Thông tư 40/2015/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số : 40/2015 / TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2015

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 01/2012 / TT-BNNPTNT NGÀY 04/01/2012 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUY ĐỊNH HỒ SƠ LÂM SẢN HỢP PHÁP VÀ KIỂM TRA NGUỒN GỐC LÂM SẢN

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2012/TT- BNNPTNT

1. Khoản 7 Điều 3 được sửa đổi, bổ trợ như sau : “ 7. Vận chuyển nội bộ là trường hợp lâm sản được luân chuyển giữa những đơn vị chức năng hạch toán phụ thuộc vào như : lâm trường, những công ty lâm nghiệp, nhà máy sản xuất chế biến, những Trụ sở, shop … trong một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân và hạch toán độc lập ; hoặc trường hợp lâm sản được luân chuyển từ doanh nghiệp có tư cách pháp nhân và hạch toán độc lập đến những tổ chức triển khai hạch toán phụ thuộc vào và ngược lại. Trường hợp luân chuyển lâm sản từ nơi khai thác đến nơi chế biến, kho hàng ; luân chuyển lâm sản từ nơi chế biến, kho hàng đến nơi giao hàng giữa bên mua và bên bán theo hợp đồng kinh tế tài chính của lô hàng đó cũng là luân chuyển nội bộ ”. 2. Khoản 1 Điều 4 được sửa đổi, bổ trợ như sau : “ 1. Xác định khối lượng gỗ tròn, gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp triển khai theo lao lý hiện hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đối với gỗ gốc, rễ, gỗ có hình thù phức tạp, gỗ dạng hoa lá cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ gồm có cả rễ, thân, cành, lá, nếu không hề đo được đường kính, chiều dài để xác lập khối lượng và gỗ rừng trồng tập trung chuyên sâu không phân loại theo cấp đường kính thì cân khối lượng theo đơn vị chức năng là ki-lô-gam ( kg ) và quy đổi cứ 1.000 kg bằng 1 m3 gỗ tròn hoặc đo, tính theo đơn vị chức năng ster và quy đổi cứ 1 ster bằng 0,7 m3 gỗ tròn ”. 3. Điểm c Khoản 3 Điều 5 được sửa đổi, bổ trợ như sau : “ c ) Ghi tổng hợp chung số lượng, khối lượng hoặc khối lượng so với gỗ tròn, gỗ đẽo, gỗ xẻ rừng tự nhiên trong nước không đủ size pháp luật tại điểm b Khoản 3 Điều 5 của Thông tư này hoặc gỗ khai thác từ rừng trồng tập trung chuyên sâu không phân loại theo cấp đường kính. Trường hợp lập bảng kê lâm sản tổng hợp chung trên đây, khi đưa lâm sản vào chế biến để sản xuất những mẫu sản phẩm khác nhau, thì chủ lâm sản phải lập bảng kê lâm sản sử dụng cho sản xuất từng loại mẫu sản phẩm và ghi rõ nguồn gốc được trích ra từ bảng kê lâm sản tổng hợp gốc đó ”. 4. Điểm a và điểm c Khoản 1 Điều 7 được sửa đổi, bổ trợ như sau : “ a ) Hạt Kiểm lâm cấp huyện, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, thành phố thường trực Trung ương ở những địa phương không có Hạt Kiểm lâm cấp huyện xác nhận lâm sản trong những trường hợp sau : Lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên trong nước của tổ chức triển khai xuất ra ; Lâm sản có nguồn gốc nhập khẩu chưa qua chế biến ở trong nước của tổ chức triển khai, cá thể xuất ra ; Động vật rừng gây nuôi trong nước và bộ phận, dẫn xuất của chúng của tổ chức triển khai, hội đồng dân cư, hộ mái ấm gia đình, cá thể xuất ra ; Lâm sản sau giải quyết và xử lý tịch thu chưa chế biến của tổ chức triển khai, hội đồng dân cư, hộ mái ấm gia đình, cá thể xuất ra ; Lâm sản sau chế biến từ gỗ rừng tự nhiên trong nước, gỗ nhập khẩu, gỗ sau giải quyết và xử lý tịch thu của tổ chức triển khai, hội đồng dân cư, hộ mái ấm gia đình, cá thể xuất ra ; Lâm sản luân chuyển nội bộ giữa những khu vực không cùng trên địa phận một tỉnh, thành phố thường trực Trung ương ”.

“c) Kiểm lâm địa bàn tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây viết chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) xác nhận lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên trong nước của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân xuất ra”.

5. Điểm b Khoản 1 Điều 9 được sửa đổi, bổ trợ như sau : “ b ) Đối với gỗ đủ tiêu chuẩn đóng búa kiểm lâm theo pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm : biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm kèm theo bảng kê lâm sản ”. 6. Điều 13 được sửa đổi, bổ trợ như sau :

Điều 13. Lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây trồng phân tán

1. Hồ sơ lâm sản có nguồn gốc khai thác từ rừng trồng tập trung chuyên sâu, vườn nhà, trang trại, cây xanh phân tán của tổ chức triển khai xuất ra gồm : hóa đơn theo pháp luật của Bộ Tài chính tại thời gian xuất bán lâm sản và bảng kê lâm sản. 2. Hồ sơ lâm sản do hội đồng dân cư, hộ mái ấm gia đình, cá thể xuất ra : bảng kê lâm sản ”. 7. Điều 14 được sửa đổi, bổ trợ như sau :

Điều 14. Lâm sản nhập khẩu chưa qua chế biến ở trong nước

1. Hồ sơ một lô lâm sản nhập khẩu trực tiếp thực thi theo pháp luật tại Điều 10 của Thông tư này. 2. Hồ sơ lâm sản có nguồn gốc nhập khẩu xuất ra a ) Hồ sơ lâm sản có nguồn gốc nhập khẩu của tổ chức triển khai xuất ra gồm : hóa đơn theo pháp luật của Bộ Tài chính tại thời gian xuất bán lâm sản và bảng kê lâm sản có xác nhận của cơ quan kiểm lâm thường trực. b ) Hồ sơ lâm sản có nguồn gốc nhập khẩu của cá thể xuất ra : bảng kê lâm sản có xác nhận của cơ quan kiểm lâm thường trực ”. 8. Điểm a Khoản 2 Điều 18 được sửa đổ i, bổ trợ như sau : “ a ) Hồ sơ luân chuyển gỗ rừng tự nhiên trong nước, gỗ nhập khẩu, gỗ tịch thu chưa qua chế biến ; động vật hoang dã rừng, bộ phận, dẫn xuất của chúng gồm : phiếu xuất kho kiêm luân chuyển nội bộ và bảng kê lâm sản có xác nhận của cơ quan kiểm lâm thường trực ”. 9. Khoản 3 Điều 22 được sửa đổi, bổ trợ như sau : “ 3. Mọi trường hợp kiểm tra lâm sản phải thực thi đúng trình tự, thủ tục kiểm tra theo lao lý của pháp lý ; phải lập biên bản theo mẫu số 03 hoặc 04 ( so với kiểm tra khai thác lâm sản ) phát hành kèm theo Thông tư này ”. 10. Thay thế cụm từ : “ hóa đơn bán hàng theo lao lý của Bộ Tài chính ” bằng cụm từ : “ hóa đơn theo lao lý của Bộ Tài chính tại thời gian xuất bán lâm sản ” tại điểm b Khoản 2 Điều 7, Điều 12, Điều 15, Điều 16 và Điều 17. 11. Thay thế cụm từ : “ phiếu xuất kho nội bộ ” bằng cụm từ : “ phiếu xuất kho kiêm luân chuyển nội bộ ” tại Khoản 1 và điểm b Khoản 2 Điều 18. 12. Bổ sung Khoản 3 Điều 31 như sau : “ 3. Đối với gỗ cao su đặc và loại sản phẩm chế biến từ gỗ cao su đặc, trường hợp cần làm hồ sơ xác lập nguồn gốc hợp pháp thì chủ hàng lập bảng kê lâm sản theo lao lý tại Thông tư này ”.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực hiện hành kể từ ngày 02 tháng 12 năm năm ngoái 2. Thông tư này sửa chữa thay thế Thông tư số 42/2012 / TT-BNNPTNT ngày 21/8/2012 Sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Thông tư số 01/2012 / TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản. 3. Trong quy trình triển khai, nếu có vướng mắc, những tổ chức triển khai, cá thể phản ánh kịp thời về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xử lý. /.

 

Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Tòa án Nhân dân tối cao;
– Viện KSND tối cao;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Sở NN&PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Công báo; Cổng Thông tin điện tử CP;
– Các đơn vị liên quan thuộc Bộ NN&PTNT
– Lưu: VP (2), Vụ Pháp chế, TCLN (Cục KL). (250b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG

Hà Công Tuấn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.