Thông tư 02/2016/TT-BXD Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư

Thông tư 02/2016/TT-BXD Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư

Chia sẻ :

Thông tư 02/2016/TT-BXD Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : 02/2016 / TT-BXD

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2016

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản,

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư về Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2016. Các văn bản sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành:

a ) Quyết định số 08/2008 / QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát hành Quy chế quản trị sử dụng nhà căn hộ chung cư cao cấp ;b ) Thông tư số 05/2014 / TT-BXD ngày 09 tháng 5 năm năm trước của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ trợ Điểm a Khoản 2 Điều 17 của Quy chế quản trị sử dụng nhà căn hộ chung cư cao cấp phát hành kèm theo Quyết định số 08/2008 / QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng .Các pháp luật về quản trị, sử dụng nhà nhà ở do Bộ Xây dựng, những Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương phát hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành mà khác với những lao lý thuộc khoanh vùng phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của Quy chế quản trị, sử dụng nhà căn hộ cao cấp được phát hành kèm theo Thông tư này thì triển khai theo lao lý của Quy chế quản trị, sử dụng nhà căn hộ chung cư cao cấp được phát hành kèm theo Thông tư này .

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Tổng bí thư;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Văn phòng Chính phủ;
– Tòa án Nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
– Công báo, Website của Chính phủ, Website của BXD;
– Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Lưu: VT, Cục QLN (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạm Hồng Hà

QUY CHẾ

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này vận dụng so với nhà nhà ở có mục tiêu để ở và nhà căn hộ chung cư cao cấp có mục tiêu sử dụng hỗn hợp dùng để ở và sử dụng vào những mục tiêu khác theo pháp luật tại Luật Nhà ở số 65/2014 / QH13 ( sau đây gọi chung là Luật Nhà ở ), gồm có :a ) Nhà chung cư thương mại ;b ) Nhà chung cư xã hội, trừ nhà căn hộ chung cư cao cấp pháp luật tại Khoản 2 Điều này ;c ) Nhà chung cư ship hàng tái định cư ;d ) Nhà chung cư cũ thuộc chiếm hữu nhà nước đã được tái tạo, thiết kế xây dựng lại .2. Khuyến khích vận dụng những lao lý của Quy chế này so với nhà căn hộ chung cư cao cấp cũ thuộc chiếm hữu nhà nước mà chưa được tái tạo, thiết kế xây dựng lại. Đối với nhà căn hộ chung cư cao cấp xã hội chỉ để cho học viên, sinh viên và công nhân ở theo hình thức tập thể nhiều người trong một phòng thì không thuộc khoanh vùng phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của Quy chế này .

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Chủ góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản kiến thiết xây dựng nhà nhà ở ; chủ sở hữu, người sử dụng nhà căn hộ cao cấp ; Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp ; đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành nhà nhà ở .2. Cơ quan quản trị nhà nước có tương quan đến việc quản trị, sử dụng nhà nhà ở .3. Các tổ chức triển khai, cá thể khác có tương quan đến việc quản trị, sử dụng nhà căn hộ cao cấp .

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau :

1. Nhà chung cư là nhà ở được quy định tại Khoản 3 Điều 3 của Luật Nhà ở.

2. Tòa nhà chung cư là một khối nhà chung cư (có một hoặc một số đơn nguyên) được xây dựng theo quy hoạch và hồ sơ dự án do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

3. Cụm nhà chung cư là tập hợp từ hai tòa nhà chung cư trở lên được xây dựng trên một khu đất theo quy hoạch, hồ sơ dự án do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và có cùng hình thức một chủ sở hữu hoặc nhiều chủ sở hữu.

4. Nhà chung cư có mục đích để ở là nhà chung cư được thiết kế, xây dựng chỉ sử dụng cho mục đích để ở.

5. Nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp là nhà chung cư được thiết kế, xây dựng để sử dụng vào mục đích ở và các mục đích khác như làm văn phòng, dịch vụ, thương mại.

6. Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà chung cư là chủ sở hữu vốn hoặc tổ chức, cá nhân được giao quản lý, sử dụng vốn để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trong đó có nhà chung cư theo quy định của Luật Nhà ở và pháp luật có liên quan (sau đây gọi chung là chủ đầu tư).

7. Chủ sở hữu nhà chung cư là chủ sở hữu căn hộ và chủ sở hữu diện tích khác không phải là căn hộ trong nhà chung cư.

8. Người sử dụng nhà chung cư là chủ sở hữu đang trực tiếp sử dụng nhà chung cư hoặc tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng hợp pháp căn hộ, phần diện tích khác trong nhà chung cư thông qua hình thức thuê, mượn, ở nhờ, được ủy quyền quản lý sử dụng hoặc sử dụng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

9. Đại diện chủ sở hữu căn hộ hoặc diện tích khác không phải căn hộ trong nhà chung cư là người đại diện cho chủ sở hữu của mỗi căn hộ, mỗi phần diện tích khác không phải là căn hộ trong nhà chung cư hoặc người sử dụng hợp pháp nếu chủ sở hữu không sử dụng và có ủy quyền hợp pháp (sau đây gọi chung là đại diện chủ sở hữu căn hộ).

10. Nhà chung cư có một chủ sở hữu là nhà chung cư chỉ có một chủ sở hữu đối với toàn bộ nhà chung cư và không có phân chia phần sở hữu chung, phần sở hữu riêng.

11. Nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu là nhà chung cư có từ hai chủ sở hữu trở lên, trong đó có phần sở hữu riêng của mỗi chủ sở hữu và có phần sở hữu chung, sử dụng chung của các chủ sở hữu.

12. Phần sở hữu chung của tòa nhà chung cư là phần diện tích, các hệ thống thiết bị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật được quy định tại Khoản 2 Điều 100 của Luật Nhà ở nhưng thuộc sở hữu chung, sử dụng chung của các chủ sở hữu tòa nhà chung cư.

13. Phần sở hữu chung của khu căn hộ là phần diện tích, các hệ thống thiết bị quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 100 của Luật Nhà ở nhưng chỉ thuộc sở hữu chung, sử dụng chung của các chủ sở hữu khu căn hộ.

14. Phần sở hữu chung của khu văn phòng, dịch vụ, thương mại là phần diện tích, các hệ thống thiết bị quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 100 của Luật Nhà ở nhưng chỉ thuộc sở hữu chung, sử dụng chung của chủ sở hữu khu chức năng này.

15. Phần sở hữu chung của cụm nhà chung cư là phần diện tích, các công trình, hệ thống thiết bị, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc sở hữu chung, sử dụng chung của các chủ sở hữu cụm nhà chung cư, bao gồm bể nước, máy phát điện, bể phốt, máy bơm nước, sân vườn công cộng (nếu có) và các công trình, thiết bị khác được xây dựng, lắp đặt theo thiết kế được phê duyệt để sử dụng chung cho nhiều tòa nhà nhập vào cụm nhà chung cư.

Điều 4. Nguyên tắc quản lý, sử dụng nhà chung cư

1. Nhà chung cư phải được sử dụng đúng công suất, mục tiêu phong cách thiết kế và nội dung dự án Bất Động Sản được phê duyệt .2. Việc quản trị, sử dụng nhà căn hộ cao cấp phải tuân thủ nội quy quản trị, sử dụng của từng nhà căn hộ chung cư cao cấp, pháp luật của pháp lý về nhà tại, Quy chế này và pháp lý có tương quan .3. Việc đóng kinh phí đầu tư quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ cao cấp được thực thi theo thỏa thuận hợp tác giữa chủ sở hữu, người sử dụng nhà căn hộ cao cấp với đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành trên cơ sở những pháp luật của pháp lý về nhà ở. Việc sử dụng kinh phí đầu tư quản trị quản lý và vận hành, kinh phí đầu tư bảo dưỡng phần chiếm hữu chung của nhà chung cư phải bảo vệ đúng mục tiêu, công khai minh bạch, minh bạch, theo đúng lao lý của pháp lý về nhà ở và Quy chế này ; việc góp phần những khoản phí, lệ phí trong quy trình sử dụng nhà căn hộ chung cư cao cấp phải tuân thủ những pháp luật của pháp lý .4. Chủ sở hữu, người sử dụng nhà căn hộ cao cấp phải đóng kinh phí đầu tư bảo dưỡng, kinh phí đầu tư quản trị quản lý và vận hành, kinh phí đầu tư hoạt động giải trí của Ban quản trị nhà căn hộ chung cư cao cấp và những khoản phí, lệ phí khác trong quy trình sử dụng nhà căn hộ cao cấp theo pháp luật của Quy chế này và pháp lý có tương quan ; phải chấp hành nội quy quản trị, sử dụng nhà căn hộ cao cấp, pháp luật của pháp lý về nhà tại, Quy chế này và pháp lý có tương quan trong quy trình quản trị, sử dụng nhà căn hộ cao cấp .5. Ban quản trị nhà căn hộ chung cư cao cấp thay mặt đại diện cho những chủ sở hữu, người đang sử dụng để triển khai những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan đến việc quản trị, sử dụng nhà nhà ở theo pháp luật của pháp lý về nhà ở và Quy chế này ; trường hợp nhà căn hộ chung cư cao cấp không bắt buộc phải xây dựng Ban quản trị theo pháp luật của Luật Nhà ở thì những chủ sở hữu, người đang sử dụng tự thỏa thuận hợp tác giải pháp quản trị nhà căn hộ cao cấp .6. Các tranh chấp, khiếu nại tương quan đến việc quản trị, sử dụng nhà nhà ở được xử lý theo lao lý của Luật Nhà ở, Quy chế này và pháp lý có tương quan .7. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về quản trị, sử dụng nhà nhà ở phải được giải quyết và xử lý kịp thời, nghiêm minh theo lao lý của pháp lý .

Chương II

NỘI DUNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ

Điều 5. Lập, bàn giao và lưu trữ hồ sơ nhà chung cư

1. Chủ sở hữu nhà căn hộ cao cấp phải lập và tàng trữ hồ sơ về nhà ở theo lao lý tại Điều 76 và Điều 77 của Luật Nhà ở .2. Chủ góp vốn đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm lập hồ sơ nhà căn hộ cao cấp ; hồ sơ này gồm có :a ) Hồ sơ dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng nhà căn hộ chung cư cao cấp đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, gồm có hồ sơ pháp lý của dự án Bất Động Sản và hồ sơ hoàn thành công việc theo pháp luật của pháp lý về kiến thiết xây dựng ; so với nhà căn hộ chung cư cao cấp không còn hồ sơ pháp lý, hồ sơ hoàn thành công việc thì phải lập hồ sơ đo vẽ lại nhà căn hộ chung cư cao cấp ( sau đây gọi chung là hồ sơ dự án Bất Động Sản được duyệt ) ;b ) Quy trình bảo dưỡng nhà nhà ở do chủ góp vốn đầu tư tổ chức triển khai lập và phê duyệt theo lao lý của pháp lý về kiến thiết xây dựng ;c ) Quy trình bảo dưỡng những thiết bị thuộc phần chiếm hữu chung của nhà chung cư do nhà phân phối thiết bị lập ;d ) Bản vẽ mặt phẳng khu vực để xe do chủ đầu tư lập trên cơ sở hồ sơ dự án Bất Động Sản và phong cách thiết kế đã được phê duyệt, trong đó phân định rõ khu vực để xe cho những chủ sở hữu, người sử dụng nhà căn hộ cao cấp ( gồm có chỗ để xe thuộc chiếm hữu chung, chỗ để xe xe hơi ) và khu vực để xe công cộng .3. Việc tàng trữ hồ sơ nhà căn hộ chung cư cao cấp lao lý tại Khoản 2 Điều này được pháp luật như sau :a ) Chủ góp vốn đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm tàng trữ hồ sơ lao lý tại Khoản 2 Điều này ; trong thời hạn 20 ngày thao tác, kể từ ngày Ban quản trị nhà căn hộ chung cư cao cấp hoặc người đại diện thay mặt quản trị nhà căn hộ cao cấp ( so với trường hợp không phải xây dựng Ban quản trị ) có văn bản nhu yếu chuyển giao hồ sơ nhà căn hộ chung cư cao cấp thì chủ góp vốn đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm chuyển giao 02 bộ hồ sơ sao y từ bản chính pháp luật tại Khoản 2 Điều này cho Ban quản trị nhà căn hộ chung cư cao cấp ;b ) Sau khi nhận chuyển giao hồ sơ nhà căn hộ chung cư cao cấp, Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp có nghĩa vụ và trách nhiệm tàng trữ và quản trị hồ sơ này ; trường hợp nhà căn hộ chung cư cao cấp phải có đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành theo pháp luật của Luật Nhà ở thì Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp phải cung ứng một bộ hồ sơ đã nhận chuyển giao của chủ góp vốn đầu tư cho đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành, trừ trường hợp đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành là chủ góp vốn đầu tư ;c ) Trường hợp quá thời hạn pháp luật tại Điểm a Khoản này mà chủ góp vốn đầu tư không chuyển giao hồ sơ nhà căn hộ chung cư cao cấp thì Ban quản trị nhà căn hộ chung cư cao cấp có văn bản đề xuất Ủy ban nhân dân Q., huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có nhà căn hộ chung cư cao cấp ( sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp Q. ) nhu yếu chủ góp vốn đầu tư phải chuyển giao hồ sơ .Trong thời hạn 05 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được văn bản ý kiến đề nghị của Ban quản trị nhà căn hộ chung cư cao cấp, Ủy ban nhân dân cấp Q. phải kiểm tra, nếu chủ góp vốn đầu tư chưa chuyển giao hồ sơ nhà căn hộ cao cấp theo lao lý thì phải có văn bản nhu yếu chủ góp vốn đầu tư chuyển giao hồ sơ ; trong thời hạn 10 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được văn bản của Ủy ban nhân dân cấp Q. mà chủ góp vốn đầu tư không chuyển giao hồ sơ nhà căn hộ chung cư cao cấp thì bị giải quyết và xử lý theo lao lý của pháp lý về xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề dịch vụ quản trị, sử dụng nhà ở và buộc phải chuyển giao hồ sơ nhà căn hộ chung cư cao cấp theo pháp luật của Quy chế này .4. Trước khi chuyển giao hồ sơ nhà nhà ở, chủ góp vốn đầu tư và Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp hoặc người đại diện thay mặt quản trị nhà nhà ở phải triển khai việc kiểm đếm trang thiết bị, phân định trong thực tiễn phần chiếm hữu chung của nhà chung cư theo pháp luật của Luật Nhà ở ; việc chuyển giao thực tiễn hiện trường và chuyển giao hồ sơ nhà căn hộ cao cấp phải lập thành biên bản có xác nhận của những bên .

Điều 6. Quản lý phần sở hữu riêng trong nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu

1. Phần diện tích quy hoạnh và những thiết bị thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu lao lý tại Khoản 1 Điều 100 của Luật Nhà ở phải được ghi rõ trong hợp đồng mua và bán, hợp đồng thuê mua căn hộ cao cấp hoặc phần diện tích quy hoạnh khác không phải căn hộ cao cấp trong nhà căn hộ chung cư cao cấp ( sau đây gọi chung là hợp đồng mua và bán, thuê mua căn hộ cao cấp ) .Kèm theo hợp đồng mua và bán, thuê mua căn hộ cao cấp, chủ góp vốn đầu tư phải cung ứng bản vẽ theo pháp luật tại Điểm d Khoản 2 Điều 5 của Quy chế này cho người mua, thuê mua .2. Trường hợp ký hợp đồng mua và bán, thuê mua căn hộ chung cư cao cấp trước ngày Quy chế này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành thì việc xác lập phần diện tích quy hoạnh, những thiết bị thuộc sở hữu riêng và việc phân phối những bản vẽ kèm theo được triển khai theo pháp luật của pháp lý về nhà ở tại thời gian ký kết hợp đồng ; trường hợp pháp lý về nhà ở không có pháp luật thì xác lập theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng mua và bán, thuê mua căn hộ chung cư cao cấp .3. Chủ sở hữu nhà căn hộ cao cấp hoàn toàn có thể trực tiếp hoặc chuyển nhượng ủy quyền cho người khác quản trị phần sở hữu riêng của mình nhưng việc sử dụng phần sở hữu riêng này phải bảo vệ đúng công suất phong cách thiết kế, đúng mục tiêu đã được phê duyệt và không được làm ảnh hưởng tác động đến phần sở hữu riêng của những chủ sở hữu khác hoặc phần chiếm hữu chung của nhà chung cư .

Điều 7. Quản lý phần sở hữu chung, sử dụng chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu

1. Phần diện tích quy hoạnh và những hệ thống thiết bị thuộc sở hữu chung của những chủ sở hữu nhà căn hộ chung cư cao cấp được xác lập theo pháp luật tại Khoản 2 Điều 100 của Luật Nhà ở và phải được ghi rõ trong hợp đồng mua và bán, thuê mua căn hộ cao cấp. Kèm theo hợp đồng mua và bán, thuê mua căn hộ cao cấp phải có hạng mục phần chiếm hữu chung theo lao lý của Luật Nhà ở ; phần chiếm hữu chung của nhà chung cư phải được sử dụng đúng mục tiêu, đúng công suất phong cách thiết kế được phê duyệt .2. Đối với khu công trình Giao hàng cho hoạt động và sinh hoạt của những chủ sở hữu, người sử dụng nhà căn hộ chung cư cao cấp mà thuộc diện phải chuyển giao cho Nhà nước quản trị theo dự án Bất Động Sản được phê duyệt nhưng chưa chuyển giao thì chủ góp vốn đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị những khu công trình này ; sau khi chuyển giao cho Nhà nước thì đơn vị chức năng được Nhà nước giao quản trị chịu nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị, bảo dưỡng và sử dụng theo đúng mục tiêu, công suất phong cách thiết kế được phê duyệt .3. Đối với khu công trình Giao hàng cho hoạt động và sinh hoạt của những chủ sở hữu, người sử dụng nhà căn hộ chung cư cao cấp mà chủ góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng để kinh doanh thương mại theo nội dung dự án Bất Động Sản được phê duyệt thì chủ góp vốn đầu tư có quyền chiếm hữu và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị, bảo dưỡng khu công trình này .4. Đối với phần chiếm hữu chung của tòa nhà căn hộ chung cư cao cấp có mục tiêu để ở thì những chủ sở hữu nhà căn hộ cao cấp có nghĩa vụ và trách nhiệm cùng quản trị ; nếu nhà nhà ở phải có đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành thì giao cho đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành quản trị phần chiếm hữu này ; trường hợp không thuộc diện phải có đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành thì hội nghị nhà căn hộ chung cư cao cấp quyết định giao cho Ban quản trị nhà căn hộ chung cư cao cấp hoặc giao cho đơn vị chức năng khác quản trị phần sở hữu chung này .5. Đối với phần chiếm hữu chung của tòa nhà nhà ở có mục tiêu sử dụng hỗn hợp thì triển khai quản trị theo pháp luật sau đây :a ) Trường hợp không phân loại riêng không liên quan gì đến nhau được phần chiếm hữu chung của khu văn phòng, dịch vụ, thương mại với khu căn hộ cao cấp thì những chủ sở hữu nhà căn hộ chung cư cao cấp có nghĩa vụ và trách nhiệm cùng quản trị phần chiếm hữu chung này ; việc quản trị quản lý và vận hành phần chiếm hữu chung này được thực thi theo lao lý tại Khoản 4 Điều này ;b ) Trường hợp phân loại riêng không liên quan gì đến nhau được phần chiếm hữu chung của khu văn phòng, dịch vụ, thương mại với khu nhà ở thì chủ sở hữu khu nhà ở có nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị phần chiếm hữu chung của khu căn hộ chung cư cao cấp ; việc quản trị quản lý và vận hành phần chiếm hữu chung này được triển khai theo pháp luật tại Khoản 4 Điều này. Đối với phần chiếm hữu chung của khu văn phòng, dịch vụ, thương mại thì do đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành quản trị, nếu nhà căn hộ chung cư cao cấp không phải có đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành thì do chủ sở hữu khu công dụng này thực thi quản trị .Đối với phần sở hữu chung của cả tòa nhà thì những chủ sở hữu nhà căn hộ cao cấp có nghĩa vụ và trách nhiệm cùng quản trị ; việc quản trị quản lý và vận hành phần chiếm hữu chung này được thực thi theo pháp luật tại Khoản 4 Điều này .6. Đối với nhà hoạt động và sinh hoạt hội đồng của tòa nhà nhà ở thì do những chủ sở hữu hoặc Ban quản trị ( nếu nhà căn hộ cao cấp có Ban quản trị ) hoặc đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ cao cấp thực thi quản trị theo quyết định của hội nghị nhà căn hộ cao cấp .7. Đối với phần chiếm hữu chung của cụm nhà căn hộ cao cấp thì Ban quản trị của cụm nhà căn hộ cao cấp đại diện thay mặt những chủ sở hữu để quản trị phần sở hữu chung này .8. Trường hợp ký hợp đồng mua và bán, thuê mua căn hộ chung cư cao cấp trước ngày Quy chế này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành thì việc xác lập phần chiếm hữu chung của nhà căn hộ chung cư cao cấp được triển khai theo lao lý của pháp lý về nhà ở tại thời gian ký kết hợp đồng ; trường hợp pháp lý về nhà ở không có lao lý thì xác lập theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng mua và bán, thuê mua căn hộ cao cấp .

Điều 8. Quyền sở hữu và việc quản lý chỗ để xe của nhà chung cư

1. Chỗ để xe của nhà căn hộ cao cấp được thiết kế xây dựng địa thế căn cứ vào tiêu chuẩn, quy chuẩn kiến thiết xây dựng và hồ sơ phong cách thiết kế được duyệt. Chỗ để xe hoàn toàn có thể được sắp xếp tại tầng hầm hoặc tại tầng một hoặc tại phần diện tích quy hoạnh khác trong hoặc ngoài nhà nhà ở và được ghi rõ trong hợp đồng mua và bán, thuê mua nhà ở ; chỗ để xe phải được sử dụng đúng mục tiêu theo nội dung dự án Bất Động Sản được phê duyệt và theo đúng pháp luật tại Điều 101 của Luật Nhà ở .2. Đối với nhà căn hộ chung cư cao cấp có một chủ sở hữu thì chỗ để xe thuộc quyền sở hữu, quản trị của chủ sở hữu nhưng phải được sử dụng theo đúng nội dung dự án Bất Động Sản được phê duyệt, lao lý của Luật Nhà ở và Quy chế này. Trường hợp nhà căn hộ chung cư cao cấp phải có đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành thì do đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành triển khai quản trị chỗ để xe này ; nếu thuộc diện không phải có đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành thì chủ sở hữu tự quản lý hoặc thuê đơn vị chức năng khác thực thi quản trị chỗ để xe này .3. Đối với chỗ để xe thuộc chiếm hữu chung theo pháp luật tại Điểm a Khoản 1 Điều 101 của Luật Nhà ở thì do đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành thực thi quản trị ; trường hợp nhà căn hộ chung cư cao cấp không phải có đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành nhưng thuộc diện phải có Ban quản trị nhà căn hộ chung cư cao cấp theo pháp luật của Luật Nhà ở thì hội nghị nhà nhà ở quyết định giao cho Ban quản trị hoặc đơn vị chức năng khác đại diện thay mặt những chủ sở hữu để quản trị chỗ để xe này ; nếu nhà căn hộ chung cư cao cấp không phải có đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành và không có Ban quản trị thì những chủ sở hữu thống nhất tự tổ chức triển khai quản trị hoặc thuê đơn vị chức năng khác triển khai quản trị chỗ để xe này .4. Đối với chỗ để xe xe hơi dành cho những chủ sở hữu nhà căn hộ chung cư cao cấp lao lý tại Điểm b Khoản 1 Điều 101 của Luật Nhà ở thì triển khai theo lao lý sau đây :a ) Người mua, thuê mua căn hộ cao cấp hoặc phần diện tích quy hoạnh khác trong nhà nhà ở ( sau đây gọi chung là người mua căn hộ chung cư cao cấp ) quyết định mua hoặc thuê chỗ để xe xe hơi dành cho những chủ sở hữu nhà nhà ở theo lao lý của Luật Nhà ở .Trường hợp nhà nhà ở có đủ chỗ để xe xe hơi dành cho mỗi căn hộ chung cư cao cấp và người mua căn hộ cao cấp có nhu yếu mua hoặc thuê chỗ để xe này thì chủ góp vốn đầu tư phải xử lý bán hoặc cho thuê chỗ để xe này nhưng phải bảo vệ nguyên tắc mỗi chủ sở hữu nhà ở hoặc phần diện tích quy hoạnh khác trong nhà nhà ở không được mua, thuê vượt quá số lượng chỗ để xe được phong cách thiết kế, kiến thiết xây dựng theo dự án Bất Động Sản được duyệt dành cho một căn hộ cao cấp hoặc một phần diện tích quy hoạnh thuộc sở hữu riêng trong nhà căn hộ cao cấp ;b ) Trường hợp nhà nhà ở không có đủ chỗ để xe xe hơi dành cho mỗi căn hộ chung cư cao cấp thì chủ góp vốn đầu tư xử lý bán, cho thuê chỗ để xe này trên cơ sở thỏa thuận hợp tác của những người mua căn hộ chung cư cao cấp với nhau ; trường hợp những người mua nhà ở không thỏa thuận hợp tác được thì chủ góp vốn đầu tư xử lý theo phương pháp bốc thăm để được mua, thuê chỗ để xe này ;c ) Việc mua và bán, cho thuê chỗ để xe xe hơi lao lý tại Điểm a và Điểm b Khoản này hoàn toàn có thể ghi chung trong hợp đồng mua và bán, thuê mua căn hộ cao cấp hoặc lập một hợp đồng riêng ; tiền thuê chỗ để xe được trả hàng tháng hoặc theo định kỳ, tiền mua chỗ để xe được trả một lần hoặc trả chậm, trả dần theo thỏa thuận hợp tác của những bên. Trường hợp thuê chỗ để xe thì nghĩa vụ và trách nhiệm đóng kinh phí đầu tư quản trị quản lý và vận hành, đóng phí trông giữ xe do những bên thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng thuê chỗ để xe ; trường hợp mua chỗ để xe thì người mua phải đóng kinh phí đầu tư quản trị quản lý và vận hành, đóng phí trông giữ xe theo lao lý của pháp lý và theo thỏa thuận hợp tác với nhà sản xuất dịch vụ ;d ) Người mua chỗ để xe xe hơi nếu có nhu yếu chuyển nhượng ủy quyền hoặc cho thuê chỗ để xe này thì chỉ được chuyển nhượng ủy quyền, cho thuê cho những chủ sở hữu, người đang sử dụng nhà nhà ở đó hoặc chuyển nhượng ủy quyền lại cho chủ góp vốn đầu tư ;đ ) Trường hợp người mua, thuê mua căn hộ cao cấp không mua chỗ để xe xe hơi lao lý tại Khoản này thì những bên phải ghi rõ trong hợp đồng mua và bán, thuê mua căn hộ cao cấp là phần diện tích quy hoạnh này thuộc quyền sở hữu và quản trị của chủ góp vốn đầu tư, chủ góp vốn đầu tư không được tính ngân sách góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng chỗ để xe này vào giá cả, giá thuê mua nhà ở ; trường hợp người mua, thuê mua nhà ở mua, thuê chỗ để xe xe hơi thì chủ góp vốn đầu tư phải tính riêng giá mua, thuê chỗ để xe với giá mua, thuê mua căn hộ chung cư cao cấp ;e ) Chỗ để xe xe hơi pháp luật tại Khoản này do đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành thực thi quản trị ; trường hợp nhà căn hộ chung cư cao cấp không phải có đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành theo pháp luật của Luật Nhà ở thì những chủ sở hữu tự quản lý hoặc thuê đơn vị chức năng khác quản trị chỗ để xe này .5. Việc quản trị chỗ để xe công cộng của nhà chung cư ( chỗ để xe dành cho những đối tượng người dùng không phải là chủ sở hữu, người sử dụng nhà nhà ở ) được thực thi theo pháp luật sau đây :a ) Trường hợp chủ sở hữu khu tính năng văn phòng, dịch vụ, thương mại mua chỗ để xe công cộng của chủ góp vốn đầu tư thì chủ sở hữu khu công dụng này có nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị ;b ) Trường hợp thuộc chiếm hữu của chủ góp vốn đầu tư thì chủ góp vốn đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị ; nếu chủ sở hữu khu tính năng văn phòng, dịch vụ, thương mại thuê của chủ góp vốn đầu tư thì việc quản trị chỗ để xe này được triển khai theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng thuê chỗ để xe ;c ) Trường hợp chỗ để xe công cộng do Nhà nước quản trị theo hồ sơ dự án Bất Động Sản được phê duyệt thì đơn vị chức năng được Nhà nước giao quản trị có nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị chỗ để xe này .6. Tổ chức, cá thể sở hữu chỗ để xe theo pháp luật tại Khoản 4, Khoản 5 Điều này có nghĩa vụ và trách nhiệm đóng kinh phí đầu tư quản trị quản lý và vận hành và thực thi bảo dưỡng chỗ để xe này ; trường hợp thuê chỗ để xe thì nghĩa vụ và trách nhiệm bảo dưỡng chỗ để xe được thực thi theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng thuê chỗ để xe .

Điều 9. Bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư

1. Các nhà chung cư thuộc khoanh vùng phạm vi vận dụng của Quy chế này đều phải có Bản nội quy quản trị, sử dụng với những nội dung lao lý tại Khoản 2 Điều này và tuân thủ theo mẫu lao lý tại phụ lục số 01 phát hành kèm theo Quy chế này .2. Bản nội quy quản trị, sử dụng nhà căn hộ chung cư cao cấp có những nội dung đa phần sau đây :a ) Quy định vận dụng so với chủ sở hữu, người sử dụng, người tạm trú và khách ra vào nhà căn hộ chung cư cao cấp ;b ) Các hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng nhà căn hộ chung cư cao cấp và việc giải quyết và xử lý những hành vi vi phạm nội quy quản trị, sử dụng nhà căn hộ cao cấp ;c ) Quy định về việc sử dụng phần chiếm hữu chung của nhà chung cư ;d ) Quy định về việc sửa chữa thay thế những hư hỏng, đổi khác thiết bị trong phần sở hữu riêng và việc giải quyết và xử lý khi có sự cố nhà căn hộ chung cư cao cấp ;đ ) Quy định về phòng, chống cháy nổ trong nhà nhà ở ;e ) Quy định về việc công khai minh bạch những thông tin có tương quan đến việc sử dụng nhà căn hộ chung cư cao cấp ;g ) Quy định về những nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ sở hữu, người sử dụng nhà nhà ở ;h ) Các lao lý khác tùy thuộc vào đặc thù của từng nhà căn hộ cao cấp .3. Trường hợp chưa tổ chức triển khai hội nghị nhà căn hộ cao cấp lần đầu thì chủ góp vốn đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm kiến thiết xây dựng Bản nội quy quản trị, sử dụng nhà căn hộ chung cư cao cấp theo pháp luật tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này, đính kèm hợp đồng mua và bán, thuê mua căn hộ cao cấp và công bố công khai minh bạch Bản nội quy này tại khu vực nhà hoạt động và sinh hoạt hội đồng, sảnh thang và khu vực lễ tân của tòa nhà căn hộ cao cấp .4. Khi tổ chức triển khai hội nghị nhà nhà ở lần đầu thì hội nghị hoàn toàn có thể xem xét, sửa đổi, bổ trợ Bản nội quy quản trị, sử dụng nhà căn hộ cao cấp do chủ đầu tư lập nhưng những nội dung sửa đổi, bổ trợ không được trái với pháp luật của pháp lý về nhà ở và lao lý của Quy chế này. Sau khi họp hội nghị nhà căn hộ chung cư cao cấp lần đầu, Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp hoặc người đại diện thay mặt quản trị nhà nhà ở so với trường hợp không phải xây dựng Ban quản trị có nghĩa vụ và trách nhiệm công khai minh bạch Bản nội quy này tại khu vực nhà hoạt động và sinh hoạt hội đồng, sảnh thang và khu vực lễ tân của tòa nhà nhà ở .

Điều 10. Quản lý vận hành nhà chung cư

1. Hoạt động quản trị quản lý và vận hành nhà chung cư bao gồm những việc làm sau đây :a ) Điều khiển, duy trì hoạt động giải trí, bảo trì tiếp tục mạng lưới hệ thống thang máy, máy bơm nước, máy phát điện, mạng lưới hệ thống báo cháy tự động hóa, mạng lưới hệ thống chữa cháy, dụng cụ chữa cháy, những thiết bị dự trữ và những thiết bị khác thuộc phần chiếm hữu chung, sử dụng chung của tòa nhà nhà ở, cụm nhà căn hộ cao cấp ;b ) Cung cấp những dịch vụ bảo vệ, vệ sinh thiên nhiên và môi trường, thu gom rác thải, chăm nom vườn hoa, hoa lá cây cảnh, diệt côn trùng nhỏ và những dịch vụ khác bảo vệ cho nhà nhà ở hoạt động giải trí thông thường ;c ) Các việc làm khác có tương quan .2. Trường hợp nhà nhà ở phải có đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành theo lao lý tại Điểm a Khoản 1 Điều 105 của Luật Nhà ở thì toàn bộ những việc làm lao lý tại Khoản 1 Điều này phải do đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành triển khai ; chủ sở hữu, người sử dụng không được thuê riêng những dịch vụ khác nhau để triển khai quản trị quản lý và vận hành. Đơn vị quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ cao cấp hoàn toàn có thể ký hợp đồng với đơn vị chức năng phân phối dịch vụ để triển khai những việc làm quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ cao cấp nhưng phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về việc quản trị quản lý và vận hành theo nội dung hợp đồng dịch vụ đã ký kết với Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp .

Điều 11. Bảo trì nhà chung cư

1. Hoạt động bảo dưỡng nhà chung cư bao gồm việc kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng, sửa chữa thay thế nhỏ, thay thế sửa chữa định kỳ và sửa chữa thay thế lớn phần thiết kế xây dựng nhà căn hộ chung cư cao cấp ; kiểm tra, duy trì mạng lưới hệ thống bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy ; sửa chữa thay thế những linh phụ kiện hoặc những thiết bị sử dụng chung của tòa nhà, cụm nhà nhà ở .2. Chủ sở hữu nhà căn hộ cao cấp có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo dưỡng phần sở hữu riêng và góp phần kinh phí đầu tư để thực thi bảo dưỡng phần chiếm hữu chung của nhà chung cư theo lao lý của Luật Nhà ở và Quy chế này .Trường hợp có hư hỏng phần sở hữu riêng mà ảnh hưởng tác động đến những chủ sở hữu khác thì chủ sở hữu có nghĩa vụ và trách nhiệm thay thế sửa chữa những hư hỏng đó, nếu chủ sở hữu không thực thi thay thế sửa chữa thì đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành hoặc người được giao quản trị nhà căn hộ cao cấp được tạm ngừng hoặc đề xuất đơn vị chức năng phân phối dịch vụ tạm ngừng phân phối dịch vụ điện, nước hoạt động và sinh hoạt so với phần sở hữu riêng này ; trường hợp có hư hỏng phần chiếm hữu chung trong khu vực thuộc sở hữu riêng thì chủ sở hữu phần sở hữu riêng có nghĩa vụ và trách nhiệm tạo điều kiện kèm theo và tương hỗ đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ chung cư cao cấp, đơn vị chức năng xây đắp thay thế sửa chữa những hư hỏng này .3. Việc bảo dưỡng phần kiến thiết xây dựng nhà căn hộ cao cấp phải do đơn vị chức năng có năng lượng theo pháp luật của pháp lý về thiết kế xây dựng triển khai ; việc bảo dưỡng những hệ thống thiết bị của nhà chung cư phải do đơn vị chức năng có năng lượng tương ứng với việc làm bảo dưỡng thực thi. Trường hợp đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ cao cấp có năng lượng bảo dưỡng thì hoàn toàn có thể thuê đơn vị chức năng này triển khai bảo dưỡng .4. Trong thời hạn chưa tổ chức triển khai họp hội nghị nhà nhà ở lần đầu, việc bảo dưỡng phần chiếm hữu chung của nhà căn hộ chung cư cao cấp được triển khai theo quy trình tiến độ bảo dưỡng lao lý tại Điểm b và Điểm c Khoản 2 Điều 5 của Quy chế này .5. Sau khi đã tổ chức triển khai hội nghị nhà nhà ở lần đầu, việc bảo dưỡng phần chiếm hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu phải triển khai theo quá trình bảo dưỡng pháp luật tại Điểm b, Điểm c Khoản 2 Điều 5 của Quy chế này và kế hoạch bảo dưỡng hàng năm do hội nghị nhà căn hộ cao cấp trải qua theo lao lý của Quy chế này ; trường hợp có hư hỏng đột xuất hoặc hư hỏng do thiên tai, hỏa hoạn thì Ban quản trị nhà căn hộ chung cư cao cấp quyết định việc bảo dưỡng theo lao lý của Quy chế này và pháp lý có tương quan nhưng phải báo cáo giải trình hội nghị nhà nhà ở tại cuộc họp gần nhất .6. Việc triển khai bảo dưỡng phần chiếm hữu chung của nhà nhà ở được thực thi theo pháp luật tại Mục 4 Chương III của Quy chế này .

Chương III

TỔ CHỨC VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ

Mục 1. HỘI NGHỊ NHÀ CHUNG CƯ

Điều 12. Hội nghị nhà chung cư

1. Đối với nhà căn hộ chung cư cao cấp có một chủ sở hữu thì hội nghị nhà nhà ở là hội nghị của đại diện thay mặt chủ sở hữu và người sử dụng nhà căn hộ chung cư cao cấp .2. Đối với nhà căn hộ chung cư cao cấp có nhiều chủ sở hữu thì hội nghị nhà căn hộ chung cư cao cấp là hội nghị của đại diện thay mặt những chủ sở hữu nhà ở hoặc người đang sử dụng nếu chủ sở hữu không tham gia ( gồm có cả trường hợp đã nhận chuyển giao căn hộ cao cấp hoặc diện tích quy hoạnh khác trong nhà nhà ở nhưng chưa giao dịch thanh toán hết tiền cho chủ góp vốn đầu tư, trừ trường hợp thuộc diện chấm hết hợp đồng mua và bán, thuê mua căn hộ chung cư cao cấp ) .3. Hội nghị nhà căn hộ chung cư cao cấp có quyền quyết định những nội dung tương quan đến việc quản trị, sử dụng nhà căn hộ chung cư cao cấp theo lao lý tại Điều 102 của Luật Nhà ở và lao lý tại Quy chế này .

Điều 13. Hội nghị nhà chung cư lần đầu

1. Điều kiện để tổ chức triển khai hội nghị nhà căn hộ cao cấp lần đầu được pháp luật như sau :a ) Hội nghị của tòa nhà căn hộ chung cư cao cấp phải được tổ chức triển khai trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày nhà căn hộ cao cấp đó được chuyển giao đưa vào sử dụng và có tối thiểu 50 % số nhà ở đã được chuyển giao ( gồm có cả số nhà ở mà chủ góp vốn đầu tư giữ lại không bán ) ; trường hợp quá thời hạn pháp luật tại Điểm này mà tòa nhà nhà ở chưa có đủ 50 % số căn hộ cao cấp được chuyển giao thì hội nghị nhà căn hộ cao cấp được tổ chức triển khai sau khi có đủ 50 % số căn hộ chung cư cao cấp được chuyển giao ;b ) Hội nghị của cụm nhà căn hộ cao cấp được tổ chức triển khai khi có tối thiểu 50 % số nhà ở của mỗi tòa nhà trong cụm đã được chuyển giao ( gồm có cả số căn hộ cao cấp mà chủ góp vốn đầu tư giữ lại không bán ) và có tối thiểu 75 % đại diện thay mặt chủ sở hữu căn hộ chung cư cao cấp của từng tòa nhà đã nhận chuyển giao đưa vào sử dụng chấp thuận đồng ý nhập tòa nhà vào cụm nhà nhà ở .2. Điều kiện về số lượng người tham gia cuộc họp hội nghị nhà nhà ở lần đầu được lao lý như sau :a ) Đối với hội nghị của tòa nhà căn hộ chung cư cao cấp thì phải có tối thiểu 75 % đại diện thay mặt chủ sở hữu nhà ở đã nhận chuyển giao tham gia ; trường hợp triệu tập hội nghị lần đầu mà không đủ 75 % đại diện thay mặt chủ sở hữu nhà ở tham gia thì triệu tập hội nghị lần thứ hai khi có tối thiểu 50 % đại diện thay mặt chủ sở hữu căn hộ chung cư cao cấp đã nhận chuyển giao tham gia. Nếu triệu tập hội nghị lần thứ hai mà không có đủ số người tham gia theo pháp luật tại Điểm này thì chủ góp vốn đầu tư đề xuất Ủy ban nhân dân xã, phường, thị xã nơi có nhà căn hộ cao cấp ( sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp phường ) tổ chức triển khai hội nghị theo pháp luật tại Khoản 5 Điều này ;b ) Đối với hội nghị của cụm nhà căn hộ chung cư cao cấp thì phải có đủ số người đã đồng ý chấp thuận nhập tòa nhà vào cụm nhà căn hộ chung cư cao cấp theo pháp luật tại Điểm b Khoản 1 Điều này tham gia ; trường hợp triệu tập hội nghị lần đầu mà không đủ số người tham gia theo pháp luật thì triệu tập hội nghị lần thứ hai khi có tối thiểu 50 % số người đã đồng ý chấp thuận nhập tòa nhà vào cụm nhà căn hộ chung cư cao cấp tham gia ; nếu triệu tập hội nghị lần thứ hai mà không đủ số người tham gia thì đề xuất Ủy ban nhân dân cấp phường tổ chức triển khai hội nghị theo pháp luật tại khoản 5 Điều này, trừ trường hợp tòa nhà trong cụm tổ chức triển khai họp hội nghị nhà nhà ở riêng theo lao lý tại Điểm c Khoản này ;c ) Trường hợp tòa nhà nhà ở trong cụm không có đủ số người tham gia hội nghị cụm nhà nhà ở sau khi triệu tập lần thứ hai theo lao lý tại Điểm b Khoản này thì những chủ sở hữu tòa nhà này hoàn toàn có thể tổ chức triển khai hội nghị nhà căn hộ chung cư cao cấp để xây dựng Ban quản trị tòa nhà riêng theo pháp luật tại Điểm a Khoản này .3. Chủ góp vốn đầu tư ( nếu là nhà căn hộ chung cư cao cấp có nhiều chủ sở hữu ) hoặc chủ sở hữu ( nếu là nhà căn hộ cao cấp có một chủ sở hữu ) có nghĩa vụ và trách nhiệm chuẩn bị sẵn sàng những nội dung họp, thông tin thời hạn, khu vực và tổ chức triển khai họp hội nghị chính thức cho những chủ sở hữu, người sử dụng nhà nhà ở. Chủ góp vốn đầu tư hoặc chủ sở hữu hoàn toàn có thể tổ chức triển khai họp trù bị để sẵn sàng chuẩn bị những nội dung cho hội nghị nhà căn hộ cao cấp chính thức. Nội dung chuẩn bị sẵn sàng tổ chức triển khai hội nghị nhà căn hộ chung cư cao cấp lần đầu gồm có những việc làm sau đây :a ) Kiểm tra, xác lập tư cách đại diện thay mặt chủ sở hữu căn hộ cao cấp tham gia hội nghị ; trường hợp chuyển nhượng ủy quyền thì phải có văn bản chuyển nhượng ủy quyền hợp pháp ;b ) Dự thảo quy định họp hội nghị nhà căn hộ chung cư cao cấp ;c ) Dự kiến yêu cầu sửa đổi, bổ trợ nội quy quản trị, sử dụng nhà nhà ở ( nếu có ) ;d ) Dự thảo quy định bầu Ban quản trị nhà nhà ở, yêu cầu tên gọi của Ban quản trị theo lao lý tại Điểm a Khoản 1 Điều 23 của Quy chế này, yêu cầu list, số lượng thành viên Ban quản trị, dự kiến Trưởng ban, Phó ban quản trị ( nếu nhà căn hộ chung cư cao cấp thuộc diện phải có Ban quản trị ) ;đ ) Đối với nhà căn hộ chung cư cao cấp có nhiều chủ sở hữu thì cần sẵn sàng chuẩn bị thêm những nội dung, gồm có đề xuất kiến nghị mức giá dịch vụ quản trị quản lý và vận hành nhà nhà ở, dự thảo kế hoạch bảo dưỡng phần chiếm hữu chung của nhà chung cư, đề xuất kiến nghị đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành trong trường hợp nhà nhà ở phải có đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành nhưng chủ góp vốn đầu tư không có công dụng, năng lượng quản trị quản lý và vận hành hoặc có tính năng, năng lượng quản trị quản lý và vận hành nhưng không tham gia quản trị quản lý và vận hành và không ủy thác cho đơn vị chức năng khác quản trị quản lý và vận hành ; trường hợp nhà nhà ở phải có Ban quản trị thì phải yêu cầu quy mô hoạt động giải trí của Ban quản trị, dự thảo quy định hoạt động giải trí và quy định thu, chi kinh tế tài chính của Ban quản trị ;e ) Thông báo giá dịch vụ phải trả phí như hồ bơi, phòng tập, sân đánh tennis, khu spa chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, ẩm thực ăn uống và những dịch vụ khác ( nếu có ) ;g ) Các yêu cầu khác có tương quan đến việc quản trị, sử dụng nhà căn hộ cao cấp cần báo cáo giải trình hội nghị nhà căn hộ chung cư cao cấp lần đầu .4. Hội nghị nhà nhà ở lần đầu quyết định những nội dung sau đây :a ) Quy chế họp hội nghị nhà căn hộ cao cấp ( gồm có họp lần đầu, họp thường niên và họp không bình thường ) ;b ) Quy chế bầu Ban quản trị nhà nhà ở, tên gọi của Ban quản trị, số lượng, list thành viên Ban quản trị, Trưởng ban, Phó ban quản trị ( nếu nhà căn hộ cao cấp có xây dựng Ban quản trị ) ;c ) Sửa đổi, bổ trợ nội quy quản trị, sử dụng nhà căn hộ chung cư cao cấp ( nếu có ) ;d ) Các nội dung lao lý tại Điểm đ Khoản 3 Điều này ; riêng so với giá dịch vụ quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ cao cấp thì hội nghị nhà nhà ở quyết định trên cơ sở pháp luật của Quy chế này và thỏa thuận hợp tác với đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành ;đ ) Các khoản kinh phí đầu tư mà chủ sở hữu, người sử dụng nhà căn hộ chung cư cao cấp phải góp phần trong quy trình sử dụng nhà căn hộ chung cư cao cấp ;e ) Các nội dung khác có tương quan .5. Ủy ban nhân dân cấp phường có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai hội nghị nhà nhà ở lần đầu khi có một trong những trường hợp sau đây :a ) Nhà chung cư đã được chuyển giao đưa vào sử dụng quá thời hạn 12 tháng và đã có đủ 50 % số căn hộ chung cư cao cấp được chuyển giao theo lao lý tại Điểm a Khoản 1 Điều này nhưng chủ góp vốn đầu tư không tổ chức triển khai hội nghị nhà nhà ở và có đơn của đại diện thay mặt chủ sở hữu căn hộ chung cư cao cấp đã nhận chuyển giao đề xuất Ủy ban nhân dân cấp phường tổ chức triển khai hội nghị ;b ) Chủ góp vốn đầu tư đã tổ chức triển khai để họp hội nghị nhà nhà ở nhưng không có đủ số người tham gia hội nghị theo pháp luật tại Khoản 2 Điều này và chủ góp vốn đầu tư hoặc đại diện thay mặt chủ sở hữu căn hộ chung cư cao cấp có văn bản ý kiến đề nghị Ủy ban nhân dân cấp phường tổ chức triển khai hội nghị .6. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn của đại diện thay mặt chủ sở hữu căn hộ chung cư cao cấp hoặc nhận được văn bản ý kiến đề nghị của chủ góp vốn đầu tư theo pháp luật tại Khoản 5 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp phường có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai hội nghị nhà căn hộ chung cư cao cấp lần đầu. Kết quả của hội nghị nhà nhà ở lần đầu do Ủy ban nhân dân cấp phường tổ chức triển khai có giá trị vận dụng so với những chủ sở hữu, người đang sử dụng nhà căn hộ cao cấp như hội nghị nhà nhà ở do chủ góp vốn đầu tư tổ chức triển khai .

Điều 14. Hội nghị nhà chung cư bất thường

1. Hội nghị nhà nhà ở không bình thường được tổ chức triển khai khi có một trong những trường hợp sau đây :a ) Bầu sửa chữa thay thế Trưởng ban hoặc Phó ban quản trị do bị không bổ nhiệm, bãi miễn hoặc bị chết, mất tích ; trường hợp sửa chữa thay thế Phó ban quản trị là đại diện thay mặt của chủ góp vốn đầu tư thì chủ góp vốn đầu tư cử người khác tiếp đón mà không phải tổ chức triển khai hội nghị nhà nhà ở không bình thường ;b ) Miễn nhiệm hoặc bãi miễn hàng loạt những thành viên Ban quản trị và bầu Ban quản trị mới ;c ) Bầu sửa chữa thay thế thành viên Ban quản trị không phải là Trưởng ban, Phó ban do bị không bổ nhiệm, bãi miễn hoặc bị chết, mất tích trong trường hợp đã tổ chức triển khai lấy quan điểm của những chủ sở hữu nhà căn hộ chung cư cao cấp nhưng không đủ số người đồng ý chấp thuận theo lao lý tại Điểm b Khoản 3 Điều 26 của Quy chế này hoặc bầu thay thế sửa chữa thành viên Ban quản trị nhà căn hộ chung cư cao cấp theo lao lý tại Điểm b Khoản 4 Điều 26 của Quy chế này ;d ) Ban quản trị nhà nhà ở ý kiến đề nghị thay thế sửa chữa đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành hoặc đề xuất kiểm soát và điều chỉnh giá dịch vụ quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ chung cư cao cấp ;đ ) Các trường hợp khác khi có đơn ý kiến đề nghị của trên 50 % đại diện thay mặt chủ sở hữu căn hộ cao cấp đã nhận chuyển giao .2. Điều kiện về số lượng người tham gia hội nghị tòa nhà căn hộ chung cư cao cấp không bình thường được pháp luật như sau :a ) Trường hợp họp hội nghị nhà căn hộ chung cư cao cấp để quyết định một trong những yếu tố lao lý tại những Điểm a, b, c hoặc d Khoản 1 Điều này thì phải có tối thiểu 50 % đại diện thay mặt chủ sở hữu nhà ở đã nhận chuyển giao tham gia ;b ) Trường hợp họp hội nghị nhà căn hộ cao cấp theo ý kiến đề nghị của những chủ sở hữu căn hộ chung cư cao cấp pháp luật tại Điểm đ Khoản 1 Điều này thì phải có tối thiểu 75 % số người đã có đơn ý kiến đề nghị tổ chức triển khai họp hội nghị nhà căn hộ cao cấp không bình thường tham gia .3. Điều kiện về số lượng người tham gia hội nghị cụm nhà căn hộ chung cư cao cấp không bình thường được lao lý như sau :a ) Trường hợp họp hội nghị cụm nhà căn hộ chung cư cao cấp để bầu Trưởng ban hoặc bầu mới hàng loạt Ban quản trị cụm nhà nhà ở hoặc quyết định nội dung lao lý tại Điểm d Khoản 1 Điều này thì phải có tối thiểu 50 % đại diện thay mặt chủ sở hữu nhà ở đã nhận chuyển giao của cụm nhà nhà ở tham gia .Trong trường hợp tại mỗi một tòa nhà trong cụm có một đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành riêng mà có tòa nhà yêu cầu biến hóa đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành hoặc ý kiến đề nghị kiểm soát và điều chỉnh giá dịch vụ quản trị quản lý và vận hành của tòa nhà thì phải có tối thiểu 50 % đại diện thay mặt chủ sở hữu căn hộ chung cư cao cấp đã nhận chuyển giao của tòa nhà đó tham gia và chỉ tổ chức triển khai hội nghị nhà nhà ở không bình thường của tòa nhà này để quyết định ;b ) Trường hợp bầu thay thế sửa chữa Phó ban quản trị hoặc những thành viên Ban quản trị là đại diện thay mặt của tòa nhà trong cụm nhà căn hộ cao cấp thì chỉ tổ chức triển khai hội nghị nhà nhà ở không bình thường của tòa nhà này để bầu thành viên khác thay thế sửa chữa ; hội nghị của tòa nhà được tổ chức triển khai họp để bầu người thay thế sửa chữa khi có tối thiểu 50 % đại diện thay mặt chủ sở hữu căn hộ cao cấp đã nhận chuyển giao của tòa nhà đó tham gia ;c ) Trường hợp tổ chức triển khai hội nghị cụm nhà căn hộ cao cấp theo ý kiến đề nghị của những chủ sở hữu căn hộ chung cư cao cấp pháp luật tại Điểm đ Khoản 1 Điều này thì phải có tối thiểu 75 % số người đã có đơn ý kiến đề nghị tổ chức triển khai họp hội nghị cụm nhà căn hộ cao cấp không bình thường tham gia .4. Ban quản trị nhà nhà ở có nghĩa vụ và trách nhiệm chuẩn bị sẵn sàng nội dung, thông tin thời hạn, khu vực và tổ chức triển khai họp hội nghị chính thức cho những chủ sở hữu, người sử dụng nhà nhà ở .5. Ủy ban nhân dân cấp phường có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai hội nghị nhà căn hộ cao cấp, cụm nhà căn hộ cao cấp không bình thường để quyết định một trong những nội dung pháp luật tại những Điểm a, b hoặc c Khoản 1 Điều này khi có một trong những trường hợp sau đây :a ) Ban quản trị nhà nhà ở đã tổ chức triển khai hội nghị nhà căn hộ chung cư cao cấp, cụm nhà căn hộ chung cư cao cấp không bình thường nhưng không có đủ số người tham gia theo pháp luật tại Điểm a Khoản 2 hoặc Điểm a Khoản 3 Điều này và có văn bản đề xuất của Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp ;b ) Có đơn của tối thiểu 50 % đại diện thay mặt chủ sở hữu căn hộ chung cư cao cấp đã nhận chuyển giao ý kiến đề nghị tổ chức triển khai hội nghị nhà nhà ở không bình thường để quyết định một trong những nội dung pháp luật tại những Điểm a, b hoặc c Khoản 1 Điều này nhưng Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp không tổ chức triển khai hội nghị nhà căn hộ cao cấp, cụm nhà căn hộ chung cư cao cấp không bình thường .6. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản ý kiến đề nghị của Ban quản trị hoặc nhận được đơn của đại diện thay mặt chủ sở hữu nhà ở lao lý tại Khoản 5 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp phường có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai hội nghị nhà căn hộ chung cư cao cấp không bình thường. Kết quả của hội nghị nhà nhà ở không bình thường do Ủy ban nhân dân cấp phường tổ chức triển khai có giá trị vận dụng so với những chủ sở hữu, người đang sử dụng nhà nhà ở như hội nghị nhà nhà ở do Ban quản trị nhà nhà ở tổ chức triển khai pháp luật tại Điều này .

Điều 15. Hội nghị nhà chung cư thường niên

1. Hội nghị nhà nhà ở thường niên được tổ chức triển khai mỗi năm một lần khi có tối thiểu 30 % đại diện thay mặt chủ sở hữu căn hộ chung cư cao cấp đã nhận chuyển giao tham gia hoặc có số lượng ít hơn do những chủ sở hữu nhà căn hộ cao cấp thống nhất. Hội nghị nhà căn hộ chung cư cao cấp, cụm nhà căn hộ chung cư cao cấp thường niên có những nội dung sau đây :a ) Nghe báo cáo giải trình hiệu quả hoạt động giải trí của Ban quản trị và trải qua những khoản thu, chi hàng năm của Ban quản trị nhà căn hộ chung cư cao cấp ;b ) Xem xét, trải qua quyết toán kinh phí đầu tư bảo dưỡng phần chiếm hữu chung của nhà nhà ở trong năm và trải qua kế hoạch bảo dưỡng phần chiếm hữu chung nhà căn hộ cao cấp của năm sau ;c ) Nghe báo cáo giải trình tình hình quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ chung cư cao cấp ;d ) Quyết định những nội dung khác theo pháp luật tại Điều 102 của Luật Nhà ở ( nếu có ) .2. Đối với hội nghị thường niên của tòa nhà căn hộ cao cấp mà phối hợp quyết định một trong những yếu tố sau đây thì phải có tối thiểu 50 % đại diện thay mặt chủ sở hữu căn hộ chung cư cao cấp đã nhận chuyển giao tham gia :a ) Bầu sửa chữa thay thế Trưởng ban hoặc Phó ban quản trị do bị không bổ nhiệm, bãi miễn hoặc bị chết, mất tích ; trường hợp thay thế sửa chữa Phó ban quản trị là đại diện thay mặt của chủ góp vốn đầu tư thì chủ góp vốn đầu tư cử người khác đảm nhiệm mà không phải tổ chức triển khai hội nghị nhà nhà ở ;b ) Miễn nhiệm hoặc bãi miễn hàng loạt những thành viên Ban quản trị và bầu Ban quản trị mới ;c ) Bầu sửa chữa thay thế thành viên Ban quản trị không phải là Trưởng ban, Phó ban do bị không bổ nhiệm, bãi miễn hoặc bị chết, mất tích trong trường hợp đã tổ chức triển khai lấy quan điểm của những chủ sở hữu nhà căn hộ cao cấp nhưng không đủ số người đồng ý chấp thuận theo pháp luật tại Điểm b Khoản 3 Điều 26 của Quy chế này hoặc bầu thành viên Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp theo pháp luật tại Điểm b Khoản 4 Điều 26 của Quy chế này .3. Đối với hội nghị cụm nhà căn hộ chung cư cao cấp thường niên mà tích hợp quyết định bầu Trưởng ban quản trị hoặc quyết định những yếu tố lao lý tại Điểm b, Điểm d Khoản 1 Điều 14 của Quy chế này thì phải có tối thiểu 50 % đại diện thay mặt chủ sở hữu căn hộ cao cấp đã nhận chuyển giao của cụm nhà căn hộ cao cấp đó tham gia .4. Ban quản trị nhà căn hộ chung cư cao cấp có nghĩa vụ và trách nhiệm sẵn sàng chuẩn bị nội dung, thông tin thời hạn, khu vực và tổ chức triển khai họp hội nghị chính thức cho những chủ sở hữu, người sử dụng nhà căn hộ cao cấp ; Ban quản trị hoàn toàn có thể tổ chức triển khai họp trù bị để sẵn sàng chuẩn bị những nội dung cho cuộc họp hội nghị chính thức .5. Trong trường hợp không đủ số người tham gia theo lao lý tại Khoản 2 Điều này thì Ban quản trị nhà nhà ở có văn bản ý kiến đề nghị Ủy ban nhân dân cấp phường tổ chức triển khai hội nghị nhà căn hộ cao cấp theo pháp luật tại Khoản 5, Khoản 6 Điều 14 của Quy chế này .6. Trường hợp qua giám sát, bàn luận tại hội nghị nhà nhà ở mà chủ sở hữu nhà căn hộ cao cấp phát hiện hành vi vi phạm về kinh tế tài chính của Ban quản trị, thành viên Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp thì tùy theo mức độ vi phạm, hội nghị nhà căn hộ cao cấp hoàn toàn có thể quyết định bãi miễn một, 1 số ít hoặc hàng loạt thành viên Ban quản trị nhà nhà ở và bầu sửa chữa thay thế những thành viên khác theo lao lý tại Khoản 2 hoặc Khoản 3 và Khoản 5 Điều này ; nếu người có hành vi vi phạm thuộc diện bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự thì hội nghị nhà nhà ở trải qua quyết định đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và xử lý nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự theo lao lý của pháp lý .Trong trường hợp thiết yếu, hội nghị nhà căn hộ chung cư cao cấp quyết định lập tổ kiểm tra hoặc thuê đơn vị chức năng có trình độ để kiểm tra sổ sách và việc thu, chi kinh tế tài chính của Ban quản trị nhà nhà ở ; trường hợp thuê đơn vị chức năng trình độ thì những chủ sở hữu, người đang sử dụng nhà nhà ở phải góp phần kinh phí đầu tư để thanh toán giao dịch ngân sách cho đơn vị chức năng này theo thỏa thuận hợp tác .

Điều 16. Thành phần tham dự và việc biểu quyết tại hội nghị nhà chung cư

1. Đối với nhà căn hộ cao cấp, cụm nhà nhà ở có một chủ sở hữu thì thành phần tham gia hội nghị nhà chung cư bao gồm đại diện thay mặt chủ sở hữu, người sử dụng nhà căn hộ chung cư cao cấp và mời đại diện thay mặt của Ủy ban nhân dân cấp phường nơi có nhà căn hộ chung cư cao cấp tham gia .2. Đối với nhà căn hộ cao cấp, cụm nhà nhà ở có nhiều chủ sở hữu thì thành phần tham gia hội nghị nhà căn hộ chung cư cao cấp được lao lý như sau :a ) Trường hợp tổ chức triển khai hội nghị nhà nhà ở lần đầu thì thành phần tham gia gồm có đại diện thay mặt chủ góp vốn đầu tư, đại diện thay mặt chủ sở hữu nhà ở đã nhận chuyển giao và mời đại diện thay mặt của Ủy ban nhân dân cấp phường ;b ) Trường hợp tổ chức triển khai hội nghị nhà căn hộ cao cấp không bình thường và hội nghị nhà nhà ở thường niên thì thành phần tham gia gồm có đại diện thay mặt chủ sở hữu căn hộ cao cấp đã nhận chuyển giao, đại diện thay mặt chủ góp vốn đầu tư ( nếu chủ góp vốn đầu tư còn chiếm hữu diện tích quy hoạnh trong nhà nhà ở ), đại diện thay mặt đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành ( nếu nhà căn hộ cao cấp phải thuê đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành ) và mời đại diện thay mặt của Ủy ban nhân dân cấp phường .3. Quyền biểu quyết tại hội nghị tòa nhà nhà ở, cụm nhà căn hộ cao cấp được tính theo đơn vị chức năng căn hộ chung cư cao cấp và được pháp luật như sau :a ) Mỗi căn hộ cao cấp trong nhà căn hộ chung cư cao cấp tương ứng với một phiếu biểu quyết ;b ) Đối với phần diện tích quy hoạnh khác trong nhà căn hộ cao cấp không phải là căn hộ cao cấp thì mỗi phần diện tích quy hoạnh sàn kiến thiết xây dựng tương tự với diện tích quy hoạnh sàn thiết kế xây dựng của căn hộ cao cấp lớn nhất theo phong cách thiết kế được phê duyệt tại nhà căn hộ chung cư cao cấp đó có một phiếu biểu quyết .4. Mọi quyết định của hội nghị tòa nhà nhà ở, cụm nhà căn hộ cao cấp được trải qua theo nguyên tắc đa phần bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu ; nội dung cuộc họp phải được lập thành biên bản, có chữ ký của những thành viên chủ trì và thư ký cuộc họp hội nghị nhà nhà ở .

Mục 2. BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ

Điều 17. Ban quản trị nhà chung cư

1. Đối với nhà căn hộ chung cư cao cấp có nhiều chủ sở hữu mà phải xây dựng Ban quản trị theo pháp luật của Luật Nhà ở thì Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp là tổ chức triển khai có tư cách pháp nhân, có con dấu và hoạt động giải trí theo quy mô lao lý tại Khoản 1 Điều 18 của Quy chế này ; Ban quản trị do hội nghị nhà nhà ở, cụm nhà căn hộ chung cư cao cấp bầu để triển khai những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm lao lý tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 41 của Quy chế này .2. Đối với nhà căn hộ cao cấp có một chủ sở hữu hoặc nhà căn hộ cao cấp có nhiều chủ sở hữu mà có dưới 20 nhà ở thì hội nghị nhà căn hộ chung cư cao cấp quyết định xây dựng Ban quản trị hoặc không xây dựng Ban quản trị. Trường hợp xây dựng Ban quản trị nhà nhà ở thì nguyên tắc hoạt động giải trí và quy mô tổ chức triển khai của Ban quản trị được lao lý như sau :a ) Trường hợp nhà căn hộ chung cư cao cấp có một chủ sở hữu thì Ban quản trị nhà nhà ở không có tư cách pháp nhân, không có con dấu ; Ban quản trị hoạt động giải trí theo quy mô lao lý tại Khoản 3 Điều 18 và thực thi những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp luật tại Khoản 2 Điều 41 của Quy chế này ;b ) Trường hợp nhà căn hộ chung cư cao cấp có nhiều chủ sở hữu thì quy mô và nguyên tắc hoạt động giải trí của Ban quản trị nhà căn hộ chung cư cao cấp được thực thi theo lao lý tại Khoản 1 Điều này .3. Ban quản trị nhà căn hộ chung cư cao cấp lao lý tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này có nhiệm kỳ hoạt động giải trí 03 năm và được bầu lại tại hội nghị nhà căn hộ cao cấp thường niên của năm cuối nhiệm kỳ, trừ trường hợp họp hội nghị nhà căn hộ chung cư cao cấp không bình thường để bầu thay thế sửa chữa Ban quản trị .4. Các quyết định của Ban quản trị nhà nhà ở nếu vượt quá quyền hạn lao lý tại Điều 41 của Quy chế này thì không có giá trị pháp lý ; trường hợp gây thiệt hại đến quyền và quyền lợi hợp pháp của những tổ chức triển khai, cá thể thì những thành viên Ban quản trị phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường theo lao lý của pháp lý .5. Trường hợp nhà căn hộ cao cấp phải có đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành theo pháp luật của Luật Nhà ở thì Ban quản trị nhà nhà ở không được thuê người lao động, không được xây dựng những bộ phận thường trực ; trường hợp nhà căn hộ cao cấp không nhu yếu phải có đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành thì Ban quản trị được thuê những dịch vụ riêng không liên quan gì đến nhau để quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ chung cư cao cấp. Các thành viên Ban quản trị nhà nhà ở chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi những việc làm theo phân công tại quy định hoạt động giải trí của Ban quản trị .6. Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp có kinh phí đầu tư hoạt động giải trí do chủ sở hữu, người sử dụng nhà nhà ở góp phần hàng năm trên cơ sở quyết định của hội nghị nhà căn hộ cao cấp ; kinh phí đầu tư này được ghi rõ trong quy định hoạt động giải trí của Ban quản trị và được quản trị trải qua một thông tin tài khoản hoạt động giải trí của Ban quản trị ; Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp phải sử dụng kinh phí đầu tư hoạt động giải trí đúng mục tiêu, không được dùng để kinh doanh thương mại và phải báo cáo giải trình việc thu, chi tại cuộc họp hội nghị nhà căn hộ chung cư cao cấp thường niên .7. Mức thù lao của những thành viên Ban quản trị nhà nhà ở do những chủ sở hữu, người sử dụng nhà căn hộ cao cấp góp phần theo quyết định của hội nghị nhà căn hộ cao cấp trên cơ sở điều kiện kèm theo đơn cử của từng tòa nhà, cụm nhà căn hộ cao cấp và từng địa phương, trừ trường hợp thành viên Ban quản trị phủ nhận nhận thù lao .Trường hợp nhà căn hộ cao cấp có đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành theo pháp luật của Luật Nhà ở và Quy chế này thì chủ sở hữu, người đang sử dụng nhà căn hộ cao cấp có nghĩa vụ và trách nhiệm đóng thù lao qua đơn vị chức năng này để chi trả cho những thành viên Ban quản trị ; khoản tiền này không phải hạch toán vào hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành. Nếu nhà căn hộ cao cấp không có đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành theo lao lý của Luật Nhà ở và Quy chế này thì thù lao này do Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp thu và chi trả cho từng thành viên .

Điều 18. Mô hình Ban quản trị nhà chung cư

1. Ban quản trị nhà nhà ở, cụm nhà căn hộ chung cư cao cấp có nhiều chủ sở hữu được xây dựng và hoạt động giải trí theo quy mô Ban chủ nhiệm hoặc Hội đồng quản trị của hợp tác xã hoặc quy mô Hội đồng quản trị của công ty CP. Hội nghị nhà căn hộ chung cư cao cấp quyết định quy mô hoạt động giải trí của Ban quản trị nhà nhà ở .2. Trường hợp Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp được xây dựng và hoạt động giải trí theo quy mô Ban chủ nhiệm hoặc Hội đồng quản trị của hợp tác xã thì việc triệu tập và tổ chức triển khai cuộc họp của Ban quản trị được triển khai theo pháp luật của Luật Hợp tác xã. Trường hợp Ban quản trị nhà nhà ở được xây dựng và hoạt động giải trí theo quy mô Hội đồng quản trị của công ty CP thì việc triệu tập và tổ chức triển khai cuộc họp của Ban quản trị được triển khai theo lao lý của Luật Doanh nghiệp .Việc biểu quyết và ghi biên bản cuộc họp của Ban quản trị nhà căn hộ chung cư cao cấp phải tuân thủ pháp luật tại Điều 25 của Quy chế này .3. Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp, cụm nhà căn hộ cao cấp có một chủ sở hữu được xây dựng và hoạt động giải trí theo quy mô tự quản ; những thành viên Ban quản trị tự thống nhất phân công thực thi những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm pháp luật tại Khoản 2 Điều 41 của Quy chế này .

Điều 19. Yêu cầu đối với thành viên Ban quản trị nhà chung cư

1. Đối với nhà nhà ở có nhiều chủ sở hữu thì thành viên Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp phải là chủ sở hữu đang sử dụng nhà căn hộ cao cấp đó ; so với nhà căn hộ cao cấp có một chủ sở hữu thì thành viên Ban quản trị là đại diện thay mặt của chủ sở hữu và người đang sử dụng nhà căn hộ chung cư cao cấp đó. Các thành viên Ban quản trị nhà căn hộ chung cư cao cấp là người có sức khỏe thể chất, không có tiền án, tiền sự ; ưu tiên lựa chọn những người có kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm tay nghề về thiết kế xây dựng, kiến trúc, kinh tế tài chính, pháp lý tham gia Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp .2. Các thành viên Ban quản trị nhà căn hộ chung cư cao cấp phải tham gia lớp tu dưỡng kỹ năng và kiến thức về quản trị, sử dụng nhà nhà ở do cơ sở đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng kỹ năng và kiến thức trình độ, nhiệm vụ quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ chung cư cao cấp tổ chức triển khai theo pháp luật của Bộ Xây dựng .

Điều 20. Số lượng, thành phần Ban quản trị nhà chung cư

1. Số lượng thành viên Ban quản trị nhà nhà ở, cụm nhà nhà ở do hội nghị nhà căn hộ cao cấp quyết định nhưng phải tuân thủ những lao lý sau đây :a ) Đối với Ban quản trị của tòa nhà nhà ở thì có số lượng từ 03 đến 05 thành viên ;b ) Đối với Ban quản trị của cụm nhà căn hộ cao cấp thì có số lượng từ 06 đến 25 thành viên, trong đó mỗi tòa nhà trong cụm có số lượng từ 03 đến 05 thành viên .2. Thành phần Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp, cụm nhà căn hộ chung cư cao cấp có nhiều chủ sở hữu được pháp luật như sau :a ) Ban quản trị của tòa nhà nhà ở gồm có 01 Trưởng ban, 01 hoặc 02 Phó ban và những thành viên khác do hội nghị nhà căn hộ cao cấp quyết định .Trường hợp chủ góp vốn đầu tư còn chiếm hữu diện tích quy hoạnh trong nhà nhà ở thì đại diện thay mặt của chủ góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể được hội nghị nhà căn hộ cao cấp bầu làm Trưởng ban quản trị nhà căn hộ cao cấp ; trường hợp không được bầu làm Trưởng ban thì được tham gia làm Phó ban quản trị nhà căn hộ cao cấp ;b ) Ban quản trị của cụm nhà căn hộ cao cấp gồm có 01 Trưởng ban ; mỗi tòa nhà trong cụm tổ chức triển khai họp để cử 01 hoặc 02 đại diện thay mặt làm Phó ban và những thành viên khác do hội nghị cụm nhà căn hộ cao cấp quyết định .Trường hợp chủ góp vốn đầu tư còn chiếm hữu diện tích quy hoạnh trong cụm nhà nhà ở thì đại diện thay mặt của chủ góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể được hội nghị cụm nhà căn hộ chung cư cao cấp bầu làm Trưởng ban quản trị cụm nhà căn hộ cao cấp. Mỗi tòa nhà trong cụm nhà căn hộ chung cư cao cấp mà chủ góp vốn đầu tư còn chiếm hữu diện tích quy hoạnh thì chủ góp vốn đầu tư được cử đại diện thay mặt tham gia làm Phó Ban quản trị của cụm, trừ trường hợp đại diện thay mặt chủ góp vốn đầu tư của tòa nhà đó được bầu làm Trưởng ban quản trị của cụm nhà căn hộ cao cấp .3. Thành phần Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp, cụm nhà nhà ở có một chủ sở hữu gồm có 01 Trưởng ban, 01 hoặc 02 Phó ban và những thành viên khác do hội nghị cụm nhà căn hộ cao cấp quyết định .

Điều 21. Tách, nhập Ban quản trị nhà chung cư

1. Việc tách, nhập Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp lao lý tại Điều này chỉ vận dụng so với nhà căn hộ chung cư cao cấp có nhiều chủ sở hữu và đã xây dựng Ban quản trị .2. Việc tách Ban quản trị của cụm nhà căn hộ cao cấp được pháp luật như sau :a ) Trường hợp đại diện thay mặt những chủ sở hữu nhà ở của tòa nhà trong cụm nhà căn hộ chung cư cao cấp có nhu yếu tách khỏi cụm nhà này để xây dựng Ban quản trị của tòa nhà riêng thì phải tổ chức triển khai hội nghị của tòa nhà để lấy quan điểm của những chủ sở hữu nhà nhà ở ; nếu có tối thiểu 50 % đại diện thay mặt chủ sở hữu nhà ở đã nhận chuyển giao của tòa nhà này chấp thuận đồng ý ( trải qua biên bản ý kiến đề nghị tập thể ) thì thành viên Ban quản trị là đại diện thay mặt của tòa nhà này gửi biên bản ý kiến đề nghị tập thể đến Ban quản trị cụm nhà căn hộ chung cư cao cấp .Sau khi gửi biên bản ý kiến đề nghị cho Ban quản trị cụm nhà căn hộ chung cư cao cấp biết, những chủ sở hữu của tòa nhà đề xuất tách khỏi cụm thống nhất cử ban tổ chức triển khai lâm thời để tổ chức triển khai hội nghị nhà căn hộ cao cấp lần đầu theo pháp luật tại những Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 13 của Quy chế này ; việc bầu, xác lập thành phần, số lượng và quy mô hoạt động giải trí của Ban quản trị nhà nhà ở được thực thi theo lao lý tại Mục này. Đại diện của tòa nhà đang là thành viên Ban quản trị cụm nhà căn hộ cao cấp sẽ không được công nhận là thành viên Ban quản trị của cụm nhà này sau khi Ban quản trị tòa nhà nhà ở được xây dựng ;b ) Trường hợp tòa nhà căn hộ chung cư cao cấp tách khỏi cụm mà đại diện thay mặt của tòa nhà này đang là Trưởng ban quản trị của cụm nhà nhà ở thì sau khi Ban quản trị của tòa nhà được xây dựng, Ban quản trị cụm nhà căn hộ cao cấp phải tổ chức triển khai họp hội nghị cụm nhà nhà ở không bình thường để bầu sửa chữa thay thế Trưởng ban quản trị cụm nhà căn hộ chung cư cao cấp theo lao lý tại Điều 14 của Quy chế này ;c ) Trường hợp đại diện thay mặt chủ sở hữu nhà ở những tòa nhà trong cụm có nhu yếu tách thành những Ban quản trị của từng tòa nhà riêng biệt thì sau khi những tòa nhà tổ chức triển khai hội nghị tòa nhà căn hộ chung cư cao cấp để có biên bản đề xuất tập thể theo lao lý tại Điểm a Khoản này, Ban quản trị cụm nhà nhà ở phải tổ chức triển khai họp để thống nhất phương pháp chuyển giao hồ sơ, kinh phí đầu tư bảo dưỡng của từng tòa nhà cho những Ban quản trị tòa nhà mới sau khi được xây dựng .Sau khi đại diện thay mặt của tòa nhà gửi biên bản đề xuất tập thể đến Ban quản trị cụm nhà căn hộ cao cấp, những tòa nhà thực thi tổ chức triển khai hội nghị của tòa nhà căn hộ cao cấp theo pháp luật tại Điểm a Khoản này ;d ) Thủ tục công nhận Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp pháp luật tại Khoản này được thực thi theo pháp luật tại Điều 22 của Quy chế này .3. Việc nhập Ban quản trị tòa nhà vào Ban quản trị cụm nhà căn hộ chung cư cao cấp được pháp luật như sau :a ) Trường hợp những tòa nhà căn hộ cao cấp đã có Ban quản trị đang hoạt động giải trí độc lập và có đủ điều kiện kèm theo để xây dựng cụm nhà căn hộ chung cư cao cấp theo lao lý của Quy chế này thì những Ban quản trị tòa nhà này phải tổ chức triển khai họp để thống nhất xây dựng Ban quản trị cụm nhà căn hộ chung cư cao cấp ; biên bản họp phải nêu rõ giải pháp nhập Ban quản trị cụm nhà nhà ở, việc chuyển giao hồ sơ của tòa nhà, hồ sơ hoạt động giải trí của Ban quản trị và những khoản kinh phí đầu tư đang do những Ban quản trị tòa nhà quản trị .Ban quản trị từng tòa nhà phải tổ chức triển khai họp lấy quan điểm của những chủ sở hữu tòa nhà ; nếu có tối thiểu 50 % đại diện thay mặt chủ sở hữu căn hộ cao cấp đã nhận chuyển giao của mỗi tòa nhà đồng ý chấp thuận nhập tòa nhà vào cụm nhà căn hộ cao cấp ( trải qua biên bản ý kiến đề nghị tập thể ) thì những Ban quản trị của những tòa nhà này có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp để tổ chức triển khai hội nghị cụm nhà nhà ở lần đầu. Việc họp hội nghị cụm nhà căn hộ chung cư cao cấp lần đầu phải tuân thủ những pháp luật tại những Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 13 và Điều 26 của Quy chế này ;b ) Trường hợp tòa nhà nhà ở đã có Ban quản trị đang hoạt động giải trí độc lập mà có nhu yếu nhập vào Ban quản trị của cụm nhà căn hộ cao cấp đã được xây dựng thì Ban quản trị tòa nhà và Ban quản trị cụm nhà nhà ở phải tổ chức triển khai họp và có biên bản thống nhất về việc nhập Ban quản trị tòa nhà vào Ban quản trị cụm nhà nhà ở .Sau khi có biên bản thống nhất thì Ban quản trị cụm nhà căn hộ cao cấp phải tổ chức triển khai họp lấy quan điểm của những chủ sở hữu trong cụm nhà căn hộ chung cư cao cấp, Ban quản trị của tòa nhà phải tổ chức triển khai họp lấy quan điểm của những chủ sở hữu của tòa nhà đó ; nếu có tối thiểu 50 % đại diện thay mặt chủ sở hữu căn hộ chung cư cao cấp đã nhận chuyển giao của cụm nhà căn hộ cao cấp và 50 % đại diện thay mặt chủ sở hữu nhà ở đã nhận chuyển giao của tòa nhà căn hộ chung cư cao cấp đồng ý chấp thuận nhập vào cụm nhà căn hộ chung cư cao cấp ( trải qua biên bản thống nhất tập thể ) thì Ban quản trị tòa nhà này phải tổ chức triển khai họp hội nghị tòa nhà để cử đại diện thay mặt tham gia vào Ban quản trị cụm nhà căn hộ chung cư cao cấp .Số lượng, thành phần đại diện thay mặt của tòa nhà tham gia vào Ban quản trị cụm nhà nhà ở được xác lập như so với những tòa nhà khác trong cụm nhà căn hộ chung cư cao cấp này ; trường hợp có đại diện thay mặt của chủ góp vốn đầu tư đang là Phó ban quản trị của tòa nhà thì đại diện thay mặt này được tham gia làm Phó ban quản trị của cụm nhà căn hộ chung cư cao cấp ;c ) Thủ tục công nhận Ban quản trị của cụm nhà căn hộ chung cư cao cấp pháp luật tại Khoản này được thực thi theo lao lý tại Điều 22 của Quy chế này .4. Việc chuyển giao, quản trị hồ sơ tương quan đến tòa nhà, hồ sơ hoạt động giải trí của Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp và chuyển giao những khoản kinh phí đầu tư có tương quan so với trường hợp pháp luật tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này được triển khai như sau :a ) Đối với trường hợp lao lý tại Khoản 2 Điều này thì trong thời hạn 07 ngày thao tác, kể từ ngày Ban quản trị tòa nhà mới có văn bản ý kiến đề nghị, Ban quản trị cụm nhà căn hộ cao cấp có nghĩa vụ và trách nhiệm chuyển giao hồ sơ và hàng loạt những khoản kinh phí đầu tư có tương quan đến tòa nhà đã tách khỏi cụm sang cho Ban quản trị mới của tòa nhà quản trị theo lao lý ;b ) Đối với trường hợp pháp luật tại Khoản 3 Điều này thì trong thời hạn 07 ngày thao tác, kể từ ngày Ban quản trị cụm nhà căn hộ chung cư cao cấp mới có văn bản đề xuất, Ban quản trị của tòa nhà có nghĩa vụ và trách nhiệm chuyển giao hồ sơ của tòa nhà, hồ sơ hoạt động giải trí của Ban quản trị và chuyển giao hàng loạt những khoản kinh phí đầu tư có tương quan của tòa nhà này sang cho Ban quản trị cụm nhà căn hộ cao cấp quản trị theo pháp luật ;c ) Ban quản trị tòa nhà nhà ở hoặc cụm nhà căn hộ cao cấp có văn bản đề xuất kèm theo bản sao có xác nhận quyết định công nhận của Ủy ban nhân dân cấp Q. gửi tổ chức triển khai tín dụng thanh toán nơi đang quản trị kinh phí đầu tư bảo dưỡng của cụm nhà hoặc tòa nhà căn hộ chung cư cao cấp ý kiến đề nghị chuyển kinh phí đầu tư này sang cho Ban quản trị mới quản trị ;d ) Sau khi nhận được hồ sơ ý kiến đề nghị lao lý tại Điểm c Khoản này, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán đang quản trị kinh phí đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm chuyển hàng loạt số kinh phí đầu tư còn lại theo pháp luật tại Điểm a, Điểm b Khoản này cho Ban quản trị mới ; việc chuyển giao hồ sơ hoạt động giải trí của Ban quản trị và chuyển giao những khoản kinh phí đầu tư pháp luật tại Khoản này phải được lập thành biên bản có chữ ký của những bên có tương quan ; việc quản trị, sử dụng những khoản kinh phí đầu tư sau khi chuyển giao cho Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp mới được triển khai theo pháp luật của pháp lý về nhà ở và Quy chế này .

Điều 22. Thủ tục công nhận và thông báo hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư

1. Trong thời hạn 10 ngày thao tác, kể từ ngày được hội nghị nhà căn hộ chung cư cao cấp bầu ( gồm có trường hợp bầu Ban quản trị lần đầu ; bầu Ban quản trị khi hết nhiệm kỳ hoặc khi bị bãi miễn, sửa chữa thay thế ; bầu Ban quản trị mới khi tách, nhập Ban quản trị hoặc bầu sửa chữa thay thế Trưởng ban, Phó ban quản trị nhà căn hộ chung cư cao cấp ), Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp hồ sơ ý kiến đề nghị công nhận Ban quản trị pháp luật tại Điều 23 của Quy chế này tại Ủy ban nhân dân cấp Q. nơi có nhà căn hộ cao cấp .2. Trong thời hạn 07 ngày thao tác, kể từ ngày nhận vừa đủ hồ sơ đề xuất của Ban quản trị nhà nhà ở, Ủy ban nhân dân cấp Q. có nghĩa vụ và trách nhiệm kiểm tra và ban hành Quyết định công nhận Ban quản trị nhà nhà ở ; trường hợp Ủy ban nhân dân cấp Q. đã ban hành Quyết định công nhận Ban quản trị thì phải tịch thu Quyết định này trước khi giao Quyết định công nhận mới cho Ban quản trị nhà nhà ở .3. Nội dung Quyết định công nhận Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp gồm có :a ) Tên Ban quản trị và quy mô hoạt động giải trí của Ban quản trị ;b ) Số lượng thành viên Ban quản trị ;c ) Họ, tên và chức vụ Trưởng ban, Phó ban quản trị ;d ) Nhiệm kỳ hoạt động giải trí của Ban quản trị ;đ ) Trách nhiệm thi hành quyết định của những tổ chức triển khai, cá thể có tương quan .4. Sau khi có Quyết định công nhận Ban quản trị của Ủy ban nhân dân cấp Q., Ban quản trị được công nhận có nghĩa vụ và trách nhiệm lập thông tin tài khoản hoạt động giải trí của Ban quản trị ; trường hợp nhà căn hộ cao cấp có nhiều chủ sở hữu thì Ban quản trị phải lập thông tin tài khoản quản trị kinh phí đầu tư bảo dưỡng phần chiếm hữu chung theo pháp luật của pháp lý về nhà tại, Quy chế này và ĐK con dấu theo lao lý của pháp lý về ĐK quản trị con dấu ( tên Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp khắc trên con dấu phải trùng với tên Ban quản trị đã được Ủy ban nhân dân cấp Q. công nhận ), trừ trường hợp Ban quản trị đã có con dấu và có thông tin tài khoản được lập theo lao lý .5. Ban quản trị nhà nhà ở có một chủ sở hữu được hoạt động giải trí kể từ khi được Ủy ban nhân dân cấp Q. công nhận. Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp có nhiều chủ sở hữu được hoạt động giải trí kể từ khi có con dấu được ĐK theo lao lý của pháp lý và có những thông tin tài khoản được lập theo pháp luật của Quy chế này .Đối với Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp có nhiều chủ sở hữu đã có con dấu, có thông tin tài khoản được lập theo pháp luật mà không thuộc trường hợp đổi tên Ban quản trị thì phải có văn bản thông tin cho tổ chức triển khai tín dụng thanh toán nơi đã mở thông tin tài khoản kèm theo bản sao có xác nhận quyết định công nhận Ban quản trị để thực thi những thanh toán giao dịch với tổ chức triển khai tín dụng thanh toán theo pháp luật .

Điều 23. Hồ sơ đề nghị công nhận Ban quản trị nhà chung cư

1. Trường hợp xây dựng Ban quản trị nhà nhà ở lần đầu thì hồ sơ ý kiến đề nghị công nhận Ban quản trị gồm có :a ) Văn bản đề xuất của Ban quản trị, trong đó nêu rõ tên Ban quản trị đã được hội nghị nhà nhà ở trải qua ; nếu xây dựng Ban quản trị của tòa nhà căn hộ cao cấp thì tên Ban quản trị được đặt theo tên hoặc số tòa nhà ; nếu xây dựng Ban quản trị của cụm nhà nhà ở thì tên Ban quản trị do Hội nghị nhà nhà ở quyết định ;b ) Biên bản họp hội nghị nhà căn hộ cao cấp về việc bầu Ban quản trị ;c ) Danh sách những thành viên Ban quản trị ; họ tên Trưởng ban và Phó ban quản trị ;d ) Quy chế hoạt động giải trí của Ban quản trị đã được hội nghị nhà căn hộ chung cư cao cấp trải qua .2. Trường hợp bầu lại Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp khi hết nhiệm kỳ hoặc bầu Ban quản trị mới do bị bãi miễn theo pháp luật hoặc bầu sửa chữa thay thế Trưởng ban, Phó ban quản trị thì hồ sơ đề xuất công nhận Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp gồm có :a ) Văn bản đề xuất của Ban quản trị ;b ) Bản gốc Quyết định công nhận Ban quản trị nhà nhà ở ;c ) Biên bản họp hội nghị nhà căn hộ chung cư cao cấp về việc bầu lại, bầu sửa chữa thay thế Ban quản trị hoặc bầu sửa chữa thay thế Trưởng ban, Phó ban quản trị ;d ) Danh sách Ban quản trị ( gồm có list những thành viên Ban quản trị, vị trí Trưởng ban, Phó ban quản trị ) ;đ ) Quy chế hoạt động giải trí của Ban quản trị đã được hội nghị nhà nhà ở trải qua ( nếu có sửa đổi, bổ trợ quy định này ) .3. Trường hợp tách Ban quản trị cụm nhà căn hộ cao cấp theo pháp luật tại Khoản 2 Điều 21 của Quy chế này thì hồ sơ đề xuất công nhận Ban quản trị được lao lý như sau :a ) Trường hợp đề xuất công nhận Ban quản trị của tòa nhà sau khi tách khỏi cụm nhà nhà ở thì hồ sơ gồm có những sách vở pháp luật tại Khoản 1 Điều này kèm theo biên bản thống nhất tách khỏi cụm nhà nhà ở của đại diện thay mặt những chủ sở hữu nhà căn hộ chung cư cao cấp theo lao lý tại Điểm a Khoản 2 Điều 21 của Quy chế này ; trường hợp thuộc diện pháp luật tại Điểm c Khoản 2 Điều 21 của Quy chế này thì phải có thêm bản gốc Quyết định công nhận Ban quản trị nhà căn hộ chung cư cao cấp ;b ) Trường hợp đề xuất công nhận Ban quản trị của cụm nhà căn hộ chung cư cao cấp sau khi có tòa nhà tách khỏi cụm thì hồ sơ gồm có văn bản ý kiến đề nghị của Ban quản trị cụm nhà nhà ở, bản gốc Quyết định công nhận Ban quản trị cụm nhà căn hộ chung cư cao cấp, list những thành viên Ban quản trị cụm nhà căn hộ chung cư cao cấp còn lại ( ghi rõ họ tên và vị trí của từng thành viên Ban quản trị ) ; trường hợp phải bầu lại Trưởng ban quản trị cụm nhà căn hộ cao cấp theo lao lý tại Điểm b Khoản 2 Điều 21 của Quy chế này thì phải kèm theo biên bản họp hội nghị nhà nhà ở về việc bầu Trưởng ban và list người được bầu .4. Trường hợp nhập Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp theo pháp luật tại Khoản 3 Điều 21 của Quy chế này thì hồ sơ ý kiến đề nghị công nhận Ban quản trị cụm nhà căn hộ chung cư cao cấp được pháp luật như sau :a ) Trường hợp ý kiến đề nghị công nhận Ban quản trị cụm nhà căn hộ chung cư cao cấp sau khi nhập những Ban quản trị của những tòa nhà thì hồ sơ gồm có những sách vở lao lý tại khoản 1 Điều này, biên bản đề xuất tập thể của đại diện thay mặt những chủ sở hữu nhà căn hộ chung cư cao cấp theo lao lý tại Điểm a Khoản 3 Điều 21 của Quy chế này và bản gốc những Quyết định công nhận những Ban quản trị tòa nhà nhà ở ;b ) Trường hợp đề xuất công nhận Ban quản trị cụm nhà căn hộ cao cấp do nhập Ban quản trị của tòa nhà vào Ban quản trị của cụm nhà căn hộ cao cấp thì hồ sơ gồm có văn bản ý kiến đề nghị của Ban quản trị cụm nhà căn hộ cao cấp, biên bản thống nhất tập thể của những chủ sở hữu tòa nhà ; cụm nhà căn hộ chung cư cao cấp và biên bản họp Hội nghị của tòa nhà nhà ở có nhu yếu nhập vào cụm theo lao lý tại Điểm b Khoản 3 Điều 21 của Quy chế này, list những thành viên Ban quản trị của cụm ( gồm có cả thành viên mới của tòa nhà nhập vào cụm ) và bản gốc Quyết định công nhận Ban quản trị tòa nhà, cụm nhà căn hộ chung cư cao cấp .

Điều 24. Quy chế hoạt động và quy chế thu, chi tài chính của Ban quản trị nhà chung cư

1. Quy chế hoạt động giải trí và quy định thu, chi kinh tế tài chính của Ban quản trị nhà nhà ở, cụm nhà căn hộ cao cấp do hội nghị nhà căn hộ chung cư cao cấp trải qua, bảo vệ công khai minh bạch, minh bạch, tuân thủ lao lý của Quy chế này, pháp luật của pháp lý về nhà ở và pháp lý có tương quan .2. Quy chế hoạt động giải trí của Ban quản trị nhà nhà ở, cụm nhà chung cư bao gồm những nội dung sau đây :a ) Mô hình hoạt động giải trí của Ban quản trị ; mối quan hệ giữa những thành viên Ban quản trị và giữa Ban quản trị với những cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan trong quy trình quản trị, sử dụng nhà căn hộ chung cư cao cấp ;b ) Nguyên tắc tổ chức triển khai họp Ban quản trị, gồm có pháp luật về người triệu tập họp, điều kiện kèm theo họp, người chủ trì họp, nội dung biên bản họp, phương pháp biểu quyết, quyết định những yếu tố thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm, quyền hạn của Ban quản trị, hiệu lực thực thi hiện hành những quyết định của Ban quản trị ;c ) Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản trị và nghĩa vụ và trách nhiệm đơn cử của từng thành viên Ban quản trị, trong đó nêu rõ nghĩa vụ và trách nhiệm ký những văn bản của Ban quản trị, ký kết hợp đồng với đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành, đơn vị chức năng bảo dưỡng phần chiếm hữu chung nhà nhà ở ; nghĩa vụ và trách nhiệm quản lý, ký văn bản khi vắng mặt Trưởng ban hoặc Phó ban quản trị ; nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị con dấu của Ban quản trị ( nếu có con dấu ) ;d ) Quyền được cung ứng thông tin và nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng thông tin giữa những thành viên Ban quản trị ;đ ) Việc đảm nhiệm, phản hồi những yêu cầu của chủ sở hữu, người sử dụng nhà nhà ở, việc giải quyết và xử lý những trường hợp tương quan đến việc bãi miễn, không bổ nhiệm thành viên Ban quản trị và nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người có hành vi vi phạm ;e ) Cơ chế báo cáo giải trình, trải qua quyết định những khoản chi của Ban quản trị ; người chịu nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị hồ sơ, sách vở hoạt động giải trí của Ban quản trị ;g ) Các nội dung khác tùy thuộc vào đặc thù của từng tòa nhà, cụm nhà nhà ở .3. Quy chế thu, chi kinh tế tài chính của Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp, cụm nhà chung cư bao gồm những nội dung sau đây :a ) Quy định về những khoản thu do Ban quản trị quản trị, tên người đứng chủ tài khoản hoạt động giải trí, thông tin tài khoản quản trị kinh phí đầu tư bảo dưỡng phần chiếm hữu chung do Ban quản trị quản trị, lao lý về kỳ hạn tiền gửi kinh phí đầu tư bảo dưỡng phần chiếm hữu chung của nhà chung cư ;b ) Quy định về mức thù lao của từng thành viên Ban quản trị và những ngân sách Giao hàng cho hoạt động giải trí của Ban quản trị ;c ) Phân công nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc thu kinh phí đầu tư, thay mặt đại diện Ban quản trị để ký duyệt chi những kinh phí đầu tư hoạt động giải trí của Ban quản trị, ký văn bản đề xuất rút kinh phí đầu tư bảo dưỡng phần chiếm hữu chung của nhà căn hộ cao cấp và ký những sách vở thanh quyết toán kinh phí đầu tư với đơn vị chức năng bảo dưỡng, đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành ;d ) Quy định quá trình rút tiền và những hồ sơ sách vở đơn cử để làm thủ tục rút tiền tại những thông tin tài khoản do Ban quản trị đang quản trị ;đ ) Phân giao nghĩa vụ và trách nhiệm ghi chép, quản trị sổ sách, hóa đơn chứng từ thu, chi kinh tế tài chính của Ban quản trị ;e ) Quy định mức tiền mặt tối đa Ban quản trị được rút để trực tiếp thanh toán giao dịch cho đơn vị chức năng thực thi bảo dưỡng phần chiếm hữu chung của nhà chung cư ; lao lý mức kinh phí đầu tư Ban quản trị được sử dụng để bảo dưỡng những việc làm đột xuất mà không phải họp hội nghị nhà nhà ở hoặc xin quan điểm của những chủ sở hữu nhà căn hộ chung cư cao cấp để quyết định ;g ) Quy định hình thức giải quyết và xử lý vi phạm khi có hành vi tiêu tốn sai mục tiêu hoặc chiếm hữu kinh phí đầu tư do Ban quản trị quản trị hoặc có sai phạm trong ghi chép, quản trị sổ sách hóa đơn, chứng từ thu, chi kinh tế tài chính ;h ) Quy định những nội dung khác có tương quan .

Điều 25. Biểu quyết thông qua các quyết định của Ban quản trị nhà chung cư

1. Các quyết định của Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp, cụm nhà nhà ở được trải qua bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu theo quy định hoạt động giải trí của Ban quản trị, được lập thành biên bản, có chữ ký của thư ký cuộc họp, những thành viên Ban quản trị dự họp và có đóng dấu của Ban quản trị ( so với trường hợp có con dấu ). Trường hợp tỷ suất biểu quyết tán thành đạt 50 % số thành viên Ban quản trị thì tác dụng ở đầu cuối được xác lập theo biểu quyết của Trưởng ban hoặc Phó ban chủ trì cuộc họp ( nếu vắng Trưởng ban ), trừ trường hợp lao lý tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này .2. Đối với nhà căn hộ cao cấp có nhiều chủ sở hữu thì những yêu cầu sau đây chỉ được trải qua khi có tối thiểu 75 % tổng số thành viên của Ban quản trị nhà nhà ở, cụm nhà nhà ở ưng ý :a ) Đề xuất biến hóa đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành ;b ) Quyết định lựa chọn đơn vị chức năng triển khai bảo dưỡng ;c ) Đề xuất đổi khác giá dịch vụ quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ cao cấp ;d ) Các đề xuất kiến nghị, nhu yếu của Ban quản trị so với chủ góp vốn đầu tư trong quy trình quản trị, sử dụng nhà nhà ở ;đ ) Các trường hợp khác do hội nghị nhà nhà ở quyết định .3. Đối với quyết định tiêu tốn kinh phí đầu tư bảo dưỡng phần chiếm hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì thực thi biểu quyết theo lao lý sau đây :a ) Trường hợp Ban quản trị tòa nhà nhà ở quyết định việc bảo dưỡng phần chiếm hữu chung của tòa nhà căn hộ cao cấp thì phải được 100 % thành viên Ban quản trị đồng ý chấp thuận, trừ trường hợp có thành viên vắng mặt vì nguyên do bất khả kháng ;b ) Trường hợp Ban quản trị cụm nhà căn hộ cao cấp quyết định việc bảo dưỡng phần sở hữu chung của cả cụm nhà căn hộ cao cấp thì phải được 100 % thành viên Ban quản trị cụm nhà căn hộ chung cư cao cấp chấp thuận đồng ý ; nếu chỉ bảo dưỡng phần chiếm hữu chung của một hoặc một số ít tòa nhà trong cụm thì phải được Trưởng ban và 100 % số thành viên Ban quản trị là đại diện thay mặt của một hoặc 1 số ít tòa nhà đó đồng ý chấp thuận, trừ trường hợp có thành viên vắng mặt vì nguyên do bất khả kháng .

Điều 26. Miễn nhiệm, bãi miễn thành viên Ban quản trị hoặc bãi miễn Ban quản trị nhà chung cư

1. Việc không bổ nhiệm thành viên Ban quản trị nhà căn hộ chung cư cao cấp, cụm nhà căn hộ chung cư cao cấp được thực thi khi có một trong những trường hợp sau đây :a ) Thành viên Ban quản trị thôi tham gia hoặc xin không bổ nhiệm ;b ) Thành viên Ban quản trị không còn là chủ sở hữu căn hộ chung cư cao cấp hoặc phần diện tích quy hoạnh khác trong nhà căn hộ cao cấp ( so với trường hợp nhà căn hộ cao cấp có nhiều chủ sở hữu ) ;c ) Thành viên Ban quản trị chuyển đi nơi khác ;d ) Trưởng Ban quản trị của tòa nhà nhà ở tách khỏi cụm nhà căn hộ cao cấp trong trường hợp lao lý tại Điểm b Khoản 2 Điều 21 của Quy chế này ;đ ) Thành viên Ban quản trị của tòa nhà nhập vào cụm nhà căn hộ chung cư cao cấp trong trường hợp pháp luật tại Khoản 3 Điều 21 của Quy chế này .2. Việc bãi miễn Ban quản trị, thành viên Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp, cụm nhà nhà ở được triển khai khi có đề xuất của Ban quản trị hoặc đề xuất của đại diện thay mặt chủ sở hữu căn hộ chung cư cao cấp trong những trường hợp sau đây :a ) Ban quản trị không báo cáo giải trình hiệu quả hoạt động giải trí cho hội nghị nhà căn hộ cao cấp theo pháp luật của Quy chế này ;b ) Ban quản trị không hoạt động giải trí sau khi được bầu ;c ) Thành viên Ban quản trị vi phạm quy định hoạt động giải trí hoặc quy định thu, chi kinh tế tài chính của Ban quản trị ;d ) Thành viên Ban quản trị không tham gia những hoạt động giải trí của Ban quản trị trong 06 tháng liên tục hoặc không tham gia tối thiểu 30 % tổng số những cuộc họp của Ban quản trị trong 01 năm .3. Việc bầu lại thành viên Ban quản trị tòa nhà căn hộ chung cư cao cấp được thực thi như sau :a ) Trường hợp bầu thay thế sửa chữa Ban quản trị hoặc bầu thay thế sửa chữa Trưởng ban, Phó ban quản trị thì phải tổ chức triển khai hội nghị nhà căn hộ cao cấp không bình thường để quyết định theo lao lý tại Điều 14 của Quy chế này ; trường hợp không bổ nhiệm hoặc bãi miễn Phó ban quản trị là đại diện thay mặt của chủ góp vốn đầu tư thì chủ góp vốn đầu tư cử đại diện thay mặt khác thay thế sửa chữa mà không phải tổ chức triển khai hội nghị nhà căn hộ cao cấp không bình thường ;b ) Trường hợp bầu thành viên Ban quản trị không thuộc đối tượng người dùng lao lý tại Điểm a Khoản này thì Ban quản trị đề xuất kiến nghị người sửa chữa thay thế và gửi xin quan điểm của những đại diện thay mặt chủ sở hữu căn hộ cao cấp ; nếu được tối thiểu 50 % đại diện thay mặt chủ sở hữu căn hộ chung cư cao cấp đã nhận chuyển giao hoặc có số lượng ít hơn theo quyết định của hội nghị nhà căn hộ cao cấp đồng ý chấp thuận thì người được yêu cầu được công nhận là thành viên Ban quản trị nhà nhà ở ; trường hợp không có đủ số người đồng ý chấp thuận theo pháp luật tại Điểm này thì phải họp hội nghị nhà căn hộ chung cư cao cấp không bình thường của tòa nhà để bầu người thay thế sửa chữa theo pháp luật tại Điều 14 của Quy chế này .4. Việc bầu lại thành viên Ban quản trị cụm nhà căn hộ chung cư cao cấp được thực thi như sau :a ) Trường hợp bầu sửa chữa thay thế Ban quản trị cụm nhà căn hộ cao cấp hoặc bầu sửa chữa thay thế Trưởng ban quản trị thì phải tổ chức triển khai hội nghị cụm nhà nhà ở không bình thường để quyết định theo pháp luật tại Điều 14 của Quy chế này ;b ) Trường hợp bầu thành viên Ban quản trị cụm nhà nhà ở không thuộc đối tượng người dùng pháp luật tại Điểm a Khoản này thì Ban quản trị đề xuất kiến nghị người thay thế sửa chữa và gửi xin quan điểm của những đại diện thay mặt chủ sở hữu căn hộ chung cư cao cấp của tòa nhà có thành viên Ban quản trị cần thay thế sửa chữa ; nếu được tối thiểu 50 % đại diện thay mặt chủ sở hữu căn hộ chung cư cao cấp đã nhận chuyển giao của tòa nhà này hoặc có số lượng ít hơn theo quyết định của hội nghị nhà căn hộ chung cư cao cấp chấp thuận đồng ý thì người được đề xuất kiến nghị được công nhận là thành viên Ban quản trị cụm nhà căn hộ cao cấp ; trường hợp không có đủ số người chấp thuận đồng ý theo lao lý tại Điểm này thì phải họp hội nghị nhà nhà ở không bình thường của tòa nhà này để bầu người sửa chữa thay thế theo pháp luật tại Điều 14 của Quy chế này .Trường hợp không bổ nhiệm hoặc bãi miễn Phó ban quản trị cụm nhà căn hộ chung cư cao cấp là đại diện thay mặt của chủ góp vốn đầu tư thì chủ góp vốn đầu tư cử đại diện thay mặt khác thay thế sửa chữa mà không phải tổ chức triển khai hội nghị cụm nhà căn hộ cao cấp không bình thường .

Mục 3. QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

Điều 27. Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư

1. Đơn vị quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ chung cư cao cấp là tổ chức triển khai hoặc doanh nghiệp có công dụng, năng lượng theo pháp luật tại Khoản 1 Điều 28 của Quy chế này và phải có tên trong list được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và của Bộ Xây dựng. Đơn vị quản trị quản lý và vận hành hoàn toàn có thể là chủ góp vốn đầu tư hoặc đơn vị chức năng khác theo pháp luật của Quy chế này .2. Chủ góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể trực tiếp thực thi quản trị quản lý và vận hành hoặc ủy thác cho đơn vị chức năng khác có tính năng, năng lượng theo lao lý tại Khoản 1 Điều 28 của Quy chế này để quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ chung cư cao cấp khi chưa tổ chức triển khai được hội nghị nhà căn hộ cao cấp lần đầu. Sau khi tổ chức triển khai được hội nghị nhà nhà ở lần đầu thì Ban quản trị ký hợp đồng dịch vụ quản trị quản lý và vận hành với chủ góp vốn đầu tư nếu chủ góp vốn đầu tư có tính năng, năng lượng quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ chung cư cao cấp và tham gia quản trị quản lý và vận hành hoặc ký với đơn vị chức năng có công dụng, năng lượng quản trị quản lý và vận hành khác được chủ góp vốn đầu tư ủy thác .Trường hợp nhà căn hộ chung cư cao cấp không có thang máy thì hội nghị nhà căn hộ cao cấp quyết định thuê đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành hoặc tự quản lý quản lý và vận hành ; nếu thuê đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành thì phải tuân thủ lao lý về quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ chung cư cao cấp theo lao lý của Quy chế này .3. Trường hợp sau khi Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp ký hợp đồng dịch vụ quản trị quản lý và vận hành với đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành pháp luật tại Khoản 2 Điều này nhưng đơn vị chức năng này thực thi không đúng những thỏa thuận hợp tác và thuộc diện phải chấm hết hợp đồng đã ký kết hoặc bị xóa tên khỏi Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và của Bộ Xây dựng thì Ban quản trị tổ chức triển khai họp hội nghị nhà nhà ở không bình thường theo pháp luật tại Điều 14 của Quy chế này để xem xét, quyết định sửa chữa thay thế đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành khác .4. Mỗi tòa nhà nhà ở chỉ có 01 đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành. Đối với cụm nhà căn hộ cao cấp thì hoàn toàn có thể có một đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành hoặc mỗi tòa nhà trong cụm có 01 đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành riêng theo quyết định của hội nghị cụm nhà nhà ở. Trường hợp mỗi tòa nhà trong cụm có một đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành riêng thì Ban quản trị cụm nhà nhà ở thống nhất với những đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành để triển khai quản trị quản lý và vận hành những khu công trình, mạng lưới hệ thống kỹ thuật dùng chung cho cụm nhà nhà ở .5. Đơn vị quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ chung cư cao cấp hoàn toàn có thể ký kết hợp đồng với những doanh nghiệp cung ứng dịch vụ để triển khai những dịch vụ quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ chung cư cao cấp nhưng phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về nội dung hợp đồng đã ký kết với Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp .

Điều 28. Điều kiện về chức năng, năng lực của đơn vị quản lý vận hành và việc thông báo, đăng tải công khai danh sách đơn vị quản lý vận hành

1. Đơn vị quản trị quản lý và vận hành nhà nhà ở phải có đủ điều kiện kèm theo về công dụng, năng lượng theo lao lý sau đây :a ) Được xây dựng, hoạt động giải trí theo pháp luật của Luật doanh nghiệp hoặc Luật hợp tác xã và có tính năng quản trị quản lý và vận hành nhà nhà ở hoặc tính năng quản trị bất động sản ;b ) Phải có tối thiểu những phòng hoặc bộ phận trình độ nhiệm vụ, gồm có kỹ thuật ; bảo vệ, bảo mật an ninh ; dịch vụ, lễ tân và vệ sinh, thiên nhiên và môi trường ;c ) Các thành viên Ban giám đốc và những cán bộ thao tác trong những phòng, bộ phận trình độ nhiệm vụ pháp luật tại Điểm b Khoản này phải có trình độ trình độ tương ứng với vị trí việc làm và phải có Giấy ghi nhận đã triển khai xong khóa giảng dạy, tu dưỡng kiến thức và kỹ năng trình độ, nhiệm vụ quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ cao cấp theo pháp luật của Bộ Xây dựng .2. Đơn vị quản trị quản lý và vận hành nhà nhà ở có đủ điều kiện kèm theo pháp luật tại Khoản 1 Điều này phải gửi 01 bộ hồ sơ đến Bộ Xây dựng ( thường trực là Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản ) để được xem xét, thông tin đủ điều kiện kèm theo quản trị quản lý và vận hành và đăng tải công khai minh bạch trên Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và của Bộ Xây dựng. Hồ sơ gồm có :a ) Bản sao có xác nhận sách vở chứng tỏ có công dụng pháp luật tại Điểm a Khoản 1 Điều này ;b ) Bản sao có xác nhận quyết định xây dựng những phòng hoặc bộ phận trình độ nhiệm vụ pháp luật tại Điểm b Khoản 1 Điều này và list cán bộ của những phòng, bộ phận này ;c ) Bản sao có xác nhận Giấy ghi nhận đã hoàn thành xong khóa giảng dạy, tu dưỡng kỹ năng và kiến thức trình độ, nhiệm vụ về quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ cao cấp của những thành viên Ban giám đốc, những trưởng, phó phòng, bộ phận và những trưởng, phó ca kỹ thuật, nhiệm vụ của đơn vị chức năng .3. Trong thời hạn 20 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được không thiếu hồ sơ lao lý tại Khoản 2 Điều này, Cục quản trị nhà và thị trường bất động sản có nghĩa vụ và trách nhiệm xem xét, kiểm tra ; trường hợp đủ điều kiện kèm theo năng lượng theo pháp luật tại Khoản 1 Điều này thì phải có văn bản thông tin đủ điều kiện kèm theo được quản trị quản lý và vận hành nhà nhà ở cho đơn vị chức năng gửi hồ sơ biết, Văn bản thông tin được đăng tải công khai minh bạch trên Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và của Bộ Xây dựng để làm cơ sở cho hội nghị nhà nhà ở tìm hiểu thêm, quyết định lựa chọn đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành. Chỉ có những đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành có tên trên Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và của Bộ Xây dựng mới đủ điều kiện kèm theo ký hợp đồng dịch vụ quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ cao cấp với Ban quản trị nhà căn hộ chung cư cao cấp hoặc người đại diện thay mặt quản trị nhà nhà ở .Trường hợp sau khi được đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và của Bộ Xây dựng mà đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành bị giải thể, phá sản, chấm hết hoạt động giải trí hoặc trong quy trình thanh tra, kiểm tra, cơ quan có thẩm quyền phát hiện đơn vị chức năng này không còn đủ điều kiện kèm theo về tính năng, năng lượng quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ chung cư cao cấp theo pháp luật tại Khoản 1 Điều này thì Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có nghĩa vụ và trách nhiệm kiểm tra hoặc ý kiến đề nghị Sở Xây dựng nơi đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành đặt trụ sở chính kiểm tra, nếu không còn đủ điều kiện kèm theo để triển khai quản trị quản lý và vận hành theo pháp luật thì thực thi xóa tên khỏi Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và của Bộ Xây dựng .4. Đối với nhà căn hộ chung cư cao cấp thuộc chiếm hữu nhà nước thì tùy từng trường hợp theo pháp luật của pháp lý về nhà tại, việc quản trị quản lý và vận hành hoàn toàn có thể do đơn vị chức năng có đủ điều kiện kèm theo về năng lượng pháp luật tại Khoản 1 Điều này quản trị quản lý và vận hành hoặc do tổ chức triển khai khác thực thi quản trị quản lý và vận hành theo lao lý về quản trị, sử dụng nhà ở thuộc chiếm hữu nhà nước .

Điều 29. Hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư

1. Việc quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ cao cấp phải được thực thi trải qua hợp đồng dịch vụ quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ chung cư cao cấp ký giữa đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành và Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp. Hợp đồng dịch vụ do những bên ký kết phải có những nội dung lao lý tại Khoản 2 Điều này và tuân thủ mẫu pháp luật tại phụ lục số 02 phát hành kèm theo Quy chế này .2. Hợp đồng dịch vụ quản trị quản lý và vận hành nhà chung cư bao gồm những nội dung sau đây :a ) Họ tên, địa chỉ, người đại diện thay mặt tham gia ký kết hợp đồng ;b ) Quy mô, diện tích quy hoạnh những bộ phận trong và ngoài nhà nhà ở thuộc phần chiếm hữu chung cần quản trị quản lý và vận hành ;c ) Nội dung và nhu yếu về chất lượng, số lượng, thời hạn, khu vực phân phối dịch vụ quản trị quản lý và vận hành ;d ) Giá dịch vụ quản trị quản lý và vận hành tính theo đơn vị chức năng mét vuông ( mét vuông ) sử dụng ; phương pháp đóng những khoản phí ;đ ) Thời hạn triển khai hợp đồng dịch vụ ;e ) Các trường hợp chấm hết hợp đồng ;g ) Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên ; nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp của những bên ; việc giải quyết và xử lý những tranh chấp về nội dung của hợp đồng ;h ) Các thỏa thuận hợp tác khác ;i ) Hiệu lực của hợp đồng .3. Việc nghiệm thu sát hoạch, giao dịch thanh toán, quyết toán và thanh lý hợp đồng dịch vụ quản trị quản lý và vận hành nhà nhà ở được thực thi theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng và theo lao lý của pháp luật dân sự .

Điều 30. Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư

1. Giá dịch vụ quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ cao cấp được xác lập theo pháp luật tại Điều 106 của Luật Nhà ở, được địa thế căn cứ vào từng nhà căn hộ chung cư cao cấp và trên cơ sở thỏa thuận hợp tác với đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành. Trường hợp nhà căn hộ cao cấp đã được chuyển giao đưa vào sử dụng nhưng chưa tổ chức triển khai được hội nghị nhà nhà ở lần đầu thì giá dịch vụ quản trị quản lý và vận hành do chủ góp vốn đầu tư quyết định và được ghi rõ trong hợp đồng mua và bán, thuê mua căn hộ chung cư cao cấp ; sau khi tổ chức triển khai được hội nghị nhà nhà ở thì giá dịch vụ do hội nghị nhà căn hộ cao cấp quyết định trên cơ sở thống nhất với đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành .2. Giá dịch vụ quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ cao cấp được xác lập bằng tiền Nước Ta đồng và tính trên mỗi mét vuông ( mét vuông ) diện tích quy hoạnh sử dụng căn hộ chung cư cao cấp hoặc phần diện tích quy hoạnh khác trong nhà nhà ở ( xác lập theo diện tích quy hoạnh thông thủy ) .3. Đối với nhà căn hộ cao cấp có mục tiêu sử dụng hỗn hợp thì giá dịch vụ quản trị quản lý và vận hành vận dụng so với phần diện tích quy hoạnh văn phòng, dịch vụ, thương mại và diện tích quy hoạnh thuộc chiếm hữu riêng dùng làm chỗ để xe xe hơi được xác lập theo nguyên tắc sau đây :a ) Giá dịch vụ quản trị quản lý và vận hành vận dụng so với phần diện tích quy hoạnh văn phòng, dịch vụ, thương mại do những bên thỏa thuận hợp tác trên cơ sở tình hình thực tiễn của hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, dịch vụ, văn phòng và của từng vị trí nhà chung cư ;b ) Giá dịch vụ quản trị quản lý và vận hành vận dụng so với phần diện tích quy hoạnh thuộc chiếm hữu riêng dùng làm chỗ để xe xe hơi do những bên thỏa thuận hợp tác và hoàn toàn có thể được tính thấp hơn giá dịch vụ quản trị quản lý và vận hành vận dụng so với nhà ở trong cùng một tòa nhà. Quy định này cũng vận dụng so với phần diện tích quy hoạnh thuộc chiếm hữu riêng dùng làm chỗ để xe xe hơi của nhà chung cư chỉ có mục tiêu để ở ;c ) Trường hợp những bên không thỏa thuận hợp tác giá tốt dịch vụ lao lý tại Điểm a, Điểm b Khoản này thì xác lập theo khung giá dịch vụ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà nhà ở đó pháp luật .4. Đơn vị quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ cao cấp xác lập đơn cử và thu kinh phí đầu tư quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ cao cấp của những chủ sở hữu, người sử dụng trên cơ sở mức giá được xác lập theo pháp luật tại Điều này .

Điều 31. Kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư

1. Kinh phí quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ cao cấp do những chủ sở hữu, người sử dụng nhà căn hộ chung cư cao cấp đóng hàng tháng hoặc theo định kỳ ( gồm có cả trường hợp đã nhận chuyển giao căn hộ chung cư cao cấp, diện tích quy hoạnh khác trong nhà căn hộ chung cư cao cấp mà chưa sử dụng ) để đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành triển khai những việc làm lao lý tại Khoản 1 Điều 10 của Quy chế này .2. Kinh phí quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ cao cấp được tính bằng giá dịch vụ quản trị quản lý và vận hành lao lý tại Điều 30 của Quy chế này nhân ( x ) với diện tích quy hoạnh ( mét vuông ) sử dụng căn hộ cao cấp hoặc phần diện tích quy hoạnh khác không phải căn hộ cao cấp trong nhà căn hộ cao cấp .3. Diện tích sử dụng căn hộ chung cư cao cấp hoặc phần diện tích quy hoạnh khác không phải nhà ở trong nhà căn hộ chung cư cao cấp làm cơ sở để tính kinh phí đầu tư quản trị quản lý và vận hành được lao lý như sau :a ) Trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài gắn liền với đất ( sau đây gọi chung là Giấy ghi nhận ) thì diện tích quy hoạnh làm cơ sở để tính kinh phí đầu tư quản trị quản lý và vận hành là diện tích quy hoạnh ghi trong Giấy ghi nhận ;b ) Trường hợp chưa được cấp Giấy ghi nhận thì diện tích quy hoạnh làm cơ sở để tính kinh phí đầu tư quản trị quản lý và vận hành là diện tích quy hoạnh sử dụng thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu ( diện tích quy hoạnh thông thủy được xác lập theo pháp luật tại Khoản 2 Điều 101 của Luật Nhà ở ) ; diện tích quy hoạnh này được xác lập trong hợp đồng mua và bán, thuê mua nhà ở hoặc xác lập theo thực tiễn .4. Đối với nhà căn hộ cao cấp thuộc chiếm hữu nhà nước thì việc thu kinh phí đầu tư quản trị quản lý và vận hành được thực thi theo giá dịch vụ pháp luật tại Điểm a Khoản 5 Điều 106 của Luật Nhà ở .

Mục 4. BẢO TRÌ NHÀ CHUNG CƯ

Điều 32. Nguyên tắc bảo trì nhà chung cư

1. Chủ sở hữu nhà nhà ở có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo dưỡng phần sở hữu riêng và góp phần kinh phí đầu tư bảo dưỡng phần chiếm hữu chung của nhà chung cư để duy trì chất lượng của nhà tại và bảo vệ bảo đảm an toàn trong quy trình sử dụng .2. Việc bảo dưỡng phần sở hữu riêng không được làm ảnh hưởng tác động đến phần sở hữu riêng của những chủ sở hữu khác và những mạng lưới hệ thống khu công trình, thiết bị thuộc chiếm hữu chung, sử dụng chung của nhà chung cư .3. Việc bảo dưỡng phần chiếm hữu chung của nhà chung cư có mục tiêu để ở và nhà căn hộ chung cư cao cấp có mục tiêu sử dụng hỗn hợp nhưng không phân loại riêng không liên quan gì đến nhau được phần chiếm hữu chung của khu căn hộ cao cấp và khu văn phòng, dịch vụ, thương mại được triển khai theo kế hoạch bảo dưỡng do hội nghị nhà nhà ở trải qua và theo tiến trình bảo dưỡng tòa nhà, tiến trình bảo dưỡng thiết bị đã được lập theo lao lý của Quy chế này .4. Việc bảo dưỡng phần chiếm hữu chung của nhà chung cư có mục tiêu sử dụng hỗn hợp mà phân loại riêng không liên quan gì đến nhau được phần chiếm hữu chung của khu căn hộ chung cư cao cấp và khu văn phòng, dịch vụ, thương mại được triển khai theo nguyên tắc sau đây :a ) Đối với phần chiếm hữu chung của khu nhà ở và phần sở hữu chung của cả tòa nhà thì những chủ sở hữu triển khai bảo dưỡng theo kế hoạch đã được hội nghị nhà nhà ở trải qua và quá trình bảo dưỡng đã được lập, trừ trường hợp có hư hỏng đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn gây ra ;b ) Đối với phần chiếm hữu chung của khu văn phòng, dịch vụ, thương mại thì chủ sở hữu khu công dụng này thực thi bảo dưỡng theo quá trình bảo dưỡng tòa nhà và quy trình tiến độ bảo dưỡng hệ thống thiết bị đã được lập theo lao lý .5. Việc bảo dưỡng phần chiếm hữu chung của cụm nhà nhà ở do những chủ sở hữu, người sử dụng cụm nhà căn hộ cao cấp triển khai .6. Chủ sở hữu, Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp chỉ được thuê cá thể, đơn vị chức năng có đủ điều kiện kèm theo, năng lượng tương ứng với việc làm cần bảo dưỡng theo pháp luật để triển khai bảo dưỡng .

Điều 33. Kế hoạch bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư

1. Kế hoạch bảo dưỡng phần chiếm hữu chung của nhà chung cư do hội nghị nhà căn hộ cao cấp trải qua để vận dụng so với những trường hợp lao lý tại Khoản 3 và Điểm a Khoản 4 Điều 32 của Quy chế này .2. Chủ góp vốn đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm lập kế hoạch bảo dưỡng để báo cáo giải trình hội nghị nhà nhà ở lần đầu trải qua ; so với hội nghị nhà nhà ở những lần sau đó thì Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp với đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành hoặc đơn vị chức năng có năng lượng bảo dưỡng lập kế hoạch bảo dưỡng để báo cáo giải trình hội nghị nhà căn hộ chung cư cao cấp trải qua .3. Kế hoạch bảo dưỡng phần chiếm hữu chung của nhà chung cư vận dụng cho những trường hợp pháp luật tại Khoản 3, Điểm a Khoản 4 Điều 32 của Quy chế này được lập và trải qua trên cơ sở quy trình tiến độ bảo dưỡng phần kiến thiết xây dựng của tòa nhà, tiến trình bảo dưỡng hệ thống thiết bị do chủ góp vốn đầu tư phân phối và thực trạng phần chiếm hữu chung của nhà chung cư .4. Nội dung kế hoạch bảo dưỡng phần chiếm hữu chung của nhà chung cư vận dụng cho những trường hợp pháp luật tại Khoản 3 và Điểm a Khoản 4 Điều 32 của Quy chế này gồm có :a ) Các khuôn khổ sẽ thực thi bảo dưỡng trong năm và dự kiến cho 03 đến 05 năm sau đó ; dự kiến những khuôn khổ bảo dưỡng đột xuất trong năm ( nếu có ) ;b ) Thời gian và tiến trình thực thi so với từng khuôn khổ cần bảo dưỡng trong năm ;c ) Dự kiến kinh phí đầu tư để thực thi từng khuôn khổ bảo dưỡng ;d ) Trách nhiệm tương hỗ, tạo điều kiện kèm theo của những chủ sở hữu có tương quan đến khu vực cần bảo dưỡng ; nghĩa vụ và trách nhiệm kiểm tra, giám sát và nghiệm thu sát hoạch việc làm bảo dưỡng của Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp ;đ ) Các yếu tố khác có tương quan .

Điều 34. Các hạng mục của nhà chung cư được sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung để bảo trì

1. Bảo trì những khuôn khổ và phần diện tích quy hoạnh thuộc chiếm hữu chung quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều 100 của Luật Nhà ở .2. Bảo trì mạng lưới hệ thống những thiết bị thuộc chiếm hữu chung của nhà chung cư, gồm có thang máy, máy phát điện, máy bơm nước, mạng lưới hệ thống thông gió, mạng lưới hệ thống cấp điện chiếu sáng, điện hoạt động và sinh hoạt, những thiết bị điện dùng chung, mạng lưới hệ thống cấp, thoát nước, mạng lưới hệ thống cấp ga, lò sưởi TT, phát thanh truyền hình, thông tin liên lạc, phòng cháy, chữa cháy, cột thu lôi và những thiết bị khác dùng chung cho nhà nhà ở .3. Bảo trì mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài liên kết với nhà nhà ở ; những khu công trình công cộng pháp luật tại Điểm d Khoản 2 Điều 100 của Luật Nhà ở .4. Xử lý nước thải ứ nghẹt, hút bể phốt định kỳ ; cấy vi sinh cho mạng lưới hệ thống nước thải của nhà chung cư .5. Các khuôn khổ khác của nhà chung cư thuộc quyền sở hữu chung của những chủ sở hữu nhà căn hộ chung cư cao cấp theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng mua và bán, thuê mua căn hộ cao cấp hoặc theo pháp luật của pháp lý về nhà ở .

Điều 35. Ký kết hợp đồng bảo trì và thực hiện bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư

1. Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp, chủ sở hữu khu văn phòng, dịch vụ, thương mại lựa chọn và ký kết hợp đồng bảo dưỡng theo pháp luật sau đây :a ) Đối với phần thiết kế xây dựng của tòa nhà thì trực tiếp thuê đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành triển khai bảo dưỡng ( nếu nhà nhà ở có đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành và đơn vị chức năng này có năng lượng bảo dưỡng ) ; trường hợp nhà căn hộ chung cư cao cấp không nhu yếu phải có đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành hoặc có đơn vị chức năng này nhưng không có năng lượng bảo dưỡng thì thuê đơn vị chức năng khác có năng lượng bảo dưỡng triển khai bảo dưỡng ;b ) Đối với hệ thống thiết bị thuộc chiếm hữu chung thì hoàn toàn có thể thuê hoặc chuyển nhượng ủy quyền cho đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành thuê đơn vị chức năng cung ứng thiết bị hoặc đơn vị chức năng khác có năng lượng bảo dưỡng thiết bị đó thực thi bảo dưỡng ; trường hợp phải thay mới thiết bị thì đơn vị chức năng phân phối thiết bị phải thực thi bh loại sản phẩm theo thời hạn do nhà phân phối lao lý ; hết thời hạn Bảo hành thì thực thi bảo dưỡng hoặc thay thế sửa chữa theo lao lý tại Điểm này .2. Đơn vị bảo dưỡng phải thực thi bảo dưỡng theo quy trình tiến độ bảo dưỡng đã được lập theo lao lý, phải bảo vệ bảo đảm an toàn cho chủ sở hữu và người sử dụng trong quy trình bảo dưỡng, phải tuân thủ quy trình tiến độ và những thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng bảo dưỡng đã ký kết .3. Hợp đồng bảo dưỡng được lập và ký kết giữa Ban quản trị nhà căn hộ chung cư cao cấp hoặc chủ sở hữu khu văn phòng, dịch vụ, thương mại với đơn vị chức năng triển khai bảo dưỡng theo pháp luật của pháp lý. Trường hợp nhà nhà ở không phải có Ban quản trị thì đại diện thay mặt chủ sở hữu quản trị nhà căn hộ chung cư cao cấp ký hợp đồng với đơn vị chức năng có năng lượng bảo dưỡng .4. Khi kết thúc việc làm bảo dưỡng, những bên phải tổ chức triển khai nghiệm thu sát hoạch hoàn thành xong việc làm bảo dưỡng ; việc thanh, quyết toán kinh phí đầu tư bảo dưỡng được triển khai theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng và phải có không thiếu hóa đơn, chứng từ theo lao lý của pháp lý .

Điều 36. Lập, bàn giao và quản lý kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu

1. Chủ góp vốn đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm lập thông tin tài khoản tại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán đang hoạt động giải trí tại Nước Ta để tạm quản trị kinh phí đầu tư bảo dưỡng phần chiếm hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu theo pháp luật của Nghị định số 99/2015 / NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm năm ngoái của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể và hướng dẫn thi hành một số ít điều của Luật Nhà ở ( sau đây gọi chung là Nghị định số 99/2015 / NĐ-CP ) .2. Đối với nhà căn hộ chung cư cao cấp có mục tiêu để ở, nhà căn hộ chung cư cao cấp có mục tiêu sử dụng hỗn hợp nhưng không phân loại riêng không liên quan gì đến nhau được phần chiếm hữu chung của khu nhà ở và khu văn phòng, dịch vụ, thương mại thì sau khi tổ chức triển khai hội nghị nhà căn hộ chung cư cao cấp lần đầu, việc lập thông tin tài khoản, chuyển giao và quản trị kinh phí đầu tư bảo dưỡng phần chiếm hữu chung được triển khai như sau :a ) Ban quản trị nhà căn hộ chung cư cao cấp lập một thông tin tài khoản tại một tổ chức triển khai tín dụng thanh toán đang hoạt động giải trí tại Nước Ta để quản trị, sử dụng kinh phí đầu tư bảo dưỡng phần sở hữu chung của cả tòa nhà căn hộ cao cấp ;b ) Trong thời hạn 07 ngày thao tác, kể từ ngày Ban quản trị có văn bản đề xuất chuyển giao kinh phí đầu tư bảo dưỡng, chủ góp vốn đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm chuyển giao kinh phí đầu tư bảo dưỡng đã thu của người mua, thuê mua và kinh phí đầu tư bảo dưỡng mà chủ góp vốn đầu tư phải nộp so với phần diện tích quy hoạnh giữ lại không bán, không cho thuê mua hoặc chưa bán, chưa cho thuê mua theo pháp luật tại Điểm b Khoản 1 Điều 108 của Luật Nhà ở sang thông tin tài khoản do Ban quản trị nhà nhà ở lập theo pháp luật tại Điểm a Khoản này để quản trị, sử dụng theo pháp luật của pháp lý ;c ) Chủ tài khoản tiền gửi kinh phí đầu tư bảo dưỡng so với nhà căn hộ cao cấp có mục tiêu để ở hoàn toàn có thể do một thành viên hoặc nhiều thành viên Ban quản trị thay mặt đứng tên đồng chủ tài khoản ; chủ tài khoản tiền gửi kinh phí đầu tư bảo dưỡng so với nhà căn hộ cao cấp có mục tiêu sử dụng hỗn hợp là đồng chủ tài khoản, gồm 01 thành viên Ban quản trị là đại diện thay mặt chủ sở hữu khu nhà ở và 01 thành viên Ban quản trị là đại diện thay mặt chủ sở hữu khu văn phòng, dịch vụ, thương mại .Kỳ hạn gửi tiền và tên người đứng chủ tài khoản tiền gửi kinh phí đầu tư bảo dưỡng lao lý tại Khoản này được lao lý trong quy định thu, chi kinh tế tài chính của Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp do hội nghị nhà căn hộ chung cư cao cấp trải qua .3. Đối với nhà nhà ở có mục tiêu sử dụng hỗn hợp mà phân loại riêng không liên quan gì đến nhau được phần chiếm hữu chung của khu nhà ở và khu văn phòng, dịch vụ, thương mại thì sau khi tổ chức triển khai hội nghị nhà nhà ở lần đầu, việc lập thông tin tài khoản, chuyển giao và quản trị kinh phí đầu tư bảo dưỡng phần chiếm hữu chung được triển khai như sau :a ) Ban quản trị nhà căn hộ chung cư cao cấp lập một thông tin tài khoản tại một tổ chức triển khai tín dụng thanh toán đang hoạt động giải trí tại Nước Ta để quản trị kinh phí đầu tư bảo dưỡng phần chiếm hữu chung của khu căn hộ cao cấp và kinh phí đầu tư bảo dưỡng phần sở hữu chung của cả tòa nhà căn hộ cao cấp ;b ) Kỳ hạn tiền gửi và chủ tài khoản tiền gửi kinh phí đầu tư bảo dưỡng lao lý tại Điểm a Khoản này được xác lập như so với trường hợp nhà căn hộ cao cấp có mục tiêu để ở pháp luật tại Điểm c Khoản 2 Điều này ;c ) Chủ sở hữu phần diện tích quy hoạnh khu văn phòng, dịch vụ, thương mại có nghĩa vụ và trách nhiệm tự quản lý kinh phí đầu tư được để lại theo pháp luật tại Điểm b Khoản 4 Điều này để bảo dưỡng phần chiếm hữu chung của khu tính năng này ;d ) Việc chuyển giao kinh phí đầu tư bảo dưỡng phần chiếm hữu chung của nhà chung cư lao lý tại Khoản này được triển khai theo pháp luật tại Khoản 4 Điều này .4. Việc chuyển giao, quản trị kinh phí đầu tư bảo dưỡng so với trường hợp pháp luật tại Khoản 3 Điều này được pháp luật như sau :a ) Trong thời hạn 07 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất của Ban quản trị nhà căn hộ chung cư cao cấp, chủ góp vốn đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm chuyển giao kinh phí đầu tư bảo dưỡng đã thu của người mua, thuê mua và kinh phí đầu tư bảo dưỡng mà chủ góp vốn đầu tư phải nộp so với phần diện tích quy hoạnh nhà ở không bán, không cho thuê mua hoặc chưa bán, chưa cho thuê mua theo lao lý tại Điểm b Khoản 1 Điều 108 của Luật Nhà ở sang thông tin tài khoản do Ban quản trị đã lập theo pháp luật tại Điểm a Khoản 3 Điều này để quản trị, sử dụng theo lao lý ;b ) Đối với phần kinh phí đầu tư bảo dưỡng mà chủ góp vốn đầu tư phải nộp cho phần diện tích quy hoạnh văn phòng, dịch vụ, thương mại thì chủ góp vốn đầu tư chuyển phần kinh phí đầu tư theo tỷ suất đã thống nhất với người mua, thuê mua trong hợp đồng mua và bán, thuê mua căn hộ chung cư cao cấp lao lý tại Khoản 5 Điều 108 của Luật Nhà ở hoặc đã thống nhất trong hội nghị nhà căn hộ chung cư cao cấp ( nếu chưa thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng mua và bán, thuê mua nhà ở ) sang thông tin tài khoản do Ban quản trị lập pháp luật tại Điểm a Khoản 3 Điều này để quản trị, bảo dưỡng phần sở hữu chung của cả tòa nhà ; so với phần kinh phí đầu tư còn lại thì chủ góp vốn đầu tư được tự quản lý và sử dụng theo lao lý tại Điểm c Khoản 3 Điều này .5. Trường hợp xây dựng cụm nhà căn hộ cao cấp thì địa thế căn cứ vào mục tiêu sử dụng của từng tòa nhà, Ban quản trị cụm nhà nhà ở phải lập những thông tin tài khoản riêng để quản trị kinh phí đầu tư bảo dưỡng cho từng tòa nhà theo lao lý tại những Khoản 2, 3 và 4 Điều này .6. Bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao kinh phí đầu tư bảo dưỡng phần chiếm hữu chung của nhà chung cư pháp luật tại Điều này có nghĩa vụ và trách nhiệm làm thủ tục quyết toán số liệu kinh phí đầu tư này trước khi thực thi việc chuyển giao kinh phí đầu tư. Tài liệu quyết toán kinh phí đầu tư bảo dưỡng phần chiếm hữu chung gồm có :

a) Biên bản xác định các phần diện tích, thiết bị thuộc sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định của Luật Nhà ở;

b ) Biên bản xác lập tổng số kinh phí đầu tư bảo dưỡng đã thu theo pháp luật của pháp lý về nhà tại, trong đó xác lập rõ số tiền đã thu của người mua, thuê mua và số tiền chủ góp vốn đầu tư phải nộp theo lao lý ; tên, số thông tin tài khoản, nơi mở thông tin tài khoản tiền gửi kinh phí đầu tư bảo dưỡng mà chủ góp vốn đầu tư đang quản trị ;c ) Bảng kê những việc làm bảo dưỡng phần sở hữu chung mà chủ góp vốn đầu tư đã thực thi kèm theo hóa đơn, chứng từ chứng tỏ số tiền bảo dưỡng đã thanh toán giao dịch cho đơn vị chức năng bảo dưỡng và số liệu kinh phí đầu tư bảo dưỡng còn lại sau khi trừ số kinh phí đầu tư mà chủ góp vốn đầu tư đã thực thi những việc làm bảo dưỡng ( nếu có ) .Đối với những việc làm bảo dưỡng thuộc nội dung phải bh và còn trong thời hạn Bảo hành nhà ở theo lao lý của Luật Nhà ở thì chủ góp vốn đầu tư không được khấu trừ vào tiền bảo dưỡng phải chuyển giao cho Ban quản trị nhà nhà ở .7. Trường hợp chủ góp vốn đầu tư không chuyển giao hoặc chuyển giao không vừa đủ, không đúng hạn kinh phí đầu tư bảo dưỡng phần chiếm hữu chung theo lao lý tại Điều này thì Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp ý kiến đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà nhà ở triển khai cưỡng chế theo lao lý của Nghị định số 99/2015 / NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm năm ngoái lao lý cụ thể và hướng dẫn thi hành 1 số ít điều của Luật Nhà ở .8. Chủ góp vốn đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm thu kinh phí đầu tư bảo dưỡng phần chiếm hữu chung để chuyển giao cho Ban quản trị nhà căn hộ chung cư cao cấp theo lao lý của pháp lý về nhà ở và Quy chế này ; nếu chủ góp vốn đầu tư không thu kinh phí đầu tư này để chuyển giao cho Ban quản trị thì chủ góp vốn đầu tư phải nộp khoản kinh phí đầu tư này .

Điều 37. Sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu

1. Kinh phí bảo dưỡng phần chiếm hữu chung của tòa nhà căn hộ chung cư cao cấp nào chỉ được dùng để bảo dưỡng phần chiếm hữu chung của tòa nhà đó. Ban quản trị nhà nhà ở chỉ được sử dụng kinh phí đầu tư bảo dưỡng phần chiếm hữu chung của nhà nhà ở vào việc bảo dưỡng những khuôn khổ lao lý tại Điều 34 của Quy chế này ; trường hợp nhà nhà ở phải phá dỡ mà kinh phí đầu tư bảo dưỡng chưa sử dụng hết thì được sử dụng để tương hỗ tái định cư hoặc đưa vào quỹ bảo dưỡng phần chiếm hữu chung của nhà chung cư mới sau khi được thiết kế xây dựng lại .2. Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp phải thông tin công khai minh bạch tại hội nghị nhà căn hộ cao cấp thông tin về thông tin tài khoản tiền gửi kinh phí đầu tư bảo dưỡng đã lập và không được đổi khác thông tin tài khoản này. Việc sử dụng kinh phí đầu tư bảo dưỡng phần chiếm hữu chung của nhà chung cư phải theo đúng lao lý của Quy chế này và phải có sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo lao lý để theo dõi, quản trị .3. Đối với trường hợp phải lập thông tin tài khoản quản trị kinh phí đầu tư bảo dưỡng theo pháp luật tại Điểm a Khoản 3 Điều 36 của Quy chế này thì Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp cùng với chủ góp vốn đầu tư thống nhất phân loại tỷ suất kinh phí đầu tư dùng để bảo dưỡng phần sở hữu chung của cả tòa nhà và kinh phí đầu tư dùng để bảo dưỡng phần chiếm hữu chung của khu nhà ở .Khi cần bảo dưỡng phần chiếm hữu chung của khu nhà ở thì Ban quản trị chỉ được sử dụng kinh phí đầu tư trong số kinh phí đầu tư đã thống nhất phân loại để bảo dưỡng ; trong trường hợp sử dụng hết số kinh phí đầu tư này thì những chủ sở hữu khu nhà ở có nghĩa vụ và trách nhiệm cùng góp phần. Đối với phần kinh phí đầu tư đã phân loại để bảo dưỡng phần sở hữu chung của cả tòa nhà thì chỉ được dùng để bảo dưỡng phần sở hữu chung của cả tòa nhà ; trong trường hợp sử dụng hết số kinh phí đầu tư này thì chủ sở hữu khu căn hộ cao cấp và chủ sở hữu khu công dụng văn phòng, dịch vụ, thương mại có nghĩa vụ và trách nhiệm cùng góp phần. Chủ góp vốn đầu tư và Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp hoàn toàn có thể thống nhất lập 02 thông tin tài khoản khác nhau để quản trị 02 khoản kinh phí đầu tư pháp luật tại Khoản này .4. Tổ chức tín dụng thanh toán đang quản lý tài khoản tiền gửi kinh phí đầu tư bảo dưỡng phần chiếm hữu chung của nhà chung cư có nghĩa vụ và trách nhiệm chuyển tiền vào thông tin tài khoản của bên triển khai bảo dưỡng trong thời hạn 03 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề xuất của Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp. Hồ sơ đề xuất chuyển tiền gồm có những sách vở sau đây :a ) Văn bản đề xuất của Ban quản trị, trong đó nêu rõ nguyên do ý kiến đề nghị chuyển tiền và số tiền cần chuyển cho bên thực thi bảo dưỡng ;b ) Biên bản cuộc họp Ban quản trị về nội dung rút kinh phí đầu tư bảo dưỡng ;c ) Kế hoạch bảo dưỡng đã được hội nghị nhà căn hộ chung cư cao cấp trải qua, trừ trường hợp bảo dưỡng đột xuất ;d ) Hợp đồng bảo dưỡng ký với cá thể, đơn vị chức năng có năng lượng bảo dưỡng theo pháp luật của pháp lý .5. Trường hợp thực thi việc làm bảo dưỡng có giá trị hợp đồng nhỏ trong mức mà hội nghị nhà căn hộ cao cấp được cho phép được rút tiền mặt ghi trong quy định thu, chi kinh tế tài chính của Ban quản trị thì sau khi nhận được hồ sơ đề xuất pháp luật tại Khoản 4 Điều này, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán triển khai thủ tục rút tiền mặt để Ban quản trị thanh toán giao dịch trực tiếp cho bên triển khai bảo dưỡng .6. Trường hợp phát sinh việc làm bảo dưỡng đột xuất mà được phép chi theo quy định thu, chi kinh tế tài chính thì Ban quản trị có văn bản đề xuất chuyển tiền kèm theo biên bản họp Ban quản trị về nội dung rút tiền và hợp đồng bảo dưỡng đã ký gửi tổ chức triển khai tín dụng thanh toán nơi mở thông tin tài khoản tiền gửi kinh phí đầu tư bảo dưỡng ; địa thế căn cứ vào hồ sơ ý kiến đề nghị, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán có nghĩa vụ và trách nhiệm chuyển tiền cho bên thực thi bảo dưỡng trong thời hạn 03 ngày thao tác ; việc chuyển tiền qua thông tin tài khoản hoặc giao dịch thanh toán bằng tiền mặt được thực thi theo pháp luật tại Khoản 4, Khoản 5 Điều này .7. Đối với việc bảo dưỡng phần sở hữu chung của những tòa nhà trong cụm nhà nhà ở thì sử dụng kinh phí đầu tư bảo dưỡng theo lao lý sau đây :a ) Trường hợp phát sinh việc làm bảo dưỡng phần sở hữu chung của cả cụm nhà căn hộ chung cư cao cấp thì trích đều từ kinh phí đầu tư bảo dưỡng phần chiếm hữu chung của từng tòa nhà trong cụm để bảo dưỡng ;b ) Trường hợp phát sinh việc làm bảo dưỡng phần chiếm hữu chung của 1 số ít tòa nhà trong cụm thì trích đều từ kinh phí đầu tư bảo dưỡng phần sở hữu chung của những tòa nhà có tương quan để bảo dưỡng ;c ) Việc rút kinh phí đầu tư để bảo dưỡng phần chiếm hữu chung quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này được triển khai theo pháp luật tại những Khoản 4, 5 và 6 Điều này .

Mục 5. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ

Điều 38. Quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư

1. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị quản lý và vận hành nhà nhà ở theo pháp luật tại Khoản 2 Điều 27 của Quy chế này. Đề xuất đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành nhà nhà ở có đủ điều kiện kèm theo theo pháp luật của Quy chế này để hội nghị nhà nhà ở lần đầu xem xét, quyết định lựa chọn trong trường hợp :a ) Chủ góp vốn đầu tư không có công dụng, năng lượng quản trị quản lý và vận hành và không ủy thác cho đơn vị chức năng khác có tính năng, năng lượng thực thi quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ cao cấp ;b ) Chủ góp vốn đầu tư có công dụng, năng lượng quản trị quản lý và vận hành nhưng không tham gia quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ cao cấp và cũng không ủy thác cho đơn vị chức năng khác có tính năng, năng lượng thực thi quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ cao cấp .2. Thu kinh phí đầu tư bảo dưỡng phần chiếm hữu chung của nhà chung cư theo pháp luật tại Điều 108, Điều 109 của Luật Nhà ở, Nghị định số 99/2015 / NĐ-CP và chuyển giao lại kinh phí đầu tư này cho Ban quản trị nhà căn hộ chung cư cao cấp theo lao lý của pháp lý nhà tại và Quy chế này .3. Chủ trì tổ chức triển khai hội nghị nhà nhà ở lần đầu, cử người tham gia Ban quản trị nhà nhà ở và tham gia biểu quyết, bỏ phiếu tại hội nghị nhà căn hộ chung cư cao cấp theo lao lý của Quy chế này .4. Bàn giao mạng lưới hệ thống kiến trúc bên ngoài nhà căn hộ chung cư cao cấp cho cơ quan quản trị chuyên ngành của địa phương theo lao lý của pháp lý ; lập, chuyển giao hồ sơ nhà nhà ở cho Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp theo lao lý của Quy chế này .5. Quản lý, sử dụng những khu công trình Giao hàng cho hoạt động và sinh hoạt chung của những chủ sở hữu, người sử dụng nhà căn hộ chung cư cao cấp do Nhà nước giao hoặc được thiết kế xây dựng để kinh doanh thương mại theo đúng mục tiêu nêu trong nội dung dự án Bất Động Sản đã được phê duyệt .6. Bảo trì phần sở hữu riêng của mình ; có nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường nếu việc bảo dưỡng hoặc không bảo dưỡng gây ra thiệt hại cho chủ sở hữu khác .7. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết và xử lý những hành vi xâm phạm gia tài thuộc chiếm hữu hợp pháp của mình hoặc những hành vi cản trở việc kinh doanh thương mại hợp pháp theo nội dung dự án Bất Động Sản đã được duyệt. Cơ quan có thẩm quyền có nghĩa vụ và trách nhiệm giải quyết và xử lý những hành vi vi phạm của tổ chức triển khai, cá thể so với những gia tài hoặc hoạt động giải trí kinh doanh thương mại hợp pháp của chủ góp vốn đầu tư .8. Phối hợp với Ban quản trị nhà nhà ở để xử lý những khó khăn vất vả, vướng mắc trong việc quản trị, sử dụng nhà nhà ở .9. Mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo pháp luật của pháp lý phòng cháy, chữa cháy và pháp lý về kinh doanh thương mại bảo hiểm .10. Bồi thường thiệt hại cho bên bị thiệt hại theo thỏa thuận hợp tác hoặc theo pháp luật của pháp lý ; chấp hành quyết định xử lý, giải quyết và xử lý, xử phạt vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .11. Các quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo pháp luật của pháp lý .

Điều 39. Quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu nhà chung cư

1. Đối với nhà căn hộ chung cư cao cấp có nhiều chủ sở hữu thì những chủ sở hữu có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây trong quản trị, sử dụng nhà căn hộ chung cư cao cấp :a ) Được quyền sở hữu, sử dụng phần sở hữu riêng ; có quyền sử dụng phần chiếm hữu chung theo pháp luật của pháp lý về nhà ở và Quy chế này. Có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo dưỡng phần sở hữu riêng theo lao lý của pháp lý về nhà ở và Quy chế này ; có nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường nếu việc bảo dưỡng hoặc không bảo dưỡng gây ra thiệt hại cho chủ sở hữu khác ;b ) Yêu cầu chủ góp vốn đầu tư, Ban quản trị nhà căn hộ chung cư cao cấp hoặc Ủy ban nhân dân cấp phường tổ chức triển khai hội nghị nhà căn hộ cao cấp theo lao lý của Quy chế này ; tham gia hội nghị nhà căn hộ chung cư cao cấp và biểu quyết những nội dung trong cuộc họp hội nghị nhà nhà ở theo pháp luật của Luật Nhà ở và Quy chế này ;c ) Yêu cầu chủ góp vốn đầu tư, đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành, Ban quản trị nhà nhà ở phân phối những thông tin, công khai minh bạch những nội dung tương quan đến việc quản trị, sử dụng nhà căn hộ cao cấp ;d ) Chấp hành khá đầy đủ những quyết định của hội nghị nhà nhà ở, kể cả trường hợp không tham gia hội nghị nhà căn hộ cao cấp ; chấp hành quyết định xử lý, giải quyết và xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ;đ ) Đóng góp vừa đủ, đúng thời hạn kinh phí đầu tư quản trị quản lý và vận hành nhà nhà ở, kinh phí đầu tư bảo dưỡng phần sở hữu chung và những ngân sách, lệ phí khác theo lao lý của pháp lý hoặc theo thỏa thuận hợp tác với nhà sản xuất dịch vụ .Trường hợp chủ sở hữu không đóng kinh phí đầu tư quản trị quản lý và vận hành theo pháp luật thì bị giải quyết và xử lý theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng dịch vụ quản trị quản lý và vận hành nhà nhà ở mà Ban quản trị nhà căn hộ chung cư cao cấp đã ký với đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành ;e ) Chấp hành nội quy, pháp luật về quản trị, sử dụng nhà nhà ở ; phát hiện và thông tin kịp thời cho đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền những hành vi vi phạm trong quản trị, sử dụng nhà căn hộ cao cấp ;g ) Tạo điều kiện kèm theo và tương hỗ đơn vị chức năng có công dụng thực thi bảo dưỡng phần chiếm hữu chung theo lao lý ;h ) Khôi phục lại nguyên trạng và bồi thường thiệt hại nếu gây hư hỏng phần diện tích quy hoạnh, thiết bị thuộc chiếm hữu chung hoặc phần diện tích quy hoạnh, thiết bị thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu khác ; bị giải quyết và xử lý theo lao lý của pháp lý và phải bồi thường thiệt hại khi có hành vi cản trở hoạt động giải trí kinh doanh thương mại hợp pháp của chủ sở hữu khu văn phòng, dịch vụ, thương mại ;i ) Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo pháp luật của pháp lý phòng cháy, chữa cháy và pháp lý về kinh doanh thương mại bảo hiểm ;k ) Thực hiện những pháp luật khác của pháp lý có tương quan .2. Đối với nhà căn hộ chung cư cao cấp có một chủ sở hữu thì chủ sở hữu được quyền sử dụng nhà căn hộ cao cấp, được thực thi những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm pháp luật tại những Điểm b, c, d, e và k Khoản 1 Điều này .

Điều 40. Quyền và trách nhiệm của người sử dụng không phải là chủ sở hữu nhà chung cư

1. Sử dụng phần sở hữu riêng và phần chiếm hữu chung của nhà chung cư theo lao lý của pháp lý về nhà ở và Quy chế này .2. Thực hiện những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm theo đúng nội dung đã thỏa thuận hợp tác với chủ sở hữu trong trường hợp người sử dụng không phải là chủ chiếm hữu .3. Tham dự hội nghị nhà nhà ở ( so với trường hợp nhà căn hộ chung cư cao cấp có một chủ sở hữu ) ; đại diện thay mặt chủ sở hữu tham gia hội nghị nhà căn hộ chung cư cao cấp và biểu quyết, bỏ phiếu nếu chủ sở hữu không tham gia ( so với trường hợp nhà căn hộ cao cấp có nhiều chủ sở hữu ) ; trường hợp trong một căn hộ cao cấp hoặc phần diện tích quy hoạnh khác của nhà chung cư có nhiều người đang cùng sử dụng thì ủy quyền cho một người đại diện thay mặt để tham gia và biểu quyết tại hội nghị nhà căn hộ chung cư cao cấp .4. Thực hiện những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm có tương quan lao lý tại những Điểm b, c, d, đ, e, g, h và k Khoản 1 Điều 39 của Quy chế này .

Điều 41. Quyền và trách nhiệm của Ban quản trị nhà chung cư

1. Ban quản trị nhà căn hộ chung cư cao cấp có nhiều chủ sở hữu được triển khai những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm lao lý tại Khoản 1 Điều 104 của Luật Nhà ở và những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Nhận chuyển giao, tàng trữ, quản trị hồ sơ nhà nhà ở ; phân phối một bộ hồ sơ đã nhận chuyển giao từ chủ góp vốn đầu tư cho đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành trong trường hợp nhà căn hộ cao cấp phải có đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành theo lao lý tại Khoản 2 Điều 5 của Quy chế này, trừ trường hợp đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành là chủ góp vốn đầu tư ;b ) Chuẩn bị những nội dung và tổ chức triển khai họp hội nghị nhà căn hộ chung cư cao cấp theo lao lý của Quy chế này ; thông tin công khai minh bạch nội dung hợp đồng quản trị quản lý và vận hành và hợp đồng bảo dưỡng đã ký kết tại hội nghị nhà nhà ở ;c ) Báo cáo hiệu quả hoạt động giải trí, thu, chi kinh tế tài chính của Ban quản trị, tác dụng việc làm bảo dưỡng và việc thu, chi kinh phí đầu tư bảo dưỡng phần chiếm hữu chung của nhà chung cư để hội nghị nhà nhà ở kiểm tra, giám sát, trải qua theo lao lý của Quy chế này ;d ) Thay mặt chủ sở hữu để thực thi những quyền so với phần chiếm hữu chung của nhà chung cư theo lao lý của Luật Nhà ở và Quy chế này ; không được kích động người khác gây mất trật tự, bảo mật an ninh tại khu vực nhà căn hộ chung cư cao cấp ;đ ) Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước những chủ sở hữu nhà nhà ở về trách nhiệm được giao ; chấp hành đúng quy định hoạt động giải trí, quy định thu, chi kinh tế tài chính của Ban quản trị ;e ) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền tổ chức triển khai họp hội nghị nhà căn hộ cao cấp, công nhận Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp theo pháp luật của Quy chế này ; tổ chức triển khai họp hội nghị nhà căn hộ chung cư cao cấp để quyết định sửa chữa thay thế đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành trong trường hợp đơn vị chức năng đang quản trị quản lý và vận hành không còn đủ điều kiện kèm theo quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ chung cư cao cấp theo pháp luật của Quy chế này ;g ) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý khi chủ góp vốn đầu tư không chuyển giao hồ sơ nhà nhà ở, không chuyển giao kinh phí đầu tư bảo dưỡng phần chiếm hữu chung của nhà chung cư theo pháp luật ;h ) Bàn giao lại hồ sơ, sổ sách, sách vở đang quản trị cho Ban quản trị mới sau khi được công nhận ;i ) Thành viên Ban quản trị nếu có hành vi vi phạm Quy chế này và lao lý của pháp lý có tương quan thì tùy theo mức độ vi phạm mà bị giải quyết và xử lý theo lao lý của Quy chế này, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên bị thiệt hại ;k ) Chấp hành quyết định xử lý, giải quyết và xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực thi những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý của pháp lý ;l ) Thực hiện những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm khác lao lý trong quy định hoạt động giải trí, quy định thu, chi kinh tế tài chính của Ban quản trị đã được hội nghị nhà nhà ở trải qua và pháp luật tại Quy chế này .2. Ban quản trị nhà căn hộ chung cư cao cấp có một chủ sở hữu được triển khai những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm pháp luật tại Khoản 2 Điều 104 của Luật Nhà ở và những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm có tương quan pháp luật tại những Điểm a, b, đ, e, g, h, i, k và l Khoản 1 Điều này .

Điều 42. Quyền và trách nhiệm của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư

1. Thực hiện quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ chung cư cao cấp theo lao lý của Quy chế này và hợp đồng dịch vụ quản trị quản lý và vận hành đã ký với Ban quản trị nhà nhà ở hoặc người đại diện thay mặt quản trị nhà căn hộ cao cấp ( so với nhà căn hộ chung cư cao cấp không phải xây dựng Ban quản trị ) ; triển khai bảo dưỡng phần chiếm hữu chung của nhà chung cư theo hợp đồng bảo dưỡng nếu có năng lượng bảo dưỡng .2. Ký kết hợp đồng phụ với những đơn vị chức năng cung ứng dịch vụ trong việc quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ cao cấp ( nếu có ) ; giám sát việc cung ứng những dịch vụ của những đơn vị chức năng này .3. Thông báo bằng văn bản về việc thu, nộp những khoản kinh phí đầu tư có tương quan ; thông tin những nhu yếu, nội dung cần chú ý quan tâm cho người sử dụng nhà căn hộ cao cấp trong trường hợp xảy ra những trường hợp đột xuất như thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn ; hướng dẫn việc lắp ráp những thiết bị trong phần sở hữu riêng của chủ chiếm hữu .4. Thu kinh phí đầu tư dịch vụ quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ chung cư cao cấp theo thỏa thuận hợp tác với những chủ sở hữu, người sử dụng nhà căn hộ cao cấp ; thu, chi trả thù lao cho những thành viên Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp theo quyết định của hội nghị nhà căn hộ chung cư cao cấp .5. Định kỳ 06 tháng một lần hoặc theo nhu yếu của cơ quan có thẩm quyền phải báo cáo giải trình công khai minh bạch về công tác làm việc quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ chung cư cao cấp với Ban quản trị nhà căn hộ chung cư cao cấp ; báo cáo giải trình tình hình quản trị vận hành tại hội nghị nhà căn hộ cao cấp ; lấy quan điểm góp ý của người sử dụng về việc cung ứng dịch vụ quản trị quản lý và vận hành nhà nhà ở .6. Phối hợp với Ban quản trị nhà căn hộ chung cư cao cấp để xử lý những yếu tố khác có tương quan trong quy trình quản trị quản lý và vận hành nhà nhà ở .7. Chấp hành quyết định xử lý, giải quyết và xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .8. Thực hiện những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng dịch vụ quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ chung cư cao cấp hoặc theo lao lý của pháp lý có tương quan .

Chương IV

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ XỬ LÝ VI PHẠM TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ

Điều 43. Giải quyết tranh chấp

1. Các tranh chấp về quyền sở hữu nhà căn hộ chung cư cao cấp được xử lý trên cơ sở thương lượng, hòa giải theo pháp luật của pháp lý về nhà tại, Quy chế này và pháp lý có tương quan ; trường hợp không thương lượng, hòa giải được thì nhu yếu Tòa án nhân dân xử lý theo pháp luật của pháp lý .2. Các tranh chấp về kinh phí đầu tư quản trị quản lý và vận hành nhà nhà ở, về việc chuyển giao, quản trị, sử dụng kinh phí đầu tư bảo dưỡng phần chiếm hữu chung của nhà chung cư do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà căn hộ cao cấp đó xử lý ; trường hợp không đồng ý chấp thuận với quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì có quyền nhu yếu Tòa án nhân dân xử lý theo lao lý của pháp lý .3. Các tranh chấp giữa những thành viên Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp được xử lý theo quy định hoạt động giải trí của Ban quản trị đã được hội nghị nhà căn hộ chung cư cao cấp trải qua .4. Các tranh chấp giữa Ban quản trị nhà căn hộ chung cư cao cấp với chủ sở hữu, người sử dụng nhà căn hộ cao cấp về việc bầu, không bổ nhiệm, bãi miễn, sửa chữa thay thế thành viên Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp được xử lý trên cơ sở thương lượng ; trường hợp không thương lượng được thì đề xuất tổ chức triển khai họp hội nghị nhà căn hộ chung cư cao cấp để xử lý .5. Các tranh chấp về hợp đồng dịch vụ quản trị quản lý và vận hành, hợp đồng bảo dưỡng, hợp đồng dịch vụ quản trị quản lý và vận hành nhà nhà ở giữa đơn vị chức năng cung ứng dịch vụ và đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành được xử lý theo thỏa thuận hợp tác giữa những bên ; trường hợp không thỏa thuận hợp tác được thì nhu yếu Tòa án nhân dân xử lý theo pháp luật của pháp lý .

Điều 44. Xử lý vi phạm

1. Ban quản trị, thành viên Ban quản trị nhà nhà ở nếu vi phạm những lao lý về quản trị, sử dụng nhà căn hộ chung cư cao cấp và Quy chế này thì tùy theo mức độ vi phạm mà bị bãi miễn, sửa chữa thay thế theo lao lý của Quy chế này và bị giải quyết và xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự theo pháp luật của pháp lý .2. Trường hợp hội nghị nhà nhà ở được tổ chức triển khai họp không đúng lao lý của Quy chế này thì những quyết định, tác dụng của cuộc họp hội nghị nhà căn hộ cao cấp đó không được công nhận và phải tổ chức triển khai họp hội nghị nhà nhà ở để quyết định lại .3. Trường hợp Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp quyết định không đúng với quy định hoạt động giải trí, quy định thu, chi kinh tế tài chính thì những quyết định này không được công nhận .4. Người tận dụng chức vụ quyền hạn, chủ sở hữu, người sử dụng nhà nhà ở làm trái pháp luật về quản trị, sử dụng nhà căn hộ chung cư cao cấp thì tùy theo mức độ vi phạm mà bị giải quyết và xử lý hành chính hoặc bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự .5. Người có hành vi vi phạm mà gây thiệt hại thì phải bồi thường theo pháp luật của pháp lý .

Chương V

ĐIỀU KHOẢN CHUYỂN TIẾP

Điều 45. Xử lý chuyển tiếp đối với mô hình hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư và việc quản lý kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư

1. Các nhà nhà ở đã xây dựng Ban quản trị trước ngày Quy chế này có hiệu lực hiện hành thi hành mà Ban quản trị có nhu yếu tổ chức triển khai lại quy mô hoạt động giải trí, biến hóa số lượng, thành phần Ban quản trị theo lao lý của Luật Nhà ở và Quy chế này hoặc tách, nhập Ban quản trị thì phải tổ chức triển khai họp hội nghị nhà nhà ở để bầu Ban quản trị theo lao lý của Quy chế này .2. Các nhà căn hộ cao cấp đã xây dựng Ban quản trị trước ngày Quy chế này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành mà Ban quản trị đã có quy định hoạt động giải trí, quy định thu, chi kinh tế tài chính nhưng không đúng với lao lý của Quy chế này hoặc chưa có quy định hoạt động giải trí, chưa có quy định thu, chi kinh tế tài chính theo pháp luật của Quy chế này thì Ban quản trị phải kiến thiết xây dựng hoặc sửa đổi, bổ trợ những quy định để báo cáo giải trình hội nghị nhà căn hộ cao cấp trải qua theo pháp luật của Quy chế này .3. Các nhà nhà ở đã xây dựng Ban quản trị trước ngày Quy chế này có hiệu lực hiện hành thi hành mà thuộc đối tượng người dùng không bắt buộc phải có Ban quản trị theo lao lý của Luật Nhà ở và Quy chế này thì Ban quản trị tổ chức triển khai họp hội nghị nhà nhà ở để quyết định việc hoạt động giải trí của Ban quản trị .4. Trường hợp đã chuyển giao kinh phí đầu tư bảo dưỡng phần chiếm hữu chung của nhà chung cư trước ngày Quy chế này có hiệu lực hiện hành thi hành thì thực thi quản trị, sử dụng theo lao lý của pháp lý về nhà ở và Quy chế này. Ban quản trị nhà căn hộ chung cư cao cấp và chủ góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể thống nhất lập lại thông tin tài khoản để triển khai quản lý tài khoản tiền gửi kinh phí đầu tư bảo dưỡng phần chiếm hữu chung của nhà chung cư theo lao lý của Quy chế này nhưng phải báo cáo giải trình hội nghị nhà căn hộ cao cấp gần nhất .

Điều 46. Xử lý chuyển tiếp đối với hoạt động quản lý vận hành nhà chung cư

1. Các nhà căn hộ chung cư cao cấp đang có đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành nhưng không thuộc diện bắt buộc phải có đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành theo pháp luật của Luật Nhà ở thì hội nghị nhà căn hộ chung cư cao cấp họp quyết định để thỏa thuận hợp tác chấm hết hợp đồng dịch vụ đã ký với đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành hoặc liên tục thực thi hợp đồng này .2. Các đơn vị chức năng đang triển khai quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ cao cấp nhưng không đủ điều kiện kèm theo về tính năng, năng lượng theo lao lý của Quy chế này thì phải bổ trợ điều kiện kèm theo để được quản trị quản lý và vận hành và gửi hồ sơ lên Bộ Xây dựng theo lao lý tại Điều 28 của Quy chế này trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày Quy chế này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành ; trường hợp quá thời hạn này mà đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành không bổ trợ đủ điều kiện kèm theo và hồ sơ theo lao lý của Quy chế này thì không được ký hợp đồng dịch vụ quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ cao cấp, trừ trường hợp nhà căn hộ cao cấp thuộc chiếm hữu nhà nước đang được quản trị quản lý và vận hành theo pháp luật của pháp lý về quản trị, sử dụng nhà ở thuộc chiếm hữu nhà nước .3. Các đơn vị chức năng đang triển khai quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ cao cấp mà có đủ điều kiện kèm theo về tính năng, năng lượng theo lao lý của Quy chế này thì phải gửi hồ sơ lao lý tại Khoản 2 Điều 28 của Quy chế này đến Bộ Xây dựng để được xem xét, thông tin đủ điều kiện kèm theo quản trị quản lý và vận hành, đăng tải công khai minh bạch trên Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và của Bộ Xây dựng trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày Quy chế này có hiệu lực hiện hành thi hành. Trường hợp quá thời hạn pháp luật tại Khoản này mà đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành không gửi hồ sơ để được thông tin theo pháp luật của Quy chế này thì không được ký hợp đồng dịch vụ quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ chung cư cao cấp, trừ trường hợp nhà nhà ở thuộc chiếm hữu nhà nước đang được quản trị quản lý và vận hành theo lao lý của pháp lý về quản trị, sử dụng nhà ở thuộc chiếm hữu nhà nước .

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 47. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Sở Xây dựng

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nghĩa vụ và trách nhiệm :a ) Chỉ đạo tiến hành triển khai những lao lý của Quy chế này trên địa phận ; địa thế căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương và Quy chế này phát hành lao lý hướng dẫn đơn cử việc quản trị, sử dụng nhà căn hộ cao cấp để vận dụng trên địa phận ;b ) Tổ chức thông dụng, tuyên truyền những pháp luật về quản trị, sử dụng nhà nhà ở trên địa phận ;c ) Ban hành khung giá dịch vụ quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ chung cư cao cấp theo pháp luật tại Khoản 5 Điều 106 của Luật Nhà ở ;d ) Tổ chức cưỡng chế tịch thu kinh phí đầu tư bảo dưỡng phần chiếm hữu chung của nhà chung cư theo lao lý của pháp lý về nhà ở và Quy chế này ;đ ) Chỉ đạo cơ quan chức năng của địa phương đảm nhiệm khu công trình, mạng lưới hệ thống kiến trúc trong những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng nhà ở theo nội dung dự án Bất Động Sản đã được phê duyệt và văn bản đồng ý chấp thuận chủ trương góp vốn đầu tư của cơ quan có thẩm quyền ;e ) Xem xét, quyết định việc quản trị dân cư của từng tòa nhà, cụm nhà căn hộ chung cư cao cấp theo lao lý của pháp lý ;g ) Tổ chức kiểm tra, thanh tra và giải quyết và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc ý kiến đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về quản trị, sử dụng nhà căn hộ cao cấp theo lao lý của pháp lý ;h ) Thực hiện những nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo pháp luật của pháp lý .2. Sở Xây dựng có nghĩa vụ và trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai tính năng quản trị nhà nước về quản trị, sử dụng nhà nhà ở trên địa phận ; báo cáo giải trình Bộ Xây dựng về tình hình quản trị, sử dụng nhà nhà ở trên địa phận theo định kỳ 06 tháng, hàng năm hoặc theo nhu yếu đột xuất .

Điều 48. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp quận

1. Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phân giao nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị hành chính khu vực có nhà căn hộ cao cấp và giải quyết và xử lý những vướng mắc theo thẩm quyền .2. Quyết định công nhận Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp theo lao lý của Quy chế này .3. Kiểm tra công tác làm việc quản trị, sử dụng nhà căn hộ cao cấp ; giải quyết và xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết và xử lý những hành vi vi phạm lao lý về quản trị, sử dụng nhà căn hộ chung cư cao cấp trên địa phận .4. Thực hiện những nghĩa vụ và trách nhiệm khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao và theo lao lý của pháp lý .

Điều 49. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp phường

1. Tuyên truyền, hoạt động những tổ chức triển khai, cá thể chấp hành pháp luật của Quy chế này và pháp lý về quản trị, sử dụng nhà căn hộ cao cấp .2. Theo dõi, kiểm tra, xử lý những vướng mắc phát sinh trong công tác làm việc quản trị, sử dụng nhà căn hộ chung cư cao cấp theo thẩm quyền hoặc báo cáo giải trình Ủy ban nhân dân cấp Q. xem xét, xử lý .3. Phối hợp, tạo điều kiện kèm theo để đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành nhà nhà ở thực thi phân phối những dịch vụ nhà căn hộ chung cư cao cấp trên địa phận .4. Tổ chức hội nghị nhà căn hộ chung cư cao cấp và tham gia cuộc họp hội nghị nhà nhà ở theo lao lý của Quy chế này .5. Thực hiện những nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý của pháp lý .

Điều 50. Trách nhiệm của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

1. Hướng dẫn, đôn đốc việc thực thi Quy chế này .2. Kiểm tra việc quản trị, sử dụng nhà nhà ở trong khoanh vùng phạm vi cả nước và đề xuất kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết và xử lý những hành vi vi phạm pháp lý về quản trị, sử dụng nhà căn hộ chung cư cao cấp .3. Phối hợp với những cơ quan tương quan tổ chức triển khai tập huấn, thông dụng, tuyên truyền những pháp luật của pháp lý về quản trị, sử dụng nhà nhà ở trên khoanh vùng phạm vi cả nước .4. Tổng hợp quan điểm phản ánh của những tổ chức triển khai, cá thể có tương quan về những yếu tố vướng mắc phát sinh và đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ trợ Quy chế này cho tương thích .5. Thực hiện những trách nhiệm khác tương quan đến việc quản trị, sử dụng nhà căn hộ cao cấp theo pháp luật của Quy chế này hoặc theo chỉ huy của Bộ trưởng Bộ Xây dựng .Trong quy trình triển khai, nếu gặp khó khăn vất vả, vướng mắc, đề xuất phản ánh kịp thời về Bộ Xây dựng để hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ trợ cho tương thích. / .

PHỤ LỤC SỐ 01

MẪU NỘI QUY QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

NỘI QUY QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ

Điều 1. Quy định đối với chủ sở hữu, người sử dụng, người tạm trú và khách ra vào nhà chung cư

1. Chủ sở hữu nhà nhà ở phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế quản trị, sử dụng nhà căn hộ cao cấp do Bộ Xây dựng phát hành và Bản nội quy này .2. Khách ra vào nhà căn hộ chung cư cao cấp phải ĐK, xuất trình sách vở chứng tỏ nhân thân tại quầy lễ tân ( nếu có ) hoặc tại tổ bảo vệ và phải tuân thủ sự hướng dẫn của lễ tân hoặc bảo vệ nhà nhà ở. Trong trường hợp thiết yếu, lễ tân hoặc bảo vệ nhà căn hộ chung cư cao cấp được giữ những sách vở chứng tỏ nhân thân của khách ra vào nhà nhà ở để ship hàng cho việc trấn áp bảo mật an ninh, bảo đảm an toàn của nhà chung cư. Đối với khu vực dành cho văn phòng, dịch vụ, thương mại thì không cần phải ĐK, xuất trình sách vở chứng tỏ nhân thân này .3. Người đến tạm trú tại căn hộ chung cư cao cấp phải ĐK list người tạm trú với quầy lễ tân ( nếu có ) hoặc tại tổ bảo vệ ; ĐK tạm trú tại cơ quan công an cấp phường thường trực .4. Người sử dụng nhà ở, người tạm trú phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những hành vi vi phạm Quy chế quản trị, sử dụng nhà căn hộ chung cư cao cấp và Bản nội quy này .

5. Các quy định áp dụng đối với nhân viên làm việc tại khu vực văn phòng, dịch vụ, thương mại: do chủ đầu tư, Hội nghị nhà chung cư quy định thêm cho phù hợp với từng nhà chung cư.

Điều 2. Các hành vi bị nghiêm cấm trong việc sử dụng nhà chung cư

1. Gây mất bảo mật an ninh, trật tự, nói tục, chửi bậy, sử dụng truyền thanh, truyền hình hoặc những thiết bị phát ra âm thanh gây ồn ào làm ảnh hưởng tác động đến hoạt động và sinh hoạt của những chủ sở hữu, người sử dụng nhà nhà ở .2. Phóng uế, xả rác hoặc những loại chất thải, chất ô nhiễm không đúng nơi lao lý, gây ô nhiễm môi trường tự nhiên nhà nhà ở .3. Ném bất kể vật gì từ hành lang cửa số, ban công của nhà ở .4. Chăn, thả, nuôi gia súc, gia cầm trong nhà căn hộ cao cấp .5. Đốt vàng mã, đốt lửa trong nhà nhà ở, trừ khu vực được đốt vàng mã theo lao lý tại nhà căn hộ cao cấp .6. Phơi, để quần áo và bất kỳ đồ vật nào trên lan can hoặc tại phần khoảng trống từ lan can trở lên hoặc vắt ngang hành lang cửa số của căn hộ cao cấp .7. Đánh bạc, hoạt động giải trí mại dâm trong nhà nhà ở .8. Kinh doanh những ngành nghề có tương quan đến vật tư nổ, dễ cháy, gây nguy khốn cho tính mạng con người, gia tài của người sử dụng nhà nhà ở .9. Mua, bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại căn hộ chung cư cao cấp và những khu vực khác trong nhà căn hộ chung cư cao cấp .10. Tự ý quy đổi công suất, mục tiêu sử dụng phần diện tích quy hoạnh, những thiết bị thuộc chiếm hữu chung, sử dụng chung của nhà chung cư .

11. Các hành vi khác theo quy định của pháp luật có liên quan đến nhà chung cư: do Hội nghị nhà chung cư quy định thêm cho phù hợp với từng nhà chung cư.

12. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo lao lý của pháp lý .

Điều 3. Quy định về việc sử dụng phần sở hữu chung của nhà chung cư

Chủ sở hữu, người sử dụng và khách ra, vào nhà nhà ở phải tuân thủ những pháp luật sau đây :1. Sử dụng thang máy và những thiết bị sử dụng chung theo đúng mục tiêu, công suất phong cách thiết kế sử dụng. Trẻ em dưới 12 tuổi khi sử dụng thang máy hoặc khu công trình Giao hàng chung phải có cha, mẹ hoặc người trông coi đi kèm và giám sát .2. Không được làm hư hỏng hoặc có hành vi vi phạm đến gia tài chung của nhà chung cư .3. Không được chiếm hữu, sử dụng phần diện tích quy hoạnh thuộc chiếm hữu chung, sử dụng chung vào mục tiêu riêng ; không được để những đồ vật thuộc sở hữu riêng tại phần chiếm hữu chung .4. Tuân thủ không thiếu những pháp luật về việc dừng, đỗ xe tại nơi được dừng, đỗ xe theo lao lý .5. Sử dụng nhà hoạt động và sinh hoạt hội đồng vào đúng mục tiêu, công suất theo pháp luật của pháp lý về nhà ở .6. Tuân thủ không thiếu những lao lý về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy của nhà chung cư .7. Các pháp luật khác : do Hội nghị nhà căn hộ cao cấp lao lý thêm cho tương thích với từng nhà căn hộ cao cấp .

Điều 4. Quy định về việc sửa chữa các hư hỏng, thay đổi hoặc lắp đặt thêm trong căn hộ, phần diện tích khác thuộc sở hữu riêng

1. Trường hợp căn hộ chung cư cao cấp hoặc phần diện tích quy hoạnh khác thuộc sở hữu riêng có hư hỏng thì chủ sở hữu hoặc người sử dụng được quyền thay thế sửa chữa, sửa chữa thay thế nhưng không được làm hư hỏng phần chiếm hữu chung và tác động ảnh hưởng đến những chủ sở hữu khác .2. Trường hợp thay thế sửa chữa, thay thế sửa chữa hoặc lắp ráp thiết bị thêm thì phải bảo vệ không làm biến hóa, biến dạng hoặc làm hư hỏng cấu trúc của nhà chung cư .3. Trường hợp có hư hỏng những thiết bị thuộc phần chiếm hữu chung, sử dụng chung gắn liền với nhà ở, phần diện tích quy hoạnh khác thuộc sở hữu riêng thì việc thay thế sửa chữa, thay thế sửa chữa phải được triển khai theo lao lý của Quy chế quản trị, sử dụng nhà căn hộ cao cấp do Bộ Xây dựng phát hành nhưng không được làm ảnh hưởng tác động đến phần sở hữu riêng của chủ sở hữu khác. Chủ sở hữu phải thông tin cho Ban quản trị nhà nhà ở để kịp thời sửa chữa thay thế, thay thế sửa chữa khi có hư hỏng và phải tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho đơn vị chức năng kiến thiết khi thay thế sửa chữa những hư hỏng này .4. Trường hợp nhà nhà ở có khu văn phòng, dịch vụ, thương mại mà có hư hỏng những thiết bị thuộc phần sử dụng chung của nhà căn hộ cao cấp thì chủ sở hữu khu công dụng này phải thực thi sửa chữa thay thế, sửa chữa thay thế theo pháp luật của Quy chế quản trị, sử dụng nhà căn hộ chung cư cao cấp do Bộ Xây dựng phát hành .5. Trường hợp luân chuyển những thiết bị, vật dụng trong nhà căn hộ cao cấp hoặc luân chuyển vật tư khi thay thế sửa chữa những hư hỏng thì phải thông tin cho Ban Quản lý nhà căn hộ chung cư cao cấp và chỉ được thực thi trong thời hạn từ 8 giờ sáng tới 18 giờ chiều hàng ngày để tránh làm tác động ảnh hưởng đến hoạt động giải trí của nhà chung cư .

6. Các quy định khác: do Hội nghị nhà chung cư quy định thêm cho phù hợp với từng nhà chung cư.

Điều 5. Quy định về việc xử lý khi có sự cố của nhà chung cư

1. Khi gặp sự cố hoàn toàn có thể gây nguy hại đến tính mạng con người và bảo đảm an toàn gia tài trong nhà căn hộ cao cấp thì chủ sở hữu, người sử dụng phải thông tin ngay cho Ban Quản lý nhà nhà ở để giải quyết và xử lý .2. Trường hợp gặp sự cố khẩn cấp, thiết yếu phải sơ tán người ra khỏi nhà căn hộ chung cư cao cấp thì phải triển khai theo hướng dẫn trên loa phát thanh hoặc biển hướng dẫn thoát hiểm hoặc hướng dẫn của bảo vệ, đơn vị chức năng có thẩm quyền để chuyển dời người đến nơi bảo đảm an toàn .

Điều 6. Quy định về việc công khai thông tin của nhà chung cư

1. Ban Quản lý nhà căn hộ cao cấp phải thông tin công khai minh bạch những thông tin có tương quan đến việc quản trị, sử dụng nhà căn hộ chung cư cao cấp trên bản tin hoặc bảng thông tin hoặc phương tiện đi lại thông tin khác của nhà chung cư .2. Các nội quy về phòng cháy, chữa cháy phải được gắn đúng nơi pháp luật ; nội quy sử dụng thang máy phải được gắn bên cạnh thiết bị này để bảo vệ việc sử dụng được bảo đảm an toàn, thuận tiện .

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư

1. Yêu cầu Ban quản trị và Ban Quản lý nhà căn hộ cao cấp cung ứng thông tin, những nội dung tương quan đến quản trị, sử dụng nhà nhà ở .2. Chủ sở hữu nhà nhà ở có nghĩa vụ và trách nhiệm đóng bảo hiểm cháy, nổ theo pháp luật của pháp lý .3. Chấp hành nghiêm chỉnh những lao lý của Bản nội quy này và Quy chế quản trị, sử dụng nhà nhà ở do Bộ Xây dựng phát hành .4. Đóng không thiếu, đúng thời hạn kinh phí đầu tư quản trị quản lý và vận hành nhà nhà ở và những ngân sách khác theo lao lý của pháp lý và theo thỏa thuận hợp tác với những nhà sản xuất dịch vụ .

Điều 8. Xử lý các hành vi vi phạm

1. Chủ sở hữu, người sử dụng, người tạm trú và khách ra vào nhà căn hộ chung cư cao cấp nếu có hành vi vi phạm những lao lý của Bản nội quy này hoặc vi phạm lao lý của Quy chế quản trị, sử dụng nhà căn hộ cao cấp do Bộ Xây dựng phát hành thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xem xét, giải quyết và xử lý theo lao lý của pháp lý và phải bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra .2. Chủ sở hữu, người sử dụng phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định giải quyết và xử lý vi phạm của cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền ._______________Ghi chú : Ngoài những nội dung lao lý nêu trên, chủ góp vốn đầu tư, hội nghị nhà căn hộ chung cư cao cấp hoàn toàn có thể thống nhất pháp luật thêm những nội dung khác cho tương thích với từng nhà căn hộ chung cư cao cấp nhưng những lao lý thêm này không được trái pháp lý và đạo đức xã hội .

PHỤ LỤC SỐ 02

MẪU HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

Căn cứ Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11;

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13;

Căn cứ Luật Xây dựng số 60/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quy chế quản lý; sử dụng nhà chung cư;

Căn cứ vào nhu cầu giữa hai bên.

Hai bên tham gia ký kết hợp đồng dưới đây bao gồm:

Bên A: Ban quản trị nhà chung cư hoặc người đại diện quản lý nhà chung cư (sau đây gọi tắt là Bên A)

Tên thanh toán giao dịch :Đại diện :Địa chỉ :Tài khoản số : Tại :Fax :

Bên B: Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư (sau đây gọi tắt là Bên B)

Tên thanh toán giao dịch :Đại diện :Địa chỉ :Điện thoại :Tài khoản số : Tại :Mã số thuế :Fax :Website ( nếu có ) :Hôm nay, ngày … tháng … năm …, hai bên chấp thuận đồng ý ký kết hợp đồng dịch vụ quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ cao cấp với những điều, khoản sau đây :

Điều 1. Giải thích từ ngữ

Các từ và cụm từ ghi trong hợp đồng này được hiểu như sau :1. “ Ban quản trị, người đại diện thay mặt quản trị nhà nhà ở ” là Ban quản trị nhà căn hộ chung cư cao cấp hoặc người đại diện thay mặt quản trị nhà căn hộ cao cấp … … … ( 1 ), địa chỉ … …, được viết tắt là Bên A .2. “ Đơn vị quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ chung cư cao cấp ” là … … ( 2 ), được viết tắt là Bên B .3. “ Ngày, tháng ” được tính theo ngày, tháng dương lịch, trừ khi những bên có thỏa thuận hợp tác khác .4. “ Bất khả kháng ” là những sự kiện lao lý tại Điều 14 của hợp đồng này .5. “ Công việc ” là những dịch vụ do Bên B triển khai theo lao lý tại Điều 3 của hợp đồng này .6. “ Khách hàng / dân cư ” là chủ sở hữu nhà ở, chủ sở hữu những phần diện tích quy hoạnh khác trong nhà căn hộ cao cấp, người sử dụng hợp pháp nhà căn hộ chung cư cao cấp .7. “ Tài sản ” là hàng loạt những thiết bị, cơ sở vật chất gắn liền với nhà căn hộ cao cấp .8. “ Quỹ kết dư ” là số tiền lũy kế chênh lệch giữa những khoản thu của tòa nhà trừ đi những ngân sách phát sinh trong quy trình quản lý và vận hành và hoạt động giải trí của tòa nhà ( không tính những khoản chi lấy từ quỹ bảo dưỡng ) .

Điều 2. Đặc điểm của nhà chung cư

Bên B cam kết thực thi dịch vụ quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ chung cư cao cấp với những đặc thù như sau :1. Tên nhà căn hộ cao cấp / cụm nhà căn hộ chung cư cao cấp ( 3 ) :2. Loại nhà căn hộ chung cư cao cấp ( 4 ) :3. Vị trí nhà chung cư :4. Quy mô nhà căn hộ chung cư cao cấp ( số tầng, số căn hộ chung cư cao cấp ) :5. Các khu công trình ship hàng cho hoạt động và sinh hoạt của những chủ sở hữu, người sử dụng nhà nhà ở :

Điều 3. Công việc quản lý vận hành nhà chung cư

1. Bên A đồng ý chấp thuận thuê Bên B triển khai những việc làm quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ cao cấp tại địa chỉ … … như sau ( 5 ) :a ) Lập và triển khai kế hoạch quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ chung cư cao cấp ;b ) Xây dựng cỗ máy quản trị quản lý và vận hành và cung ứng nhân sự quản trị quản lý và vận hành nhà nhà ở ; trấn áp quy trình quản trị quản lý và vận hành theo kế hoạch trải qua bộ phận trấn áp từ văn phòng quản trị theo định kỳ và tiếp tục tại nhà căn hộ chung cư cao cấp ;c ) Thiết lập, kiểm soát và điều chỉnh những tiến trình quản trị, quản lý và vận hành, biểu mẫu tương thích với đặc thù của nhà căn hộ chung cư cao cấp và vận dụng vào quản trị thực tiễn tại nhà căn hộ cao cấp ;d ) Kiểm soát, bảo vệ trật tự, bảo mật an ninh công cộng, giải quyết và xử lý vệ sinh, môi trường tự nhiên, bảo trì mạng lưới hệ thống kỹ thuật ( điện, nước, máy bơm nước, máy phát điện, mạng lưới hệ thống thang máy, thang cuốn, thông tin liên lạc, … ) và những dịch vụ khác của nhà chung cư ;đ ) Chủ động liên hệ, phối hợp thao tác với những nhà sản xuất dịch vụ và tương hỗ dân cư ĐK sử dụng những dịch vụ về nước hoạt động và sinh hoạt, dịch vụ truyền hình, internet, điện thoại thông minh … ;e ) Thay mặt Bên A quản trị, update, phát hành thông báo giá dịch vụ quản trị quản lý và vận hành và thực thi thu kinh phí đầu tư quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ chung cư cao cấp, phí dịch vụ, phí tiêu thụ nước hoạt động và sinh hoạt của chủ sở hữu căn hộ chung cư cao cấp theo định kỳ hàng tháng, yêu cầu với Bên A những giải pháp bắt buộc thích hợp khi thiết yếu để bảo vệ việc thu những khoản tiền này ;g ) Giám sát công ty bảo dưỡng cơ điện triển khai việc bảo dưỡng những thiết bị cơ điện hàng tháng, hàng quý, hàng năm theo kế hoạch đã lập và báo cáo giải trình định kỳ cho Bên A ;h ) Quản lý quản lý và vận hành những mạng lưới hệ thống kỹ thuật tòa nhà ; sắp xếp lịch thao tác của nhân viên cấp dưới kỹ thuật thao tác tại nhà nhà ở ; giám sát việc làm hàng ngày của nhân viên cấp dưới kỹ thuật gồm có những khuôn khổ phải kiểm tra cũng như những việc làm thay thế sửa chữa khác ;i ) Thực hiện việc thay thế sửa chữa đơn thuần những thiết bị nhà căn hộ cao cấp : thay bóng đèn, công tắc nguồn tại khu vực chung. Bên B chỉ chịu ngân sách nhân lực sửa chữa thay thế và vật tư đơn thuần ( đèn chiếu sáng hiên chạy dọc, công tắc nguồn, phụ liệu … ) ; Bên A chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về phần vật tư, thiết bị sửa chữa thay thế thuộc khoanh vùng phạm vi quỹ bảo dưỡng ; trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hợp tác khác ;k ) Thay mặt Bên A thao tác với những cơ quan có tương quan và phối hợp với chính quyền sở tại địa phương triển khai những lao lý của pháp lý về bảo mật an ninh trật tự, vệ sinh thiên nhiên và môi trường và những trào lưu chung ;l ) Đôn đốc, nhắc nhở dân cư triển khai nội quy quản trị, sử dụng nhà căn hộ cao cấp. Nhắc nhở và tương hỗ dân cư ĐK tạm trú, thường trú khi vào sinh sống tại nhà nhà ở ; tiếp thu quan điểm và xử lý khiếu nại của dân cư tương quan đến công tác làm việc quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ cao cấp ;m ) Tổ chức thực tập phòng cháy, chữa cháy nội bộ định kỳ để những thành viên trong Ban quản trị, bộ phận kỹ thuật, lực lượng bảo vệ, bảo mật an ninh, bộ phận dịch vụ vệ sinh ( và hoàn toàn có thể có dân cư ) ; phối hợp với Bên A lập giải pháp phòng cháy, chữa cháy định kỳ theo pháp luật để hướng dẫn người mua / dân cư nhà căn hộ cao cấp nắm được những bước cần triển khai khi có trường hợp khẩn cấp xảy ra ;n ) Lựa chọn, ký kết hợp đồng dịch vụ với những nhà thầu có năng lượng, có uy tín để cung ứng dịch vụ bảo vệ, dịch vụ giữ xe, dịch vụ duy trì vệ sinh hàng ngày, chăm nom hoa lá cây cảnh, giải quyết và xử lý côn trùng nhỏ … ; tư vấn cho Bên A lựa chọn và ký hợp đồng với những nhà thầu có năng lượng và uy tín cung ứng dịch vụ bảo dưỡng, thay thế sửa chữa khác ( nếu có ), … ;o ) Báo cáo tình hình quản trị và những ngân sách hoạt động giải trí hàng tháng, hàng năm tại hội nghị nhà căn hộ chung cư cao cấp ;p ) Thực hiện những việc làm khác do những bên thỏa thuận hợp tác : … … .2. Bên B bảo vệ quản trị quản lý và vận hành và cung ứng những dịch vụ cho nhà nhà ở ( cụm nhà căn hộ chung cư cao cấp ) đúng nhu yếu của Bên A với chất lượng tốt, bảo vệ bảo đảm an toàn, vệ sinh, thiên nhiên và môi trường và phòng chống cháy, nổ tương thích với những pháp luật của pháp lý hiện hành. Việc thực thi sẽ được triển khai theo tiêu chuẩn : bảo vệ dịch vụ cho những chủ sở hữu, người sử dụng ( nếu có ) ở mức độ tiêu chuẩn, chất lượng tương thích, vận dụng khá đầy đủ những quá trình và biểu mẫu để giải quyết và xử lý việc làm, quản lý và vận hành nhà chung cư an toàn ( kỹ thuật, phòng cháy, chữa cháy … ), bảo mật an ninh và vệ sinh được bảo vệ .3. Bên B triển khai việc làm quản trị quản lý và vận hành theo hình thức phân phối nhân sự Ban quản trị, kỹ thuật, trấn áp, điều hành quản lý hoạt động giải trí nhà căn hộ chung cư cao cấp và chỉ triển khai những việc làm theo ủy quyền quản trị của Bên A .4. Trường hợp Bên B có đủ năng lượng triển khai việc bảo dưỡng phần chiếm hữu chung của nhà căn hộ cao cấp thì Bên A xem xét, quyết định để ký kết hợp đồng thuê Bên B thực thi bảo dưỡng phần chiếm hữu chung của nhà chung cư .

Điều 4. Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, thời hạn và phương thức thanh toán kinh phí quản lý vận hành

1. Giá dịch vụ quản trị quản lý và vận hành nhà nhà ở được xác lập đơn cử như sau :

Đối tượng khách hàng

Mức giá (đồng/m2/tháng)(6)

Giá dịch vụ quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ chung cư cao cấp so với khu nhà ởGiá dịch vụ quản trị quản lý và vận hành nhà nhà ở so với khu văn phòng, dịch vụ và thương mại ( nếu có khu công dụng này ) .Giá dịch vụ quản trị quản lý và vận hành so với khu vực tầng hầm dưới đất thuộc chiếm hữu riêng dùng làm nơi để xe xe hơi ( diện tích quy hoạnh tầng hầm dưới đất là : …. ) .( nếu có những diện tích quy hoạnh này )

Bên B được thu thêm các khoản thu khác tại nhà chung cư như khai thác các dịch vụ cộng thêm (quảng cáo trong thang máy, cho thuê bãi đỗ xe taxi, các khoản thu khác, …): do các bên thỏa thuận.

2. Nội dung giá dịch vụ quản trị quản lý và vận hành nhà chung cư bao gồm ( 7 ) :a ) Chi tiêu điện dùng cho máy móc thiết bị, mạng lưới hệ thống sử dụng chung của tòa nhà ; ngân sách nước sử dụng trong khu vực công cộng, tưới cây ; ngân sách dầu Do quản lý và vận hành máy phát điện dự trữ Giao hàng cho khu vực công cộng ; đèn chiếu sáng hiên chạy dọc, đèn chiếu sáng thang thoát hiểm ; điện sử dụng thang máy, máy bơm nước hoạt động và sinh hoạt, bơm nước thải ,b ) giá thành dịch vụ bảo mật an ninh, bảo vệ ( gồm có dụng cụ tương hỗ : bộ đàm, đèn pin, … ) ;c ) giá thành dịch vụ vệ sinh công cộng ( gồm có dụng cụ, hóa chất, … ) ; dịch vụ chăm nom cây xanh, phân bón và tưới cây ; diệt côn trùng nhỏ định kỳ ; ngân sách thu gom luân chuyển rác hoạt động và sinh hoạt hàng tháng ;d ) Chi tiêu sách báo tại sảnh ; ngân sách điện thoại cảm ứng, internet, văn phòng phẩm cho hoạt động giải trí của Ban quản trị ; ngân sách liên lạc với chính quyền sở tại thường trực khi có nhu yếu ; ngân sách trang trí những dịp lễ, tết ;đ ) giá thành hóa chất giải quyết và xử lý thông cống, rãnh, bể phốt ; ngân sách diễn tập phòng cháy, chữa cháy nội bộ định kỳ hàng năm ;e ) Chi tiêu kiểm tra mẫu nước hoạt động và sinh hoạt định kỳ ; súc rửa bể nước ngầm, bể nước hoạt động và sinh hoạt ( nếu có ) ;g ) Ngân sách chi tiêu cho đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành như ngân sách trang thiết bị văn phòng Ban quản trị ( bàn và ghế, máy tính, máy in, … ) và dụng cụ kỹ thuật ; ngân sách đồng phục nhân viên cấp dưới Ban quản trị, ngân sách tiền công tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội phúc lợi xã hội cho nhân viên cấp dưới triển khai quản trị quản lý và vận hành nhà nhà ở này ;h ) Các ngân sách khác : do những bên thỏa thuận hợp tác .3. Nguyên tắc xác lập giá dịch vụ quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ chung cư cao cấp :a ) Giá dịch vụ quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ cao cấp pháp luật tại Khoản 1 Điều này không biến hóa trong 12 tháng, kể từ ngày hợp đồng này có hiệu lực hiện hành ;b ) Trong trường hợp có sự biến hóa về chủ trương tiền lương do Nhà nước Nước Ta phát hành, sự kiểm soát và điều chỉnh giá nguồn năng lượng : điện, nước, dầu làm ảnh hưởng tác động đến đơn giá nhân sự và ngân sách nguồn năng lượng thì những bên trao đổi để xác lập lại giá dịch vụ cho tương thích với tình hình thực tiễn .4. Thời hạn và phương pháp giao dịch thanh toán kinh phí đầu tư quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ cao cấp được pháp luật như sau :a ) Đối với khu nhà ở :Bên B triển khai thu kinh phí đầu tư quản trị quản lý và vận hành nhà nhà ở ( tính theo giá dịch vụ pháp luật tại Khoản 1 Điều này nhân ( x ) với diện tích quy hoạnh sử dụng của từng nhà ở ). Thời hạn thu từ ngày … đến ngày … hàng tháng trải qua phương pháp giao dịch thanh toán bằng tiền Nước Ta đồng hoặc chuyển khoản qua ngân hàng ( do những bên thỏa thuận hợp tác ) .b ) Đối với khu văn phòng, dịch vụ, thương mại hoặc những khoản thu tăng thêm khác :Bên B triển khai thu kinh phí đầu tư quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ chung cư cao cấp ( tính theo giá dịch vụ pháp luật tại Khoản 1 Điều này nhân ( x ) với diện tích quy hoạnh sử dụng văn phòng, dịch vụ, thương mại ). Thời hạn từ ngày … đến ngày … hàng tháng trải qua phương pháp giao dịch thanh toán bằng tiền mặt Nước Ta đồng hoặc chuyển khoản qua ngân hàng ( do những bên thỏa thuận hợp tác ) .

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên A(8)

1. Bên A có những quyền sau đây :a ) Yêu cầu Bên B thông tin kịp thời, rất đầy đủ những thông tin về việc triển khai những việc làm đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng hoặc được chuyển nhượng ủy quyền ;b ) Được hưởng những khoản lệch giá từ việc Bên B khai thác những dịch vụ tại nhà căn hộ cao cấp để bổ trợ vào quỹ của Bên A nhằm mục đích ship hàng những hoạt động giải trí quyền lợi chung của dân cư trong nhà căn hộ chung cư cao cấp này ;c ) Được chấm hết hợp đồng theo pháp luật tại Điều 11 của hợp đồng này ;d ) Được vận dụng những chế tài lao lý tại Điều 12 của hợp đồng này ;đ ) Các quyền khác do những bên thỏa thuận hợp tác …2. Bên A có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Thanh toán ngân sách thay thế sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế sửa chữa những thiết bị hư hỏng gồm có ngân sách vật tư và nhân công và những ngân sách khác thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên A ( ngoại trừ những việc làm thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên B pháp luật tại Khoản 2 Điều 3 của hợp đồng này ). Nếu những thiết bị hư hỏng do lỗi quản lý và vận hành của Bên B thì Bên B phải chịu hàng loạt ngân sách thay thế sửa chữa ;b ) Thanh toán cho Bên B kinh phí đầu tư quản trị quản lý và vận hành nhà nhà ở theo giá thỏa thuận hợp tác tại Điều 4 của Hợp đồng này ;c ) Cung cấp hồ sơ tàng trữ nhà chung cư và những thông tin, tài liệu thiết yếu theo pháp luật của pháp lý để Bên B thực thi dịch vụ quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ cao cấp ;d ) Bố trí cho Bên B phòng thao tác cho Ban quản trị ( diện tích quy hoạnh, vị trí … … ) và chỗ để xe cho nhân sự Ban quản trị, bảo vệ và vệ sinh ;đ ) Tạo điều kiện kèm theo và phối hợp ngặt nghèo với Bên B trong quy trình thực thi hợp đồng ;e ) Nhắc nhở chủ sở hữu, người sử dụng nhà nhà ở triển khai những nghĩa vụ và trách nhiệm có tương quan đến việc quản trị, sử dụng nhà căn hộ chung cư cao cấp theo hợp đồng này và theo lao lý của pháp lý ;g ) Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác do những bên thỏa thuận hợp tác …

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

1. Bên B có những quyền sau đây :a ) Yêu cầu Bên A cung ứng hồ sơ nhà căn hộ cao cấp và những thông tin, tài liệu thiết yếu theo lao lý của pháp lý để Giao hàng cho việc quản trị quản lý và vận hành nhà nhà ở ;b ) Thu kinh phí đầu tư quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ cao cấp theo pháp luật tại Điều 4 của hợp đồng này ;c ) Thực hiện việc thu tiền của dân cư để chi trả thù lao cho những thành viên Ban quản trị nhà căn hộ cao cấp hoặc đại diện thay mặt những chủ sở hữu nhà căn hộ cao cấp ( theo mức tiền mà hội nghị nhà căn hộ chung cư cao cấp đã quyết định ), thu tiền điện, nước, … của người sử dụng ( nếu có ) ; thực thi giải quyết và xử lý những trường hợp không nộp, chậm nộp theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng này và theo pháp luật của Quy chế quản trị, sử dụng nhà căn hộ cao cấp do Bộ Xây dựng phát hành ;d ) Được hưởng thêm những khoản thu khác tại nhà căn hộ cao cấp như khai thác những dịch vụ cộng thêm ( quảng cáo thang máy, cho thuê bãi đậu xe taxi, những khoản thu khác, … ) ;đ ) Được tạm ngừng cung ứng những dịch vụ : … … … .. hoặc đề xuất đơn vị chức năng cung ứng điện, nước, nguồn năng lượng … cho nhà nhà ở tạm ngừng phân phối những dịch vụ này trong trường hợp chủ sở hữu, người sử dụng nhà căn hộ cao cấp đã được thông tin bằng văn bản đến lần thứ hai nhu yếu nộp kinh phí đầu tư quản trị quản lý và vận hành và kinh phí đầu tư khác do Bên B thu nhưng vẫn không nộp những kinh phí đầu tư này ;e ) Được bộc lộ logo / tên thương hiệu trên những văn bản của Bên B trong việc quản trị quản lý và vận hành, chăm nom người mua và được treo bảng hiệu của Bên B tại nhà căn hộ cao cấp sau khi đã được Bên A chấp thuận đồng ý về vị trí, kích cỡ và hình thức ;g ) Các quyền khác do những bên thỏa thuận hợp tác …2. Bên B có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Thực hiện rất đầy đủ và bảo vệ đúng chất lượng những việc làm theo lao lý tại Điều 3 của hợp đồng này, gồm có cả việc làm chuyển nhượng ủy quyền ( nếu có ) và gửi báo cáo giải trình cho Bên A về tiến trình, tác dụng thực thi ;b ) Kiểm tra, giám sát hoạt động giải trí của những nhân viên cấp dưới của Bên B để thực thi việc làm quản trị quản lý và vận hành và phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại xảy ra cho Bên A hoặc bên thứ ba nếu do nhân viên cấp dưới của Bên B gây thiệt hại ;c ) Kiểm tra, giám sát việc quản trị quản lý và vận hành tương quan đến hoạt động giải trí của nhà chung cư gồm có : thang máy, dụng cụ thiết bị phòng cháy chữa cháy, máy phát điện dự trữ, máy bơm nước, vệ sinh, thiên nhiên và môi trường … ;d ) Cam kết bảo vệ quản trị và quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống kỹ thuật nhà căn hộ cao cấp theo đúng khuyến nghị và hướng dẫn sử dụng của nhà phân phối hoặc theo phong cách thiết kế ;đ ) Chậm nhất ngày 15 hàng tháng phải gửi cho Bên A những báo cáo giải trình tình hình hoạt động giải trí nhà nhà ở của tháng trước liền kề ;e ) Bồi thường thiệt hại nếu vi phạm hợp đồng theo mức thiệt hại thực tiễn phát sinh do lỗi của Bên B ; phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Bên A và trước pháp lý về mọi hoạt động giải trí do nhân lực của mình thực thi ;g ) Có nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị, dữ gìn và bảo vệ, sử dụng có hiệu suất cao, đúng mục tiêu những tài liệu, thiết bị và những gia tài do Bên A trang bị ; có nghĩa vụ và trách nhiệm hoàn trả cho Bên A khi triển khai xong những nghĩa vụ và trách nhiệm theo hợp đồng trong thực trạng hoạt động giải trí tốt ( ngoại trừ những hao mòn tự nhiên ) ;h ) Được khai thác những dịch vụ tại nhà căn hộ cao cấp để tăng thêm lệch giá và san sẻ khoản lệch giá này với Bên A theo lao lý tại Điều 15 của hợp đồng này để làm quỹ hội đồng Giao hàng quyền lợi chung của dân cư nhà căn hộ chung cư cao cấp ;i ) Thực hiện toàn bộ những nghĩa vụ và trách nhiệm theo pháp luật của pháp lý so với hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của mình như : ĐK kinh doanh thương mại, ĐK hành nghề, hoàn thành xong tổng thể những nghĩa vụ và trách nhiệm thuế ;k ) Bàn giao lại cho Ban quản trị bộ hồ sơ nhà căn hộ chung cư cao cấp lao lý tại Điều 5 của Quy chế này khi chấm hết hợp đồng quản trị quản lý và vận hành này ;l ) Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác do những bên thỏa thuận hợp tác …

Điều 7. Bố trí sử dụng nhân viên quản lý nhà chung cư

1. Bên B có quyền sắp xếp hoặc thuyên chuyển bất kể nhân viên cấp dưới nào đang thao tác cho Bên B tại nhà căn hộ cao cấp khi thiết yếu, nhưng phải bảo vệ không gây trở ngại cho việc quản trị nhà căn hộ cao cấp. Trường hợp thay trưởng Ban quản trị tòa nhà thì phải thông tin bằng văn bản cho Bên A biết .2. Trong trường hợp nhân viên cấp dưới của Bên B ( kể cả trưởng Ban quản trị nhà nhà ở ) không triển khai xong trách nhiệm theo pháp luật trong hợp đồng này, thì Bên B sẽ thực thi kiểm tra, nếu không hoàn thành xong trách nhiệm sẽ thay thế sửa chữa người khác và có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin lại cho Bên A biết .3. Quy định thời hạn thao tác của những bộ phận thuộc Ban quản trị như sau : ( 9 )a ) Văn phòng Ban quản trị : ( sáng từ … giờ đến … giờ ; chiều từ … giờ đến … giờ ) ;b ) Bộ phận Lễ tân – CSKH : Làm theo ca ( gồm những ca đơn cử sau : … … ) ;c ) Bộ phận kỹ thuật : Trực 24/24 h ( thao tác 7 ngày / tuần, kể cả dịp nghỉ lễ, tết ) .

Điều 8. Thanh toán kinh phí thuộc trách nhiệm chi trả của Bên A

1. Trước ngày 31 tháng 12 của năm trước liền kề, Bên B phải gửi cho Bên A dự kiến kế hoạch ngân sách Giao hàng cho việc quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ cao cấp, gồm có những khoản thu từ dịch vụ quản trị quản lý và vận hành so với khu căn hộ chung cư cao cấp, khu văn phòng, dịch vụ, thương mại và dịch vụ khác kèm theo ( nếu có ) ; những khoản chi cho việc quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ chung cư cao cấp, những khoản chi thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm chi trả của Bên B và những khoản chi thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm chi trả của Bên A .2. Bên A có nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán giao dịch cho những nhà thầu dịch vụ như bảo dưỡng, thay thế sửa chữa hư hỏng trang thiết bị, … và những khoản tương tự như thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán giao dịch của Bên A .

Điều 9. Phương thức phối hợp giữa Bên A và Bên B

1. Trách nhiệm của Bên A :a ) Là đại diện thay mặt cho những chủ sở hữu, người sử dụng hợp pháp nhà căn hộ cao cấp ký kết hợp đồng dịch vụ quản trị quản lý và vận hành với Bên B để triển khai việc làm quản trị quản lý và vận hành nhà nhà ở pháp luật tại Điều 3 của hợp đồng này ;b ) Quản lý quỹ bảo dưỡng phần chiếm hữu chung của nhà chung cư theo pháp luật của pháp lý ; quản trị quỹ ship hàng quyền lợi chung của dân cư nhà căn hộ cao cấp ( nếu có ) để ship hàng chi trả cho những mục tiêu bảo dưỡng, những mục tiêu công cộng khác ;c ) Đại diện cho dân cư để thao tác với những tổ chức triển khai, cơ quan chức năng theo nhu yếu hoặc theo lao lý của pháp lý ;d ) Xem xét, thống nhất kế hoạch quản trị quản lý và vận hành và những nội dung tương quan đến nghĩa vụ và trách nhiệm, quyền hạn của Bên A. Ký kết hợp đồng với nhà thầu ngoài khoanh vùng phạm vi của Bên B như bảo dưỡng, sửa chữa thay thế, thay thế sửa chữa hoa lá cây cảnh, … ( nếu có ) ;đ ) Chi trả những khoản ngân sách tương quan đến hoạt động giải trí quản lý và vận hành của nhà chung cư ngoài khoanh vùng phạm vi chi trả của Bên B như shopping vật tư, trang thiết bị ; việc bảo dưỡng, tái tạo, trang trí nhà chung cư ;e ) Cử đại diện thay mặt để phối hợp ngặt nghèo với Bên B trong việc quản trị quản lý và vận hành nhà nhà ở theo đúng những quá trình quản trị nhằm mục đích cung ứng nhu yếu chất lượng dịch vụ .2. Trách nhiệm của Bên B :a ) Tổ chức quản lý mọi hoạt động giải trí thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ cao cấp theo hợp đồng này ;b ) Cung cấp nhân sự quản trị quản lý và vận hành để đảm nhiệm công tác làm việc quản lý và vận hành kỹ thuật, quản trị và chăm nom người mua, trấn áp hoạt động giải trí nhà căn hộ cao cấp ;c ) Quản lý và giám sát dịch vụ người mua, dịch vụ vệ sinh môi trường tự nhiên, bảo vệ bảo mật an ninh, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, dịch vụ trông giữ xe, diệt côn trùng nhỏ, chăm nom hoa lá cây cảnh cho nhà nhà ở, … Bên B có nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị, trấn áp về mặt nhiệm vụ và khối lượng việc làm của những nhà thầu này theo tiêu chuẩn và tiến trình quản trị đã thiết lập, định kỳ báo cáo giải trình việc làm cho Bên A .

Điều 10. Thời hạn thực hiện hợp đồng (10)

1. Thời hạn hợp đồng này là … tháng, kể từ ngày … tháng … năm …2. Trước khi hết thời hạn hợp đồng tối thiểu 30 ngày, Bên B gửi đề xuất gia hạn hợp đồng cho Bên A ; nếu sau 15 ngày, kể từ ngày Bên A nhận được văn bản đề xuất gia hạn của Bên B mà Bên A không có quan điểm bằng văn bản thì hợp đồng sẽ được tự động hóa gia hạn bằng với thời hạn của hợp đồng pháp luật tại Khoản 1 Điều này .

Điều 11. Chấm dứt hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

1. Hợp đồng này chấm hết khi có một trong những trường hợp sau đây :a ) Hết hạn hợp đồng mà những bên nhất trí không gia hạn hợp đồng ;b ) Hai bên cùng thỏa thuận hợp tác chấm hết hợp đồng trước thời hạn ;c ) Một trong hai bên bị phá sản hoặc giải thể hoặc chấm hết hoạt động giải trí theo pháp luật của pháp lý ;d ) Do sự kiện bất khả kháng nhưng không khắc phục được trong thời hạn … tháng liên tục .2. Bên A được quyền đơn phương chấm hết hợp đồng khi Bên B có một trong những vi phạm sau đây ( 11 ) :a ) Vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm lao lý tại Khoản 2 Điều 6 của hợp đồng này và gây thiệt hại cho Bên A ;b ) Tăng mức giá dịch vụ quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ cao cấp không theo lao lý tại Điều 4 của hợp đồng này hoặc biến hóa những lao lý trong hợp đồng này nhưng không được sự đồng ý chấp thuận của Bên A ;c ) Chuyển nhượng hợp đồng này hoặc giao việc quản trị quản lý và vận hành nhà nhà ở cho một đơn vị chức năng khác mà không có sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản của Bên A ;d ) Không khắc phục những vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm theo hợp đồng này trong thời hạn … ngày, kể từ ngày nhận được thông tin bằng văn bản của Bên A ;đ ) Bị phá sản hoặc bị giải thể hoặc bị chấm hết hoạt động giải trí ;e ) Trường hợp khác do những bên thỏa thuận hợp tác …Bên A không được tự ý đơn phương chấm hết hợp đồng ngoài những trường hợp lao lý tại Khoản này ; nếu tự ý đơn phương chấm hết hợp đồng thì Bên A phải bồi thường theo pháp luật tại Khoản 2 Điều 12 của hợp đồng này .3. Bên B được quyền đơn phương chấm hết hợp đồng khi Bên A có một trong những vi phạm sau đây :a ) Không thanh toán giao dịch rất đầy đủ những khoản tiền đến hạn cho Bên B theo hợp đồng này trong thời hạn … ngày, kể từ ngày nhận được thông tin bằng văn bản của Bên B về những khoản giao dịch thanh toán đã bị quá hạn ;b ) Không cung ứng hồ sơ nhà căn hộ cao cấp và những thông tin, tài liệu thiết yếu theo lao lý của pháp lý để Bên B triển khai việc làm quản trị quản lý và vận hành nhà nhà ở ;c ) Trường hợp khác do những bên thỏa thuận hợp tác …Bên B không được tự ý đơn phương chấm hết hợp đồng ngoài những trường hợp lao lý tại Khoản này ; nếu tự ý đơn phương chấm hết hợp đồng thì Bên B phải bồi thường theo pháp luật tại Khoản 2 Điều 12 của hợp đồng này .4. Bàn giao khi chấm hết hợp đồng :a ) Trong thời hạn … ngày, kể từ ngày thông tin chấm hết hợp đồng, hai bên có nghĩa vụ và trách nhiệm tranh luận và xác lập giá trị quyết toán hợp đồng. Trong thời hạn … ngày, kể từ ngày Bên B triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình, chuyển giao số liệu, chuyển giao gia tài và hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác thanh lý hợp đồng này, Bên A phải giao dịch thanh toán cho Bên B những khoản tiền còn lại theo biên bản quyết toán ( nếu có ) ;b ) Trong thời hạn … ngày, kể từ ngày chấm hết hợp đồng, Bên B phải chuyển giao cho Bên A hàng loạt gia tài theo đúng thực trạng của Bên A, sổ sách kế toán hợp đồng và số liệu nợ công ( bằng file mềm và bản cứng ), hồ sơ nhà căn hộ cao cấp, những thông tin người mua / dân cư … và những tài liệu, gia tài khác ( nếu có ) thuộc quyền sở hữu của Bên A ;c ) Các thỏa thuận hợp tác khác …

Điều 12. Vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại

1. Bên B phải bồi thường cho Bên A hàng loạt ngân sách khắc phục thực tiễn hư hỏng và những ngân sách có tương quan đến những hư hỏng làm mất gia tài khi có một trong những trường hợp sau đây ( 12 ) :a ) Phát sinh do lỗi của Bên B ;b ) Bên B thiếu nghĩa vụ và trách nhiệm hoặc có hành vi vi phạm hợp đồng .c ) Trường hợp một trong hai bên vi phạm pháp luật tại Khoản 2 hoặc Khoản 3 Điều 11 của hợp đồng này thì bên vi phạm phải bồi thường cho bên kia số tiền bằng … … lần giá dịch vụ quản trị quản lý và vận hành tại nhà nhà ở của tháng gần nhất ( theo số liệu Bên B phân phối ) .

Điều 13. Trách nhiệm sau khi chấm dứt hợp đồng

1. Bên A không được quyền sử dụng những biểu mẫu và quy trình tiến độ quản trị, biểu mẫu do Bên B thiết lập, trừ khi có sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản của Bên B .2. Bên B không được phép sử dụng thông tin người mua, dân cư ship hàng mục tiêu kinh doanh thương mại của Bên B .3. Bên B phải chuyển giao hàng loạt gia tài, số liệu sổ sách cho Bên A trong thời hạn … ngày, kể từ ngày chấm hết hợp đồng để Bên A liên tục quản trị quản lý và vận hành nhà ở một cách liên tục và không ảnh hưởng tác động đến hoạt động và sinh hoạt của dân cư. Nếu vi phạm lao lý này thì Bên B sẽ chịu bồi thường thiệt hại cho Bên A là … … …4. Các thỏa thuận hợp tác khác …

Điều 14. Sự kiện bất khả kháng

1. Các trường hợp sau đây được coi là sự kiện bất khả kháng :a ) Do cuộc chiến tranh hoặc do thiên tai hoặc do biến hóa chủ trương, pháp lý của Nhà nước Nước Ta ;b ) Do phải thực thi quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc những trường hợp khác do pháp lý pháp luật ;c ) Do tai nạn đáng tiếc, ốm đau thuộc diện phải đi cấp cứu tại cơ sở y tế ;d ) Các trường hợp khác : do những bên thỏa thuận hợp tác .2. Thông báo thực trạng bất khả kháng :a ) Khi Open một trong những trường hợp bất khả kháng theo thỏa thuận hợp tác tại Khoản 1 Điều này thì bên bị ảnh hưởng tác động bởi trường hợp bất khả kháng phải thông tin bằng văn bản hoặc thông tin trực tiếp cho bên còn lại biết trong thời hạn … ngày, kể từ ngày xảy ra trường hợp bất khả kháng ( nếu có sách vở chứng tỏ về nguyên do bất khả kháng thì phải xuất trình sách vở này ) ;b ) Bên bị tác động ảnh hưởng bởi trường hợp bất khả kháng không triển khai được nghĩa vụ và trách nhiệm của mình sẽ không bị coi là vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm theo hợp đồng và cũng không phải là cơ sở để chấm hết hợp đồng này ;c ) Bên bị ảnh hưởng tác động bởi trường hợp bất khả kháng phải gửi thông tin cho bên kia khi không còn bị tác động ảnh hưởng bởi thực trạng bất khả kháng ;d ) Các bên phải liên tục triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm khi điều kiện kèm theo bất khả kháng không còn ;đ ) Nếu sự kiện bất khả kháng xảy ra trong … tháng liên tục nhưng không khắc phục được thì hợp đồng đương nhiên hết hiệu lực hiện hành, trừ trường hợp những bên có thỏa thuận hợp tác khác .3. Trách nhiệm của những bên trong trường hợp bất khả kháng :Việc thực thi những nghĩa vụ và trách nhiệm có tương quan theo hợp đồng của những bên sẽ được tạm dừng trong thời hạn xảy ra sự kiện bất khả kháng. Các bên sẽ liên tục thực thi những nghĩa vụ và trách nhiệm của mình sau khi sự kiện bất khả kháng chấm hết, trừ trường hợp lao lý tại Điểm đ Khoản 2 Điều này .

Điều 15. Khai thác, cung cấp dịch vụ phụ và quỹ kết dư

1. Bên A có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Trong thời hạn hợp đồng này, Bên A ủy quyền cho Bên B tìm kiếm, khai thác môi giới khai thác kinh doanh thương mại những dịch vụ thuộc quyền sở hữu chung của nhà chung cư như thu phí quảng cáo, bảng hiệu, khai thác mặt phẳng trống, những dịch vụ khác …. Việc khai thác này phải bảo vệ không được làm ảnh hưởng tác động đến công tác làm việc quản trị quản lý và vận hành nhà nhà ở của Bên B, mỹ quan, thiên nhiên và môi trường và trật tự công cộng tại nhà căn hộ chung cư cao cấp .b ) Được nhận … % số tiền thu tăng thêm so với những khoản thu hiện hữu từ khai thác dịch vụ để Bên A bổ trợ vào nguồn quỹ nhằm mục đích triển khai những hoạt động giải trí ship hàng quyền lợi chung cho nhà nhà ở .2. Bên B có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Theo sự chuyển nhượng ủy quyền của Bên A, được quyền tìm kiếm đối tác chiến lược và quản trị việc khai thác, lắp ráp quảng cáo, bảng hiệu và những dịch vụ khác nhằm mục đích mục tiêu ngày càng tăng nguồn thu cho nhà căn hộ cao cấp. Mức phí được hưởng là … % giá trị thu tăng thêm so với những khoản thu được từ việc khai thác và quản lý dịch vụ đó ;b ) Được quyền tham gia dự thầu khai thác dịch vụ nhà căn hộ cao cấp ( nếu có ) theo chỉ định hoặc mời thầu từ Bên A .3. Quỹ kết dư :Với phương pháp tự thu, tự chi, hai bên thống nhất rằng, quỹ kết dư ( nếu có ) trong thời hạn hợp đồng này có hiệu lực hiện hành là thuộc chiếm hữu của Bên B. Bên B đồng ý chấp thuận sẽ trích … % quỹ kết dư này để Bên A bổ trợ vào quỹ nhằm mục đích thực thi những hoạt động giải trí Giao hàng quyền lợi chung cho nhà căn hộ cao cấp .

Điều 16. Các thỏa thuận khác

Các bên căn cứ vào từng nhà chung cư cụ thể để thỏa thuận thêm các nội dung khác nhưng không được mâu thuẫn với các nội dung trong hợp đồng này, không được trái với quy định của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư, pháp luật về nhà ở và đạo đức xã hội.

Điều 17. Các phụ lục hợp đồng

Các tài liệu sau đây là một phần của hợp đồng này :1. Kế hoạch quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ chung cư cao cấp ;2. Hồ sơ nhà căn hộ chung cư cao cấp ;3. Các phụ lục khác được ký giữa hai bên ( nếu có ) .

Điều 18. Tranh chấp và giải quyết tranh chấp

1. Nếu có phát sinh tranh chấp về nội dung hợp đồng này thì những bên phải thực thi thương lượng để xử lý .2. Trường hợp có tranh chấp về kinh phí đầu tư quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ chung cư cao cấp mà thương lượng không có hiệu quả thì trong thời hạn … ngày, kể từ ngày phát sinh tranh chấp, những bên có quyền gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà nhà ở để xem xét, xử lý ; trường hợp không chấp thuận đồng ý với quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo lao lý của pháp lý .3. Trường hợp có tranh chấp về việc thực thi hợp đồng dịch vụ quản trị quản lý và vận hành thì những bên có quyền nhu yếu Tòa án nhân dân có thẩm quyền xử lý theo lao lý của pháp lý. Quyết định của Tòa án nhân dân là quyết định sau cuối và có đặc thù bắt buộc với những bên .

Điều 19. Hiệu lực của hợp đồng

1. Hợp đồng này có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày … tháng … năm …2. Việc thanh lý hợp đồng này được thực thi bằng biên bản thanh lý do hai bên cùng ký kết .3. Hai bên thỏa thuận hợp tác cam kết thực thi đúng nội dung của hợp đồng này ; gia tài được ủy quyền quản trị không thuộc diện bị tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng .4. Hợp đồng này được lập thành … bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ … bản để cùng triển khai .5. Trường hợp những bên có thỏa thuận hợp tác biến hóa nội dung của hợp đồng này thì phải lập phụ lục hợp đồng hoặc ký kết hợp đồng bổ trợ bằng văn bản. / .

BÊN A
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu
nếu có con dấu)

BÊN B
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

_______________1 Tên nhà căn hộ chung cư cao cấp .2 Tên của đơn vị chức năng quản trị quản lý và vận hành theo sách vở ĐK kinh doanh thương mại hoặc quyết định xây dựng của cơ quan có thẩm quyền .3 Tên của tòa nhà / cụm nhà căn hộ cao cấp .4 Ghi rõ là nhà căn hộ cao cấp thuộc loại khu công trình chỉ có mục tiêu để ở hoặc khu công trình hỗn hợp gồm để ở và kinh doanh thương mại dịch vụ .5 Tùy thuộc vào thỏa thuận hợp tác giữa Bên A và Bên B, những bên hoàn toàn có thể bổ trợ hoặc giảm bớt hoặc biến hóa những việc làm mà Bên B được triển khai tại Khoản 1 Điều 3 này .6 Diện tích mét vuông được xác lập để tính giá là diện tích quy hoạnh mét vuông sử dụng ( tính theo diện tích quy hoạnh thông thủy ) .7 Các ngân sách trong giá dịch vụ nêu tại Khoản 2 Điều 4 này hoàn toàn có thể được biến hóa, kiểm soát và điều chỉnh bổ trợ theo thỏa thuận hợp tác của những bên .8 Ngoài những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm nêu tại Điều 5 và Điều 6, những bên hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác bổ trợ thêm những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm khác cho tương thích với nhu yếu việc làm .9 Các bên thỏa thuận hợp tác đơn cử nội dung nêu tại Khoản 3 Điều 7 này .10 Các bên thỏa thuận hợp tác đơn cử nội dung nêu tại Điều 10 .11 Các bên hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác bổ trợ thêm những trường hợp được đơn phương chấm hết hợp đồng nêu tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 11 này .12 Các bên hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác thêm nội dung của Khoản 1 Điều 12 .13 Các phần để trống trong hợp đồng này do những bên thỏa thuận hợp tác cho tương thích với tình hình trong thực tiễn .Bạn muốn khám phá về giải pháp đô thị mưu trí, những giải pháp tòa nhà mưu trí, quản trị bãi đỗ xe mưu trí, mạng lưới hệ thống nhận diện khuôn mặt bằng AI ? Hãy liên tục theo dõi tin tức tại Luci. vn và thưởng thức tải ứng dụng App Luci Building. Mọi thông tin tức thời từ ban quản trị tòa nhà và nhiều tính năng tiện ích khác như giao dịch thanh toán phí dịch vụ tòa nhà, tiền điện, nước, Internet hàng tháng … được tích hợp sẵn trên ứng dụng Luci Building, giúp dân cư thưởng thức đời sống văn minh, tiện lợi hơn .

Luci Building – chạm kết nối, sống thông minh

Thông tin liên hệ :

Phone: 0902.239.589

Website: https://tmsquynhon.com.vn/

Email: dienhoa10h@gmail.com

Trụ sở Hà Nội: Tầng 6, Zen Tower, 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Văn phòng Hồ Chí Minh: Tầng 5, số 26 đường C18, quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.