Thông tư 02/2007/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 24/01/2007

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ Y TẾ

 

Số : 02/2007 / TT-BYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành Phố Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2007

THÔNG TƯ

Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc

theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược

Căn cứ Luật Dược số 34/2005 – QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 ;
Căn cứ Nghị định số 49/2003 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của nhà nước lao lý cụ thể tính năng, trách nhiệm, quyền hạn và tổ chức triển khai cỗ máy Bộ Y tế ;
Căn cứ Nghị định số 79/2006 / NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006 của nhà nước lao lý cụ thể thi hành một số ít điều của Luật Dược ;
Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết cụ thể thi hành một số ít điều về điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại thuốc theo lao lý của Luật Dược và Nghị định 79/2006 / NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 lao lý chi tiết cụ thể thi hành một số ít điều của Luật Dược ( sau đây gọi tắt là Nghị định số 79/2006 / NĐ-CP ) như sau :

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

a ) Thông tư này hướng dẫn chi tiết cụ thể thi hành một số ít pháp luật về điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại thuốc ; địa phận mở cơ sở kinh doanh bán lẻ theo những hình thức : quầy thuốc, đại lý bán thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã ; văn bằng lương y, lương dược, giấy ghi nhận bài thuốc gia truyền và trình độ trình độ y dược học truyền thống ; mẫu chứng từ hành nghề dược, mẫu giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại thuốc .
b ) Thông tư này vận dụng so với tổ chức triển khai, cá thể Nước Ta, người Nước Ta định cư ở quốc tế ; tổ chức triển khai, cá thể nước ngoàikinh doanh thuốc tại Nước Ta .

2. Nguyên tắc hướng dẫn

a ) Thông tư chỉ lao lý những điều, khoản, điểm mà Luật Dược và Nghị định số 79/2006 / NĐ-CP giao cho Bộ Y tế hướng dẫn thi hành .
b ) Tổ chức, cá nhânkinh doanh thuốc phải vận dụng những lao lý của Luật Dược, Nghị định số 79/2006 / NĐ-CP, Thông tư này và những văn bản quy phạm pháp luật khác có tương quan .

3. Giải thích từ ngữ

Địa điểm kinh doanh thương mại thuốc của doanh nghiệp là những khu vực trực tiếp sản xuất, bán sỉ, kinh doanh bán lẻ, dữ gìn và bảo vệ hoặc làm dịch vụ kiểm nghiệm thuốc ở cùng nơi hoặc khác nơi đặt trụ sở chính và trụ sở Trụ sở, phải được cấp giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại thuốc theo pháp luật của Luật Dược .

II. ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC

1. Điều kiện kinh doanh thuốc

a ) Người quản trị trình độ phải có Chứng chỉ hành nghề dược theo lao lý tạiĐiều 15 của Nghị định số 79/2006 / NĐ-CP .
b ) Cơ sở vật chất kỹ thuật và nhân sự cung ứng lộ trình tiến hành những tiêu chuẩn về thực hành thực tế tốt tương thích với từng mô hình kinh doanh thương mại thuốc theo lao lý tại Điều 21, 22, 23, 24, 25, 26 của Nghị định số 79/2006 / NĐ-CP .
c ) Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm, khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí của những cơ sở kinh doanh thương mại thuốc pháp luật tại Điều 15, 16, 18, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 33 và 34 của Luật Dược .

2. Điều kiện đối với địa điểm bán buôn thuốc của doanh nghiệp

a ) Điều kiện kinh doanh thương mại thuốc tại mỗi khu vực bán sỉ thuốc của doanh nghiệp thực thi theo lao lý tại Điều 22 Nghị định số 79/2006 / NĐ-CP .
b ) Đối với khu vực bán sỉ thuốc đã có trước ngày 01/6/2003 mà người quản trị trình độ là dược sỹ trung học : cơ sởkinh doanh thuốc phải có kế hoạch huấn luyện và đào tạo, sắp xếp cán bộ trình độ hoặc tổ chức triển khai lại mạng lưới hệ thống kinh doanh thương mại để sắp xếp người phân phối điều kiện kèm theo theo lao lý tại điểm a khoản 3 Điều 15 Nghị định số 79/2006 / NĐ-CP làm người quản trị trình độ, chậm nhất là hết 31/12/2010 .

3. Điều kiện đối với địa điểm bán lẻ thuốc của doanh nghiệp

Điều kiện kinh doanh thương mại thuốc tại mỗi khu vực kinh doanh nhỏ thuốc của doanh nghiệp thực thi theo lao lý tại Điều 23 của Nghị định số 79/2006 / NĐ-CP .

4. Cơ sở bán lẻ thuốc theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Dược

a ) Hình thức tổ chức triển khai kinh doanh nhỏ thuốc trong cơ sở bán sỉ thực thi theo pháp luật tại mục a, b, c khoản 1 Điều 24 của Luật Dược .
b ) Hình thức tổ chức triển khai kinh doanh bán lẻ thuốc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gồm có nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc của trạm y tế hoặc cơ sở chuyên bán thuốc đông y, thuốc từ dược liệu .
Giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hàng loạt hoạt động giải trí của những cơ sở kinh doanh bán lẻ trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh .
c ) Cơ sở kinh doanh bán lẻ thuốc trong cơ sở bán sỉ và trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuân thủ những điều kiện kèm theo về kinh doanh thương mại thuốc pháp luật tại khoản 1 mục II Thông tư này và triển khai ĐK kinh doanh thương mại theo lao lý của pháp lý .

5. Địa bàn được mở cơ sở bán lẻ thuốc theo các hình thức quầy thuốc, đại lý bán thuốc của doanh nghiệp, tủ thuốc của trạm y tế

a ) Quầy thuốc được mở tại địa phận huyện, xã của những huyện ngoài thành phố, ngoại thị của những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương .
b ) Đối với địa phận Q., phường của thành phố, thị xã chưa có đủ một nhà thuốc ship hàng 2 nghìn dân, trong năm 2007 Sở Y tế tỉnh xem xét việc tổ chức triển khai mới quầy thuốc, sau đó tuỳ tình hình địa phương có văn bản báo cáo giải trình Bộ Y tế để xem xét, quyết định hành động việc liên tục gia hạn hoặc mở thêm những quầy thuốc .
c ) Các cơ sở kinh doanh nhỏ thuốc do dược sỹ trung học là người quản trị trình độ đã có trước ngày 01/6/2003 đang hoạt động giải trí ở tại Q., phường những thành phố, thị xã nếu chưa đủ dược sỹ ĐH để chuyển thành nhà thuốc nhưng cung ứng những điều kiện kèm theo về cơ sở, thiết bị theo lao lý của điều kiện kèm theo so với cơ sở kinh doanh nhỏ thuốc thì liên tục được gia hạn hoạt động giải trí đến hết 31/12/2010 .
d ) Đại lý bán thuốc của doanh nghiệp được mở tại địa phận những huyện, xã của những huyện ngoài thành phố, ngoại thị của những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương .
đ ) Các cơ sở kinh doanh nhỏ thuốc của doanh nghiệp tại những tỉnh ĐăkNông, ĐăkLăk, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Bắc Cạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu, Tỉnh Lào Cai, Sơn La, Yên Bái, đã được gia hạn hoạt động giải trí đến hết 31/12/2005 theo Thông tư 09/2004 / TT-BYT ngày 09/4/2004 của Bộ Y tế hướng dẫn sửa đổi bổ trợ 1 số ít điều của Thông tư 01/2004 / TT-BYT hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân nếu chưa đủ dược sỹ ĐH, dược sỹ trung học để chuyển thành nhà thuốc hoặc quầy thuốc nhưng phân phối những điều kiện kèm theo về cơ sở, thiết bị theo pháp luật của điều kiện kèm theo kinh doanh bán lẻ thuốc thì liên tục được gia hạn hoạt động giải trí đến hết 31/12/2010 .
e ) Tủ thuốc của trạm y tế được tổ chức triển khai tại địa phận những xã của những huyện ngoài thành phố, ngoại thị của những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương .

6. Quy định về văn bằng lương y, lương dược, giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền và trình độ chuyên môn y, dược học cổ truyền

a) Các loại văn bằng về y, dược cổ truyền:

Bằng tốt nghiệp đại học hoặc trung học chuyên nghiệp về y học cổ truyền;

– Giấy ghi nhận lương y, lương dược do cơ sở có công dụng huấn luyện và đào tạo được Bộ Y tế chỉ định giảng dạy và cấp bằng ;
– Giấy ghi nhận bài thuốc gia truyền do Bộ Y tế hoặc do Sở Y tế đã cấp trước ngày Thông tư 01/2004 / TT-BYT ngày 06/01/2004 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y dược tư nhân có hiệu lực thực thi hiện hành .
– Giấy ghi nhận lương y, lương dược do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp trước ngày Thông tư 01/2004 / TT-BYT ngày 06/01/2004 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y dược tư nhân có hiệu lực hiện hành .
– Giấy ghi nhận đủ trình độ trình độ y dược truyền thống do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp .
b ) Quy định về văn bằng của người quản trị trình độ về dược tại cơ sở sản xuất, bán sỉ, kinh doanh nhỏ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu :
– Người quản trị trình độ về dược của cơ sở sản xuất thuốc đông y, thuốc từ dược liệu ĐK mô hình hợp tác xã, hộ kinh doanh thương mại thành viên phải có một trong những văn bằng pháp luật tại điểm a, b, e khoản 1 Điều 15 của Nghị định số79 / 2006 / NĐ-CP và tiết 1, 2, 3, 4 và 5 điểm a khoản này .
– Người quản trị trình độ của cơ sở bán sỉ dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu phải có một trong những văn bằng pháp luật tại điểm a, b, e khoản 1 Điều 15 của Nghị định 79/2006 / NĐ-CP và tiết 1, 2, 3, 4 và 5 điểm a khoản này .
– Người quản trị trình độ của cơ sở kinh doanh bán lẻ thuốc thành phẩm đông y, thuốc thành phẩm từ dược liệu phải có một trong những bằng cấp pháp luật tại điểm a, b, e khoản 1 Điều 15 của Nghị định 79/2006 / NĐ-CP và tiết 1, 2, 4 và 5 điểm a khoản này .

7. Quy định về biển hiệu của cơ sở kinh doanh thuốc

Nội dung biển hiệu của những cơ sở kinh doanh thương mại thuốc phải bảo vệ đủ những thông tin cơ bản sau :
a ) Tên cơ sở kinh doanh thương mại thuốc ( ghi tên rất đầy đủ theo giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ) kể cả những khu vực kinh doanh thương mại của doanh nghiệp .
b ) Địa chỉ : ghi đủ địa chỉ trụ sở chính, trụ sở Trụ sở và địa chỉ nơi đặt khu vực kinh doanh thương mại ( nếu ngoài địa chỉ trụ sở chính hoặc địa chỉ của Trụ sở )
c ) Họ tên và trình độ trình độ của người chủ cơ sở kinh doanh bán lẻ hoặc người quản trị trình độ về dược của cơ sở kinh doanh thương mại thuốc .
d ) Phạm vi kinh doanh thương mại : ghi không thiếu theo giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại thuốc .
đ ) Số giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại thuốc, thời hạn hoạt động giải trí, điện thoại cảm ứng, số fax liên hệ ( nếu có ) .

8. Thay đổi hoặc uỷ quyền đối với người làm chuyên môn tại các cơ sở kinh doanh thuốc

a ) Trường hợp chủ cơ sở kinh doanh nhỏ hoặc người quản trị trình độ đi vắng, không hề trực tiếp điều hành quản lý, cơ sở kinh doanh thương mại thuốc phải trong thời điểm tạm thời ngừng hoạt động giải trí hoặc triển khai theo pháp luật sau :
– Nếu thời hạn đi vắng dưới 03 ngày thì người quản trị trình độ phải uỷ quyền bằng văn bản cho người có trình độ trình độ tương tự sửa chữa thay thế .
– Nếu thời hạn đi vắng trên 03 ngày đến dưới 30 ngày thì người quản trị trình độ phải uỷ quyền bằng văn bản cho người có trình độ trình độ tương tự thay thế sửa chữa, có văn bản báo cáo giải trình Sở Y tế tỉnh, thành phố thường trực Trung ương tại nơi cơ sở đang hoạt động giải trí kể cả trường hợp cơ sở có giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại thuốc do Bộ Y tế cấp .
– Nếu thời hạn đi vắng từ 30 ngày đến 180 ngày thì người quản trị trình độ phải uỷ quyền bằng văn bản cho người có trình độ trình độ tương tự sửa chữa thay thế, có văn bản báo cáo giải trình cơ quan cấp giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại thuốc và phải được cơ quan này đồng ý chấp thuận bằng văn bản .
– Nếu thời hạn đi vắng trên 180 ngày thì cơ sở kinh doanh thương mại thuốc phải làm thủ tục đề xuất cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho người quản trị trình độ khác sửa chữa thay thế và đề xuất cấp mới giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại thuốc cho cơ sở kinh doanh nhỏ thuốc và đổi giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại thuốc so với những mô hình kinh doanh thương mại khác .
b ) Trong thời hạn uỷ quyền, người được uỷ quyền, người uỷ quyền và đại diện thay mặt pháp lý của doanh nghiệp phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về hoạt động giải trí trình độ của cơ sở nếu có sai phạm về trình độ .
c ) Trường hợp đổi khác người đảm nhiệm những bộ phận trình độ như đảm nhiệm sản xuất, đảm nhiệm kiểm nghiệm, đảm nhiệm bảo vệ chất lượng, đảm nhiệm dược … thì cơ sở kinh doanh thương mại thuốc phải thông tin vớicơ quan cấp giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại thuốc trong vòng 15 ngày kể từ khi đổi khác .

9. Hồ sơ cấp, đổi, gia hạn, cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược

Hồ sơ cấp, đổi, gia hạn, cấp lại Chứng chỉnghề dược pháp luật tại Điều 16 của Nghị định số 79/2006 / NĐ-CP .

10. Hồ sơ cấp, bổ sung, gia hạn, cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Hồ sơ cấp, bổ trợ, gia hạn, cấp lại, đổi Giấy ghi nhận kinh doanh thương mại thuốc pháp luật tại Điều 28 của Nghị định số 79/2006 / NĐ-CP .

11. Trình tự, thẩm quyền cấp, đổi, gia hạn, cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược

a ) Trình tự cấp, đổi, gia hạn, cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược thực thi theo lao lý tại khoản 1 Điều 18 của Nghị định số 79/2006 / NĐ-CP .

b)Bộ Y tế thành lập các Hội đồng tư vấn để xem xét và trìnhBộ trưởng Bộ Y tế cấp, đổi, gia hạn, cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân có bằng cấp chuyên môn do các cơ sở đào tạo của nước ngoàicấpđăng ký hành nghề dược có vốn đầu tư nước ngoài.

c ) Trường hợp cá thể có bằng cấp trình độ do những cơ sở đào tạo và giảng dạy của Nước Ta cấp, Bộ Y tế uỷ quyền cho Sở Y tế tỉnh, thành phố thường trực Trung ươngcấp, đổi, gia hạn, cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược cho cho cá thể ĐK hành nghề dược so với cơ sở bán sỉ, kinh doanh nhỏ thuốc có vốn góp vốn đầu tư quốc tế .
d ) Sở Y tế tỉnh, thành phố thường trực Trung ương xây dựng những Hội đồng tư vấn để xem xét và trình Giám đốc Sở Y tế cấp, đổi, gia hạn, cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo pháp luật tại điểm b khoản 3 Điều 13 của Luật Dược và trường hợp lao lý tại điểm c khoản này .
đ ) Chứng chỉ hành nghề dược được làm thành hai bản : một bản lưu tại cơ quan cấp, một bản giao cho cá thể ý kiến đề nghị cấp, đổi, gia hạn, cấp lại .

12. Trình tự, thẩm quyền cấp, bổ sung, gia hạn, cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

a ) Trình tự cấp, bổ trợ, gia hạn, cấp lại, đổi Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại thuốc thực thi theo lao lý tại khoản 1 Điều 30 của Nghị định số79 / 2006 / NĐ-CP .
b ) Bộ Y tế cấp, bổ trợ, gia hạn, cấp lại, đổi Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại thuốc cho cơ sở sản xuất thuốc, làm dịch vụ dữ gìn và bảo vệ thuốc, làm dịch vụ kiểm nghiệm thuốc .
c ) Trường hợp những cơ sở sản xuất thuốc đông y, thuốc từ dược liệu ĐK hộ kinh doanh thương mại thành viên, những cơ sở sản xuất thuốc thuộc hạng mục I Quy chế ĐK thuốc phát hành kèm theo Quyết định số 3121 / 2001 / QĐ-BYT ngày 17/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế và những cơ sở sản xuất thuốc nước dùng ngoài từ dược liệu, Bộ Y tế uỷ quyền cho Sở Y tế tỉnh, thành phố thường trực Trung ương cấp, bổ trợ, gia hạn, cấp lại, đổi Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại thuốc .
d ) Sở Y tế tỉnh, thành phố thường trực Trung ươngcấp, bổ trợ, gia hạn, cấp lại, đổi Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại thuốc theo lao lý tại điểm b khoản 3 Điều 11 của Luật Dược và trường hợp lao lý tại điểm c khoản này .
đ ) Bộ Y tế, Sở Y tế xây dựng đoàn đánh giá và thẩm định hồ sơ, thẩm định và đánh giá cơ sở kinh doanh thương mại thuốc. Kết quả đánh giá và thẩm định trình lên Lãnh đạo Bộ Y tế hoặc Sở Y tế để xem xét cấp hay không cấp giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại thuốc mà không cần phải xây dựng hội đồng tư vấn .
Cơ sở kinh doanh thương mại thuốc đã đạt tiêu chuẩn thực hành thực tế tốt trong sản xuất, dữ gìn và bảo vệ, kiểm nghiệm, phân phối, nhà thuốc ( GMP, GSP, GLP, GDP, GPP ) và người quản trị trình độ đã có Chứng chỉ hành nghề dược thì trong hồ sơ ý kiến đề nghị cấp, bổ trợ, gia hạn, cấp lại, đổi Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại thuốc không cần nộp lại bản kê khai list nhân sự, trang thiết bị trình độ, cơ sở vật chất kỹ thuật. Bộ Y tế, Sở Y tế tổ chức triển khai cấp, bổ trợ, gia hạn, cấp lại, đổi Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại thuốc mà không cần tổ chức triển khai thẩm định và đánh giá lại .

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành sau15 ngày, kể từngày đăng Công báo .
2. Bãi bỏ pháp luật về hành nghề dược tư nhân, vắc xin, sinh phẩm y tế và dược học truyền thống tư nhân tại Thông tư số 01/2004 / TT-BYT ngày 06/01/2004 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân và Thông tư số 09/2004 / TT-BYT ngày 09/4/2004 của Bộ Y tế hướng dẫn sửa đổi bổ trợ một số ít điều của Thông tư 01/2004 / TT-BYT hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân ; Thông tư số 10/2002 / TT-BYT ngày 04/7/2002 hướng dẫn về điều kiện kèm theo hành nghề dược ; và Quyết định số 3016 / 1999 / QĐ-BYT ngày 06/10/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phát hành pháp luật về tổ chứcvà hoạt động giải trí của nhà thuốc bệnh viện .
3. Cá nhân, tổ chức triển khai đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo hành nghề dược tư nhân cần kiến thiết xây dựng, tái tạo, góp vốn đầu tư cơ sở tuân thủ những nguyên tắc và lộ trình triển khai lao lý về thực hành thực tế tốt .
Chứng chỉ hành nghề dược tư nhân, Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo hành nghề dược tư nhân đã cấp theo lao lý của Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân có giá trị đến hết thời hạn. Trước khi hết hạn 03 tháng, nếu cá thể, tổ chức triển khai muốn liên tục hành nghề, phải làm thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dược, Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại thuốc theo lao lý của Luật Dược, Nghị định số 79/2006 / NĐ-CP và Thông tư này .
4. Định kỳ hàng năm, Sở Y tế tỉnh, thành phố thường trực Trung ương, những cơ sở kinh doanh thương mại thuốc báo cáo giải trình về tình hình hoạt động giải trí theo mẫu pháp luật về Bộ Y tế .

BỘ TRƯỞNG

Trần Thị Trung Chiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *