Thời hiệu là gì?

Thời hiệu là thời hạn do pháp lý pháp luật, khi hết thời hạn sẽ phát sinh hậu quả pháp lý so với chủ thể tham gia quan hệ dân sự theo ddk mà luật lao lý .

Thời hiệu rất quan trọng trong việc làm ổn định các mối quan hệ dân sự. Khi không quy định về thời hiệu, các quan hệ dân sự luôn có thể xảy ra tranh chấp và làm ảnh hưởng đến quyền lợi và đời sống của các chủ thể. Bên cạnh đó, các căn cứ làm phát sinh quan hệ dân sự sẽ thay đổi theo thời gian và làm cho quá trình chứng minh trở nên phức tạp. Vậy thời hiệu là gì? Quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết sau đây.

Thời hiệu là gì?

Điều 149 Bộ Luật Dân sự năm năm ngoái lao lý về thời hiệu như sau :

1. Thời hiệu là thời hạn do luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện do luật quy định.

Bạn đang đọc: Thời hiệu là gì?

Thời hiệu được vận dụng theo lao lý của Bộ luật này, luật khác có tương quan .
2. Tòa án chỉ vận dụng pháp luật về thời hiệu theo nhu yếu vận dụng thời hiệu của một bên hoặc những bên với điều kiện kèm theo nhu yếu này phải được đưa ra trước khi Tòa án cấp xét xử sơ thẩm ra bản án, quyết định hành động xử lý vụ, việc .
Người được hưởng lợi từ việc vận dụng thời hiệu có quyền phủ nhận vận dụng thời hiệu, trừ trường hợp việc khước từ đó nhằm mục đích mục tiêu trốn tránh triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm .
Theo đó, thời hiệu chính là thời hạn mà pháp lý lao lý, khi kết thúc thời hạn đó thì sẽ phát sinh hậu quả pháp lý so với chủ thể theo lao lý .
Bộ luật Dân sự lao lý, thời hiệu được tính từ thời gian mở màn ngày đàu tiên của thời hiệu và chấm hết tại thời gian kết thúc ngày sau cuối của thời hiệu .
Thời hiệu có 04 loại : thời hiệu hưởng quyền dân sự, thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự, thời hiệu khởi kiện, thời hiệu nhu yếu xử lý việc dân sự. Cụ thể :
– Thời hiệu hưởng quyền dân sự là thời hạn mà khi kết thúc thời hạn đó thì chủ thể được hưởng quyền dân sự .
– Thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự là thời hạn mà khi kết thúc thời hạn đó thì người có nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự được miễn nghĩa vụ và trách nhiệm đó .
– Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để nhu yếu Tòa án xử lý vụ án dân sự nhằm mục đích bảo vệ những quyền, quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm, khi kết thúc thời hạn đó thì mất quyền khởi kiện .
– Thời hiệu nhu yếu xử lý việc dân sự là thời hạn mà chủ thể được quyền nhu yếu Tòa án xử lý vụ án dân sự để bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp của cá thể, pháp nhân, quyền lợi vương quốc, dân tộc bản địa nếu hết thời hạn đó thì sẽ mất quyền nhu yếu .

Các loại thời hiệu ?

1. Thời hiệu hưởng quyền dân sự là thời hạn mà khi kết thúc thời hạn đó thì chủ thể được hưởng quyền dân sự .
2. Thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự là thời hạn mà khi kết thúc thời hạn đó thì người có nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự được miễn việc thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm .
3. Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để nhu yếu Tòa án xử lý vụ án dân sự bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm ; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện .
4. Thời hiệu nhu yếu xử lý việc dân sự là thời hạn mà chủ thể được quyền nhu yếu Tòa án xử lý việc dân sự để bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của cá thể, pháp nhân, quyền lợi vương quốc, dân tộc bản địa, quyền lợi công cộng ; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền nhu yếu .
Về thời hiệu khởi kiện theo Điều 184 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm ngoái
Tòa án chỉ vận dụng lao lý về thời hiệu theo nhu yếu vận dụng thời hiệu của một bên hoặc những bên với điều kiện kèm theo nhu yếu này phải được đưa ra trước khi Tòa án cấp xét xử sơ thẩm ra bản án, quyết định hành động xử lý vấn đề .
Người được hưởng lợi từ việc vận dụng thời hiệu có quyền phủ nhận vận dụng thời hiệu, trừ trường hợp việc khước từ đó nhằm mục đích mục tiêu trốn tránh thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm .

Cụ thể thời hiệu khởi kiện về hợp đồng, chia di sản thừa kế theo quy định tại Bộ luật Dân sự 2015, Điều 429. Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng

Thời hiệu khởi kiện để nhu yếu Tòa án xử lý tranh chấp hợp đồng là 03 năm, kể từ ngày người có quyền nhu yếu biết hoặc phải biết quyền và quyền lợi hợp pháp của mình bị xâm phạm .
Quy định tại Điều 588 Bộ luật dân sự năm năm ngoái
“ Thời hiệu khởi kiện nhu yếu bồi thường thiệt hại là 03 năm, kể từ ngày người có quyền nhu yếu biết hoặc phải biết quyền, quyền lợi hợp pháp của mình bị xâm phạm ” .
– Thời hiệu để nhu yếu chia di sản thừa kế được Quy định tại khoản 1 Điều 623 Bộ luật dân sự năm năm ngoái
“ 1. Thời hiệu để người thừa kế nhu yếu chia di sản là 30 năm so với bất động sản, 10 năm so với động sản, kể từ thời gian mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản trị di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế đang quản trị di sản thì di sản được xử lý như sau : a ) Di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu theo pháp luật tại Điều 236 của Bộ luật này ; b ) Di sản thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu pháp luật tại điểm a khoản này ” .

Thời hạn là gì?

Thời hạn là khoảng chừng thời hạn có điểm đầu và điểm cuối xác lập .

Thời hạn trong pháp lý có vai trò quan trọng trong việc xác lập các quyền, nghĩa vụ  và trách nhiệm của các bên. Thời hạn được pháp luật dân sự quy định cụ thể tại Mục 1 Chương X Bộ luật Dân sự năm 2015. Bên cạnh thời hiệu là gì thì khái niệm về thời hạn cũng rất dễ khiến cho người đọc hiểu nhầm 02 thuật ngữ này.

Phân biệt thời hạn và thời hiệu

Thời hiệu và thời hạn đều là những từ ngữ chỉ thời gian, nhưng trong lĩnh vực pháp lý, 02 thuật ngữ này có những ý nghĩa khác nhau và cần được phân biệt rõ ràng. Bên cạnh thời hiệu là gì thì ở nội dung sau đây chúng tôi sẽ giúp Quý vị phân biệt thời hiệu và thời hạn.

Tiêu chí

Thời hiệu

Thời hạn

Khái niệm

Là thời hạn do luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện do luật định
Là một khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác.

Đơn vị tính

Năm
Bất kỳ đơn vị nào như ngày, tháng, năm… hoặc một sự kiện có thể xảy ra

Điểm bắt đầu

Thời hiệu được tính từ thời điểm bắt đầu ngày đầu tiên của thời hiệu
– Thời hạn được xác định bằng phút, giờ thì thời hạn được bắt đầu từ thời điểm đã xác định.
– Thời hạn được xác lập bằng ngày, tuần, tháng, năm thì ngày tiên phong của thời hạn không được tính mà tính từ ngày tiếp theo liền kề ngày được xác lập .
– Thời hạn khởi đầu bằng một sự kiện thì ngày xảy ra sự kiện không được tính mà tính từ ngày tiếp theo liền kề của ngày xảy ra sự kiện đó .

Điểm kết thúc

Thời hiệu kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hiệu.
– Thời hạn tính bằng ngày thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hạn.
– Thời hạn tính bằng tuần thì thời hạn kết thúc tại thời gian kết thúc ngày tương ứng của tuần ở đầu cuối của thời hạn .
– Thời hạn tính bằng tháng thì thời hạn kết thúc tại thời gian kết thúc ngày tương ứng của tháng sau cuối của thời hạn .
– Thời hạn tính bằng năm thì thời hạn kết thúc tại thời gian kết thúc ngày, tháng tương ứng của năm ở đầu cuối của thời hạn .

Gia hạn

Không được gia hạn, không được rút ngắn hoặc kéo dài
Thời hạn đã hết có thể gia hạn hoặc kéo dài thời hạn

Hậu quả pháp lý khi hết thời gian

Không phải gánh chịu hậu quả pháp lý
Chủ thể tham gia vào quan hệ dân sư đó phải gánh chịu hậu quả pháp lý bất lợi nào đó

Phân loại

Có 4 loại:
+ Thời hiệu hưởng quyền dân sự
+ Thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự
+ Thời hiệu khởi kiện
+ Thời hiệu nhu yếu xử lý vấn đề dân sự
Dựa vào chủ thể có 03 loại:

+ Thời hạn do luật định

+ Thời hạn thỏa thuận hợp tác theo ý chí của những bên
+ Thời hạn do cơ quan nhà nước có thẩm quyề xác lập khi xem xét, xử lý vấn đề dân sự đơn cử

Trên đây là nội dung bài viết về thời hiệu là gì? Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ tổng đài 19006557. Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *