TCVN 4455 1987 quy tac ghi kich thuoc tieu de – Tài liệu text

TCVN 4455 1987 quy tac ghi kich thuoc tieu de

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (386.53 KB, 10 trang )

TIÊU CHUẩN Việt nam
TCVN 4455-1987

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng- Quy tắc ghi kích
thớc, chữ tiêu đề,
các yêu cầu kiến trúc và biểu bảng trên bản vẽ.
Tiêu chuẩn này quy định quy tắc ghi kích thớc, chữ tiêu đề, các yêu cầu
kỹ thuật và biểu bảng trên bản vẽ để lập tài liệu thiết kế nhà, công trình
thuộc tất cả các ngành kinh tế quốc dân.
1. Quy tắc ghi kích thớc
2.1.Khi ghi kích thớc và kẻ các đờng dóng, đờng ghi kích thớc ngoài
các quy định trong tiêu chuẩn này, phải tuân theo tiêu chuẩn: “Hệ
thống nhất các tài liệu thiết kế -Quy tắc ghi kích thớc”.
2.1.Đờng ghi kích thớc phải đặt cách mép vật thể ít nhất 10mm và đầu
mép phải kéo dài quá các đờng dóng biên từ 1 đến 3mm (hình 1).

Tại điểm giao nhau giữa đờng ghi kích thớc với các đờng dóng
kích thớc phải dùng nét ngắt có chiều dài từ 2 đến 4 mm nghiêng 45
về bên phải đờng dóng để giới hạn phần ghi kích thớc.
Các mũi tên đợc dùng để giới hạn phần ghi kích thớc trong những
trờng hợp sau:
Ghi kích thớc đờng kính, bán kính và kích thớc góc.
Ghi kích thớc bán kính góc lợn.
Ghi kích thớc tính từ một điểm nào đó đến một góc quy ớc (hình
2).

0

TIÊU CHUẩN Việt nam
TCVN 4455-1987

Kích thớc của mũi tên để giới hạn phần ghi kích thớc phải theo quy
định của tiêu chuẩn: “Hệ thống thống nhất các tài liệu thiết kế. Quy
tắc ghi kích thớc”.
2.1.Cao độ của mặt sàn, của các kết cấu so với mặt sàn phải ghi theo đơn
vị mét với độ chính xác 3 số lẻ sau dấu phẩy và ghi trên mũi tên kí hiệu.
Kí hiệu cao độ là mũi tên hình tam giác đều, tô nửa đen nửa trắng,
độ cao của tam giác bằng độ cao của chữ số ghi cao độ.
Cao độ 0,000 đợc quy ớc là mặt sàn tầng 1.
Cao độ của các kết cấu cao hơn 0,000 là cao độ dơng (+)
Cao độ của các kết cấu thấp hơn 0,000 là cao độ âm (-)
Phải ghi dấu âm (-) trớc chữ số cao độ âm, đối với chỉ số cao độ
dơng (+) cho phép không ghi dấu (+).
Thí dụ:

1.3.1. Cao độ trên mặt cắt và mặt hiện, mặt đứng ghi theo đờng dóng
từ các kết cấu và các bộ phận của nhà, công trình (hình 3a). Cao độ
trên mặt bằng ghi ngay tại cao độ cần ghi (hình 3b) hoặc dẫn ra
ngoài hình vẽ nh quy định trong điều 1.3.2. dới đây.

TIÊU CHUẩN Việt nam
TCVN 4455-1987

1.3.2. Trờng hợp mật độ hình vẽ quá dày đặc, tỉ lệ hình vẽ nhỏ, cho
phép ghi chữ số chỉ cao độ trên đờng dóng kéo từ vị trí cần ghi
cao độ ra ngoài (hình 4)

TIÊU CHUẩN Việt nam

TCVN 4455-1987

1.4. Trên bản vẽ, các trị số góc nghiêng phải ghi theo từng góc nghiêng và
viết bằng phân số. Trờng hợp cần thiết cho phép ghi trị số góc
nghiêng bằng số thập phân với độ chính xác 3 số lẻ sau dấy phẩy.
1.4.1. Trên mặt cắt, mặt hiện, trị số góc nghiêng phải ghi kèm theo kí hiệu
góc nghiêng:Thí dụ: 0,002.
Kí hiệu góc nghiêng có thể ghi ngay sát trên chi tiết nghiêng của hình
hoặc trên đờng dóng kéo từ phần chi tiết nghiêng ra ngoài (xem
hình 5)

1.4.2. Hớng dốc và độ dốc trên mặt bằng đợc thể hiện bằng mũi tên ghi
trị số dốc bên trên (hình 6).

TIÊU CHUẩN Việt nam
TCVN 4455-1987

1.5. Trên bản vẽ tổng mặt bằng cao độ của các kết cấu công trình và
hớng dốc, độ dốc đợc ghi theo quy định đối với mặt bằng trong
các điều 1.3; 1.3.1; 1.3.2; 1.4; 1.4.2 của tiêu chuẩn này.
1.

2. Quy tắc ghi chữ tiêu đề, các yêu cầu kĩ thuật và biểu bảng

2.1. Tất cả các tờ của bộ bản vẽ thi công (trong khung tên) phải ghi cùng một
kí hiệu hồ sơ.Nếu các chi tiết kết cấu đợc thể hiện trên nhiều tờ thì
tất cả các tờ nói trên phải ghi cùng một kí hiệu.
Phải dùng các thuật ngữ đã đợc công nhận để ghi tên các chi tiết kết
cấu, hình vẽ v.v… nếu tên gọi của các chi tiết kết cấu gồm nhiều từ thì

danh từ phải ghi ở vị trí đầu tiên, thí dụ: “dầm cầu thang”
Tên gọi các chi tiết kết cấu ghi trong khung tên phải kèm theo kí hiệu
quy ớc và số thứ tự theo một hệ thống thống nhất cho toàn bộ bản vẽ.
Thí dụ:
“Dầm cầu thang DT (DT1… DT4)” Kí hiệu quy ớc thờng đợc lấy từ các
chữ cái đầu tiên của tên các chi tiết kết cấu. Thí dụ “Panen P1,P2…”
2.2. Phải ghi số thứ tự các mặt cắt của các nhà công trình bằng chữ số ả
Rập theo một hệ thống thống nhất trong toàn bộ các tờ của bản vẽ thi
công. Thí dụ: “Mặt cắt 1 -1, mặt cắt 2-2 v.v…”
Chỉ đợc phép ghi số thứ tự mặt cắt không theo hệ thống thống nhất
trong toàn bộ các tờ của bản vẽ thi công khi từng phần riêng của công
trình, nhà đợc thể hiện gọn trong một tờ hoặc một nhóm các tờ.
Các mặt cắt cũng đợc phép kí hiệu bằng chữ cái tiếng Việt viết hoa.
Thí dụ: “Mặt cắt A – A…”

TIÊU CHUẩN Việt nam
TCVN 4455-1987

2.3. Trên hình vẽ mặt bằng phải có dấu nét cắt. Dấu nét cắt có độ đậm
0,5 mm và có mũi tên để chỉ hớng nhìn, cánh mũi tên từ 6 đến 10
mm.
Đối với các mặt cắt phức tạp (chuyển hớng…) dấu nét cắt phải đổi vị
trí tại điểm chuyển hớng.
2.4. Tên gọi các mặt bằng của nhà và công trình phải ghi rõ độ cao tầng,
số thứ tự của tầng hoặc kí hiệu mặt cắt đi qua để thể hiện mặt
bằng. Thí dụ “mặt bằng cao độ 0,000”; “Mặt bằng tầng 2″; ” Mặt
bằng tầng 3 – Cho phép ghi tên gọi mặt bằng theo công dụng của tầng
nhà, công trình. Thí dụ “Mặt bằng tầng kĩ thuật”
Tên gọi các mặt cắt, mặt hiện, hình cắt phải ghi số thứ tự bằng chữ

số ả Rập hoặc bằng chữ cái tiếng Việt viết hoa nh quy định ở điều
22 của tiêu chuẩn này.
Tên gọi các mặt đứng, các đoạn mặt bằng và đoạn mặt đứng phải ghi
rõ các trục giới hạn.
Thí dụ :
“Mặt đứng trục 1 – 12″; ” Đoạn mặt bằng trục 9 – 7″; “Đoạn mặt đứng
trục 9 – 7″.
2.5. Cách ghi các kết cấu nhiều lớp theo chỉ dẫn trên hình 7.

2.6. Tên gọi của hình vẽ và tên gọi các cột trong biểu bảng phải ghi nh
sau:
Đối với hình vẽ- ghi ngay dới phần thể hiện.
Đối với biểu bảng- ghi ngay trên đầu các cột.
Vị trí biểu bảng nên đặt ở góc bên phải của bản vẽ, giáp cạnh khung
tên.
2.7. Trờng hợp trong bản vẽ chỉ có một hình vẽ hoặc một biểu bảng thì
tên gọi của hình vẽ hay của biểu bảng đợc ghi ngay trên khung tên bản
vẽ.

TIÊU CHUẩN Việt nam
TCVN 4455-1987
2.8. Trên sơ đồ bố trí kết cấu của nhà, công trình phải ghi đầy đủ các
kí hiệu quy ớc cho mỗi loại cấu kiện.
Các kí hiệu quy ớc đợc viết tắt bằng chữ cái đầu tiên của tên gọi cấu
kiện và có ghi thêm số thứ tự cần thiết. Thí dụ “Dầm: D1,D2…”.
2.9. Trên sơ đồ bố trí kết cấu, các cấu kiện giống nhau nếu bố trí liên
tiếp thì kí hiệu quy ớc đợc ghi chung trên một đờng dóng cắt qua
các đờng dẫn từ các cấu kiện ra (hình 8).

2.10. Kí hiệu các kết cấu và thiết bị công nghệ, thiết bị kĩ thuật phải ghi
trên đờng dóng kéo từ các kết cấu và các thiết bị ra ngoài (hình vẽ
8a).
Cho phép ghi kí hiệu các kết cấu trên một đờng dóng chung, ghi trực
tiếp kĩ thuật bên cạnh các kết cấu.
Chiều cao các chữ ghi kí hiệu phải lớn hơn chiều cao của chữ số ghi
kích thớc từ 1,5 đến 2 lần.

TIÊU CHUẩN Việt nam
TCVN 4455-1987

2.11. Trên hình vẽ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, những vị trí cần vẽ chi
tiết phải bao kín bằng một vòng tròn nét liền và mảnh. Độ lớn của vòng
tròn tùy theo phần hình vẽ cần thể hiện chi tiết (hình 9).

Trờng hợp cần vẽ chi tiết một đoạn mặt đứng, đoạn mặt cắt hay
đoạn mặt bằng cho phép dùng dấu móc đơn để giới hạn phần cần vẽ
chi tiết (hình 9b) thay cho kí hiệu đờng tròn nét liền mảnh. Phía
dới dấu móc -ghi kí hiệu của bản vẽ chi tiết.

TIÊU CHUẩN Việt nam
TCVN 4455-1987

2.12. Kí hiệu của chi tiết là vòng tròn có đờng kính 12mm và đặt tại
đầu mút đờng dóng từ chi tiết ra ngoài (hình 10).
Vòng tròn chia làm 2 nửa, nửa trên ghi số thứ tự của chi tiết, nửa dới ghi
kí hiệu hay số liệu của bản vẽ thể hiện chi tiết (hình 10).
Trờng hợp hình vẽ và phần chi tiết cần thể hiện đợc bố trí trên cùng

một tờ, kí hiệu chi tiết dùng nét liền gạch ngang đậm trong vòng tròn
(hình 10a).
Đối với các chi tiết đã có trong các hồ sơ thiết kế điển hình thì phải
ghi rõ kí hiệu hay xê ri thiết kế điển hình nói trên vào nửa dới của
vòng tròn kí hiệu (hình 10b).

TI£U CHUÈN ViÖt nam
TCVN 4455-1987

Kích thớc của mũi tên để số lượng giới hạn phần ghi kích thớc phải theo quyđịnh của tiêu chuẩn : ” Hệ thống thống nhất những tài liệu phong cách thiết kế. Quytắc ghi kích thớc “. 2.1. Cao độ của mặt sàn, của những cấu trúc so với mặt sàn phải ghi theo đơnvị mét với độ đúng mực 3 số lẻ sau dấu phẩy và ghi trên mũi tên kí hiệu. Kí hiệu cao độ là mũi tên hình tam giác đều, tô nửa đen nửa trắng, độ cao của tam giác bằng độ cao của chữ số ghi cao độ. Cao độ 0,000 đợc quy ớc là mặt sàn tầng 1. Cao độ của những cấu trúc cao hơn 0,000 là cao độ dơng ( + ) Cao độ của những cấu trúc thấp hơn 0,000 là cao độ âm ( – ) Phải ghi dấu âm ( – ) trớc chữ số cao độ âm, so với chỉ số cao độdơng ( + ) được cho phép không ghi dấu ( + ). Thí dụ : 1.3.1. Cao độ trên mặt phẳng cắt và mặt hiện, mặt đứng ghi theo đờng dóngtừ những cấu trúc và những bộ phận của nhà, khu công trình ( hình 3 a ). Cao độtrên mặt phẳng ghi ngay tại cao độ cần ghi ( hình 3 b ) hoặc dẫn rangoài hình vẽ nh lao lý trong điều 1.3.2. dới đây. TIÊU CHUẩN Việt namTCVN 4455 – 19871.3.2. Trờng hợp tỷ lệ hình vẽ quá chi chít, tỉ lệ hình vẽ nhỏ, chophép ghi chữ số chỉ cao độ trên đờng dóng kéo từ vị trí cần ghicao độ ra ngoài ( hình 4 ) TIÊU CHUẩN Việt namTCVN 4455 – 19871.4. Trên bản vẽ, những trị số góc nghiêng phải ghi theo từng góc nghiêng vàviết bằng phân số. Trờng hợp thiết yếu được cho phép ghi trị số gócnghiêng bằng số thập phân với độ đúng mực 3 số lẻ sau dấy phẩy. 1.4.1. Trên mặt phẳng cắt, mặt hiện, trị số góc nghiêng phải ghi kèm theo kí hiệugóc nghiêng : Thí dụ : 0,002. Kí hiệu góc nghiêng hoàn toàn có thể ghi ngay sát trên cụ thể nghiêng của hìnhhoặc trên đờng dóng kéo từ phần chi tiết cụ thể nghiêng ra ngoài ( xemhình 5 ) 1.4.2. Hớng dốc và độ dốc trên mặt phẳng đợc bộc lộ bằng mũi tên ghitrị số dốc bên trên ( hình 6 ). TIÊU CHUẩN Việt namTCVN 4455 – 19871.5. Trên bản vẽ tổng mặt phẳng cao độ của những cấu trúc khu công trình vàhớng dốc, độ dốc đợc ghi theo lao lý so với mặt phẳng trongcác điều 1.3 ; 1.3.1 ; 1.3.2 ; 1.4 ; 1.4.2 của tiêu chuẩn này. 1.2. Quy tắc ghi chữ tiêu đề, những nhu yếu kĩ thuật và biểu bảng2. 1. Tất cả những tờ của bộ bản vẽ xây đắp ( trong khung tên ) phải ghi cùng mộtkí hiệu hồ sơ. Nếu những cụ thể cấu trúc đợc bộc lộ trên nhiều tờ thìtất cả những tờ nói trên phải ghi cùng một kí hiệu. Phải dùng những thuật ngữ đã đợc công nhận để ghi tên những cụ thể kếtcấu, hình vẽ v.v… nếu tên gọi của những cụ thể cấu trúc gồm nhiều từ thìdanh từ phải ghi ở vị trí tiên phong, thí dụ : ” dầm cầu thang ” Tên gọi những chi tiết cụ thể cấu trúc ghi trong khung tên phải kèm theo kí hiệuquy ớc và số thứ tự theo một mạng lưới hệ thống thống nhất cho hàng loạt bản vẽ. Thí dụ : ” Dầm cầu thang DT ( DT1 … DT4 ) ” Kí hiệu quy ớc thờng đợc lấy từ cácchữ cái tiên phong của tên những chi tiết cụ thể cấu trúc. Thí dụ ” Panen P1, P2 … ” 2.2. Phải ghi số thứ tự những mặt phẳng cắt của những nhà khu công trình bằng chữ số ảRập theo một mạng lưới hệ thống thống nhất trong hàng loạt những tờ của bản vẽ thicông. Thí dụ : ” Mặt cắt 1 – 1, mặt phẳng cắt 2-2 v.v… ” Chỉ đợc phép ghi số thứ tự mặt phẳng cắt không theo mạng lưới hệ thống thống nhấttrong hàng loạt những tờ của bản vẽ kiến thiết khi từng phần riêng của côngtrình, nhà đợc bộc lộ gọn trong một tờ hoặc một nhóm những tờ. Các mặt phẳng cắt cũng đợc phép kí hiệu bằng vần âm tiếng Việt viết hoa. Thí dụ : ” Mặt cắt A – A. .. ” TIÊU CHUẩN Việt namTCVN 4455 – 19872.3. Trên hình vẽ mặt phẳng phải có dấu nét cắt. Dấu nét cắt có độ đậm0, 5 mm và có mũi tên để chỉ hớng nhìn, cánh mũi tên từ 6 đến 10 mm. Đối với những mặt phẳng cắt phức tạp ( chuyển hớng … ) dấu nét cắt phải đổi vịtrí tại điểm chuyển hớng. 2.4. Tên gọi những mặt phẳng của nhà và khu công trình phải ghi rõ độ cao tầng liền kề, số thứ tự của tầng hoặc kí hiệu mặt phẳng cắt đi qua để biểu lộ mặtbằng. Thí dụ ” mặt phẳng cao độ 0,000 ” ; ” Mặt bằng tầng 2 ” ; ” Mặtbằng tầng 3 – Cho phép ghi tên gọi mặt phẳng theo tác dụng của tầngnhà, khu công trình. Thí dụ ” Mặt bằng tầng kĩ thuật ” Tên gọi những mặt phẳng cắt, mặt hiện, hình cắt phải ghi số thứ tự bằng chữsố ả Rập hoặc bằng vần âm tiếng Việt viết hoa nh lao lý ở điều22 của tiêu chuẩn này. Tên gọi những mặt đứng, những đoạn mặt phẳng và đoạn mặt đứng phải ghirõ những trục số lượng giới hạn. Thí dụ : ” Mặt đứng trục 1 – 12 ” ; ” Đoạn mặt phẳng trục 9 – 7 ” ; ” Đoạn mặt đứngtrục 9 – 7 “. 2.5. Cách ghi những cấu trúc nhiều lớp theo hướng dẫn trên hình 7.2.6. Tên gọi của hình vẽ và tên gọi những cột trong biểu bảng phải ghi nhsau : Đối với hình vẽ – ghi ngay dới phần bộc lộ. Đối với biểu bảng – ghi ngay trên đầu những cột. Vị trí biểu bảng nên đặt ở góc bên phải của bản vẽ, giáp cạnh khungtên. 2.7. Trờng hợp trong bản vẽ chỉ có một hình vẽ hoặc một biểu bảng thìtên gọi của hình vẽ hay của biểu bảng đợc ghi ngay trên khung tên bảnvẽ. TIÊU CHUẩN Việt namTCVN 4455 – 19872.8. Trên sơ đồ sắp xếp cấu trúc của nhà, khu công trình phải ghi vừa đủ cáckí hiệu quy ớc cho mỗi loại cấu kiện. Các kí hiệu quy ớc đợc viết tắt bằng vần âm tiên phong của tên gọi cấukiện và có ghi thêm số thứ tự thiết yếu. Thí dụ ” Dầm : D1, D2 … “. 2.9. Trên sơ đồ sắp xếp cấu trúc, những cấu kiện giống nhau nếu sắp xếp liêntiếp thì kí hiệu quy ớc đợc ghi chung trên một đờng dóng cắt quacác đờng dẫn từ những cấu kiện ra ( hình 8 ). 2.10. Kí hiệu những cấu trúc và thiết bị công nghệ tiên tiến, thiết bị kĩ thuật phải ghitrên đờng dóng kéo từ những cấu trúc và những thiết bị ra ngoài ( hình vẽ8a ). Cho phép ghi kí hiệu những cấu trúc trên một đờng dóng chung, ghi trựctiếp kĩ thuật bên cạnh những cấu trúc. Chiều cao những chữ ghi kí hiệu phải lớn hơn chiều cao của chữ số ghikích thớc từ 1,5 đến 2 lần. TIÊU CHUẩN Việt namTCVN 4455 – 19872.11. Trên hình vẽ mặt phẳng, mặt đứng, mặt phẳng cắt, những vị trí cần vẽ chitiết phải bao kín bằng một vòng tròn nét liền và mảnh. Độ lớn của vòngtròn tùy theo phần hình vẽ cần biểu lộ chi tiết cụ thể ( hình 9 ). Trờng hợp cần vẽ chi tiết cụ thể một đoạn mặt đứng, đoạn mặt phẳng cắt hayđoạn mặt phẳng được cho phép dùng dấu móc đơn để số lượng giới hạn phần cần vẽchi tiết ( hình 9 b ) thay cho kí hiệu đờng tròn nét liền mảnh. Phíadới dấu móc – ghi kí hiệu của bản vẽ cụ thể. TIÊU CHUẩN Việt namTCVN 4455 – 19872.12. Kí hiệu của chi tiết cụ thể là vòng tròn có đờng kính 12 mm và đặt tạiđầu mút đờng dóng từ cụ thể ra ngoài ( hình 10 ). Vòng tròn chia làm 2 nửa, nửa trên ghi số thứ tự của cụ thể, nửa dới ghikí hiệu hay số liệu của bản vẽ bộc lộ chi tiết cụ thể ( hình 10 ). Trờng hợp hình vẽ và phần chi tiết cụ thể cần biểu lộ đợc sắp xếp trên cùngmột tờ, kí hiệu cụ thể dùng nét liền gạch ngang đậm trong vòng tròn ( hình 10 a ). Đối với những chi tiết cụ thể đã có trong những hồ sơ phong cách thiết kế nổi bật thì phảighi rõ kí hiệu hay xê ri phong cách thiết kế nổi bật nói trên vào nửa dới củavòng tròn kí hiệu ( hình 10 b ). TI £ U CHUÈN ViÖt namTCVN 4455 – 1987

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.