Kiện hành chính về Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Khi xử lý vụ án hành chính mà đối tượng người tiêu dùng khởi kiện là quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ; Tòa án phải địa thế căn cứ vào lao lý của pháp lý về trình tự, thủ tục, thẩm quyền để nhìn nhận tính hợp pháp của quyết định hành chính bị khiếu kiện. Về trình tự, thủ tục, thẩm quyền phát hành quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ; pháp lý pháp luật như sau :

1. Nơi nộp hồ sơ và trao Giấy chứng nhận

– Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là tổ chức triển khai trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức triển khai quốc tế, cá thể quốc tế, người Nước Ta định cư ở quốc tế thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư nộp hồ sơ và nhận Giấy chứng nhận tại Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường ( gọi tắt là Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất cấp tỉnh ) .

– Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam, cộng đồng dân cư tại phường nộp hồ sơ và nhận Giấy chứng nhận tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện (sau đây gọi là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện), trừ trường hợp quy định tại Điều 18 của Nghị định số 88/NĐ-CP ngày 19/10/2009 về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Nghị định số 88/NĐ-CP).

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là hộ mái ấm gia đình, cá thể, người Nước Ta định cư ở quốc tế được chiếm hữu nhà ở tại Nước Ta, hội đồng dân cư tại xã, thị xã nộp hồ sơ và nhận Giấy chứng nhận tại Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân xã, thị xã nơi có đất, gia tài gắn liền với đất ( trừ trường hợp lao lý tại Điều 23 và Điều 24 của Nghị định số 88 / NĐ-CP ). Trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân xã, thị xã có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi những việc làm theo pháp luật tại những Điều 14, 15, 16 và 17 của Nghị định số 88 / NĐ-CP và chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện .
– Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất, Ủy ban nhân dân xã, thị xã khi nhận hồ sơ có nghĩa vụ và trách nhiệm viết giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ ; trong thời hạn không quá 03 ngày thao tác phải kiểm tra hồ sơ và thông tin bằng văn bản cho người nộp hồ sơ biết nếu cần phải bổ trợ, hoàn thành xong hồ sơ .
– Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ đề xuất cấp Giấy chứng nhận hoặc nhận Giấy chứng nhận thì phải có văn bản ủy quyền theo pháp luật của pháp lý .
– Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất có nghĩa vụ và trách nhiệm sao y bản chính ( đóng dấu của Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất ) so với Giấy chứng nhận có nội dung chứng nhận quyền sở hữu nhà tại, khu công trình kiến thiết xây dựng, rừng sản xuất là rừng trồng để gửi cho cơ quan quản trị nhà nước về nhà tại, khu công trình thiết kế xây dựng, nông nghiệp để cung ứng nhu yếu quản trị nhà nước của từng ngành .

2. Thời gian giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận

Thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ được quy định:

– Không quá 50 ngày thao tác so với trường hợp cấp Giấy chứng nhận lần đầu .
– Không quá 30 ngày thao tác so với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà có nhu yếu bổ trợ chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cấp lại Giấy chứng nhận bị mất .
– Không quá 20 ngày thao tác so với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận không thuộc trường hợp pháp luật tại khoản 2 nói trên .
– Thời gian pháp luật tại những khoản 1, 2 và 3 nói trên không kể thời hạn công khai minh bạch tác dụng thẩm tra, thời hạn triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính, thời hạn trích đo địa chính thửa đất .

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể thời gian thực hiện các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 nói trên.

3. Việc nộp giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

– Khi nộp hồ sơ đề xuất cấp Giấy chứng nhận có những sách vở pháp luật tại những Điều 7, 8, 9 và 10 của Nghị định số 88 / NĐ-CP thì được nộp bản sao sách vở đó đã có chứng nhận hoặc xác nhận theo lao lý của pháp lý về công chứng, xác nhận .
– Khi nhận Giấy chứng nhận, người được cấp giấy phải giao bản gốc những sách vở pháp luật tại những Điều 7, 8, 9 và 10 của Nghị định số 88 / NĐ-CP cho cơ quan trao Giấy chứng nhận ( trừ quyết định phê duyệt dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, quyết định góp vốn đầu tư, giấy phép góp vốn đầu tư, giấy chứng nhận góp vốn đầu tư ) ; trường hợp Ủy ban nhân dân xã, thị xã trao Giấy chứng nhận thì có nghĩa vụ và trách nhiệm đảm nhiệm bản gốc sách vở trên đây và chuyển cho Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất cấp huyện .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.