Chủ Đề 515 Tổn Thất do Tai Họa, Thảm Họa và Trộm Cắp | Internal Revenue Service

Thông thường quý vị hoàn toàn có thể khấu trừ tổn thất do tai ương và trộm cắp tương quan đến nhà, đồ vật trong nhà và xe của quý vị trên đơn khai thuế cống phẩm liên bang của quý vị nếu tổn thất đó là do một thảm họa được công bố toàn liên bang bởi Tổng Thống. Quý vị không hề khấu trừ tổn thất do tai ương và trộm cắp được bảo hiểm, trừ khi quý vị nộp đơn khiếu nại kịp thời để được bồi hoàn, và quý vị giảm bớt tổn thất bằng số tiền hoàn trả hoặc tiền bồi hoàn dự kiến .

Thảm họa được công bố toàn liên bang là thảm họa xảy ra tại một khu vực mà Tổng Thống công bố đủ điều kiện được trợ cấp liên bang theo Đạo Luật Cứu Trợ và Trợ Giúp Khẩn Cấp Sau Thảm Họa Robert T. Stafford. Điều này bao gồm thảm họa lớn hoặc tuyên bố tình huống khẩn cấp theo Đạo Luật. Xem Ấn Bản 547, Tai Họa, Thảm Họa và Trộm Cắp (Tiếng Anh) và Ấn Bản 2194, Hướng Dẫn Nguồn Trợ Giúp Sau Thảm Họa (Tiếng Anh) PDF và Ấn Bản 976, Cứu Trợ Sau Thảm Họa (Tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Tổn Thất do Tai Họa

Tổn thất sau tai ương hoàn toàn có thể là xuất phát từ thực trạng hư hại tàn phá hoặc mất gia tài của quý vị do bất kể sự kiện nào bất chợt, giật mình hoặc không bình thường, ví dụ điển hình như lũ lụt, bão, lốc xoáy, hỏa hoạn, động đất hoặc núi lửa phun trào. Tai họa không gồm có sự hao mòn thường thì và hư hỏng dần .

Có ba loại tổn thất do tai họa, tổn thất do tai họa liên bang, tổn thất do thảm họatổn thất do thảm họa đủ điều kiện. Tất cả ba loại tổn thất đều được gọi là thảm họa được liên bang tuyên bố, nhưng yêu cầu cho mỗi tổn thất là khác nhau. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Ấn Bản 547 (Tiếng Anh), Ấn Bản 2194 (Tiếng Anh) PDF và Ấn Bản 976 (Tiếng Anh) hoặc tham khảo Hướng Dẫn cho Mẫu 4684 (Tiếng Anh).

Nếu gia tài của quý vị là gia tài sử dụng cá thể hoặc không bị tàn phá trọn vẹn thì số tiền mất mát thiệt hại do tai ương nhỏ hơn :

  • Căn bản tài sản được điều chỉnh của quý vị, hoặc
  • Sụt giảm giá trị thị trường hợp lý của tài sản do tai họa
    Nếu gia tài của quý vị là gia tài kinh doanh thương mại hoặc gia tài tạo ra cống phẩm, ví dụ điển hình như gia tài cho thuê, và bị tàn phá trọn vẹn, thì số tiền mất mát thiệt hại của quý vị là cơ bản được kiểm soát và điều chỉnh .

Tổn Thất do Trộm Cắp

Trộm cắp là lấy tiền hoặc gia tài với mục tiêu tước đoạt quyền chiếm hữu của gia chủ. Hành động này là trái pháp lý của tiểu bang nơi xảy ra hành vi này và được triển khai với mục tiêu phạm tội. Số tiền tổn thất do trộm cắp thường là cơ bản gia tài được kiểm soát và điều chỉnh của quý vị do giá trị thị trường hài hòa và hợp lý của gia tài ngay sau khi bị trộm cắp được xem như số 0 .

Tổn thất từ mô hình đầu tư Ponzi – Các điều lệ đặc biệt có thể áp dụng cho tổn thất do trộm cắp từ mô hình đầu tư Ponzi. Để biết thêm thông tin, xin xem Hướng Dẫn cho Mẫu 4684 (Tiếng Anh) PDF. Ngoài ra, vui lòng xem Trợ Giúp cho Nạn Nhân của Mô Hình Đầu Tư Ponzi (Tiếng Anh) và Ấn Bản 547 (Tiếng Anh).

Bảo Hiểm hoặc Khoản Bồi Hoàn Khác

Quý vị phải giảm bớt tổn thất (bất kể tổn thất là do tai họa hay trộm cắp) bằng giá trị thu hồi và bảo hiểm hoặc khoản bồi hoàn khác mà quý vị nhận được hay dự kiến sẽ nhận được. Căn bản được điều chỉnh của tài sản của quý vị thường là phí tổn của quý vị tăng lên hay giảm xuống do một số sự kiện nhất định, chẳng hạn như sửa chữa hoặc khấu hao. Để biết thêm thông tin về căn bản của tài sản, xin xem Chủ Đề 703, Ấn Bản 547, Tai Họa, Thảm Họa và Trộm Cắp (Tiếng Anh) và Ấn Bản 551, Căn Bản của Tài Sản (Tiếng Anh). Quý vị có thể xác định giá trị thị trường hợp lý giảm xuống bằng cách thẩm định, hoặc bằng phí tổn sửa chữa tài sản nếu đáp ứng được một số điều kiện nhất định. Để biết thêm thông tin, xin xem Ấn Bản 547 (Tiếng Anh)

Lãi Vốn

Khi số tiền mà quý vị nhận được từ bảo hiểm hoặc những khoản bồi hoàn khác lớn hơn phí tổn hoặc cơ bản kiểm soát và điều chỉnh của gia tài mà quý vị có lãi vốn. Thông thường, quý vị phải tính tiền lãi vào thu nhập của mình, trừ khi quý vị đủ điều kiện kèm theo được hoãn khai báo lãi vốn, hoặc quý vị có lãi vốn cá thể do tai ương cho năm tính thuế, quý vị hoàn toàn có thể khấu trừ phần tổn thất do tai ương cá thể không được quy cho một khu vực xảy ra thảm họa được liên bang công bố trong khoanh vùng phạm vi tổn thất không vượt quá mức lãi vốn cá thể. Để biết thêm thông tin, xin tìm hiểu thêm Ấn Bản 547 ( Tiếng Anh ) .

Khai Báo Tổn Thất

Mọi cá thể đều phải khai báo tổn thất do tai ương và trộm cắp dưới dạng khấu trừ từng khoản trên Bản Khai A ( Mẫu 1040 ), Khấu Trừ Từng Khoản ( hoặc Bản Khai A ( Mẫu 1040 – NR ) ( Tiếng Anh ) PDF ) nếu quý vị là ngoại kiều không phải thường trú nhân ). Đối với gia tài đang giữ để dùng vào mục tiêu cá thể, sau khi quý vị đã trừ mọi giá trị tịch thu và bảo hiểm hoặc khoản bồi hoàn khác, quý vị cũng phải trừ USD 100 từ mỗi trường hợp tổn thất do tai ương hay trộm cắp xảy ra trong năm. Sau đó, cộng tổng thể những khoản tiền này và trừ 10 % tổng thu nhập được kiểm soát và điều chỉnh cho tổng số để tính tổn thất do tai ương và trộm cắp được phép khai cho năm nay .

Nếu quý vị có tổn thất do thảm họa đủ điều kiện thì quý vị có thể chọn khấu trừ tổn thất mà không cần ghi khấu trừ thành từng khoản. Tổn thất do thảm họa không cần vượt quá 10% tổng thu nhập đã điều chỉnh để đủ điều kiện được khấu trừ, nhưng quý vị sẽ giảm bớt mỗi tổn thất do thảm họa $500 sau giá trị thu hồi và bất kỳ khoản bồi hoàn nào khác. Để biết thêm thông tin, xin xem Hướng Dẫn cho Bản Khai A (Mẫu 1040) hoặc Hướng Dẫn cho Mẫu 1040-NR (Tiếng Anh).

Khai báo trường hợp tổn thất do tai họa và trộm cắp trên Mẫu 4684, Thảm Họa và Trộm Cắp (Tiếng Anh) PDF. Ghi tài sản dùng cho mục đích cá nhân trong Đoạn A và tài sản tạo ra lợi tức hoặc tài sản dùng trong kinh doanh trong Đoạn B. Nếu tài sản dùng cho mục đích cá nhân bị hư hỏng, bị phá hủy hoặc bị đánh cắp, quý vị có thể tham khảo Ấn Bản 584, Bản Ghi Tổn Thất do Tai Họa, Thảm Họa và Trộm Cắp (Tài Sản dùng cho Mục Đích Cá Nhân) (Tiếng Anh). Để biết các tổn thất liên quan đến tài sản dùng trong kinh doanh, xin tham khảo Ấn Bản 584-B, Bản Ghi Tổn Thất do Tai Họa, Thảm Họa và Trộm Cắp Liên Quan Đến Tài Sản dùng trong Kinh Doanh (Tiếng Anh) PDF. Các bản ghi này rất hữu ích khi khai báo tổn thất trên Mẫu 4684; lưu giữ các bản ghi này cùng với hồ sơ thuế của quý vị.

Khi Nào Khấu Trừ

Tổn thất do tai ương được khấu trừ trong năm quý vị chịu tổn thất, thường trong năm xảy ra tai ương. Quý vị sẽ không chịu tổn thất nếu có triển vọng phục sinh trải qua nhu yếu bồi hoàn. Nếu quý vị chịu tổn thất do tai ương được liên bang công bố là đã xảy ra tại một khu vực được cho phép hưởng trợ cấp công cộng hoặc cá thể ( hoặc cả hai ), quý vị hoàn toàn có thể coi tổn thất do tai ương như đã xảy ra trong năm ngay trước năm tính thuế mà quý vị chịu tổn thất do tai ương, và quý vị hoàn toàn có thể khấu trừ tổn thất trên tờ khai của quý vị hoặc tờ khai thuế được sửa đổi ( Tiếng Anh ) cho năm thuế ngay trước đó. Tham khảo Thủ Tục Thuế Vụ năm nay – 53 ( Tiếng Anh ) PDF để xem hướng dẫn về thời hạn, cũng như cách chọn và bỏ chọn theo Đoạn 165 ( i ) của Bộ Luật. Xem Trợ Giúp Sau Thảm Họa và Cứu Trợ Khẩn Cấp cho Cá Nhân và Doanh Nghiệp ( Tiếng Anh ) để biết thông tin tương quan đến thời hạn và thông tin khác về trường hợp đơn cử hội đủ điều kiện kèm theo của quý vị .
Tổn thất do trộm cắp thường được khấu trừ trong năm quý vị phát hiện ra gia tài đã bị đánh cắp, trừ khi quý vị có triển vọng phục sinh hài hòa và hợp lý trải qua nhu yếu bồi hoàn. Trong trường hợp đó sẽ không có khấu trừ nào cho đến năm tính thuế mà quý vị hoàn toàn có thể xác lập ( với mức độ chắc như đinh hài hòa và hợp lý ) liệu mình có được bồi hoàn hay không .

Khi Khấu Trừ Tổn Thất của Quý Vị Vượt Quá Lợi Tức

Nếu khấu trừ tổn thất của quý vị vượt quá cống phẩm thì quý vị hoàn toàn có thể có tổn thất ròng trong hoạt động giải trí ( net operating loss, NOL ). Quý vị không bắt buộc vẫn còn trong ngành kinh doanh thương mại để được hưởng NOL do tai ương. Để biết thêm thông tin, xin tìm hiểu thêm Ấn Bản 536, Tổn Thất Ròng trong Hoạt Động ( Net Operating Loss, NOL ) cho Cá Nhân, Tài Sản và Tín Thác ( Tiếng Anh )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *