Giải quyết cấp sổ hộ nghèo, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng người nghèo, dân tộc thiểu số, nhân dân sống tại các xã thuộc chương trình 135

430
11/10/2016 16:20 CH

Giải quyết cấp sổ hộ nghèo, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng người nghèo, dân tộc thiểu số, nhân dân sống tại các xã thuộc chương trình 135

a ) Trình tự thực thi :

Bước 1: Tổ dân phố, thôn, buôn tiến hành bình xét công khai. UBND xã, phường, thị trấn ban hành quyết định công nhận hộ nghèo hàng năm bao gồm: hộ nghèo mới, hộ thoát nghèo, lập danh sách gửi về UBND huyện, thị xã, thành phố (thông qua Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội).

Bước 2 : Phòng Lao động Thương binh và Xã hội kiểm tra, đánh giá và thẩm định hồ sơ, in sổ hộ nghèo gửi trình Ủy Ban Nhân Dân huyện, thị xã, thành phố phê duyệt .
Bước 3 : Phòng Lao động Thương binh và Xã hội gửi số liệu quản trị hộ nghèo hàng năm để Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo dõi .
b ) Cách thức thực thi : Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước .
c ) Thành phần, số lượng hồ sơ : Tại Tổ dân phố, thôn, buôn ( gồm : Phiếu tìm hiểu thu nhập ; Danh sách dự kiến của Tổ dân phố, thôn, buôn ; Biên bản họp bình xét của Tổ dân phố, thôn buôn ; Tổng hợp tác dụng bình xét tại tổ dân phố, thôn, buôn ) ; Tại Ủy Ban Nhân Dân xã, phường, thị xã ( gồm : Bảng tổng hợp hiệu quả bình xét của những tổ dân phố, thôn, buôn ; Quyết định công nhận hộ nghèo hàng năm trên địa phận ; Danh sách ý kiến đề nghị cấp sổ hộ nghèo ). Số lượng hồ sơ : 02 bộ hồ sơ của xã, phường, thị xã và tổ dân phố, thôn, buôn .
d ) Thời hạn xử lý : 20 ngày kể từ khi đảm nhiệm hồ sơ đến khi chuyển trả sổ hộ nghèo .
đ ) Cơ quan triển khai thủ tục hành chính : Phòng Lao động – Thương binh và Xã Hội huyện, thị xã, thành phố .

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

g ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Không .
h ) Lệ phí ( nếu có ) : Không .
i ) Kết quả triển khai thủ tục hành chính : Quyết định hành chính .
k ) Yêu cầu, điều kiện kèm theo thực thi thủ tục hành chính ( nếu có ) : Không .
l ) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính :

– Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg, ngày 08/7/2005 về việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006 – 2010;

– Chỉ thị số 04/2008 / CT-TTg ngày 25/01/2008 Về việc tăng cường chỉ huy thực thi những chương trình giảm nghèo ;
– Thông tư số 04/2007 / TT-BLĐTBXH ngày 28/2/2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn quy trình tiến độ thanh tra rà soát hộ nghèo hàng năm .
Download Biểu mẫu đính kèm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.