Các thắc mắc thông thường (FAQ) về ITIN hết hạn | Internal Revenue Service

Nội dung thu gọn

Hỏi 1: Những ITIN nào sẽ hết hạn vào cuối năm 2020?

Đáp 1 : Các số ITIN không dùng để khai thuế cho năm thuế 2017, 2018 hoặc 2019 sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2020. Ngoài ra, những ITIN có số ở giữa là 88 ( Ví dụ : 9NN-88 – NNNN ) sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2020. Các số có chữ số giữa là 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98 hoặc 99 mà đã được cấp trước năm 2013 và chưa được gia hạn thì cũng sẽ hết hạn vào cuối năm nay .

Hỏi 1a: Tôi có thể tìm ngày cấp số ITIN của tôi ở đâu?

Đáp 1 a : Ngày cấp ITIN hoàn toàn có thể được tìm thấy trên thông tin Cấp ITIN CP565. Nếu quý vị không còn giữ CP565 của mình thì hãy gọi 1-800 – 829 – 1040 trong khoanh vùng phạm vi Hoa Kỳ hoặc 1-267 – 941 – 1000 ( không phải số điện thoại thông minh không tính tiền ) nếu quý vị ở ngoài Hoa Kỳ .

Hỏi 2: Những ITIN nào sẽ KHÔNG hết hạn?

Đáp 2 : Bất cứ ITIN nào không có số ở giữa là 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98 hoặc 99 và đã được sử dụng trên tờ khai thuế cho năm thuế 2017, 2018, hay 2019 sẽ không hết hạn trong năm 2020 .

Hỏi 3: Tôi nên làm gì nếu được thông báo ITIN sắp hết hạn?

Đáp 3: Nếu quý vị nhận thông báo rằng ITIN của quý vị, người hôn phối hay thuộc quyền sắp hết hạn và quý vị định khai thuế hay xin hoàn thuế trong năm 2021 thì quý vị nên bắt đầu tiến trình gia hạn càng sớm càng tốt. Nếu quý vị nhận Thông Báo CP-48 sau khi đã nộp Mẫu Đơn W-7 để gia hạn ITIN thì có thể bỏ qua thông báo này. Quý vị không cần làm gì thêm nữa. Quý vị không nên gia hạn ITIN nếu là người đang có ITIN hay đủ tiêu chuẩn được số an sinh xã hội (social security number, hay SSN). Xem Hỏi & Đáp 11.

Hỏi 4: Khi nào tôi nên gia hạn ITIN?

Đáp 4 : Những người đóng thuế có ITIN sắp hết hạn hoàn toàn có thể gia hạn ITIN của họ ngay. Quý vị không phải chờ đến khi IRS gửi thông tin về việc hết hạn nếu ITIN của quý vị có những số ở giữa như IRS đã cho biết. Quý vị có thời gian 7 tuần kể từ ngày gửi Mẫu Đơn W-7 qua thư để IRS báo cho quý vị biết thực trạng đơn xin ITIN ( 9 đến 11 tuần nếu quý vị nộp đơn xin trong thời gian cứu xét cao điểm ( từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 30 tháng 4 ) hoặc nếu quý vị nộp từ ngoại bang ) .

Hỏi 5: Tôi gia hạn ITIN hết hạn bằng cách nào?

Đáp 5 : Để gia hạn ITIN hết hạn thì quý vị phải nộp Mẫu Đơn W-7, Đơn Xin Số Nhận Diện Cá Nhân Đóng Thuế của IRS, đã điền không thiếu thông tin cùng với bản gốc sách vở chứng tỏ hợp lệ hoặc bản chụp có ghi nhận từ cơ quan phát hành, sách vở có danh tánh và sách vở đính kèm thiết yếu khác. Đương đơn cũng phải cho biết nguyên do tương thích vì sao họ cần ITIN nêu trong hướng dẫn cho Mẫu Đơn W-7 / W-7 ( SP ). Không cần khai thuế cho đơn xin gia hạn. Người hôn phối và người nhờ vào cư trú bên ngoài Hoa Kỳ không hề gia hạn trước. Họ chỉ hoàn toàn có thể gia hạn ITIN khi nộp tờ khai thuế cá thể, hoặc người khác nộp tờ khai thuế thu nhập cá thể mà có khai họ để hưởng quyền hạn thuế được được cho phép ( ví dụ điển hình như cha / mẹ nhờ vào mà khiến cho người nộp thuế chính đủ điều kiện kèm theo để nhu yếu thực trạng khai thuế là chủ hộ ). Gửi đơn xin qua thư đến :

Internal Revenue Service
ITIN Operation
P. O. Box 149342
Austin, TX 78714-9342

Xem Hỏi và Đáp 13 để biết thêm thông tin nếu quý vị không muốn gửi sách vở qua thư đến IRS .

Hỏi 6: Tôi có thể nộp bản sao giấy tờ có danh tánh của tôi cùng với Mẫu Đơn W-7 không?

Đáp 6 : Không, chỉ có bản gốc của sách vở có danh tánh hay bản sao có ghi nhận từ cơ quan phát hành mới được đồng ý. Xem www.irs.gov/vi/ITIN .

Hỏi 7: Tôi có cần gia hạn ITIN nếu không khai thuế hay yêu cầu bồi hoàn không?

Đáp 7 : Không, tuy nhiên trong tương lai, nếu quý vị khai thuế Hoa Kỳ hay nhu yếu hoàn thuế thì cần gia hạn ITIN ( gồm có cho người thuộc quyền ) vào lúc đó .

Hỏi 8: Tôi chỉ dùng ITIN trên tờ khai thông tin, như Mẫu Đơn 1099. Nếu ITIN của tôi hết hạn thì có cần phải gia hạn không?

Đáp 8 : Không, nếu ITIN của quý vị chỉ được dùng trên tờ khai thông tin và quý vị sẽ không khai thuế hay nhu yếu hoàn thuế thì không cần gia hạn ITIN .

Hỏi 9: Nếu có ITIN với số ở giữa là 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98 hoặc 99 thì tôi có thể gia hạn ITIN của thân quyến của mình, ngay cả khi chưa hết hạn không?

Đáp 9 : Có, IRS sẽ nhận đơn xin gia hạn Mẫu Đơn W-7 cho mỗi người trong mái ấm gia đình nếu tối thiểu là một trong số người trong mái ấm gia đình có tên trên tờ khai thuế có số lượng ở giữa là 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98 hoặc 99. Tất cả những người trong mái ấm gia đình đã được cấp ITINcó thể nộp Mẫu Đơn W-7 cùng một lúc .

Hỏi 10: Tôi có thể gia hạn ITINdù ITINcủa mình chưa hết hạn, và không ai trong gia đình tôi có ITINhết hạn phải không?

Ðáp 10 : Do ITIN của quý vị chưa hết hạn và không có yếu tố thuế nào vào lúc này, chúng tôi nhu yếu quý vị chờ và gia hạn ITIN khi sắp hết hạn. Chỉ có những ITIN nào sắp hết hạn vào cuối năm 2020 và cần nêu trên tờ khai thuế Hoa Kỳ vào năm 2021 thì giờ đây mới phải gia hạn. Để giúp người đóng thuế và giảm gánh nặng càng nhiều càng tốt, chúng tôi sẽ đưa ra thời biểu gia hạn theo từng đợt và sẽ thông tin những số ở giữa ITIN mỗi năm. Năm 2020 là năm sau cuối mà những số ITIN sẽ hết hạn .

Hỏi 11: Tôi có Số An Sinh Xã Hội (Social Security Number, hay SSN) và không cần ITINsắp hết hạn nữa. Tôi có cần gia hạn ITIN không?

Ðáp 11 : Không, quý vị không nên gia hạn ITIN nếu đã có hoặc đủ điều kiện kèm theo được SSN. Xin báo cho chúng tôi là quý vị đã có SSN và không cần ITIN nữa bằng cách đến văn phòng IRS địa phương hay gởi thư lý giải rằng quý vị hiện đã có SSN và muốn phối hợp hồ sơ thuế. Nếu gởi thư, xin cho biết tên không thiếu, địa chỉ gởi thư, và ITIN cùng với một bản chụp thẻ An Sinh Xã Hội và một bản chụp của CP 565, Thông Báo Cấp ITIN, nếu có. IRS sẽ bỏ ITIN để không ai hoàn toàn có thể sử dụng nó trong tương lai. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp tổng thể thông tin thuế vụ quý vị dùng ITIN để khai trước đây với SSN. Quý vị gửi thư đến :

Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0057

Hỏi 12: Nếu không muốn gởi giấy tờ bản gốc của tôi cho IRSkhi gia hạn ITINthì tôi có những lựa chọn khác không?

Đáp 12 : Có, thay vì gởi sách vở bản gốc thì quý vị hoàn toàn có thể đến một Đại Diện Thâu Nhận có Chứng Nhận ( Certified Acceptance Agent, hay CAA ) được IRS ủy quyền hay lấy hẹn tại Trung Tâm Hỗ Trợ Người Đóng Thuế do IRS chỉ định ( Taxpayer Assistance Center hay TAC ) ( tiếng Anh ). Để tìm một CAA địa phương ở khu vực của mình, quý vị hoàn toàn có thể truy vấn Acceptance Agent Program hoặc kiểm tra danh bạ điện thoại thông minh địa phương của quý vị để biết vị trí gần nhất. CAA sẽ ghi nhận những sách vở có danh tánh cho đương đơn chánh và phụ. Đối với những người thuộc quyền, họ hoàn toàn có thể ghi nhận thẻ thông hành và giấy khai sanh dân sự ; tuy nhiên, họ phải gởi những bản chánh hoặc bản chụp của toàn bộ những tài liệu được ghi nhận đến IRS .

Hỏi 13: Loại thẻ thông hành nào được chấp nhận cho người thuộc quyền như là giấy tờ có danh tánh riêng lẻ?

Đáp 13 : Chỉ có thẻ thông hành có ngày đến Hoa Kỳ mới được đồng ý như thể sách vở có danh tánh riêng không liên quan gì đến nhau cho người thuộc quyền của quân nhân ở hải ngoại. Đương đơn là người thuộc quyền có thẻ thông hành không có ngày đến Hoa Kỳ giờ đây sẽ phải đệ trình hồ sơ y tế Hoa Kỳ cho người thuộc quyền dưới 6 tuổi hay học bạ tại Hoa Kỳ cho người thuộc quyền dưới 18 tuổi, cùng với thẻ thông hành. Người thuộc quyền từ 18 tuổi trở lên hoàn toàn có thể đệ trình hồ sơ học trong những trường tại Hoa Kỳ, hoặc hợp đồng cho thuê hay báo cáo giải trình ngân hàng nhà nước, hoặc hóa đơn điện nước có ghi tên của đương đơn và địa chỉ ở Hoa Kỳ, cùng với thẻ thông hành .

Hỏi 14: Điều gì xảy ra nếu tôi khai thuế trước khi nhận thông báo rằng ITINhết hạn của tôi đã được gia hạn?

Đáp 14: Cho đến khi ITIN được gia hạn thì khai thuế có ITIN hết hạn sẽ được cứu xét và coi như nộp kịp thời nhưng sẽ được cứu xét mà không được các miễn trừ vài tính thuế và/hoặc bất cứ tiền hoàn thuế nào và không được trả vào lúc này. Người đóng thuế sẽ nhận thông báo từ IRS giải thích về việc bị chậm trễ hoàn thuế và phải gia hạn ITIN. Khi ITIN đã được gia hạn thì sẽ được cứu xét các miễn trừ và được trả tiền hoàn thuế được hưởng. Nếu không gia hạn ITIN, người đóng thuế có thể phải trả lãi suất và tiền phạt cho bất cứ khoản nợ thuế nào do không được miễn trừ và tín chỉ.

Hỏi 15: Nếu người có ITINnộp đơn xin gia hạn rồi khai thuế trước khi được xác nhận ITINcủa họ được gia hạn, thì sao?

Đáp 15 : Nếu người đóng thuế khai thuế với ITIN đã hết hạn thì đơn khai thuế sẽ được cứu xét tuy nhiên những miễn trừ vài tính thuế và / hoặc bất kể tiền hoàn thuế nào cũng sẽ không được được cho phép. IRS sẽ gửi thông tin cho người đóng thuế về những kiểm soát và điều chỉnh tương thích và do đó, họ hoàn toàn có thể bị nợ thuế và bị phạt. Thông báo cũng cho người đóng thuế biết ITIN đã hết hạn và họ phải gia hạn. Tiến trình này sẽ làm chậm trễ khai thuế và bất kỳ hoàn thuế nào tương quan đến ( những ) ITIN đã hết hạn .

Hỏi 16: Cách người đóng thuế biết ITINcủa họ đã được gia hạn? Họ sẽ nhận được thư? Nếu vậy thì số thông báo là gì?

Đáp 16 : CP565 là Xác Nhận Số Nhận Diện Người Đóng Thuế sẽ được cấp cho đương đơn khi ITIN được gia hạn

Hỏi 17: Nếu có người khai thuế vào mùa thuế mà không gia hạn thì họ sẽ nhận thư từ gì?

Đáp 17 : Khai thuế nộp cùng ITIN đã hết hạn sẽ được duyệt xét, tuy nhiên những miễn trừ vài tính thuế và / hoặc bất kể tiền hoàn thuế nào vận dụng cho ITIN đã hết hạn sẽ không được được cho phép. Người đóng thuế sẽ nhận thông tin từ IRS lý giải ( những ) đổi khác trong khai thuế của họ và cho biết ITIN của quý vị, của người hôn phối và / hoặc người thuộc quyền của quý vị đã hết hạn. Khi ITIN đã được gia hạn thì bất kỳ miễn trừ và / hoặc tín chỉ nào trước kia chưa được sẽ được cứu xét lại vào lúc đó. Cho đến khi ITIN được gia hạn thì người đóng thuế hoàn toàn có thể phải trả tiền lời và tiền phạt cho bất kỳ khoản nợ thuế nào do không được miễn trừ và tín chỉ .

Hỏi 18: Nếu người chưa khai thuế (người có ITINkhông có số ở giữa là 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98 hoặc 99 trong ITINcủa họ và chưa khai thuế cho các năm thuế 2017, 2018, hoặc 2019) nộp ít nhất một trong các tờ khai thuế này trước ngày 31 tháng 12 năm 2020 thì họ vẫn được yêu cầu gia hạn ITINchứ?

Đáp 18 : Nếu người chưa khai thuế nộp tờ khai thuế cho những năm thuế 2017, 2018, hoặc 2019 và khai thuế đã được cứu xét xong trước tháng 12 năm 2020 thì người chưa khai thuế không cần gia hạn ITIN để khai thuế năm 2021 .

Hỏi 19: Khi nhận được đơn xin ITINvà tờ khai thuế kèm theo thì có thể xem là đã được ITINkhông?

Đáp 19 : Đối với những ITIN mới thì ” ngày cấp ” sẽ là ngày nhận đơn xin Mẫu Đơn W-7. Đối với những ITIN gia hạn thì ” ngày cấp ” sẽ là ngày cấp ITIN bắt đầu trước khi hết hạn .

Hỏi 20: Nếu nhận đơn xin ITIN(không có khai thuế) trước ngày đáo hạn khai thuế nhưng chỉ nhận được khai thuế sau ngày đáo hạn khai thuế thì sao? Ngày cấp sẽ là ngày nào?

Đáp 20 : Ngày khai thuế không ảnh hưởng tác động đến ” ngày cấp ” ITIN. ” Ngày cấp ” ITIN sẽ tùy vào việc ITIN mới hay người đóng thuế đã có ITIN hết hạn và họ gia hạn ITIN. Xem Hỏi và Đáp 19 .

Hỏi 21: Người đóng thuế có phải nộp yêu cầu gia hạn chánh thức để dời ngày đáo hạn khai thuế sau ngày 15 tháng Tư không?

Đáp 21 : Có

Hỏi 22: Tình trạng khai thuế trên “Tiền hoàn thuế của tôi đâu?” sẽ là gì nếu khai thuế với ITINđã hết hạn?

Đáp 22 : Khi khai thuế với ITIN đã hết hạn thì sẽ không được hưởng tín chỉ và bị lỗi về chiết toán. ” Tiền hoàn thuế của tôi đâu ? ” sẽ hiện một tin nhắn chung cho biết tác động ảnh hưởng của lỗi chiết toán này cho khai thuế đã nộp ( nghĩa là tiền hoàn thuế bị giảm hay lúc bấy giờ bị nợ tiền thuế hay không ) .

H23: Khai thuế sẽ bị cứu xét chậm trễ trong bao lâu nếu khai với ITINđã hết hạn?

Đáp 23 : Không thể cho biết thời gian chính xách khai thuế sẽ bị chậm trong bao lâu vì còn tùy vào ITIN của người khai thuế chánh, người khai thuế phụ hay ( những ) người thuộc quyền có tên trên bản khai thuế và họ xin hưởng tín thuế nào. Khai thuế nộp cùng ITIN đã hết hạn sẽ được duyệt xét, tuy nhiên những miễn trừ vài tính thuế và / hoặc bất kỳ tiền hoàn thuế nào vận dụng cho ITIN đã hết hạn sẽ không được được cho phép. Người đóng thuế sẽ nhận thông tin từ IRS lý giải ( những ) đổi khác trong tờ khai thuế của họ, cho biết phải gia hạn ITIN. Khi ITIN đã được gia hạn thì bất kể miễn trừ và / hoặc tín chỉ nào trước kia chưa được sẽ được cứu xét lại vào lúc đó. Cho đến khi ITIN được gia hạn thì người đóng thuế hoàn toàn có thể phải trả tiền lời và tiền phạt cho bất kể khoản nợ thuế nào do không được miễn trừ và tín chỉ .

H24: Khi gia hạn ITIN, thì có giữ nguyên ITINnhư cũ hay được số mới?

Đáp 24 : Khi cấp ITIN thì số đó thuộc về người đóng thuế trừ khi ITIN bị tịch thu. Khi quý vị gia hạn ITIN thì chúng tôi gia hạn số đã cấp trước đó .

Hỏi 25: Khi nào thì thư (hay thông báo) được gửi cho người cần gia hạn ITINcho mùa khai thuế sắp tới?

Đáp 25 : Thông báo CP-48 sẽ được gửi vào cuối mùa hè 2020 đến những gia hộ đã khai thuế cho năm thuế 2017, 2018, hoặc 2019 với ITIN có số ở giữa là 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98 hoặc 99 để cho biết ITIN của họ sẽ hết hạn vào cuối năm .

Hỏi 26: Sẽ chỉ có một thông báo gửi cho mỗi khai thuế hay sẽ có một thông báo riêng gửi đến cho từng người có ITINtrên khai thuế về thời gian họ cần gia hạn ITIN?

Đáp 26 : Khi có nhiều người có ITIN với số ở giữa là 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98 hoặc 99 đang được sử dụng cho cùng tờ khai thuế thì một Thông Báo CP-48 được gửi qua thư cho người đóng thuế chánh và phụ về khai thuế gần nhất có ITIN .

Hỏi 27: Đó là một thông báo chung (ví dụ: “cho quý vị hoặc người trong nhà”) hay là thông báo riêng?

Đáp 27: Đó là thông báo cho họ biết rằng theo hồ sơ của chúng tôi thì ITIN cho họ hoặc cho người có tên trên tờ khai thuế của họ có thể hết hạn vào cuối năm.

Hỏi 28: IRScó chấp thuận phiên bản cũ của Mẫu Đơn W-7 có câu “Gia hạn ITINđã có” trên đó không?

Đáp 28 : Người đóng thuế phải sử dụng phiên bản mới nhất của Mẫu Đơn W-7 có trên irs.gov. Đương đơn phải cho thấy họ đang gia hạn ITIN, phải cung cấp số ITIN và tên người được cấp số này và phải nêu nguyên do xin số ( mục tiêu khai thuế hoặc nhu yếu miễn trừ khi khai thuế ). Nếu đương đơn nộp đơn xin ITIN để được Miễn Trừ thì họ phải gửi kèm tài liệu chứng tỏ tương thích. Gia hạn ITIN không phải là nguyên do được Miễn Trừ .

Hỏi 29: Văn phòng CAAvà TACđược phép chứng thực những loại giấy tờ nào cho người thuộc quyền?

Đáp 29 : CAA được được cho phép xác nhận thẻ thông hành và giấy khai sanh cho người thuộc quyền. Văn phòng TAC được phép xác nhận thẻ thông hành, giấy khai sanh và thẻ ID vương quốc cho người thuộc quyền .

Hỏi 30: Nếu tôi gửi yêu cầu gia hạn ITINtrước khi hết năm 2020 và không nhận được ITINthì tôi phải làm gì?

Đáp 30 : Quý vị có thời gian 7 tuần kể từ ngày gửi Mẫu Đơn W-7 qua thư để IRS báo cho quý vị biết thực trạng đơn xin ITIN ( 9 đến 11 tuần nếu quý vị nộp đơn xin trong thời gian cứu xét cao điểm ( từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 30 tháng 4 ) hoặc nếu quý vị nộp từ ngoại bang ). Nếu quý vị không nhận thông tin trong khoảng chừng thời gian nói trên thì hoàn toàn có thể gọi đến đường dây gọi không tính tiền của IRS theo số 1-800 – 829 – 1040 để biết thực trạng đơn xin của mình .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.