Thành viên hội đồng quản trị là gì? Tiêu chuẩn và đặc điểm thành viên HĐQT

Thành viên hội đồng quản trị là gì ? Tiêu chuẩn để trở thành thành viên HĐQT và những pháp luật về thành viên HĐQT quan trọng nhất cần phải biết .

Hội đồng quản trị – Thành viên hội đồng quản trị là gì 

Hội đồng quản trị ( HĐQT ) là cơ quan quản trị công ty CP. Hội đồng quản trị có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định hành động, triển khai những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty pháp luật đơn cử số lượng thành viên Hội đồng quản trị. Tùy vào cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai quản trị của Công ty CP, Hội đồng quản trị có những thành viên hội đồng quản trị và hoàn toàn có thể có thành viên độc lập Hội đồng quản trị .Để trở thành thành viên Hội đồng quản trị trong công ty CP cần phân phối đủ những điều kiện kèm theo theo lao lý của luật doanh nghiệp .

Tiêu chuẩn để trở thành thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên hội đồng quản trị và thành viên hội đồng quản trị độc lập mỗi loại có tiêu chuẩn riêng.

Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị

Theo lao lý tại Luật doanh nghiệp 2020, thành viên Hội đồng quản trị phải có những tiêu chuẩn và điều kiện kèm theo sau đây :– Có năng lượng hành vi dân sự khá đầy đủ, không thuộc đối tượng người tiêu dùng không được quản trị doanh nghiệp theo lao lý tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020. Theo pháp luật của Bộ luật dân sự năm ngoái, người từ đủ 18 trở lên được xác lập là có năng lượng hành vi dân sự rất đầy đủ trừ những trường hợp bị mất năng lượng hành vi dân sự, bị hạn chế năng lượng hành vi dân sự và người có khó khăn vất vả trong nhận thức, làm chủ hành vi .– Có trình độ trình độ, kinh nghiệm tay nghề trong quản trị kinh doanh thương mại của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty pháp luật khác .– Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50 % vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản trị khác của công ty ; không được là người có tương quan của người quản trị, người có thẩm quyền chỉ định người quản trị công ty mẹ .

Tiêu chuẩn của thành viên độc lập trong Hội đồng quản trị

Khi công ty CP được tổ chức triển khai theo quy mô lao lý tại khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020, đó là : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc thì tối thiểu 20 % số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập .Để trở thành thành viên độc lập của Hội đồng quản trị, cá thể cần cung ứng những tiêu chuẩn sau và điều kiện kèm theo sau đây, trừ trường hợp luật sàn chứng khoán có lao lý khác :– Không phải là người đang thao tác cho công ty, công ty con của công ty ; không phải là người đã từng thao tác cho công ty, công ty con của công ty tối thiểu trong 03 năm liền trước đó .– Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ những khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo lao lý ;– Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty ; là người quản trị của công ty hoặc công ty con của công ty ;– Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp chiếm hữu tối thiểu 1 % tổng số CP có quyền biểu quyết của công ty ;– Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban trấn áp của công ty tối thiểu trong 05 năm liền trước đó .Các thành viên độc lập triển khai tính năng giám sát và tổ chức triển khai triển khai trấn áp so với việc quản trị điều hành quản lý công ty .

Thành viên hội đồng quản trị phải được Đại hội đồng cổ đông bầu

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị khi phân phối đủ những điều kiện kèm theo lao lý như trên không đương nhiên trở thành thành viên Hội đồng quản trị. Cá nhân muốn trở thành viên Hội đồng quản trị hoặc Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải tự ứng cử hoặc được đề cử sau đó được Đại hội đồng cổ đông bầu tại Cuộc họp đại hội đồng cổ đông .

Theo quy định tại Điều 115 Luật doanh nghiệp 2020, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có các quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.

Trường hợp Điều lệ công ty không có pháp luật khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị pháp luật tại Điều 115 Luật doanh nghiệp 2020 được triển khai như sau :a ) Các cổ đông đại trà phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban trấn áp phải thông tin về việc họp nhóm cho những cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông ;b ) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quyền đề cử một hoặc 1 số ít người theo quyết định hành động của Đại hội đồng cổ đông làm ứng viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định hành động của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban trấn áp và những cổ đông khác đề cử .Xem thêm : Thành lập công ty CP

Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty lao lý đơn cử số lượng thành viên Hội đồng quản trị .Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị không quá 05 năm và hoàn toàn có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Số lượng, thời hạn đơn cử của nhiệm kỳ, số thành viên Hội đồng quản trị phải thường trú ở Nước Ta do Điều lệ công ty pháp luật .Trường hợp tổng thể thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì những thành viên đó liên tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu sửa chữa thay thế và tiếp quản việc làm, trừ trường hợp Điều lệ công ty có pháp luật khác .

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị đó trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên qua.

Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Điều 160 Luật doanh nghiệp 2020 lao lý thành viên Hội đồng quản trị bị không bổ nhiệm trong những trường hợp sau đây :– Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện kèm theo theo lao lý của Luật doanh nghiệp 2020 như mục 1 .– Không tham gia những hoạt động giải trí của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng ;– Có đơn từ chức ;– Trường hợp khác pháp luật tại Điều lệ công ty .

Thành viên Hội đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là nội dung về thành viên hội đồng quản trị trong công ty cổ phần LawKey gửi đến bạn đọc. 

Điện thoại : ( 024 ) 665.65.366 hotline : 0967.59.1128E-Mail : dienhoa10h@gmail.com Facebook : LawKey – Chìa Khoá Pháp Luật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *