Quyết định cá biệt là gì?

Quyết định cá biệt là một trong những mẫu thuộc văn bản hành chính được quy định cụ thể trong văn bản pháp luật. Tuy vậy, nhắc tới tên loại quyết định này vẫn chưa có nhiều người mơ hồ về văn bản đó. Vậy quyết định cá biệt là gì? Vai trò của quyết định cá biệt này ra sao?, Soạn thảo quyết định cá biệt như thế nào? Và mẫu quyết định cá biệt đối với chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ra sao? Mời Quý vị tham khảo nội dung bài viết dưới đây từ Luật Hoàng Phi để nắm rõ các quy định pháp luật liên quan.

Quyết định cá biệt là gì?

Quyết định cá biệt là quyết định đã được phát hành về một yếu tố đơn cử và được vận dụng một lần so với một hoặc một số ít đối tượng người dùng đơn cử, trường hợp vấn đề dân sự có tương quan đến quyết định này thì phải được Tòa án xem xét trong cùng một vấn đề dân sự đó, địa thế căn cứ theo khoản 2 điều 34 Bộ Luật Tố tụng dân sự năm ngoái .

Vai trò của quyết định cá biệt

Ngoài định nghĩa về quyết định cá biệt là gì?, sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu rõ về vai trò của quyết định này, cụ thể là:

– Do quyết định này dùng để áp dụng quy phạm pháp luật nên quyết định cá biệt dùng trong một lần và áp dụng cho một hay một số đối tượng cụ thể nhất định.

– Quyết định cá biệt trực tiếp làm cho phát sinh và biến hóa, chấm hết về mối quan hệ pháp luật hành chính
– Đưa ra những chủ trương, giải pháp hoặc những quy tắc xử sự một việc làm đơn cử cho đời sống xã hội để triển khai công dụng về quản trị
– Góp phần bảo vệ sự chấp hành, tuân thủ đúng những pháp luật của cơ quan Nhà nước .

Soạn thảo quyết định cá biệt

Soạn thảo quyết định cá biệt tất cả chúng ta cần quan tâm những nội dung sau trong quyết định này :
Quyết định cá biệt gồm 3 phần :

– Phần mở đầu

+ Quốc hiệu, tiêu ngữ đặt ở phần đầu trang quyết định chiếm 2/3 trang giấy lệch về phía góc trái trang giấy viết hoa in đậm
Tên cơ quan và số quyết định đặt góc trái trang giấy ngang với quốc hiệu tiêu ngữ, chiếm 1/3 trang, trình diễn chữ in đậm viết hoa tên cơ quan
+ Tên của quyết định
+ Phần địa thế căn cứ :
Phần địa thế căn cứ pháp lý : địa thế căn cứ pháp lý về thẩm quyền phát hành văn bản, địa thế căn cứ pháp lý về nội dung của văn bản .
Căn cứ thực tiễn ( tình hình thực tiễn )

– Phần nội dung chính

Điều 1 : Nội dung chính của quyết định
Điều 2 : Hệ quả pháp lý phát sinh tương quan đến nội dung của quyết định kiểm soát và điều chỉnh
Điều 3 : Hiệu lực của quyết định
Quy định về giải quyết và xử lý về văn bản bị bãi bỏ nếu trước đó có nội dung không như nhau hoặc xích míc với nhau
Đối tượng vận dụng thi hành

– Phần kết của quyết định

Ký và ghi rõ họ tên, kèm đóng dấu của người ra quyết định cá biệt
Nơi nhận .

Mẫu quyết định cá biệt của Chủ tịch UBND xã

Hiện tại, mẫu quyết định cá biệt của riêng quản trị Ủy Ban Nhân Dân xã chưa có văn bản nào lao lý đơn cử. Tuy nhiên, theo Nghị định 30/2020 / NĐ-CP, tại đính kèm của văn bản này có pháp luật về mẫu quyết định cá biệt vận dụng chung cho tổng thể những quyết định ca biệt mà không chia ra chủ thể phát hành .
Như vậy, khi sử dụng mẫu quyết định cá biệt của quản trị Ủy Ban Nhân Dân xã hoàn toàn có thể sử dụng mẫu này, đơn cử là :

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Số : / QĐ – … …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… …, ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH

Về việc………………………..

THẨM QUYỀN BAN HÀNH

Căn cứ … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. ;
Căn cứ … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. ;
Theo ý kiến đề nghị của … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Điều 2 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. / .

Nơi nhận:
– Như Điều … …. ;
– … … … … ;
– Lưu : VT, … … .

 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/ chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

 Tải (Download) Mẫu quyết định cá biệt của Chủ tịch UBND xã

Ví dụ về quyết định cá biệt

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH A

Số : … …. / QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Thành Phố Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Thành lập Tổ công tác thực hiện kế hoạch B

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH A

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày … tháng … năm …. ;
Căn cứ Kế hoạch tiến hành những chương trình trọng điểm năm … .. và Chỉ thị số …. / …. / CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày …. / … / …. về việc chỉ huy quản lý thực thi kế hoạch kinh tế tài chính xã hội và ngân sách nhà nước năm … .. ;
Căn cứ Thông báo số …. / TB-UBND ngày … / …. / … .. của Ủy ban nhân dân tỉnh ;
Xét đề xuất của Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh A ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ Công tác thực hiện kế hoạch B, dưới đây gọi tắt là Tổ công tác, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy mạnh công tác ………. với các đối tác C, gồm các Ông, Bà có tên dưới đây :

– Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ : Tổ trưởng
– Ông Trần Văn Minh, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
– Ông Phạm Văn Tuyến, Trưởng phòng Kinh tế Đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư
– Ông Phạm Văn Mạnh, Trưởng phòng Xúc tiến Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch
– Ông Lê Văn Tài, Trưởng phòng giá thành, Sở Tài chính
– Ông Trần Văn Hùng, Trưởng phòng Xúc tiến Đầu tư và Xuất nhập khẩu, Ban quản trị Khu Kinh tế M
– Bà Nguyễn Thanh Hiền, Trưởng phòng Lễ tân Đối ngoại, Sở Ngoại vụ
Phụ thuộc vào đặc thù việc làm, tổ trưởng hoàn toàn có thể mời đại diện thay mặt những cơ quan tương quan trong tỉnh phối hợp thực thi công tác làm việc của tổ .

Điều 2. Tổ công tác có nhiệm vụ:

– Tham gia thiết kế xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch những hoạt động giải trí triển khai góp vốn đầu tư với những đối tác chiến lược C .
– Phối hợp với những cơ quan tương quan triển khai công tác làm việc triển khai góp vốn đầu tư với những đối tác chiến lược C tại địa phương .
– Tham gia thiết lập và củng cố quan hệ với những đối tác chiến lược C ;

Điều 3. Hình thức và phương thức hoạt động

– Tổ công tác làm việc cùng những thành viên thao tác chính sách kiêm nhiệm .
– Tổ công tác làm việc triển khai dưới sự chỉ huy trực tiếp của chỉ huy Ủy ban nhân dân tỉnh ;
– Kinh phí hoạt động giải trí sẽ được ngân sách tỉnh chi trả trải qua Sở Ngoại vụ theo dự trù được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt .

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan có thành viên tổ công tác và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Châu
Bùi Văn Châu

Trên đây, là toàn bộ nội dung liên quan đến quyết định cá biệt là gì?, vai trò của quyết định cá biệt này ra sao?, soạn thảo quyết định cá biệt như thế nào? Và mẫu quyết định cá biệt đối với chủ tịch ỦY ban nhân dân xã ra sao? Quý vị có thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết có thể liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *