Thông tư 01 2012 TT-BKHĐT hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch

Ngày đăng : 10/12/2017, 06 : 31

Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TƯ NAM – Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 01/2012/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2012 THƠNG TƯ HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH MỨC CHI PHÍ CHO LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ CÔNG BỐ QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI; QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH, LĨNH VỰC VÀ SẢN PHẨM CHỦ YẾU Căn Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức máy Bộ Kế hoạch Đầu tư; Căn Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 Chính phủ lập, phê duyệt quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội; Căn Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 Chính phủ lập, phê duyệt quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội; Căn Chỉ thị số 2178/CT-TTg ngày 02/12/2010 Thủ tướng Chính phủ việc tăng cường công tác quy hoạch; LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực sản phẩm chủ yếu sau: Chương QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Thông tư hướng dẫn việc xác định mức chi phí cho việc lập (bao gồm lập điều chỉnh), thẩm định công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực sản phẩm chủ yếu quy định Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 Chính phủ lập, phê duyệt quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 Chính phủ lập, phê duyệt quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội (sau gọi dự án quy hoạch), bao gồm: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng kinh tế – xã hội, vùng kinh tế trọng điểm, hành lang kinh tế, vành đai kinh tế (sau gọi dự án quy hoạch cấp vùng) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau gọi dự án quy hoạch cấp tỉnh) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau gọi dự án quy hoạch cấp huyện) LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực sản phẩm chủ yếu nước Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực sản phẩm chủ yếu tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Điều Đối tượng áp dụng Thông tư áp dụng quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tới việc lập, thẩm định, quản lý công bố dự án quy hoạch nguồn vốn ngân sách nhà nước Khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp để lập, thẩm định công bố dự án quy hoạch theo quy định Thông tư Điều Nguyên tắc xác định chi phí Định mức chi phí quy định Thơng tư mức chi phí cần thiết tối đa để thực tồn nội dung cơng việc lập, thẩm định, phê duyệt công bố dự án quy hoạch Định mức chi phí quy định Thơng tư chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng; chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định; chi phí để thực cơng việc khảo sát thăm dò đo vẽ (hoặc mua) đồ (địa hình, địa chất, hành loại đồ khác) khu vực quy hoạch; chi phí lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Căn theo yêu cầu nhiệm vụ quy hoạch phê duyệt, trường hợp cần thiết phải có chi phí đơn vị giao lập dự toán bổ sung dự toán chi tiết theo nhiệm vụ quy hoạch sở áp dụng định mức chi phí có liên quan quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trình cấp có thẩm quyền định theo hướng dẫn Phụ lục X LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn Trường hợp chi phí th tư vấn nước ngồi lập dự án quy hoạch nguồn vốn ngân sách Nhà nước vượt định mức quy định Thông tư phải đồng ý cấp có thẩm quyền định theo quy định hành Điều Cơ sở xác định mức chi phí: Định mức chi phí quy định Thơng tư xây dựng sở mức lương tối thiểu quy định Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng năm 2011 Chính phủ 830.000 đồng/tháng mặt giá tiêu dùng thời điểm ban hành Thông tư Trường hợp mức lương tối thiểu chung mặt giá tiêu dùng có thay đổi, dự tốn cho dự án quy hoạch thời điểm cụ thể điều chỉnh theo K K hệ số điều chỉnh lương tối thiểu mặt giá tiêu dùng xác định theo hướng dẫn Phụ lục XI Thông tư Chương QUY ĐỊNH CỤ THỂ Điều Định mức chi phí cho dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội cấp vùng cấp tỉnh Cơng thức tính: Định mức chi phí dự án quy hoạch cấp vùng cấp tỉnh tính theo cơng thức sau: GQHVT = Gchuẩn x H1 x H2 x H3 x K Trong đó: LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn GQHVT tổng mức chi phí cho dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội cấp vùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đơn vị triệu đồng) Gchuẩn = 850 (triệu đồng), mức chi phí cho dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội địa bàn chuẩn (là địa bàn giả định có quy mơ 1.000 km2, mật độ dân số khoảng 50 – 100 người/km có điều kiện thuận lợi tối ưu để lập quy hoạch) H1 – hệ số cấp độ địa bàn quy hoạch xác định Phụ lục I H2 – hệ số điều kiện làm việc trình độ phát triển kinh tế – xã hội địa bàn quy hoạch xác định Phụ lục II H3 – hệ số quy mơ diện tích tự nhiên địa bàn quy hoạch xác định Phụ lục III K – hệ số điều chỉnh lương tối thiểu mặt giá tiêu dùng Tại thời điểm ban hành Thơng tư K=1 Trong trường hợp có điều chỉnh mức lương tối thiểu Nhà nước mặt giá tiêu dùng cấp có thẩm quyền cơng bố, hệ số K xác định Điều Thông tư Định mức cho khoản mục chi phí dự án quy hoạch cấp vùng Phụ lục IV Định mức cho khoản mục chi phí dự án quy hoạch cấp tỉnh Phụ lục V Điều Định mức chi phí cho dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội cấp huyện LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn Mức chi phí cho dự án quy hoạch cấp huyện tính theo tỷ lệ phần trăm (%) mức chi phí tối đa dự án quy hoạch tỉnh có huyện, thị xã, thành phố Mức chi phí cho dự án quy hoạch huyện khơng q 40% mức chi phí tối đa dự án quy hoạch tỉnh có huyện Đối với huyện đảo, mức chi phí cho dự án quy hoạch huyện đảo khơng vượt 50% mức chi phí tối đa dự án quy hoạch tỉnh có huyện đảo Mức chi phí cho dự án quy hoạch thị xã, thành phố thuộc tỉnh khơng q 50% mức chi phí tối đa dự án quy hoạch tỉnh có thị xã, thành phố Định mức cho khoản mục chi phí dự án quy hoạch cấp huyện Phụ lục VI Điều Định mức chi phí cho dự án quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực sản phẩm chủ yếu Cơng thức tính: Định mức chi phí cho dự án quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực sản phẩm chủ yếu tính theo cơng thức sau: GQHN = Gchuẩn x H1 x H2 x H3 x Qn x K Trong đó: GQHN tổng mức chi phí cho dự án quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực sản phẩm chủ yếu (đơn vị triệu đồng) Gchuẩn hệ số H1, H2, H3 xác định khoản 1, Điều Thông tư LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn Qn – hệ số khác biệt quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực sản phẩm chủ yếu xác định Phụ lục VII K – hệ số điều chỉnh lương tối thiểu mặt giá tiêu dùng Tại thời điểm ban hành Thông tư K=1 Trong trường hợp có điều chỉnh mức lương tối thiểu Nhà nước mặt giá tiêu dùng cấp có thẩm quyền cơng bố, hệ số K xác định Điều Thông tư Định mức cho khoản mục chi phí dự án quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực sản phẩm chủ yếu nước Phụ lục VIII Định mức cho khoản mục chi phí dự án quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực sản phẩm chủ yếu tỉnh Phụ lục IX Định mức chi phí cho dự án quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực thành phần ngành, lĩnh vực chủ yếu không 50% định mức quy định cho ngành, lĩnh vực chủ yếu Điều Định mức chi phí cho dự án điều chỉnh quy hoạch Mức chi phí cho dự án điều chỉnh quy hoạch xác định dự toán sở nội dung cần điều chỉnh quy hoạch phê duyệt Đối với quy hoạch thực từ năm trở lên mức chi phí khơng vượt q 65% tổng chi phí mức tối đa dự án lập quy hoạch thời điểm lập dự tốn Đối với dự án quy hoạch cần điều chỉnh theo khoản 2, Điều 7, Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng năm 2006 Chính phủ lập, phê duyệt quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, mức chi phí khơng vượt 10% tổng chi phí mức tối đa dự án lập quy hoạch thời điểm lập dự toán LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn Định mức cho khoản mục chi phí dự án điều chỉnh quy hoạch (tính theo tỷ lệ phần trăm tổng mức chi) áp dụng định mức cho khoản mục chi phí dự án lập quy hoạch Chương TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều Hiệu lực thi hành Thơng tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2012 thay Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ban hành ngày 26 tháng năm 2007 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch ngành quy hoạch sản phẩm chủ yếu; thay Mục Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 01/7/2008 Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn thực số điều Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 Chính phủ lập, phê duyệt quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội Điều 10 Quy định chuyển tiếp Đối với dự án quy hoạch cấp có thẩm quyền phê duyệt đề cương, nhiệm vụ dự tốn lập quy hoạch trước ngày Thơng tư có hiệu lực ký kết hợp đồng thuê tư vấn thực theo Quyết định phê duyệt LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn Trường hợp đề cương, nhiệm vụ dự toán lập quy hoạch cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày Thơng tư có hiệu lực chưa ký kết hợp đồng thuê tư vấn lập quy hoạch người có thẩm quyền phê duyệt dự tốn có quyền điều chỉnh dự tốn theo quy định Thơng tư Kinh phí thực dự án quy hoạch bố trí dự tốn giao Bộ, ngành, địa phương Trong trình thực thấy có vướng mắc, đề nghị tổ chức, cá nhân phản ánh Bộ Kế hoạch Đầu tư để nghiên cứu giải quyết./ Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG – Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc CP; – VP BCĐ TW phòng, chống tham nhũng; – HĐND, UBND tỉnh, thành phố Bùi Quang Vinh trực thuộc TW; – Văn phòng Trung ương Ban Đảng; – Văn phòng Chủ tịch nước; – Hội đồng Dân tộc Ủy ban Quốc hội; – Văn phòng Quốc hội; – Văn phòng Chính phủ; – Tòa án nhân dân tối cao; LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; – Kiểm toán Nhà nước; – Cơ quan Trung ương đồn thể; – Website Chính phủ; – Công báo; – Các Sở KH&ĐT tỉnh, thành phố trực thuộc TW; – Các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư; – Cục Kiểm tra văn – Bộ Tư pháp; – Lưu: VT, Vụ QLQH.TrH LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Phu luc.doc LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 .. .Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội; quy hoạch phát triển. .. Chương QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Thông tư hướng dẫn việc xác định mức chi phí cho việc lập (bao gồm lập điều chỉnh), thẩm định công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội; quy. .. án quy hoạch), bao gồm: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng kinh tế – xã hội, vùng kinh tế trọng điểm, hành lang kinh tế, vành đai kinh tế (sau gọi dự án quy hoạch cấp vùng) Quy

– Xem thêm –

Xem thêm: Thông tư 01 2012 TT-BKHĐT hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, Thông tư 01 2012 TT-BKHĐT hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *