Phân biệt thời hạn và thời hiệu

Phân biệt thời hạn và thời hiệu

Quy định về thời hiệu theo Bộ luật Dân sự năm ngoái là thời hạn do pháp lý lao lý mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý so với chủ thể theo điều kiện kèm theo do luật lao lý. Điều 149. Thời hiệu 1. Thời hiệu là thời hạn do luật lao lý mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý so với chủ thể theo điều kiện kèm theo do luật lao lý. Thời hiệu được vận dụng theo pháp luật của Bộ luật này, luật khác có tương quan. 2. Tòa án chỉ vận dụng lao lý về thời hiệu theo nhu yếu vận dụng thời hiệu của một bên hoặc những bên với điều kiện kèm theo nhu yếu này phải được đưa ra trước khi Tòa án cấp xét xử sơ thẩm ra bản án, quyết định hành động xử lý vụ, việc. Người được hưởng lợi từ việc vận dụng thời hiệu có quyền khước từ vận dụng thời hiệu, trừ trường hợp việc khước từ đó nhằm mục đích mục tiêu trốn tránh triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm .

Luật sư tư vấn:

Bộ luật dân sự 2015 quy định về thời hạn và thời hiệu

Điều 144. Thời hạn

1. Thời hạn là một khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác.

2. Thời hạn hoàn toàn có thể được xác lập bằng phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm hoặc bằng một sự kiện hoàn toàn có thể sẽ xảy ra .
Về đơn vị chức năng tính thời hạn hoàn toàn có thể tính bằng phút, giờ, ngày tháng năm .
Bộ luật Dân sự Điều 147. Thời điểm mở màn thời hạn
1. Khi thời hạn được xác lập bằng phút, giờ thì thời hạn được khởi đầu từ thời gian đã xác lập .
2. Khi thời hạn được xác lập bằng ngày, tuần, tháng, năm thì ngày tiên phong của thời hạn không được tính mà tính từ ngày tiếp theo liền kề ngày được xác lập .
3. Khi thời hạn khởi đầu bằng một sự kiện thì ngày xảy ra sự kiện không được tính mà tính từ ngày tiếp theo liền kề của ngày xảy ra sự kiện đó .
Điều 148. Kết thúc thời hạn
1. Khi thời hạn tính bằng ngày thì thời hạn kết thúc tại thời gian kết thúc ngày ở đầu cuối của thời hạn .
2. Khi thời hạn tính bằng tuần thì thời hạn kết thúc tại thời gian kết thúc ngày tương ứng của tuần ở đầu cuối của thời hạn .
3. Khi thời hạn tính bằng tháng thì thời hạn kết thúc tại thời gian kết thúc ngày tương ứng của tháng ở đầu cuối của thời hạn ; nếu tháng kết thúc thời hạn không có ngày tương ứng thì thời hạn kết thúc vào ngày ở đầu cuối của tháng đó .
4. Khi thời hạn tính bằng năm thì thời hạn kết thúc tại thời gian kết thúc ngày, tháng tương ứng của năm ở đầu cuối của thời hạn .
5. Khi ngày sau cuối của thời hạn là ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ thì thời hạn kết thúc tại thời gian kết thúc ngày thao tác tiếp theo ngày nghỉ đó .
6. Thời điểm kết thúc ngày ở đầu cuối của thời hạn vào lúc hai mươi tư giờ của ngày đó .
Thời hạn : Dựa vào chủ thể pháp luật có 3 loại :
+ Thời hạn do luật định
+ Thời hạn thỏa thuận hợp tác theo ý chí của những bên
+ Thời hạn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác lập khi xem xét, xử lý những vấn đề đơn cử .
Thời hạn tố tụng theo lao lý tại Bộ luật tố tụng năm ngoái tại Điều 182. Thời hạn tố tụng
1. Thời hạn tố tụng là một khoảng chừng thời hạn được xác lập từ thời gian này đến thời gian khác để người triển khai tố tụng, người tham gia tố tụng hoặc cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan thực thi hành vi tố tụng do Bộ luật này lao lý .

2. Thời hạn tố tụng có thể được xác định bằng giờ, ngày, tuần, tháng, năm hoặc bằng một sự kiện có thể sẽ xảy ra.

Thời hạn chuẩn bị sẵn sàng xét xử vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình mái ấm gia đình là 04 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án .
Quy định về thời hiệu theo Bộ luật Dân sự năm ngoái là thời hạn do pháp lý pháp luật mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý so với chủ thể theo điều kiện kèm theo do luật lao lý .

Điều 149. Thời hiệu

1. Thời hiệu là thời hạn do luật pháp luật mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý so với chủ thể theo điều kiện kèm theo do luật pháp luật .
Thời hiệu được vận dụng theo pháp luật của Bộ luật này, luật khác có tương quan .

2. Tòa án chỉ áp dụng quy định về thời hiệu theo yêu cầu áp dụng thời hiệu của một bên hoặc các bên với điều kiện yêu cầu này phải được đưa ra trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ, việc.

Người được hưởng lợi từ việc vận dụng thời hiệu có quyền khước từ vận dụng thời hiệu, trừ trường hợp việc phủ nhận đó nhằm mục đích mục tiêu trốn tránh triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm .
Điều 150. Các loại thời hiệu
1. Thời hiệu hưởng quyền dân sự là thời hạn mà khi kết thúc thời hạn đó thì chủ thể được hưởng quyền dân sự .
2. Thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự là thời hạn mà khi kết thúc thời hạn đó thì người có nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự được miễn việc thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm .
3. Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để nhu yếu Tòa án xử lý vụ án dân sự bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm ; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện .
4. Thời hiệu nhu yếu xử lý việc dân sự là thời hạn mà chủ thể được quyền nhu yếu Tòa án xử lý việc dân sự để bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của cá thể, pháp nhân, quyền lợi vương quốc, dân tộc bản địa, quyền lợi công cộng ; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền nhu yếu .
Về thời hiệu khởi kiện theo Điều 184 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm ngoái
Tòa án chỉ vận dụng lao lý về thời hiệu theo nhu yếu vận dụng thời hiệu của một bên hoặc những bên với điều kiện kèm theo nhu yếu này phải được đưa ra trước khi Tòa án cấp xét xử sơ thẩm ra bản án, quyết định hành động xử lý vấn đề .
Người được hưởng lợi từ việc vận dụng thời hiệu có quyền phủ nhận vận dụng thời hiệu, trừ trường hợp việc phủ nhận đó nhằm mục đích mục tiêu trốn tránh thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm .
Cụ thể thời hiệu khởi kiện về hợp đồng, chia di sản thừa kế theo pháp luật tại Bộ luật Dân sự năm ngoái, Điều 429. Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng
Thời hiệu khởi kiện để nhu yếu Tòa án xử lý tranh chấp hợp đồng là 03 năm, kể từ ngày người có quyền nhu yếu biết hoặc phải biết quyền và quyền lợi hợp pháp của mình bị xâm phạm .
Quy định tại Điều 588 Bộ luật dân sự năm năm ngoái
“ Thời hiệu khởi kiện nhu yếu bồi thường thiệt hại là 03 năm, kể từ ngày người có quyền nhu yếu biết hoặc phải biết quyền, quyền lợi hợp pháp của mình bị xâm phạm ” .
– Thời hiệu để nhu yếu chia di sản thừa kế được Quy định tại khoản 1 Điều 623 Bộ luật dân sự năm năm ngoái
“ 1. Thời hiệu để người thừa kế nhu yếu chia di sản là 30 năm so với bất động sản, 10 năm so với động sản, kể từ thời gian mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản trị di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế đang quản trị di sản thì di sản được xử lý như sau : a ) Di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu theo pháp luật tại Điều 236 của Bộ luật này ; b ) Di sản thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu pháp luật tại điểm a khoản này ” .

Chế định thời hạn, thời hiệu là một trong chế định quan trọng trong pháp luật dân sự và tố tụng dân sự. Việc áp dụng thống nhất về thời hạn, thời hiệu và cách tính thời hạn, thời hiệu trong pháp luật dân sự và tố tụng dân sự có ý nghĩa quan trọng trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *