ được mở và đọc to, rõ cùng với những HSĐXTC sửa đổi tương ứng. Bên mời thầu sẽ không đồng ý cho nhà thầu sửa đổi HSĐXTC nếu văn bản thông tin sửa đổi HSĐXTC không kèm theo tài liệu chứng tỏ người ký văn bản đó là đại diện thay mặt hợp pháp của nhà thầu. Chỉ có những HSĐXTC được mở và đọc tại buổi mở HSĐXTC mới được liên tục xem xét và nhìn nhận .
34.4. Việc mở HSĐXTC được thực thi so với từng HSĐXTC theo thứ tự vần âm tên của nhà thầu có tên trong list nhà thầu phân phối nhu yếu về kỹ thuật và theo trình tự sau đây :
a ) Mở bản gốc HSĐXTC, HSĐXTC sửa đổi ( nếu có ) hoặc HSĐXTC thay thế sửa chữa ( nếu có ) và đọc to, rõ tối thiểu những thông tin sau : tên nhà thầu, thời hạn có hiệu lực thực thi hiện hành của HSĐXTC, giá dự thầu trong đơn dự thầu thuộc HSĐXTC, giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự thầu, giá trị giảm giá ( nếu có ), thời hạn có hiệu lực thực thi hiện hành của HSĐXTC và những thông tin khác mà Bên mời thầu thấy thiết yếu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì còn phải đọc giá dự thầu và giá trị giảm giá ( nếu có ) cho từng phần. Chỉ những thông tin về ý kiến đề nghị giảm giá được đọc trong lễ mở HSĐXTC mới được xem xét và nhìn nhận ;
b ) Đọc to, rõ số lượng bản chụp HSĐXTC và những thông tin có tương quan khác ;
c ) Đại diện của Bên mời thầu phải ký xác nhận vào bản gốc HSĐXTC, thư giảm giá ( nếu có ). Bên mời thầu không được vô hiệu bất kể HSĐXTC nào của những nhà thầu có tên trong list nhà thầu phân phối nhu yếu về kỹ thuật khi mở HSĐXTC .
34.5. Bên mời thầu phải lập biên bản mở HSĐXTC trong đó gồm có những thông tin pháp luật tại những Mục 34.2, 34.3 và 34.4 CDNT. Biên bản mở HSĐXTC phải được ký xác nhận bởi đại diện thay mặt của Bên mời thầu và những nhà thầu tham gia lễ mở HSĐXTC. Việc thiếu chữ ký nhà thầu trong biên bản sẽ không làm cho biên bản mất ý nghĩa và mất hiệu lực thực thi hiện hành. Biên bản mở HSĐXTC sẽ được gửi đến toàn bộ những nhà thầu cung ứng nhu yếu về kỹ thuật .

35. Đánh giá HSĐXTC và xếp hạng nhà thầu

35.1. Bên mời thầu sẽ áp dụng các tiêu chí đánh giá liệt kê trong Mục này và phương pháp đánh giá theo quy định tại BDL để đánh giá các HSĐXTC. Không được phép sử dụng bất kỳ tiêu chí hay phương pháp đánh giá nào khác.

35.2. Kiểm tra và nhìn nhận tính hợp lệ của HSĐXTC :

a) Việc kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐXTC được thực hiện theo quy định tại Mục 4 Chương III  Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;

b ) Nhà thầu có HSĐXTC hợp lệ được xem xét, nhìn nhận chi tiết cụ thể HSĐXTC và xếp hạng nhà thầu .
35.3. Đánh giá chi tiết cụ thể HSĐXTC và xếp hạng nhà thầu :

a) Việc đánh giá chi tiết HSĐXTC thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương III  Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;

b) Sau khi đánh giá chi tiết HSĐXTC, Bên mời thầu lập danh sách xếp hạng nhà thầu trình Chủ đầu tư phê duyệt. Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời vào thương thảo hợp đồng. Việc xếp hạng nhà thầu thực hiện theo quy định tại BDL.

35.4. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và được cho phép dự thầu theo từng phần theo lao lý tại Mục 14.5 CDNT thì việc nhìn nhận HSĐXTC thực thi theo lao lý tại Mục 7 Chương III – Tiêu chuẩn nhìn nhận HSDT tương ứng với phần tham dự thầu của nhà thầu .

36. Thương thảo hợp đồng

36.1. Căn cứ quyết định hành động phê duyệt list xếp hạng nhà thầu, Bên mời thầu mời nhà thầu xếp hạng thứ nhất đến thương thảo hợp đồng. Việc thương thảo hợp đồng phải dựa trên cơ sở sau đây :
a ) Báo cáo nhìn nhận HSDT ;
b ) HSDT và những tài liệu làm rõ HSDT ( nếu có ) của nhà thầu ;
c ) HSMT .
36.2. Nguyên tắc thương thảo hợp đồng :
a ) Không triển khai thương thảo so với những nội dung nhà thầu đã chào thầu theo đúng nhu yếu của HSMT ;

b) Việc thương thảo hợp đồng không được làm thay đổi đơn giá dự thầu của nhà thầu sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giá trị giảm giá (nếu có). Trong quá trình đánh giá HSDT và thương thảo hợp đồng, nếu phát hiện hạng mục công việc, khối lượng mời thầu nêu trong Chương V  Phạm vi cung cấp thiếu so với hồ sơ thiết kế thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu bổ sung khối lượng công việc thiếu đó trên cơ sở đơn giá đã chào; trường hợp trong HSĐXTC chưa có đơn giá thì Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định việc áp đơn giá nêu trong dự toán đã phê duyệt đối với khối lượng công việc thiếu so với hồ sơ thiết kế hoặc đơn giá của nhà thầu khác đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật nếu đơn giá này thấp hơn đơn giá đã phê duyệt trong dự toán gói thầu;

c ) Khi thương thảo hợp đồng so với phần xô lệch thiếu, trường hợp trong HSĐXTC của nhà thầu không có đơn giá tương ứng với phần xô lệch thì phải lấy mức đơn giá dự thầu thấp nhất trong số những HSĐXTC của nhà thầu khác cung ứng nhu yếu về kỹ thuật hoặc lấy mức đơn giá trong dự trù được duyệt nếu chỉ có duy nhất nhà thầu này vượt qua bước nhìn nhận về kỹ thuật để làm cơ sở thương thảo so với xô lệch thiếu đó ; trường hợp không có dự trù gói thầu thì địa thế căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh rơi lệch .
36.3. Nội dung thương thảo hợp đồng :
a ) Thương thảo về những nội dung chưa đủ cụ thể, chưa rõ hoặc chưa tương thích, thống nhất giữa HSMT và HSĐXKT, HSĐXTC ; giữa những nội dung khác nhau trong HSĐXKT, HSĐXTC hoàn toàn có thể dẫn đến những phát sinh, tranh chấp hoặc tác động ảnh hưởng đến nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên trong quy trình triển khai hợp đồng ;
b ) Thương thảo về những rơi lệch do nhà thầu đã phát hiện và yêu cầu trong HSĐXTC ( nếu có ), gồm có cả những đề xuất kiến nghị biến hóa hoặc giải pháp kỹ thuật sửa chữa thay thế của nhà thầu nếu trong HSMT có lao lý cho phép nhà thầu chào giải pháp kỹ thuật thay thế sửa chữa ;
c ) Thương thảo về những yếu tố phát sinh trong quy trình lựa chọn nhà thầu ( nếu có ) nhằm mục đích tiềm năng triển khai xong những nội dung chi tiết cụ thể của gói thầu ;
d ) Thương thảo về những sai sót không nghiêm trọng pháp luật tại Mục 29 CDNT ;
đ ) Thương thảo về những nội dung thiết yếu khác .
36.4. Trong quy trình thương thảo hợp đồng, những bên tham gia thương thảo triển khai triển khai xong dự thảo văn bản hợp đồng ; điều kiện kèm theo đơn cử của hợp đồng, phụ lục hợp đồng gồm hạng mục cụ thể về khoanh vùng phạm vi phân phối, bảng giá, quy trình tiến độ cung ứng .
36.5. Trường hợp thương thảo không thành công xuất sắc, Bên mời thầu báo cáo giải trình Chủ góp vốn đầu tư xem xét, quyết định hành động mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo ; trường hợp thương thảo với những nhà thầu xếp hạng tiếp theo không thành công xuất sắc thì Bên mời thầu báo cáo giải trình Chủ góp vốn đầu tư xem xét, quyết định hành động hủy thầu theo lao lý tại điểm a Mục 41.1 CDNT .

37. Điều kiện xét duyệt trúng thầu

Nhà thầu được xem xét, đề xuất trúng thầu khi phân phối đủ những điều kiện kèm theo sau đây :
37.1. Có HSDT hợp lệ ;

37.2. Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 2 Chương III  Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;

37.3. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 3 Chương III  Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;

37.4. Có xô lệch thiếu không quá 10 % giá dự thầu ;

37.5. Đáp ứng điều kiện theo quy định tại BDL;

37.6. Có giá ý kiến đề nghị trúng thầu ( đã gồm có thuế, phí, lệ phí ( nếu có ) ) không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự trù của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự trù này sẽ sửa chữa thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu .

38. Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

38.1. Trong thời hạn quy định tại BDL, Bên mời thầu phải gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà thầu tham dự thầu theo đường bưu điện, fax và đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc Báo Đấu thầu theo quy định. Trong văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu phải bao gồm các nội dung sau đây:

a ) Tên gói thầu, số hiệu gói thầu ;
b ) Tên nhà thầu trúng thầu ;
c ) Địa chỉ thanh toán giao dịch hiện tại của nhà thầu trúng thầu ;
d ) Giá trúng thầu ;
đ ) Loại hợp đồng ;
e ) Thời gian triển khai hợp đồng ;
g ) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về nguyên do không được lựa chọn của từng nhà thầu .
38.2. Trường hợp hủy thầu theo lao lý tại điểm a Mục 41.1 CDNT, trong văn bản thông tin tác dụng lựa chọn nhà thầu phải nêu rõ nguyên do hủy thầu .
38.3. Sau khi thông tin hiệu quả lựa chọn nhà thầu theo pháp luật tại Mục 38.1 CDNT, nếu nhà thầu không được lựa chọn có văn bản hỏi về nguyên do không được lựa chọn thì trong thời hạn tối đa 5 ngày thao tác, kể từ ngày thông tin tác dụng lựa chọn nhà thầu Bên mời thầu phải có văn bản vấn đáp gửi cho nhà thầu .

39. Thay đổi khối lượng hàng hóa và dịch vụ

Vào thời điểm trao hợp đồng, Bên mời thầu có quyền tăng hoặc giảm khối lượng hàng hóa và dịch vụ nêu trong Chương V – Phạm vi cung cấp với điều kiện sự thay đổi đó không vượt quá tỷ lệ quy định tại BDL và không có bất kỳ thay đổi nào về đơn giá hay các điều kiện, điều khoản khác của HSDT và HSMT.

40. Thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng

Đồng thời với văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Bên mời thầu gửi thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng, bao gồm cả yêu cầu về biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, thời gian hoàn thiện, ký kết hợp đồng theo quy định tại Mẫu số 19 Chương VIII  Biểu mẫu hợp đồng cho nhà thầu trúng thầu với điều kiện nhà thầu đã được xác minh là đủ năng lực để thực hiện tốt hợp đồng. Thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng là một phần của hồ sơ hợp đồng. Trường hợp nhà thầu trúng thầu không đến hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng thì nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận lại bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm đ Mục 19.5 CDNT.

41. Hủy thầu

41.1. Bên mời thầu sẽ thông tin hủy thầu trong trường hợp sau đây :
a ) Tất cả HSDT không phân phối được những nhu yếu của HSMT ;
b ) Thay đổi tiềm năng, khoanh vùng phạm vi góp vốn đầu tư đã ghi trong HSMT ;
c ) HSMT không tuân thủ lao lý của pháp lý về đấu thầu hoặc lao lý khác của pháp lý có tương quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn không phân phối nhu yếu để triển khai gói thầu, dự án Bất Động Sản ;
d ) Có vật chứng về việc đưa, nhận, môi giới hối lộ, thông thầu, gian lận, tận dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp lý vào hoạt động giải trí đấu thầu dẫn đến làm xô lệch tác dụng lựa chọn nhà thầu .
41.2. Tổ chức, cá thể vi phạm lao lý pháp lý về đấu thầu dẫn đến hủy thầu theo pháp luật tại điểm c và điểm d Mục 41.1 CDNT phải đền bù ngân sách cho những bên tương quan và bị giải quyết và xử lý theo lao lý của pháp lý .
41.3. Trường hợp hủy thầu theo pháp luật tại Mục 41.1 CDNT, trong thời hạn 5 ngày thao tác Bên mời thầu phải hoàn trả hoặc giải tỏa bảo vệ dự thầu cho những nhà thầu dự thầu, trừ trường hợp nhà thầu vi phạm pháp luật tại điểm d Mục 41.1 CDNT .

42. Điều kiện ký kết hợp đồng 

42.1. Tại thời gian ký kết hợp đồng, HSDT của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực thực thi hiện hành .
42.2. Tại thời gian ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo vệ cung ứng nhu yếu về năng lượng kỹ thuật, kinh tế tài chính để triển khai gói thầu. Trường hợp trong thực tiễn nhà thầu không còn cung ứng cơ bản nhu yếu về năng lượng, kinh nghiệm tay nghề theo lao lý nêu trong HSMT thì Chủ góp vốn đầu tư sẽ phủ nhận ký kết hợp đồng với nhà thầu. Khi đó, Chủ góp vốn đầu tư sẽ hủy quyết định hành động phê duyệt tác dụng lựa chọn nhà thầu, thông tin chấp thuận đồng ý HSDT và trao hợp đồng trước đó và mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo hợp đồng .
42.3. Chủ góp vốn đầu tư phải bảo vệ những điều kiện kèm theo về vốn tạm ứng, vốn thanh toán giao dịch và những điều kiện kèm theo thiết yếu khác để tiến hành triển khai gói thầu theo đúng quá trình .

43. Bảo đảm thực hiện hợp đồng

43.1. Trước khi hợp đồng có hiệu lực, nhà thầu trúng thầu phải cung cấp một bảo đảm thực hiện hợp đồng theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc với nội dung và yêu cầu như quy định tại Mục 6 ĐKCT. Trường hợp nhà thầu sử dụng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng thì phải sử dụng Mẫu số 21 Chương VIII  Biểu mẫu hợp đồng hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận.

43.2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo vệ triển khai hợp đồng trong trường hợp sau đây :
a ) Từ chối thực thi hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực thực thi hiện hành ;
b ) Vi phạm thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng ;
c ) Thực hiện hợp đồng chậm tiến trình do lỗi của mình nhưng khước từ gia hạn hiệu lực thực thi hiện hành của bảo vệ triển khai hợp đồng .

44. Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu

Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng, nhà thầu có quyền gửi đơn kiến nghị về các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu đến Chủ đầu tư, Người có thẩm quyền, Hội đồng tư vấn theo địa chỉ quy định tại BDL. Việc giải quyết kiến nghị trong đấu thầu được thực hiện theo quy định tại Mục 1 Chương XII Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Mục 2 Chương XII Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

45. Theo dõi, giám sát quá trình lựa chọn nhà thầu

Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của pháp luật đấu thầu, nhà thầu có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát theo quy định tại BDL.

Chương II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU

CDNT 1.1

Tên Bên mời thầu : ___ [ ghi tên vừa đủ của Bên mời thầu ] .

CDNT 1.2

Tên gói thầu : ___ [ ghi tên vừa đủ của gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt ] .
Tên dự án Bất Động Sản : ____ [ ghi tên dự án Bất Động Sản theo Quyết định góp vốn đầu tư được duyệt ] .
Số lượng và số hiệu những phần thuộc gói thầu : ___ [ ghi số lượng những phần và số hiệu của từng phần ( nếu gói thầu chia thành nhiều phần ) ] .

CDNT 1.3

Thời gian thực thi hợp đồng : ___ [ ghi thời hạn đơn cử theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt ] .

CDNT 2

Nguồn vốn ( hoặc phương pháp sắp xếp vốn ) : ___ [ ghi rõ nguồn vốn hoặc phương pháp sắp xếp vốn để giao dịch thanh toán cho nhà thầu ; trường hợp sử dụng vốn ODA thì phải nêu rõ tên nhà hỗ trợ vốn và cơ cấu tổ chức nguồn vốn ( ngoài nước, trong nước ) ] .

CDNT 4.4

Bảo đảm cạnh tranh đối đầu trong đấu thầu theo pháp luật như sau :
– Nhà thầu tham dự thầu không có CP hoặc vốn góp trên 30 % với : ___ [ ghi vừa đủ tên và địa chỉ Chủ góp vốn đầu tư, Bên mời thầu ], trừ trường hợp Chủ góp vốn đầu tư, Bên mời thầu, nhà thầu tham gia thầu thuộc cùng một tập đoàn lớn kinh tế tài chính nhà nước và mẫu sản phẩm thuộc gói thầu là nguồn vào của Chủ góp vốn đầu tư, Bên mời thầu, là đầu ra của nhà thầu tham dự thầu, đồng thời là ngành nghề sản xuất, kinh doanh thương mại chính của tập đoàn lớn .
– Nhà thầu tham dự thầu không có CP hoặc vốn góp với những nhà thầu tư vấn ; không cùng có CP hoặc vốn góp trên 20 % của một tổ chức triển khai, cá thể khác với từng bên. Cụ thể như sau :
+ Tư vấn lập, thẩm tra, đánh giá và thẩm định hồ sơ phong cách thiết kế, dự trù : ___ [ ghi không thiếu tên và địa chỉ của đơn vị chức năng tư vấn ( nếu có ) ] ;
+ Tư vấn lập, thẩm định và đánh giá HSMT : ___ [ ghi vừa đủ tên và địa chỉ của đơn vị chức năng tư vấn ( nếu có ) ] ;
+ Tư vấn nhìn nhận HSDT ; đánh giá và thẩm định tác dụng lựa chọn nhà thầu : ___ [ ghi không thiếu tên và địa chỉ của đơn vị chức năng tư vấn ( nếu có ) ] .
Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức triển khai trực tiếp quản trị với [ 18 ] : ___ [ ghi khá đầy đủ tên và địa chỉ Chủ góp vốn đầu tư, Bên mời thầu ] ;

Nhà thầu tham dự thầu có tên trong danh sách ngắn và không có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% với các nhà thầu sau đây[19]:___[ghi cụ thể tên và địa chỉ các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn].

CDNT 4.6

Nhà thầu tham dự thầu phải có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu vương quốc : ___ [ trong thời hạn Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa phát hành văn bản hướng dẫn thì ghi “ không vận dụng ”. Sau khi pháp luật có tương quan đến nội dung này nêu trong văn bản hướng dẫn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát hành có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành thì ghi “ có vận dụng ” ] .

CDNT 4.7[20]

Đối với nhà thầu nước ngoài:____[trường hợp Bên mời thầu xác định được những nội dung công việc thuộc gói thầu mà nhà thầu trong nước có khả năng thực hiện thì ghi: “Khi tham dự thầu, nhà thầu nước ngoài phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước. Trường hợp sử dụng thầu phụ, trong HSDT nhà thầu có thể đề xuất các phần công việc dự kiến sẽ dành cho nhà thầu phụ Việt Nam mà chưa cần kê khai cụ thể tên nhà thầu phụ[21]; nhà thầu phải nộp bản cam kết kèm theo HSDT với nội dung nếu được trúng thầu thì sẽ sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện phần công việc đã đề xuất trong HSDT”. Trường hợp Bên mời thầu xác định nhà thầu trong nước không có khả năng thực hiện bất kỳ một phần công việc nào của gói thầu thì xóa bỏ quy định này].

CDNT 5.3

Tài liệu chứng tỏ về tính hợp lệ của sản phẩm & hàng hóa : ____ [ nêu nhu yếu về tài liệu chứng tỏ tính hợp lệ của sản phẩm & hàng hóa, ví dụ Giấy ghi nhận nguồn gốc ( CO ), Giấy chứng nhận chất lượng ( CQ ) … ] .

CDNT 7.1

Bên mời thầu phải nhận được nhu yếu lý giải làm rõ HSMT không muộn hơn 3 ngày thao tác [ 22 ] trước ngày có thời gian đóng thầu .

CDNT 8.3

Tài liệu sửa đổi HSMT sẽ được Bên mời thầu gửi đến tất cả các nhà thầu đã nhận HSMT từ Bên mời thầu trước ngày có thời điểm đóng thầu tối thiểu ____ngày [ghi số ngày cụ thể, nhưng phải bảo đảm đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh HSDT và tối thiểu là 10 ngày[23]].

Trường hợp thời hạn gửi văn bản sửa đổi HSMT không cung ứng theo pháp luật thì Bên mời thầu triển khai gia hạn thời gian đóng thầu tương ứng .

CDNT 10

HSDT cũng như tổng thể những thư từ và tài liệu tương quan đến HSDT trao đổi giữa nhà thầu với Bên mời thầu được viết bằng tiếng Việt. Các tài liệu và tư liệu hỗ trợ trong HSDT hoàn toàn có thể được viết bằng ngôn từ khác đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường hợp thiếu bản dịch, nếu thiết yếu, Bên mời thầu hoàn toàn có thể nhu yếu nhà thầu gửi bổ trợ [ 24 ] .

CDNT 11.4

Nhà thầu phải nộp cùng với HSDT những tài liệu sau đây : ___ [ ghi tên những tài liệu thiết yếu khác mà nhà thầu cần nộp cùng với HSDT theo nhu yếu trên cơ sở tương thích với quy mô, đặc thù của gói thầu và không làm hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu. Nếu không có nhu yếu thì phải ghi rõ là “ không nhu yếu ” ] .

CDNT 13.1

Nhà thầu__ [ ghi “ được phép ” hoặc “ không được phép ” ] nộp yêu cầu giải pháp kỹ thuật thay thế sửa chữa .

CDNT 14.2

 Trong bảng giá, nhà thầu phải chào giá theo các yêu cầu sau:___[căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà quy định cụ thể nội dung này, bảo đảm thuận tiện cho việc đánh giá, so sánh và xếp hạng HSDT. Theo đó, đối với các hàng hóa được sản xuất, gia công trong nước hoặc hàng hóa được sản xuất, gia công ở ngoài nước nhưng đã được chào bán tại Việt Nam cần yêu cầu nhà thầu chào giá của hàng hóa tại Việt Nam (giá xuất xưởng, giá tại cổng nhà máy, giá xuất kho, giá tại phòng trưng bày, giá cho hàng có sẵn tại cửa hàng hay giá được vận chuyển đến chân công trình, tùy theo trường hợp cụ thể) và trong giá của hàng hóa đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có) theo Mẫu số 17 (a) Chương IV – Biểu mẫu dự thầu [25].

Nếu sản phẩm & hàng hóa có dịch vụ tương quan kèm theo thì nhà thầu chào những ngân sách cho những dịch vụ tương quan để triển khai gói thầu và đã gồm có khá đầy đủ những loại thuế, phí và lệ phí ( nếu có ) theo Mẫu số 17 ( b ) Chương IV – Biểu mẫu dự thầu ] .

CDNT 14.5

Các phần của gói thầu : ____ [ trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập thì nêu rõ hạng mục, nội dung việc làm của từng phần và điều kiện kèm theo dự thầu theo từng phần hoặc nhiều phần. Trong Mục này cũng pháp luật rõ cách chào giá riêng cho từng phần hoặc nhiều phần, giá trị bảo vệ dự thầu cho từng phần hoặc nhiều phần của gói thầu ] .

CDNT 15[26]

Đồng tiền dự thầu và đồng xu tiền thanh toán giao dịch là VND .

CDNT 16.3

Thời hạn sử dụng dự kiến của sản phẩm & hàng hóa ( để nhu yếu phụ tùng thay thế sửa chữa, dụng cụ chuyên dùng … ) : ____ [ ghi thời hạn ] .

CDNT 17.2

Các tài liệu để chứng tỏ năng lượng triển khai hợp đồng nếu được công nhận trúng thầu gồm có : _____ [ so với sản phẩm & hàng hóa thường thì, thông dụng, sẵn có trên thị trường, đã được tiêu chuẩn hóa và được bh theo lao lý của nhà phân phối thì không nhu yếu nhà thầu phải nộp giấy phép bán hàng của nhà phân phối hoặc giấy ghi nhận quan hệ đối tác chiến lược hoặc tài liệu khác có giá trị tương tự .
Đối với sản phẩm & hàng hóa đặc trưng, phức tạp cần gắn với nghĩa vụ và trách nhiệm của đơn vị sản xuất trong việc cung ứng những dịch vụ sau bán hàng như Bảo hành, bảo dưỡng, thay thế sửa chữa, phân phối phụ tùng, vật tư thay thế sửa chữa …, trong HSMT hoàn toàn có thể nhu yếu nhà thầu tham dự thầu phải cung ứng giấy phép bán hàng của nhà phân phối hoặc giấy ghi nhận quan hệ đối tác chiến lược hoặc tài liệu khác có giá trị tương tự .
Trường hợp, trong HSDT, nhà thầu không đóng kèm giấy phép bán hàng của nhà phân phối hoặc giấy ghi nhận quan hệ đối tác chiến lược hoặc tài liệu khác có giá trị tương tự thì nhà thầu phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm làm rõ, bổ trợ trong quy trình nhìn nhận HSDT. Nhà thầu chỉ được trao hợp đồng sau khi đã đệ trình cho Chủ góp vốn đầu tư giấy phép bán hàng của đơn vị sản xuất hoặc giấy ghi nhận quan hệ đối tác chiến lược hoặc tài liệu khác có giá trị tương tự .
Trường hợp gói thầu có nhu yếu dịch vụ sau bán hàng thì Bên mời thầu hoàn toàn có thể nhu yếu, nhà thầu phải có một đại lý ( hoặc đại diện thay mặt ) có năng lực sẵn sàng chuẩn bị thực thi những nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà thầu như bh, bảo dưỡng, trùng tu, bảo trì, thay thế sửa chữa, phân phối phụ tùng thay thế sửa chữa hoặc cung ứng những dịch vụ sau bán hàng khác được pháp luật tại Phần 2 – Yêu cầu về khoanh vùng phạm vi phân phối ] .

CDNT 18.1

Thời hạn hiệu lực hiện hành của HSDT ( HSĐXKT và HSĐXTC ) là : ≥ ____ngày [ ghi đơn cử số ngày nhưng tối đa là 180 ngày ], kể từ ngày có thời gian đóng thầu .

CDNT 19.2

Nội dung bảo vệ dự thầu :

– Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: ____[ghi cụ thể giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu. Căn cứ yêu cầu của gói thầu mà quy định giá trị bảo đảm dự thầu từ 1% đến 3% giá gói thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, cần quy định rõ giá trị bảo đảm dự thầu cho từng phần theo quy định tại Mục 14.5 BDL];

– Thời gian có hiệu lực thực thi hiện hành của bảo vệ dự thầu : ≥ _____ ngày [ ghi rõ số ngày nhu yếu, được xác lập bằng thời hạn có hiệu lực hiện hành của HSDT pháp luật tại Mục 18.1 CDNT cộng thêm 30 ngày ], kể từ ngày có thời gian đóng thầu .

CDNT 19.4

Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo vệ dự thầu trong thời hạn tối đa ___ngày [ ghi rõ số ngày, nhưng không quá 20 ngày ], kể từ ngày thông tin hiệu quả lựa chọn nhà thầu .

CDNT 20.1

Số lượng bản chụp HSĐXKT, HSĐXTC là : ___ [ ghi số lượng bản chụp thiết yếu ]. Trường hợp sửa đổi, thay thế sửa chữa HSĐXKT, HSĐXTC hoặc yêu cầu giải pháp kỹ thuật thay thế sửa chữa thì nhà thầu phải nộp những bản chụp hồ sơ sửa đổi, thay thế sửa chữa, giải pháp kỹ thuật sửa chữa thay thế với số lượng bằng số lượng bản chụp HSĐXKT, HSĐXTC .

CDNT 22.1

Địa chỉ của Bên mời thầu ( sử dụng để nộp HSDT ) : [ ghi toàn bộ những thông tin thiết yếu và thích hợp ] .
Nơi nhận : [ ghi tên Bên mời thầu ] .
– Số nhà / số tầng / số phòng :
– Tên đường, phố :
– Thành phố :
– Mã bưu điện :
– Quốc gia :
Thời điểm đóng thầu là : __ giờ __ phút, ngày __ tháng __ năm___ .
[ ghi thời gian đóng thầu địa thế căn cứ quy mô, đặc thù của gói thầu cho tương thích, bảo vệ pháp luật thời hạn từ ngày tiên phong phát hành HSMT đến thời gian đóng thầu tối thiểu là 20 ngày và không ghi thời gian đóng thầu vào đầu giờ thao tác của một ngày để không làm hạn chế nhà thầu nộp HSDT ] .

CDNT 26.3

Thời gian nhà thầu được tự gửi tài liệu để làm rõ đến Bên mời thầu là : ___ ngày, kể từ ngày có thời gian đóng thầu [ địa thế căn cứ vào thời hạn nhìn nhận, quy trình tiến độ của dự án Bất Động Sản, gói thầu mà Bên mời thầu pháp luật thời hạn nhà thầu được tự gửi tài liệu làm rõ cho tương thích để bảo vệ lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lượng và kinh nghiệm tay nghề, có giải pháp khả thi để triển khai gói thầu ] .

CDNT 30.3

Nhà thầu phụ đặc biệt quan trọng : ____ [ tùy theo quy mô, tích chất gói thầu mà Bên mời thầu ghi “ được sử dụng ” hoặc “ không được sử dụng ”. Trường hợp được cho phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt quan trọng thì Bên mời thầu phải liệt kê những việc làm chuyên ngành đơn cử hoàn toàn có thể dành cho nhà thầu phụ đặc biệt quan trọng ] .

CDNT 31.3

Cách tính khuyến mại : _____ [ trường hợp vận dụng chiêu thức giá thấp nhất thì pháp luật sản phẩm & hàng hóa không thuộc đối tượng người tiêu dùng được hưởng khuyễn mãi thêm phải cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5 % giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh xô lệch, trừ đi giá trị giảm giá ( nếu có ) của sản phẩm & hàng hóa đó vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh rơi lệch, trừ đi giá trị giảm giá ( nếu có ) của nhà thầu để so sánh, xếp hạng .
Trường hợp vận dụng giải pháp giá nhìn nhận thì pháp luật sản phẩm & hàng hóa không thuộc đối tượng người tiêu dùng được hưởng khuyễn mãi thêm phải cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5 % giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh rơi lệch, trừ đi giá trị giảm giá ( nếu có ) của sản phẩm & hàng hóa đó vào giá nhìn nhận của nhà thầu để so sánh, xếp hạng .
Trường hợp vận dụng chiêu thức phối hợp giữa kỹ thuật và giá, sản phẩm & hàng hóa thuộc đối tượng người tiêu dùng được hưởng khuyễn mãi thêm được cộng điểm khuyễn mãi thêm vào điểm tổng hợp theo công thức sau đây :
Điểm khuyến mại = 0,075 × ( giá sản phẩm & hàng hóa tặng thêm / giá gói thầu ) × điểm tổng hợp. Trong đó : Giá sản phẩm & hàng hóa khuyến mại là giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh xô lệch, trừ đi giá trị giảm giá ( nếu có ) của sản phẩm & hàng hóa thuộc đối tượng người dùng được hưởng khuyễn mãi thêm ] .

CDNT 32.1

Việc mở HSĐXKT sẽ được thực thi công khai minh bạch vào lúc : __giờ __ phút, __ ngày __ tháng __ năm__, tại khu vực mở thầu theo địa chỉ như sau :
– Số nhà / số tầng / số phòng :
– Tên đường, phố :
– Thành phố :
[ ghi ngày, giờ và khu vực triển khai việc mở HSĐXKT, trong đó cần chú ý quan tâm lao lý thời gian mở HSĐXKT trong vòng 1 giờ kể từ thời gian đóng thầu ] .

CDNT 33.1

Phương pháp nhìn nhận HSĐXKT là :
a ) Đánh giá về năng lượng và kinh nghiệm tay nghề : sử dụng tiêu chuẩn đạt / không đạt ;
b ) Đánh giá về kỹ thuật : ____ [ ghi đơn cử giải pháp nhìn nhận về kỹ thuật. Bên mời thầu địa thế căn cứ quy mô, đặc thù của gói thầu mà vận dụng giải pháp nhìn nhận theo tiêu chuẩn đạt / không đạt hoặc giải pháp chấm điểm cho tương thích với tiêu chuẩn nhìn nhận lao lý tại Mục 3 Chương III – Tiêu chuẩn nhìn nhận HSDT ] .

CDNT 35.1

Phương pháp nhìn nhận về kinh tế tài chính : ____ [ ghi đơn cử chiêu thức nhìn nhận về kinh tế tài chính. Bên mời thầu địa thế căn cứ quy mô, đặc thù của gói thầu mà vận dụng chiêu thức giá thấp nhất hoặc chiêu thức giá nhìn nhận hoặc giải pháp phối hợp giữa kỹ thuật và giá cho tương thích với tiêu chuẩn nhìn nhận lao lý tại Mục 5 Chương III – Tiêu chuẩn nhìn nhận HSDT ] .

CDNT 35.3 (b)

Xếp hạng nhà thầu : ___ [ trường hợp vận dụng giải pháp giá thấp nhất thì ghi như sau : “ nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh xô lệch, trừ đi giá trị giảm giá ( nếu có ) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất ” ;
Trường hợp vận dụng giải pháp giá nhìn nhận thì ghi như sau : “ nhà thầu có giá nhìn nhận thấp nhất được xếp hạng thứ nhất ” ;
Trường hợp vận dụng giải pháp phối hợp giữa kỹ thuật và giá thì ghi như sau : “ nhà thầu có điểm tổng hợp cao nhất được xếp thứ nhất ” ] .

CDNT 37.5

Trường hợp vận dụng chiêu thức giá thấp nhất thì ghi như sau : “ nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh xô lệch, trừ đi giá trị giảm giá ( nếu có ) thấp nhất ” ;
Trường hợp vận dụng chiêu thức giá nhìn nhận thì ghi như sau : “ nhà thầu có giá nhìn nhận thấp nhất ” ;
Trường hợp vận dụng chiêu thức phối hợp giữa kỹ thuật và giá thì ghi như sau : “ nhà thầu có điểm tổng hợp cao nhất ” ] .

CDNT 38.1

Thời hạn gửi văn bản thông tin tác dụng lựa chọn nhà thầu là___ngày thao tác, kể từ ngày Chủ góp vốn đầu tư phê duyệt hiệu quả lựa chọn nhà thầu [ ghi đơn cử số ngày, nhưng tối đa là 5 ngày thao tác ] .

CDNT 39

– Tỷ lệ tăng khối lượng tối đa là : ___ [ ghi tỷ suất % ] ;
– Tỷ lệ giảm khối lượng tối đa là : ___ [ ghi tỷ suất % ] .

CDNT 44

– Địa chỉ nhận đơn đề xuất kiến nghị của Chủ góp vốn đầu tư : ___ [ ghi khá đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại thông minh, số fax ] ;
– Địa chỉ nhận đơn yêu cầu của Người có thẩm quyền : ___ [ ghi khá đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại cảm ứng, số fax ] ;
– Địa chỉ nhận đơn yêu cầu của bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn : ___ [ ghi vừa đủ tên, địa chỉ, số điện thoại cảm ứng, số fax ] .

CDNT 45

Địa chỉ của tổ chức triển khai, cá thể thực thi trách nhiệm theo dõi, giám sát : ___ [ ghi không thiếu tên, địa chỉ, số điện thoại thông minh, số fax của tổ chức triển khai, cá thể được Người có thẩm quyền giao trách nhiệm thực thi theo dõi, giám sát quy trình lựa chọn nhà thầu của gói thầu / dự án Bất Động Sản ( nếu có ) ] .

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HSDT

Mục 1. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐXKT

1. Kiểm tra tính hợp lệ của HSĐXKT:

a ) Kiểm tra số lượng bản chụp HSĐXKT ;
b ) Kiểm tra những thành phần của bản gốc HSĐXKT, gồm có : Đơn dự thầu thuộc HSĐXKT, thỏa thuận hợp tác liên danh ( nếu có ), giấy ủy quyền ký đơn dự thầu ( nếu có ) ; bảo vệ dự thầu ; tài liệu chứng tỏ tư cách hợp lệ ; tài liệu chứng tỏ năng lượng và kinh nghiệm tay nghề ; đề xuất kiến nghị về kỹ thuật và những thành phần khác thuộc HSĐXKT theo pháp luật tại Mục 11.1 CDNT ;
c ) Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để Giao hàng quy trình nhìn nhận chi tiết cụ thể HSĐXKT .

2. Đánh giá tính hợp lệ của HSĐXKT:

HSĐXKT của nhà thầu được nhìn nhận là hợp lệ khi cung ứng vừa đủ những nội dung sau đây :
a ) Có bản gốc HSĐXKT ;
b ) Có đơn dự thầu thuộc HSĐXKT được đại diện thay mặt hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu ( nếu có ). Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện thay mặt hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu ( nếu có ) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt đại diện liên danh ký đơn dự thầu theo phân công nghĩa vụ và trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận hợp tác liên danh ;
c ) Thời gian thực thi hợp đồng nêu trong đơn dự thầu phải tương thích với yêu cầu về kỹ thuật và cung ứng nhu yếu nêu trong HSMT ;
d ) Thời hạn hiệu lực thực thi hiện hành của HSĐXKT phân phối nhu yếu theo pháp luật tại Mục 18.1 CDNT ;
đ ) Có bảo vệ dự thầu với giá trị và thời hạn hiệu lực hiện hành phân phối nhu yếu theo pháp luật tại Mục 19.2 CDNT. Đối với trường hợp pháp luật bảo vệ dự thầu theo hình thức nộp thư bảo lãnh thì thư bảo lãnh phải được đại diện thay mặt hợp pháp của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hoặc Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế được xây dựng theo pháp lý Nước Ta ký tên với giá trị và thời hạn hiệu lực hiện hành, tên của Bên mời thầu ( đơn vị chức năng thụ hưởng ) theo lao lý tại Mục 19.2 CDNT ; so với trường hợp pháp luật bảo vệ dự thầu theo hình thức đặt cọc bằng Séc thì Bên mời thầu sẽ quản trị Séc đó theo pháp luật tại những Mục 19.4 và Mục 19.5 CDNT ;
e ) Không có tên trong hai hoặc nhiều HSĐXKT với tư cách là nhà thầu chính ( nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh ) so với cùng một gói thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì nhà thầu không có tên trong hai hoặc nhiều HSĐXKT với tư cách là nhà thầu chính so với phần mà nhà thầu tham dự thầu ;

g) Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) và trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện theo Mẫu số 03 Chương IV  Biểu mẫu dự thầu;

h ) Nhà thầu bảo vệ tư cách hợp lệ theo pháp luật tại Mục 4 CDNT .
Nhà thầu có HSĐXKT hợp lệ được xem xét, nhìn nhận tiếp về năng lượng và kinh nghiệm tay nghề .

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

Đối với nhà thầu liên danh thì năng lượng, kinh nghiệm tay nghề được xác lập bằng tổng năng lực, kinh nghiệm tay nghề của những thành viên liên danh tuy nhiên phải bảo vệ từng thành viên liên danh cung ứng năng lượng, kinh nghiệm tay nghề so với phần việc mà thành viên đó tiếp đón trong liên danh ; nếu bất kể thành viên nào trong liên danh không cung ứng về năng lượng, kinh nghiệm tay nghề thì nhà thầu liên danh được nhìn nhận là không cung ứng nhu yếu. Đối với gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, năng lượng và kinh nghiệm tay nghề của nhà thầu sẽ được nhìn nhận tương ứng với phần mà nhà thầu tham dự thầu .
Năng lực và kinh nghiệm tay nghề của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi nhìn nhận HSĐXKT của nhà thầu chính ( trừ trường hợp HSMT pháp luật được phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt quan trọng ). Bản thân nhà thầu chính phải phân phối những tiêu chuẩn về năng lượng và kinh nghiệm tay nghề ( không xét đến năng lượng và kinh nghiệm tay nghề của nhà thầu phụ ) .
Trường hợp gói thầu đã vận dụng sơ tuyển, khi nộp HSDT nếu nhà thầu có sự biến hóa về năng lượng và kinh nghiệm tay nghề so với thông tin kê khai trong hồ sơ dự sơ tuyển đã được nhìn nhận thì nhà thầu phải update lại năng lượng và kinh nghiệm tay nghề của mình ; trường hợp năng lượng và kinh nghiệm tay nghề của nhà thầu không có sự biến hóa thì nhà thầu phải có cam kết bằng văn bản về việc vẫn cung ứng nhu yếu thực thi gói thầu .
Trường hợp gói thầu không vận dụng sơ tuyển thì việc nhìn nhận về năng lượng và kinh nghiệm tay nghề được triển khai theo những tiêu chuẩn nhìn nhận pháp luật dưới đây, nhà thầu được nhìn nhận là đạt về năng lượng và kinh nghiệm tay nghề khi phân phối toàn bộ những tiêu chuẩn nhìn nhận .

2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm:

Việc nhìn nhận về năng lượng và kinh nghiệm tay nghề được thực thi theo Bảng tiêu chuẩn dưới đây :

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm

Các yêu cầu cần tuân thủ

Tài liệu cần nộp

TT

Mô tả

Yêu cầu

Nhà thầu độc lập

Nhà thầu liên danh

Tổng các thành viên liên danh

Từng thành viên liên danh

Tối thiểu một thành viên liên danh

1

Lịch sử không hoàn thành hợp đồng

Từ ngày 01 tháng 01 năm ___ ( 1 ) đến thời gian đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành xong ( 2 ) . Phải thỏa mãn nhu cầu nhu yếu này Không vận dụng Phải thỏa mãn nhu cầu nhu yếu này Không vận dụng Mẫu số 06

2

Kiện tụng đang giải quyết(3)

Trường hợp nhà thầu có kiện tụng đang xử lý thì vụ kiện sẽ được coi là có hiệu quả xử lý theo hướng bất lợi cho nhà thầu và những khoản ngân sách tương quan đến những kiện tụng này không được vượt quá___ % ( 4 ) giá trị gia tài ròng của nhà thầu .
( Giá trị gia tài ròng = Tổng tài sản – Tổng nợ ) .
Phải thỏa mãn nhu cầu nhu yếu này Không vận dụng Phải thỏa mãn nhu cầu nhu yếu này Không vận dụng Mẫu số 07

3

Năng lực tài chính

3.1

Kết quả hoạt động tài chính

Nộp báo cáo giải trình kinh tế tài chính từ năm ___ đến năm___ ( 5 ) để cung ứng thông tin chứng tỏ tình hình kinh tế tài chính lành mạnh của nhà thầu .
Giá trị gia tài ròng của nhà thầu trong năm gần nhất phải dương .
Phải thỏa mãn nhu cầu nhu yếu này Không vận dụng Phải thỏa mãn nhu cầu nhu yếu này Không vận dụng Mẫu số 09

3.2

Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh

Doanh thu trung bình hàng năm tối thiểu là____ ( 6 ) VND, trong vòng_____ ( 7 ) năm gần đây . Phải thỏa mãn nhu cầu nhu yếu này Phải thỏa mãn nhu cầu nhu yếu này Phải thỏa mãn nhu cầu nhu yếu ( tương tự với phần việc làm tiếp đón ) Không vận dụng Mẫu số 09

3.3

Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu(8)

Nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanh khoản cao(9) hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năng thanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tài chính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với giá trị là___[ghi số tiền](10).

Phải thỏa mãn nhu cầu nhu yếu này Phải thỏa mãn nhu cầu nhu yếu này Phải thỏa mãn nhu cầu nhu yếu ( tương tự với phần việc làm tiếp đón ) Không vận dụng Các Mẫu số 10, 11

4

Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự

Số lượng tối thiểu những hợp đồng tựa như ( 11 ) theo miêu tả dưới đây mà nhà thầu đã triển khai xong hàng loạt hoặc hoàn thành phần lớn ( 12 ) với tư cách là nhà thầu chính ( độc lập hoặc thành viên liên danh ) hoặc nhà thầu phụ ( 13 ) trong vòng____ ( 14 ) năm trở lại đây ( tính đến thời gian đóng thầu ) :
( i ) số lượng hợp đồng là N, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là V ( N x V = X ) hoặc
( ii ) số lượng hợp đồng ít hơn hoặc bằng N, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là V và tổng giá trị toàn bộ những hợp đồng ≥ X .
Phải thỏa mãn nhu cầu nhu yếu này Phải thỏa mãn nhu cầu nhu yếu này Phải thỏa mãn nhu cầu nhu yếu ( tương tự với phần việc làm đảm nhiệm ) Không vận dụng Mẫu số 08

5

Khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác (15)

Nhà thầu phải có đại lý hoặc đại diện thay mặt có năng lực chuẩn bị sẵn sàng triển khai những nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà thầu như Bảo hành, bảo dưỡng, trùng tu, bảo trì, sửa chữa thay thế, phân phối phụ tùng thay thế sửa chữa hoặc cung ứng những dịch vụ sau bán hàng khác theo những nhu yếu như sau : ____ [ ghi nhu yếu đơn cử về năng lực Bảo hành, bảo dưỡng, trùng tu, bảo trì, thay thế sửa chữa, phân phối phụ tùng thay thế sửa chữa hoặc cung ứng những dịch vụ sau bán hàng khác của đại lý hoặc đại diện thay mặt, ví dụ như thời hạn sửa chữa thay thế, khắc phục những hư hỏng, sai sót … kể từ khi nhận được nhu yếu của chủ góp vốn đầu tư ] . Phải thỏa mãn nhu cầu nhu yếu này Phải thỏa mãn nhu cầu nhu yếu này Phải thỏa mãn nhu cầu nhu yếu ( tương tự với phần việc làm tiếp đón ) Không vận dụng

Ghi chú :
( 1 ) Ghi số năm, thường thì là từ 3 đến 5 năm trước năm có thời gian đóng thầu .
( 2 ) Hợp đồng không hoàn thành xong gồm có :
– Hợp đồng bị Chủ góp vốn đầu tư Tóm lại nhà thầu không triển khai xong và nhà thầu không phản đối ;
– Hợp đồng bị Chủ góp vốn đầu tư Kết luận nhà thầu không triển khai xong, không được nhà thầu chấp thuận đồng ý nhưng đã được trọng tài hoặc tòa án nhân dân Tóm lại theo hướng bất lợi cho nhà thầu .
Các hợp đồng không triển khai xong không gồm có những hợp đồng mà quyết định hành động của Chủ góp vốn đầu tư đã bị bác bỏ bằng chính sách xử lý tranh chấp. Hợp đồng không triển khai xong phải dựa trên tổng thể những thông tin về tranh chấp hoặc kiện tụng được xử lý theo pháp luật của chính sách xử lý tranh chấp của hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết toàn bộ những thời cơ hoàn toàn có thể khiếu nại .
( 3 ) Bên mời thầu hoàn toàn có thể lựa chọn vận dụng tiêu chuẩn này. Trường hợp không vận dụng thì phải ghi rõ ” sẽ không vận dụng ” và xóa Mẫu số 07 tương ứng trong Chương IV – Biểu mẫu dự thầu. Nếu Bên mời thầu chọn vận dụng tiêu chuẩn này thì phải ghi rõ ” sẽ vận dụng ” .
( 4 ) Nếu tiêu chuẩn này được vận dụng thì Bên mời thầu phải ghi rõ khoanh vùng phạm vi từ 50 % đến 100 % giá trị gia tài ròng của nhà thầu .
( 5 ) Ghi số năm nhu yếu, thường thì là 3 năm trước năm có thời gian đóng thầu ( Ví dụ : từ năm 2012 đến năm năm trước. Trong trường hợp này, nhà thầu phải nộp báo cáo giải trình kinh tế tài chính của những năm 2012, 2013, năm trước ) .
( 6 ) Cách đo lường và thống kê thường thì về mức nhu yếu lệch giá trung bình hàng năm :
a ) Yêu cầu tối thiểu về mức lệch giá trung bình hàng năm = ( Giá gói thầu / thời hạn thực thi hợp đồng theo năm ) x k. Thông thường nhu yếu thông số k trong công thức này là từ 1,5 đến 2 .
b ) Trường hợp thời hạn triển khai hợp đồng dưới 12 tháng thì cách tính lệch giá như sau :

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu trung bình hàng năm = Giá gói thầu x k

Thông thường nhu yếu thông số k trong công thức này là 1,5 .
c ) Đối với trường hợp nhà thầu liên danh, việc nhìn nhận tiêu chuẩn về lệch giá của từng thành viên liên danh địa thế căn cứ vào giá trị, khối lượng do từng thành viên đảm nhiệm .
( 7 ) Ghi số năm tương thích với số năm nhu yếu nộp báo cáo giải trình kinh tế tài chính tại tiêu chuẩn 3.1 Bảng này .
( 8 ) Thông thường vận dụng so với những sản phẩm & hàng hóa đặc trưng, phức tạp, quy mô lớn, có thời hạn sản xuất, sản xuất dài .
( 9 ) Tài sản có năng lực thanh khoản cao là tiền mặt và tương tự tiền mặt, những công cụ kinh tế tài chính thời gian ngắn, những sàn chứng khoán sẵn sàng chuẩn bị để bán, sàn chứng khoán dễ bán, những khoản phải thu thương mại, những khoản phải thu kinh tế tài chính thời gian ngắn và những gia tài khác mà hoàn toàn có thể quy đổi thành tiền mặt trong vòng một năm .
( 10 ) Yêu cầu về nguồn lực kinh tế tài chính cho gói thầu được xác lập theo công thức sau :
Yêu cầu về nguồn lực kinh tế tài chính cho gói thầu = t x ( Giá gói thầu ) .
Thông thường nhu yếu thông số “ t ” trong công thức này là từ 0,2 đến 0,3 .
( 11 ) Căn cứ vào quy mô, đặc thù của gói thầu và tình hình trong thực tiễn của ngành, địa phương để lao lý cho tương thích. Thông thường từ 1 đến 3 hợp đồng tựa như .
Hợp đồng phân phối sản phẩm & hàng hóa tựa như là hợp đồng trong đó sản phẩm & hàng hóa được phân phối tương tự như với sản phẩm & hàng hóa của gói thầu đang xét và đã triển khai xong, gồm có :
– Tương tự về chủng loại, đặc thù : có cùng chủng loại, tựa như về đặc tính kỹ thuật và tính năng sử dụng với sản phẩm & hàng hóa của gói thầu đang xét ;
– Tương tự về quy mô : có giá trị hợp đồng bằng hoặc lớn hơn 70 % giá trị của gói thầu đang xét .
Trường hợp trong HSMT nhu yếu nhà thầu đã triển khai từ hai hợp đồng tựa như trở lên thì nhà thầu phải phân phối tối thiểu một hợp đồng với quy mô, đặc thù tương tự như gói thầu đang xét. Quy mô của những hợp đồng tựa như tiếp theo được xác lập bằng cách cộng những hợp đồng có quy mô nhỏ hơn nhưng phải bảo vệ những hợp đồng đó có đặc thù tương tự như với những khuôn khổ cơ bản của gói thầu đang xét .
Đối với những gói thầu có đặc thù đặc trưng hoặc ở những địa phương mà năng lượng của nhà thầu trên địa phận còn hạn chế, hoàn toàn có thể nhu yếu giá trị của hợp đồng trong khoảng chừng 50 % đến 70 % giá trị của gói thầu đang xét, đồng thời vẫn phải nhu yếu nhà thầu bảo vệ có hợp đồng sản xuất sản phẩm & hàng hóa tương tự như về chủng loại và đặc thù với sản phẩm & hàng hóa của gói thầu .
( 12 ) Hoàn thành phần nhiều nghĩa là triển khai xong tối thiểu 80 % khối lượng việc làm của hợp đồng .
( 13 ) Với những hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh hoặc nhà thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu triển khai .
( 14 ) Ghi số năm nhu yếu, thường thì từ 3 đến 5 năm .

(15) Nếu tại Mục 17.2 BDL có yêu cầu thì mới quy định tiêu chí này.

2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt:

Tùy theo quy mô, đặc thù của gói thầu hoàn toàn có thể pháp luật nhà thầu phải đề xuất kiến nghị những nhân sự chủ chốt triển khai những việc làm của gói thầu như : lắp ráp ; hướng dẫn chạy thử, quản lý và vận hành ; huấn luyện và đào tạo, chuyển giao công nghệ tiên tiến … Trường hợp HSMT có nhu yếu về nhân sự chủ chốt, trong HSDT nhà thầu phải chứng tỏ rằng mình có vừa đủ nhân sự cho những vị trí chủ chốt phân phối những nhu yếu sau đây :

STT

Vị trí công việc

Tổng số năm kinh nghiệm

(tối thiểu__năm)

Kinh nghiệm trong các công việc tương tự

(tối thiểu__năm)

Trình độ chuyên môn

(trình độ tối thiểu__)

1
2
3
4
5
6

Nhà thầu phải phân phối thông tin cụ thể về những nhân sự chủ chốt được yêu cầu và hồ sơ kinh nghiệm tay nghề của nhân sự theo những Mẫu số 12, 13 và 14 Chương IV – Biểu mẫu dự thầu .

2.3. Nhà thầu phụ đặc biệt (nếu có):

Bên mời thầu sẽ chỉ xem xét, nhìn nhận về năng lượng kỹ thuật và kinh nghiệm tay nghề của nhà thầu phụ đặc biệt quan trọng cho phần việc làm chuyên ngành được phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt quan trọng lao lý tại Mục 30.3 CDNT. Kinh nghiệm đơn cử và nguồn lực kinh tế tài chính của nhà thầu phụ đặc biệt quan trọng sẽ không được cộng vào kinh nghiệm tay nghề và nguồn lực của nhà thầu chính khi xem xét kinh nghiệm tay nghề, năng lượng của nhà thầu chính. Nhà thầu phụ đặc biệt quan trọng được yêu cầu phải có khá đầy đủ kinh nghiệm tay nghề, năng lượng kỹ thuật để thực thi việc làm và phải phân phối những tiêu chuẩn sau đây :
[ ghi những tiêu chuẩn, tiêu chuẩn nhìn nhận so với nhà thầu phụ đặc biệt quan trọng ] .

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chuẩn đạt, không đạt hoặc chiêu thức chấm điểm theo thang điểm 100 hoặc 1.000 để kiến thiết xây dựng tiêu chuẩn nhìn nhận về kỹ thuật, trong đó ưu tiên vận dụng tiêu chuẩn đạt, không đạt. Việc thiết kế xây dựng tiêu chuẩn nhìn nhận về kỹ thuật dựa trên những yếu tố về năng lực phân phối những nhu yếu về số lượng, chất lượng, thời hạn giao hàng, luân chuyển, lắp ráp, Bảo hành, uy tín của nhà thầu trải qua việc triển khai những hợp đồng tương tự như trước đó và những nhu yếu khác nêu trong HSMT. Căn cứ vào đặc thù của từng gói thầu đơn cử, Bên mời thầu phải cụ thể hóa những tiêu chuẩn làm cơ sở để nhìn nhận về kỹ thuật gồm có :
– Đặc tính, thông số kỹ thuật kỹ thuật của sản phẩm & hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn sản xuất và công nghệ tiên tiến ;
– Tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm & hàng hóa : thời hạn sản phẩm & hàng hóa đã được sử dụng trên thị trường, đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO …
– Tính hài hòa và hợp lý và hiệu suất cao kinh tế tài chính của những giải pháp kỹ thuật, giải pháp tổ chức triển khai phân phối, lắp đặt sản phẩm & hàng hóa ;
– Mức độ phân phối những nhu yếu về bh, bảo dưỡng : nhà thầu phải trình diễn được kế hoạch cung ứng cấp dịch vụ Bảo hành, bảo dưỡng ; năng lượng cung ứng những dịch vụ sau bán hàng ; năng lực lắp ráp thiết bị, sản phẩm & hàng hóa ;
– Khả năng thích ứng về địa lý, môi trường tự nhiên ;
– Tác động so với môi trường tự nhiên và giải pháp xử lý ;
– Khả năng cung ứng kinh tế tài chính ( nếu có nhu yếu ) ;
– Các yếu tố về điều kiện kèm theo thương mại, thời hạn triển khai, đào tạo và giảng dạy, chuyển giao công nghệ tiên tiến ;
– Tiến độ phân phối sản phẩm & hàng hóa ;
– Uy tín của nhà thầu trải qua việc triển khai những hợp đồng tựa như trước đó ;
– Các yếu tố thiết yếu khác .

3.1. Đánh giá theo phương pháp chấm điểm[27]:

Căn cứ quy mô, đặc thù của gói thầu mà hoàn toàn có thể lao lý mức điểm nhu yếu tối thiểu so với một số ít tiêu chuẩn tổng quát. Mức điểm nhu yếu tối thiểu lao lý không thấp hơn 70 % tổng số điểm về kỹ thuật. Đối với gói thầu có nhu yếu kỹ thuật cao, mức pháp luật này từ 80 % đến 90 % tổng số điểm về kỹ thuật. HSDT có tổng số điểm ( cũng như số điểm của một số ít tiêu chuẩn tổng quát ) đạt bằng hoặc vượt mức điểm nhu yếu tối thiểu sẽ được nhìn nhận là đạt nhu yếu về kỹ thuật và được liên tục xem xét về kinh tế tài chính .

Ví dụ về TCĐG về kỹ thuật theo phương pháp chấm điểm được nêu tại Ví dụ 2 Phần 4  Phụ lục.

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt, không đạt [28]:

Căn cứ đặc thù của gói thầu mà xác lập mức độ nhu yếu so với từng nội dung. Đối với những tiêu chuẩn nhìn nhận tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chuẩn đạt, không đạt. Đối với những tiêu chuẩn chi tiết cụ thể cơ bản trong tiêu chuẩn tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chuẩn đạt, không đạt ; so với những tiêu chuẩn chi tiết cụ thể không cơ bản trong tiêu chuẩn tổng quát ngoài tiêu chuẩn đạt, không đạt, được vận dụng thêm tiêu chuẩn gật đầu được nhưng không được vượt quá 30 % tổng số những tiêu chuẩn cụ thể trong tiêu chuẩn tổng quát đó .
Tiêu chí tổng quát được nhìn nhận là đạt khi toàn bộ những tiêu chuẩn chi tiết cụ thể cơ bản được nhìn nhận là đạt và những tiêu chuẩn cụ thể không cơ bản được nhìn nhận là đạt hoặc đồng ý được .
HSĐXKT được nhìn nhận là phân phối nhu yếu về kỹ thuật khi có toàn bộ những tiêu chuẩn tổng quát đều được nhìn nhận là đạt. HSĐXKT của nhà thầu được nhìn nhận là đạt thì sẽ được liên tục xem xét, nhìn nhận HSĐXTC .
Ví dụ về TCĐG về kỹ thuật theo tiêu chuẩn đạt, không đạt được nêu tại Ví dụ 1 Phần 4 – Phụ lục .

Mục 4. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐXTC

4.1. Kiểm tra tính hợp lệ của HSĐXTC:

a ) Kiểm tra số lượng bản chụp HSĐXTC ;
b ) Kiểm tra những thành phần của bản gốc HSĐXTC, gồm có : Đơn dự thầu thuộc HSĐXTC ; bảng tổng hợp giá dự thầu và những thành phần khác thuộc HSĐXTC theo pháp luật tại Mục 11.2 CDNT ;
c ) Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để ship hàng quy trình nhìn nhận chi tiết cụ thể HSĐXTC .

4.2. Đánh giá tính hợp lệ của HSĐXTC:

HSĐXTC của nhà thầu được nhìn nhận là hợp lệ khi phân phối không thiếu những nội dung sau đây :
a ) Có bản gốc HSĐXTC ;
b ) Có đơn dự thầu thuộc HSĐXTC được đại diện thay mặt hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu ( nếu có ). Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện thay mặt hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu ( nếu có ) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt đại diện liên danh ký đơn dự thầu theo phân công nghĩa vụ và trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận hợp tác liên danh ;
c ) Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải đơn cử, cố định và thắt chặt bằng số, bằng chữ và phải tương thích, logíc với tổng giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự thầu, không yêu cầu những giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện kèm theo gây bất lợi cho Chủ góp vốn đầu tư, Bên mời thầu ;
d ) Thời hạn hiệu lực hiện hành của HSĐXTC cung ứng nhu yếu theo pháp luật tại Mục 18.1 CDNT .
Nhà thầu có HSĐXTC hợp lệ sẽ được liên tục nhìn nhận cụ thể về kinh tế tài chính .

Mục 5. Tiêu chuẩn đánh giá chi tiết về tài chính

Căn cứ đặc thù, quy mô gói thầu mà lựa chọn một trong ba giải pháp dưới đây cho tương thích :

5.1. Phương pháp giá thấp nhất[29]:

Cách xác lập giá thấp nhất theo những bước sau đây :
Bước 1. Xác định giá dự thầu ;
Bước 2. Sửa lỗi ( thực thi theo lao lý tại phần Ghi chú ( 1 ) ) .
Bước 3. Hiệu chỉnh xô lệch ( thực thi theo lao lý tại phần Ghi chú ( 2 ) ) .
Bước 4. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh xô lệch, trừ đi giảm giá ( nếu có ) 2 ;
Bước 5. Xác định giá trị khuyễn mãi thêm ( nếu có ) theo lao lý tại Mục 31 CDNT ;
Bước 6. Xếp hạng nhà thầu :
HSDT có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh rơi lệch, trừ đi giảm giá ( nếu có ) và cộng giá trị khuyến mại ( nếu có ) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất 3 .

5.2. Phương pháp giá đánh giá4:

Bước 1. Xác định giá dự thầu ;
Bước 2. Sửa lỗi ( triển khai theo pháp luật tại phần Ghi chú ( 1 ) ) ;
Bước 3. Hiệu chỉnh xô lệch ( thực thi theo lao lý tại phần Ghi chú ( 2 ) ) ;
Bước 4. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh rơi lệch, trừ đi giảm giá ( nếu có ) [ 30 ] .
Bước 5. Xác định giá nhìn nhận :
Việc xác lập giá nhìn nhận được triển khai theo công thức sau đây :

GĐG = G ± ΔG + (ΔƯĐ)

Trong đó :
– G = ( giá dự thầu ± giá trị sửa lỗi ± giá trị hiệu chỉnh rơi lệch ) – giá trị giảm giá ( nếu có ) ;
– ΔG là giá trị những yếu tố được quy về một mặt phẳng cho cả vòng đời sử dụng của sản phẩm & hàng hóa gồm có :
+ giá thành quản lý và vận hành, bảo trì ;
+ Chi tiêu lãi vay ( nếu có ) ;
+ Tiến độ ;
+ Chất lượng ( hiệu suất, hiệu suất ) ;
+ Xuất xứ ;
+ Các yếu tố khác ( nếu có ) .
– ΔƯĐ là giá trị phải cộng thêm so với đối tượng người tiêu dùng không được hưởng khuyến mại theo pháp luật tại Mục 31 CDNT ( nếu có ) .
Bước 6. Xếp hạng nhà thầu :
HSDT có giá nhìn nhận thấp nhất được xếp hạng thứ nhất [ 31 ] .

5.3. Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá[32]:

Phương pháp tích hợp giữa kỹ thuật và giá vận dụng cho những gói thầu shopping sản phẩm & hàng hóa khi không vận dụng được chiêu thức giá thấp nhất và chiêu thức giá nhìn nhận và việc vận dụng giải pháp giá thấp nhất không đạt được tiềm năng về hiệu suất cao kinh tế tài chính .
Khi vận dụng giải pháp này thì tiêu chuẩn nhìn nhận về kỹ thuật phải sử dụng giải pháp chấm điểm. Sử dụng thang điểm 100 hoặc 1.000 thống nhất với thang điểm về kỹ thuật để xác lập điểm giá .
Tiêu chuẩn nhìn nhận tổng hợp được thiết kế xây dựng trên cơ sở phối hợp giữa kỹ thuật và giá. Tùy theo quy mô, đặc thù của từng gói thầu cần xác lập tỷ trọng điểm về kỹ thuật và tỷ trọng điểm về giá cho tương thích bảo vệ tỷ trọng điểm về kỹ thuật cộng với tỷ trọng điểm về giá bằng 100 %, trong đó tỷ trọng điểm về kỹ thuật ( K ) từ 10 % đến 30 %, tỷ trọng điểm về giá ( G ) từ 70 % đến 90 % .
Bước 1. Xác định giá dự thầu ;
Bước 2. Sửa lỗi ( triển khai theo pháp luật tại phần Ghi chú ( 1 ) ) ;
Bước 3. Hiệu chỉnh rơi lệch ( triển khai theo pháp luật tại phần Ghi chú ( 2 ) ) ;
Bước 4. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh xô lệch, trừ đi giảm giá ( nếu có ) [ 33 ] ;
Bước 5. Xác định điểm giá 2 :
Điểm giá được xác lập trên cơ sở giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh rơi lệch, trừ đi giảm giá ( nếu có ). Cụ thể như sau :
Điểm giáđang xét = [ Gthấp nhất x ( 100 hoặc 1.000 ) ] / Gđang xét
Trong đó :
– Điểm giáđang xét : Là điểm giá của HSĐXTC đang xét ;
– Gthấp nhất : giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh rơi lệch, trừ đi giá trị giảm giá ( nếu có ) của HSĐXTC thấp nhất ;
– Gđang xét : giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh xô lệch, trừ đi giá trị giảm giá ( nếu có ) của HSĐXTC đang xét .
Bước 6. Xác định điểm tổng hợp :
Điểm tổng hợpđang xét = ( K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G x Điểm giáđang xét ) + ΔƯĐ
Trong đó :
– Điểm kỹ thuậtđang xét : Là số điểm được xác lập tại bước nhìn nhận về kỹ thuật ;
– Điểm giáđang xét : Là số điểm được xác lập tại bước nhìn nhận về giá ;
– K : Tỷ trọng điểm về kỹ thuật lao lý trong thang điểm tổng hợp ;
– G : Tỷ trọng điểm về giá pháp luật trong thang điểm tổng hợp ;
– K + G = 100 %. Tỷ trọng điểm về kỹ thuật ( K ) và về giá ( G ) phải được xác lập đơn cử trong HSMT ;
– ΔƯĐ là giá trị phải cộng thêm so với đối tượng người dùng được hưởng tặng thêm theo pháp luật tại Mục 31 CDNT ( nếu có ) .
Bước 7. Xếp hạng nhà thầu :
HSDT có điểm tổng hợp cao nhất được xếp hạng thứ nhất .
Ghi chú :
( 1 ) Sửa lỗi :
Với điều kiện kèm theo HSDT cung ứng cơ bản HSMT, việc sửa lỗi số học và những lỗi khác được thực thi theo nguyên tắc sau đây :
a ) Lỗi số học gồm có những lỗi do thực thi những phép tính cộng, trừ, nhân, chia không đúng mực khi đo lường và thống kê giá dự thầu. Trường hợp không đồng nhất giữa đơn giá dự thầu và thành tiền thì lấy đơn giá dự thầu làm cơ sở cho việc sửa lỗi ; nếu phát hiện đơn giá dự thầu có sự sai khác không bình thường do lỗi hệ thập phân ( 10 lần, 100 lần, 1.000 lần ) thì thành tiền là cơ sở cho việc sửa lỗi. Trường hợp tại cột “ đơn giá dự thầu ” và cột “ thành tiền ” nhà thầu không ghi giá trị hoặc ghi là “ 0 ” thì được coi là nhà thầu đã phân chia giá của việc làm này vào những việc làm khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai hoàn thành xong những việc làm này theo đúng nhu yếu nêu trong HSMT và không được Chủ góp vốn đầu tư thanh toán giao dịch trong quy trình triển khai hợp đồng .
b ) Các lỗi khác :
– Tại cột thành tiền đã được điền không thiếu giá trị nhưng không có đơn giá dự thầu tương ứng thì đơn giá dự thầu được xác lập bổ trợ bằng cách chia thành tiền cho số lượng ; khi có đơn giá dự thầu nhưng cột thành tiền bỏ trống thì giá trị cột thành tiền sẽ được xác lập bổ trợ bằng cách nhân số lượng với đơn giá dự thầu ; nếu một nội dung nào đó có điền đơn giá dự thầu và giá trị tại cột thành tiền nhưng bỏ trống số lượng thì số lượng bỏ trống được xác lập bổ trợ bằng cách chia giá trị tại cột thành tiền cho đơn giá dự thầu của nội dung đó. Trường hợp số lượng được xác lập bổ trợ nêu trên khác với số lượng nêu trong HSMT thì giá trị sai khác đó là xô lệch về khoanh vùng phạm vi phân phối và được hiệu chỉnh theo pháp luật tại Bước 3 ;
– Lỗi nhầm đơn vị chức năng tính : sửa lại cho tương thích với nhu yếu nêu trong HSMT ;
– Lỗi nhầm đơn vị chức năng : sử dụng dấu “, ” ( dấu phẩy ) thay cho dấu “. ” ( dấu chấm ) và ngược lại thì được sửa lại cho tương thích theo cách viết của Nước Ta. Khi Bên mời thầu cho rằng dấu phẩy hoặc dấu chấm trong đơn giá dự thầu rõ ràng đã bị đặt sai chỗ thì trong trường hợp này thành tiền của khuôn khổ sẽ có ý nghĩa quyết định hành động và đơn giá dự thầu sẽ được sửa lại ;
– Nếu có sai sót khi cộng những khoản tiền để ra tổng số tiền thì sẽ sửa lại tổng số tiền theo những khoản tiền ;
– Nếu có sự độc lạ giữa số lượng và chữ viết thì lấy chữ viết làm cơ sở pháp lý cho việc sửa lỗi. Nếu chữ viết sai thì lấy số lượng sau khi sửa lỗi theo pháp luật tại Mục này làm cơ sở pháp lý ;
( 2 ) Hiệu chỉnh xô lệch :
a ) Trường hợp có rơi lệch về khoanh vùng phạm vi phân phối thì giá trị phần chào thiếu sẽ được cộng thêm vào, giá trị phần chào thừa sẽ được trừ đi theo mức đơn giá dự thầu tương ứng trong HSĐXTC của nhà thầu có xô lệch ;
Trường hợp trong HSĐXTC của nhà thầu có xô lệch thiếu ( thiếu khuôn khổ việc làm so với nhu yếu về khoanh vùng phạm vi cung ứng ) mà không có đơn giá tương ứng trong HSĐXTC của nhà thầu có rơi lệch thì triển khai hiệu chỉnh xô lệch như sau :
Lấy mức đơn giá dự thầu cao nhất so với khuôn khổ việc làm đó trong số những HSĐXTC của nhà thầu khác vượt qua bước nhìn nhận về kỹ thuật để làm cơ sở hiệu chỉnh rơi lệch ; trường hợp trong HSĐXTC của những nhà thầu vượt qua bước nhìn nhận về kỹ thuật không có đơn giá dự thầu của việc làm này thì lấy đơn giá trong dự trù được duyệt của gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh xô lệch ; trường hợp không có dự trù gói thầu thì địa thế căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh xô lệch ;
Trường hợp chỉ có một nhà thầu duy nhất vượt qua bước nhìn nhận về kỹ thuật thì thực thi hiệu chỉnh xô lệch trên cơ sở lấy mức đơn giá dự thầu tương ứng trong HSĐXTC của nhà thầu này ; trường hợp HSĐXTC của nhà thầu không có đơn giá dự thầu tương ứng thì lấy mức đơn giá trong dự trù của gói thầu được duyệt làm cơ sở hiệu chỉnh xô lệch ; trường hợp không có dự trù gói thầu thì địa thế căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh xô lệch .
b ) Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá, việc sửa lỗi và hiệu chỉnh rơi lệch được thực thi trên cơ sở giá dự thầu chưa trừ đi giá trị giảm giá. Tỷ lệ Xác Suất ( % ) của rơi lệch thiếu được xác lập trên cơ sở so với giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu .

Mục 6. Phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT (nếu có)

Theo lao lý được cho phép ở Mục 13 CDNT thì khi đó HSDT sẽ được nhìn nhận như sau : ___ [ ghi những tiêu chuẩn, tiêu chuẩn nhìn nhận so với giải pháp kỹ thuật thay thế sửa chữa ] .

Mục 7. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập (nếu có)

Nếu gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập theo lao lý tại Mục 14.5 CDNT thì triển khai như sau :
1. Trong HSMT phải nêu rõ : điều kiện kèm theo chào thầu ; giải pháp và giá trị bảo vệ dự thầu cho từng phần hoặc nhiều phần ; tiêu chuẩn và chiêu thức nhìn nhận so với từng phần hoặc nhiều phần để những nhà thầu đo lường và thống kê giải pháp chào thầu theo năng lực của mình ;
2. Việc nhìn nhận HSDT và xét duyệt trúng thầu sẽ được triển khai trên cơ sở bảo vệ tổng giá ý kiến đề nghị trúng thầu của gói thầu là thấp nhất ( so với gói thầu vận dụng chiêu thức giá thấp nhất ) ; tổng giá nhìn nhận của gói thầu là thấp nhất ( so với gói thầu vận dụng chiêu thức giá nhìn nhận ) ; tổng điểm tổng hợp cao nhất ( so với chiêu thức tích hợp giữa kỹ thuật và giá ) và giá ý kiến đề nghị trúng thầu của cả gói thầu không vượt giá gói thầu được duyệt mà không so sánh với ước tính ngân sách của từng phần ;
3. Trường hợp có một phần hoặc nhiều phần thuộc gói thầu không có nhà thầu tham gia đấu thầu hoặc không có nhà thầu phân phối nhu yếu nêu trong HSMT, Chủ góp vốn đầu tư báo cáo giải trình Người có thẩm quyền để kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu theo hướng tách những phần đó thành gói thầu riêng với giá gói thầu là tổng ngân sách ước tính tương ứng của những phần ; việc lựa chọn nhà thầu so với những phần có nhà thầu tham gia và được nhìn nhận phân phối nhu yếu về kỹ thuật vẫn phải bảo vệ nguyên tắc nhìn nhận theo pháp luật tại khoản 2 Mục này ;
4. Trường hợp một nhà thầu trúng thầu tổng thể những phần thì gói thầu có một hợp đồng. Trường hợp nhiều nhà thầu trúng thầu những phần khác nhau thì gói thầu có nhiều hợp đồng .

Chương IV. BIỂU MẪU DỰ THẦU

A. Biểu mẫu dự thầu thuộc HSĐXKT

Mẫu số 01. Đơn dự thầu
Mẫu số 02. Giấy ủy quyền
Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh
Mẫu số 04 ( a ). Bảo lãnh dự thầu ( vận dụng trong trường hợp nhà thầu độc lập )
Mẫu số 04 ( b ). Bảo lãnh dự thầu ( vận dụng trong trường hợp nhà thầu liên danh )
Mẫu số 05 ( a ). Bản kê khai thông tin về nhà thầu
Mẫu số 05 ( b ). Bản kê khai thông tin về những thành viên của nhà thầu liên danh
Mẫu số 06. Hợp đồng không triển khai xong trong quá khứ
Mẫu số 07. Kiện tụng đang xử lý
Mẫu số 08. Hợp đồng tương tự do nhà thầu triển khai
Mẫu số 09. Tình hình kinh tế tài chính của nhà thầu
Mẫu số 10. Nguồn lực kinh tế tài chính
Mẫu số 11. Nguồn lực kinh tế tài chính hàng tháng cho những hợp đồng đang thực thi
Mẫu số 12. Bảng yêu cầu nhân sự chủ chốt
Mẫu số 13. Bản lý lịch trình độ của nhân sự chủ chốt
Mẫu số 14. Bản kinh nghiệm tay nghề trình độ
Mẫu số 15 ( a ). Phạm vi việc làm sử dụng nhà thầu phụ
Mẫu số 15 ( b ). Bản kê khai nhà thầu phụ đặc biệt quan trọng

B. Biểu mẫu dự thầu thuộc HSĐXTC

Mẫu số 16 ( a ). Đơn dự thầu ( vận dụng trong trường hợp nhà thầu không có đề xuất kiến nghị giảm giá hoặc có yêu cầu giảm giá trong thư giảm giá riêng )
Mẫu số 16 ( b ). Đơn dự thầu ( vận dụng trong trường hợp nhà thầu có yêu cầu giảm giá trong đơn dự thầu )
Mẫu số 17. Bảng tổng hợp giá dự thầu
Mẫu số 17 ( a ). Bảng giá dự thầu của sản phẩm & hàng hóa ( vận dụng so với đấu thầu trong nước )
Mẫu số 17 ( a1 ). Bảng giá dự thầu của sản phẩm & hàng hóa sản xuất, gia công ngoài nước ( vận dụng so với đấu thầu quốc tế )
Mẫu số 17 ( a2 ). Bảng giá dự thầu của sản phẩm & hàng hóa sản xuất, gia công trong nước hoặc sản phẩm & hàng hóa sản xuất, gia công ngoài nước đã nhập khẩu và đang được chào bán tại Nước Ta ( vận dụng so với đấu thầu quốc tế )
Mẫu số 17 ( b ). Bảng giá dự thầu cho những dịch vụ tương quan
Mẫu số 18. Bảng kê khai chi phí sản xuất trong nước so với sản phẩm & hàng hóa được hưởng khuyến mại

A. BIỂU MẪU DỰ THẦU THUỘC HỒ SƠ ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT

Mẫu số 01

ĐƠN DỰ THẦU (1)

(thuộc HSĐXKT)

Ngày : [ ghi ngày tháng năm ký đơn dự thầu ] Tên gói thầu : [ ghi tên gói thầu theo thông tin mời thầu ] Tên dự án Bất Động Sản : [ ghi tên dự án Bất Động Sản ] Thư mời thầu số : [ ghi số trích yếu của Thư mời thầu so với đấu thầu hạn chế ] Kính gửi : [ ghi vừa đủ và đúng chuẩn tên của Bên mời thầu ] Sau khi nghiên cứu và điều tra hồ sơ mời thầu và văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu số___ [ ghi số của văn bản sửa đổi ( nếu có ) ] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, ____ [ ghi tên nhà thầu ], cam kết triển khai gói thầu ____ [ ghi tên gói thầu ] theo đúng nhu yếu của hồ sơ mời thầu với thời hạn thực thi hợp đồng là ___ [ ghi thời hạn thực thi tổng thể những việc làm theo nhu yếu của gói thầu ] ( 2 ). Hồ sơ dự thầu của chúng tôi gồm có hồ sơ đề xuất kiến nghị về kỹ thuật này và hồ sơ yêu cầu về kinh tế tài chính được niêm phong riêng không liên quan gì đến nhau .
Chúng tôi cam kết :
1. Chỉ tham gia trong một hồ sơ dự thầu này với tư cách là nhà thầu chính .
2. Không đang trong quy trình giải thể ; không bị Kết luận đang lâm vào thực trạng phá sản hoặc nợ không có năng lực chi trả theo lao lý của pháp lý .
3. Không vi phạm pháp luật về bảo vệ cạnh tranh đối đầu trong đấu thầu .
4. Không thực thi những hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và những hành vi vi phạm lao lý khác của pháp lý đấu thầu khi tham gia gói thầu này .
5. Những thông tin kê khai trong hồ sơ dự thầu là trung thực .

Nếu hồ sơ dự thầu của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 43  Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu.

Hồ sơ đề xuất kiến nghị về kỹ thuật này cùng với hồ sơ đề xuất kiến nghị về kinh tế tài chính có hiệu lực hiện hành trong thời hạn ____ ( 3 ) ngày, kể từ ngày ____ tháng ____ năm ____ ( 4 ) .

Đại diện hợp pháp của nhà thầu (5)

[ ghi tên, chức vụ, ký tên và đóng dấu ( 6 ) ]

Ghi chú :
( 1 ) Nhà thầu quan tâm, đơn dự thầu phải được ghi vừa đủ và đúng chuẩn những thông tin về tên của Bên mời thầu, nhà thầu, thời hạn có hiệu lực thực thi hiện hành của HSDT, được đại diện thay mặt hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu .
( 2 ) Thời gian triển khai hợp đồng nêu trong đơn dự thầu phải tương thích với yêu cầu về kỹ thuật và quy trình tiến độ cung ứng sản phẩm & hàng hóa, hoàn thành xong dịch vụ ( nếu có ) nêu trong HSDT .

(3) Ghi số ngày có hiệu lực theo quy định tại Mục 18.1 BDL. Thời gian có hiệu lực của HSDT được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong HSMT. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày có thời điểm đóng thầu được tính là 1 ngày.

(4) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 22.1 BDL.

( 5 ) Trường hợp đại diện thay mặt theo pháp lý của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này ; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại những tài liệu khác tương quan có phân công nghĩa vụ và trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo những văn bản này ( không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này ). Trường hợp nhà thầu là liên danh thì phải do đại diện thay mặt hợp pháp của từng thành viên liên danh ký, trừ trường hợp trong văn bản thỏa thuận hợp tác liên danh theo Mẫu số 03 Chương này có pháp luật những thành viên trong liên danh thỏa thuận hợp tác cho thành viên đứng đầu liên danh ký đơn dự thầu. Trường hợp từng thành viên liên danh có chuyển nhượng ủy quyền thì triển khai như so với nhà thầu độc lập. Nếu nhà thầu trúng thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình Chủ đầu tư bản chụp được xác nhận những văn bản này. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai bắt đầu là không đúng mực thì nhà thầu bị coi là vi phạm Mục 3 CDNT .
( 6 ) Trường hợp nhà thầu quốc tế không có con dấu thì phải phân phối xác nhận của tổ chức triển khai có thẩm quyền là chữ ký trong đơn dự thầu và những tài liệu khác trong HSDT là của người đại diện thay mặt hợp pháp của nhà thầu .

Mẫu số 02

GIẤY ỦY QUYỀN (1)

Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____
Tôi là ____ [ ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức vụ của người đại diện thay mặt theo pháp lý của nhà thầu ], là người đại diện thay mặt theo pháp lý của ____ [ ghi tên nhà thầu ] có địa chỉ tại ____ [ ghi địa chỉ của nhà thầu ] bằng văn bản này ủy quyền cho ____ [ ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức vụ của người được ủy quyền ] triển khai những việc làm sau đây trong quy trình tham dự thầu gói thầu___ [ ghi tên gói thầu ] thuộc dự án____ [ ghi tên dự án Bất Động Sản ] do ____ [ ghi tên Bên mời thầu ] tổ chức triển khai :
[ – Ký đơn dự thầu thuộc hồ sơ yêu cầu về kỹ thuật và đơn dự thầu thuộc hồ sơ yêu cầu về kinh tế tài chính ;
– Ký thỏa thuận hợp tác liên danh ( nếu có ) ;
– Ký những văn bản, tài liệu để thanh toán giao dịch với Bên mời thầu trong quy trình tham gia đấu thầu, kể cả văn bản đề xuất làm rõ hồ sơ mời thầu và văn bản báo cáo giải trình, làm rõ hồ sơ dự thầu hoặc văn bản đề xuất rút hồ sơ dự thầu, sửa đổi, thay thế sửa chữa hồ sơ yêu cầu về kỹ thuật, hồ sơ yêu cầu về kinh tế tài chính ;
– Tham gia quy trình thương thảo, triển khai xong hợp đồng ;
– Ký đơn đề xuất kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có yêu cầu ;
– Ký kết hợp đồng với Chủ góp vốn đầu tư nếu được lựa chọn ] ( 2 ) .
Người được ủy quyền nêu trên chỉ triển khai những việc làm trong khoanh vùng phạm vi chuyển nhượng ủy quyền với tư cách là đại diện thay mặt hợp pháp của ____ [ ghi tên nhà thầu ]. ____ [ ghi tên người đại diện thay mặt theo pháp lý của nhà thầu ] chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trọn vẹn về những việc làm do ____ [ ghi tên người được ủy quyền ] thực thi trong khoanh vùng phạm vi ủy quyền .
Giấy ủy quyền có hiệu lực hiện hành kể từ ngày ____ đến ngày ____ ( 3 ). Giấy ủy quyền này được lập thành ____ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ____ bản, người được ủy quyền giữ ____ bản, Bên mời thầu giữ___bản .

Người được ủy quyền

[ ghi tên, chức vụ, ký tên và đóng dấu ( nếu có ) ]

Người ủy quyền

[ ghi tên người đại diện thay mặt theo pháp lý của nhà thầu, chức vụ, ký tên và đóng dấu ]

Ghi chú :
( 1 ) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho Bên mời thầu cùng với đơn dự thầu theo pháp luật tại Mục 20.3 CDNT. Việc chuyển nhượng ủy quyền của người đại diện thay mặt theo pháp lý của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc Trụ sở, người đứng đầu văn phòng đại diện thay mặt của nhà thầu để đại diện thay mặt cho người đại diện thay mặt theo pháp lý của nhà thầu triển khai một hoặc những nội dung việc làm nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được chuyển nhượng ủy quyền hoàn toàn có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị chức năng mà cá thể tương quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được liên tục chuyển nhượng ủy quyền cho người khác .
( 2 ) Phạm vi ủy quyền gồm có một hoặc nhiều việc làm nêu trên .
( 3 ) Ghi ngày có hiệu lực hiện hành và ngày hết hiệu lực hiện hành của giấy chuyển nhượng ủy quyền tương thích với quy trình tham gia đấu thầu .

Mẫu số 03

THỎA THUẬN LIÊN DANH(1)

______, ngày __ tháng __ năm ____
Gói thầu : ____ [ ghi tên gói thầu ] Thuộc dự án Bất Động Sản : ____ [ ghi tên dự án Bất Động Sản ] Căn cứ ( 2 ) __ [ Luật đấu thầu số 43/2013 / QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội ] ;
Căn cứ ( 2 ) ____ [ Nghị định số 63/2014 / NĐ-CP ngày 26/6/2014 của nhà nước về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu ] ;
Căn cứ hồ sơ mời thầu gói thầu __ [ ghi tên gói thầu ] ngày __ tháng__ năm__ [ ngày được ghi trên HSMT ] ;
Chúng tôi, đại diện thay mặt cho những bên ký thỏa thuận hợp tác liên danh, gồm có :

Tên thành viên liên danh____[ghi tên từng thành viên liên danh]

Đại diện là ông / bà : _________________________________________________________
Chức vụ : _________________________________________________________________
Địa chỉ : __________________________________________________________________
Điện thoại : ________________________________________________________________
Fax : _____________________________________________________________________
E-mail : ___________________________________________________________________
Tài khoản : ________________________________________________________________
Mã số thuế : _______________________________________________________________
Giấy ủy quyền số ____ ngày ___tháng____năm___ ( trường hợp được chuyển nhượng ủy quyền ) .
Các bên ( sau đây gọi là thành viên ) thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác liên danh với những nội dung sau :

Điều 1. Nguyên tắc chung

1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu___ [ ghi tên gói thầu ] thuộc dự án Bất Động Sản ____ [ ghi tên dự án Bất Động Sản ] .
2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi thanh toán giao dịch tương quan đến gói thầu này là : ____ [ ghi tên của liên danh theo thỏa thuận hợp tác ] .
3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với thành viên khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, không thành viên nào có quyền phủ nhận triển khai những nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm đã lao lý trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của liên danh khước từ triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận hợp tác thì thành viên đó bị giải quyết và xử lý như sau :
– Bồi thường thiệt hại cho những bên trong liên danh ;
– Bồi thường thiệt hại cho Chủ góp vốn đầu tư theo pháp luật nêu trong hợp đồng ;
– Hình thức giải quyết và xử lý khác ____ [ ghi rõ hình thức giải quyết và xử lý khác ] .

Điều 2. Phân công trách nhiệm

Các thành viên thống nhất phân công nghĩa vụ và trách nhiệm để triển khai gói thầu___ [ ghi tên gói thầu ] thuộc dự án Bất Động Sản ____ [ ghi tên dự án Bất Động Sản ] so với từng thành viên như sau :
1. Thành viên đứng đầu liên danh :
Các bên nhất trí chuyển nhượng ủy quyền cho ____ [ ghi tên một bên ] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện thay mặt cho liên danh trong những phần việc sau ( 3 ) :
[ – Ký đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất kiến nghị về kỹ thuật và đơn dự thầu thuộc hồ sơ yêu cầu về kinh tế tài chính ;
– Ký những văn bản, tài liệu để thanh toán giao dịch với Bên mời thầu trong quy trình tham dự thầu, kể cả văn bản ý kiến đề nghị làm rõ HSMT và văn bản báo cáo giải trình, làm rõ HSDT hoặc văn bản đề xuất rút HSDT, sửa đổi, thay thế sửa chữa HSDT ;
– Thực hiện bảo vệ dự thầu cho cả liên danh ;
– Tham gia quy trình thương thảo, triển khai xong hợp đồng ;
– Ký đơn yêu cầu trong trường hợp nhà thầu có yêu cầu ;
– Các việc làm khác trừ việc ký kết hợp đồng ____ [ ghi rõ nội dung những việc làm khác ( nếu có ) ] .
2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận hợp tác phân công nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi việc làm theo bảng dưới đây ( 4 ) :

STT

Tên

Nội dung công việc đảm nhận

Tỷ lệ % so với tổng giá dự thầu

1 Tên thành viên đứng đầu liên danh – ___
– ___
– ___ %
– ___ %
2 Tên thành viên thứ 2 – ___
– ___
– ___ %
– ___ %
…. …. …. ……

Tổng cộng

Toàn bộ công việc của gói thầu

100%

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh

1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực hiện hành kể từ ngày ký .
2. Thỏa thuận liên danh chấm hết hiệu lực hiện hành trong những trường hợp sau :
– Các bên hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình và thực thi thanh lý hợp đồng ;
– Các bên cùng thỏa thuận hợp tác chấm hết ;
– Nhà thầu liên danh không trúng thầu ;
– Hủy thầu gói thầu ____ [ ghi tên gói thầu ] thuộc dự án Bất Động Sản ____ [ ghi tên dự án Bất Động Sản ] theo thông tin của Bên mời thầu .
Thỏa thuận liên danh được lập thành ___ bản, mỗi bên giữ___ bản, những bản thỏa thuận hợp tác có giá trị pháp lý như nhau .

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH

[ ghi tên, chức vụ, ký tên và đóng dấu ]

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH

[ ghi tên từng thành viên, chức vụ, ký tên và đóng dấu ]

Ghi chú :
( 1 ) Căn cứ quy mô, đặc thù của gói thầu, nội dung thỏa thuận hợp tác liên danh theo mẫu này hoàn toàn có thể được sửa đổi bổ trợ cho tương thích. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì trong thỏa thuận hợp tác liên danh phải nêu rõ tên, số hiệu của những phần mà nhà thầu liên danh tham dự thầu, trong đó nêu rõ nghĩa vụ và trách nhiệm chung và nghĩa vụ và trách nhiệm riêng của từng thành viên liên danh so với phần tham dự thầu .
( 2 ) Cập nhật những văn bản quy phạm pháp luật theo lao lý hiện hành .
( 3 ) Phạm vi ủy quyền gồm có một hoặc nhiều việc làm nêu trên .
( 4 ) Nhà thầu phải ghi rõ nội dung việc làm đơn cử và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ triển khai, nghĩa vụ và trách nhiệm chung, nghĩa vụ và trách nhiệm của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh .

Mẫu số 04 (a)

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1)

( vận dụng so với nhà thầu độc lập )

Bên thụ hưởng:___[ghi tên và địa chỉ của Bên mời thầu]

Ngày phát hành bảo lãnh:___[ghi ngày phát hành bảo lãnh]

BẢO LÃNH DỰ THẦU số:___[ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu]

Bên bảo lãnh:___[ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in]

Chúng tôi được thông tin rằng [ ghi tên nhà thầu ] ( sau đây gọi là ” Bên nhu yếu bảo lãnh ” ) sẽ tham dự thầu để triển khai gói thầu [ ghi tên gói thầu ] thuộc dự án Bất Động Sản [ ghi tên dự án Bất Động Sản ] theo Thư mời thầu / thông tin mời thầu số [ ghi số trích yếu của Thư mời thầu / thông tin mời thầu ] .
Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho nhà thầu tham dự thầu gói thầu này bằng một khoản tiền là ____ [ ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng ] .
Bảo lãnh này có hiệu lực thực thi hiện hành trong ____ ( 2 ) ngày, kể từ ngày____tháng___ năm___ ( 3 ) .
Theo nhu yếu của Bên nhu yếu bảo lãnh, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết chắc như đinh sẽ thanh toán giao dịch cho Bên thụ hưởng một khoản tiền hay những khoản tiền không vượt quá tổng số tiền là [ ghi bằng chữ ] [ ghi bằng số ] khi nhận được văn bản thông tin nhà thầu vi phạm từ Bên thụ hưởng trong đó nêu rõ :
1. Nhà thầu rút hồ sơ dự thầu sau thời gian đóng thầu và trong thời hạn có hiệu lực hiện hành của hồ sơ dự thầu ;

2. Nhà thầu vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d Mục 41.1  Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu;

3. Nhà thầu không triển khai hoặc phủ nhận thực thi thương thảo hợp đồng trong thời hạn 5 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được thông tin mời đến thương thảo hợp đồng của Bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng ;

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Bên mời thầu hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng;

5. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 43  Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu.

Nếu Bên nhu yếu bảo lãnh được lựa chọn : bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực hiện hành ngay sau khi Bên nhu yếu bảo lãnh ký kết hợp đồng và nộp Bảo lãnh thực thi hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng đó .
Nếu Bên nhu yếu bảo lãnh không được lựa chọn : bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực hiện hành ngay sau khi chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông tin tác dụng lựa chọn nhà thầu từ Bên thụ hưởng gửi cho Bên nhu yếu bảo lãnh ; trong vòng 30 ngày sau khi hết thời hạn hiệu lực thực thi hiện hành của hồ sơ dự thầu .
Bất cứ nhu yếu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được đến tới văn phòng chúng tôi trước hoặc trong ngày đó .

Đại diện hợp pháp của ngân hàng

[ ghi tên, chức vụ, ký tên và đóng dấu ]

Ghi chú :
( 1 ) Áp dụng trong trường hợp giải pháp bảo vệ dự thầu là thư bảo lãnh của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hoặc Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế được xây dựng theo pháp lý Nước Ta .

(2) Ghi theo quy định tại Mục 19.2 BDL

(3) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 22.1 BDL.

Mẫu số 04 (b)

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1)

( vận dụng so với nhà thầu liên danh )

Bên thụ hưởng:___[ghi tên và địa chỉ của Bên mời thầu]

Ngày phát hành bảo lãnh:___[ghi ngày phát hành bảo lãnh]

BẢO LÃNH DỰ THẦU số:___[ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu]

Bên bảo lãnh:___[ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in]

Chúng tôi được thông tin rằng [ ghi tên nhà thầu ] ( 2 ) ( sau đây gọi là ” Bên nhu yếu bảo lãnh ” ) sẽ tham dự thầu để triển khai gói thầu [ ghi tên gói thầu ] thuộc dự án Bất Động Sản [ ghi tên dự án Bất Động Sản ] theo Thư mời thầu / thông tin mời thầu số [ ghi số trích yếu của Thư mời thầu / thông tin mời thầu ] .
Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho nhà thầu tham dự thầu gói thầu này bằng một khoản tiền là ____ [ ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng ] .
Bảo lãnh này có hiệu lực thực thi hiện hành trong ____ ( 3 ) ngày, kể từ ngày____tháng___ năm___ ( 4 ) .
Theo nhu yếu của Bên nhu yếu bảo lãnh, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết chắc như đinh sẽ giao dịch thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền hay những khoản tiền không vượt quá tổng số tiền là [ ghi bằng chữ ] [ ghi bằng số ] khi nhận được văn bản thông tin nhà thầu vi phạm từ Bên thụ hưởng trong đó nêu rõ :
1. Nhà thầu rút hồ sơ dự thầu sau thời gian đóng thầu và trong thời hạn có hiệu lực hiện hành của hồ sơ dự thầu ;

2. Nhà thầu vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d Mục 41.1  Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu;

3. Nhà thầu không thực thi hoặc phủ nhận thực thi thương thảo hợp đồng trong thời hạn 5 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được thông tin mời đến thương thảo hợp đồng của Bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng ;
4. Nhà thầu không triển khai hoặc phủ nhận triển khai hoàn thành xong hợp đồng trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được thông tin trúng thầu của Bên mời thầu hoặc đã hoàn thành xong hợp đồng nhưng khước từ ký hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng ;

5. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 43  Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu.

Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh _____ [ghi đầy đủ tên của nhà thầu liên danh] vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 19.5  Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả.

Nếu Bên nhu yếu bảo lãnh được lựa chọn : bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực hiện hành ngay sau khi Bên nhu yếu bảo lãnh ký kết hợp đồng và nộp Bảo lãnh triển khai hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng đó .
Nếu Bên nhu yếu bảo lãnh không được lựa chọn : bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực thực thi hiện hành ngay sau khi chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông tin hiệu quả lựa chọn nhà thầu từ Bên thụ hưởng gửi cho Bên nhu yếu bảo lãnh ; trong vòng 30 ngày sau khi hết thời hạn hiệu lực hiện hành của hồ sơ dự thầu .
Bất cứ nhu yếu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được đến tới văn phòng chúng tôi trước hoặc trong ngày đó .

Đại diện hợp pháp của ngân hàng

[ ghi tên, chức vụ, ký tên và đóng dấu ]

Ghi chú :
( 1 ) Áp dụng trong trường hợp giải pháp bảo vệ dự thầu là thư bảo lãnh của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hoặc Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế được xây dựng theo pháp lý Nước Ta. Khuyến khích những ngân hàng nhà nước sử dụng theo Mẫu này, trường hợp sử dụng theo mẫu khác mà vi phạm một trong những lao lý như : có giá trị thấp hơn, thời hạn hiệu lực hiện hành ngắn hơn so với nhu yếu pháp luật tại Mục 19.2 CDNT, không đúng tên Bên mời thầu ( đơn vị chức năng thụ hưởng ), không phải là bản gốc và không có chữ ký hợp lệ hoặc có kèm theo điều kiện kèm theo gây bất lợi cho Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu trong trường hợp này được coi là không hợp lệ .
( 2 ) Tên nhà thầu hoàn toàn có thể là một trong những trường hợp sau đây :
– Tên của cả nhà thầu liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B tham dự thầu thì tên nhà thầu ghi là “ Nhà thầu liên danh A + B ” ;
– Tên của thành viên chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi bảo lãnh dự thầu cho cả liên danh hoặc cho thành viên khác trong liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B + C tham dự thầu, trường hợp trong thoả thuận liên danh phân công cho nhà thầu A triển khai bảo vệ dự thầu cho cả liên danh thì tên nhà thầu ghi là “ nhà thầu A ( đại diện thay mặt cho nhà thầu liên danh A + B + C ) ” ; trường hợp trong thỏa thuận hợp tác liên danh phân công nhà thầu B thực thi bảo vệ dự thầu cho nhà thầu B và C thì tên nhà thầu ghi là “ Nhà thầu B ( thay mặt đại diện cho nhà thầu B và C ) ” ;
– Tên của thành viên liên danh triển khai riêng rẽ bảo lãnh dự thầu .

(3) Ghi theo quy định tại Mục 19.2 BDL

(4) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 22.1 BDL.

Mẫu số 05 (a)

BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU

Ngày: _________________
Số hiệu và tên gói thầu: _________________
Trang_______/________trang

Tên nhà thầu : ___ [ ghi tên nhà thầu ]
Trong trường hợp liên danh, ghi tên của từng thành viên trong liên danh
Nơi nhà thầu ĐK kinh doanh thương mại, hoạt động giải trí : ___ [ ghi tên tỉnh / thành phố nơi ĐK kinh doanh thương mại, hoạt động giải trí ]
Năm xây dựng công ty : ___ [ ghi năm xây dựng công ty ]
Địa chỉ hợp pháp của nhà thầu : __ [ tại nơi ĐK ]
tin tức về đại diện thay mặt hợp pháp của nhà thầu
Tên : _____________________________________
Địa chỉ : ___________________________________
Số điện thoại thông minh / fax : ___________________________
Địa chỉ email : ______________________________
1. Kèm theo là bản chụp một trong những tài liệu sau đây : Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp, quyết định hành động xây dựng hoặc tài liệu có giá trị tương tự do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động giải trí cấp .
2. Trình bày sơ đồ tổ chức triển khai của nhà thầu .

Mẫu số 05 (b)

BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH VIÊN CỦA
NHÀ THẦU LIÊN DANH(1)

Ngày: _______________
Số hiệu và tên gói thầu: __________________
Trang_________ /___________ trang

Tên nhà thầu liên danh :
Tên thành viên của nhà thầu liên danh :
Quốc gia nơi ĐK công ty của thành viên liên danh :
Năm xây dựng công ty của thành viên liên danh :
Địa chỉ hợp pháp của thành viên liên danh tại vương quốc ĐK :
tin tức về đại diện thay mặt hợp pháp của thành viên liên danh
Tên : ____________________________________
Địa chỉ : __________________________________
Số điện thoại thông minh / fax : __________________________
Địa chỉ e-mail : _____________________________
1. Kèm theo là bản chụp một trong những tài liệu sau đây : Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp, quyết định hành động xây dựng hoặc tài liệu có giá trị tương tự do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động giải trí cấp .
2. Trình bày sơ đồ tổ chức triển khai .

Ghi chú :
( 1 ) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này .

Mẫu số 06

HỢP ĐỒNG KHÔNG HOÀN THÀNH TRONG QUÁ KHỨ (1)

Tên nhà thầu: ________________
Ngày: ______________________
Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________

Các hợp đồng không hoàn thành xong trong quá khứ theo lao lý tại Mục 2.1 Chương III – Tiêu chuẩn nhìn nhận HSDT
□ Không có hợp đồng nào đã ký nhưng không triển khai kể từ ngày 1 tháng 1 năm__ [ ghi năm ] theo pháp luật tại tiêu chuẩn nhìn nhận 1 trong Bảng tiêu chuẩn nhìn nhận về năng lượng và kinh nghiệm tay nghề Mục 2.1 Chương III – Tiêu chuẩn nhìn nhận HSDT .
□ Có hợp đồng đã ký nhưng không triển khai xong tính từ ngày 1 tháng 1 năm___ [ ghi năm ] theo pháp luật tại tiêu chuẩn nhìn nhận 1 trong Bảng tiêu chuẩn nhìn nhận về năng lượng và kinh nghiệm tay nghề Mục 2.1 Chương III – Tiêu chuẩn nhìn nhận HSDT .

Năm

Phần việc hợp đồng không hoàn thành

Mô tả hợp đồng

Tổng giá trị hợp đồng (giá trị hiện tại, đơn vị tiền tệ, tỷ giá hối đoái, giá trị tương đương bằng VND)

Mô tả hợp đồng :
Tên Chủ góp vốn đầu tư :
Địa chỉ :
Nguyên nhân không triển khai xong hợp đồng :

Ghi chú :
( 1 ) Nhà thầu phải kê khai đúng mực, trung thực những hợp đồng không triển khai xong trong quá khứ ; nếu Bên mời thầu phát hiện bất kể nhà thầu nào có hợp đồng không hoàn thành xong trong quá khứ mà không kê khai thì được coi là hành vi “ gian lận ” và HSDT sẽ bị loại .
Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này .

Mẫu số 07

KIỆN TỤNG ĐANG GIẢI QUYẾT(1)

Tên nhà thầu: ________________
Ngày: ______________________
Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________

Các vụ kiện đang giải quyết

Chọn một trong các thông tin mô tả dưới đây:

□ Không có vụ kiện nào đang xử lý .
□ Dưới đây là miêu tả về những vụ kiện đang xử lý mà nhà thầu là một bên đương sự ( hoặc mỗi thành viên của liên danh nếu là nhà thầu liên danh ) .

Năm

Vấn đề tranh chấp

Giá trị vụ kiện đang giải quyết tính bằng VND

Tỷ lệ của giá trị vụ kiện đang giải quyết so với giá trị tài sản ròng

Ghi chú :
( 1 ) Nhà thầu phải kê khai đúng chuẩn, trung thực những vụ kiện tụng đang xử lý ; nếu Bên mời thầu phát hiện bất kỳ nhà thầu nào đang có những vụ kiện tụng mà không kê khai thì được coi là hành vi “ gian lận ” và HSDT sẽ bị loại .
Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này .

Mẫu số 08

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN(1)

___, ngày ____ tháng ____ năm ____
Tên nhà thầu : ____ [ ghi tên không thiếu của nhà thầu ] tin tức về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo vệ những thông tin sau đây :

Tên và số hợp đồng [ ghi tên vừa đủ của hợp đồng, số ký hiệu ]
Ngày ký hợp đồng [ ghi ngày, tháng, năm ]
Ngày triển khai xong [ ghi ngày, tháng, năm ]
Giá hợp đồng [ ghi tổng giá hợp đồng bằng số tiền và đồng xu tiền đã ký ] Tương đương____ VND
Trong trường hợp là thành viên trong liên danh hoặc nhà thầu phụ, ghi giá trị phần hợp đồng mà nhà thầu đảm nhiệm [ ghi Tỷ Lệ giá hợp đồng trong tổng giá hợp đồng ] [ ghi số tiền và đồng xu tiền đã ký ] Tương đương___ VND
Tên dự án Bất Động Sản : [ ghi tên không thiếu của dự án Bất Động Sản có hợp đồng đang kê khai ]
Tên Chủ góp vốn đầu tư : [ ghi tên khá đầy đủ của chủ góp vốn đầu tư trong hợp đồng đang kê khai ]
Địa chỉ :
Điện thoại / fax :
E-mail :
[ ghi khá đầy đủ địa chỉ hiện tại của chủ góp vốn đầu tư ] [ ghi số điện thoại cảm ứng, số fax kể cả mã vương quốc, mã vùng, địa chỉ e-mail ]

Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 2.1 Chương III(2)

1. Loại sản phẩm & hàng hóa [ ghi thông tin tương thích ]
2. Về giá trị [ ghi số tiền bằng VND ]
3. Về quy mô thực thi [ ghi quy mô theo hợp đồng ]
4. Các đặc tính khác [ ghi những đặc tính khác nếu thiết yếu ]
       

Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp những văn bản, tài liệu tương quan đến những hợp đồng đó ( xác nhận của Chủ góp vốn đầu tư về hợp đồng đã hoàn thành xong theo những nội dung tương quan trong bảng trên … ) .
Ghi chú :
( 1 ) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này .
( 2 ) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tựa như với nhu yếu của gói thầu .

Mẫu số 09

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU (1)

Tên nhà thầu: ________________
Ngày: ______________________
Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________

Số liệu kinh tế tài chính cho 3 năm gần nhất ( 2 ) [ VND ]
Năm 1 : Năm 2 : Năm 3 :

Thông tin từ Bảng cân đối kế toán

Tổng tài sản
Tổng nợ
Giá trị gia tài ròng
Tài sản thời gian ngắn
Nợ thời gian ngắn
Vốn lưu động

Thông tin từ Báo cáo kết quả kinh doanh

Tổng doanh thu

Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất kinh doanh(3)

Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế
Đính kèm là bản sao những báo cáo giải trình kinh tế tài chính ( những bảng cân đối kế toán gồm có toàn bộ thuyết minh có tương quan, và những báo cáo giải trình hiệu quả kinh doanh thương mại ) cho ba năm gần nhất ( 4 ), như đã nêu trên, tuân thủ những điều kiện kèm theo sau :
1. Phản ánh tình hình kinh tế tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh ( nếu là nhà thầu liên danh ) mà không phải tình hình kinh tế tài chính của một chủ thể link như công ty mẹ hoặc công ty con hoặc công ty link với nhà thầu hoặc thành viên liên danh .
2. Các báo cáo giải trình kinh tế tài chính được truy thuế kiểm toán theo lao lý .
3. Các báo cáo giải trình kinh tế tài chính phải hoàn hảo, vừa đủ nội dung theo lao lý .
4. Các báo cáo giải trình kinh tế tài chính phải tương ứng với những kỳ kế toán đã hoàn thành xong và được truy thuế kiểm toán. Kèm theo là bản chụp được xác nhận một trong những tài liệu sau đây :
– Biên bản kiểm tra quyết toán thuế ;
– Tờ khai tự quyết toán thuế ( thuế giá trị ngày càng tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp ) có xác nhận của cơ quan thuế về thời gian đã nộp tờ khai ;
– Tài liệu chứng tỏ việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử ;
– Văn bản xác nhận của cơ quan quản trị thuế ( xác nhận số nộp cả năm ) về việc thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế ;
– Báo cáo truy thuế kiểm toán ;
– Các tài liệu khác .

Ghi chú :
( 1 ) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này .
( 2 ), ( 4 ) Khoảng thời hạn được nêu ở đây cần giống khoảng chừng thời hạn được lao lý tại Mục 2.1 Chương III – Tiêu chuẩn nhìn nhận HSDT .
( 3 ) Để xác lập lệch giá trung bình hàng năm từ hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại, nhà thầu sẽ chia tổng doanh thu từ hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại của những năm cho số năm dựa trên thông tin đã được cung ứng .

Mẫu số 10

NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH(1)

Nêu rõ những nguồn kinh tế tài chính dự kiến, ví dụ điển hình như những gia tài có năng lực thanh toán cao ( 2 ), những hạn mức tín dụng thanh toán và những nguồn kinh tế tài chính khác ( không phải là những khoản tạm ứng theo hợp đồng ) có sẵn để cung ứng nhu yếu về nguồn lực kinh tế tài chính pháp luật tại Mẫu số 11 .

Nguồn lực tài chính của nhà thầu

STT

Nguồn tài chính

Số tiền (VND)

1
2
3

Tổng nguồn lực tài chính của nhà thầu (TNL)

Ghi chú :
( 1 ) Từng nhà thầu hoặc thành viên liên danh phải cung ứng thông tin về nguồn lực kinh tế tài chính của mình, kèm theo tài liệu chứng tỏ .
Nguồn lực kinh tế tài chính mà nhà thầu dự kiến kêu gọi để thực thi gói thầu được tính theo công thức sau :

NLTC = TNL – ĐTH

Trong đó :
– NLTC là nguồn lực kinh tế tài chính mà nhà thầu dự kiến kêu gọi để triển khai gói thầu ;
– TNL là tổng nguồn lực kinh tế tài chính của nhà thầu ( tổng nguồn lực kinh tế tài chính lao lý tại Mẫu này ) ;
– ĐTH là tổng nhu yếu về nguồn lực kinh tế tài chính hàng tháng cho những hợp đồng đang thực thi ( lao lý tại Mẫu số 11 ) .

Nhà thầu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu nếu có nguồn lực tài chính dự kiến huy động để thực hiện gói thầu (NLTC) tối thiểu bằng giá trị yêu cầu tại tiêu chí đánh giá 3.3 Mục 2.1 Chương III  Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.

Trường hợp trong HSDT, nhà thầu có nộp kèm theo bản cam kết tín dụng của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong đó cam kết sẽ cung cấp tín dụng cho nhà thầu để thực hiện gói thầu đang xét với hạn mức tối thiểu bằng giá trị yêu cầu tại tiêu chí đánh giá 3.3 Mục 2.1 Chương III  Tiêu chuẩn đánh giá HSDT trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng thì nhà thầu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu và không phải kê khai thông tin theo quy định Mẫu này và Mẫu số 11.

( 2 ) Tài sản có năng lực thanh khoản cao là tiền mặt và tương tự tiền mặt, những công cụ kinh tế tài chính thời gian ngắn, những sàn chứng khoán sẵn sàng chuẩn bị để bán, sàn chứng khoán dễ bán, những khoản phải thu thương mại, những khoản phải thu kinh tế tài chính thời gian ngắn và những gia tài khác mà hoàn toàn có thể quy đổi thành tiền mặt trong vòng một năm .

Mẫu số 11

NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH HÀNG THÁNG CHO CÁC HỢP ĐỒNG ĐANG THỰC HIỆN(1)

STT

Tên hợp đồng

Người liên hệ của Chủ đầu tư (địa chỉ, điện thoại, fax)

Ngày hoàn thành hợp đồng

Thời hạn còn lại của hợp đồng tính bằng tháng
(A)(2)

Giá trị hợp đồng chưa thanh toán, bao gồm cả thuế
(B)(3)

Yêu cầu về nguồn lực tài chính hàng tháng
(B/A)

1
2
3

Tổng yêu cầu về nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng đang thực hiện (ĐTH).

Ghi chú :
( 1 ) Từng nhà thầu hoặc thành viên liên danh phải cung ứng thông tin được nêu dưới đây để đo lường và thống kê tổng những nhu yếu về nguồn lực kinh tế tài chính, bằng tổng của : ( i ) những cam kết hiện tại của nhà thầu ( hoặc từng thành trong viên liên danh ) trong tổng thể những hợp đồng mà nhà thầu ( hoặc từng thành trong viên liên danh ) đang triển khai hoặc sẽ được triển khai ; ( ii ) nhu yếu về nguồn lực kinh tế tài chính so với hợp đồng đang xét theo xác lập của Chủ góp vốn đầu tư. Ngoài ra, nhà thầu cũng phải phân phối thông tin về bất kể nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính nào khác hoàn toàn có thể ảnh hưởng tác động đáng kể đến việc thực thi hợp đồng đang xét nếu nhà thầu được trao hợp đồng .
( 2 ) Thời hạn còn lại của hợp đồng tính tại thời gian 28 ngày trước ngày có thời gian đóng thầu .
( 3 ) Giá trị hợp đồng còn lại chưa được giao dịch thanh toán tính tại thời gian 28 ngày trước ngày có thời gian đóng thầu .

Mẫu số 12

BẢNG ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

– Đối với từng vị trí việc làm pháp luật tại Mẫu này thì nhà thầu phải kê khai những thông tin cụ thể theo Mẫu số 13 và Mẫu số 14 Chương này .

– Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt có năng lực phù hợp đáp ứng các yêu cầu quy định tại Mục 2.2 Chương III  Tiêu chuẩn đánh giá HSDT và có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu; không được kê khai những nhân sự đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận.

1 Vị trí việc làm : [ ghi đơn cử vị trí việc làm tiếp đón trong gói thầu ]
Tên : [ ghi tên nhân sự chủ chốt ]
2 Vị trí việc làm : [ ghi đơn cử vị trí việc làm tiếp đón trong gói thầu ]
Tên : [ ghi tên nhân sự chủ chốt ]
3 Vị trí việc làm
Tên
4 Vị trí việc làm
Tên
5 Vị trí việc làm
Tên
… . Vị trí việc làm
Tên

Mẫu số 13

BẢN LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

Nhà thầu phải phân phối tổng thể những thông tin được nhu yếu dưới đây và phải gửi kèm theo bản chụp được xác nhận những văn bằng, chứng từ có tương quan .

Vị trí

tin tức nhân sự Tên Ngày, tháng, năm sinh :
Trình độ trình độ

Công việc hiện tại Tên của người sử dụng lao động

Địa chỉ của người sử dụng lao động

Điện thoại Người liên lạc ( trưởng phòng / cán bộ đảm nhiệm nhân sự )
Fax

E-mail
Chức danh Số năm thao tác cho người sử dụng lao động hiện tại

Mẫu số 14

BẢN KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN

Tóm tắt kinh nghiệm trình độ theo trình tự thời hạn từ hiện tại trở về trước. Nêu rõ những kinh nghiệm tay nghề trình độ và kinh nghiệm tay nghề quản trị đơn cử tương quan đến gói thầu .

Từ

Đến

Công ty / Dự án / Chức vụ / Kinh nghiệm

chuyên môn và quản lý có liên quan

Mẫu số 15 (a)

PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ(1)

STT

Tên nhà thầu phụ(2)

Phạm vi công việc(3)

Khối lượng công việc(4)

Giá trị % ước tính(5)

Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với nhà thầu phụ(6)

1
2
3
4

Ghi chú :
( 1 ) Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ thì kê khai theo Mẫu này .
( 2 ) Nhà thầu ghi đơn cử tên nhà thầu phụ. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác lập được đơn cử danh tính của nhà thầu phụ thì không phải kê khai vào cột này mà chỉ kê khai vào cột “ Phạm vi việc làm ”. Sau đó, nếu được lựa chọn thì khi kêu gọi thầu phụ triển khai việc làm đã kê khai phải được sự đồng ý chấp thuận của Chủ góp vốn đầu tư .
( 3 ) Nhà thầu ghi đơn cử tên khuôn khổ việc làm dành cho nhà thầu phụ .
( 4 ) Nhà thầu ghi đơn cử khối lượng việc làm dành cho nhà thầu phụ .
( 5 ) Nhà thầu ghi đơn cử giá trị % việc làm mà nhà thầu phụ đảm nhiệm so với giá dự thầu .
( 6 ) Nhà thầu ghi đơn cử số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hợp tác, nhà thầu phải nộp kèm theo bản gốc hoặc bản chụp được xác nhận những tài liệu đó .

Mẫu số 15 ( b )

BẢNG KÊ KHAI NHÀ THẦU PHỤ ĐẶC BIỆT(1)

Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu quy định tại Mục 2.3 Chương III  Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.

STT

Tên nhà thầu phụ đặc biệt(2)

Phạm vi công việc(3)

Khối lượng công việc(4)

Giá trị % ước tính(5)

Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với nhà thầu phụ đặc biệt(6)

1
2
3
4

Ghi chú :
( 1 ) Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt quan trọng thì kê khai theo Mẫu này .
( 2 ) Nhà thầu ghi đơn cử tên nhà thầu phụ đặc biệt quan trọng .
( 3 ) Bên mời thầu ghi đơn cử tên khuôn khổ việc làm sẽ được sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt quan trọng .
( 4 ) Nhà thầu ghi đơn cử khối lượng việc làm dành cho nhà thầu phụ đặc biệt quan trọng .
( 5 ) Nhà thầu ghi đơn cử giá trị % việc làm mà nhà thầu phụ đặc biệt quan trọng đảm nhiệm so với giá trị gói thầu .
( 6 ) Nhà thầu ghi đơn cử số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hợp tác, nhà thầu phải nộp kèm theo bản gốc hoặc bản chụp được xác nhận những tài liệu đó .

B. CÁC BIỂU MẪU THUỘC HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH

Mẫu số 16 ( a )

ĐƠN DỰ THẦU(1)

(thuộc HSĐXTC)

( vận dụng trong trường hợp nhà thầu không có đề xuất kiến nghị giảm giá hoặc có yêu cầu giảm giá trong thư giảm giá riêng )
Ngày : __ [ ghi ngày tháng năm ký đơn dự thầu ] Tên gói thầu : __ [ ghi tên gói thầu theo thông tin mời thầu ] Tên dự án Bất Động Sản : __ [ ghi tên dự án Bất Động Sản ] Thư mời thầu số : __ [ ghi số trích yếu của Thư mời thầu so với đấu thầu hạn chế ]

Kính gửi : __ [ ghi không thiếu và đúng chuẩn tên của Bên mời thầu ] Sau khi điều tra và nghiên cứu hồ sơ mời thầu và văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu số____ [ ghi số của văn bản sửa đổi ( nếu có ) ] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, ____ [ ghi tên nhà thầu ], cam kết thực thi gói thầu ____ [ ghi tên gói thầu ] theo đúng nhu yếu của hồ sơ mời thầu. Cùng với Hồ sơ yêu cầu về kỹ thuật, chúng tôi xin gửi kèm đơn này đề xuất kiến nghị về kinh tế tài chính với tổng số tiền là ____ [ ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng xu tiền dự thầu ] ( 2 ) cùng với bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo .
Hồ sơ đề xuất kiến nghị về kinh tế tài chính này có hiệu lực thực thi hiện hành trong thời hạn ____ ( 3 ) ngày, kể từ ngày ____ tháng ____ năm ____ ( 4 ) .

Đại diện hợp pháp của nhà thầu (5)

[ ghi tên, chức vụ, ký tên và đóng dấu ( 6 ) ]

Ghi chú :
( 1 ) Nhà thầu quan tâm, đơn dự thầu phải được ghi rất đầy đủ và đúng chuẩn những thông tin về tên của Bên mời thầu, nhà thầu, thời hạn có hiệu lực thực thi hiện hành của HSĐXTC, được đại diện thay mặt hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu .
Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải đơn cử, cố định và thắt chặt bằng số, bằng chữ và phải tương thích, logic với tổng giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự thầu, không đề xuất kiến nghị những giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện kèm theo gây bất lợi cho Chủ góp vốn đầu tư, Bên mời thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần thì nhà thầu phải ghi giá dự thầu cho từng phần và tổng giá dự thầu cho những phần mà nhà thầu tham dự thầu ; trường hợp trong HSMT được cho phép chào theo một số ít đồng xu tiền khác nhau thì nhà thầu cần ghi rõ giá trị bằng số và bằng chữ của từng đồng xu tiền do nhà thầu chào .

(3) Ghi số ngày có hiệu lực theo quy định tại Mục 18.1 BDL. Thời gian có hiệu lực của HSĐXTC được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong HSMT. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày có thời điểm đóng thầu được tính là 1 ngày.

(4) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 22.1 BDL.

( 5 ) Trường hợp đại diện thay mặt theo pháp lý của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này ; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại những tài liệu khác tương quan có phân công nghĩa vụ và trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo những văn bản này ( không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này ). Trường hợp nhà thầu là liên danh thì phải do đại diện thay mặt hợp pháp của từng thành viên liên danh ký, trừ trường hợp trong văn bản thỏa thuận hợp tác liên danh theo Mẫu số 03 Chương này có pháp luật những thành viên trong liên danh thỏa thuận hợp tác cho thành viên đứng đầu liên danh ký đơn dự thầu. Trường hợp từng thành viên liên danh có chuyển nhượng ủy quyền thì thực thi như so với nhà thầu độc lập. Nếu nhà thầu trúng thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình Chủ đầu tư bản chụp được xác nhận những văn bản này. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai bắt đầu là không đúng mực thì nhà thầu bị coi là vi phạm Mục 3 CDNT .
( 6 ) Trường hợp nhà thầu quốc tế không có con dấu thì phải phân phối xác nhận của tổ chức triển khai có thẩm quyền là chữ ký trong đơn dự thầu và những tài liệu khác trong HSDT là của người đại diện thay mặt hợp pháp của nhà thầu .

Mẫu số 16 (b)

ĐƠN DỰ THẦU(1)

(thuộc HSĐXTC)

( vận dụng trong trường hợp nhà thầu có yêu cầu giảm giá trong đơn dự thầu )
Ngày : __ [ ghi ngày tháng năm ký đơn dự thầu ] .
Tên gói thầu : __ [ ghi tên gói thầu theo thông tin mời thầu ] .
Tên dự án Bất Động Sản : __ [ ghi tên dự án Bất Động Sản ] .
Thư mời thầu số : _ [ ghi số trích yếu của Thư mời thầu so với đấu thầu hạn chế ] .

Kính gửi : [ ghi không thiếu và đúng mực tên của Bên mời thầu ] .
Sau khi điều tra và nghiên cứu hồ sơ mời thầu và văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu số____ [ ghi số của văn bản sửa đổi ( nếu có ) ] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, ____ [ ghi tên nhà thầu ], cam kết triển khai gói thầu ____ [ ghi tên gói thầu ] theo đúng nhu yếu của hồ sơ mời thầu. Cùng với Hồ sơ yêu cầu về kỹ thuật, chúng tôi xin gửi kèm đơn này đề xuất kiến nghị về kinh tế tài chính với tổng số tiền là ____ [ ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng xu tiền dự thầu ] ( 2 ) cùng với bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo .
Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với số tiền giảm giá là : ____ [ ghi giá trị giảm giá bằng số, bằng chữ và đồng xu tiền ] ( 3 ) .
Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là : _____ [ ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng xu tiền ] .
Hồ sơ yêu cầu về kinh tế tài chính này có hiệu lực thực thi hiện hành trong thời hạn ____ ( 4 ) ngày, kể từ ngày ____ tháng ____ năm ____ ( 5 ) .

Đại diện hợp pháp của nhà thầu (6)

[ ghi tên, chức vụ, ký tên và đóng dấu ( 7 ) ]

Ghi chú :
( 1 ) Nhà thầu quan tâm, đơn dự thầu phải được ghi khá đầy đủ và đúng mực những thông tin về tên của Bên mời thầu, nhà thầu, thời hạn có hiệu lực thực thi hiện hành của HSĐXTC, được đại diện thay mặt hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu .
( 2 ) Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải đơn cử, cố định và thắt chặt bằng số, bằng chữ và phải tương thích, logic với tổng giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự thầu, không đề xuất kiến nghị những giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện kèm theo gây bất lợi cho Chủ góp vốn đầu tư, Bên mời thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần thì nhà thầu phải ghi giá dự thầu cho từng phần và tổng giá dự thầu cho những phần mà nhà thầu tham dự thầu ; trường hợp trong HSMT được cho phép chào theo một số ít đồng xu tiền khác nhau thì nhà thầu cần ghi rõ giá trị bằng số và bằng chữ của từng đồng xu tiền do nhà thầu chào .
( 3 ) Ghi rõ giảm giá cho hàng loạt gói thầu hay giảm giá cho một hoặc nhiều việc làm, khuôn khổ nào đó ( nêu rõ việc làm, khuôn khổ được giảm giá ) .

(4) Ghi số ngày có hiệu lực theo quy định tại Mục 18.1 BDL. Thời gian có hiệu lực của HSĐXTC được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong HSMT. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày có thời điểm đóng thầu được tính là 1 ngày.

(5) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 22.1 BDL.

( 6 ) Trường hợp đại diện thay mặt theo pháp lý của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này ; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại những tài liệu khác tương quan có phân công nghĩa vụ và trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo những văn bản này ( không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này ). Trường hợp nhà thầu là liên danh thì phải do đại diện thay mặt hợp pháp của từng thành viên liên danh ký, trừ trường hợp trong văn bản thỏa thuận hợp tác liên danh theo Mẫu số 03 Chương này có pháp luật những thành viên trong liên danh thỏa thuận hợp tác cho thành viên đứng đầu liên danh ký đơn dự thầu. Trường hợp từng thành viên liên danh có chuyển nhượng ủy quyền thì triển khai như so với nhà thầu độc lập. Nếu nhà thầu trúng thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình Chủ đầu tư bản chụp được xác nhận những văn bản này. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai khởi đầu là không đúng chuẩn thì nhà thầu bị coi là vi phạm Mục 3 CDNT .
( 7 ) Trường hợp nhà thầu quốc tế không có con dấu thì phải phân phối xác nhận của tổ chức triển khai có thẩm quyền là chữ ký trong đơn dự thầu và những tài liệu khác trong HSDT là của người đại diện thay mặt hợp pháp của nhà thầu .

Mẫu số 17

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU

( vận dụng so với đấu thầu trong nước )

STT

Nội dung

Giá dự thầu

1 Giá chào cho sản phẩm & hàng hóa ( M )
2 Thương Mại Dịch Vụ tương quan ( I )

Tổng cộng giá dự thầu

( Kết chuyển sang đơn dự thầu )

(M) + (I)

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ ghi tên, chức vụ, ký tên và đóng dấu ]

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU

( vận dụng so với đấu thầu quốc tế )

STT

Nội dung

Giá dự thầu

1 Hàng hóa sản xuất, gia công trong nước hoặc sản phẩm & hàng hóa sản xuất, gia công ngoài nước đã nhập khẩu và đang được chào bán tại Nước Ta ( M1 )
2 Hàng hóa sản xuất, gia công ngoài nước ( M2 )
3 Thương Mại Dịch Vụ tương quan ( I )

Tổng cộng giá dự thầu

( Kết chuyển sang đơn dự thầu )

(M1) + (M2) + (I)

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ ghi tên, chức vụ, ký tên và đóng dấu ]

Mẫu số 17 (a)

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA

( vận dụng so với đấu thầu trong nước )

1 2 3 4 5 6 7

STT

Danh mục hàng hóa

Đơn vị tính

Khối lượng mời thầu

Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm

Đơn giá dự thầu

Thành tiền

( Cột 4×6 )

1 Hàng hóa thứ 1 M1
2 Hàng hóa thứ 2 M2
… .
n Hàng hóa thứ n Mn

Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)

( Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá dự thầu )

M=M1+M2+…+Mn

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ ghi tên, chức vụ, ký tên và đóng dấu ]

Ghi chú :

Các cột (1), (2), (3), (4) Bên mời thầu ghi phù hợp với Danh mục hàng hóa quy định tại Phần 2  Yêu cầu về phạm vi cung cấp; các cột (5), (6), (7) nhà thầu chào.

Đơn giá dự thầu tại cột ( 6 ) gồm có những ngân sách thiết yếu để cung ứng sản phẩm & hàng hóa theo nhu yếu của bên mời thầu, trong đó gồm có những ngân sách thuế, phí, lệ phí ( nếu có ) và không gồm có những ngân sách của dịch vụ tương quan tại Mẫu số 17 ( b ). Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tìm hiểu và khám phá, thống kê giám sát và chào rất đầy đủ những loại thuế, phí, lệ phí ( nếu có ) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời gian 28 ngày trước ngày có thời gian đóng thầu theo pháp luật. Trường hợp nhà thầu công bố giá dự thầu không gồm có thuế, phí, lệ phí thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại .

Mẫu số 17 (a1)

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA SẢN XUẤT, GIA CÔNG
NGOÀI NƯỚC

( vận dụng so với đấu thầu quốc tế )

1 2 3 4 5 6 7 8

STT

Danh mục hàng hóa

Đơn vị tính

Khối lượng mời thầu

Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm

Đơn giá dự thầu

Thành tiền

( Cột 4×6 )

Thuế, phí, lệ phí

( nếu có )

1 Hàng hóa thứ 1 A1 T1
2 Hàng hóa thứ 2 A2 T2
… .
n Hàng hóa thứ n An Tn

Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)

A=A1+A2+ …+ An

Tổng cộng giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có)

T=T1+T2+…+Tn

Tổng cộng giá dự thầu của  hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)

( Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá dự thầu )

M1=A+T

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ ghi tên, chức vụ, ký tên và đóng dấu ]

Ghi chú :

Các cột (1), (2), (3), (4) Bên mời thầu ghi phù hợp với Danh mục hàng hóa quy định tại Phần 2  Yêu cầu về phạm vi cung cấp.

Các cột (5), (6), (7), (8) nhà thầu chào. Nhà thầu chào đơn giá dự thầu tại cột (6) theo quy định tại Mục 14.2 BDL, bao gồm các chi phí cần thiết để cung cấp hàng hóa theo yêu cầu của bên mời thầu, không bao gồm các chi phí thuế, phí, lệ phí (nếu có) tại cột (8) và không bao gồm chi phí của các dịch vụ liên quan tại Mẫu số 17 (b).

Cột ( 8 ) gồm có toàn bộ những loại thuế, phí, lệ phí ( nếu có ). Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm khám phá, thống kê giám sát và chào khá đầy đủ những loại thuế, phí, lệ phí ( nếu có ) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời gian 28 ngày trước ngày có thời gian đóng thầu theo lao lý. Trường hợp nhà thầu công bố giá dự thầu không gồm có thuế, phí, lệ phí thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại .
Tổng giá trị về thuế, phí, lệ phí ( nếu có ) sẽ không được xem xét trong quy trình nhìn nhận để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá đề xuất trúng thầu và giá hợp đồng phải gồm có giá trị về thuế, phí, lệ phí ( nếu có ) .

Mẫu số 17 (a2)

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA SẢN XUẤT, GIA CÔNG TRONG NƯỚC HOẶC HÀNG HÓA SẢN XUẤT, GIA CÔNG NGOÀI NƯỚC ĐÃ NHẬP KHẨU VÀ ĐANG ĐƯỢC CHÀO BÁN TẠI VIỆT NAM

( vận dụng so với đấu thầu quốc tế )

1 2 3 4 5 6 7 8

STT

Danh mục hàng hóa

Đơn vị tính

Khối lượng mời thầu

Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm

Đơn giá dự thầu

Thành tiền

( Cột 4×6 )

Thuế, phí, lệ phí (nếu có)

1 Hàng hóa thứ 1 A1 T1
2 Hàng hóa thứ 2 A2 T2
… .
n Hàng hóa thứ n An Tn

Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)

A=A1+A2+…+An

Tổng cộng giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có)

T=T1+T2+…+Tn

Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)

( Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá dự thầu )

M2 =A+T

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ ghi tên, chức vụ, ký tên và đóng dấu ]

Ghi chú :

Các cột (1), (2), (3), (4) Bên mời thầu ghi phù hợp với Danh mục hàng hóa quy định tại Phần 2  Yêu cầu về phạm vi cung cấp.

Các cột ( 5 ), ( 6 ), ( 7 ), ( 8 ) nhà thầu chào. Đơn giá dự thầu tại cột ( 6 ) gồm có những ngân sách thiết yếu để cung ứng sản phẩm & hàng hóa theo nhu yếu của bên mời thầu, không gồm có những ngân sách thuế, phí, lệ phí ( nếu có ) tại cột ( 8 ) và không gồm có ngân sách của những dịch vụ tương quan tại Mẫu số 17 ( b ) .
Cột ( 8 ) gồm có tổng thể những loại thuế, phí, lệ phí ( nếu có ). Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm khám phá, thống kê giám sát và chào vừa đủ những loại thuế, phí, lệ phí ( nếu có ) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời gian 28 ngày trước ngày có thời gian đóng thầu theo lao lý. Trường hợp nhà thầu công bố giá dự thầu không gồm có thuế, phí, lệ phí thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại .
Tổng giá trị về thuế, phí, lệ phí ( nếu có ) sẽ không được xem xét trong quy trình nhìn nhận để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá ý kiến đề nghị trúng thầu và giá hợp đồng phải gồm có giá trị về thuế, phí, lệ phí ( nếu có ) .

Mẫu số 17 (b)

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CHO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN

1 2 3 4 5 6 7 8

STT

Mô tả dịch vụ

Khối lượng mời thầu

Đơn vị tính

Địa điểm thực hiện dịch vụ

Ngày hoàn thành dịch vụ

Đơn giá dự thầu

Thành tiền

( Cột 3×7 )

Tổng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)

( Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá dự thầu )

(I)

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ ghi tên, chứ’c danh, ký tên và đóng dấu ]

Ghi chú :

Các cột (1), (2), (3), (4), (5) và (6) Bên mời thầu ghi phù hợp với Biểu dịch vụ liên quan quy định tại Mục 1 Phần 2  Yêu cầu về phạm vi cung cấp.

Các cột ( 7 ) và cột ( 8 ) do nhà thầu chào .

Mẫu số 18

BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI
HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI(1)

STT

Tên hàng hóa

Giá trị

1

Tên hàng hóa thứ nhất

Giá chào của sản phẩm & hàng hóa trong HSDT ( I )
Giá trị thuế những loại ( trong đó gồm có thuế nhập khẩu so với những linh phụ kiện, thiết bị cấu thành sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu, thuế Hóa Đơn đỏ VAT và những loại thuế khác phải trả cho sản phẩm & hàng hóa ) ( II )
Kê khai những ngân sách nhập ngoại trong sản phẩm & hàng hóa gồm có những loại phí, lệ phí ( nếu có ) ( III )
Chi tiêu sản xuất trong nước

G* = (I)  (II)  (III)

Tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước

D ( % ) = G * / G ( % )

Trong đó G = (I)  (II)

2

Tên hàng hóa thứ hai

n

Tên hàng hóa thứ n

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ ghi tên, chức vụ, ký tên và đóng dấu ]

Ghi chú :
( 1 ) Trường hợp sản phẩm & hàng hóa không thuộc đối tượng người dùng khuyến mại thì nhà thầu không phải kê khai theo Mẫu này .

Phần 2. YÊU CẦU VỀ PHẠM VI CUNG CẤP

Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP

Mục 1. Phạm vi và tiến độ cung cấp hàng hóa

Phạm vi và quá trình cung ứng sản phẩm & hàng hóa được Bên mời thầu đưa vào HSMT và phải gồm có miêu tả về những sản phẩm & hàng hóa sẽ được phân phối cũng như quy trình tiến độ cung ứng .

Các thông tin trong Mục này để hỗ trợ các nhà thầu khi lập các bảng giá theo các mẫu tương ứng quy định tại Chương IV  Biểu mẫu dự thầu.

1. Phạm vi cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan (nếu có)

PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA

Bên mời thầu liệt kê chi tiết cụ thể hạng mục những sản phẩm & hàng hóa nhu yếu phân phối. Trong đó cần nêu rõ hạng mục sản phẩm & hàng hóa với số lượng, chủng loại nhu yếu và những miêu tả, diễn giải chi tiết cụ thể ( nếu thấy thiết yếu ) .

STT

Danh mục hàng hóa

Ký mã hiệu

Đơn vị

Khối lượng mời thầu

Mô tả hàng hóa(1)

Ghi chú

1
2
3
4
5

Ghi chú :

(1) Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Mục 2  Yêu cầu về kỹ thuật. (ví dụ: tên Mục, số trang, số Quyển…).

CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN(1)

Bên mời thầu liệt kê hạng mục những dịch vụ tương quan để triển khai gói thầu theo bảng sau :

STT

Mô tả dịch vụ

Khối lượng mời thầu

Đơn vị tính

Địa điểm thực hiện dịch vụ

Ngày hoàn thành dịch vụ

1
2
3

Ghi chú :
( 1 ) Trường hợp gói thầu không có nhu yếu dịch vụ tương quan thì Bên mời thầu xóa bỏ Biểu này .
2. Biểu tiến trình cung ứng

BIỂU TIẾN ĐỘ CUNG CẤP

Tiến độ nhu yếu phân phối cần được Bên mời thầu lập thành biểu, trong đó nêu rõ tên sản phẩm & hàng hóa với số lượng nhu yếu, khu vực và tiến trình cung ứng đơn cử. Hàng hóa hoàn toàn có thể được nhu yếu cung ứng thành một hoặc nhiều đợt khác nhau tùy theo nhu yếu của gói thầu .

STT

Danh mục hàng hóa

Đơn vị

Khối lượng mời thầu

Tiến độ cung cấp(1)

Địa điểm cung cấp

Ghi chú :
( 1 ) Căn cứ quy mô, đặc thù của gói thầu cũng như loại sản phẩm & hàng hóa đơn cử mà pháp luật, ví dụ điển hình nhu yếu cung ứng vào một thời gian đơn cử ( ngày tháng đơn cử ), sau một số ít tuần nhất định kể từ khi hợp đồng có hiệu lực thực thi hiện hành hoặc pháp luật trong một khoảng chừng thời hạn ( từ tuần thứ __đến tuần thứ __kể từ khi hợp đồng có hiệu lực thực thi hiện hành ) .

Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật gồm có nhu yếu kỹ thuật ( mang tính kỹ thuật thuần túy ) và những nhu yếu khác tương quan đến việc phân phối sản phẩm & hàng hóa ( trừ giá ). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu vừa đủ, rõ ràng và đơn cử để làm cơ sở cho nhà thầu lập HSDT .
Trong nhu yếu về kỹ thuật không được đưa ra những điều kiện kèm theo nhằm mục đích hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm mục đích tạo lợi thế cho một hoặc một số ít nhà thầu gây ra sự cạnh tranh đối đầu không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra những nhu yếu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của những nhà thầu, không được nêu nhu yếu về thương hiệu, nguồn gốc đơn cử của sản phẩm & hàng hóa, kể cả việc nêu tên nước, nhóm nước, vùng chủ quyền lãnh thổ gây ra sự phân biệt đối xử .
Trường hợp không hề miêu tả cụ thể sản phẩm & hàng hóa theo đặc tính kỹ thuật, phong cách thiết kế công nghệ tiên tiến, tiêu chuẩn công nghệ tiên tiến thì hoàn toàn có thể nêu thương hiệu, catalô của một loại sản phẩm đơn cử để tìm hiểu thêm, minh họa cho nhu yếu về kỹ thuật của sản phẩm & hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “ hoặc tương tự ” sau thương hiệu, catalô đồng thời phải lao lý rõ nội hàm tương tự với sản phẩm & hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ tiên tiến và những nội dung khác ( nếu có ) để tạo thuận tiện cho nhà thầu trong quy trình chuẩn bị sẵn sàng HSDT mà không được pháp luật tương tự về nguồn gốc .
Yêu cầu về kỹ thuật gồm có những nội dung cơ bản như sau :

2.1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

Mục này nêu thông tin tóm tắt về dự án Bất Động Sản và về gói thầu như khu vực triển khai dự án Bất Động Sản, quy mô của dự án Bất Động Sản, nhu yếu về phân phối sản phẩm & hàng hóa thuộc gói thầu, thời hạn triển khai gói thầu và những thông tin khác tùy theo đặc thù và nhu yếu của gói thầu .

2.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật gồm có nhu yếu về kỹ thuật chung và nhu yếu về kỹ thuật cụ thể so với sản phẩm & hàng hóa thuộc khoanh vùng phạm vi cung ứng của gói thầu .
Yêu cầu về kỹ thuật chung là những nhu yếu về chủng loại, tiêu chuẩn sản phẩm & hàng hóa ( vương quốc và quốc tế được công nhận ), những nhu yếu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói, luân chuyển, những điều kiện kèm theo khí hậu tại nơi sản phẩm & hàng hóa được sử dụng. Tùy thuộc vào sự phức tạp của sản phẩm & hàng hóa, những nhu yếu kỹ thuật chung được nêu cho tổng thể những sản phẩm & hàng hóa hoặc cho từng loại sản phẩm & hàng hóa riêng không liên quan gì đến nhau .
Yêu cầu về kỹ thuật đơn cử như tính năng, thông số kỹ thuật kỹ thuật, những bản vẽ, catalô, những thông số kỹ thuật Bảo hành … được nêu cho từng loại sản phẩm & hàng hóa. Khi nêu nhu yếu, những thông số kỹ thuật kỹ thuật hoàn toàn có thể được miêu tả dưới hình thức bảng biểu .
Nếu Bên mời thầu nhu yếu nhà thầu cung ứng trong HSDT của mình một phần hoặc hàng loạt những thông số kỹ thuật kỹ thuật, những bảng biểu kỹ thuật hoặc những thông tin kỹ thuật khác thì Bên mời thầu phải lao lý rõ đặc thù và mức độ thông tin nhu yếu và cách trình diễn những thông tin đó trong HSDT .
[ Nếu nhu yếu cung ứng bản tóm tắt thông số kỹ thuật kỹ thuật thì Bên mời thầu phải ghi thông tin vào bảng dưới đây. Nhà thầu sẽ soạn một bảng tương tự như để chứng tỏ sản phẩm & hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ với những nhu yếu đó. ] Tóm tắt thông số kỹ thuật kỹ thuật của sản phẩm & hàng hóa và những dịch vụ tương quan phải tuân thủ những thông số kỹ thuật kỹ thuật và những tiêu chuẩn sau đây :

Hạng mục số

Tên hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

[ ghi số hiệu khuôn khổ ] [ ghi tên ] [ ghi thông số kỹ thuật kỹ thuật và những tiêu chuẩn ]

Thông số kỹ thuật chi tiết cụ thể và những tiêu chuẩn cụ thể [ khi thiết yếu ] .
[ Mô tả cụ thể thông số kỹ thuật kỹ thuật ] _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________

2.3. Các yêu cầu khác

Các nhu yếu khác về kỹ thuật gồm có nhu yếu về khoanh vùng phạm vi cung ứng, nhu yếu về quá trình phân phối theo lao lý tại Mục 1 Chương này, nhu yếu về phương pháp giao dịch thanh toán, nhu yếu về cung ứng kinh tế tài chính ( nếu có ) và điều kiện kèm theo tín dụng thanh toán kèm theo, nhu yếu về dịch vụ tương quan như tổ chức triển khai lắp ráp máy móc, thiết bị, quản lý và vận hành chạy thử, huấn luyện và đào tạo, chuyển giao công nghệ tiên tiến … cũng như nhu yếu về phụ tùng thay thế sửa chữa và dịch vụ sau bán hàng ( nếu có ). Các nhu yếu này phải được nêu chi tiết cụ thể để nhà thầu sẵn sàng chuẩn bị HSDT .
Bên mời thầu chỉ nhu yếu nhà thầu nộp Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà phân phối hoặc Giấy ghi nhận quan hệ đối tác chiến lược trong trường hợp sản phẩm & hàng hóa là đặc trưng, phức tạp cần gắn với nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà phân phối trong việc phân phối những dịch vụ sau bán hàng như bh, bảo dưỡng, thay thế sửa chữa, phân phối phụ tùng, vật tư thay thế sửa chữa. Các nhu yếu này phải được nêu chi tiết cụ thể để nhà thầu chuẩn bị sẵn sàng HSDT .
Ngoài ra, tùy theo từng gói thầu hoàn toàn có thể nhu yếu nhà thầu chào giải pháp thay thế sửa chữa ngoài giải pháp chính theo nhu yếu của HSMT, trong đó cần pháp luật rõ giải pháp thay thế sửa chữa của nhà thầu chỉ được xem xét trong quy trình thương thảo, triển khai xong hợp đồng khi nhà thầu được đề xuất kiến nghị trúng thầu theo giải pháp chính hoặc pháp luật trong trường hợp hiệu quả nhìn nhận những HSDT theo giải pháp chính không có nhà thầu nào cung ứng nhu yếu của HSMT thì mới xem xét giải pháp thay thế sửa chữa của những nhà thầu .

Mục 3. Bản vẽ

HSMT này gồm có [ ghi số lượng bản vẽ hoặc ghi “ những bản vẽ sau đây ” ] bản vẽ. [ nếu kèm theo tài liệu bản vẽ thì phải có hạng mục bản vẽ theo mẫu dưới đây ] .

Danh mục bản vẽ

Bản vẽ số Tên bản vẽ Mục đích sử dụng

Mục 4. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần thực thi gồm có : __ [ ghi list những kiểm tra và thử nghiệm ] .

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG

1. Định nghĩa

Trong hợp đồng này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau :

1.1. “Chủ đầu tư” là tổ chức được quy định tại ĐKCT;

1.2. “ Hợp đồng ” là thỏa thuận hợp tác giữa Chủ góp vốn đầu tư và nhà thầu, biểu lộ bằng văn bản, được hai bên ký kết, gồm có cả phụ lục và tài liệu kèm theo ;

1.3. “Nhà thầu”  là nhà thầu trúng thầu (có thể là nhà thầu độc lập hoặc liên danh) và được quy định tại ĐKCT;

1.4. “ Nhà thầu phụ ” là một cá thể hay tổ chức triển khai có tên trong list những nhà thầu phụ do nhà thầu chính đề xuất trong HSDT hoặc nhà thầu triển khai những phần việc làm mà nhà thầu chính đề xuất trong HSDT ; ký Hợp đồng với nhà thầu chính để thực thi một phần việc làm trong Hợp đồng theo nội dung đã kê khai trong HSDT được Chủ góp vốn đầu tư đồng ý chấp thuận ;
1.5. “ Tài liệu Hợp đồng ” nghĩa là những tài liệu được liệt kê trong Hợp đồng, gồm có bất kể bản sửa đổi, bổ trợ nào của Hợp đồng ;
1.6. ” Giá hợp đồng ” là tổng số tiền ghi trong hợp đồng cho việc cung ứng sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ tương quan. Giá hợp đồng đã gồm có tổng thể những ngân sách về thuế, phí, lệ phí ( nếu có ) ;
1.7. “ Ngày ” là ngày dương lịch ; tháng là tháng dương lịch ;
1.8. ” Hàng hóa ” gồm có máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, nguyên vật liệu, vật tư, phụ tùng ; hàng tiêu dùng ; vật tư y tế dùng cho những cơ sở y tế ;
1.9. ” Dịch Vụ Thương Mại tương quan ” gồm có những dịch vụ như bh, bảo dưỡng, trùng tu, bảo trì, thay thế sửa chữa, phân phối phụ tùng hoặc phân phối những dịch vụ sau bán hàng khác như huấn luyện và đào tạo, chuyển giao công nghệ tiên tiến ;
1.10. “ Hoàn thành ” là việc Nhà thầu hoàn tất những dịch vụ tương quan theo những pháp luật và điều kiện kèm theo pháp luật tại Hợp đồng ;

1.11. “Địa điểm dự án” là địa điểm được quy định tại ĐKCT.

2. Thứ tự ưu tiên

Các tài liệu cấu thành Hợp đồng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên sau đây :
2.1. Hợp đồng, kèm theo những phụ lục hợp đồng ;
2.2. Thư đồng ý chấp thuận HSDT và trao hợp đồng ;
2.3. Quyết định phê duyệt tác dụng lựa chọn nhà thầu ;
2.4. ĐKCT ;
2.5. ĐKC ;
2.6. HSDT và những văn bản làm rõ HSDT của Nhà thầu ;
2.7. HSMT và những tài liệu sửa đổi HSMT ( nếu có ) ;

2.8. Các tài liệu khác quy định tại ĐKCT.

3. Luật và ngôn ngữ

Luật kiểm soát và điều chỉnh hợp đồng là luật Nước Ta, ngôn từ của hợp đồng là tiếng Việt .

4. Ủy quyền

Trừ khi có quy định khác trong ĐKCT, Chủ đầu tư có thể uỷ quyền thực hiện bất kỳ trách nhiệm nào của mình cho người khác, sau khi thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu và có thể rút lại quyết định uỷ quyền sau khi đã thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu.

5. Thông báo

5.1. Bất cứ thông báo nào của một bên gửi cho bên kia liên quan đến hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản, theo địa chỉ quy định tại ĐKCT.

5.2. Thông báo của một bên sẽ được coi là có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày bên kia nhận được hoặc theo ngày hiệu lực hiện hành nêu trong thông tin, tùy theo ngày nào đến muộn hơn .

6. Bảo đảm thực hiện hợp đồng

6.1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được nộp lên Chủ đầu tư không muộn hơn ngày quy định tại Thư chấp thuận HSDT và trao hợp đồng. Bảo đảm thực hiện hợp đồng được áp dụng theo hình thức, giá trị và hiệu lực quy định tại ĐKCT.

6.2. Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại ĐKCT.

7. Nhà thầu phụ

7.1. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ quy định tại ĐKCT để thực hiện một phần công việc nêu trong HSDT. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các nghĩa vụ khác đối với phần việc do nhà thầu phụ thực hiện.

Việc sửa chữa thay thế, bổ trợ nhà thầu phụ ngoài list những nhà thầu phụ đã được nêu tại Mục này chỉ được triển khai khi có nguyên do xác đáng, hài hòa và hợp lý và được Chủ góp vốn đầu tư chấp thuận đồng ý .
7.2. Nhà thầu không được sử dụng nhà thầu phụ cho những việc làm khác ngoài việc làm kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong HSDT .

7.3. Yêu cầu khác về nhà thầu phụ quy định tại ĐKCT.

8. Giải quyết tranh chấp

8.1. Chủ góp vốn đầu tư và nhà thầu có nghĩa vụ và trách nhiệm xử lý những tranh chấp phát sinh giữa hai bên trải qua thương lượng, hòa giải .

8.2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian quy định tại ĐKCT kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế được quy định tại ĐKCT.

9. Phạm vi cung cấp

Hàng hóa và những dịch vụ tương quan phải được phân phối theo pháp luật tại Chương V – Phạm vi cung ứng và được đính kèm thành Phụ lục bảng giá hợp đồng và là một bộ phận không tách rời của hợp đồng này, gồm có những loại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mà nhà thầu phải phân phối cùng với đơn giá của những loại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ đó .

10. Tiến độ cung cấp hàng hóa, lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan (nếu có) và tài liệu chứng từ

Tiến độ cung cấp hàng hóa và lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan (nếu có) phải được thực hiện theo quy định tại Mục 1 Chương V  Phạm vi cung cấp.  Nhà thầu phải cung cấp các hoá đơn và/hoặc các chứng từ tài liệu khác theo quy định tại ĐKCT.

11. Trách nhiệm của Nhà thầu

Nhà thầu phải cung ứng hàng loạt Hàng hóa và những Dịch Vụ Thương Mại tương quan ( nếu có ) trong Phạm vi phân phối lao lý tại Mục 9 ĐKC và theo quá trình cung ứng sản phẩm & hàng hóa, lịch triển khai xong những dịch vụ tương quan pháp luật tại Mục 10 ĐKC .

12. Loại hợp đồng và giá hợp đồng

12.1. Loại hợp đồng theo quy định tại ĐKCT.

12.2. Giá hợp đồng quy định tại ĐKCT là toàn bộ chi phí để thực hiện hoàn thành việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan của gói thầu nêu trong Bảng giá hợp đồng trên cơ sở bảo đảm tiến độ, chất lượng theo đúng yêu cầu của gói thầu. Giá hợp đồng đã bao gồm toàn bộ các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có).

12.3. Bảng giá hợp đồng lao lý tại Phụ lục bảng giá hợp đồng là một bộ phận không tách rời của hợp đồng này, gồm có khoanh vùng phạm vi phân phối và thành tiền của những khuôn khổ .

13. Điều chỉnh giá hợp đồng và khối lượng hợp đồng

Việc điều chỉnh giá hợp đồng và khối lượng hợp đồng thực hiện theo quy định tại ĐKCT.

14. Điều chỉnh thuế

Việc điều chỉnh thuế thực hiện theo quy định tại ĐKCT.

15. Tạm ứng

15.1. Chủ đầu tư phải cấp cho Nhà thầu khoản tiền tạm ứng theo quy định tại ĐKCT, sau khi Nhà thầu nộp Bảo lãnh tạm ứng tương đương với khoản tiền tạm ứng. Bảo lãnh tạm ứng phải được phát hành bởi một ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có hiệu lực cho đến khi hoàn trả hết khoản tiền tạm ứng; giá trị của bảo lãnh tạm ứng sẽ được giảm dần theo số tiền tạm ứng mà Nhà thầu hoàn trả. Không tính lãi đối với tiền tạm ứng.

15.2. Nhà thầu chỉ được sử dụng tiền tạm ứng cho việc thực thi Hợp đồng. Nhà thầu phải chứng tỏ rằng khoản tiền tạm ứng đã được sử dụng đúng mục tiêu, đúng đối tượng người tiêu dùng bằng cách nộp bản sao những hóa đơn chứng từ hoặc tài liệu tương quan cho Chủ góp vốn đầu tư. Nhà thầu sẽ bị thu bảo lãnh tạm ứng trong trường hợp sử dụng tiền tạm ứng không đúng mục tiêu .
15.3. Tiền tạm ứng phải được hoàn trả bằng cách khấu trừ một tỷ suất nhất định trong những khoản thanh toán giao dịch đến hạn cho Nhà thầu, theo bảng kê tỷ suất Tỷ Lệ việc làm đã triển khai xong làm cơ sở giao dịch thanh toán .

16. Thanh toán

16.1. Việc thanh toán thực hiện theo quy định tại ĐKCT. Trường hợp Chủ đầu tư thanh toán chậm, Nhà thầu sẽ được trả lãi trên số tiền thanh toán chậm vào lần thanh toán kế tiếp. Lãi suất thanh toán chậm được tính từ ngày mà lẽ ra phải thanh toán cho đến ngày thanh toán thực tế và mức lãi suất áp dụng là mức lãi suất hiện hành đối với các khoản vay thương mại bằng VND.

16.2. Đồng tiền giao dịch thanh toán là : VND .

17. Bản quyền

Nhà thầu phải trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về mọi thiệt hại phát sinh do việc khiếu nại của bên thứ ba về việc vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ tương quan đến sản phẩm & hàng hóa mà nhà thầu đã phân phối cho Chủ góp vốn đầu tư .

18. Sử dụng các tài liệu và thông tin liên quan đến hợp đồng

18.1. Nếu không có sự chấp thuận đồng ý trước bằng văn bản của Chủ góp vốn đầu tư, Nhà thầu không được bật mý nội dung của hợp đồng cũng như đặc tính kỹ thuật, sơ đồ, bản vẽ, mẫu mã, mẫu mã, thông tin do Chủ góp vốn đầu tư hoặc đại diện thay mặt của Chủ góp vốn đầu tư đưa ra cho bất kể ai không phải là người có tương quan đến việc thực thi hợp đồng. Việc nhà thầu cung ứng những thông tin cho người có tương quan đến việc triển khai hợp đồng được thực thi theo chính sách bảo mật thông tin và trong khoanh vùng phạm vi thiết yếu cho việc triển khai hợp đồng này .
18.2. Nếu không có sự chấp thuận đồng ý bằng văn bản của Chủ góp vốn đầu tư, nhà thầu không được sử dụng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào lao lý tại Mục 18.1 ĐKC này vào mục tiêu khác trừ khi vì mục tiêu thực thi hợp đồng .
18.3. Các tài liệu pháp luật tại Mục 18.1 ĐKC thuộc quyền sở hữu của Chủ góp vốn đầu tư. Khi Chủ góp vốn đầu tư có nhu yếu, nhà thầu phải trả lại cho Chủ góp vốn đầu tư những tài liệu này ( gồm có cả những bản chụp ) sau khi đã hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm theo hợp đồng .

19. Thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn

Hàng hóa và các dịch vụ liên quan được cung cấp theo Hợp đồng này sẽ phải tuân theo các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn đề cập tại Mục 2 Chương VI  Phạm vi cung cấp; nếu tại Mục 2 Chương VI không đề cập đến một thông số hay tiêu chuẩn nào có thể áp dụng thì phải tuân thủ theo thông số và tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn hiện hành tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ.

20. Đóng gói hàng hóa

Nhà thầu sẽ phải đóng gói hàng hóa đúng yêu cầu quy định tại ĐKCT phù hợp với từng loại phương tiện vận chuyển để chuyển hàng hóa từ nơi xuất hàng đến địa điểm giao hàng quy định. Việc đóng gói phải bảo đảm hàng hóa không bị hư hỏng do va chạm trong khi bốc dỡ vận chuyển và các tác động khác của môi trường. Kích thước và trọng lượng của mỗi kiện hàng phải tính đến điều kiện vận chuyển như khoảng cách, phương tiện vận chuyển, điều kiện cơ sở hạ tầng… từ nơi xuất hàng đến địa điểm giao hàng quy định.

21. Bảo hiểm

Hàng hóa cung cấp theo hợp đồng phải được bảo hiểm đầy đủ để bù đắp những mất mát, tổn thất bất thường trong quá trình sản xuất, vận chuyển, lưu kho và giao hàng theo những nội dung được quy định tại ĐKCT.

22. Vận chuyển và các dịch vụ phát sinh 

Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa và các yêu cầu khác được quy định tại ĐKCT.

23. Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa

23.1. Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Nội dung, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm được quy định tại ĐKCT.

23.2. Bất kỳ sản phẩm & hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không tương thích với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ góp vốn đầu tư có quyền phủ nhận và nhà thầu phải có nghĩa vụ và trách nhiệm thay thế sửa chữa bằng sản phẩm & hàng hóa khác hoặc triển khai những kiểm soát và điều chỉnh thiết yếu để cung ứng đúng những nhu yếu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có năng lực thay thế sửa chữa hay kiểm soát và điều chỉnh những sản phẩm & hàng hóa không tương thích, Chủ góp vốn đầu tư có quyền tổ chức triển khai việc sửa chữa thay thế hay kiểm soát và điều chỉnh đó nếu thấy thiết yếu, mọi rủi ro đáng tiếc và ngân sách tương quan do nhà thầu chịu .
23.3. Khi thực thi những nội dung lao lý tại Mục 23.1 và Mục 23.2 ĐKC, nhà thầu không được miễn trừ nghĩa vụ và trách nhiệm bh hay những nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo hợp đồng .

24. Bồi thường thiệt hại

Trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định tại Mục 26 ĐKC, nếu nhà thầu không thực hiện một phần hay toàn bộ nội dung công việc theo hợp đồng trong thời hạn đã nêu trong hợp đồng thì Chủ đầu tư có thể khấu trừ vào giá hợp đồng một khoản tiền bồi thường tương ứng với % giá trị công việc chậm thực hiện như quy định tại ĐKCT tính cho mỗi tuần chậm thực hiện hoặc khoảng thời gian khác như thỏa thuận cho đến khi nội dung công việc đó được thực hiện. Chủ đầu tư sẽ khấu trừ đến % tối đa như quy định tại ĐKCT. Khi đạt đến mức tối đa, Chủ đầu tư có thể xem xét chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Mục 29 ĐKC.

25. Bảo hành 

25.1. Nhà thầu bảo đảm rằng hàng hóa được cung cấp theo hợp đồng là mới, chưa sử dụng, bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn chế tạo, trừ khi có quy định khác nêu tại ĐKCT. Ngoài ra, nhà thầu cũng phải bảo đảm rằng hàng hóa được cung cấp theo hợp đồng sẽ không có các khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng bình thường của hàng hóa.

25.2. Yêu cầu về bảo hành đối với hàng hóa quy định tại ĐKCT.

26. Bất khả kháng

26.1. Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là những sự kiện nằm ngoài tầm trấn áp và năng lực lường trước của những bên, ví dụ điển hình như : cuộc chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch .
26.2. Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, bên bị tác động ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải kịp thời thông tin bằng văn bản cho bên kia về sự kiện đó và nguyên do gây ra sự kiện. Đồng thời, chuyển cho bên kia giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức triển khai có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng .
Trong khoảng chừng thời hạn không hề triển khai hợp đồng do điều kiện kèm theo bất khả kháng, Nhà thầu theo hướng dẫn của Chủ góp vốn đầu tư vẫn phải liên tục triển khai những nghĩa vụ và trách nhiệm hợp đồng của mình theo thực trạng trong thực tiễn được cho phép và phải tìm mọi giải pháp hài hòa và hợp lý để triển khai những phần việc không bị tác động ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng. Trong trường hợp này, Chủ góp vốn đầu tư phải xem xét để bồi hoàn cho Nhà thầu những khoản phụ phí thiết yếu và hài hòa và hợp lý mà họ phải gánh chịu .
26.3. Một bên không hoàn thành xong trách nhiệm của mình do trường hợp bất khả kháng sẽ không phải bồi thường thiệt hại, bị phạt hoặc bị chấm hết hợp đồng .
Trường hợp phát sinh tranh chấp giữa những bên do sự kiện bất khả kháng xảy ra hoặc lê dài thì tranh chấp sẽ được xử lý theo lao lý tại Mục 8 ĐKC .

27. Hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng

27.1. Việc hiệu chỉnh, bổ trợ hợp đồng hoàn toàn có thể được triển khai trong những trường hợp sau :
a ) Thay đổi bản vẽ, phong cách thiết kế công nghệ tiên tiến hoặc nhu yếu kỹ thuật so với trường hợp sản phẩm & hàng hóa cung ứng theo hợp đồng mang tính đặc chủng được đặt hàng sản xuất cho riêng Chủ góp vốn đầu tư ;
b ) Bổ sung khuôn khổ việc làm, sản phẩm & hàng hóa hoặc dịch vụ thiết yếu ngoài khoanh vùng phạm vi việc làm pháp luật trong hợp đồng ;
c ) Thay đổi phương pháp luân chuyển hoặc đóng gói ;
d ) Thay đổi khu vực giao hàng ;
đ ) Thay đổi thời hạn thực thi hợp đồng ;

e)  Các nội dung khác quy định tại ĐKCT.

27.2. Chủ góp vốn đầu tư và nhà thầu sẽ triển khai thương thảo để làm cơ sở ký kết phụ lục bổ trợ hợp đồng trong trường hợp hiệu chỉnh, bổ trợ hợp đồng .

28. Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng

Tiến độ triển khai hợp đồng chỉ được kiểm soát và điều chỉnh trong trường hợp sau đây :
28.1. Trường hợp bất khả kháng, không tương quan đến vi phạm hoặc sơ suất của những bên tham gia hợp đồng ;
28.2. Thay đổi khoanh vùng phạm vi cung ứng, giải pháp cung ứng do nhu yếu khách quan làm ảnh hưởng tác động đến quy trình tiến độ thực thi hợp đồng ;
28.3. Trường hợp kiểm soát và điều chỉnh quy trình tiến độ thực thi hợp đồng mà không làm lê dài quy trình tiến độ triển khai xong dự án Bất Động Sản thì những bên tham gia hợp đồng thỏa thuận hợp tác, thống nhất việc kiểm soát và điều chỉnh. Trường hợp kiểm soát và điều chỉnh quy trình tiến độ thực thi hợp đồng làm lê dài quá trình hoàn thành xong dự án Bất Động Sản thì phải báo cáo giải trình người có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động .

28.4. Các trường hợp khác quy định tại ĐKCT.

29. Chấm dứt hợp đồng

29.1. Chủ góp vốn đầu tư hoặc nhà thầu hoàn toàn có thể chấm hết hợp đồng nếu một trong hai bên có vi phạm cơ bản về hợp đồng như sau :
a ) Nhà thầu không thực thi một phần hoặc hàng loạt nội dung việc làm theo hợp đồng trong thời hạn đã nêu trong hợp đồng hoặc trong khoảng chừng thời hạn đã được Chủ đầu tư gia hạn ;
b ) Chủ góp vốn đầu tư hoặc Nhà thầu bị phá sản hoặc phải thanh lý tài sản để tái cơ cấu tổ chức hoặc sáp nhập ;
c ) Có vật chứng cho thấy Nhà thầu đã vi phạm một trong những hành vi bị cấm pháp luật tại Điều 89 Luật đấu thầu số 43/2013 / QH13 trong quy trình đấu thầu hoặc thực thi Hợp đồng ;

d) Các hành vi khác quy định tại ĐKCT.

29.2. Trong trường hợp Chủ góp vốn đầu tư chấm hết việc thực thi một phần hay hàng loạt hợp đồng theo điểm a Mục 29.1 ĐKC thì nhà thầu sẽ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường cho Chủ góp vốn đầu tư những ngân sách tiêu biểu vượt trội cho việc triển khai phần hợp đồng bị chấm hết này. Tuy nhiên, nhà thầu vẫn phải liên tục thực thi phần hợp đồng không bị chấm hết và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bh phần hợp đồng do mình triển khai .
29.3. Trong trường hợp Chủ góp vốn đầu tư chấm hết hợp đồng theo pháp luật tại điểm b Mục 29.1 ĐKC, Chủ góp vốn đầu tư không phải chịu bất kỳ ngân sách đền bù nào. Việc chấm hết hợp đồng này không làm mất đi quyền hạn của Chủ góp vốn đầu tư được hưởng theo pháp luật của hợp đồng và pháp lý .

Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG

Trừ khi có quy định khác, toàn bộ ĐKCT phải được Bên mời thầu ghi đầy đủ trước khi phát hành HSMT.

ĐKC 1.1

Chủ góp vốn đầu tư là : ___ [ ghi tên hợp pháp khá đầy đủ của Chủ góp vốn đầu tư ] .

ĐKC 1.3

Nhà thầu : ___ [ ghi tên Nhà thầu trúng thầu ] .

ĐKC 1.11

Địa điểm Dự án / Điểm giao hàng ở đầu cuối là : ___ [ ghi tên và thông tin cụ thể về khu vực ] .

ĐKC 2.8

Các tài liệu sau đây cũng là một phần của Hợp đồng : ___ [ liệt kê tài liệu ] .

ĐKC 4

Chủ góp vốn đầu tư [ hoàn toàn có thể hoặc không hề ] ủy quyền những nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm của mình cho người khác .

ĐKC 5.1

Các thông tin cần gửi về Chủ góp vốn đầu tư theo địa chỉ dưới đây :
Người nhận : ___ [ ghi tên khá đầy đủ của người nhận, nếu có ] .
Địa chỉ : ___ [ ghi vừa đủ địa chỉ ] .
Điện thoại : ___ [ ghi số điện thoại cảm ứng, gồm có mã vương quốc và mã thành phố ] .
Fax : ___ [ ghi số fax, gồm có mã vương quốc và mã thành phố ] .
Địa chỉ email : ___ [ ghi địa chỉ email ( nếu có ) ] .

ĐKC 6.1

– Hình thức bảo vệ thực thi hợp đồng : ___ [ địa thế căn cứ quy mô, đặc thù và nhu yếu của gói thầu, lao lý nhà thầu cung ứng một bảo vệ thực thi hợp đồng theo hình thức thư bảo lãnh do Ngân hàng hoặc tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hoạt động giải trí hợp pháp tại Nước Ta phát hành hoặc theo hình thức đặt cọc bằng Séc. Trường hợp Nhà thầu nộp Thư bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hoạt động giải trí hợp pháp tại Nước Ta phát hành thì phải là bảo vệ không có điều kiện kèm theo ( trả tiền khi có nhu yếu, theo Mẫu số 21 Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng ) ] .
– Giá trị bảo vệ triển khai hợp đồng : ____ % Giá hợp đồng. [ ghi giá trị đơn cử địa thế căn cứ quy mô, đặc thù của gói thầu, từ 2 % đến 10 % Giá hợp đồng ] .
– Hiệu lực của bảo vệ triển khai hợp đồng : Bảo đảm triển khai hợp đồng có hiệu lực hiện hành kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực thực thi hiện hành cho đến hết ngày ____tháng ____năm ____ [ địa thế căn cứ quy mô, đặc thù và nhu yếu của gói thầu mà pháp luật thời hạn này, ví dụ : Bảo đảm thực thi hợp đồng phải có hiệu lực thực thi hiện hành cho đến khi hàng loạt sản phẩm & hàng hóa được chuyển giao, hai bên ký biên bản nghiệm thu sát hoạch và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ và trách nhiệm bh theo pháp luật ] .

ĐKC 6.2

Thời hạn hoàn trả bảo vệ triển khai hợp đồng : ___ [ ghi đơn cử thời hạn hoàn trả bảo vệ thực thi hợp đồng căn cứ đặc thù và nhu yếu của gói thầu ] .

ĐKC 7.1

Danh sách nhà thầu phụ : __ [ ghi list nhà thầu phụ tương thích với list nhà thầu phụ nêu trong HSDT ] .

ĐKC 7.3

Nêu những nhu yếu thiết yếu khác về nhà thầu phụ : ___ [ ghi nhu yếu khác về nhà thầu phụ ( nếu có ) ] .

ĐKC 8.2

Thời gian để thực thi hòa giải : ___ [ ghi số ngày thực thi hòa giải tối đa ] .
Giải quyết tranh chấp : ___ [ ghi đơn cử thời hạn và chính sách giải quyết và xử lý tranh chấp địa thế căn cứ quy mô, đặc thù của gói thầu. Trong đó cần nêu rõ thời hạn gửi nhu yếu xử lý tranh chấp, tổ chức triển khai xử lý tranh chấp, ngân sách cho việc xử lý tranh chấp … ] .

ĐKC 10

Nhà thầu phải phân phối những thông tin và chứng từ sau đây về việc luân chuyển sản phẩm & hàng hóa : ___ [ ghi tên những tài liệu chứng từ cần có ] .
Chủ góp vốn đầu tư phải nhận được những tài liệu chứng từ nói trên trước khi sản phẩm & hàng hóa đến nơi, nếu không Nhà thầu sẽ phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về bất kể ngân sách nào phát sinh do việc này .

ĐKC 12.1

Loại hợp đồng : ___ [ ghi loại hợp đồng theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt ] .

ĐKC 12.2

Giá hợp đồng : ___ [ ghi giá hợp đồng theo giá trị nêu trong Thư đồng ý chấp thuận HSDT và trao hợp đồng ] .

ĐKC 13

Điều chỉnh giá hợp đồng và khối lượng hợp đồng :
– Đối với loại hợp đồng trọn gói : ____ [ ghi “ không vận dụng ” ] ;
– Đối với loại hợp đồng theo đơn giá kiểm soát và điều chỉnh : ____ [ ghi như sau :
“ a ) Việc kiểm soát và điều chỉnh giá hợp đồng chỉ được vận dụng trong thời hạn hợp đồng còn hiệu lực hiện hành ;
b ) Việc kiểm soát và điều chỉnh đơn giá được triển khai từ thời gian phát sinh yếu tố làm biến hóa giá và chỉ vận dụng so với khối lượng được triển khai theo đúng quá trình ghi trong hợp đồng hoặc quá trình được kiểm soát và điều chỉnh theo pháp luật tại Mục 28 ĐKC. Không kiểm soát và điều chỉnh đơn giá cho những khối lượng việc làm trong hợp đồng tương ứng với số tiền đã tạm ứng hợp đồng ;
c ) Giá hợp đồng sẽ được kiểm soát và điều chỉnh trong thời hạn thực thi hợp đồng nhằm mục đích phản ánh những biến hóa về ngân sách nhân công và vật tư. Việc kiểm soát và điều chỉnh giá sẽ được triển khai theo công thức sau :

a + b + c = 1
Trong đó :
P1 = Giá phải trả cho nhà thầu sau khi kiểm soát và điều chỉnh
P0 = Giá Hợp đồng ( giá cơ bản )
a = yếu tố cố định và thắt chặt bộc lộ doanh thu và phí quản trị chung được gộp vào trong Giá hợp đồng, thường thì trong khoảng chừng từ 5 % đến 15 %
b = ước tính tỷ suất của ngân sách lao động ( nhân công ) trong giá hợp đồng
c = ước tính tỷ suất của ngân sách vật tư trong giá hợp đồng
L0, L1 = lần lượt là chỉ số giá nhân công vận dụng cho ngành sản xuất sản phẩm & hàng hóa tại nước nguồn gốc của sản phẩm & hàng hóa vào ngày cơ bản và ngày kiểm soát và điều chỉnh giá
M0, M1 = lần lượt là chỉ số giá vật tư vào ngày cơ bản và ngày kiểm soát và điều chỉnh giá tại nước nguồn gốc của sản phẩm & hàng hóa
Trong HSDT, nhà thầu phải ghi rõ nguồn trích dẫn những chỉ số đó, và giá trị những chỉ số vào ngày cơ bản .
Các thông số a, b, và c sẽ do Bên mời thầu xác lập như sau :
a = [ điền giá trị thông số ] b = [ điền giá trị thông số ] c = [ điền giá trị thông số ] Ngày cơ bản = 28 ngày trước thời gian đóng thầu .
Ngày kiểm soát và điều chỉnh giá = [ điền số tuần ] tuần trước ngày chất hàng lên tàu ( thường tương ứng với thời gian khi quy trình sản xuất đã hoàn thành xong 50% ) .
Điều kiện thực thi kiểm soát và điều chỉnh giá :
( i ) Không được phép kiểm soát và điều chỉnh giá ngoài thời hạn giao hàng gốc. Thông thường, kiểm soát và điều chỉnh giá không được vận dụng cho khoảng chừng thời hạn chậm trễ mà Nhà thầu phải chịu hàng loạt nghĩa vụ và trách nhiệm .
( ii ) Nếu đồng xu tiền biểu lộ giá hợp đồng P0 không phải là đồng xu tiền ghi chỉ số giá nhân công và vật tư thì sẽ vận dụng một thông số quy đổi để tránh sai sót khi kiểm soát và điều chỉnh giá hợp đồng. Hệ số quy đổi phải tương ứng với tỷ suất tỷ giá hối đoái giữa hai đồng xu tiền vào ngày cơ bản và ngày kiểm soát và điều chỉnh giá đã xác lập ở trên .
( iii ) Số tiền tương ứng với khoản giao dịch thanh toán tạm ứng cho Nhà thầu sẽ không được kiểm soát và điều chỉnh giá .
d ) Điều chỉnh khối lượng :
– Những khối lượng việc làm tăng do lỗi chủ quan của Nhà thầu gây ra thì không được phép kiểm soát và điều chỉnh ;
– Đối với những khối lượng việc làm trong bảng giá hợp đồng mà trong thực tiễn triển khai chênh lệch quá 20 % khối lượng pháp luật khởi đầu thì hai bên phải thỏa thuận hợp tác nguyên tắc kiểm soát và điều chỉnh đơn giá hài hòa và hợp lý, tương thích với điều kiện kèm theo biến hóa khối lượng ( tăng hoặc giảm ) khi thanh toán giao dịch cho phần khối lượng thực thi chênh lệch quá 20 % này ;
– Những khối lượng phát sinh ngoài điều kiện kèm theo pháp luật kiểm soát và điều chỉnh khởi đầu của hợp đồng hoặc trường hợp cần phải có sự tham gia của cả hai bên trong hợp đồng để ngăn ngừa, khắc phục những rủi ro đáng tiếc thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm một bên thì hai bên cùng luận bàn thống nhất giải pháp giải quyết và xử lý .

ĐKC 14

Điều chỉnh thuế : ___ [ ghi “ được phép ” hoặc “ không được phép ” vận dụng kiểm soát và điều chỉnh thuế. Trường hợp được phép vận dụng kiểm soát và điều chỉnh thuế thì ghi : “ trong quy trình thực thi hợp đồng, trường hợp tại thời gian giao dịch thanh toán nếu chủ trương về thuế có sự biến hóa ( tăng hoặc giảm ) và trong hợp đồng có lao lý được kiểm soát và điều chỉnh thuế, đồng thời nhà thầu xuất trình được những tài liệu xác lập rõ số thuế phát sinh thì khoản chênh lệch của chủ trương về thuế sẽ được kiểm soát và điều chỉnh theo pháp luật trong hợp đồng ” ] .

ĐKC 15.1

Tạm ứng : ____ [ ghi số tiền tạm ứng, những chứng từ để tạm ứng, phương pháp tạm ứng … tương thích pháp luật của pháp lý. Trong trường hợp thiết yếu, hoàn toàn có thể nhu yếu nhà thầu xuất trình bảo lãnh tiền tạm ứng theo Mẫu số 22 Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng. Đối với việc sản xuất những cấu kiện, bán thành phẩm có giá trị lớn, một số ít vật tư phải dự trữ theo mùa thì trong hợp đồng phải nêu rõ về kế hoạch tạm ứng và mức tạm ứng để bảo vệ quy trình tiến độ thực thi hợp đồng ] .

ĐKC 16.1

Phương thức thanh toán giao dịch : ___ [ địa thế căn cứ đặc thù và nhu yếu của gói thầu mà pháp luật đơn cử nội dung này. Việc giao dịch thanh toán cho nhà thầu hoàn toàn có thể lao lý thanh toán giao dịch bằng tiền mặt, thư tín dụng, giao dịch chuyển tiền … số lần giao dịch thanh toán là nhiều lần trong quy trình triển khai hoặc thanh toán giao dịch một lần khi hoàn thành xong hợp đồng. Thời hạn thanh toán giao dịch hoàn toàn có thể pháp luật giao dịch thanh toán ngay hoặc trong vòng không quá 1 số ít ngày nhất định kể từ khi nhà thầu xuất trình khá đầy đủ những chứng từ theo nhu yếu. Đồng thời, cần lao lý đơn cử về chứng từ thanh toán giao dịch tương thích với lao lý của pháp lý ] .

ĐKC 20

Đóng gói sản phẩm & hàng hóa : ____ [ địa thế căn cứ quy mô, đặc thù của từng loại sản phẩm & hàng hóa cũng như phương pháp luân chuyển mà lao lý đơn cử việc đóng gói. Trong đó cần nêu rõ pháp luật về phương pháp đóng gói, vật tư đóng gói, thông tin về sản phẩm & hàng hóa ghi trên bao kiện đóng gói, những hướng dẫn cho việc bốc dỡ, luân chuyển … ] .

ĐKC 21

Nội dung bảo hiểm : ___ [ địa thế căn cứ đặc thù và nhu yếu của gói thầu mà lao lý đơn cử nội dung này trên cơ sở bảo vệ tương thích với lao lý của pháp lý cũng như tương thích với những điều kiện kèm theo thương mại được vận dụng ] .

ĐKC 22

– Yêu cầu về luân chuyển sản phẩm & hàng hóa : ___ [ nêu nhu yếu về luân chuyển sản phẩm & hàng hóa, gồm có cả khu vực giao hàng tùy theo nhu yếu và đặc thù của gói thầu ] .
– Các nhu yếu khác : ___ [ địa thế căn cứ quy mô, đặc thù của gói thầu mà pháp luật nội dung này, ví dụ điển hình nhu yếu về phụ tùng thay thế sửa chữa, dịch vụ kỹ thuật kèm theo so với máy móc, thiết bị, …
+ Phụ tùng thay thế sửa chữa : Trường hợp có nhu yếu về phụ tùng thay thế sửa chữa thì nêu rõ nội dung này trên cơ sở tương thích với nhu yếu lao lý tại Phần 2 – Yêu cầu về khoanh vùng phạm vi cung ứng .
+ Dịch Vụ Thương Mại kỹ thuật : Trường hợp có nhu yếu về dịch vụ kỹ thuật thì nêu rõ nội dung này trên cơ sở tương thích với Phần 2 – Yêu cầu về khoanh vùng phạm vi cung ứng, ví dụ :
a ) Thực hiện việc lắp ráp hoặc giám sát việc lắp ráp tại hiện trường, chạy thử những máy móc, thiết bị đã phân phối ;
b ) Cung cấp những dụng cụ thiết yếu để lắp ráp, bảo trì máy móc, thiết bị được cung ứng ;
c ) Cung cấp những tài liệu hướng dẫn cụ thể về quản lý và vận hành và bảo trì cho mỗi loại thiết bị được cung ứng ;
d ) Thực hiện hoặc giám sát việc bảo trì, sửa chữa thay thế những máy móc, thiết bị đã phân phối ;
đ ) Đào tạo nhân sự cho chủ góp vốn đầu tư về việc lắp ráp, chạy thử, quản lý và vận hành, bảo trì, thay thế sửa chữa những máy móc, thiết bị được cung ứng ;
e ) Các nội dung khác ( nếu có ) ] .

ĐKC 23.1

Kiểm tra, thử nghiệm sản phẩm & hàng hóa : ___ [ địa thế căn cứ quy mô, đặc thù của gói thầu mà pháp luật đơn cử việc kiểm tra, thử nghiệm của nhà thầu trên cơ sở tương thích với nhu yếu lao lý tại Chương V – Phạm vi cung ứng. Việc kiểm tra, thử nghiệm hoàn toàn có thể lao lý theo từng quy trình tiến độ như : trước khi giao hàng, khi hàng đến … Trong những pháp luật về kiểm tra, thử nghiệm cần nêu được những nội dung cơ bản như : thời hạn, khu vực, phương pháp triển khai, ngân sách cho việc kiểm tra, thử nghiệm … cũng như lao lý về phương pháp giải quyết và xử lý so với những sản phẩm & hàng hóa không đạt nhu yếu qua kiểm tra, thử nghiệm ] .

ĐKC 24

Tổng giá trị bồi thường thiệt hại tối đa là : ____ % [ ghi mức bồi thường thiệt hại tối đa ] .
Mức khấu trừ : _____ % / tuần ( hoặc ngày, tháng … ) [ ghi đơn cử pháp luật về mức khấu trừ là bao nhiêu % nội dung việc làm chậm thực thi tùy theo đặc thù và nhu yếu của gói thầu ] .
Mức khấu trừ tối đa : ____ % [ ghi mức khấu trừ tối đa ] .

ĐKC 25.1

Nội dung nhu yếu bảo vệ khác so với sản phẩm & hàng hóa : __ [ nêu nội dung nhu yếu bảo vệ khác so với sản phẩm & hàng hóa ( nếu có ). Ví dụ : sản phẩm & hàng hóa đã qua sử dụng phải bảo vệ còn trên 70 % giá trị sử dụng ] .

ĐKC 25.2

Yêu cầu về bh : ___ [ nêu nhu yếu về Bảo hành ( nếu có ) trên cơ sở lao lý một số ít nội dung sau :
– Thời hạn Bảo hành : Thời hạn Bảo hành được tính kể từ khi sản phẩm & hàng hóa được chuyển giao, nghiệm thu sát hoạch. Tùy theo đặc thù, nhu yếu của sản phẩm & hàng hóa mà hoàn toàn có thể lao lý thời hạn Bảo hành cho hàng loạt sản phẩm & hàng hóa hoặc lao lý riêng cho từng loại sản phẩm & hàng hóa .
– Bảo hành : Tùy theo đặc thù và nhu yếu của gói thầu mà pháp luật đơn cử. Đối với những loại sản phẩm & hàng hóa đơn thuần thì nhu yếu nhà thầu có phiếu Bảo hành kèm theo, trong đó nêu rõ thời hạn và nghĩa vụ và trách nhiệm bh của nhà thầu. Đối với những loại sản phẩm & hàng hóa phức tạp thì ngoài việc có phiếu Bảo hành kèm theo còn phải pháp luật chủ góp vốn đầu tư giữ lại một phần giá trị của hợp đồng để bảo vệ nghĩa vụ và trách nhiệm bh hoặc nộp dưới dạng một bảo lãnh của ngân hàng nhà nước. Trong trường hợp này, cần lao lý đơn cử giá trị khoản tiền giữ lại và thời hạn hoàn trả cho nhà thầu ( ví dụ sẽ hoàn trả lại cho nhà thầu khi hai bên thanh lý hợp đồng ) .
– Cơ chế xử lý những hư hỏng, khuyết tật phát sinh trong quy trình sử dụng sản phẩm & hàng hóa trong thời hạn bh : Cần nêu thời hạn chủ góp vốn đầu tư thông tin cho nhà thầu về những hư hỏng, khuyết tật phát sinh ; thời hạn nhà thầu phải thực thi khắc phục những hư hỏng, khuyết tật sau khi nhận được thông tin của chủ góp vốn đầu tư ; ngân sách cho việc khắc phục những hư hỏng, khuyết tật và nhà thầu phải chịu hàng loạt ngân sách cho việc khắc phục … ] .

ĐKC 27.1 (e)

Các nội dung khác về hiệu chỉnh, bổ trợ hợp đồng : __ [ nêu đơn cử những nội dung khác ( nếu có ) ] .

ĐKC 28.4

Các trường hợp khác : __ [ nêu đơn cử những trường hợp khác ( nếu có ) ] .

ĐKC 29.1 (d)

Các hành vi khác : ____ [ nêu đơn cử những hành vi khác ( nếu có ) ] .

Chương VIII. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương này gồm có những biểu mẫu mà sau khi ghi thông tin hoàn hảo sẽ trở thành một phần của Hợp đồng. Mẫu bảo lãnh thực thi hợp đồng và Mẫu bảo lãnh tiền tạm ứng dành cho Nhà thầu trúng thầu ghi thông tin và hoàn hảo sau khi được trao hợp đồng .
Mẫu số 19. Thư chấp thuận đồng ý HSDT và trao hợp đồng
Mẫu số 20. Hợp đồng
Mẫu số 21. Bảo lãnh triển khai hợp đồng
Mẫu số 22. Bảo lãnh tiền tạm ứng

Mẫu số 19

THƯ CHẤP THUẬN HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ TRAO HỢP ĐỒNG

____, ngày ____ tháng ____ năm ____
Kính gửi : [ ghi tên và địa chỉ của Nhà thầu trúng thầu, sau đây gọi tắt là “ Nhà thầu ” ] Về việc : Thông báo chấp thuận đồng ý hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng

Căn cứ Quyết định số___ ngày___ tháng___năm___ của Chủ góp vốn đầu tư [ ghi tên chủ góp vốn đầu tư, sau đây gọi tắt là “ Chủ góp vốn đầu tư ” ] về việc phê duyệt hiệu quả lựa chọn nhà thầu gói thầu [ ghi tên, số hiệu gói thầu ], Bên mời thầu [ ghi tên Bên mời thầu, sau đây gọi tắt là “ Bên mời thầu ” ] xin thông tin Chủ góp vốn đầu tư đã chấp thuận đồng ý hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng cho Nhà thầu để thực thi gói thầu [ ghi tên, số hiệu gói thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần thì ghi tên, số hiệu của phần mà nhà thầu được công nhận trúng thầu ] với giá hợp đồng là … … [ ghi giá trúng thầu trong quyết định hành động phê duyệt hiệu quả lựa chọn nhà thầu ] với thời hạn thực thi hợp đồng là___ [ ghi thời hạn triển khai hợp đồng trong quyết định hành động phê duyệt hiệu quả lựa chọn nhà thầu ] .
Đề nghị đại diện thay mặt hợp pháp của Nhà thầu triển khai hoàn thành xong và ký kết hợp đồng với Chủ góp vốn đầu tư, Bên mời thầu theo kế hoạch như sau :
Thời gian hoàn thành xong hợp đồng : ___ [ ghi thời hạn triển khai xong hợp đồng ], tại khu vực [ ghi khu vực triển khai xong hợp đồng ] ;
Thời gian ký kết hợp đồng : ___ [ ghi thời hạn ký kết hợp đồng ] ; tại khu vực [ ghi khu vực ký kết hợp đồng ], gửi kèm theo Dự thảo hợp đồng .

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo Mẫu số 21 Chương VIII  Biểu mẫu hợp đồng của hồ sơ mời thầu với số tiền___ và thời gian hiệu lực___[ghi số tiền tương ứng và thời gian có hiệu lực theo quy định tại Mục 6.1 ĐKCT của HSMT].

Văn bản này là một phần không hề tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi nhận được văn bản này, Nhà thầu phải có văn bản đồng ý chấp thuận đến triển khai xong, ký kết hợp đồng và thực thi giải pháp bảo vệ triển khai hợp đồng theo nhu yếu nêu trên, trong đó nhà thầu phải cam kết năng lượng hiện tại của nhà thầu vẫn phân phối nhu yếu của hồ sơ mời thầu. Chủ góp vốn đầu tư sẽ khước từ triển khai xong, ký kết hợp đồng với Nhà thầu trong trường hợp phát hiện năng lượng hiện tại của nhà thầu không phân phối nhu yếu triển khai gói thầu .
Nếu đến ngày___tháng___năm___ ( 1 ) mà Nhà thầu không thực thi triển khai xong, ký kết hợp đồng hoặc phủ nhận hoàn thành xong, ký kết hợp đồng hoặc không triển khai giải pháp bảo vệ triển khai hợp đồng theo những nhu yếu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận lại bảo vệ dự thầu .

Đại diện hợp pháp của Bên mời thầu

[ ghi tên, chức vụ, ký tên và đóng dấu ]

Tài liệu đính kèm : Dự thảo hợp đồng

Ghi chú :
( 1 ) Ghi thời hạn tương thích với thời hạn lao lý trong Mẫu thư bảo lãnh dự thầu .

Mẫu số 20

HỢP ĐỒNG ([34])

____, ngày ____ tháng ____ năm ____
Hợp đồng số : _________
Gói thầu : ____________ [ ghi tên gói thầu ] Thuộc dự án Bất Động Sản : _________ [ ghi tên dự án Bất Động Sản ] – Căn cứ ( 2 ) ___ ( Bộ luật Dân sự số 33/2005 / QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội ) ;
– Căn cứ ( 2 ) ____ ( Luật Đấu thầu số 43/2013 / QH13 của Quốc hội ) ;
– Căn cứ ( 2 ) ____ ( Nghị định số 63/2014 / NĐ-CP ngày 26/6/2014 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể thi hành 1 số ít điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu ) ;
– Căn cứ Quyết định số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ của ____ về việc phê duyệt tác dụng lựa chọn nhà thầu gói thầu ____ [ Ghi tên gói thầu ] và thông tin chấp thuận đồng ý HSDT và trao hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ của Bên mời thầu ;
– Căn cứ biên bản thương thảo, triển khai xong hợp đồng đã được Bên mời thầu và nhà thầu trúng thầu ký ngày ____ tháng ____ năm ____ ;
Chúng tôi, đại diện thay mặt cho những bên ký hợp đồng, gồm có :

Chủ đầu tư (sau đây gọi là Bên A)

Tên Chủ góp vốn đầu tư [ ghi tên chủ góp vốn đầu tư ] : __________________________________________
Địa chỉ : __________________________________________________________________
Điện thoại : ________________________________________________________________
Fax : _____________________________________________________________________
E-mail : ___________________________________________________________________
Tài khoản : ________________________________________________________________
Mã số thuế : _______________________________________________________________
Đại diện là ông / bà : _________________________________________________________
Chức vụ : _________________________________________________________________
Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ___ngày ___tháng ___năm ___ ( trường hợp được chuyển nhượng ủy quyền ) .

Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B)

Tên nhà thầu [ ghi tên nhà thầu trúng thầu ] : _____________________________________
Địa chỉ : __________________________________________________________________
Điện thoại : ________________________________________________________________
Fax : _____________________________________________________________________
E-mail : ___________________________________________________________________
Tài khoản : ________________________________________________________________
Mã số thuế : _______________________________________________________________
Đại diện là ông / bà : _________________________________________________________
Chức vụ : _________________________________________________________________
Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ ( trường hợp được chuyển nhượng ủy quyền ) .
Hai bên thỏa thuận hợp tác ký kết hợp đồng cung ứng sản phẩm & hàng hóa với những nội dung sau :

Điều 1. Đối tượng hợp đồng

Đối tượng của hợp đồng là những sản phẩm & hàng hóa được nêu cụ thể tại Phụ lục kèm theo .

Điều 2. Thành phần hợp đồng

Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau :
1. Văn bản hợp đồng ( kèm theo Phạm vi cung ứng và bảng giá cùng những Phụ lục khác ) ;
2. Biên bản thương thảo, hoàn thành xong hợp đồng ;
3. Quyết định phê duyệt hiệu quả lựa chọn nhà thầu ;
4. Điều kiện đơn cử của hợp đồng ;
5. Điều kiện chung của hợp đồng ;
6. Hồ sơ dự thầu và những văn bản làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu trúng thầu ( nếu có ) ;
7. Hồ sơ mời thầu và những tài liệu sửa đổi hồ sơ mời thầu ( nếu có ) ;
8. Các tài liệu kèm theo khác ( nếu có ) .

Điều 3. Trách nhiệm của Bên A

Bên A cam kết thanh toán giao dịch cho Bên B theo giá hợp đồng lao lý tại Điều 5 của hợp đồng này theo phương pháp được pháp luật tại điều kiện kèm theo đơn cử của hợp đồng cũng như thực thi rất đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm khác được pháp luật tại điều kiện kèm theo chung và điều kiện kèm theo đơn cử của hợp đồng .

Điều 4. Trách nhiệm của Bên B

Bên B cam kết phân phối cho Bên A rất đầy đủ những loại sản phẩm & hàng hóa như pháp luật tại Điều 1 của hợp đồng này, đồng thời cam kết thực thi rất đầy đủ những nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong điều kiện kèm theo chung và điều kiện kèm theo đơn cử của hợp đồng .

Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán

1. Giá hợp đồng : ____ [ ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng xu tiền ký hợp đồng ] .

2.  Phương thức thanh toán: Thanh toán theo phương thức quy định tại Mục 16.1 ĐKCT.

Điều 6. Loại hợp đồng: ____[ghi loại hợp đồng phù hợp với quy định tại Mục 12.1 ĐKCT].

Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng: ____[ghi thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với quy định tại Mục 1.3 BDL, HSDT và kết quả thương thảo, hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên]. 

Điều 8. Hiệu lực hợp đồng

1. Hợp đồng có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ___ [ ghi đơn cử ngày có hiệu lực thực thi hiện hành của hợp đồng ] .
2. Hợp đồng hết hiệu lực thực thi hiện hành sau khi hai bên thực thi thanh lý hợp đồng theo luật định .
Hợp đồng được lập thành __ bộ, Chủ góp vốn đầu tư giữ __ bộ, nhà thầu giữ___ bộ, những bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau .

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

[ ghi tên, chức vụ, ký tên và đóng dấu ]

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

[ ghi tên, chức vụ, ký tên và đóng dấu ]

PHỤ LỤC BẢNG GIÁ HỢP ĐỒNG

( Kèm theo hợp đồng số _____, ngày ____ tháng ____ năm ____ )
Phụ lục này được lập trên cơ sở nhu yếu nêu trong HSMT, HSDT và những thỏa thuận hợp tác đã đạt được trong quy trình thương thảo, triển khai xong hợp đồng, gồm có giá ( thành tiền ) cho từng khuôn khổ, nội dung việc làm. Giá ( thành tiền ) cho từng khuôn khổ, nội dung việc làm đã gồm có những ngân sách về thuế, phí, lệ phí ( nếu có ) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời gian 28 ngày trước ngày có thời gian đóng thầu theo lao lý

BẢNG GIÁ HỢP ĐỒNG

STT

Nội dung giá hợp đồng

Thành tiền

1 Giá sản phẩm & hàng hóa ( M )
2 Giá dịch vụ tương quan ( I )

Tổng cộng giá hợp đồng

( Kết chuyển sang Điều 5 hợp đồng )

(M) + (I)

BẢNG GIÁ CỦA HÀNG HÓA

1 2 3 4 5 6 7

STT

Danh mục hàng hóa

Đơn vị tính

Khối lượng

Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm

Đơn giá

Thành tiền

( Cột 4×6 )

1 Hàng hóa thứ 1 M1
2 Hàng hóa thứ 2 M2
… .
n Hàng hóa thứ n Mn

Tổng cộng giá hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)

( Kết chuyển sang bảng giá hợp đồng )

M=M1+M2+…+Mn

BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN

1 2 3 4 5 6

Mô tả dịch vụ

Khối lượng

Đơn vị tính

Địa điểm thực hiện dịch vụ

Đơn giá

Thành tiền

( Cột 2×5 )

Tổng giá các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)

( Kết chuyển sang bảng giá hợp đồng )

(I)

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

[ ghi tên, chức vụ, ký tên và đóng dấu ]

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

[ ghi tên, chức vụ, ký tên và đóng dấu ]

Mẫu số 21

BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG(1)

____, ngày ____ tháng ____ năm ____
Kính gửi : _____ [ ghi tên Chủ góp vốn đầu tư ] ( sau đây gọi là Chủ góp vốn đầu tư )

Theo đề xuất của ____ [ ghi tên Nhà thầu ] ( sau đây gọi là Nhà thầu ) là Nhà thầu đã trúng thầu gói thầu ____ [ ghi tên gói thầu ] và cam kết sẽ ký kết hợp đồng cung ứng sản phẩm & hàng hóa cho gói thầu trên ( sau đây gọi là hợp đồng ) ; ( 2 )
Theo pháp luật trong HSMT ( hoặc hợp đồng ), nhà thầu phải nộp cho Chủ góp vốn đầu tư bảo lãnh của một ngân hàng nhà nước với một khoản tiền xác lập để bảo vệ nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc triển khai hợp đồng ;

Chúng tôi, ____ [ghi tên của ngân hàng] ở ____ [ghi tên quốc gia hoặc vùng lãnh thổ] có trụ sở đăng ký tại ____ [ghi địa chỉ của ngân hàng(3)] (sau đây gọi là “Ngân hàng”), xin cam kết bảo lãnh cho việc thực hiện hợp đồng của Nhà thầu với số tiền là ____ [ghi rõ giá trị tương ứng bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng theo quy định tại Mục 6.1 ĐKCT của HSMT]. Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Chủ đầu tư bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn ____ [ghi số tiền bảo lãnh] như đã nêu trên, khi có văn bản của Chủ đầu tư thông báo Nhà thầu vi phạm hợp đồng trong thời hạn hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Bảo lãnh này có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày phát hành cho đến hết ngày____tháng____ năm ____ ( 4 ) .

Đại diện hợp pháp của ngân hàng

[ ghi tên, chức vụ, ký tên và đóng dấu ]

Ghi chú :
( 1 ) Chỉ vận dụng trong trường hợp giải pháp bảo vệ thực thi hợp đồng là thư bảo lãnh của ngân hàng nhà nước hoặc tổ chức triển khai kinh tế tài chính .
( 2 ) Nếu ngân hàng nhà nước bảo lãnh nhu yếu phải có hợp đồng đã ký mới cấp giấy bảo lãnh thì Bên mời thầu sẽ báo cáo giải trình Chủ góp vốn đầu tư xem xét, quyết định hành động. Trong trường hợp này, đoạn trên hoàn toàn có thể sửa lại như sau :
“ Theo ý kiến đề nghị của ____ [ ghi tên Nhà thầu ] ( sau đây gọi là Nhà thầu ) là Nhà thầu trúng thầu gói thầu ____ [ ghi tên gói thầu ] đã ký hợp đồng số__ [ ghi số hợp đồng ] ngày__ tháng ____ năm ____ ( sau đây gọi là Hợp đồng ). ”
( 3 ) Địa chỉ ngân hàng nhà nước : ghi rõ địa chỉ, số điện thoại cảm ứng, số fax, e-mail để liên hệ .

(4) Ghi thời hạn phù hợp với yêu cầu quy định tại Mục 6.1 ĐKCT.

Mẫu số 22

BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG (1)

____, ngày ____ tháng ____ năm ____
Kính gửi : ___ [ ghi tên Chủ góp vốn đầu tư ] ( sau đây gọi là Chủ góp vốn đầu tư )
[ ghi tên hợp đồng, số hợp đồng ]

Theo pháp luật về tạm ứng nêu trong điều kiện kèm theo đơn cử của hợp đồng, ___ [ ghi tên và địa chỉ của nhà thầu ] ( sau đây gọi là nhà thầu ) phải nộp cho Chủ góp vốn đầu tư một bảo lãnh ngân hàng nhà nước để bảo vệ nhà thầu sử dụng đúng mục tiêu khoản tiền tạm ứng ___ [ ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng ] cho việc triển khai hợp đồng ;

Chúng tôi, ____[ghi tên của ngân hàng] ở ___[ghi tên quốc gia hoặc vùng lãnh thổ] có trụ sở đăng ký tại ___[ghi địa chỉ của ngân hàng(2)] (sau đây gọi là “ngân hàng”), theo yêu cầu của Chủ đầu tư, đồng ý vô điều kiện, không hủy ngang và không yêu cầu nhà thầu phải xem xét trước, thanh toán cho Chủ đầu tư khi Chủ đầu tư có yêu cầu với một khoản tiền không vượt quá ___[ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng theo quy định tại Mục 15.1 ĐKCT của HSMT].

Ngoài ra, chúng tôi đồng ý chấp thuận rằng những biến hóa, bổ trợ hoặc kiểm soát và điều chỉnh những điều kiện kèm theo của hợp đồng hoặc của bất kỳ tài liệu nào tương quan tới hợp đồng được ký giữa nhà thầu và Chủ góp vốn đầu tư sẽ không làm đổi khác bất kể nghĩa vụ và trách nhiệm nào của chúng tôi theo bảo lãnh này .
Giá trị của bảo lãnh này sẽ được giảm dần tương ứng với số tiền tạm ứng mà Chủ góp vốn đầu tư tịch thu qua những kỳ thanh toán giao dịch lao lý tại Điều 5 của Hợp đồng sau khi nhà thầu xuất trình văn bản xác nhận của Chủ góp vốn đầu tư về số tiền đã tịch thu trong những kỳ thanh toán giao dịch .
Bảo lãnh này có hiệu lực hiện hành kể từ ngày nhà thầu nhận được khoản tạm ứng theo hợp đồng cho đến ngày____ tháng____ năm ____ ( 3 ) hoặc khi Chủ góp vốn đầu tư tịch thu hết số tiền tạm ứng, tùy theo ngày nào đến sớm hơn .

Đại diện hợp pháp của ngân hàng

[ ghi tên, chức vụ, ký tên và đóng dấu ]

Ghi chú :

(1)  Căn cứ điều kiện cụ thể của gói thầu mà quy định phù hợp với yêu cầu quy định tại Mục 15.1 ĐKCT.

( 2 ) Địa chỉ ngân hàng nhà nước : ghi rõ địa chỉ, số điện thoại cảm ứng, số fax, e-mail để liên hệ .
( 3 ) Ngày giao hàng lao lý trong hợp đồng. Nếu giao hàng theo từng phần thì hoàn toàn có thể pháp luật bảo lãnh tiền tạm ứng hết hiệu lực thực thi hiện hành khi giá trị sản phẩm & hàng hóa được giao và nghiệm thu sát hoạch lớn hơn hoặc bằng số tiền được tạm ứng. Trong trường hợp cần gia hạn thời hạn triển khai hợp đồng thì nhu yếu gia hạn thời hạn có hiệu lực thực thi hiện hành của bảo lãnh tiền tạm ứng .

Phần 4. PHỤ LỤC

MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT

Ví dụ 1. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật theo tiêu chí đạt, không đạt

Nội dung đánh giá

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt

1. Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa

Đặc tính, thông số kỹ thuật kỹ thuật của sản phẩm & hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn sản xuất và công nghệ tiên tiến, gồm có những yếu tố như hiệu suất, hiệu suất của máy móc, thiết bị ; mức tiêu tốn điện năng, nguyên nhiên vật tư . Có đặc tính, thông số kỹ thuật kỹ thuật của sản phẩm & hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn sản xuất và công nghệ tiên tiến trọn vẹn tương thích cung ứng nhu yếu của HSMT .

Đạt

Không có đặc tính, thông số kỹ thuật kỹ thuật của sản phẩm & hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn sản xuất và công nghệ tiên tiến tương thích, cung ứng nhu yếu của HSMT .

Không đạt

2. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa

Tính hài hòa và hợp lý và hiệu suất cao kinh tế tài chính của những giải pháp kỹ thuật, giải pháp tổ chức triển khai cung ứng, lắp đặt sản phẩm & hàng hóa . Có những giải pháp kỹ thuật, giải pháp tổ chức triển khai phân phối, lắp đặt sản phẩm & hàng hóa hài hòa và hợp lý và hiệu suất cao kinh tế tài chính .

Đạt

Không có những giải pháp kỹ thuật, giải pháp tổ chức triển khai phân phối, lắp đặt sản phẩm & hàng hóa hài hòa và hợp lý và hiệu suất cao kinh tế tài chính .

Không đạt

3. Tiến độ cung cấp hàng hóa

Bảng quá trình cung ứng sản phẩm & hàng hóa hài hòa và hợp lý, khả thi tương thích với đề xuất kiến nghị kỹ thuật và phân phối nhu yếu của HSMT . Có Bảng tiến trình cung ứng sản phẩm & hàng hóa hài hòa và hợp lý, khả thi và tương thích với đề xuất kiến nghị kỹ thuật và cung ứng nhu yếu của HSMT .

Đạt

Không có Bảng quy trình tiến độ phân phối sản phẩm & hàng hóa hoặc có Bảng tiến trình phân phối sản phẩm & hàng hóa nhưng không hài hòa và hợp lý, không khả thi, không tương thích với đề xuất kiến nghị kỹ thuật .

Không đạt

4. Khả năng thích ứng và tác động đối với môi trường

4.1 Khả năng thích ứng về địa lý

Khả năng thích ứng về địa lý . Hàng hóa được cung ứng trọn vẹn thích ứng về địa lý .

Đạt

Hàng hóa được phân phối không trọn vẹn thích ứng về địa lý .

Chấp nhận được

Hàng hóa được phân phối không thích ứng về địa lý .

Không đạt

4.2 Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết

Hàng hóa được cung ứng có ảnh hưởng tác động ảnh hưởng tác động đến môi trường tự nhiên và yêu cầu giải pháp xử lý . Hàng hóa được cung ứng không có ảnh hưởng tác động tác động ảnh hưởng nhiều đến môi trường tự nhiên và đề xuất kiến nghị giải pháp xử lý hài hòa và hợp lý .

Đạt

Hàng hóa được cung ứng có ảnh hưởng tác động tác động ảnh hưởng đến thiên nhiên và môi trường và có yêu cầu giải pháp xử lý .

Chấp nhận được

Hàng hóa được phân phối có tác động ảnh hưởng tác động ảnh hưởng nhiều đến thiên nhiên và môi trường và không yêu cầu được giải pháp xử lý .

Không đạt

5. Bảo hành, bảo trì

Thời gian bảo hành__ tháng, bảo dưỡng __tháng . Thời gian bh trên __ tháng, bảo dưỡng trên ___ tháng .

Đạt

Thời gian bh trên __ tháng, bảo dưỡng dưới ___ tháng .

Không đạt

6. Uy tín của nhà thầu

Uy tín của nhà thầu trải qua việc triển khai những hợp đồng tương tự như trước đó trong thời gian____ năm gần đây, tính đến thời gian đóng thầu . Không có hợp đồng tựa như chậm tiến trình hoặc bỏ lỡ hợp đồng do lỗi của nhà thầu .

Đạt

Có hợp đồng tựa như chậm quy trình tiến độ hoặc bỏ lỡ hợp đồng tương tự do lỗi của nhà thầu .

Không đạt

7. Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo chuyển giao công nghệ

Điều kiện thương mại, thời hạn thực thi, huấn luyện và đào tạo, chuyển giao công nghệ tiên tiến hài hòa và hợp lý, khả thi, tương thích với đề xuất kiến nghị về quá trình cung ứng . Có điều kiện kèm theo thương mại, thời hạn triển khai, huấn luyện và đào tạo, chuyển giao công nghệ tiên tiến hài hòa và hợp lý, khả thi, tương thích với yêu cầu về quy trình tiến độ phân phối .

Đạt

Điều kiện thương mại, thời hạn triển khai, đào tạo và giảng dạy, chuyển giao công nghệ tiên tiến không hài hòa và hợp lý, khả thi, không tương thích với đề xuất kiến nghị về quy trình tiến độ cung ứng .

Không đạt

Kết luận(1)

_____

Ghi chú :
( 1 ) Nhà thầu được nhìn nhận là đạt nhu yếu về kỹ thuật khi tổng thể những tiêu chuẩn được nhìn nhận là đạt hoặc đồng ý được. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong những tiêu chuẩn thì được nhìn nhận là không đạt và không được xem xét, nhìn nhận bước tiếp theo .

Ví dụ 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật theo phương pháp chấm điểm

Nội dung đánh giá

Chấm điểm (với thang điểm 100)

Điểm tối đa

Điểm tối thiểu (60%)

1. Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa

30

Đặc tính, thông số kỹ thuật kỹ thuật của sản phẩm & hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn sản xuất và công nghệ tiên tiến, gồm có những yếu tố như hiệu suất, hiệu suất của máy móc, thiết bị ; mức tiêu tốn điện năng, nguyên nhiên vật tư . Có đặc tính, thông số kỹ thuật kỹ thuật của sản phẩm & hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn sản xuất và công nghệ tiên tiến trọn vẹn tương thích phân phối nhu yếu của HSMT .
Có đặc tính, thông số kỹ thuật kỹ thuật của sản phẩm & hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn sản xuất và công nghệ tiên tiến nhưng chưa trọn vẹn cung ứng nhu yếu của HSMT .
Không có đặc tính, thông số kỹ thuật kỹ thuật của sản phẩm & hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn sản xuất và công nghệ tiên tiến tương thích, cung ứng nhu yếu của HSMT .

2. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa

20

Tính hài hòa và hợp lý và hiệu suất cao kinh tế tài chính của những giải pháp kỹ thuật, giải pháp tổ chức triển khai cung ứng, lắp đặt sản phẩm & hàng hóa, năng lực lắp ráp thiết bị, sắp xếp cán bộ kỹ thuật . Có những giải pháp kỹ thuật, giải pháp tổ chức triển khai cung ứng, lắp đặt sản phẩm & hàng hóa hài hòa và hợp lý và hiệu suất cao kinh tế tài chính .
Có những giải pháp kỹ thuật, giải pháp tổ chức triển khai cung ứng, lắp đặt sản phẩm & hàng hóa nhưng chưa trọn vẹn hài hòa và hợp lý và hiệu suất cao kinh tế tài chính .
Không có những giải pháp kỹ thuật, giải pháp tổ chức triển khai phân phối, lắp đặt sản phẩm & hàng hóa hài hòa và hợp lý và hiệu suất cao kinh tế tài chính .

3. Tiến độ cung cấp hàng hóa

10

Bảng quá trình cung ứng sản phẩm & hàng hóa hài hòa và hợp lý, khả thi tương thích với yêu cầu kỹ thuật và cung ứng nhu yếu của HSMT . Có Bảng quy trình tiến độ cung ứng sản phẩm & hàng hóa hài hòa và hợp lý, khả thi và tương thích với đề xuất kiến nghị kỹ thuật và cung ứng nhu yếu của HSMT .
Có Bảng tiến trình phân phối sản phẩm & hàng hóa nhưng chưa trọn vẹn hài hòa và hợp lý, khả thi tương thích với yêu cầu kỹ thuật và phân phối nhu yếu của HSMT .
Không có Bảng quá trình cung ứng sản phẩm & hàng hóa hoặc có Bảng quy trình tiến độ cung ứng sản phẩm & hàng hóa nhưng không hài hòa và hợp lý, không khả thi, không tương thích với yêu cầu kỹ thuật .

4. Khả năng thích ứng và tác động đối với môi trường

10

4.1 Khả năng thích ứng về địa lý

5

Khả năng thích ứng về địa lý . Hàng hóa được phân phối trọn vẹn thích ứng về địa lý .
Hàng hóa được phân phối không trọn vẹn thích ứng về địa lý .
Hàng hóa được phân phối không thích ứng về địa lý .

4.2 Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết

5

Hàng hóa được cung ứng có ảnh hưởng tác động tác động ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên và đề xuất kiến nghị giải pháp xử lý . Hàng hóa được cung ứng không có ảnh hưởng tác động ảnh hưởng tác động nhiều đến thiên nhiên và môi trường và yêu cầu giải pháp xử lý hài hòa và hợp lý .
Hàng hóa được cung ứng có ảnh hưởng tác động ảnh hưởng tác động đến thiên nhiên và môi trường và có đề xuất kiến nghị giải pháp xử lý .
Hàng hóa được cung ứng có ảnh hưởng tác động ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường tự nhiên và không yêu cầu được giải pháp xử lý .

5. Bảo hành, bảo trì

10

Thời gian bảo hành___tháng, bảo dưỡng tháng . Thời gian Bảo hành trên __ tháng, bảo dưỡng trên __ tháng .

10

Thời gian Bảo hành trên __ tháng, bảo dưỡng dưới ___ tháng .

8

Thời gian Bảo hành dưới ___ tháng, bảo dưỡng dưới ___ tháng .

6

6. Uy tín của nhà thầu

10

a ) Kinh nghiệm của nhà thầu :
– Số lượng hợp đồng tương tự như .
b ) Lịch sử triển khai hợp đồng :
– Hợp đồng tương tự như vượt quy trình tiến độ ;
– Hợp đồng chậm quá trình .
c ) Lịch sử kiện tụng trước đây .

7. Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo chuyển giao công nghệ

5

Điều kiện thương mại, thời hạn thực thi, đào tạo và giảng dạy, chuyển giao công nghệ tiên tiến hài hòa và hợp lý, khả thi, tương thích với yêu cầu về tiến trình phân phối . Có điều kiện kèm theo thương mại, thời hạn triển khai, huấn luyện và đào tạo, chuyển giao công nghệ tiên tiến hài hòa và hợp lý, khả thi, tương thích với đề xuất kiến nghị về quy trình tiến độ cung ứng .
Có điều kiện kèm theo thương mại, thời hạn thực thi, đào tạo và giảng dạy, chuyển giao công nghệ tiên tiến nhưng chưa hài hòa và hợp lý, khả thi, tương thích với đề xuất kiến nghị về quy trình tiến độ phân phối .
Điều kiện thương mại, thời hạn thực thi, giảng dạy, chuyển giao công nghệ tiên tiến không hài hòa và hợp lý, khả thi, không tương thích với đề xuất kiến nghị về quy trình tiến độ cung ứng .

8. Khả năng cung cấp tài chính (nếu có) (trường hợp không yêu cầu thì số điểm sẽ phân bổ vào đặc tính kỹ thuật của hàng hóa).

5

Tổng cộng

100

70

[ 1 ] Đối với đấu thầu quốc tế thì bổ trợ pháp luật sau :

“4.7. Có thành viên trong liên danh hoặc nhà thầu phụ là nhà thầu Việt Nam theo quy định tại BDL”.

[ 2 ] Trường hợp đã lựa chọn list ngắn thì thay thế sửa chữa lao lý này như sau :
“ 4.1. Có giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp, quyết định hành động xây dựng hoặc tài liệu có giá trị tương tự do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động giải trí cấp ; có tên trong list ngắn ” .
[ 3 ] Đối với đấu thầu quốc tế thì lao lý như sau :
“ HSDT cũng như tổng thể những thư từ và tài liệu tương quan đến HSDT trao đổi giữa nhà thầu với Bên mời thầu được viết bằng : _____ [ ghi đơn cử ngôn từ ] .
[ trường hợp HSMT được viết bằng Tiếng Anh thì ghi “ tiếng Anh ’ ’ ; HSMT được viết bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt thì lao lý “ Nhà thầu hoàn toàn có thể lựa chọn tiếng Anh hoặc tiếng Việt để lập HSDT ” ]. Các tài liệu và tư liệu hỗ trợ trong HSDT hoàn toàn có thể được viết bằng ngôn từ khác đồng thời kèm theo bản dịch sang ______ [ tiếng Việt ( nếu HSMT pháp luật cả tiếng Anh và tiếng Việt ) hoặc tiếng Anh ( nếu HSMT lao lý là tiếng Anh ) ]. Trường hợp thiếu bản dịch, nếu thiết yếu, Bên mời thầu hoàn toàn có thể nhu yếu nhà thầu gửi bổ trợ ” .
[ 4 ] Đối với đấu thầu quốc tế thì pháp luật như sau :
“ – Đồng tiền dự thầu là : ___ [ tùy theo nhu yếu của gói thầu mà pháp luật việc được cho phép và điều kiện kèm theo vận dụng để nhà thầu chào theo một hoặc 1 số ít đồng xu tiền khác nhau nhưng không quá ba đồng xu tiền, ví dụ : VND, USD, EUR. Trường hợp trong số những đồng xu tiền đó có VND thì phải quy đổi về VND. Trường hợp được cho phép chào bằng ngoại tệ thì phải nhu yếu nhà thầu chứng tỏ được nội dung việc làm sử dụng ngoại tệ kèm theo bản liệt kê chi tiết cụ thể nội dung việc làm và giá trị ngoại tệ tương ứng, tuy nhiên phải bảo vệ nguyên tắc một khuôn khổ việc làm đơn cử thì được chào bằng một đồng xu tiền ; những loại ngân sách trong nước phải được chào thầu bằng VND, những ngân sách ngoài nước tương quan đến gói thầu thì được chào thầu bằng đồng tiền quốc tế ] .
– Đồng tiền giao dịch thanh toán cho những khuôn khổ việc làm phải tương ứng với đồng xu tiền dự thầu cho khuôn khổ việc làm đó. Các ngân sách trong nước chỉ được giao dịch thanh toán bằng VND .
Trường hợp pháp luật hai hoặc ba đồng xu tiền thì bổ trợ thêm những nội dung sau :
– Đồng tiền được sử dụng để quy đổi tổng thể những giá dự thầu từ nhiều loại tiền khác nhau thành một loại tiền duy nhất ( đồng xu tiền quy đổi ) nhằm mục đích phục vụ việc nhìn nhận và so sánh HSDT là : __ [ ghi tên đồng xu tiền, trường hợp trong số đồng xu tiền có VND thì phải quy đổi theo VND ] theo tỷ giá bán ra của một ngân hàng nhà nước thương mại _ [ ghi tên ngân hàng nhà nước thương mại có uy tín và địa thế căn cứ vào tỷ giá do ngân hàng nhà nước đó công bố để quy đổi ] công bố vào ngày__ [ ghi đơn cử ngày, tháng, năm ] ” .
[ 5 ] Chỉ nhìn nhận nội dung này so với nhà thầu là đơn vị chức năng sự nghiệp .
[ 6 ] Chỉ vận dụng nội dung này so với trường hợp đấu thầu hạn chế .
[ 7 ] Chỉ vận dụng so với đấu thầu quốc tế .
[ 8 ] Không cần có thỏa thuận hợp tác hoặc hợp đồng với nhà thầu phụ khi tham dự thầu .
[ 9 ] Đối với đấu thầu quốc tế là 5 ngày thao tác .
[ 10 ] Đối với đấu thầu quốc tế thì lao lý như sau :
“ – Đối với hàng hoá được sản xuất, gia công ở quốc tế : nhà thầu chào giá của hàng hoá theo giá____ [ tùy theo từng điều kiện kèm theo giao hàng mà Bên mời thầu lao lý nhà thầu chào theo giá CIF hoặc CIP … theo lao lý của Incoterms cùng với những sửa đổi tương thích nếu thiết yếu ) theo Mẫu số 5 ( a1 ) Chương IV – Biểu mẫu dự thầu ” và bổ trợ “ Incoterms : ____ [ ghi đơn cử phiên bản Incoterms ] .
– Đối với những hàng hoá được sản xuất, gia công trong nước hoặc hàng hoá được sản xuất, gia công ở ngoài nước nhưng đã được chào bán tại Nước Ta, nhà thầu chào giá của hàng hoá tại Nước Ta ( giá xuất xưởng, giá tại cổng xí nghiệp sản xuất, giá xuất kho, giá tại phòng tọa lạc, giá cho sản phẩm & hàng hóa có sẵn tại shop hay giá được luân chuyển đến chân khu công trình, tùy theo trường hợp đơn cử ) và tách riêng thuế, phí, lệ phí ( nếu có ) theo Mẫu số 5 ( a2 ) Chương IV – Biểu mẫu dự thầu ’ ’ .
[ 11 ] Trường hợp vận dụng giải pháp này thì xóa bỏ Khoản 3.2. Đánh giá theo chiêu thức đạt, không đạt .
[ 12 ] Trường hợp vận dụng chiêu thức này thì xoá bỏ Khoản 3.1. Đánh giá theo giải pháp chấm điểm .
[ 13 ] Trường hợp vận dụng giải pháp này thì xóa bỏ Khoản 4.2. Phương pháp giá nhìn nhận .
3 Trường hợp đấu thầu quốc tế thì bổ trợ Bước quy đổi giá dự thầu sang một đồng xu tiền chung ( nếu có ) .
4 Trường hợp đấu thầu quốc tế, việc xếp hạng nhà thầu triển khai trên cơ sở giá dự thầu của nhà thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh xô lệch, trừ đi giảm giá ( nếu có ), cộng giá trị khuyến mại ( nếu có ) và không gồm có giá trị thuế, phí, lệ phí .
[ 14 ] Trường hợp vận dụng giải pháp này thì xóa bỏ Khoản 4.1. Phương pháp giá thấp nhất .
2 Trường hợp đấu thầu quốc tế thì bổ trợ Bước quy đổi giá dự thầu sang một đồng xu tiền chung ( nếu có ) .
3 Trường hợp đấu thầu quốc tế, việc xếp hạng nhà thầu thực thi trên cơ sở giá nhìn nhận của nhà thầu không gồm có giá trị thuế, phí, lệ phí .

([15]) Căn cứ  quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung hợp đồng theo mẫu này có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đặc biệt là đối với các nội dung khi thương thảo có sự khác biệt so với ĐKCT.

( 2 ) Cập nhật những văn bản quy phạm pháp luật theo lao lý hiện hành .
[ 16 ] Đối với đấu thầu quốc tế thì bổ trợ lao lý sau :

“4.7. Có thành viên trong liên danh hoặc nhà thầu phụ là nhà thầu Việt Nam theo quy định tại BDL”.

[ 17 ] Trường hợp đã lựa chọn list ngắn thì sửa chữa thay thế pháp luật này như sau :
“ 4.1. Có giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp, quyết định hành động xây dựng hoặc tài liệu có giá trị tương tự do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động giải trí cấp ; có tên trong list ngắn ” .
[ 18 ] Chỉ nhìn nhận nội dung này so với nhà thầu là đơn vị chức năng sự nghiệp .
[ 19 ] Chỉ vận dụng nội dung này so với trường hợp đấu thầu hạn chế .
[ 20 ] Chỉ vận dụng so với đấu thầu quốc tế .
[ 21 ] Không cần có thỏa thuận hợp tác hoặc hợp đồng với nhà thầu phụ khi tham dự thầu .
[ 22 ] Đối với đấu thầu quốc tế là 5 ngày thao tác .
[ 23 ] Đối với đấu thầu quốc tế là 15 ngày .
[ 24 ] Đối với đấu thầu quốc tế thì lao lý như sau :
“ HSDT cũng như toàn bộ những thư từ và tài liệu tương quan đến HSDT trao đổi giữa nhà thầu với Bên mời thầu được viết bằng : _____ [ ghi đơn cử ngôn từ ] .
[ trường hợp HSMT được viết bằng Tiếng Anh thì ghi “ tiếng Anh ’ ’ ; HSMT được viết bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt thì lao lý “ Nhà thầu hoàn toàn có thể lựa chọn tiếng Anh hoặc tiếng Việt để lập HSDT ” ]. Các tài liệu và tư liệu hỗ trợ trong HSDT hoàn toàn có thể được viết bằng ngôn từ khác đồng thời kèm theo bản dịch sang ______ [ tiếng Việt ( nếu HSMT pháp luật cả tiếng Anh và tiếng Việt ) hoặc tiếng Anh ( nếu HSMT pháp luật là tiếng Anh ) ]. Trường hợp thiếu bản dịch, nếu thiết yếu, Bên mời thầu hoàn toàn có thể nhu yếu nhà thầu gửi bổ trợ ” .
[ 25 ] Đối với đấu thầu quốc tế thì lao lý như sau :
“ – Đối với hàng hoá được sản xuất, gia công ở quốc tế : nhà thầu chào giá của hàng hoá theo giá ____ [ tuỳ theo từng điều kiện kèm theo giao hàng Bên mời thầu lao lý nhà thầu chào theo giá CIF hoặc CIP … theo pháp luật của Incoterms cùng với những sửa đổi tương thích nếu thiết yếu ] ) theo Mẫu số 17 ( a1 ) Chương IV – Biểu mẫu dự thầu ” và bổ trợ “ Incoterms : ____ [ ghi đơn cử phiên bản Incoterms ] .
– Đối với những hàng hoá được sản xuất, gia công trong nước hoặc hàng hoá được sản xuất, gia công ở ngoài nước nhưng đã được chào bán tại Nước Ta, nhà thầu chào giá của hàng hoá tại Nước Ta ( giá xuất xưởng, giá tại cổng nhà máy sản xuất, giá xuất kho, giá tại phòng tọa lạc, giá cho sản phẩm & hàng hóa có sẵn tại shop hay giá được luân chuyển đến chân khu công trình, tùy theo trường hợp đơn cử ) và tách riêng thuế, phí, lệ phí ( nếu có ) theo Mẫu số 17 ( a2 ) Chương IV – Biểu mẫu dự thầu ’ ’ .
[ 26 ] Đối với đấu thầu quốc tế thì bổ trợ thêm lao lý :
“ – Đồng tiền dự thầu là : _____ [ tùy theo nhu yếu của gói thầu mà pháp luật việc được cho phép và điều kiện kèm theo vận dụng để nhà thầu chào theo một hoặc 1 số ít đồng xu tiền khác nhau nhưng không quá ba đồng xu tiền, ví dụ : VND, USD, EUR. Trường hợp trong số những đồng xu tiền đó có VND thì phải quy đổi về VND. Trường hợp được cho phép chào bằng ngoại tệ thì phải nhu yếu nhà thầu chứng tỏ được nội dung việc làm sử dụng ngoại tệ kèm theo bản liệt kê cụ thể nội dung việc làm và giá trị ngoại tệ tương ứng, tuy nhiên phải bảo vệ nguyên tắc một khuôn khổ việc làm đơn cử thì được chào bằng một đồng xu tiền ; những loại ngân sách trong nước phải được chào thầu bằng VND, những ngân sách ngoài nước tương quan đến gói thầu thì được chào thầu bằng đồng tiền quốc tế ] .
– Đồng tiền giao dịch thanh toán cho những khuôn khổ việc làm phải tương ứng với đồng xu tiền dự thầu cho khuôn khổ việc làm đó. Các ngân sách trong nước chỉ được thanh toán giao dịch bằng VND .
Trường hợp pháp luật hai hoặc ba đồng xu tiền thì bổ trợ thêm những nội dung sau :
– Đồng tiền được sử dụng để quy đổi tổng thể những giá dự thầu từ nhiều loại tiền khác nhau thành một loại tiền duy nhất ( đồng xu tiền quy đổi ) nhằm mục đích phục vụ việc nhìn nhận và so sánh HSDT là : ___ [ ghi tên đồng xu tiền, trường hợp trong số đồng xu tiền có VND thì phải quy đổi theo VND ] theo tỷ giá bán ra của một ngân hàng nhà nước thương mại [ 26 ] ______ [ ghi tên ngân hàng nhà nước thương mại có uy tín và địa thế căn cứ vào tỷ giá do ngân hàng nhà nước đó công bố để quy đổi ] công bố vào ngày____ [ ghi đơn cử ngày, tháng, năm ] ” .
[ 27 ] Trường hợp vận dụng chiêu thức này thì xóa bỏ Khoản 3.2. Đánh giá theo chiêu thức đạt, không đạt .
[ 28 ] Trường hợp vận dụng giải pháp này thì xoá bỏ Khoản 3.1. Đánh giá theo chiêu thức chấm điểm .
[ 29 ] Trường hợp vận dụng giải pháp này thì xóa bỏ Khoản 5.2. Phương pháp giá nhìn nhận và Khoản 5.3 Phương pháp phối hợp giữa kỹ thuật và giá .
2 Trường hợp đấu thầu quốc tế thì bổ trợ Bước quy đổi giá dự thầu sang một đồng xu tiền chung ( nếu có ) .
3 Trường hợp đấu thầu quốc tế, việc xếp hạng nhà thầu thực thi trên cơ sở giá dự thầu của nhà thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh xô lệch, trừ đi giảm giá ( nếu có ), cộng giá trị tặng thêm ( nếu có ) và không gồm có giá trị thuế, phí, lệ phí .
4 Trường hợp vận dụng giải pháp này thì xóa bỏ Khoản 5.1. Phương pháp giá thấp nhất và Khoản 5.3. Phương pháp tích hợp giữa kỹ thuật và giá .
[ 30 ] Trường hợp đấu thầu quốc tế thì bổ trợ Bước quy đổi giá dự thầu sang một đồng xu tiền chung ( nếu có ) .
[ 31 ] Trường hợp đấu thầu quốc tế, việc xếp hạng nhà thầu thực thi trên cơ sở giá nhìn nhận của nhà thầu không gồm có giá trị thuế, phí, lệ phí .
[ 32 ] Trường hợp vận dụng chiêu thức này thì xóa bỏ Khoản 5.1. Phương pháp giá thấp nhất và Khoản 5.2. Phương pháp giá nhìn nhận .

[33] Trường hợp đấu thầu quốc tế thì bổ sung Bước chuyển đổi giá dự thầu sang một đồng tiền chung (nếu có).

2 Trường hợp đấu thầu quốc tế, việc xác lập điểm giá được triển khai trên cơ sở giá dự thầu không gồm có giá trị thuế, phí, lệ phí .

([34]) Căn cứ  quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung hợp đồng theo mẫu này có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đặc biệt là đối với các nội dung khi thương thảo có sự khác biệt so với ĐKCT.

( 2 ) Cập nhật những văn bản quy phạm pháp luật theo pháp luật hiện hành .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *