37/2008/QĐ-BGDĐT về quy định về phòng học bộ môn-37-2008-qd-bgddt-ve-quy-dinh-ve-phong-hoc-bo-mon-5886549.html

Ngày đăng: 01/07/2011

264lượt xem

Danh sách file ( 1 files )

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố : 37/2008 / QĐ-BGDĐT Thành Phố Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2008QUY ẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về phòng học bộ môn BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178 / 2007 / NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của nhà nước pháp luật công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của bộ, cơ quan ngang bộ ; Căn cứ Nghị định số 32/2008 / NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của nhà nước pháp luật công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ Giáo dục và Đào tạo ; Căn cứ Nghị định số 75/2006 / NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của nhà nước pháp luật cụ thể và hướng dẫn thi hành một số ít điều của Luật Giáo dục ; Căn cứ Quyết định số 07/2007 / QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường đại trà phổ thông có nhiều cấp học ; Theo ý kiến đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục đào tạo Trung học, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phòng học bộ môn. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thực thi hiện hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế sửa chữa Quyết định 32/2004 / QĐ-BGD và ĐT ngày 24 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Quy chế công nhận phòng học bộ môn trường trung học đạt chuẩn vương quốc. Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đào tạo Trung học, Thủ trưởng những đơn vị chức năng có tương quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, quản trị Uỷ ban nhân dân những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành Quyết định này. /. Nơi nhận : – Văn phòng quản trị nước ; – Văn phòng Quốc hội ; – Văn phòng nhà nước ; – Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng ; – Bộ Khoa học, Công nghệ ; – Bộ Xây dựng ; – Cục Kiểm tra văn bản QPPL ( Bộ Tư pháp ) ; – Website nhà nước ; – Website Bộ GD&ĐT ; – Công báo ; – Như Điều 3 ; – Lưu : VT, Vụ GDTrH, Vụ PC. KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGNguyễn Vinh Hiển BỘ GIÁO DỤCVÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc QUY ĐỊNH Về phòng học bộ môn ( Ban hành kèm theo Quyết định số 37 / 2008 / QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ) Chương INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người tiêu dùng vận dụng 1. Văn bản này pháp luật về phòng học bộ môn, gồm có : Quy cách phòng học bộ môn, những nhu yếu kỹ thuật của phòng học bộ môn, quản trị và sử dụng phòng học bộ môn. 2. Quy định này vận dụng so với những trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường đại trà phổ thông có nhiều cấp học ( sau đây gọi chung là trường trung học ) thuộc mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân. Điều 2. Giải thích từ ngữ Trong trường học, để triển khai dạy học, ngoài những phòng học thường thì ( hoàn toàn có thể lắp ráp phương tiện đi lại nghe nhìn ), còn có những phòng học bộ môn. Trong văn bản này, những từ ngữ : phòng học bộ môn, phòng chuẩn bị sẵn sàng, diện tích quy hoạnh thao tác tối thiểu được hiểu như sau : Phòng học bộ môn là phòng học được trang bị, lắp ráp những thiết bị và phương tiện đi lại tương hỗ tương thích để dạy học, chuyên dùng cho một môn học hoặc một số ít môn học khác nhau. Phòng sẵn sàng chuẩn bị là phòng để chứa, dữ gìn và bảo vệ thiết bị và chuẩn bị sẵn sàng thiết bị, thí nghiệm dạy học. Diện tích thao tác tối thiểu là diện tích quy hoạnh bên trong phòng, không kể diện tích quy hoạnh hiên chạy dọc, lối vào và diện tích quy hoạnh bị chiếm bởi cấu trúc tường, vách, cột trên mặt phẳng. Điều 3. Mục đích phát hành Quy định về phòng học bộ mônThống nhất trên khoanh vùng phạm vi toàn nước những điều kiện kèm theo thiết yếu về cơ sở vật chất kỹ thuật của phòng học bộ môn Giao hàng cho hoạt động giải trí dạy học của trường trung học, tương thích với chương trình giáo dục phổ thông. Làm địa thế căn cứ để những trường trung học xây mới hoặc tái tạo phòng học bộ môn đã có nhằm mục đích nâng

Tác giả:

Thcs Tân Hội Trung

Nguồn:

thcs-tanhoitrung-dongthap.violet.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *