Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BCA-BQP-BGTVT hướng dẫn đào tạo cán bộ phòng, chống khủng bố

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

Xem có chú thích đổi khác nội dung

Tình trạng: Đã biết

Hiệu lực : Đã biết

BỘ CÔNG AN – BỘ QUỐC PHÒNG – BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

———–

Số : 02/2016 / TTLT-BCA-BQP-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

        Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2016

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác

phòng, chống khủng bố

Căn cứ Luật phòng, chống khủng bố năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thống nhất ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác phòng, chống khủng bố.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Thông tư này lao lý về giảng dạy, tu dưỡng học viên, sinh viên, cán bộ làm công tác làm việc phòng, chống khủng bố .2. Thông tư này vận dụng so với những cơ quan, đơn vị chức năng, cá thể tương quan đến công tác làm việc giảng dạy, tu dưỡng học viên, sinh viên, cán bộ làm công tác làm việc phòng, chống khủng bố .

Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. Đào tạo là quy trình truyền thụ, đảm nhiệm có mạng lưới hệ thống kiến thức và kỹ năng pháp lý, kỹ năng và kiến thức, nhiệm vụ về phòng, chống khủng bố .2. Bồi dưỡng là hoạt động giải trí trang bị, update, nâng cao kỹ năng và kiến thức pháp lý, kiến thức và kỹ năng, nhiệm vụ về phòng, chống khủng bố .

Điều 3. Mục tiêu, yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng

1. Trang bị, cung ứng kỹ năng và kiến thức về pháp lý tương quan đến phòng, chống khủng bố ; kiến thức và kỹ năng, trình độ, nhiệm vụ thiết yếu cho học viên, sinh viên, cán bộ làm công tác làm việc phòng, chống khủng bố .2. Học viên, sinh viên, cán bộ tham gia đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng cần nắm vững kỹ năng và kiến thức, kiến thức và kỹ năng, nhiệm vụ sau đây :a ) Kiến thức pháp lý Nước Ta, pháp luật quốc tế và pháp lý của những nước về phòng, chống khủng bố ; hợp tác quốc tế trong phòng, chống khủng bố ;b ) Kiến thức về mạng lưới hệ thống cơ quan thực thi và tham gia phòng, chống khủng bố của Nước Ta và những nước trên quốc tế ;c ) Kỹ năng, trình độ, nhiệm vụ thực thi phòng, chống khủng bố ;d ) Biện pháp, chiêu thức tổ chức triển khai thực thi phòng, chống khủng bố ;đ ) Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai thực thi, tham gia phòng, chống khủng bố .

Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng

1. Đối tượng giảng dạy là học viên, sinh viên những trường Công an nhân dân, Quân đội nhân dân .2. Đối tượng tu dưỡng là cán bộ làm công tác làm việc tham mưu, trực tiếp triển khai trách nhiệm phòng, chống khủng bố thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông vận tải đường bộ .

Điều 5. Nội dung, chương trình, thời gian đào tạo, bồi dưỡng

1. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải đường bộ biên soạn nội dung, chương trình giảng dạy, tu dưỡng học viên, sinh viên, cán bộ làm công tác làm việc phòng, chống khủng bố. Nội dung đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng gồm :a ) Quy định của pháp lý Nước Ta, pháp luật quốc tế và pháp lý của những nước về phòng, chống khủng bố ;b ) Biện pháp, chiêu thức tổ chức triển khai thực thi phòng, chống khủng bố ;c ) Kiến thức, kỹ năng và kiến thức, nhiệm vụ phòng, chống khủng bố ;d ) Kiến thức về mạng lưới hệ thống cơ quan thực thi và tham gia phòng, chống khủng bố của Nước Ta và những nước trên quốc tế ;đ ) Quy định của pháp lý về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai thực thi, tham gia phòng, chống khủng bố .2. Công tác tu dưỡng cán bộ làm công tác làm việc phòng, chống khủng bố được thực thi hằng năm .3. Phòng, chống khủng bố là nội dung, học phần giảng dạy chính thức của những trường, những TT tu dưỡng nhiệm vụ cho học viên, sinh viên, cán bộ làm công tác làm việc phòng, chống khủng bố thuộc Công an nhân dân, Quân đội nhân dân .4. Tùy từng đối tượng người tiêu dùng được huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng cơ sở giảng dạy, tu dưỡng thiết kế xây dựng nội dung, chương trình, thời hạn huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt .

Điều 6. Yêu cầu đối với việc biên soạn nội dung, chương trình, tài liệu

1. Nội dung, chương trình, tài liệu biên soạn phải tương thích với từng đối tượng người dùng huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng ; phải liên tục được bổ trợ, update, nâng cao phân phối nhu yếu điều tra và nghiên cứu và thực thi công tác làm việc phòng, chống khủng bố .2. Nội dung chương trình, tài liệu phải bảo vệ tích hợp giữa lý luận, thực tiễn và kiến thức và kỹ năng thực hành thực tế .

Điều 7. Cấp văn bằng đào tạo, chứng chỉ bồi dưỡng

1. Việc cấp văn bằng đào tạo và giảng dạy được thực thi theo pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo .2. Sau khi cán bộ triển khai xong chương trình tu dưỡng về công tác làm việc phòng, chống khủng bố thì được cấp chứng từ về tu dưỡng công tác làm việc phòng, chống khủng bố ; thủ trưởng cơ sở tu dưỡng ký và cấp chứng từ triển khai xong chương trình tu dưỡng công tác làm việc phòng, chống khủng bố .

Điều 8. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng

1. Kinh phí huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng được sắp xếp trong ngân sách hằng năm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông vận tải đường bộ .

2. Trường hợp Bộ, ngành gửi học viên, sinh viên, cán bộ của mình sang cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, ngành khác để tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng công tác phòng, chống khủng bố thì Bộ, ngành gửi cán bộ phải chi trả kinh phí đào tạo, bồi dưỡng.

Điều 9. Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng

1. Cơ sở giảng dạy là những trường Công an nhân dân, Quân đội nhân dân .2. Cơ sở tu dưỡng là những TT tu dưỡng nhiệm vụ phòng, chống khủng bố thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng .

Điều 10. Trách nhiệm của các Bộ

1. Bộ Công ana ) Thực hiện việc huấn luyện và đào tạo phòng, chống khủng bố trong những trường Công an nhân dân ;b ) Hằng năm, tổ chức triển khai những khóa tu dưỡng kỹ năng và kiến thức pháp lý, trình độ, nhiệm vụ và kỹ năng và kiến thức về phòng, chống khủng bố cho học viên, cán bộ, chiến sỹ tham gia công tác làm việc phòng, chống khủng bố ;c ) Định kỳ hằng năm, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải đường bộ tổ chức triển khai sơ kết, tổng kết công tác làm việc huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng cán bộ làm công tác làm việc phòng, chống khủng bố .2. Bộ Quốc phònga ) Phối hợp với Bộ Công an kiến thiết xây dựng nội dung, chương trình đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng học viên, sinh viên, cán bộ làm công tác làm việc phòng, chống khủng bố thuộc Bộ Quốc phòng ;b ) Thực hiện giảng dạy phòng, chống khủng bố trong những trường trong Quân đội nhân dân ;c ) Hằng năm, tổ chức triển khai những khóa tu dưỡng kỹ năng và kiến thức pháp lý, trình độ, nhiệm vụ và kiến thức và kỹ năng về phòng, chống khủng bố cho học viên, sinh viên, cán bộ làm công tác làm việc phòng, chống khủng bố .3. Bộ Giao thông vận tải đường bộa ) Phối hợp với Bộ Công an kiến thiết xây dựng nội dung, chương trình tu dưỡng cán bộ làm công tác làm việc phòng, chống khủng bố thuộc Bộ Giao thông vận tải đường bộ ;b ) Hằng năm, địa thế căn cứ vào nhu yếu tu dưỡng về công tác làm việc phòng, chống khủng bố của Bộ Giao thông vận tải đường bộ, cử cán bộ tham gia những khóa tu dưỡng do Bộ Công an tổ chức triển khai hoặc phối hợp với Bộ Công an tổ chức triển khai những khóa tu dưỡng .

Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 8 năm 2016.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải đường bộ địa thế căn cứ công dụng, trách nhiệm của mình có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai thực thi Thông tư này .2. Trong quy trình thực thi, nếu phát sinh vướng mắc hoặc cần được hướng dẫn, đề xuất phản ánh kịp thời về Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải đường bộ để điều tra và nghiên cứu, hướng dẫn, sửa đổi, bổ trợ kịp thời. / .

BỘ TRƯỞNG

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

 

 

 

Trương Quang Nghĩa

BỘ TRƯỞNG

BỘ QUỐC PHÒNG

 

 

 

 

 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch

BỘ TRƯỞNG

BỘ CÔNG AN

 

 

 

 

 

Thượng tướng Tô Lâm

Nơi nhận:

– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng nhà nước ;
– Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội ;
– Ủy ban Pháp luật của Quốc hội ;
– Văn phòng Quốc hội ;
– Văn phòng nhà nước ;
– Văn phòng Tổng Bí thư ;
– Văn phòng quản trị nước ;
– Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải đường bộ ;

– Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

– Công báo ; Cổng TTĐT nhà nước ;
– Cổng TTĐT Bộ Công an, Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng, Cổng TTĐT Bộ Giao thông vận tải đường bộ ;
– Lưu : VT ( BCA, BQP, BGTVT ) .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *