Quyết định 458/QĐ-BYT năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế

BỘ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : 458 / QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH THUỘC BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh là cục quản trị chuyên ngành, thuộc Bộ Y tế, thực thi công dụng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản trị nhà nước và tổ chức triển khai triển khai những lao lý của pháp lý về công tác làm việc khám bệnh, chữa bệnh, hồi sinh tính năng, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tinh thần trong cả nước. 2. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và thông tin tài khoản riêng, có trụ sở tại thành phố TP. Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì hoặc phối hợp kiến thiết xây dựng, sửa đổi, bổ trợ luật, pháp lệnh và những văn bản quy phạm pháp luật khác về nghành khám bệnh, chữa bệnh, hồi sinh công dụng, hiến ghép mô, bộ phận khung hình người, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tinh thần ( gọi tắt là : nghành thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước của Cục ), trình những cấp có thẩm quyền phát hành. 2. Chủ trì thiết kế xây dựng kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch, những chương trình, dự án Bất Động Sản, đề án về những nghành thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước của Cục, trình những cấp có thẩm quyền phê duyệt. 3. Chủ trì kiến thiết xây dựng tiêu chuẩn vương quốc, pháp luật phân tuyến kỹ thuật, quy định trình độ, quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về những nghành nghề dịch vụ thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước của Cục, trình cấp có thẩm quyền công bố hoặc phát hành. 4. Chủ trì kiến thiết xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chuẩn, chỉ số chất lượng, thừa nhận tiêu chuẩn quản trị chất lượng so với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ; kiểm tra việc tuân thủ những lao lý về ghi nhận chất lượng bệnh viện. 5. Ban hành những văn bản hướng dẫn trình độ nhiệm vụ về những nghành thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước của Cục theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Y tế. 6. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai triển khai và kiểm tra việc thực thi luật, pháp lệnh và những văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch, những lao lý trình độ, quy chuẩn kỹ thuật vương quốc, những chương trình, dự án Bất Động Sản, đề án về những nghành nghề dịch vụ thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước của Cục. 7. Chủ trì đánh giá và thẩm định những điều kiện kèm theo được cho phép vận dụng những giải pháp mới, kỹ thuật mới trong khám bệnh, chữa bệnh và đánh giá và thẩm định nội dung trình độ của hồ sơ ĐK quảng cáo hoạt động giải trí khám bệnh, chữa bệnh theo pháp luật của pháp lý. 8. Làm đầu mối tổ chức triển khai những hội đồng trình độ để xác lập sai sót trình độ kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh. 9. Hướng dẫn và kiểm tra công tác làm việc trấn áp nhiễm khuẩn, bảo đảm an toàn truyền máu, dinh dưỡng lâm sàng, phẫu thuật thẩm mỹ và nghệ thuật trong những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 10. Về phòng, chống bệnh không lây nhiễm ; a ) Tổ chức thiết kế xây dựng phác đồ điều trị những bệnh không lây nhiễm, hướng dẫn tổ chức triển khai thực thi và kiểm tra, giám sát những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc tổ chức triển khai điều trị những bệnh không lây nhiễm và tham gia tiếp thị quảng cáo, tư vấn về phòng, chống bệnh không lây nhiễm ; b ) Làm đầu mối hướng dẫn, tổ chức triển khai tiến hành triển khai những hoạt động giải trí phòng chống tai hại thuốc lá. 11. Về quản trị hành nghề khám bệnh, chữa bệnh a ) Chủ trì thẩm định và đánh giá, trình Bộ trưởng Bộ Y tế cấp, cấp lại, kiểm soát và điều chỉnh, đình chỉ, tịch thu chứng từ hành nghề so với người hành nghề y theo lao lý của pháp lý ; b ) Chủ trì thẩm định và đánh giá, trình Bộ trưởng Bộ Y tế cấp, cấp lại, kiểm soát và điều chỉnh, đình chỉ, tịch thu giấy phép hoạt động giải trí so với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ( trừ Y dược truyền thống ) theo pháp luật của pháp lý ; c ) Tham gia kiến thiết xây dựng pháp luật về điều kiện kèm theo, tiêu chuẩn, xây dựng, sáp nhập, tổ chức triển khai lại, giải thể những cơ sở khám, chữa bệnh. 12. Về hoạt động giải trí dược bệnh viện : a ) Xây dựng hạng mục thuốc hầu hết sử dụng trong những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ; b ) Chỉ đạo hướng dẫn hoạt động giải trí của Hội đồng thuốc và điều trị trong bệnh viện ; c ) Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai triển khai và kiểm tra việc sử dụng thuốc hài hòa và hợp lý, bảo đảm an toàn và hiệu suất cao trong khám bệnh, chữa bệnh, công tác làm việc kê đơn và sử dụng thuốc, công tác làm việc trấn áp phòng, chống kháng thuốc ; d ) Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai triển khai và kiểm tra giám sát thực hành thực tế dược lâm sàng ; tư vấn, thông tin về sử dụng thuốc và cẩn trọng dược trong những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 13. Làm đầu mối chỉ huy những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai công tác làm việc bảo vệ, chăm nom sức khỏe thể chất cán bộ trung, hạng sang, công tác làm việc y tế Giao hàng cho những hội nghị, sự kiện quan trọng của nhà nước. Chỉ đạo tổ chức triển khai ứng cứu, tiếp đón và điều trị nạn nhân trong những vụ dịch bệnh, thiên tai, thảm họa. 14. Đầu mối kiến thiết xây dựng, quản trị cơ sở tài liệu về hoạt động giải trí khám bệnh, chữa bệnh, về cấp chứng từ hành nghề và giấy phép hoạt động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Hướng dẫn thực thi cải cách thủ tục hành chính trong nghành khám bệnh, chữa bệnh. Chỉ đạo, hướng dẫn việc tiến hành ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giải trí của những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và trong những nghành thuộc tính năng quản trị nhà nước của Cục. 15. Tổ chức huấn luyện và đào tạo nâng cao năng lượng quản trị trong nghành nghề dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, chỉ huy tuyến và quản trị chất lượng bệnh viện.

16. Tham gia xây dựng các tiêu chuẩn và thẩm định phân hạng các cơ sở y tế; tham gia xây dựng, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về bảo hiểm y tế, giá dịch vụ y tế, xã hội hóa y tế và các chính sách khác trong khám bệnh, chữa bệnh.

17. Tham gia, chỉ huy, hướng dẫn những hoạt động giải trí điều tra và nghiên cứu khoa học, hội nhập và hợp tác quốc tế trong nghành nghề dịch vụ khám, chữa bệnh. 18. Tổ chức hoặc tham gia triển khai thanh tra chuyên ngành và giải quyết và xử lý vi phạm theo lao lý của pháp lý. 19. Quản lý công chức, viên chức, người lao động, gia tài, kinh phí đầu tư được giao theo lao lý của pháp lý và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Y tế. 20. Thực hiện những trách nhiệm, quyền hạn khác theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 3. Tổ chức và cơ chế hoạt động

1. Lãnh đạo Cục : gồm Cục trưởng và những Phó Cục trưởng Cục trưởng và những Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ định, không bổ nhiệm theo pháp luật của pháp lý. Cục trưởng chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế và trước pháp lý về hàng loạt hoạt động giải trí của Cục. Các Phó Cục trưởng giúp việc cho Cục trưởng và được Cục trưởng giao đảm nhiệm 1 số ít công tác làm việc, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp lý về những trách nhiệm được giao. 2. Cơ cấu tổ chức triển khai a ) Văn phòng Cục ; b ) Phòng Nghiệp vụ Y và Dược bệnh viện ; c ) Phòng Điều dưỡng và Tiết chế ; d ) Phòng Phục hồi tính năng và Giám định ; đ ) Phòng Quản lý hành nghề khám, chữa bệnh ; e ) Phòng Chỉ đạo tuyến ; g ) Phòng Quản lý chất lượng ; h ) Phòng Bảo vệ, chăm nom sức khỏe thể chất cán bộ ; i ) Phòng Pháp chế – Thanh tra ; k ) Các đơn vị chức năng sự nghiệp : – Trung tâm Phát triển năng lượng quản trị khám, chữa bệnh – Tạp chí bệnh viện 3. Cơ chế hoạt động giải trí : a ) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh hoạt động giải trí theo chính sách thủ trưởng ; b ) Chức năng, trách nhiệm, quyền hạn của Văn phòng Cục và những phòng, tổ chức triển khai thuộc Cục do Cục trưởng pháp luật trên cơ sở công dụng, trách nhiệm, quyền hạn của Cục đã được Bộ trưởng Bộ Y tế giao. Mối quan hệ giữa Văn phòng Cục, những phòng, tổ chức triển khai thuộc Cục do Cục trưởng lao lý ; c ) Việc chỉ định, không bổ nhiệm những chức vụ lãnh đạo Văn phòng Cục và chỉ huy những phòng, tổ chức triển khai thuộc Cục được triển khai theo lao lý của pháp lý và theo phân cấp của Bộ Y tế ; d ) Các chức vụ chỉ huy Cục, lãnh đạo Văn phòng Cục và chỉ huy những phòng, tổ chức triển khai thuộc Cục được hưởng phụ cấp theo lao lý của pháp lý. 4. Biên chế Biên chế của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh được xác lập theo pháp luật của pháp lý về vị trí việc làm và được kiểm soát và điều chỉnh theo nhu yếu vị trí việc làm do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định trên cơ sở đề xuất kiến nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh. 5. Kinh phí Kinh phí hoạt động giải trí của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh do ngân sách nhà nước cấp và những nguồn kinh phí đầu tư hợp pháp khác.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày ký phát hành. Quyết định này sửa chữa thay thế những lao lý trước kia của Bộ trưởng Bộ Y tế về tính năng, trách nhiệm và quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các ông bà : Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng thuộc Bộ Y tế và thủ trưởng những cơ quan, đơn vị chức năng có tương quan chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 5;
– Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
– Bộ Nội vụ;
– Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
– Y tế các ngành;
– Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
– Lưu: VT, TCCB, KCB, PC.

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Kim Tiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *