Quyết toán thuế TNCN năm 2014

Một số quan tâm khi Quyết toán thuế TNCN năm 2014 như sau :

motsodiemcanluuy11b1

Ở năm 2014, Thuế thu nhập cá thể ( TNCN ) có 1 số ít biến hóa ; Theo đó, ngày 10/10/2014, Bộ kinh tế tài chính đã phát hành Thông tư số 151 / 2014 / TT-BTC nhằm mục đích cắt giảm một số ít thủ tục hành chính thuế, tiết kiệm ngân sách và chi phí thời hạn và ngân sách của Người nộp thuế ( NNT ). Việc quyết toán thuế năm 2014 về cơ bản được triển khai như những năm trước ; Tuy nhiên, khi Quyết toán thuế cần chú ý quan tâm 1 số ít điểm sau :

Thứ nhất: Về đối tượng Quyết toán thuế TNCN.

Đối với tổ chức triển khai, cá thể trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có nghĩa vụ và trách nhiệm khai QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN và QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN thay cho cá thể có uỷ quyền. Trường hợp tổ chức triển khai, cá thể không phát sinh trả thu nhập trong năm 2014 thì không phải khai QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN TNCN. Tổ chức trả thu nhập chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, quy đổi, giải thể hoặc phá sản thì phải QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN so với số thuế TNCN đã khấu trừ chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định hành động về việc chia, tách, … và cấp chứng từ khấu trừ thuế cho người lao động để làm cơ sở thực thi QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN. Riêng tổ chức triển khai, cá thể trả thu nhập giải thể, chấm hết hoạt động giải trí có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế thì tổ chức triển khai, cá thể trả thu nhập không thực thi QUYẾT TOÁN THUẾ, chỉ cung ứng cho cơ quan Thuế list cá thể đã chi trả thu nhập trong năm ( nếu có ) theo Mẫu 25 / DS-TNCN phát hành kèm theo Thông tư số 151 / 2014 / TT-BTC chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định hành động về việc giải thể, chấm hết hoạt động giải trí. Trường hợp sau khi tổ chức triển khai lại doanh nghiệp ( chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, quy đổi ), người lao động được điều chuyển từ tổ chức triển khai cũ đến tổ chức triển khai mới, cuối năm người lao động có chuyển nhượng ủy quyền QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN thì tổ chức triển khai mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN do tổ chức triển khai cũ đã cấp cho người lao động để làm địa thế căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN thay cho người lao động .Đối với cá thể trực tiếp QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN. Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công ; thu nhập từ kinh doanh thương mại có nghĩa vụ và trách nhiệm khai QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa ý kiến đề nghị hoàn hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo, trừ những trường hợp : Số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có nhu yếu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau ; Cá nhân, hộ kinh doanh thương mại có thu nhập từ kinh doanh thương mại đã triển khai nộp thuế theo chiêu thức khoán ; Cá nhân, hộ mái ấm gia đình chỉ có thu nhập từ việc cho thuê nhà, cho thuê QSDĐ đã triển khai nộp thuế theo kê khai tại nơi có nhà, QSDĐ cho thuê ; Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị chức năng mà có thêm thu nhập vãng lai ở những nơi khác trung bình không quá 10 triệu / tháng trong năm và đã được đơn vị chức năng trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ suất 10 % nếu không có nhu yếu thì không QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN so với phần thu nhập này ; Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị chức năng mà có thêm thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê QSDĐ có lệch giá trung bình không quá 20 triệu / tháng trong năm, đã nộp thuế tại nơi có nhà cho thuê, có QSDĐ cho thuê nếu không có nhu yếu thì không QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN so với phần thu nhập này ; Cá nhân là đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số kiến thiết, bán hàng đa cấp đã được tổ chức triển khai trả thu nhập khấu trừ thuế TNCN thì không QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN so với phần thu nhập này .Cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền sàn chứng khoán, cuối năm nếu có nhu yếu vận dụng thuế suất 20 % trên thu nhập tính thuế thì triển khai khai QUYẾT TOÁN THUẾ trực tiếp với cơ quan Thuế. Trường hợp cá thể chuyển nhượng ủy quyền sàn chứng khoán đã nộp thuế theo thuế suất 0,1 % trên giá chuyển nhượng ủy quyền sàn chứng khoán từng lần mà không có nhu yếu xác lập lại số thuế TNCN theo thuế suất 20 % thì không phải QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN .Về việc chuyển nhượng ủy quyền QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN. Trường hợp cá thể có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức triển khai, cá thể trả thu nhập QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN so với phần thu nhập do tổ chức triển khai, cá thể trả trong những trường hợp : Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một tổ chức triển khai, cá thể trả thu nhập và thực tiễn đang thao tác tại đó vào thời gian uỷ quyền QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN, kể cả trường hợp không thao tác đủ 12 tháng trong năm ; Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị chức năng, đồng thời có thu nhập vãng lai ở những nơi khác trung bình không quá 10 triệu / tháng trong năm đã được đơn vị chức năng trả thu nhập khấu trừ thuế theo tỷ suất 10 %, nếu cá thể không có nhu yếu QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN so với thu nhập vãng lai thì được ủy quyền QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN tại tổ chức triển khai trả thu nhập ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên. Nếu cá thể có nhu yếu QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN so với thu nhập vãng lai thì cá thể trực tiếp QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN với cơ quan Thuế ; Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị chức năng, đồng thời có thêm thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê QSDĐ có lệch giá trung bình không quá 20 triệu / tháng trong năm đã nộp thuế TNCN tại nơi có nhà, có QSDĐ cho thuê nếu không có nhu yếu QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN so với thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê quyền QSDĐ thì được ủy quyền QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN tại tổ chức triển khai trả thu nhập ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên. Nếu cá thể có nhu yếu QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN so với thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê QSDĐ thì cá thể trực tiếp quyết toán với cơ quan Thuế .Cá nhân chuyển nhượng ủy quyền cho tổ chức triển khai, cá thể trả thu nhập quyết toán thay theo mẫu số 04-2 / TNCN phát hành kèm theo Thông tư số 156 / 2013 / TT-BTC, kèm theo bản chụp hóa đơn, chứng từ chứng tỏ góp phần từ thiện, nhân đạo, khuyến học ( nếu có ) .Trường hợp cá thể bảo vệ điều kiện kèm theo được chuyển nhượng ủy quyền cho tổ chức triển khai, cá thể trả thu nhập QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN theo hướng dẫn nêu trên nhưng đã được tổ chức triển khai, cá thể trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì không ủy quyền QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN cho tổ chức triển khai, cá thể trả thu nhập ( trừ trường hợp tổ chức triển khai, cá thể trả thu nhập đã tịch thu và hủy chứng từ khấu trừ thuế đã cấp cho cá thể ) ; Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công không bảo vệ điều kiện kèm theo được chuyển nhượng ủy quyền cho tổ chức triển khai, cá thể trả thu nhập QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN theo hướng dẫn trên, nhưng thuộc diện phải QUYẾT TOÁN THUẾ theo pháp luật thì trực tiếp QUYẾT TOÁN THUẾ với cơ quan Thuế trên hàng loạt thu nhập phát sinh trong năm ; Cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị chức năng ; vừa có thu nhập vãng lai ở những nơi khác trung bình không quá 10 triệu / tháng trong năm đã khấu trừ thuế ; vừa có thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê QSDĐ có lệch giá trung bình không quá 20 triệu / tháng trong năm đã nộp thuế TNCN tại nơi cho thuê thì không ủy quyền cho tổ chức triển khai, cá thể trả thu nhập QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN .Trường hợp cá thể sau khi đã ủy quyền QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN, tổ chức triển khai, cá thể trả thu nhập đã triển khai QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN thay cho cá thể, nếu phát hiện cá thể thuộc diện trực tiếp QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN với cơ quan Thuế thì tổ chức triển khai, cá thể trả thu nhập không kiểm soát và điều chỉnh lại QUYẾT TOÁN THUẾ, chỉ cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá thể theo số quyết toán và ghi vào góc dưới bên trái của chứng từ khấu trừ thuế nội dung : “ Công ty … đã QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN thay cho …. ( theo ủy quyền ) tại dòng ( số thứ tự ) … của Phụ lục Bảng kê 05-1 / BK-TNCN ” để cá thể trực tiếp Quyết toán thuế TNCN với cơ quan Thuế .Thứ hai : Về địa thế căn cứ tính thuế TNCN .

Thu nhập chịu thuế được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013; Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014; Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính. Đối với khoản tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) không bao gồm: Khoản lợi ích về nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng, cung cấp miễn phí cho người lao động (NLĐ) làm việc tại khu công nghiệp; nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn cung cấp miễn phí cho NLĐ được áp dụng từ 01/01/2014. Các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế được tổng hợp tại Danh mục tổng hợp các khoản phụ cấp, trợ cấp do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành làm cơ sở xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công, ban hành tại công văn số 1381/TCT-TNCN ngày 24/4/2014 của Tổng cục Thuế.

Các khoản giảm trừ được trừ vào thu nhập chịu thuế của cá thể trước khi xác lập thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh thương mại ; Trường hợp trong kỳ tính thuế cá thể cư trú chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân hoặc tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được tính đủ 12 tháng nếu triển khai QUYẾT TOÁN THUẾ theo pháp luật .Việc giảm trừ gia cảnh cho người nhờ vào mà NNT có nghĩa vụ và trách nhiệm nuôi dưỡng được tính kể từ tháng có phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm nuôi dưỡng ; Cần chú ý quan tâm như sau : Người phụ thuộc vào ( NPT ) đã ĐK và có rất đầy đủ hồ sơ chứng tỏ NPT thì được tính giảm trừ gia cảnh trong năm 2014, kể cả trường hợp NPT chưa được cơ quan Thuế cấp MST. Trường hợp NNT ĐK giảm trừ NPT sau thời gian trong thực tiễn phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm nuôi dưỡng nhưng tại Mẫu số 16 / ĐK-TNCN khai “ thời gian tính giảm trừ ” đúng với thời gian thực tiễn phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm nuôi dưỡng thì khi QUYẾT TOÁN THUẾ được tính lại theo thực tiễn phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm nuôi dưỡng mà không phải ĐK lại ; Trường hợp NNT ĐK giảm trừ NPT sau thời gian trong thực tiễn phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm nuôi dưỡng và tại Mẫu số 16 / ĐK-TNCN khai sau thời gian trong thực tiễn phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm nuôi dưỡng, nếu cá thể thuộc diện phải QUYẾT TOÁN THUẾ thì khi QUYẾT TOÁN THUẾ để được tính lại theo thực tiễn phát sinh. Cá nhân ĐK lại tại Mẫu số 16 / ĐK-TNCN và gửi kèm theo hồ sơ QUYẾT TOÁN THUẾ .Trường hợp NNT chưa tính giảm trừ gia cảnh cho NPT trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ gia cảnh cho NPT kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm nuôi dưỡng khi NNT thực thi QUYẾT TOÁN THUẾ và đã khai rất đầy đủ thông tin NPT vào mẫu phụ lục Bảng kê 05-3 / BK-TNCN ; Trường hợp NNT có phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm nuôi dưỡng so với NPT khác như : anh, chị, em ruột ; ông, bà nội ngoại ; cô, dì … thì thời hạn ĐK giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31/12/2014, nếu ĐK giảm trừ gia cảnh quá thời hạn nêu trên NNT không được giảm trừ gia cảnh so với NPT đó cho năm 2014 .

 Thứ ba: Thủ tục, hồ sơ Quyết toán thuế TNCN.

Về hồ sơ khai QUYẾT TOÁN THUẾ năm 2014 cần quan tâm như sau : Trường hợp tổ chức triển khai trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá thể do tổ chức triển khai trả thu nhập đã chấm hết hoạt động giải trí thì cơ quan Thuế địa thế căn cứ cơ sở tài liệu của ngành Thuế để xem xét giải quyết và xử lý hồ sơ QUYẾT TOÁN THUẾ cho cá thể mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế ; Trường hợp NNT bị mất chứng từ khấu trừ thuế thì NNT hoàn toàn có thể sử dụng bản chụp chứng từ khấu trừ thuế ( liên lưu tại tổ chức triển khai chi trả thu nhập ) để chứng tỏ số thuế thu nhập đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm khi hoàn thuế, QUYẾT TOÁN THUẾ. Cơ quan Thuế nhận hồ sơ có nghĩa vụ và trách nhiệm so sánh chứng từ khấu trừ thuế NNT cung ứng với những thông tin trên mạng lưới hệ thống tài liệu ngành Thuế và một số ít tài liệu khác tương quan khi xử lý hồ sơ hoàn thuế, QUYẾT TOÁN THUẾ cho NNT ; Tổ chức, cá thể trả thu nhập khai không thiếu số lượng người nhờ vào đã tính giảm trừ trong năm 2014 vào Phụ lục Bảng kê 05-3 / BK-TNCN kèm theo hồ sơ QUYẾT TOÁN THUẾ để làm cơ sở cấp MST cho NPT. Đối với tổ chức triển khai, cá thể trả thu nhập có số lượng NPT lớn hoặc có nhu yếu được cấp trước MT NPT hoàn toàn có thể gửi thông tin về NPT trước khi gửi hồ sơ QUYẾT TOÁN THUẾ. Cơ quan Thuế có nghĩa vụ và trách nhiệm tương hỗ để đơn vị chức năng hoàn toàn có thể gửi trước thông tin về NPT. Khi gửi hồ sơ QUYẾT TOÁN THUẾ năm 2014, tại Phụ lục Bảng kê 05-3 / BK-TNCN tổ chức triển khai, cá thể trả thu nhập không phải khai lại thông tin những NPT đã được cấp MST do gửi trước mà chỉ khai thông tin của những NPT còn lại đã tính giảm trừ trong năm 2014 .Cá nhân trả thu nhập và cá thể thuộc diện khai QUYẾT TOÁN THUẾ nộp hồ sơ QUYẾT TOÁN THUẾ chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch .

Thứ tư: Hoàn thuế TNCN.

Việc hoàn thuế TNCN so với tổ chức triển khai, cá thể trả thu nhập triển khai quyết toán thay cho những cá thể có chuyển nhượng ủy quyền QUYẾT TOÁN THUẾ thực thi theo lao lý tại Điều 28 Thông tư số 111 / 2013 / TT-BTC và Điều 53 Thông tư số 156 / 2013 / TT-BTC. Theo đó, hồ sơ hoàn thuế của tổ chức triển khai, cá thể trả thu nhập không gồm có tờ khai QUYẾT TOÁN THUẾ ( vận dụng so với tổ chức triển khai, cá thể đã nộp tờ khai QUYẾT TOÁN THUẾ cho cơ quan Thuế ) .

Việc hoàn thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán với cơ quan Thuế; cá nhân có thu nhập từ kinh doanh; cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có yêu cầu quyết toán thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 28 Thông tư số 111/2013/TT-BTC.

Cơ quan Thuế triển khai hoàn thuế TNCN theo Quy trình hoàn thuế phát hành kèm theo Quyết định số 905 / QĐ-TCT ngày 01/7/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và công văn số 3228 / TCT-KK ngày 12/8/2014 về việc sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điểm tại tiến trình hoàn thuế 905 / QĐ-TCT ngày 01/7/2011. /Nguồn : TCT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.