Quyết định 751/QĐ-TCT 2015 Quy trình cưỡng chế nợ thuế

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——–

Số: 751/QĐ-TCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH CƯỠNG CHẾ NỢ THUẾ

———–

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-BTC ngày 14/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc Tổng cục Thuế;

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-BTC ngày 14/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế;

Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-TCT ngày 29/3/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Cục Thuế;

Căn cứ Quyết định số 504/QĐ/TCT ngày 29/3/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định chức năng, nhiệm vụ của các đội thuộc Chi cục Thuế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý nợ và CCNT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình cưỡng chế nợ thuế thay thế Quyết định số 490/QĐ-TCT ngày 08/5/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình cưỡng chế nợ thuế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ trưởng các Vụ, đơn vị tương đương thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Lãnh đạo Bộ Tài chính (để b/c);
– Vụ PC (BTC);
– Lãnh đạo Tổng cục Thuế;
– Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
– Các Vụ, đơn vị thuộc, trực thuộc TCT;
– Đại diện VP.TCT tại TPHCM;
– Website Tổng cục Thuế;
– Lưu: VT, QLN (20b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG

Bùi Văn Nam

QUY TRÌNH

CƯỠNG CHẾ NỢ THUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 751/QĐ-TCT ngày 20 tháng 4 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG

I. MỤC ĐÍCH

Quy định nghĩa vụ và trách nhiệm, nội dung, trình tự, thủ tục, thời hạn tiến hành thực thi thống nhất trong cơ quan thuế những cấp trong việc cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế ( sau đây gọi là cưỡng chế nợ thuế ) đã được lao lý tại Luật quản trị thuế ; Luật sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Luật Quản lý thuế và những văn bản hướng dẫn về thuế .

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

Các quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính về thuế ; quyết định hành động tạm dừng cưỡng chế ; những thông tin nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước ; quyết định hành động gia hạn ; quyết định hành động nộp dần tiền thuế .

III. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Cơ quan thuế các cấp: Tổng cục Thuế, Cục Thuế, Chi cục Thuế.

2. Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế thuộc Tổng cục Thuế.

3. Phòng quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế thuộc Cục Thuế; đội quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; các bộ phận quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế thuộc các đội thuế ở Chi cục Thuế (sau đây viết tắt là phòng cưỡng chế nợ thuế/đội cưỡng chế nợ thuế).

4. Các phòng/đội tham gia thực hiện quy trình bao gồm: phòng/đội kiểm tra thuế; phòng/đội quản lý thuế thu nhập cá nhân; phòng quản lý đất đai (nếu có) hoặc bộ phận quản lý các khoản thu từ đất thuộc phòng/đội tổng hợp – nghiệp vụ – dự toán; phòng quản lý doanh nghiệp lớn (nếu có) hoặc bộ phận quản lý doanh nghiệp lớn thuộc các phòng/đội kiểm tra thuế; đội trước bạ và thu khác; đội thuế liên xã, phường, thị trấn. Phòng/ đội có liên quan đến công tác cưỡng chế nợ thuế như: kê khai và kế toán thuế, thanh tra, ấn chỉ, tin học, tuyên truyền – hỗ trợ (sau đây viết tắt là phòng/đội tham gia cưỡng chế nợ thuế).

5. Công chức thuộc phòng / đội và bộ phận cưỡng chế nợ thuế ; công chức thuộc phòng / đội tham gia triển khai quy trình cưỡng chế nợ thuế .

IV. CÁC CHỮ VIẾT TẮT

1. NSNN : Ngân sách chi tiêu nhà nước .
2. NHTM : Ngân hàng thương mại .
3. KBNN : Kho bạc nhà nước .
4. TCTD : Tổ chức tín dụng thanh toán .
5. NNT : Người nộp thuế .
6. CCNT : Cưỡng chế nợ thuế
7. QĐCC : Quyết định cưỡng chế
8. CSDL : Cơ sở tài liệu
9. Giải thích từ ngữ theo Phụ lục số 1 đính kèm

V. QUY ĐỊNH CHUNG ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ

1. Lập danh sách đối tượng phải xác minh thông tin

Hàng tháng, ngay sau ngày phát hành thông tin tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp ( sau đây gọi là Thông báo 07 / QLN phát hành kèm theo Quy trình Quản lý nợ ), công chức CCNT lập list đối tượng người dùng chuẩn bị sẵn sàng vận dụng giải pháp cưỡng chế hoặc chưa triển khai cưỡng chế như sau :
a ) Xác định đối tượng người tiêu dùng sẵn sàng chuẩn bị vận dụng giải pháp cưỡng chế :
– Các trường hợp phải cưỡng chế theo pháp luật của từng giải pháp được hướng dẫn tại Phần II quy trình này .
– Các đối tượng người dùng có hành vi bỏ trốn, tẩu tán gia tài :
+ Hành vi bỏ trốn được địa thế căn cứ vào 1 trong những thông tin sau :
Trường hợp đã được coi là quyết định hành động được giao theo pháp luật tại điểm b Khoản 1 Điều 6 Thông tư 215 / 2013 / TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế ( Thông tư 215 / 2013 / TT-BTC ) nhưng đối tượng người dùng bị cưỡng chế chưa nộp đủ tiền thuế ghi trên quyết định hành động cưỡng chế ;
Đối tượng bị cưỡng chế không hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại tại khu vực ĐK kinh doanh thương mại, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi đối tượng người dùng bị cưỡng chế hoạt động giải trí kinh doanh thương mại và cơ quan thuế đã kiểm tra, xác lập đối tượng người dùng bị cưỡng chế không còn hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, gồm có cả trường hợp giải thể không theo trình tự Luật Doanh nghiệp và đối tượng người dùng bị cưỡng chế biến hóa khu vực ĐK kinh doanh thương mại nhưng không thông tin với cơ quan thuế trong thời hạn 10 ( mười ) ngày thao tác, kể từ ngày có sự biến hóa thông tin theo lao lý tại Điều 27 Luật quản trị thuế .
+ Hành vi tẩu tán gia tài được địa thế căn cứ vào những thông tin sau : đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế triển khai thủ tục chuyển nhượng ủy quyền, cho, bán gia tài, giải tỏa, tẩu tán số dư thông tin tài khoản một cách không bình thường không tương quan đến những thanh toán giao dịch thường thì trong sản xuất kinh doanh thương mại trước khi cơ quan thuế phát hành quyết định hành động cưỡng chế .
Khi người nợ thuế có 1 trong 2 hành vi thì xét thấy giải pháp cưỡng chế nào tương thích thì tổng hợp vào list đó để triển khai trình tự những bước CCNT .
b ) Các đối tượng người tiêu dùng tạm dừng cưỡng chế hoặc chưa triển khai cưỡng chế
– Tạm dừng cưỡng chế : Các trường hợp đã có quyết định hành động nộp dần tiền nợ thuế của cơ quan thuế đã phát hành thì công chức CCNT không tổng hợp vào list chuẩn bị sẵn sàng vận dụng giải pháp cưỡng chế .
– Chưa triển khai cưỡng chế : Các trường hợp đã có thông tin của cơ quan thuế đã phát hành về việc người nộp thuế không phải nộp tiền chậm nộp thuế do người nộp thuế đáp ứng sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ được thanh toán giao dịch bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được đơn vị chức năng sử dụng vốn ngân sách nhà nước giao dịch thanh toán nên không nộp thuế kịp thời thì không tổng hợp vào list chuẩn bị sẵn sàng vận dụng giải pháp cưỡng chế so với trường hợp này .

2. Thu thập và xác minh thông tin của đối tượng chuẩn bị cưỡng chế

a ) Căn cứ vào list đối tượng người tiêu dùng bị vận dụng những giải pháp cưỡng chế theo hướng dẫn tại điểm 1 mục V phần I quy trình này, cơ quan thuế thực thi lập list xác định thông tin tương thích với từng giải pháp. Việc xác định thông tin được triển khai từ những tổ chức triển khai, cá thể sau :
– Từ cơ quan thuế .
– Từ đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế .
– Từ những bên có tương quan .
b ) Ban hành văn bản xác định thông tin so với những trường hợp cơ sở tài liệu về NNT chưa rất đầy đủ để thực thi cưỡng chế .
– Thủ trưởng cơ quan thuế ký và phát hành xác định thông tin gửi tổ chức triển khai / cá thể những văn bản .
– Thủ trưởng cơ quan thuế hoàn toàn có thể giao cho cấp phó ký thay những văn bản xác định thông tin nếu cấp phó được phân công đảm nhiệm công tác làm việc quản trị nợ và cưỡng chế nợ thuế bằng văn bản hoặc được ủy quyền theo từng vấn đề cưỡng chế. Cấp phó ký thay chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai và pháp lý .

3. Các trường hợp phải tổng hợp vào danh sách cưỡng chế bằng biện pháp tiếp theo

Căn cứ vào list đối tượng người dùng đã xác định thông tin theo hướng dẫn tại điểm 2 mục V phần I quy trình này, những trường hợp đã gửi văn bản xác định thông tin nhưng đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế hoặc tổ chức triển khai, cá thể có tương quan phân phối không rất đầy đủ hoặc cung ứng rất đầy đủ thông tin nhưng chứng tỏ rằng không hề thực thi được giải pháp cưỡng chế này thì công chức CCNT lập list vận dụng những giải pháp hiện cưỡng chế .

4. Ban hành quyết định cưỡng chế

Căn cứ vào list vận dụng những giải pháp cưỡng chế theo hướng dẫn tại điểm 3 mục V quy trình này, cơ quan thuế lập quyết định hành động cưỡng chế .
Tùy theo nguồn lực về nhân sự, thời hạn, địa phận quản trị, thủ trưởng cơ quan thuế hoàn toàn có thể quyết định hành động đối tượng người tiêu dùng phải thực thi vận dụng giải pháp cưỡng chế ngay theo những tiêu chuẩn sau : số tiền thuế nợ lớn ; thời hạn tiền thuế nợ lê dài ; ảnh hưởng tác động cân đối ngân sách trên địa phận ; gây bức xúc cho xã hội, ảnh hưởng tác động bảo mật an ninh trật tự trên địa phận .
Đối với trường hợp quay trở lại giải pháp cưỡng chế trước đó hoặc chuyển giải pháp tiếp theo hoặc cơ quan Hải quan nhu yếu vận dụng ngay giải pháp Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng nhưng giải pháp trích tiền từ thông tin tài khoản và giải pháp khấu trừ một phần tiền lương vẫn còn hiệu lực hiện hành thì tại những quyết định hành động mới phát hành bổ trợ vào điều 3, sau dòng chữ ghi “ Quyết định có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày … đến ngày ” nội dung : “ Quyết định này ( mới ) sửa chữa thay thế cho quyết định hành động … ( số quyết định hành động và ngày / tháng / năm phát hành quyết định hành động ) … về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế bằng giải pháp … ” .

5. Gửi quyết định cưỡng chế

a ) Đối với đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế
– Đối tượng bị cưỡng chế thuộc những trường hợp : có số tiền thuế nợ lớn ; thời hạn tiền thuế nợ lê dài ; ảnh hưởng tác động cân đối ngân sách trên địa phận ; gây bức xúc cho xã hội, ảnh hưởng tác động bảo mật an ninh trật tự trên địa phận thì bộ phận cưỡng chế giao quyết định hành động cưỡng chế trực tiếp cho đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế .
– Đối tượng bị cưỡng chế thuộc những trường hợp : có trụ sở / nơi cư trú không cùng địa phận huyện với cơ quan thuế hoặc trên cùng địa phận huyện nhưng thuộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo hoặc những trường hợp có khó khăn vất vả khác thì bộ phận hành chính gửi quyết định hành động cưỡng chế qua bưu điện bằng hình thức bảo vệ. Trường hợp gửi quyết định hành động cưỡng chế qua bưu điện bằng hình thức bảo vệ mà bị trả lại thì liên tục gửi đến lần thứ ba .
b ) Đối với cơ quan, tổ chức triển khai tương quan
– Đối với cơ quan, tổ chức triển khai có trụ sở cùng địa phận huyện với cơ quan thuế thì giao trực tiếp quyết định hành động cưỡng chế cho cơ quan, tổ chức triển khai tương quan đến việc thi hành quyết định hành động hành chính thuế .
– Đối với cơ quan, tổ chức triển khai có trụ sở không cùng trên địa phận huyện với cơ quan thuế hoặc trên cùng địa phận huyện nhưng thuộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo hoặc những trường hợp khó khăn vất vả khác thì gửi quyết định hành động cưỡng chế qua bưu điện bằng hình thức bảo vệ đến cơ quan, tổ chức triển khai tương quan đến việc thi hành quyết định hành động hành chính thuế .
– Trường hợp cưỡng chế cần sự phối hợp của Ủy ban nhân dân cấp xã / phường / thị xã ( sau đây gọi tắt là cấp xã ) thì quyết định hành động cưỡng chế phải được gửi đến quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức triển khai cưỡng chế trước khi thi hành để phối hợp thực thi .

6. Tổ chức thực hiện

a ) Hàng ngày, bộ phận CCNT phối hợp với bộ phận kê khai và kế toán thuế triển khai theo dõi việc thi hành QĐCC cho đến khi tiền thuế nợ được nộp vào NSNN .
b ) Quay lại giải pháp trước
Trường hợp đã phát hành quyết định hành động cưỡng chế bằng giải pháp tiếp theo mà có thông tin, điều kiện kèm theo để thực thi giải pháp cưỡng chế trước thì chuyển những trường hợp này vào list vận dụng giải pháp cưỡng chế trước .
c ) Cơ quan thuế phát hành quyết định hành động cưỡng chế có nghĩa vụ và trách nhiệm đăng tải Quyết định cưỡng chế bằng giải pháp thông tin hóa đơn không còn giá trị sử dụng, Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng và Thông báo hóa đơn liên tục có giá trị sử dụng lên trang thông tin điện tử ngành thuế như sau :
– Trong ngày ban hành Quyết định cưỡng chế bằng giải pháp thông tin hóa đơn không còn giá trị sử dụng, Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng và Thông báo hóa đơn liên tục có giá trị sử dụng, công chức CCNT gửi những văn bản này cho bộ phận đảm nhiệm trang thông tin điện tử ngành thuế để đăng tải .
– Bộ phận đảm nhiệm trang thông tin điện tử ngành thuế ( do thủ trưởng cơ quan thuế phân công ) có nghĩa vụ và trách nhiệm đăng tải .

Phần II

QUY TRÌNH CƯỠNG CHẾ ĐỐI VỚI TỪNG BIỆN PHÁP

I. CƯỠNG CHẾ BẰNG BIỆN PHÁP TRÍCH TIỀN TỪ TÀI KHOẢN CỦA ĐỐI TƯỢNG BỊ CƯỠNG CHẾ TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC TÍN DỤNG; YÊU CẦU PHONG TỎA TÀI KHOẢN

1. Lập danh sách đối tượng phải xác minh thông tin  

a ) Căn cứ lập list là NNT có mở thông tin tài khoản tại KBNN, TCTD thuộc một trong những trường hợp sau :
– Tại cơ sở tài liệu của cơ quan thuế :
+ NNT nợ tiền thuế đã có một khoản nợ nhưng còn trên 30 ngày tính đến thời gian quá thời hạn nộp thuế 90 ngày .
+ NNT được gia hạn nộp thuế : có khoản nợ được gia hạn nhưng còn trên 30 ngày thì hết thời hạn gia hạn .
+ Tổ chức bảo lãnh nộp tiền thuế cho người nộp thuế : còn trên 30 ngày tính đến ngày hết thời hạn nộp tiền thuế ghi trên quyết định hành động nộp dần tiền thuế của cơ quan thuế mà người nộp thuế chưa nộp đủ vào NSNN .
– Các bộ phận tương quan trong và ngoài cơ quan thuế phân phối thông tin :
+ Bộ phận thanh tra, kiểm tra phân phối bản chụp những quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính về thuế cho bộ phận CCNT ngay trong ngày phát hành quyết định hành động so với NNT, TCTD, tổ chức triển khai cá thể có tương quan .
+ Bộ phận kê khai và kế toán thuế phân phối tình hình triển khai nộp thuế của đối tượng người dùng bị cưỡng chế mà TCTD không thực thi việc trích tiền từ thông tin tài khoản của đối tượng người dùng bị cưỡng chế để nộp vào ngân sách nhà nước sau thời hạn 05 ngày thao tác kể từ ngày nhận được quyết định hành động CCNT.
+ Các bộ phận trong cơ quan thuế ( như bộ phận thanh tra, kiểm tra, kê khai và kế toán thuế, trước bạ, thu nhập cá thể, quản trị những khoản thu từ đất, đội thuế liên phường, xã … ) và ngoài cơ quan thuế phân phối thông tin về NNT còn nợ tiền thuế có hành vi bỏ trốn, tẩu tán gia tài .
b ) Lập list
Hàng ngày, công chức CCNT thực thi :
( 1 ) Rà soát cơ sở tài liệu của cơ quan thuế và những văn bản, tài liệu do những tổ chức triển khai, cá thể có tương quan cung ứng, update vào list mẫu 01 / DS-TK phát hành kèm theo quy trình này so với những trường hợp theo lao lý tại điểm 1. a mục I phần II quy trình này .
( 2 ) Nhập thông tin vào mẫu 01 / DS-TK những chỉ tiêu tương quan :
– Cột ( 1 ) : ghi số tiền thuế nợ phải xác định thông tin để cưỡng chế .
– Các cột từ ( 2 ) đến cột ( 7 ) : theo hướng dẫn tại mẫu 01 / DS-TK .
( 3 ) Chuyển sang bước tiếp theo là tích lũy và xác định thông tin .

2. Thu thập và xác minh thông tin của đối tượng chuẩn bị cưỡng chế

a ) Các thông tin cần tích lũy
– Các thông tin tài khoản mở tại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán : nơi mở, số thông tin tài khoản .
– Số dư trong thông tin tài khoản .
– Sao kê những thanh toán giao dịch qua thông tin tài khoản trong vòng 03 tháng gần nhất quay trở lại trước, kể từ thời gian nhận được văn bản ý kiến đề nghị xác định thông tin .
– tin tức khác có tương quan đến thông tin tài khoản và thanh toán giao dịch qua thông tin tài khoản .
b ) Các hình thức xác định thông tin
Công chức CCNT triển khai theo trình tự sau :
( 1 ) Khai thác thông tin từ cơ sở tài liệu của cơ quan thuế để lấy thông tin và nhập vào cột ( 8 ) tại mẫu 01 / DS-TK .
( 2 ) Đối với những trường hợp thông tin chưa rất đầy đủ :
+ Đề nghị những bộ phận kê khai và kế toán thuế, thanh tra, kiểm tra và những bộ phận có tương quan cung ứng ( nếu thiết yếu ) .
+ Gửi văn bản nhu yếu đối tượng người dùng bị cưỡng chế, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán cung ứng thông tin theo mẫu 01 / XM-TK phát hành kèm theo quy trình này .
Trong ngày nhận được thông tin cung ứng từ những tổ chức triển khai / cá thể, công chức CCNT phải update thông tin vào mẫu 01 / DS-TK .

3. Các trường hợp phải tổng hợp vào danh sách cưỡng chế bằng biện pháp khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập hoặc danh sách cưỡng chế bằng biện pháp Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng

Sau khi gửi văn bản nhu yếu phân phối thông tin, nếu những đối tượng người dùng bị cưỡng chế thuộc những trường hợp sau đây thì tổng hợp vào những cột tương ứng của mẫu 01 / DS-TK :
– Trường hợp thuộc điểm 1. a mục I phần II quy trình này nhưng là chủ dự án Bất Động Sản ODA, chủ tài khoản nguồn vốn ODA và vay tặng thêm tại kho bạc nhà nước, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán thì không vận dụng giải pháp cưỡng chế này nên thực thi chuyển sang giải pháp tiếp theo .
– Cá nhân không mở thông tin tài khoản tại TCTD .
– Tổ chức, cá thể phân phối thông tin chứng tỏ rằng không thực thi được giải pháp cưỡng chế hoặc nếu thực thi thì thu không đủ tiền thuế nợ .

4. Ban hành quyết định cưỡng chế

a ) Sau khi tổng hợp list, công chức CCNT in list mẫu 01 / DS-TK so với những trường hợp rất đầy đủ thông tin. Căn cứ vào list này, công chức CCNT triển khai :
( 1 ) Dự thảo QĐCC theo mẫu 01 / QĐ-TK phát hành kèm theo quy trình này và Lệnh thu NSNN .
( 2 ) Ghi đơn cử số tiền phải phong tỏa thông tin tài khoản ( bằng với số tiền ghi trong quyết định hành động cưỡng chế ) so với trường hợp : tổ chức triển khai, cá thể không cung ứng thông tin hoặc phân phối thông tin không khá đầy đủ theo nhu yếu của cơ quan thuế .
( 3 ) Báo cáo chỉ huy phòng / đội trình chỉ huy cơ quan thuế ký, phát hành QĐCC kèm theo hồ sơ gồm có những tài liệu sau :
– Danh sách cưỡng chế theo mẫu 01 / DS-TK .
– Thông báo 07 / QLN có số tiền thuế nợ phải vận dụng những giải pháp cưỡng chế theo dự thảo dự thảo Quyết định này .
– Quyết định gia hạn, quyết định hành động nộp dần tiền thuế nợ, quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính về thuế của cơ quan thuế ( nếu có ) .
– Văn bản phân phối thông tin của những bộ phận trong cơ quan thuế ( nếu có ) .
– Văn bản phân phối thông tin của NNT, KBNN, NHTM, TCTD kèm theo sao kê thanh toán giao dịch qua thông tin tài khoản ( nếu có ) .
– tin tức về thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước : số thông tin tài khoản, nơi mở thông tin tài khoản, số dư thông tin tài khoản, những thông tin tương quan khác .
– Các tài liệu chứng tỏ NNT có hành vi bỏ trốn, tẩu tán gia tài ( nếu có ) .
b ) Sau khi nhận được dự thảo QĐCC và lệnh thu ngân sách nhà nước kèm theo hồ sơ không thiếu, thủ trưởng cơ quan thuế ký và phát hành QĐCC bảo vệ đúng thời gian theo lao lý :
– Trong ngày thứ 91 ( chín mươi mốt ) kể từ ngày số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế hết thời hạn nộp thuế ; hoặc số tiền thuế được nộp dần hết thời hạn theo pháp luật của pháp lý .
– Ngay sau ngày hết thời hạn gia hạn nộp thuế .
– Ngay sau ngày người nộp thuế không chấp hành :
+ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong thời hạn 10 ( mười ) ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính về thuế, trừ trường hợp được hoãn hoặc tạm đình chỉ thi hành quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính về thuế .
+ Quyết định xử phạt theo thời hạn ghi trên quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính về thuế so với trường hợp quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính về thuế có thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ( mười ) ngày ( trừ trường hợp được hoãn hoặc tạm đình chỉ thi hành quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính về thuế ) .
– Sau khi nhận được những văn bản cung ứng thông tin của những tổ chức triển khai, cá thể về việc :
+ KBNN không thực thi việc trích chuyển tiền từ thông tin tài khoản của đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế mở tại KBNN để nộp vào NSNN theo quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính về thuế của cơ quan thuế .
+ Tổ chức, cá thể có tương quan không chấp hành những quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính về thuế của cơ quan có thẩm quyền .
+ TCTD không chấp hành quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo pháp luật của Luật Quản lý thuế và Luật Xử phạt vi phạm hành chính .
+ Người nộp thuế còn nợ tiền thuế có hành vi bỏ trốn, tẩu tán gia tài .

5. Gửi quyết định cưỡng chế

Quyết định cưỡng chế được gửi kèm theo Lệnh thu ngân sách nhà nước cho đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế, KBNN, TCTD nơi đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế mở thông tin tài khoản trong thời hạn 05 ( năm ) ngày thao tác trước ngày QĐCC khởi đầu có hiệu lực thực thi hiện hành theo thời hạn ghi tại QĐCC. Hình thức gửi thực thi theo lao lý tại điểm 5 mục V phần I quy trình này .

6. Tổ chức thực hiện

a ) Hàng ngày, bộ phận CCNT phối hợp với bộ phận kê khai và kế toán thuế triển khai theo dõi việc thi hành QĐCC cho đến khi tiền thuế nợ được nộp vào NSNN :
( 1 ) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày QĐCC có hiệu lực hiện hành nếu đối tượng người dùng bị cưỡng chế đã nộp hết số tiền thuế ghi tại quyết định hành động cưỡng chế hoặc NHTM, KBNN, TCTD đã trích đủ tiền thuế nợ của đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế vào NSNN thì QĐCC hết hiệu lực thực thi hiện hành .
( 2 ) Trường hợp quá 30 ( ba mươi ) ngày, kể từ ngày quyết định hành động cưỡng chế có hiệu lực hiện hành : từ ngày thứ 31 ( ba mươi mốt ), công chức CCNT chuyển list đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế bằng giải pháp trích tiền từ thông tin tài khoản vào list :
– Chuẩn bị vận dụng giải pháp cưỡng chế khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập so với cá thể ;
– Chuẩn bị vận dụng giải pháp Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng so với tổ chức triển khai .
b ) Trường hợp thông tin tài khoản của đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế còn số dư hoặc có thanh toán giao dịch qua thông tin tài khoản mà KBNN, TCTD không thực thi trích chuyển vào thông tin tài khoản thu NSNN thì công chức CCNT báo cáo giải trình chỉ huy chuyển cho bộ phận kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính thuế theo pháp luật tại Điều 12 Nghị định số 129 / 2013 / NĐ-CP ngày 16/10/2013 của nhà nước pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế .

II. CƯỠNG CHẾ BẰNG BIỆN PHÁP KHẤU TRỪ MỘT PHẦN TIỀN LƯƠNG HOẶC THU NHẬP

1. Lập danh sách đối tượng phải xác minh thông tin

a ) Căn cứ lập list là cá thể còn nợ tiền thuế phải cưỡng chế theo pháp luật có hưởng tiền lương, tiền công hoặc thu nhập do một hay nhiều cơ quan, tổ chức triển khai chi trả thuộc một trong những trường hợp sau :
– Tại cơ sở tài liệu của cơ quan thuế :
+ Cá nhân không mở thông tin tài khoản tại TCTD : có tối thiểu một khoản nợ nhưng còn trên 30 ngày, tính đến thời gian quá thời hạn nộp thuế 90 ngày .
+ Cá nhân có mở thông tin tài khoản tại TCTD : đã phát hành QĐCC trích tiền thông tin tài khoản, đến ngày lập list thì chưa nộp hoặc đã nộp nhưng chưa đủ số tiền thuế nợ ghi trên QĐCC.
+ Cá nhân được gia hạn nộp thuế : có khoản nợ được gia hạn nhưng còn trên 30 ngày thì hết thời hạn gia hạn .
+ Tổ chức bảo lãnh nộp tiền thuế cho cá thể : còn trên 30 ngày tính đến ngày hết thời hạn nộp tiền thuế ghi trên quyết định hành động nộp dần tiền thuế của cơ quan thuế mà cá thể chưa nộp đủ vào NSNN .
– Cá nhân không thu được ở giải pháp trích tiền từ thông tin tài khoản : cơ quan thuế đã gửi văn bản xác định thông tin về thông tin tài khoản nhưng đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế, TCTD không cung ứng hoặc cung ứng không không thiếu .
– Các trường hợp do những bộ phận tương quan ( thanh tra, kiểm tra, kê khai và kế toán thuế, trước bạ, thu nhập cá thể, quản trị những khoản thu từ đất, đội thuế liên phường, xã ) phân phối thông tin :
+ Cá nhân không thực thi những quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính về thuế : bộ phận thanh tra, kiểm tra gửi bản chụp quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong ngày phát hành cho bộ phận CCNT .
+ Cá nhân còn nợ tiền thuế có hành vi bỏ trốn, tẩu tán gia tài .
b ) Lập list
Hàng ngày, công chức CCNT thực thi :
( 1 ) Rà soát trên cơ sở tài liệu của cơ quan thuế và những văn bản, tài liệu do tổ chức triển khai / cá thể có tương quan phân phối, update vào list theo mẫu 02 / DS-TL những trường hợp theo những địa thế căn cứ tại điểm 1. a mục II phần II quy trình này .
( 2 ) Nhập thông tin vào mẫu 02 / DS-TL những chỉ tiêu tương quan :
– Cột ( 1 ) : ghi số tiền phải xác định thông tin để cưỡng chế .
– Các cột từ ( 2 ) đến cột ( 11 ) : hướng dẫn tại mẫu 02 / DS-TL .
( 3 ) Chuyển sang bước tiếp theo là tích lũy và xác định thông tin .

2. Thu thập và xác minh thông tin của đối tượng chuẩn bị cưỡng chế

a ) Các thông tin cần tích lũy
– Tên, mã số thuế, địa chỉ của cơ quan, tổ chức triển khai chi trả .
– Tên, mã số thuế, tiền lương, thu nhập của cá thể bị cưỡng chế .
b ) Các hình thức xác định thông tin
Công chức CCNT triển khai theo trình tự sau :
( 1 ) Khai thác trên cơ sở tài liệu của cơ quan thuế để lấy những thông tin và nhập vào cột từ ( 1 ) đến ( 7 ) tại mẫu 02 / DS-TL .
( 2 ) Đối với những trường hợp thông tin chưa khá đầy đủ :
+ Đề nghị những bộ phận kê khai và kế toán thuế, thanh tra, kiểm tra và những bộ phận tương quan phân phối ( nếu thiết yếu ) .
+ Gửi văn bản nhu yếu đối tượng người dùng bị cưỡng chế, tổ chức triển khai chi trả phân phối thông tin theo mẫu 02 / XM-TL phát hành kèm theo quy trình này .
Trong ngày nhận được thông tin cung ứng từ những tổ chức triển khai, cá thể, công chức CCNT phải update thông tin vào mẫu 02 / DS-TL .

3. Các trường hợp phải tổng hợp vào danh sách cưỡng chế bằng biện pháp Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng hoặc cưỡng chế bằng biện pháp Kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên

Sau khi gửi văn bản nhu yếu phân phối thông tin :
– Trường hợp đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế, tổ chức triển khai chi trả không phân phối thông tin hoặc cung ứng thông tin không khá đầy đủ thì tổng hợp vào những cột tương ứng của mẫu 02 / DS-TL .
– Trường hợp cơ quan, tổ chức triển khai quản trị tiền lương, thu nhập của đối tượng người dùng bị cưỡng chế thông tin cho người ra quyết định hành động cưỡng chế biết chưa khấu trừ đủ số tiền thuế theo quyết định hành động cưỡng chế mà hợp đồng lao động của đối tượng người dùng bị cưỡng chế chấm hết thì công chức CCNT dự thảo tờ trình và hồ sơ kèm theo trình chỉ huy đơn vị chức năng chuyển sang giải pháp tiếp theo .

4. Ban hành quyết định cưỡng chế

a ) Sau khi tổng hợp list, công chức CCNT in list mẫu theo 02 / DS-TL so với những trường hợp khá đầy đủ thông tin. Căn cứ vào list này, công chức CCNT thực thi :
( 1 ) Dự thảo QĐCC theo mẫu 01 / QĐ-TL phát hành kèm theo quy trình này .
( 2 ) Trình chỉ huy phòng / đội trình chỉ huy cơ quan thuế ký, phát hành QĐCC kèm theo hồ sơ gồm có những tài liệu sau :
+ Danh sách cưỡng chế theo mẫu số 02 / DS-TL .
+ Quyết định cưỡng chế trước ( nếu đang triển khai vận dụng giải pháp cưỡng chế trích tiền từ thông tin tài khoản ) kèm theo những tài liệu chứng tỏ là chưa thu được hoặc thu chưa đủ số tiền thuế phải cưỡng chế theo quyết định hành động này .
+ Thông báo 07 / QLN có số tiền thuế nợ phải vận dụng những giải pháp cưỡng chế theo dự thảo Quyết định này .
+ Văn bản xác định thông tin từ tổ chức triển khai / cá thể có tương quan .
+ Tài liệu chứng tỏ cá thể có hành vi bỏ trốn, tẩu tán gia tài .
b ) Sau khi nhận được dự thảo QĐCC kèm theo hồ sơ rất đầy đủ, thủ trưởng cơ quan thuế ký và phát hành QĐCC bảo vệ đúng thời gian theo pháp luật :
– Ngay sau ngày hết thời hiệu của quyết định hành động cưỡng chế trích tiền từ thông tin tài khoản của cá thể bị cưỡng chế mở thông tin tài khoản tại kho bạc nhà nước, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hoặc nhu yếu phong tỏa thông tin tài khoản .
– Ngay sau khi list vận dụng giải pháp cưỡng chế theo mẫu 02 / DS-TL đã không thiếu thông tin và được phê duyệt .
– Ngay sau khi nhận được những văn bản phân phối thông tin của những tổ chức triển khai / cá thể về việc NNT còn nợ tiền thuế có hành vi bỏ trốn, tẩu tán gia tài .

5. Gửi quyết định cưỡng chế

Quyết định cưỡng chế được gửi cho đối tượng người dùng bị cưỡng chế, tổ chức triển khai chi trả của đối tượng người dùng bị cưỡng chế trong thời hạn 05 ( năm ) ngày thao tác trước ngày QĐCC mở màn có hiệu lực thực thi hiện hành theo thời hạn ghi tại QĐCC. Hình thức gửi thực thi theo pháp luật tại điểm 5 mục V phần I quy trình này .

6. Tổ chức thực hiện

a ) Trong thời hạn 01 ( một ) năm, kể từ ngày QĐCC có hiệu lực thực thi hiện hành, bộ phận CCNT phối hợp với bộ phận kê khai và kế toán thuế triển khai theo dõi việc thi hành quyết định hành động cưỡng chế của đối tượng người dùng bị CCNT cho đến khi tiền thuế nợ được nộp vào NSNN .
Đối tượng bị cưỡng chế hoặc tổ chức triển khai chi trả đã nộp đủ số tiền thuế ghi tại quyết định hành động cưỡng chế thì quyết định hành động CCNT hết hiệu lực hiện hành .
b ) Trường hợp đang vận dụng giải pháp cưỡng chế này, công chức CCNT tích lũy xác định được rất đầy đủ hồ sơ chứng tỏ việc hoàn toàn có thể vận dụng giải pháp trích tiền từ thông tin tài khoản công chức CCNT thực thi :
– Dự thảo tờ trình kèm hàng loạt hồ sơ để phát hành quyết định hành động cưỡng chế bằng giải pháp trích chuyển thông tin tài khoản, đồng thời chấm hết hiệu lực hiện hành của giải pháp khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập ;
– Bổ sung vào list phải phát hành quyết định hành động cưỡng chế của giải pháp trích tiền từ thông tin tài khoản ( cột 2 – mẫu 01 / DS-TK ) .
c ) Trường hợp tổ chức triển khai chi trả không thực thi trích chuyển vào thông tin tài khoản thu NSNN thì công chức CCNT dự thảo tờ trình kèm hồ sơ tương quan trình chỉ huy cơ quan thuế chuyển cho bộ phận kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính thuế theo pháp luật tại Điều 33 Nghị định số 129 / 2013 / NĐ-CP ngày 16/10/2013 của nhà nước lao lý về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế .

III. CƯỠNG CHẾ BẰNG BIỆN PHÁP THÔNG BÁO HÓA ĐƠN KHÔNG CÒN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG

1. Lập danh sách đối tượng phải xác minh thông tin

a ) Căn cứ lập list là đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế có sử dụng hóa đơn tự in do những tổ chức triển khai / cá thể kinh doanh thương mại tự in ; hóa đơn đặt in do những tổ chức triển khai / cá thể kinh doanh thương mại hoặc cơ quan thuế đặt in ; hóa đơn điện tử do những tổ chức triển khai / cá thể kinh doanh thương mại khởi tạo, lập theo pháp luật của pháp lý thuộc một trong những trường hợp sau :
( 1 ) Tại cơ sở tài liệu của cơ quan thuế :
– NNT có mở thông tin tài khoản tại TCTD, đã phát hành QĐCC :
+ Trích tiền từ thông tin tài khoản : đến ngày lập list mà chưa nộp hoặc đã nộp nhưng chưa đủ số tiền thuế nợ ghi trên QĐCC.
+ Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập : đang vận dụng giải pháp khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập nhưng còn trên 30 ngày tính đến thời gian QĐCC khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập đủ 01 ( một ) năm .
– NNT được gia hạn nộp thuế : có khoản nợ được gia hạn nhưng còn trên 30 ngày thì hết thời hạn gia hạn .
– Tổ chức bảo lãnh nộp tiền thuế cho cá thể : còn trên 30 ngày tính đến ngày hết thời hạn nộp tiền thuế ghi trên quyết định hành động nộp dần tiền thuế của cơ quan thuế mà NNT chưa nộp đủ vào ngân sách nhà nước .
( 2 ) NNT không thu được ở giải pháp trích tiền từ thông tin tài khoản ( cả tổ chức triển khai và cá thể ) : cơ quan thuế đã gửi văn bản xác định thông tin về thông tin tài khoản nhưng đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế, TCTD không cung ứng hoặc cung ứng không khá đầy đủ .
( 3 ) Các trường hợp do những bộ phận tương quan trong cơ quan thuế ( thanh tra, kiểm tra, kê khai và kế toán thuế, trước bạ, thu nhập cá thể, quản trị những khoản thu từ đất, đội thuế liên phường / xã … ) và ngoài cơ quan thuế cung ứng thông tin : NNT còn nợ tiền thuế có hành vi bỏ trốn, tẩu tán gia tài .
( 4 ) Đối tượng bị cưỡng chế do cơ quan thuế khác nhu yếu phối hợp ( văn bản nhu yếu của cơ quan Hải quan ) .
b ) Lập list
Hàng ngày, công chức CCNT triển khai :
( 1 ) Rà soát cơ sở tài liệu của cơ quan thuế và những văn bản, tài liệu do những tổ chức triển khai, cá thể có tương quan phân phối, update vào list theo mẫu 03 / DS-HĐ những trường hợp theo những địa thế căn cứ tại điểm 1. a mục III phần II quy trình này .
( 2 ) Nhập thông tin vào mẫu 03 / DS-HĐ những chỉ tiêu tương quan :
– Cột ( 1 ) : ghi số tiền phải xác định thông tin để cưỡng chế
– Các cột từ ( 2 ) đến cột ( 6 ) : theo hướng dẫn tại mẫu 03 / DS-HĐ
( 3 ) Chuyển sang bước tiếp theo là tích lũy và xác định thông tin .

2. Thu thập và xác minh thông tin của đối tượng chuẩn bị cưỡng chế

a ) Các thông tin cần tích lũy
– Các thông tin theo thông tin phát hành hóa đơn của NNT như : tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày mở màn sử dụng, số lượng hóa đơn thông tin phát hành .
– Tình hình sử dụng hóa đơn của đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế : số tồn thời điểm đầu kỳ ; mua / phát hành trong kỳ ; số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ ; số hóa đơn còn tồn đến thời gian xác định thông tin .
b ) Các hình thức xác định thông tin
Công chức CCNT thực thi theo trình tự sau :
( 1 ) Khai thác cơ sở tài liệu ứng dụng quản trị thuế để lấy những thông tin và nhập vào cột từ ( 1 ) đến ( 6 ) tại mẫu 03 / DS-HĐ phát hành kèm theo quy trình này .
( 2 ) Đối với những trường hợp thông tin chưa rất đầy đủ :
+ Đề nghị những bộ phận ấn chỉ, kê khai và kế toán thuế, thanh tra, kiểm tra và những bộ phận có tương quan phân phối thông tin nếu thông tin trên cơ sở tài liệu chưa cập nhập ( nếu thiết yếu ) .
+ Gửi văn bản nhu yếu đối tượng người dùng bị cưỡng chế cung ứng thông tin theo mẫu 03 / XM-HĐ phát hành kèm theo quy trình này .
Trong ngày nhận được thông tin phân phối từ những tổ chức triển khai / cá thể, công chức CCNT phải update thông tin vào mẫu 03 / DS-HĐ .
( 3 ) Trường hợp tổ chức triển khai / cá thể không cung ứng hoặc cung ứng thông tin không khá đầy đủ về việc sử dụng hóa đơn thì địa thế căn cứ vào tài liệu hóa đơn do cơ quan thuế, công chức CCNT ý kiến đề nghị tổ chức triển khai / cá thể so sánh số liệu tại cơ quan thuế .
+ Sau khi so sánh nếu tài liệu của tổ chức triển khai / cá thể rơi lệch với tài liệu hóa đơn do cơ quan thuế quản trị thì đề xuất tổ chức triển khai / cá thể đó kiểm soát và điều chỉnh số liệu và báo cáo giải trình bổ trợ .
+ Sau 05 ( năm ) ngày thao tác, kể từ ngày cơ quan thuế ý kiến đề nghị kiểm soát và điều chỉnh số liệu, nếu tổ chức triển khai / cá thể không thực thi báo cáo giải trình kiểm soát và điều chỉnh thì địa thế căn cứ vào tài liệu hóa đơn do cơ quan thuế quản trị để phát hành quyết định hành động cưỡng chế bằng giải pháp thông tin hóa đơn không còn giá trị sử dụng .

3. Các trường hợp phải tổng hợp vào danh sách cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản

Trường hợp sau khi nhu yếu phân phối thông tin nếu tổ chức triển khai / cá thể bị cưỡng chế không còn sử dụng hóa đơn, không còn tồn hóa đơn đã thông tin phát hành, không đặt in hóa đơn và không mua hóa đơn của cơ quan thuế thì tổng hợp vào những cột tương ứng của mẫu 03 / DS-HĐ .

4. Ban hành quyết định cưỡng chế

a ) Sau khi tổng hợp list, công chức CCNT in list theo mẫu 03 / DS-HĐ so với những trường hợp vừa đủ thông tin. Căn cứ vào list này, công chức CCNT triển khai :
( 1 ) Dự thảo QĐCC theo mẫu 07 / QĐ-HĐ và Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng theo mẫu số 08 / TB-HĐ phát hành kèm theo quy trình này .
( 2 ) Báo cáo chỉ huy phòng / đội trình chỉ huy cơ quan thuế ký, phát hành QĐCC kèm theo hồ sơ gồm có những tài liệu sau :
+ Danh sách cưỡng chế theo mẫu số 03 / DS-HĐ phát hành kèm theo quy trình này .
+ Quyết định cưỡng chế trước ( nếu đang triển khai vận dụng giải pháp cưỡng chế trích tiền từ thông tin tài khoản, giải pháp cưỡng chế khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập ) kèm theo những tài liệu chứng tỏ là chưa thu được hoặc thu chưa đủ số tiền thuế phải cưỡng chế theo quyết định hành động này .
+ Thông báo 07 / QLN có số tiền thuế nợ phải vận dụng những giải pháp cưỡng chế theo dự thảo Quyết định này .
+ Văn bản xác định thông tin từ tổ chức triển khai, cá thể có tương quan .
+ Văn bản nhu yếu của cơ quan Hải quan ( nếu có ) .
+ Tài liệu chứng tỏ cá thể có hành vi bỏ trốn, tẩu tán gia tài .
b ) Sau khi nhận được dự thảo QĐCC và Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng kèm theo hồ sơ không thiếu, thủ trưởng cơ quan thuế ký và phát hành QĐCC bảo vệ đúng thời gian theo pháp luật :
– Ngay sau ngày hết thời hiệu của quyết định hành động cưỡng chế trích tiền từ thông tin tài khoản của cá thể bị cưỡng chế mở thông tin tài khoản tại KBNN, TCTD nhu yếu phong tỏa thông tin tài khoản ; quyết định hành động cưỡng chế khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập so với cá thể .
– Ngay sau khi list vận dụng giải pháp cưỡng chế theo mẫu 03 / DS-HĐ đã khá đầy đủ thông tin và được phê duyệt .
– Sau khi nhận được những văn bản phân phối thông tin của những tổ chức triển khai / cá thể về việc người nộp thuế còn nợ tiền thuế có hành vi bỏ trốn, tẩu tán gia tài .

5. Gửi quyết định cưỡng chế

hóa đơn không còn giá trị sử dụng được gửi cho đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế trong thời hạn 5 ( năm ) ngày thao tác trước ngày QĐCC mở màn có hiệu lực hiện hành theo thời hạn ghi tại QĐCC. Hình thức gửi triển khai theo pháp luật tại điểm 5 mục V phần I quy trình này .

6. Tổ chức thực hiện

a ) Trong thời hạn 1 ( một ) năm, kể từ ngày QĐCC có hiệu lực thực thi hiện hành, bộ phận CCNT phối hợp với bộ phận kê khai và kế toán thuế thực thi theo dõi việc thi hành quyết định hành động cưỡng chế của đối tượng người tiêu dùng bị CCNT cho đến khi tiền thuế nợ được nộp vào NSNN :
– Trong ngày Quyết định cưỡng chế được ký và phát hành, công chức CCNT gửi quyết định hành động cưỡng chế và Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng cho bộ phận đảm nhiệm trang thông tin điện tử của cơ quan thuế đã phát hành QĐCC để triển khai đăng tải lên trang thông tin điện tử của Cục Thuế và Tổng cục Thuế .
– Trong thời hạn triển khai giải pháp cưỡng chế này tại những cơ quan thuế trong ngành thuế : bộ phận “ một cửa ” và ấn chỉ không tiếp đón hồ sơ Thông báo phát hành hóa đơn của tổ chức triển khai / cá thể đang bị cưỡng chế .
– Đối tượng bị cưỡng chế đã nộp hết số tiền thuế ghi tại quyết định hành động cưỡng chế hoặc cơ quan Hải quan gửi văn bản thông tin việc đã hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm nộp NSNN của đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế thì ngay trong ngày xác nhận đã nộp tiền, công chức CCNT trình chỉ huy thông tin hóa đơn liên tục có giá trị sử dụng
– Sau khi phát hành Thông báo hóa đơn liên tục có giá trị sử dụng, công chức CCNT triển khai :
+ Gửi Thông báo hóa đơn liên tục có giá trị sử dụng theo mẫu 09 / TB-HĐ phát hành kèm theo quy trình này cho đối tượng người dùng bị cưỡng chế và những đơn vị chức năng có tương quan .
+ Trong ngày phát hành Thông báo hóa đơn liên tục có giá trị sử dụng, công chức CCNT gửi Thông báo hóa đơn liên tục có giá trị sử dụng cho bộ phận đảm nhiệm trang thông tin điện tử của cơ quan thuế phát hành QĐCC để triển khai đăng tải lên trang thông tin điện tử của Cục Thuế và Tổng cục Thuế .
b ) Trường hợp đang vận dụng giải pháp cưỡng chế này, công chức CCNT tích lũy xác định được vừa đủ hồ sơ chứng tỏ việc hoàn toàn có thể vận dụng giải pháp cưỡng chế trước đó ( trích tiền từ thông tin tài khoản hoặc khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập ) thì công chức CCNT thực thi :
– Dự thảo tờ trình kèm hàng loạt hồ sơ để phát hành quyết định hành động cưỡng chế trước đó đồng thời chấm hết hiệu lực hiện hành của giải pháp Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng trình chỉ huy cơ quan thuế ;
– Bổ sung vào list phải phát hành quyết định hành động cưỡng chế của giải pháp trước ( mẫu 01 / DS-TK hoặc mẫu 02 / DS-TL ) .
c ) Cơ quan Hải quan có văn bản ý kiến đề nghị cơ quan thuế quản trị trực tiếp đối tượng người tiêu dùng nợ thuế phát hành quyết định hành động cưỡng chế bằng giải pháp thông tin hóa đơn không còn giá trị sử dụng :
( 1 ) Nếu đối tượng người dùng bị cưỡng chế đang bị vận dụng giải pháp trích tiền từ thông tin tài khoản / phong tỏa thông tin tài khoản, giải pháp khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập thì công chức CCNT thực thi bổ trợ đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế vào list vận dụng giải pháp cưỡng chế đã lập vào mẫu 03 / DS-HĐ .
( 2 ) Nếu đối tượng người dùng bị cưỡng chế đang bị vận dụng giải pháp cưỡng chế thông tin hóa đơn không còn giá trị sử dụng thì công chức CCNT dự thảo văn bản trình chỉ huy thông tin cho cơ quan Hải quan biết để theo dõi .
( 3 ) Nếu cơ quan thuế đã chấm hết triển khai cưỡng chế bằng giải pháp thông tin hóa đơn không còn giá trị sử dụng và đang thực thi những giải pháp cưỡng chế tiếp theo thì phải gửi văn bản thông tin cho cơ quan Hải quan biết và triển khai giải pháp theo lao lý tại Thông tư số 190 / 2013 / TT-BTC ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính lao lý chi tiết cụ thể thi hành Nghị định số 127 / 2013 / NĐ-CP ngày 15/10/2013 của nhà nước lao lý xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính trong nghành hải quan .

IV. CƯỠNG CHẾ BẰNG BIỆN PHÁP KÊ BIÊN TÀI SẢN, BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN KÊ BIÊN

1. Lập danh sách đối tượng phải xác minh thông tin

a ) Căn cứ lập list
– Đã vận dụng giải pháp cưỡng chế Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng nhưng cơ quan thuế không thu được hoặc thu không đủ số tiền thuế nợ vào NSNN .
– Đủ điều kiện kèm theo chuyển sang giải pháp này so với tổ chức triển khai, cá thể bị cưỡng chế không còn sử dụng hóa đơn, không còn tồn hóa đơn đã thông tin phát hành, không đặt in hóa đơn và không mua hóa đơn của cơ quan thuế .
– Không vận dụng kê biên gia tài trong trường hợp người nộp thuế là cá thể đang trong thời hạn chữa bệnh tại những cơ sở khám chữa bệnh được xây dựng theo pháp luật của pháp lý .
b ) Lập list
Hàng ngày, công chức CCNT triển khai :
( 1 ) Rà soát cơ sở tài liệu của cơ quan thuế và những văn bản, tài liệu do những tổ chức triển khai, cá thể có tương quan phân phối, update vào list theo mẫu 04 / DS-KB những trường hợp theo những địa thế căn cứ tại điểm 1. a mục V phần II quy trình này .
( 2 ) Nhập thông tin vào mẫu 04 / DS-KB phát hành kèm theo quy trình này những chỉ tiêu tương quan :
– Cột ( 1 ) : ghi số tiền phải xác định thông tin để cưỡng chế .
– Các cột từ ( 2 ) đến cột ( 3 ) : theo hướng dẫn tại mẫu 04 / DS-KB .
( 3 ) Chuyển sang bước tiếp theo là tích lũy và xác định thông tin .

2. Thu thập và xác minh thông tin của đối tượng chuẩn bị cưỡng chế

a ) Các thông tin cần tích lũy
– Loại gia tài, địa chỉ lúc bấy giờ của gia tài, giá trị bắt đầu của gia tài, giá trị hiện tại của gia tài ;
– Dự kiến giá trị gia tài sau khi bán đấu giá ;
– Giá trị gia tài được phản ánh trên sổ sách kế toán, hợp đồng mua và bán, quy đổi, chuyển nhượng ủy quyền hoặc khuyến mãi, cho giấy ghi nhận về quyền sở hữu tài sản ( nếu mua và bán gia tài phải có xác nhận của chủ sở hữu, chính quyền sở tại địa phương, cơ quan chức năng hoặc người làm chứng như xác nhận của người bán, của chính quyền sở tại địa phương, cơ quan chức năng về việc mua và bán gia tài ) .
b ) Các hình thức xác định thông tin
Công chức CCNT thực thi theo trình tự sau :
( 1 ) Nhập thông tin vào những cột từ ( 4 ) đến ( 8 ) tại mẫu 04 / DS-KB .
( 2 ) Đối với những trường hợp thông tin chưa rất đầy đủ :
+ Đề nghị những bộ phận kê khai và kế toán thuế, thanh tra, kiểm tra và những bộ phận tương quan cung ứng ( nếu thiết yếu ) .
+ Gửi văn bản nhu yếu đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế, cơ quan ĐK quyền sở hữu tài sản, cơ quan ĐK thanh toán giao dịch bảo vệ và những tổ chức triển khai, cá thể tương quan khác phân phối thông tin theo mẫu 04 / XM-KB phát hành kèm theo quy trình này .
Trong ngày nhận được thông tin phân phối từ những tổ chức triển khai, cá thể, công chức CCNT phải update thông tin vào mẫu 04 / DS-KB .
( 3 ) Trường hợp tổ chức triển khai, cá thể không cung ứng hoặc cung ứng thông tin không vừa đủ thì xác định tại địa phận nơi đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế đóng trụ sở kinh doanh thương mại hoặc cư trú, cơ quan ĐK quyền sở hữu tài sản, cơ quan ĐK thanh toán giao dịch bảo vệ và những tổ chức triển khai, cá thể tương quan so với trường hợp gần trụ sở cơ quan thuế, ngân sách xác định thấp, bảo vệ có gia tài nhưng chưa xác lập được về giá trị, …
( 4 ) Xác định số tiền có năng lực thu vào NSNN trải qua bán đấu giá, địa thế căn cứ vào :
– Giá trị khởi đầu của gia tài .
– Số năm sử dụng gia tài .
– Tỷ lệ khấu hao gia tài .
– Giá trị thị trường của gia tài ( nếu có ) .

3. Các trường hợp phải tổng hợp vào danh sách cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác nắm giữ

Trường hợp sau khi nhu yếu cung ứng thông tin nếu đối tượng người dùng bị cưỡng chế, cơ quan ĐK quyền sở hữu tài sản, cơ quan ĐK thanh toán giao dịch bảo vệ và những tổ chức triển khai, cá thể tương quan không phân phối thông tin hoặc công chức CCNT xác lập số tiền thu được sau khi bán đấu giá gia tài kê biên không đủ bù đắp ngân sách cưỡng chế thì tổng hợp vào những cột tương ứng của mẫu 04 / DS-KB .

4. Ban hành quyết định cưỡng chế

a ) Sau khi tổng hợp list, công chức CCNT in list theo mẫu 04 / DS-KB so với những trường hợp rất đầy đủ thông tin. Căn cứ vào list này, công chức CCNT thực thi :
( 1 ) Dự thảo QĐCC theo mẫu 01 / QĐ-KB phát hành kèm theo quy trình này .
( 2 ) Báo cáo chỉ huy phòng / đội trình chỉ huy cơ quan thuế ký, phát hành QĐCC kèm theo hồ sơ gồm có những tài liệu sau :
+ Danh sách cưỡng chế theo mẫu số 04 / DS-KB phát hành kèm theo quy trình này .
+ Thông báo 07 / QLN có số tiền thuế nợ phải vận dụng những giải pháp cưỡng chế theo dự thảo Quyết định này .
+ Quyết định cưỡng chế trước kèm theo những tài liệu chứng tỏ chưa thu được hoặc thu chưa đủ số tiền thuế phải cưỡng chế theo quyết định hành động này .
+ Văn bản xác định thông tin từ tổ chức triển khai, cá thể có tương quan .
+ Tài liệu chứng tỏ cá thể có hành vi bỏ trốn, tẩu tán gia tài .
b ) Sau khi nhận được dự thảo QĐCC kèm theo hồ sơ không thiếu, thủ trưởng cơ quan thuế ký và phát hành QĐCC bảo vệ đúng thời gian theo lao lý :
– Ngay sau ngày hết thời hiệu của quyết định hành động cưỡng chế Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng .
– Ngay sau khi list vận dụng giải pháp cưỡng chế theo mẫu 04 / DS-KB đã khá đầy đủ thông tin và được phê duyệt .
– Ngay sau khi nhận được những văn bản phân phối thông tin của những tổ chức triển khai, cá thể về việc NNT còn nợ tiền thuế có hành vi bỏ trốn, tẩu tán gia tài .

5. Gửi quyết định cưỡng chế

a ) Quyết định cưỡng chế được gửi cho đối tượng người dùng bị cưỡng chế trong thời hạn 05 ( năm ) ngày thao tác trước ngày QĐCC khởi đầu có hiệu lực hiện hành. Hình thức gửi triển khai theo lao lý tại điểm 5 mục V phần I quy trình này .
b ) Quyết định cưỡng chế bằng giải pháp kê biên gia tài so với những gia tài kê biên thuộc diện ĐK quyền sở hữu thì phải được gửi cho những cơ quan sau :
– Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất, cơ quan có thẩm quyền về ĐK gia tài gắn liền với đất trong trường hợp kê biên quyền sử dụng đất, gia tài gắn liền với đất .
– Cơ quan ĐK phương tiện đi lại giao thông vận tải đường đi bộ, trong trường hợp gia tài kê biên là phương tiện đi lại giao thông vận tải cơ giới đường đi bộ .
– Các cơ quan có thẩm quyền ĐK quyền sở hữu, sử dụng khác theo pháp luật của pháp lý .

6. Tổ chức thực hiện

a ) Thực hiện kê biên gia tài theo hướng dẫn tại Điều 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 và Điều 47 Nghị định số 129 / 2013 / NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính Phủ pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế .
Trong quy trình triển khai kê biên thì phải lập những biên bản theo mẫu 04-1 / BB-KB, 04-2 / BB-KB, 04-3 / BB-KB, 04-4 / BB-KB, 04-5 / BB-KB, 04-6 / BB-KB, 04-7 / BB-KB phát hành kèm theo quy trình này .
b ) Trong thời hạn 1 năm, kể từ ngày QĐCC có hiệu lực thực thi hiện hành, bộ phận CCNT phối hợp với bộ phận kê khai và kế toán thuế thực thi theo dõi việc thi hành quyết định hành động cưỡng chế của đối tượng người dùng bị CCNT cho đến khi tiền thuế nợ được nộp vào NSNN :
– Đối tượng bị cưỡng chế đã nộp hết số tiền thuế ghi tại quyết định hành động cưỡng chế thì ngay trong ngày xác nhận đã nộp tiền, công chức CCNT thông tin bằng văn bản cho đối tượng người dùng bị cưỡng chế và những bên tương quan về việc hết hiệu lực thực thi hiện hành của quyết định hành động cưỡng chế do đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế đã triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm với NSNN .
– Số tiền thu được do bán đấu giá gia tài kê biên của đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế cơ quan thi hành giải pháp cưỡng chế kê biên, bán đấu giá gia tài thực thi :
+ Nộp tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế theo quyết định hành động cưỡng chế .
+ Thanh toán ngân sách cưỡng chế cho tổ chức triển khai cưỡng chế .
+ Trả lại cho đối tượng người dùng bị cưỡng chế sau khi nộp đủ tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp tiền thuế vào NSNN và giao dịch thanh toán rất đầy đủ ngân sách cưỡng chế .
c ) Trường hợp đang vận dụng giải pháp cưỡng chế này, công chức CCNT tích lũy xác định được vừa đủ hồ sơ chứng tỏ việc hoàn toàn có thể vận dụng giải pháp cưỡng chế trước đó ( khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập hoặc thông tin hóa đơn không còn giá trị sử dụng ) thì công chức CCNT thực thi :
– Dự thảo tờ trình kèm hàng loạt hồ sơ để phát hành quyết định hành động cưỡng chế trước đó đồng thời chấm hết hiệu lực thực thi hiện hành của giải pháp Kê biên gia tài, bán đấu giá gia tài kê biên trình chỉ huy cơ quan thuế ;
– Bổ sung vào list phải phát hành quyết định hành động cưỡng chế của giải pháp trước ( mẫu 01 / DS-TK hoặc mẫu 02 / DS-TL hoặc mẫu 03 / DS-HĐ ) .

V. CƯỠNG CHẾ BẰNG BIỆN PHÁP THU TIỀN, TÀI SẢN CỦA ĐỐI TƯỢNG BỊ CƯỠNG CHẾ DO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHẮC NẮM GIỮ

1. Lập danh sách đối tượng phải xác minh thông tin

a ) Căn cứ lập list
– Đã gửi văn bản xác định thông tin :
+ Đối tượng bị cưỡng chế, cơ quan ĐK quyền sở hữu tài sản, cơ quan ĐK thanh toán giao dịch bảo vệ và những tổ chức triển khai, cá thể tương quan không cung ứng thông tin .
+ Các tổ chức triển khai, cá thể phân phối thông tin không có gia tài để kê biên .
+ Các tổ chức triển khai, cá thể cung ứng thông tin về gia tài nhưng loại gia tài không thuộc diện được kê biên .
+ Công chức CCNT xác lập số tiền thu được sau khi bán đấu giá gia tài kê biên không đủ bù đắp ngân sách cưỡng chế .
– Đã phát hành QĐCC kê biên gia tài, bán đấu giá gia tài kê biên nhưng còn trên 30 ngày thì hết thời hạn 1 năm kể từ ngày phát hành QĐCC, nhưng cơ quan thuế không thu được hoặc không thu đủ số tiền thuế nợ vào NSNN .
b ) Lập list
Hàng ngày, công chức CCNT triển khai :
( 1 ) Rà soát cơ sở tài liệu của cơ quan thuế và những văn bản, tài liệu do những tổ chức triển khai, cá thể có tương quan phân phối, update vào list theo mẫu 05 / DS-BT3 phát hành kèm theo quy trình này những trường hợp theo những địa thế căn cứ tại điểm 1. a mục V phần II quy trình này .
( 2 ) Nhập thông tin vào mẫu 05 / DS-BT3 phát hành kèm theo quy trình này những chỉ tiêu tương quan :
– Cột ( 1 ) : ghi số tiền phải xác định thông tin để cưỡng chế
– Các cột từ ( 2 ) đến cột ( 3 ) : theo hướng dẫn tại biểu 05 / DS-BT3
( 3 ) Chuyển sang bước tiếp theo là tích lũy và xác định thông tin .

2. Thu thập và xác minh thông tin của đối tượng chuẩn bị cưỡng chế

a ) Các thông tin cần tích lũy
– Tên, mã số thuế, cơ quan thuế quản trị bên thứ 3 .
– Loại tiền, gia tài hoặc nợ công bên thứ 3 đang nắm giữ .
– Giá trị tiền, gia tài và nợ công do bên thứ 3 đang nắm giữ .
– Tổ chức, cá thể đang có khoản nợ đến hạn phải trả cho đối tượng người dùng bị cưỡng chế .
– Tổ chức, cá thể, KBNN, TCTD được đối tượng người dùng bị cưỡng chế chuyển nhượng ủy quyền giữ hộ tiền, gia tài, sản phẩm & hàng hóa, sách vở, chứng từ có giá trị hoặc cơ quan thuế có địa thế căn cứ chứng tỏ số tiền, gia tài, sản phẩm & hàng hóa, sách vở, chứng từ có giá trị mà cá thể, hộ mái ấm gia đình, tổ chức triển khai đó đang giữ thuộc chiếm hữu của đối tượng người dùng bị cưỡng chế .
b ) Các hình thức xác định thông tin
Công chức CCNT triển khai theo trình tự sau :
( 1 ) Nhập dữ liệu vào cột từ ( 4 ) đến ( 9 ) tại mẫu 05 / DS-BT3 .
( 2 ) Đối với những trường hợp thông tin chưa rất đầy đủ :
+ Đề nghị những bộ phận kê khai và kế toán thuế, thanh tra, kiểm tra và những bộ phận có tương quan cung ứng những thông tin cơ sở tài liệu chưa cập nhập .
+ Gửi văn bản nhu yếu đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế, bên thứ ba và những tổ chức triển khai, cá thể có tương quan khác cung ứng thông tin theo mẫu 05 / XM-BT3 phát hành kèm theo quy trình này .
Trong ngày nhận được thông tin phân phối từ những tổ chức triển khai, cá thể, công chức CCNT phải update thông tin vào mẫu 05 / DS-BT3 .
( 3 ) Trường hợp cơ quan thuế có địa thế căn cứ xác lập tổ chức triển khai, cá thể ( bên thứ ba ) đang có khoản nợ hoặc đang giữ tiền, gia tài của đối tượng người dùng bị cưỡng chế thì vẫn phát hành QĐCC .
( 4 ) Sau 05 ( năm ) ngày thao tác kể từ ngày nhu yếu phân phối thông tin, nếu bên thứ ba đang nắm giữ tiền, gia tài của đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế có văn bản báo cáo giải trình gửi cơ quan thuế về việc không thực thi được việc cung ứng thông tin thì công chức CCNT dự thảo tờ trình, văn bản gửi cơ quan thuế quản trị bên thứ 3 trình chỉ huy cơ quan thuế thực thi nhu yếu phối hợp xác định thông tin tương quan đến tiền, gia tài do bên thứ 3 đang nắm giữ .

3. Các trường hợp phải tổng hợp vào danh sách cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi giấy phép, giấy đăng ký

Trường hợp sau khi nhu yếu cung ứng thông tin nếu đối tượng người dùng bị cưỡng chế và những tổ chức triển khai, cá thể tương quan không phân phối thông tin hoặc cung ứng thông tin chứng tỏ rằng không thu đủ số tiền phải cưỡng bằng giải pháp thu bên thứ ba thì chuyển sang giải pháp cưỡng chế tịch thu giấy phép, giấy ĐK ( tổng hợp vào những cột tương ứng của mẫu 05 / DS-BT3 ) .

4. Ban hành quyết định cưỡng chế

a ) Sau khi lập list, công chức CCNT in list theo mẫu 05 / DS-BT3 phát hành kèm theo quy trình này so với những trường hợp không thiếu thông tin. Căn cứ vào list này, công chức CCNT triển khai :
( 1 ) Dự thảo QĐCC theo mẫu 01 / QĐ-BT3 phát hành kèm theo quy trình này .
( 2 ) Báo cáo chỉ huy phòng / đội trình chỉ huy cơ quan thuế ký, phát hành QĐCC kèm theo hồ sơ gồm có những tài liệu sau :
+ Danh sách cưỡng chế theo mẫu số 05 / DS-BT3
+ Thông báo 07 / QLN có số tiền thuế nợ phải vận dụng những giải pháp cưỡng chế theo dự thảo Quyết định này .
+ Quyết định cưỡng chế trước kèm theo những tài liệu chứng tỏ chưa thu được hoặc thu chưa đủ số tiền thuế phải cưỡng chế theo quyết định hành động này .
+ Văn bản xác định thông tin từ tổ chức triển khai, cá thể có tương quan .
+ Tài liệu chứng tỏ cá thể có hành vi bỏ trốn, tẩu tán gia tài .
b ) Sau khi nhận dự thảo QĐCC kèm theo hồ sơ rất đầy đủ, thủ trưởng cơ quan thuế ký và phát hành QĐCC bảo vệ đúng thời gian theo pháp luật :
– Ngay sau ngày hết thời hiệu của quyết định hành động cưỡng chế kê biên gia tài, bán đấu giá gia tài kê biên .
– Ngay sau khi list vận dụng giải pháp cưỡng chế theo mẫu 05 / DS-BT3 đã không thiếu thông tin và được phê duyệt .
– Ngay sau khi nhận được những văn bản phân phối thông tin của những tổ chức triển khai, cá thể về việc NNT còn nợ tiền thuế có hành vi bỏ trốn, tẩu tán gia tài .

5. Gửi quyết định cưỡng chế

a ) Quyết định cưỡng chế được gửi cho đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế trong thời hạn 05 ( năm ) ngày thao tác trước ngày QĐCC khởi đầu có hiệu lực thực thi hiện hành. Hình thức gửi triển khai theo pháp luật tại điểm 5 mục V phần I quy trình này .
b ) Quyết định cưỡng chế phải được gửi cho cơ quan thuế quản trị trực tiếp bên thứ 3, đối tượng người dùng bị cưỡng chế, bên thứ ba đang nắm giữ tiền, gia tài của đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng người dùng bị cưỡng chế, bên thứ ba cư trú hoặc tổ chức triển khai có trụ sở đóng trên địa phận hoặc cơ quan nơi đối tượng người dùng bị cưỡng chế, bên thứ ba công tác làm việc .

6. Tổ chức thực hiện

a ) Nguyên tắc thu tiền, gia tài của đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế từ bên thứ ba thực thi theo lao lý tại Điều 49 Nghị định số 129 / 2013 / NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của nhà nước lao lý về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế .
b ) Trong thời hạn 1 năm, kể từ ngày QĐCC có hiệu lực thực thi hiện hành, công chức CCNT triển khai theo dõi việc thi hành quyết định hành động cưỡng chế của đối tượng người tiêu dùng bị CCNT cho đến khi tiền thuế nợ được nộp vào NSNN .
c ) Trường hợp đang vận dụng giải pháp cưỡng chế này, công chức CCNT tích lũy xác định được rất đầy đủ hồ sơ chứng tỏ việc hoàn toàn có thể vận dụng giải pháp cưỡng chế trước đó thì công chức CCNT thực thi :
– Dự thảo tờ trình kèm hàng loạt hồ sơ để phát hành quyết định hành động cưỡng chế trước đó đồng thời chấm hết hiệu lực hiện hành của giải pháp thu tiền, gia tài của đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế do tổ chức triển khai, cá thể khác nắm giữ trình chỉ huy ;
– Bổ sung vào list phải phát hành quyết định hành động cưỡng chế của giải pháp trước ( mẫu 01 / DS-TK hoặc mẫu 02 / DS-TL hoặc mẫu 03 / DS-HĐ hoặc mẫu 04 / DS-KB ) .
d ) Tổ chức, cá thể đang có khoản nợ hoặc giữ tiền, gia tài của đối tượng người dùng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế không thực thi nộp thay số tiền thuế bị cưỡng chế trong thời hạn 15 ( mười lăm ) ngày, kể từ ngày nhận được nhu yếu của cơ quan thuế thì bị vận dụng những giải pháp cưỡng chế theo lao lý tại Khoản 1 Điều 93 của Luật quản trị thuế .

VI. CƯỠNG CHẾ BẰNG BIỆN PHÁP THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG, GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ

1. Lập danh sách đối tượng phải xác minh thông tin

a ) Căn cứ lập list
– Đã xác định thông tin nhưng bên thứ 3 không nắm giữ tiền, gia tài của đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế .
– Đã phát hành QĐCC thu tiền gia tài do bên thứ 3 đang nắm giữ nhưng còn trên 30 ngày tính đến thời hạn 1 năm của QĐCC mà cơ quan thuế không thu được hoặc không thu đủ số tiền thuế nợ vào NSNN .
b ) Lập list
Hàng ngày, công chức CCNT triển khai :
( 1 ) Rà soát cơ sở tài liệu của cơ quan thuế và những văn bản, tài liệu do những tổ chức triển khai, cá thể có tương quan phân phối, update vào list theo mẫu 06 / DS-GP phát hành kèm theo quy trình này theo địa thế căn cứ tại điểm 1. a mục VI phần II quy trình này .
( 2 ) Nhập thông tin vào mẫu 06 / DS-GP những chỉ tiêu tương quan :
– Cột ( 1 ) : ghi số tiền phải xác định thông tin để cưỡng chế .
– Các cột từ ( 2 ) đến cột ( 3 ) : theo hướng dẫn tại mẫu 06 / DS-GP .
( 3 ) Chuyển sang bước tiếp theo là tích lũy và xác định thông tin .

2. Thu thập và xác minh thông tin của đối tượng chuẩn bị cưỡng chế

a ) Các thông tin cần tích lũy
– Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại, giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp, giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí, giấy phép hành nghề .
– Cơ quan cấp giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại, giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp, giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí, giấy phép hành nghề .
b ) Các hình thức xác định thông tin
Công chức CCNT triển khai theo trình tự sau :
( 1 ) Nhập thông tin vào cột từ ( 4 ) đến ( 7 ) tại mẫu 06 / DS-GP .
( 2 ) Đối với những trường hợp thông tin chưa vừa đủ thì ý kiến đề nghị những bộ phận kê khai và kế toán thuế, thanh tra, kiểm tra và những bộ phận tương quan cung ứng thông tin nếu thông tin trên cơ sở tài liệu chưa cập nhập .
Trong ngày nhận được thông tin cung ứng từ những tổ chức triển khai, cá thể, công chức CCNT phải update thông tin vào mẫu 06 / DS-GP .

3. Ban hành văn bản thu hồi

a ) Sau khi tổng hợp list, công chức CCNT in list theo mẫu 06 / DS-GP so với những trường hợp khá đầy đủ thông tin. Căn cứ vào list này, công chức CCNT triển khai :
( 1 ) Dự thảo văn bản tịch thu theo mẫu 06 / VB-GP phát hành kèm theo quy trình này .
( 2 ) Báo cáo chỉ huy phòng / đội trình chỉ huy cơ quan thuế ký, phát hành văn bản tịch thu kèm theo hồ sơ gồm có những tài liệu sau :
+ Danh sách cưỡng chế theo mẫu số 06 / DS-GP .
+ Thông báo 07 / QLN có số tiền thuế nợ phải vận dụng những giải pháp cưỡng chế theo dự thảo Quyết định này .
+ Quyết định cưỡng chế trước kèm theo những tài liệu chứng tỏ chưa thu được hoặc thu chưa đủ số tiền thuế phải cưỡng chế theo quyết định hành động này .
+ Văn bản xác định thông tin từ tổ chức triển khai, cá thể có tương quan .
+ Tài liệu chứng tỏ cá thể có hành vi bỏ trốn, tẩu tán gia tài .
b ) Trong thời hạn 01 ( một ) ngày thao tác kể từ ngày nhận được dự thảo văn bản tịch thu kèm theo hồ sơ rất đầy đủ, thủ trưởng cơ quan thuế ký và phát hành văn bản tịch thu đúng thời gian theo pháp luật :
– Ngay sau ngày hết thời hiệu của quyết định hành động cưỡng chế thu tiền, gia tài của đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế do tổ chức triển khai, cá thể khác đang nắm giữ .
– Ngay sau khi list vận dụng giải pháp cưỡng chế theo mẫu 06 / DS-GP đã vừa đủ thông tin và được phê duyệt .
– Ngay sau khi nhận được những văn bản phân phối thông tin của những tổ chức triển khai, cá thể về việc NNT còn nợ tiền thuế có hành vi bỏ trốn, tẩu tán gia tài .

5. Gửi văn bản thu hồi

a ) Bộ phận hành chính gửi văn bản tịch thu cho đối tượng người dùng bị cưỡng chế, cơ quan cấp giấy ghi nhận trong thời hạn 05 ( năm ) ngày thao tác trước ngày QĐCC mở màn có hiệu lực hiện hành theo thời hạn ghi tại QĐCC. Hình thức gửi triển khai theo lao lý tại điểm 5 mục V phần I quy trình này .
b ) Bộ phận CCNT có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp với bộ phận hành chính gửi văn bản tịch thu kịp thời đúng pháp luật .

6. Tổ chức thực hiện

Công chức CCNT triển khai theo dõi việc thi hành quyết định hành động cưỡng chế trong thời hạn quyết định hành động có hiệu lực thực thi hiện hành :
– Trong thời hạn 10 ( mười ) ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất cưỡng chế của cơ quan thuế, cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền cấp giấy ghi nhận kinh doanh thương mại, giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp, giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí, giấy phép hành nghề phải phát hành quyết định hành động tịch thu giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại, giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp hoặc giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí, giấy phép hành nghề hoặc thông tin cho cơ quan thuế về nguyên do không tịch thu .
– Sau khi nhận được văn bản về việc không tịch thu những giấy phép nêu trên của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan thuế liên tục thực thi theo dõi khoản nợ này và khi có không thiếu thông tin, điều kiện kèm theo để triển khai giải pháp cưỡng chế trước đó thì người phát hành quyết định hành động cưỡng chế có quyền phát hành quyết định hành động thực thi giải pháp cưỡng chế trước để bảo vệ thu đủ số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế ( mẫu 01 / DS-TK hoặc mẫu 02 / DS-TL hoặc mẫu 03 / DS-HĐ hoặc mẫu 04 / DS-KB hoặc mẫu 05 / DS-BT3 ) .

Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN THUẾ

1. Tổng cục Thuế

– Hướng dẫn, chỉ huy, kiểm tra cơ quan thuế những cấp, bảo vệ thực thi đúng những lao lý và hướng dẫn tại quy trình cưỡng chế .
– Phân tích, nhìn nhận tình hình thực thi những giải pháp CCNT trên từng địa phận và trên toàn nước, từ đó, đề ra những giải pháp phối hợp xử phạt thu nợ thuế có hiệu suất cao .
– Tổ chức tổng kết, nhìn nhận công tác làm việc CCNT để bổ trợ, sửa đổi quy trình tương thích với thực tiễn .
– Thiết kế ứng dụng ứng dụng nhằm mục đích tiến hành triển khai công tác làm việc CCNT trên toàn nước khoa học, thuận tiện và hiệu suất cao .

2. Cục Thuế

– Chỉ đạo tổ chức triển khai, phân công công chức CCNT theo đúng tính năng, trách nhiệm .
– Chỉ đạo những bộ phận công dụng tương quan trong cơ quan thuế phối hợp thực thi việc làm CCNT theo đúng pháp luật tại quy trình này .
– Hướng dẫn, chỉ huy và kiểm tra những Chi cục Thuế thực thi quy trình CCNT.
– Thực hiện báo cáo giải trình tình hình CCNT định kỳ theo pháp luật .
– Phân tích, nhìn nhận tình hình thực thi những giải pháp CCNT trên địa phận, theo đó :
+ Đề xuất những giải pháp phối hợp với những cơ quan triển khai CCNT có hiệu suất cao ;
+ Hướng dẫn chi tiết cụ thể, hoặc phát hành mẫu biểu triển khai để xử phạt kịp thời những trường hợp đơn cử trong quy trình CCNT ;
+ Kịp thời phản ánh những khó khăn vất vả, vướng mắc trong quy trình cưỡng chế ; đề xuất kiến nghị những nội dung bổ trợ, sửa đổi quy trình cưỡng chế về Tổng cục Thuế .

3. Chi cục Thuế

– Tổ chức, phân công công chức CCNT theo đúng công dụng, trách nhiệm .
– Chỉ đạo những bộ phận công dụng tương quan trong cơ quan thuế phối hợp triển khai những giải pháp CCNT theo đúng pháp luật tại quy trình này .
– Thực hiện báo cáo giải trình tình hình CCNT định kỳ theo pháp luật .
– Kịp thời phản ánh những khó khăn vất vả, vướng mắc trong quy trình cưỡng chế ; yêu cầu những nội dung bổ trợ, sửa đổi quy trình cưỡng chế về Cục Thuế .

II. BÁO CÁO, LƯU TRỮ HỒ SƠ

1. Báo cáo kết quả CCNT

a ) Lập và gửi báo cáo giải trình
Định kỳ hàng tháng, cơ quan thuế cấp dưới lập và gửi báo cáo giải trình lên cơ quan thuế cấp trên Báo cáo thống kê tình hình phát hành Thông báo 07 / QLN và Quyết định cưỡng chế nợ thuế ( mẫu số 01 / BCCC phát hành kèm theo quy trình này ) .
b ) Thời hạn gửi báo cáo giải trình hàng tháng
– Chi cục Thuế gửi báo cáo giải trình về Cục Thuế trước ngày 18 tháng sau .
– Cục Thuế gửi báo cáo giải trình về Tổng cục Thuế trước ngày 20 tháng sau .
Trường hợp thời hạn gửi báo cáo giải trình trùng vào ngày nghỉ, dịp nghỉ lễ thì ngày gửi báo cáo giải trình là ngày thao tác tiếp theo .
Sau thời hạn gửi báo cáo giải trình như trên, nếu có sự đổi khác về phân loại tiền thuế nợ thì được update vào kỳ báo cáo giải trình tiếp theo .
c ) Hình thức gửi báo cáo giải trình
– Gửi qua thư điện tử ( E-Mail ) .
– Truyền qua mạng lưới hệ thống ứng dụng quản trị thuế .
Riêng so với báo cáo giải trình tháng 12 hàng năm : cơ quan thuế cấp dưới gửi lên cơ quan thuế cấp trên bằng ba hình thức : thư điện tử ( E-Mail ), truyền qua mạng lưới hệ thống ứng dụng quản trị thuế và bằng văn bản ( có ký tên, đóng dấu của thủ trưởng cơ quan thuế ) .

2. Lưu hồ sơ

2.1. Báo cáo
– Báo cáo bằng văn bản : bộ phận quản trị nợ tàng trữ những báo cáo giải trình của cơ quan thuế đã gửi lên cơ quan thuế cấp trên .
– Báo cáo gửi bằng hình thức điện tử : lưu trên mạng lưới hệ thống ứng dụng quản trị thuế tại cơ quan thuế những cấp quản trị NNT .
2.2. Hồ sơ
– Hồ sơ CCNT được lập riêng cho từng người nợ thuế và theo từng quyết định hành động CCNT .
– Hồ sơ tàng trữ tại bộ phận quản trị nợ và CCNT và thực thi theo lao lý về văn thư tàng trữ của nhà nước. / .

PHỤ LỤC 1

GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
1. Tiền thuế nợ là những khoản tiền thuế ; phí, lệ phí ; những khoản thu từ đất ; thu từ khai thác tài nguyên tài nguyên và những khoản thu khác thuộc NSNN do cơ quan thuế quản trị thu theo pháp luật của pháp lý ( gọi chung là tiền thuế ) nhưng đã hết thời hạn lao lý mà NNT chưa nộp vào NSNN .
2. Tiền thuế đã nộp NSNN đang chờ kiểm soát và điều chỉnh là : những khoản tiền thuế ; phí, lệ phí ; những khoản thu từ đất ; thu từ khai thác tài nguyên tài nguyên và những khoản thu khác thuộc NSNN do cơ quan thuế quản trị thu theo pháp luật của pháp lý NNT đã nộp nhưng có một số ít sai sót trên chứng từ nộp tiền hoặc chứng từ chậm luân chuyển hoặc thất lạc, chờ ghi thu – ghi chi mà cơ quan thuế đang kiểm soát và điều chỉnh theo đúng lao lý .
3. Người nợ thuế là NNT có khoản tiền thuế nợ theo pháp luật tại điểm 1 mục IV phần A quy trình này .
4. Thời điểm mở màn tính nợ so với một khoản thuế nợ là ngày tiếp theo ngày hết hạn nộp thuế theo lao lý của pháp lý về thuế .
5. Thời điểm kết thúc tính nợ so với một khoản thuế nợ là ngày khoản nợ được nộp vào NSNN ; hoặc ngày có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành của văn bản xoá nợ, miễn nộp hoặc giải quyết và xử lý bằng những hình thức khác .
6. Khoản nợ là số tiền thuế khởi đầu được tính nợ hay được gọi là mở màn phát sinh tiền thuế nợ .
7. Số ngày nợ thuế của một khoản thuế nợ là khoảng chừng thời hạn liên tục tính theo ngày, kể từ thời gian mở màn tính nợ đến thời gian kết thúc tính nợ, gồm có cả ngày nghỉ, ngày lễ hội theo pháp luật của pháp lý .
8. Khóa sổ thuế là thời gian ngừng nhập những chứng từ kế toán tương quan đến nghĩa vụ và trách nhiệm thuế của NNT như tờ khai thuế, chứng từ nộp thuế, những quyết định hành động, thông tin … Sau khi khóa sổ thuế, mọi số liệu trên Sổ theo dõi thu nộp thuế những tháng trước sẽ không được kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ ngay, mà chỉ được kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ sau ngày khóa sổ và sẽ được hạch toán vào thời gian phát hiện để kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ vào kỳ thuế tiếp theo .
9. Các chữ viết tắt trong quy trình
– NSNN : giá thành nhà nước .
– NHTM : Ngân hàng thương mại .
– KBNN : Kho bạc nhà nước .
– TCTD : Tổ chức tín dụng thanh toán .
– NNT : Người nộp thuế .
– CCNT : Cưỡng chế nợ thuế
– QĐCC : Quyết định cưỡng chế
– CSDL : Cơ sở tài liệu

PHỤ LỤC 2

NGÀY BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ

Điều 11. Cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng; yêu cầu phong tỏa tài khoản

điểm b Khoản 3 – Quyết định cưỡng chế phải được phát hành :
Trong ngày thứ 91 ( chín mốt ) kể từ ngày số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế hết thời hạn nộp thuế .
Ngay sau ngày hết thời hạn gia hạn nộp thuế, hết thời hạn được cho phép nộp dần tiền thuế nợ theo pháp luật của pháp lý .
Ngay sau ngày người nộp thuế không chấp hành quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong thời hạn 10 ( mười ) ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính về thuế, trừ trường hợp được hoãn hoặc tạm đình chỉ thi hành quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính về thuế .
Ngay sau ngày người nộp thuế không chấp hành quyết định hành động xử phạt theo thời hạn ghi trên quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính về thuế so với trường hợp quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính về thuế có thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ( mười ) ngày ( trừ trường hợp được hoãn hoặc tạm đình chỉ thi hành quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính về thuế ) .

Điều 12. Cưỡng chế bằng biện pháp khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập

Điểm c Khoản 3 – Quyết định cưỡng chế được phát hành :
– Ngay sau ngày hết thời hiệu của quyết định hành động cưỡng chế trích tiền từ thông tin tài khoản của cá thể bị cưỡng chế mở thông tin tài khoản tại kho bạc nhà nước, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ; nhu yếu phong tỏa thông tin tài khoản ;
– hoặc ngay sau ngày chuyển sang giải pháp tiếp theo lao lý tại điểm d Khoản 2 Điều 11 Thông tư này so với cá thể :
Trường hợp tổ chức triển khai, cá thể cung ứng thông tin chứng tỏ rằng không triển khai được giải pháp cưỡng chế này hoặc nếu thực thi thì không thu đủ tiền thuế nợ theo quyết định hành động cưỡng chế do thông tin tài khoản đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế không có số dư, không có thanh toán giao dịch qua thông tin tài khoản trong vòng 03 ( ba ) tháng gần nhất kể từ thời gian nhận được văn bản trở lại trước hoặc thuộc trường hợp nêu tại điểm b Khoản 1 Điều này thì cơ quan có thẩm quyền thực thi : nếu là cá thể đang được hưởng tiền lương hoặc thu nhập do cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể chi trả thì chuyển sang cưỡng chế bằng giải pháp khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập ngay sau ngày nhận được những thông tin do cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể cung ứng .

Điều 13. Cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng

Điểm c Khoản 3 – Quyết định cưỡng chế được phát hành :
– Ngay sau ngày hết thời hiệu của quyết định hành động cưỡng chế trích tiền từ thông tin tài khoản của cá thể bị cưỡng chế mở thông tin tài khoản tại kho bạc nhà nước, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, nhu yếu phong tỏa thông tin tài khoản so với tổ chức triển khai bị cưỡng chế ; quyết định hành động cưỡng chế khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập so với cá thể .
– Ngay sau ngày đủ điều kiện kèm theo chuyển sang giải pháp tiếp theo qui định tại :
+ Điểm d Khoản 2 Điều 11 Thông tư 215 so với tổ chức triển khai : Trường hợp tổ chức triển khai, cá thể cung ứng thông tin chứng tỏ rằng không triển khai được giải pháp cưỡng chế này hoặc nếu triển khai thì không thu đủ tiền thuế nợ theo quyết định hành động cưỡng chế do thông tin tài khoản đối tượng người dùng bị cưỡng chế không có số dư, không có thanh toán giao dịch qua thông tin tài khoản trong vòng 03 ( ba ) tháng gần nhất kể từ thời gian nhận được văn bản trở lại trước hoặc thuộc trường hợp nêu tại điểm b Khoản 1 Điều này thì cơ quan có thẩm quyền thực thi : nếu là tổ chức triển khai thì chuyển sang cưỡng chế bằng giải pháp thông tin hóa đơn không còn giá trị sử dụng .
+ Điểm c Khoản 2 Điều 12 Thông tư này so với cá thể : Trường hợp sau 03 ( ba ) ngày thao tác, cá thể bị cưỡng chế, cơ quan, tổ chức triển khai quản trị tiền lương hoặc thu nhập và những cơ quan, tổ chức triển khai tương quan không cung ứng hoặc phân phối thông tin không khá đầy đủ về tiền lương và thu nhập của cá thể bị cưỡng chế thì cơ quan có thẩm quyền chuyển sang triển khai : nếu cá thể bị cưỡng chế có sử dụng hóa đơn thì chuyển sang cưỡng chế bằng giải pháp thông tin hóa đơn không còn giá trị sử dụng .

Điều 14. Cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định của pháp luật

Điểm b Khoản 3 – Quyết định cưỡng chế được phát hành :
– Ngay sau ngày hết thời hiệu của quyết định hành động cưỡng chế bằng giải pháp thông tin hóa đơn không còn giá trị sử dụng ;
– Hoặc ngay sau ngày đủ điều kiện kèm theo chuyển sang giải pháp tiếp theo lao lý tại điểm d Khoản 2 Điều 13 Thông tư 215 như sau : Trường hợp xác định tổ chức triển khai, cá thể bị cưỡng chế không còn sử dụng hóa đơn, không còn tồn hóa đơn đã thông tin phát hành, không đặt in hóa đơn và không mua hóa đơn của cơ quan thuế thì cơ quan có thẩm quyền phát hành quyết định hành động cưỡng chế triển khai chuyển sang cưỡng chế bằng giải pháp kê biên gia tài, bán đấu giá gia tài kê biên ngay trong ngày tiếp theo ngày xác định những thông tin về hóa đơn nêu trên .

Điều 15. Cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ

– Ngay sau ngày hết thời hiệu của quyết định hành động cưỡng chế bằng giải pháp thông tin hoá đơn không còn giá trị sử dụng ;
– Hoặc ngay sau ngày đủ điều kiện kèm theo chuyển sang giải pháp tiếp theo pháp luật tại điểm d Khoản 2 Điều 14 Thông tư 215 như sau : Trường hợp so với cá thể hoặc trường hợp sau 05 ( năm ) ngày thao tác kể từ ngày gửi văn bản xác định về gia tài cho đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế, cơ quan ĐK quyền sở hữu tài sản, cơ quan ĐK thanh toán giao dịch bảo vệ và những tổ chức triển khai, cá thể tương quan không phân phối hoặc cung ứng không khá đầy đủ những thông tin về gia tài hoặc trường hợp xác lập số tiền thu được sau khi bán đấu giá gia tài kê biên không đủ bù đắp ngân sách cưỡng chế thì cơ quan có thẩm quyền chuyển sang cưỡng chế bằng giải pháp thu tiền, gia tài của đối tượng người dùng bị cưỡng chế do tổ chức triển khai, cá thể khác đang nắm giữ .

PHỤ LỤC 3

CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ TỪ BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ ĐANG THỰC HIỆN SANG BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ TIẾP THEO
– Nếu đang triển khai giải pháp trích chuyển thông tin tài khoản, phong tỏa thông tin tài khoản, giải pháp khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập thì công chức quản trị nợ dự thảo tờ trình và quyết định hành động chấm hết giải pháp này và chuyển sang thực thi ngay những bước cưỡng chế bằng giải pháp thông tin hóa đơn không còn giá trị sử dụng .
– Nếu cơ quan thuế đang thực thi giải pháp cưỡng chế thông tin hóa đơn không còn giá trị sử dụng thì công chức quản trị nợ dự thảo văn bản trình chỉ huy cơ quan thuế thông tin cho cơ quan hải quan biết để theo dõi .
– Nếu cơ quan thuế đã chấm hết thực thi cưỡng chế bằng giải pháp thông tin hóa đơn không còn giá trị sử dụng và đang thực thi những giải pháp cưỡng chế tiếp theo thì công chức quản trị nợ dự thảo văn bản trình chỉ huy cơ quan thuế thông tin cho cơ quan hải quan biết và triển khai những giải pháp tiếp theo pháp luật tại Thông tư số 190 / 2013 / TT-BTC .

PHỤ LỤC

CÁC MẪU BIỂU VỀ CƯỠNG CHẾ NỢ THUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 751/QĐ-TCT ngày 20 tháng 4 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế )

STT

Tên mẫu biểu

Ký hiệu

1 Danh sách cưỡng chế vận dụng giải pháp trích tiền từ thông tin tài khoản, phong tỏa thông tin tài khoản 01 / DS-TK
2 Danh sách cưỡng chế vận dụng giải pháp khấu trừ tiền lương, thu nhập 02 / DS-TL
3 Danh sách cưỡng chế vận dụng giải pháp thông tin hóa đơn không có giá trị sử dụng 03 / DS-HĐ
4 Danh sách cưỡng chế vận dụng giải pháp kê biên gia tài 04 / DS-KB
5 Danh sách cưỡng chế vận dụng giải pháp thu bên thứ ba 05 / DS-BT3
6 Danh sách cưỡng chế vận dụng giải pháp tịch thu giấy phép, giấy ghi nhận 06 / DS-GP
7 Mẫu văn bản xác định thông tin giải pháp trích tiền từ thông tin tài khoản 01 / XM-TK
8 Mẫu văn bản xác định thông tin giải pháp khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập 02 / XM-TL
9 Mẫu văn bản xác định thông tin giải pháp thông tin hóa đơn không có giá trị sử dụng 03 / XM-HĐ
10 Mẫu văn bản xác định thông tin giải pháp kê biên gia tài 05 / XM-KB
11 Mẫu văn bản xác định thông tin giải pháp thu từ bên thứ 3 06 / XM-BT3
12 Biên bản định giá lại gia tài kê biên 04-1 / BB-KB
13 Biên bản định giá gia tài kê biên 04-2 / BB-KB
14 Biên bản chuyển giao gia tài kê biên để bán đấu giá 04-3 / BB-KB
15 Biên bản giao dữ gìn và bảo vệ gia tài kê biên 04-4 / BB-KB
16 Biên bản về việc kê biên gia tài 04-5 / BB-KB
17 Biên bản niêm phong / mở niêm phong gia tài bị kê biên 04-6 / BB-KB
18 Biên bản thỏa thuận hợp tác định giá gia tài kê biên 04-7 / BB-KB
19 Quyết định cưỡng chế bằng giải pháp trích tiền từ thông tin tài khoản 01 / QĐ-TK
20 Quyết định cưỡng chế bằng giải pháp khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập 01 / QĐ-TL
21 Quyết định cưỡng chế bằng giải pháp thông tin hóa đơn không còn giá trị sử dụng 07 / QĐ-HĐ
22 Thông báo về việc hóa đơn không còn giá trị sử dụng 08 / TB-HĐ
23 Thông báo về việc hóa đơn liên tục có giá trị sử dụng 09 / TB-HĐ
24 Quyết định cưỡng chế bằng giải pháp kê biên gia tài 01 / QĐ-KB
25 Quyết định cưỡng chế bằng giải pháp thu từ bên thứ ba 01 / QĐ-BT3
26 Văn bản ý kiến đề nghị tịch thu ĐK kinh doanh thương mại 06 / VB-GP
27 Báo cáo thống kê thông tin 07 / QLN và quyết định hành động cưỡng chế nợ thuế đã phát hành trong tháng … năm … 01 / BBCC

Mẫu: 01/XM-TK
Ban hành kèm theo Quyết định số 751/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

TỔNG CỤC THUẾ (CỤC THUẾ)
CỤC THUẾ (CHI CỤC THUẾ)…
———-

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

Số: ……
V/v cung cấp thông tin

… … …, ngày …. tháng … năm …

Kính gửi : … ( tên người nộp thuế / tên tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ) …
Mã số thuế : … … … … … … … .
Địa chỉ : … … … … … … … … … ..
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006 / QH11 ngày 29/11/2006 và Luật số 21/2012 / QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Luật Quản lý thuế ;
Căn cứ Điều 47 Nghị định số 83/2013 / NĐ-CP ngày 22/07/2013 của nhà nước pháp luật về công khai thông tin người nộp thuế ;
Căn cứ Thông tư số 215 / 2013 / TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế ;
Căn cứ tình hình chấp hành nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế của … ( tên người nộp thuế ) ….., MST : … .. ; địa chỉ kinh doanh thương mại …….. ;
… ( Tên cơ quan thuế ) …. đề xuất cung ứng những thông tin về thông tin tài khoản của … ( tên người nộp thuế ) / ( tên tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ) … để triển khai cưỡng chế bằng giải pháp trích tiền từ thông tin tài khoản ; phong tỏa thông tin tài khoản theo pháp luật, gồm có :
1. Số và ký hiệu những thông tin tài khoản tiền gửi tại … ( tên tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ; địa chỉ, MST ) … ; số tiền hiện có ( số dư ) của những thông tin tài khoản tại thời gian cung ứng thông tin .
2. Sao kê những thanh toán giao dịch qua thông tin tài khoản trong vòng 03 ( ba ) tháng gần nhất trở lại trước kể từ thời gian nhận được văn bản này .
Đề nghị … ( tên người nộp thuế ) / ( tên tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ) … … gửi văn bản phân phối thông tin nêu tại điểm 1 và 2 ở trên trong thời hạn 03 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được văn bản này. Văn bản cung ứng thông tin gửi về … ( tên cơ quan thuế ) …. theo địa chỉ : …
Nếu quá thời hạn nêu trên … ( tên người nộp thuế ) / ( tên tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ) … .. không cung ứng hoặc cung ứng không rất đầy đủ thì .. ( tên cơ quan thuế ) … sẽ thực thi phong tỏa thông tin tài khoản của … ( tên người nộp thuế ) … và chuẩn bị sẵn sàng thực thi những giải pháp cưỡng chế tiếp theo theo qui định của pháp lý .
Cơ quan thuế sẽ có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo mật thông tin những thông tin của đơn vị chức năng đã phân phối theo đúng lao lý của pháp lý. / .

Nơi nhận:
– Như trên;
– Các tổ chức, cá nhân có liên quan;
– Lưu: VT, QLN.

CỤC TRƯỞNG/CHI CỤC TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu: 02/XM-TL
Ban hành kèm theo Quyết định số 751/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

TỔNG CỤC THUẾ (CỤC THUẾ)
CỤC THUẾ (CHI CỤC THUẾ)…
————

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

 

Số: …….               
V/v cung cấp thông tin

… … …, ngày …. tháng … năm …

Kính gửi : … ( tên người nộp thuế ) / ( tên tổ chức triển khai chi trả ) …
Mã số thuế : … … … … … … … .
Địa chỉ : … … … … … … … … … ..
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006 / QH11 ngày 29/11/2006 và Luật số 21/2012 / QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Luật Quản lý thuế ;
Căn cứ Điều 47 Nghị định số 83/2013 / NĐ-CP ngày 22/07/2013 của nhà nước lao lý về công khai thông tin người nộp thuế ;
Căn cứ Thông tư số 215 / 2013 / TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế ;
Căn cứ tình hình chấp hành nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế của … ( tên người nộp thuế ) ….., MST : … .. ; địa chỉ kinh doanh thương mại ………… ;
… ( tên cơ quan thuế ) … nhu yếu … ( tên người nộp thuế ) / ( tên tổ chức triển khai chi trả ) … phân phối những thông tin về tiền lương, thu nhập của … ( tên người nộp thuế ) … để thực thi cưỡng chế bằng giải pháp khấu trừ tiền lương, thu nhập theo lao lý, gồm có :
1. Tên, mã số thuế, địa chỉ của cơ quan tổ chức triển khai chi trả …. ;
2. Tiền lương, thu nhập của … ( tên người nộp thuế ) …
Đề nghị … ( tên người nộp thuế ) / ( tên tổ chức triển khai chi trả ) … … gửi văn bản phân phối thông tin nêu tại điểm 1 và 2 ở trên cho … ( tên cơ quan thuế ) … trong thời hạn 03 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được văn bản này. Văn bản cung ứng thông tin gửi về …. ( tên cơ quan thuế ) …. theo địa chỉ : …
Nếu quá thời hạn nêu trên … ( tên người nộp thuế ) / ( tên tổ chức triển khai chi trả ) … .. không phân phối hoặc cung ứng không rất đầy đủ thì … ( tên cơ quan thuế ) … sẽ thực thi những giải pháp cưỡng chế tiếp theo theo qui định của pháp lý .
Cơ quan thuế có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo mật thông tin những thông tin của đơn vị chức năng đã cung ứng theo đúng lao lý của pháp lý. / .

Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổ chức, cá nhân có liên quan;
– Lưu: VT, QLN.

CỤC TRƯỞNG/CHI CỤC TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu : 03 / XM-HĐ
Ban hành kèm theo Quyết định số 751 / QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

TỔNG CỤC THUẾ (CỤC THUẾ)
CỤC THUẾ (CHI CỤC THUẾ)…
————

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

 

  Số: ……….                
  V/v cung cấp thông tin

… … …, ngày …. tháng … năm …

Kính gửi : … ( tên người nộp thuế ) …
Mã số thuế : … … … … … … … .
Địa chỉ : … … … … … … … … … ..
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006 / QH11 ngày 29/11/2006 và Luật số 21/2012 / QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Luật Quản lý thuế ;
Căn cứ Điều 47 Nghị định số 83/2013 / NĐ-CP ngày 22/07/2013 của nhà nước lao lý về công khai thông tin người nộp thuế ;
Căn cứ Thông tư số 215 / 2013 / TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế ;
Căn cứ tình hình chấp hành nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế của … ( tên người nộp thuế ) …, MST : .. ; địa chỉ kinh doanh thương mại ……. ;
… ( tên cơ quan thuế ) … nhu yếu … ( tên người nộp thuế ) … cung ứng những thông tin về tình hình sử dụng hóa đơn … để thực thi cưỡng chế theo pháp luật, gồm có :
1. Các thông tin theo thông tin phát hành hóa đơn của … ( tên người nộp thuế ) … : tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày khởi đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông tin phát hành ( từ số … đến số … ) .
2. Tình hình sử dụng hóa đơn của đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế : Số tồn thời điểm đầu kỳ ; phát hành trong kỳ ; Số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ ; Số hóa đơn còn sống sót thời gian xác định thông tin .
Đề nghị … ( tên người nộp thuế ) … gửi văn bản cung ứng thông tin nêu tại điểm 1 và 2 ở trên cho … ( tên cơ quan thuế ) … trong thời hạn 05 ngày thao tác, kể từ ngày cơ quan thuế gửi văn bản này, gửi về …. ( tên cơ quan thuế ) …. theo địa chỉ : …
… ( tên cơ quan thuế ) … gửi kèm theo báo cáo giải trình tình hình, số liệu sử dụng hóa đơn đang tàng trữ tại cơ sở tài liệu của cơ quan thuế để … ( tên người nộp thuế ) … so sánh. Nếu tài liệu của … ( tên người nộp thuế ) … có xô lệch thì ý kiến đề nghị kiểm soát và điều chỉnh và bổ trợ .
Nếu quá thời hạn nêu trên … ( tên người nộp thuế ) … không phân phối hoặc cung ứng không khá đầy đủ thì … ( tên cơ quan thuế ) … sẽ địa thế căn cứ vào tài liệu hóa đơn của cơ quan thuế để thực thi giải pháp cưỡng chế bằng giải pháp thông tin hóa đơn không còn giá trị sử dụng theo qui định của pháp lý .
Cơ quan thuế có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo mật thông tin những thông tin của đơn vị chức năng đã phân phối theo đúng lao lý của pháp lý. / .

Nơi nhận:
– Như trên;
– Các tổ chức, cá nhân có liên quan;
– Lưu: VT, QLN.

CỤC TRƯỞNG/CHI CỤC TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu: 04/XM-KB
Ban hành kèm theo Quyết định số 751/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

TỔNG CỤC THUẾ (CỤC THUẾ)
CỤC THUẾ (CHI CỤC THUẾ)…
————

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

Số: ……………                
V/v cung cấp thông tin

… … …, ngày …. tháng … năm …

Kính gửi : … ( tên người nộp thuế ) / ( tổ chức triển khai, cá thể ) …
Mã số thuế : … … … … … … … .
Địa chỉ : … … … … … … … … … ..
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006 / QH11 ngày 29/11/2006 và Luật số 21/2012 / QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Luật Quản lý thuế ;
Căn cứ Điều 47 Nghị định số 83/2013 / NĐ-CP ngày 22/07/2013 của nhà nước lao lý về công khai thông tin người nộp thuế ;
Căn cứ Thông tư số 215 / 2013 / TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế ;
Căn cứ tình hình chấp hành nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế của … ( tên người nộp thuế ) …, MST : … ; địa chỉ kinh doanh thương mại ……….. ;
… ( tên cơ quan thuế ) … nhu yếu … ( tên người nộp thuế ) … cung ứng những thông tin về hạng mục những gia tài để triển khai cưỡng chế bằng giải pháp kê biên gia tài theo pháp luật, gồm có :
1. Địa chỉ sử dụng / cất trữ lúc bấy giờ, giá trị : khởi đầu, hiện tại ; dự kiến thanh lý tài sản .
2. Giá trị gia tài được phản ánh trên sổ sách kế toán, hợp đồng mua và bán, quy đổi, chuyển nhượng ủy quyền hoặc khuyến mãi ngay cho, giấy ghi nhận về quyền sở hữu tài sản ( trường hợp mua và bán gia tài phải có xác nhận của chủ sở hữu, chính quyền sở tại địa phương, cơ quan chức năng hoặc người làm chứng như xác nhận của người bán, của chính quyền sở tại địa phương, cơ quan chức năng về việc mua và bán gia tài ) .
Đề nghị … ( tên người nộp thuế ) / ( tổ chức triển khai, cá thể ) … gửi văn bản cung ứng thông tin nêu tại điểm 1 và 2 ở trên cho … ( tên cơ quan thuế ) … trong thời hạn 05 ngày thao tác, kể từ ngày cơ quan thuế gửi văn bản này. Văn bản cung ứng thông tin gửi về …. ( tên cơ quan thuế ) …. theo địa chỉ : …

Trường hợp người nộp thuế là cá nhân đang trong thời gian chữa bệnh: đề nghị gửi các tài liệu chứng minh đang chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh được thành lập theo qui định của pháp luật.

Nếu quá thời hạn nêu trên … ( tên người nộp thuế ) / ( tổ chức triển khai, cá thể ) … .. không cung ứng hoặc cung ứng không khá đầy đủ thì … ( tên cơ quan thuế ) … sẽ thực thi giải pháp cưỡng chế thu tiền, gia tài của … ( tên người nộp thuế ) … theo qui định của pháp lý .
Cơ quan thuế có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo mật thông tin những thông tin của đơn vị chức năng đã cung ứng theo đúng pháp luật của pháp lý. / .

Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổ chức, cá nhân có liên quan;
– Lưu: VT, QLN.

CỤC TRƯỞNG/CHI CỤC TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu: 05/XM-BT3
Ban hành kèm theo Quyết định số 751/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

TỔNG CỤC THUẾ (CỤC THUẾ)
CỤC THUẾ (CHI CỤC THUẾ)…
———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

Số: ………………..
V/v cung cấp thông tin

… … …, ngày …. tháng … năm …

Kính gửi : … ( tên người nộp thuế ) / ( tổ chức triển khai, cá thể ) / ( cơ quan thuế quản trị trực tiếp bên thứ ba ) …
Mã số thuế : … … … … … … … .
Địa chỉ : … … … … … … … … … ..
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006 / QH11 ngày 29/11/2006 và Luật số 21/2012 / QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Luật Quản lý thuế ;
Căn cứ Điều 47 Nghị định số 83/2013 / NĐ-CP ngày 22/07/2013 của nhà nước pháp luật về công khai thông tin người nộp thuế ;
Căn cứ Thông tư số 215 / 2013 / TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế ;
Căn cứ tình hình chấp hành nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế của … ( tên người nộp thuế ) ….., MST : … .. ; địa chỉ kinh doanh thương mại ………….. ;
… ( tên cơ quan thuế ) … nhu yếu … ( tên người nộp thuế ) / ( tên tổ chức triển khai, cá thể ) /
( bên thứ ba ) … phân phối những thông tin về tiền, gia tài do tổ chức triển khai, cá thể khác bên thứ ba nắm giữ … … … … … .. để cơ quan thuế thực thi cưỡng chế bằng giải pháp thu so với bên thứ ba theo lao lý, gồm có :
1. … ( Tên tổ chức triển khai, cá thể ) … đang nắm giữ tiền và gia tài của … ( tên người nộp thuế ) … ; Địa chỉ … ; MST ( nếu có ) …
2. Tiền : VNĐ, ngoại tệ .
3. Tài sản : Yêu cầu phân phối những thông tin về hạng mục những gia tài bên thứ ba đang nắm giữ .
+ Địa chỉ sử dụng / cất trữ lúc bấy giờ, giá trị : bắt đầu, hiện tại ; dự kiến thanh lý tài sản .
+ Giá trị gia tài được phản ánh trên sổ sách kế toán, hợp đồng mua và bán, quy đổi, chuyển nhượng ủy quyền hoặc Tặng Ngay cho, giấy ghi nhận về quyền sở hữu tài sản ( nếu mua và bán gia tài phải có xác nhận của chủ sở hữu, chính quyền sở tại địa phương, cơ quan chức năng hoặc người làm chứng như xác nhận của người bán, của chính quyền sở tại địa phương, cơ quan chức năng về việc mua và bán gia tài ) .
4. Các khoản nợ so với … ( tên người nộp thuế ) … sắp đến hạn phải trả : giá trị, thời hạn .
Đề nghị … ( tên người nộp thuế ) / ( tổ chức triển khai, cá thể ) / ( bên thứ ba ) … gửi văn bản cung ứng thông tin nêu tại điểm 1, 2, 3 và 4 ở trên cho … ( tên cơ quan thuế ) … trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản này. Văn bản phân phối thông tin gửi về …. ( tên cơ quan thuế ) …. theo địa chỉ : …
Trường hợp cơ quan thuế có tài liệu hợp pháp chứng tỏ : Tổ chức, cá thể, kho bạc nhà nước, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được đối tượng người dùng bị cưỡng chế chuyển nhượng ủy quyền giữ hộ tiền, gia tài, sản phẩm & hàng hóa, sách vở, chứng từ có giá mà cá thể, hộ mái ấm gia đình, tổ chức triển khai đó đang giữ là thuộc chiếm hữu của đối tượng người dùng bị cưỡng chế thì … ( cơ quan thuế ) … sẽ triển khai cưỡng chế nếu không cung ứng thông tin .
Nếu quá thời hạn nêu trên … ( tên người nộp thuế ) / ( tổ chức triển khai, cá thể ) / ( bên thứ ba ) … không cung ứng hoặc cung ứng không vừa đủ cho … ( cơ quan thuế ) … sẽ triển khai giải pháp cưỡng chế theo qui định của pháp lý .
Cơ quan thuế có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo mật thông tin những thông tin của đơn vị chức năng đã cung ứng theo đúng lao lý của pháp lý. / .

Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổ chức, cá nhân có liên quan;
– Lưu: VT, QLN.

CỤC TRƯỞNG/CHI CỤC TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu: 04-1/BB-KB
Ban hành kèm theo Quyết định số 751/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

TỔNG CỤC THUẾ (CỤC THUẾ)
CỤC THUẾ (CHI CỤC THUẾ) (1)…
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

BIÊN BẢN

Định giá lại tài sản kê biên

Hôm nay, hồi ……….. giờ ……… ngày ……….. tháng ……… năm ………………………………….
Tại ( 2 ) …………………………………………………………………………………………………………
HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN KÊ BIÊN gồm :
1. …………………………… Chức vụ ………………………………. Đơn vị …………………………..
2. …………………………… Chức vụ ………………………………. Đơn vị …………………………..
3. …………………………… Chức vụ ………………………………. Đơn vị ……………………………
4. …………………………… Chức vụ ………………………………. Đơn vị ……………………………
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ( CÁ NHÂN ) CÓ TÀI SẢN BỊ KÊ BIÊN :
1. Ông ( Bà ) : …………………………………………… Quốc tịch ……………………………………..
Địa chỉ : ………………………………………………………………………………………………………
Ngành nghề kinh doanh thương mại : ……………………………………………………………………………….
Giấy CMND / hộ chiếu số : ……………….. Ngày cấp : ……………….. Nơi cấp …………………
2. Ông ( Bà ) : ………………………………………………. Quốc tịch ………………………………….

Đã tiến hành định giá lại tài sản đã kê biên theo Quyết định Thành lập Hội đồng định giá tài sản số: …/200../QĐ-UB của
………………….. thành lập và quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính số…….ngày………tháng………..năm…….của………….

Đối với Ông ( Bà ) / tổ chức triển khai ( 3 ) : ………………………………………………………………….
Quốc tịch : ………………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ : …………………………………………………………………………………………………
Ngành nghề kinh doanh thương mại : ………………………………………………………………………….
Giấy CMND / hộ chiếu số : ……………. Ngày cấp : ……………….. Nơi cấp ………..
Căn cứ vào biên bản định giá gia tài kê biên ngày …….. tháng …. năm …………
Căn cứ vào giá thị trường ( đính kèm những chứng từ hoặc tài liệu tìm hiểu thêm những cơ quan chức năng cung ứng ), địa thế căn cứ vào chứng từ hóa đơn, giấy ghi nhận gia tài, sổ sách kế toán và những chứng từ có giá trị khác của tổ chức triển khai, cá thể bị kê biên tài sản xuất trình, những bên thống nhất định giá những loại gia tài kê biên để chuyển cho tổ chức triển khai bán đấu giá gia tài thực thi bán đấu giá để nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Hội đồng định giá đã triển khai định giá lại gia tài đã kê biên đơn cử :
Chi tiết những gia tài định giá gồm có ( 4 ) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Lý do định giá lại : ………………………………………………………………………………………..
Việc định giá lại gia tài kê biên kết thúc vào lúc … giờ …, ngày …. tháng …. năm …. Quá trình định giá lại gia tài của ông ( bà ) / tổ chức triển khai ……….. đã tuân thủ theo đúng pháp luật của pháp lý .
Biên bản được lập thành …… bản ; mỗi bản gồm ……… trang ; có nội dung và có giá trị như nhau. Đã giao cho từng thành viên trong cuộc họp, ………….. bản lưu tại cơ quan Thuế .
Sau khi đọc biên bản, những người xuất hiện chấp thuận đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản .
Ý kiến bổ trợ khác ( nếu có ) ( 5 ) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI TỔ CHỨC
THỰC HIỆN CƯỠNG CHẾ

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁ NHÂN HOẶC ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC BỊ CƯỠNG CHẾ

   (Ký, ghi rõ họ tên)

TỔ CHỨC HOẶC CÁ NHÂN CÓ THAM GIA ĐỊNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)(6)

( 1 ) : Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản ;
( 2 ) : Ghi khu vực triển khai kê biên gia tài và định giá gia tài ;
( 3 ) : Ghi tên và những thông tin tương quan đến tổ chức triển khai, cá thể bị kê biên gia tài như : địa chỉ, nghề nghiệp, quốc tịch, số chứng minh thư hoặc hộ chiếu … ;
( 4 ) : Ghi gia tài bị kê biên, trong đó nêu rõ : diễn đạt tên gọi, thực trạng, đặc thù của từng gia tài bị kê biên, số lượng, nguồn gốc, đơn giá đã định, trị giá gia tài theo giá đã định ;
( 5 ) : Những người có quan điểm khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, nguyên do có quan điểm khác, ký và ghi rõ họ tên ;
( 6 ) Trường hợp tổ chức triển khai hoặc những bên đương sự có tham gia định giá .

Mẫu: 04-2/BB-KB
Ban hành kèm theo Quyết định số 751/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

TỔNG CỤC THUẾ (CỤC THUẾ)
CỤC THUẾ (CHI CỤC THUẾ) (1)…
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

BIÊN BẢN

Định giá tài sản kê biên

Hôm nay, hồi ……….. giờ ……… ngày ……….. tháng ……… năm ……………………
Tại ( 2 ) ………………………………………………………..
HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN KÊ BIÊN gồm :
1. ……………………….. Chức vụ …………………………….. Đơn vị …………………………..
2. ……………………….. Chức vụ …………………………….. Đơn vị …………………………..
3. ………………………… Chức vụ ………………………………. Đơn vị ……………………………
4. ………………………… Chức vụ ………………………………. Đơn vị ……………………………
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ( CÁ NHÂN ) CÓ TÀI SẢN BỊ KÊ BIÊN :
1. Ông ( Bà ) : ……………………………………… Quốc tịch ……………………………
Địa chỉ : …………………………………………………………………………
Ngành nghề kinh doanh thương mại : ……………………………………………………………..
Giấy CMND / hộ chiếu số : …………… Ngày cấp : …………… Nơi cấp …………………….
2. Ông ( Bà ) : ………………………………………………… Quốc tịch ………………………….
Đã triển khai định giá gia tài đã kê biên theo Quyết định Thành lập Hội đồng định giá gia tài số : … / … / QĐ-UB của ………….. xây dựng và quyết định hành động cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính số ……….. ngày ………. tháng ……….. năm …………. của …………………..
Đối với Ông ( Bà ) / tổ chức triển khai ( 3 ) : ……………………………………………………………………….
Quốc tịch : ………………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ : …………………………………………………………………………………………………….
Ngành nghề kinh doanh thương mại : …… Giấy CMND / hộ chiếu số : ….. Ngày cấp : ….. Nơi cấp ………
Căn cứ vào giá thị trường ( đính kèm những chứng từ hoặc tài liệu tìm hiểu thêm những cơ quan chức năng cung ứng ), địa thế căn cứ vào chứng từ hóa đơn, giấy ghi nhận gia tài, sổ sách kế toán và những chứng từ có giá trị khác của tổ chức triển khai, cá thể bị kê biên tài sản xuất trình, những bên thống nhất định giá những loại gia tài kê biên để chuyển cho tổ chức triển khai bán đấu giá gia tài thực thi bán đấu giá để nộp tiền vào ngân sách nhà nước .
Chi tiết những gia tài định giá gồm có ( 4 ) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Việc định giá gia tài kê biên kết thúc vào lúc … giờ ….. ngày ….. tháng ….. năm ……. Quá trình định giá gia tài của ông ( bà ) / tổ chức triển khai ………….. đã tuân thủ theo đúng lao lý của pháp lý .
Biên bản được lập thành …… bản ; mỗi bản gồm ……… trang ; có nội dung và có giá trị như nhau. Đã giao cho từng thành viên trong cuộc họp, ………….. bản lưu tại cơ quan thuế .
Sau khi đọc biên bản, những người xuất hiện đồng ý chấp thuận về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản .
Ý kiến bổ trợ khác ( nếu có ) ( 5 ) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI TỔ CHỨC
THỰC HIỆN CƯỠNG CHẾ

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁ NHÂN HOẶC ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC BỊ CƯỠNG CHẾ

(Ký, ghi rõ họ tên)

TỔ CHỨC HOẶC CÁ NHÂN CÓ THAM GIA ĐỊNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)(6)

( 1 ) : Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản ;
( 2 ) : Ghi khu vực triển khai kê biên gia tài và định giá gia tài ;
( 3 ) : Ghi tên và những thông tin tương quan đến tổ chức triển khai, cá thể bị kê biên gia tài như : địa chỉ, nghề nghiệp, quốc tịch, số chứng minh thư hoặc hộ chiếu … ;
( 4 ) : Ghi gia tài bị kê biên, trong đó nêu rõ : miêu tả tên gọi, thực trạng, đặc thù của từng gia tài bị kê biên, số lượng, nguồn gốc, đơn giá đã định, trị giá gia tài theo giá đã định ;
( 5 ) : Những người có quan điểm khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, nguyên do có quan điểm khác, ký và ghi rõ họ tên ;
( 6 ) Trường hợp tổ chức triển khai hoặc những bên đương sự có tham gia định giá .

Mẫu: 04-3/BB-KB
Ban hành kèm theo Quyết định số 751/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

TỔNG CỤC THUẾ (CỤC THUẾ)
CỤC THUẾ (CHI CỤC THUẾ) (1)…
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

BIÊN BẢN

Chuyển giao tài sản kê biên để bán đấu giá

Hôm nay, hồi ………… giờ ……… ngày ……….. tháng ……… năm ……………………….
Tại ( 2 ) ……………………………………………………………………………………………….
Chúng tôi gồm :
ĐẠI DIỆN BÊN GIAO :
1. ……………………………………… Chức vụ …………………………….. Đơn vị …………..
2. ……………………………………… Chức vụ …………………………… Đơn vị …………….
ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN :
Ông ( Bà ) : ……………………………. Quốc tịch …………………………………………………
Địa chỉ : ……………………………………………………………………..
Nghề nghiệp : ……………………………………………………………………………
Giấy CMND / hộ chiếu số : ………………… Ngày cấp : ………………… Nơi cấp ………..
NGƯỜI CHỨNG KIẾN :
Ông ( Bà ) : ……………………………. Quốc tịch …………………………………………………
Địa chỉ : ……………………………………………………………………..
Nghề nghiệp : ……………………………………………………………………………
Giấy CMND / hộ chiếu số : ………………… Ngày cấp : ………………… Nơi cấp ………..

Đã tiến hành chuyển giao tài sản kê biên để bán đấu giá theo quyết định kê biên tài sản
số…….ngày……..tháng……….năm………của………….

Cho Ông ( Bà ) / tổ chức triển khai đại diện thay mặt bên nhận : ……………….. Quốc tịch ………………….
Địa chỉ : ……………………………………………………………………..
Nghề nghiệp : ……………………………………………………………………………
Giấy CMND / hộ chiếu số : ………………… Ngày cấp : ………………… Nơi cấp ………..
Tài sản kê biên chuyển giao gồm có ( 3 ) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Hồ sơ gồm có ( 4 ) : ……………………………………………………………………………………
Việc chuyển giao gia tài kê biên kết thúc vào hồi …. giờ …, ngày … tháng … năm ….
Biên bản được lập thành …… bản ; mỗi bản gồm ……… trang ; có nội dung và có giá trị như nhau. Đã giao cho …………………………………………….. 01 bản .
Sau khi đọc biên bản, những người xuất hiện chấp thuận đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản .
Ý kiến bổ trợ khác ( nếu có ) ( 5 ) : ……………………………………………………………………………………..

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN GIAO
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
(Ký, ghi rõ họ tên)
 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

( 1 ) : Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản ;
( 2 ) : Ghi khu vực triển khai chuyển giao gia tài kê biên ;
( 3 ) : Ghi tên gọi, số lượng, thực trạng ( chất lượng ) gia tài kê biên ; Đối với phương tiện đi lại thì phải ghi rõ biển trấn áp. Nếu nhiều thì lập hạng mục kèm theo và hạng mục phải có không thiếu chữ ký của những người có tên trong biên bản ;
( 4 ) : Ghi đơn cử hồ sơ chuyển giao ( tên bút lục, số trang, thực trạng … )
( 5 ) : Những người có quan điểm khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, nguyên do có quan điểm khác, ký và ghi rõ họ tên ;

Mẫu: 04-4/BB-KB
Ban hành kèm theo Quyết định số 751/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

TỔNG CỤC THUẾ (CỤC THUẾ)
CỤC THUẾ (CHI CỤC THUẾ) (1)…
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

BIÊN BẢN

Giao bảo quản tài sản kê biên

Hôm nay, hồi ………… giờ ……… ngày ……….. tháng ……… năm ……………………….
Tại ( 2 ) ……………………………………………………………………………………………….
Chúng tôi gồm :
ĐẠI DIỆN BÊN GIAO :
1. ………………………………… Chức vụ ………………………………. Đơn vị …………..
2. ……………………………….. Chức vụ ………………………………. Đơn vị …………..
ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN :
Ông ( Bà ) : ……………………………. Quốc tịch …………………………………………………
Địa chỉ : ……………………………………………………………………..
Nghề nghiệp : ……………………………………………………………………………
Giấy CMND / hộ chiếu số : ………………… Ngày cấp : ………………… Nơi cấp ………..
NGƯỜI CHỨNG KIẾN :
Ông ( Bà ) : ……………………………. Quốc tịch …………………………………………………
Địa chỉ : ……………………………………………………………………..
Nghề nghiệp : ……………………………………………………………………………
Giấy CMND / hộ chiếu số : ………………… Ngày cấp : ………………… Nơi cấp ………..
Đã thực thi giao dữ gìn và bảo vệ gia tài kê biên theo quyết định hành động cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính số ……. ngày ………. tháng ……….. năm ……… của …………..
Tài sản kê biên chuyển giao gồm có ( 3 ) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Việc giao dữ gìn và bảo vệ gia tài kê biên kết thúc vào hồi …. giờ …, ngày … tháng … năm ….
Biên bản được lập thành …… bản ; mỗi bản gồm ……… trang ; có nội dung và có giá trị như nhau. Đã giao cho ……………………………………………………… 01 bản .
Sau khi đọc biên bản, những người xuất hiện đồng ý chấp thuận về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản .
Ý kiến bổ trợ khác ( nếu có ) ( 4 ) : …………………………………………………………………………………….

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN GIAO
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
(Ký, ghi rõ họ tên)
 

CÁ NHÂN HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC BỊ CƯỠNG CHẾ
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)
 

( 1 ) : Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản ;
( 2 ) : Ghi khu vực thực thi giao dữ gìn và bảo vệ gia tài kê biên ;
( 3 ) : Ghi tên gọi, số lượng, thực trạng ( chất lượng ) gia tài kê biên ; Đối với phương tiện đi lại thì phải ghi rõ biển trấn áp. Nếu nhiều thì lập hạng mục kèm theo và hạng mục phải có không thiếu chữ ký của những người có tên trong biên bản ;
( 4 ) : Những người có quan điểm khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, nguyên do có quan điểm khác, ký và ghi rõ họ tên ;
( 5 ) : Trường hợp cá thể hoặc người đại diện thay mặt tổ chức triển khai bị cưỡng chế, người tận mắt chứng kiến khước từ ký, thì người lập biên bản phải ghi rõ nguyên do vào biên bản .

Mẫu: 04-5/BB-KB
Ban hành kèm theo Quyết định số 751/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

TỔNG CỤC THUẾ (CỤC THUẾ)
CỤC THUẾ (CHI CỤC THUẾ) (1)…
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

BIÊN BẢN

Về việc kê biên tài sản

Hôm nay, hồi ………… giờ ……… ngày ……….. tháng ……… năm ……………………….
Tại ( 2 ) ……………………………………………………………………………………………….
Chúng tôi gồm :
ĐẠI DIỆN CƠ QUAN THUẾ :
1. ……………………………………… Chức vụ ………………………….. Đơn vị …………….
2. ……………………………………… Chức vụ ………………………….. Đơn vị …………….
3. ……………………………………… Chức vụ ………………………….. Đơn vị …………….
4. ……………………………………… Chức vụ ………………………….. Đơn vị …………….
NGƯỜI CHỨNG KIẾN :
1. Ông ( Bà ) : ……………………………. Quốc tịch …………………………………………..
Địa chỉ : ……………………………………………………………………..
Nghề nghiệp : ……………………………………………………………………………
Giấy CMND / hộ chiếu số : ………………… Ngày cấp : ………………… Nơi cấp ………..
2. Ông ( Bà ) : ……………………………. Quốc tịch ……………………………………………
Địa chỉ : ……………………………………………………………………..
Nghề nghiệp : ……………………………………………………………………………
Giấy CMND / hộ chiếu số : ………………… Ngày cấp : ………………… Nơi cấp ………..
Đã triển khai kê biên gia tài theo quyết định hành động cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính số …………….. ngày ………. tháng ……….. năm …………. của ……………………….
Đối với ( 3 ) :
1. Ông ( Bà ) : ……………………………………………………………………………………
Quốc tịch …………………………………………………………………………..
Địa chỉ : ……………………………………………………………………..
Nghề nghiệp : ……………………………………………………………………………
Giấy CMND / hộ chiếu số : ………………… Ngày cấp : ………………… Nơi cấp ………..
Tài sản kê biên gồm có ( 4 ) : ( trong quy trình kê biên phải ghi rõ từng loại gia tài kê biên, tên gia tài, thực trạng thực tiễn của gia tài ……… )
……………………………………………………………………………………………………………………….
Việc kê biên gia tài kết thúc vào lúc …… giờ ………, ngày ……… tháng ………. năm
Quá trình kê biên gia tài của ông ( bà ) / tổ chức triển khai ………………………………. đã tuân thủ theo đúng pháp luật của pháp lý .
Biên bản được lập thành 02 bản ; mỗi bản gồm ……… trang ; có nội dung và có giá trị như nhau. Đã giao cho ………………………………………………………………….. 01 bản .
Sau khi đọc biên bản, những người xuất hiện đồng ý chấp thuận về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản .
Ý kiến bổ trợ khác ( nếu có ) ( 5 ) : ……………………………………………………………

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI TỔ CHỨC THỰC HIỆN CƯỠNG CHẾ
(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁ NHÂN HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC BỊ CƯỠNG CHẾ
(Ký, ghi rõ họ tên)(6)

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN PHỐI HỢP
CƯỠNG CHẾ

 (Ký, ghi rõ họ tên)(6)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

( 1 ) : Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản ;
( 2 ) : Ghi khu vực thực thi kê biên gia tài ;
( 3 ) : Ghi tên và những thông tin tương quan đến tổ chức triển khai, cá thể bị kê biên gia tài như : địa chỉ, nghề nghiệp, quốc tịch, số chứng minh thư hoặc hộ chiếu … ;
( 4 ) : Ghi gia tài bị kê biên, trong đó nêu rõ : miêu tả tên gọi, thực trạng, đặc thù của từng gia tài bị kê biên ;
( 5 ) : Những người có quan điểm khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, nguyên do có quan điểm khác, ký và ghi rõ họ tên ;
( 6 ) Trường hợp cá thể hoặc người đại diện thay mặt tổ chức triển khai bị cưỡng chế, người tận mắt chứng kiến khước từ ký, thì người lập biên bản phải ghi rõ nguyên do vào biên bản .

Mẫu: 04-6/BB-KB
Ban hành kèm theo Quyết định số 751/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

TỔNG CỤC THUẾ (CỤC THUẾ)
CỤC THUẾ (CHI CỤC THUẾ)…
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

BIÊN BẢN

Niêm phong/mở niêm phong tài sản bị kê biên

Hôm nay, hồi ………… giờ ……… ngày ……….. tháng ……… năm ……………………….
Tại ……………………………………………………………………………………………………
Chúng tôi gồm :
ĐẠI DIỆN CƠ QUAN THUẾ :
1 / ……………………………………… Chức vụ ……………………….. Đơn vị …………..
2 / ……………………………………… Chức vụ ……………………….. Đơn vị …………..
ÔNG ( BÀ ), TỔ CHỨC BỊ CƯỠNG CHẾ :
Ngành nghề kinh doanh thương mại : ………………………………………………………….
Địa chỉ : ……………………………………………………………………..
Mã số thuế : ……………………………………………………………………………
NGƯỜI CHỨNG KIẾN :
Ông ( Bà ) : ……………………………. Quốc tịch …………………………………………………
Địa chỉ : ……………………………………………………………………..
Nghề nghiệp : ……………………………………………………………………………
Giấy CMND / hộ chiếu số : ………………… Ngày cấp : ………………… Nơi cấp ………..
Số gia tài được niêm phong / mở niêm phong gồm :
……………………………………………………………………………………………………………………..
Số gia tài được niêm phong / mở niêm phong trên đã giao cho ông ( bà ) / tổ chức triển khai : ….. thuộc đơn vị chức năng ……………………………………………………… chịu nghĩa vụ và trách nhiệm coi giữ và dữ gìn và bảo vệ .
Biên bản kết thúc vào hồi ……. giờ ……… ngày ……….. tháng ………. năm ….
Biên bản được lập thành …….. bản ; mỗi bản gồm ……….. trang ; có nội dung và có giá trị như nhau. Đã giao cho ……………………………………………………………… 01 bản. Ngoài ra, biên bản này được gửi cho ………………………………………………. và một bản lưu hồ sơ .
Sau khi đọc biên bản, những người xuất hiện đồng ý chấp thuận về nội dung biên bản và cùng nhất trí ký vào biên bản .
Ý kiến bổ trợ khác ( nếu có ) :
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

NGƯỜI BỊ CƯỠNG CHẾ
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI MỞ NIÊM PHONG
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI COI GIỮ, BẢO QUẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu: 04-7/BB-KB
Ban hành kèm theo Quyết định số 751/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

TỔNG CỤC THUẾ (CỤC THUẾ)
CỤC THUẾ (CHI CỤC THUẾ) (1)…
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

BIÊN BẢN

Thỏa thuận định giá tài sản kê biên

Hôm nay, hồi ………… giờ ……… ngày ……….. tháng ……… năm ……………………….
Tại ( 2 ) ……………………………………………………………………………………………….
Chúng tôi gồm :
ĐẠI DIỆN CƠ QUAN THUẾ :
1. ……………………………………… Chức vụ ………………………………. Đơn vị …………..
2. ……………………………………… Chức vụ ………………………………. Đơn vị …………..
3. ……………………………………… Chức vụ ………………………………. Đơn vị …………..
4. ……………………………………… Chức vụ ………………………………. Đơn vị …………..
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ( CÁ NHÂN ) CÓ TÀI SẢN BỊ KÊ BIÊN :
1. Ông ( Bà ) : ……………………………. Quốc tịch …………………………………………………
Địa chỉ : ……………………………………………………………………..
Ngành nghề kinh doanh thương mại : ……………………………………………………………………………
Giấy CMND / hộ chiếu số : ………………… Ngày cấp : ………………… Nơi cấp ………..
2. Ông ( Bà ) : ……………………………. Quốc tịch …………………………………………………
Địa chỉ : ……………………………………………………………………..
Ngành nghề kinh doanh thương mại : ……………………………………………………………………………
Giấy CMND / hộ chiếu số : ………………… Ngày cấp : ………………… Nơi cấp ………..
Đã thực thi thỏa thuận hợp tác định giá gia tài đã kê biên theo quyết định hành động cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính số ……… ngày ………. tháng ……….. năm …………. của ……….
Đối với Ông ( Bà ) / tổ chức triển khai ( 3 ) : ……………………… Quốc tịch : …………………………………
Địa chỉ : ……………………………………………………………………
Ngành nghề kinh doanh thương mại : ………………………………………..
Giấy CMND / hộ chiếu số : ………………. Ngày cấp : ………………………. Nơi cấp …………….
Căn cứ vào giá thị trường ( đính kèm những chứng từ hoặc tài liệu tìm hiểu thêm những cơ quan chức năng cung ứng ), địa thế căn cứ vào chứng từ hóa đơn, giấy ghi nhận gia tài, sổ sách kế toán và những chứng từ có giá trị khác của tổ chức triển khai, cá thể bị kê biên tài sản xuất trình, những bên thống nhất thỏa thuận hợp tác định giá những loại gia tài kê biên để chuyển cho tổ chức triển khai bán đấu giá gia tài thực thi bán đấu giá để nộp tiền vào ngân sách nhà nước .
Chi tiết những gia tài định giá gồm có ( 4 ) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Việc thỏa thuận hợp tác định giá gia tài kê biên kết thúc vào lúc … giờ … ngày … tháng …. năm ….
Biên bản được lập thành …… bản ; mỗi bản gồm ……… trang ; có nội dung và có giá trị như nhau. Đã giao cho từng thành viên trong cuộc họp, ………….. bản lưu tại cơ quan thuế .
Sau khi đọc biên bản, những người xuất hiện đồng ý chấp thuận về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản .
Ý kiến bổ trợ khác ( nếu có ) ( 5 ) : …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI TỔ CHỨC THỰC HIỆN CƯỠNG CHẾ
(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁ NHÂN HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC BỊ CƯỠNG CHẾ
(Ký, ghi rõ họ tên) (6)

TỔ CHỨC HOẶC CÁ NHÂN CÓ THAM GIA ĐỊNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên) (6)

( 1 ) : Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản ;
( 2 ) : Ghi khu vực thực thi kê biên gia tài và định giá gia tài ;
( 3 ) : Ghi tên và những thông tin tương quan đến tổ chức triển khai, cá thể bị kê biên gia tài như : địa chỉ, nghề nghiệp, quốc tịch, số chứng minh thư hoặc hộ chiếu … ;
( 4 ) : Ghi gia tài bị kê biên, trong đó nêu rõ : miêu tả tên gọi, thực trạng, đặc thù của từng gia tài bị kê biên, số lượng, nguồn gốc, đơn giá đã định, trị giá gia tài theo giá đã định ;
( 5 ) : Những người có quan điểm khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, nguyên do có quan điểm khác, ký và ghi rõ họ tên ;
( 6 ) Trường hợp tổ chức triển khai hoặc những bên đương sự có tham gia định giá .

Mẫu: 01/QĐ-TK

Ban hành kèm theo Quyết định số 751 / QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số : / QĐ – … … … …, ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng

(THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ)

Căn cứ Nghị định số 129 / 2013 / NĐ-CP ngày 16/10/2013 của nhà nước lao lý về giải quyết và xử lý vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế ;
Căn cứ Thông tư số 215 / 2013 / TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế ;
Căn cứ văn bản giao quyền số …. ( nếu có ) ;
Căn cứ đề xuất thi hành quyết định hành động hành chính thuế … ngày … tháng … năm … của … tại văn bản số … ( nếu có ) ;
Theo đề xuất của … ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại Kho bạc nhà nước/Ngân hàng thương mại/Tổ chức tín dụng để thi hành quyết định hành chính thuế số … ngày … tháng … năm … của …;

1. Đối với : ông ( bà ) / tổ chức triển khai bị cưỡng chế, địa chỉ, mã số thuế : …………….. ;
2. Lý do bị cưỡng chế : …………………………………………………………………….. ;
( Ghi đơn cử trường hợp bị cưỡng chế theo qui định tại Điều 2 Thông tư số 215 / 2013 / TT-BTC ngày 31/12/2013 ) .
3. Số tiền bị cưỡng chế : ……………………………………………………………………. ;
Số thông tin tài khoản của đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế … mở tại kho bạc nhà nước / ngân hàng nhà nước thương mại / tổ chức triển khai tín dụng thanh toán … ( nếu có ) ;
Yêu cầu Kho bạc nhà nước / Ngân hàng thương mại / Tổ chức tín dụng thanh toán phong tỏa thông tin tài khoản … ( so với trường hợp thực thi theo pháp luật tại điểm d Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 215 / 2013 / TT-BTC ) ;

Điều 2. Ông (bà)/tổ chức …………………………………… phải nghiêm chỉnh thực hiện Quyết định này và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Kho bạc nhà nước / Ngân hàng thương mại / Tổ chức tín dụng thanh toán … có nghĩa vụ và trách nhiệm trích số tiền nêu tại Điều 1 của Quyết định này để nộp vào thông tin tài khoản số … … mở tại kho bạc … .. Trường hợp trên thông tin tài khoản của ông ( bà ) / tổ chức triển khai … nhỏ hơn số tiền trên Quyết định cưỡng chế nợ thì Kho bạc nhà nước / Ngân hàng thương mại / Tổ chức tín dụng thanh toán … vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì thông tin tài khoản và liên tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên thông tin tài khoản của đơn vị chức năng trong thời hạn quyết định hành động có hiệu lực hiện hành .

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày………đến ngày……………..;

Quyết định này ( mới ) sửa chữa thay thế cho quyết định hành động … ( số quyết định hành động và ngày / tháng / năm phát hành quyết định hành động ) … về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế bằng giải pháp … ( nếu có ) .
Quyết định có …………. trang không tách rời, được đóng dấu giáp lai giữa những trang .
Quyết định này được giao cho ông ( bà ) / tổ chức triển khai ………………. để thực thi .
Quyết định này được gửi cho :
1. …………………………………………….. để ………………………………………………
2. …………………………………………….. để ………………………………………………

Nơi nhận:
– Như Điều 2;  
– ….. (để báo cáo);
– ……;  
– Lưu: VT, QLN.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn lập quyết định:

– Tại dòng “ ngày … tháng … năm … ” phía trên của quyết định hành động là ngày phát hành quyết định hành động cưỡng chế .
– Tại Điều 3 “ Quyết định có hiệu lực hiện hành ” :
“ từ ngày ” : là ngày thao tác thứ 5 kể từ ngày phát hành quyết định hành động .
“ đến ngày ” : tính “ từ ngày ” cộng thêm 30 ngày .

Mẫu: 01/QĐ-TL

Ban hành kèm theo Quyết định số 751 / QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số : / QĐ – … … … …, ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập

(THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ)

Căn cứ Nghị định số 129 / 2013 / NĐ-CP ngày 16/10/2013 của nhà nước lao lý về giải quyết và xử lý vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế ;
Căn cứ Thông tư số 215 / 2013 / TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế ;
Căn cứ văn bản giao quyền số …. ( nếu có ) ;
Căn cứ đề xuất thi hành quyết định hành động hành chính thuế … ngày … tháng … năm … của … tại văn bản số … ( nếu có ) ;
Theo đề xuất của … ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cưỡng chế bằng biện pháp khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập để thi hành quyết định hành chính thuế số …..ngày …. tháng …. năm ….. của ….;

1. Đối với : ông ( bà ) / tổ chức triển khai bị cưỡng chế, địa chỉ, mã số thuế : …………….. ;
2. Lý do bị cưỡng chế : …………………………………………………………………….. ;
( Ghi đơn cử trường hợp bị cưỡng chế theo qui định tại Điều 2 Thông tư số 215 / 2013 / TT-BTC ngày 31/12/2013 ) .
3. Số tiền bị cưỡng chế : ……………………………………………………………………. ;
4. Tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức triển khai quản trị tiền lương hoặc thu nhập : ……………………………………………………………………………………………………. ( so với trường hợp thực thi theo lao lý tại Điều 12 Thông tư số 215 / 2013 / TT-BTC ) ;

Điều 2. Ông (bà)/tổ chức …………………………………… phải nghiêm chỉnh thực hiện Quyết định này và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày………đến ngày……………..;

Quyết định này ( mới ) sửa chữa thay thế cho quyết định hành động … ( số quyết định hành động và ngày / tháng / năm phát hành quyết định hành động ) … về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế bằng giải pháp … ( nếu có ) .
Quyết định có … trang không tách rời, được đóng dấu giáp lai giữa những trang .
Quyết định này được giao cho ông ( bà ) / tổ chức triển khai ………………. để thực thi .
Quyết định này được gửi cho :
1. …………………………………………….. để ………………………………………………
2. …………………………………………….. để ………………………………………………

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– ….. (để báo cáo);
– ……;
– Lưu: VT, QLN.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn lập quyết định:

– Tại dòng “ ngày … tháng … năm … ” phía trên của quyết định hành động là ngày phát hành quyết định hành động cưỡng chế .
– Tại Điều 3 “ Quyết định có hiệu lực thực thi hiện hành ” :
“ từ ngày ” : là ngày thao tác thứ 5 kể từ ngày phát hành quyết định hành động .
“ đến ngày ” : tính “ từ ngày ” cộng thêm 01 năm .

Mẫu: 01/QĐ-TL

Ban hành kèm theo Quyết định số 751 / QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số : / QĐ – … … … …, ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập

(THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ)

Căn cứ Nghị định số 129 / 2013 / NĐ-CP ngày 16/10/2013 của nhà nước lao lý về giải quyết và xử lý vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế ;
Căn cứ Thông tư số 215 / 2013 / TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế ;
Căn cứ văn bản giao quyền số …. ( nếu có ) ;
Căn cứ đề xuất thi hành quyết định hành động hành chính thuế … ngày … tháng … năm … của … tại văn bản số … ( nếu có ) ;
Theo đề xuất của … ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cưỡng chế bằng biện pháp khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập để thi hành quyết định hành chính thuế số …..ngày …. tháng …. năm ….. của ….;

1. Đối với : ông ( bà ) / tổ chức triển khai bị cưỡng chế, địa chỉ, mã số thuế : …………….. ;
2. Lý do bị cưỡng chế : …………………………………………………………………….. ;
( Ghi đơn cử trường hợp bị cưỡng chế theo qui định tại Điều 2 Thông tư số 215 / 2013 / TT-BTC ngày 31/12/2013 ) .
3. Số tiền bị cưỡng chế : ……………………………………………………………………. ;
4. Tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức triển khai quản trị tiền lương hoặc thu nhập : ……………………………………………………………………………………………………. ( so với trường hợp triển khai theo pháp luật tại Điều 12 Thông tư số 215 / 2013 / TT-BTC ) ;

Điều 2. Ông (bà)/tổ chức …………………………………… phải nghiêm chỉnh thực hiện Quyết định này và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày………đến ngày……………..;

Quyết định này ( mới ) sửa chữa thay thế cho quyết định hành động … ( số quyết định hành động và ngày / tháng / năm phát hành quyết định hành động ) … về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế bằng giải pháp … ( nếu có ) .
Quyết định có … trang không tách rời, được đóng dấu giáp lai giữa những trang .
Quyết định này được giao cho ông ( bà ) / tổ chức triển khai ………………. để triển khai .
Quyết định này được gửi cho :
1. …………………………………………….. để ………………………………………………
2. …………………………………………….. để ………………………………………………

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– ….. (để báo cáo);
– ……;
– Lưu: VT, QLN.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn lập quyết định:

– Tại dòng “ ngày … tháng … năm … ” phía trên của quyết định hành động là ngày phát hành quyết định hành động cưỡng chế .
– Tại Điều 3 “ Quyết định có hiệu lực thực thi hiện hành ” :
“ từ ngày ” : là ngày thao tác thứ 5 kể từ ngày phát hành quyết định hành động .
“ đến ngày ” : tính “ từ ngày ” cộng thêm 01 năm .

Mẫu: 07/QĐ-HĐ

Ban hành kèm theo Quyết định số 751 / QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số : / QĐ – … … … …, ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH

Về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp  thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ/CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THUẾ…..

Căn cứ Thông tư số 215 / 2013 / TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế ;
Căn cứ văn bản giao quyền số …. ( nếu có ) ;
Căn cứ đề xuất thi hành Quyết định hành chính thuế …. ngày .. tháng ….. năm ….. của ….. tại văn bản số … ( nếu có ) ;
Theo ý kiến đề nghị của … ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng để thi hành quyết định hành chính thuế số … ngày … tháng … năm … của … đối với: Ông (bà)/tổ chức bị cưỡng chế: …;

Địa chỉ : ………………………………………………………………………………………….. ;
Mã số thuế : …………………………………………………………………………………….. ;
Ngành nghề kinh doanh thương mại : … ………………………………………………………………. ;
Thời gian thực thi cưỡng chế : vào lúc … giờ ngày … tháng … năm … ;
Lý do bị cưỡng chế : ………………………………………………………………………….

Điều 2. Ông (bà)/tổ chức … phải nghiêm chỉnh thực hiện Quyết định này và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày ……… đến ngày ……../.

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– ….. (để báo cáo);
– Trang thông tin điện tử ngành thuế;
– ……;
– Lưu: VT, QLN.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
 

Hướng dẫn lập quyết định:

– Tại dòng “ ngày … tháng … năm … ” phía trên của quyết định hành động là ngày phát hành quyết định hành động cưỡng chế .
– Thời gian triển khai cưỡng chế : ” vào lúc … giờ ngày … tháng … năm … ” trùng với ” từ ngày ” tại Điều 3 .
– Tại Điều 3 “ Quyết định có hiệu lực thực thi hiện hành ” :
“ từ ngày ” : là ngày thao tác thứ 3 kể từ ngày phát hành quyết định hành động .
“ đến ngày ” : tính “ từ ngày ” cộng thêm 1 năm .

Mẫu: 08/TB-HĐ
Ban hành kèm theo Quyết định số 751/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số : / TB – … … … …, ngày … tháng … năm …

THÔNG BÁO

Về việc hóa đơn không còn giá trị sử dụng

Căn cứ Thông tư số 215 / 2013 / TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế ;
Căn cứ Quyết định số …. / QĐ-CT / CCT ngày …. của Cục Thuế / Chi cục Thuế ….. về việc vận dụng giải pháp cưỡng thông tin hóa đơn không còn giá trị sử dụng so với ……..
… ( tên cơ quan phát hành quyết định hành động cưỡng chế ) … thông tin hóa đơn không còn giá trị sử dụng :
Đối với : ……
Mã số thuế : ……
Địa chỉ trụ sở kinh doanh thương mại : ……
Đăng ký kinh doanh số : …., cấp ngày …… ,
nơi cấp : ……
Lý do thông tin hóa đơn không còn giá trị sử dụng : đơn vị chức năng không chấp hành Thông báo tiền thuế nợ và tiền phạt chậm nộp số …. / TB-CT / CCT ngày ….. của Cục Thuế / Chi cục Thuế …..
Số hóa đơn không còn giá trị sử dụng gồm :

TT Loại hóa đơn Ký hiệu mẫu Ký hiệu
Hóa đơn
Từ số – đến số Ghi chú
Giá trị ngày càng tăng 01GTKT3 / 001 AA / 13P 0000050 – 0000500 Số hóa tồn trong thực tiễn chưa sử dụng

Số hóa đơn không còn giá trị sử dụng thuộc những hóa đơn trong bảng kê trên đây nếu xuất sử dụng từ / sau ngày ….

Nơi nhận:
– Người nộp thuế (để thực hiện);
– Trang thông tin điện tử ngành thuế;
– Phòng/Đội …. (để thực hiện);
– …..;
– Lưu: VT, QLN.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn lập thông báo:

– Tại dòng “ ngày … tháng … năm … ” phía trên của thông tin : ngày trùng với ngày phát hành quyết định hành động cưỡng chế .
– Dòng ở đầu cuối ” Số hóa đơn không còn giá trị sử dụng thuộc những hóa đơn trong bảng kê dưới / trên đây nếu xuất sử dụng từ / sau ngày … ” : là ngày trùng với ngày có hiệu lực thực thi hiện hành của quyết định hành động cưỡng chế .

Mẫu: 09/TB-HĐ
Ban hành kèm theo Quyết định số 751/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số : / TB – … … … …, ngày … tháng … năm …

THÔNG BÁO

Về việc hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng

Căn cứ Thông tư số 215 / 2013 / TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế ;
Căn cứ Quyết định số …. / QĐ – … ngày ….. của … ( tên cơ quan phát hành quyết định hành động ) …. về việc vận dụng giải pháp cưỡng thông tin hóa đơn không còn giá trị sử dụng so với …………. ;
Căn cứ Thông báo số …… / TB-CT / CCT ngày …… của Cục Thuế / Chi cục Thuế …… về việc thông tin hóa đơn không còn giá trị sử dụng ;
( tên cơ quan phát hành quyết định hành động cưỡng chế ) …….. thông tin chấm hết hiệu lực thực thi hiện hành Quyết định số … / QĐ-CT / CCT ngày …… của Cục Thuế / Chi cục Thuế …. và thông tin … ( tên đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế ) …. về số hóa đơn liên tục có giá trị sử dụng như sau :
( Tên đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế ) : …………………………………………………………..
Mã số thuế : ……………………………………………………………………………………
Địa chỉ trụ sở kinh doanh thương mại : ……………………………………………………………….
Đăng ký kinh doanh số : ………. cấp ngày : ….. …… nơi cấp : ………………..
Lý do liên tục được sử dụng hóa đơn : đơn vị chức năng đã chấp hành nộp đủ số tiền trên Thông báo tiền thuế nợ và tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế số …. / TB-CT / CCT ngày ……. của … ( tên cơ quan phát hành quyết định hành động ) ….. vào ngân sách nhà nước .
Số hóa đơn được liên tục sử dụng từ ngày …. gồm :

TT Loại hóa đơn Ký hiệu mẫu Ký hiệu
Hóa đơn
Từ số – đến số Ghi chú
Giá trị ngày càng tăng 01GTKT3 / 001 AA / 13P 0000050 – 0000500

Kể từ ngày ….. tháng …. năm … ( tên đối tượng người dùng bị cưỡng chế ) … …….. có quyền sử dụng số hóa đơn trên .

Nơi nhận:
– Người nộp thuế (để thực hiện);
– Trang thông tin điện tử ngành thuế;
– Phòng/Đội …. (để thực hiện);
– …..;
– Lưu: VT, QLN.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu: 01/QĐ-KB

Ban hành kèm theo Quyết định số 751 / QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số : / QĐ – … … … …, ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên

(THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ)

Căn cứ Nghị định số 129 / 2013 / NĐ-CP ngày 16/10/2013 của nhà nước lao lý về giải quyết và xử lý vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế ;
Căn cứ Thông tư số 215 / 2013 / TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế ;
Căn cứ văn bản giao quyền số …. ( nếu có ) ;
Căn cứ đề xuất thi hành quyết định hành động hành chính thuế … ngày … tháng … năm … của … tại văn bản số … ( nếu có ) ;
Theo đề xuất của … ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên để thi hành quyết định hành chính thuế số … ngày … tháng … năm …. của …………….;

1. Đối với : ông ( bà ) / tổ chức triển khai bị cưỡng chế, địa chỉ, mã số thuế : …………….. ;
2. Lý do bị cưỡng chế : …………………………………………………………………….. ;
( Ghi đơn cử trường hợp bị cưỡng chế theo qui định tại Điều 2 Thông tư số 215 / 2013 / TT-BTC ngày 31/12/2013 ) .
3. Số tiền bị cưỡng chế : ……………………………………………………………………. ;

Điều 2. Ông (bà)/tổ chức …………………………………… phải nghiêm chỉnh thực hiện Quyết định này và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày………đến ngày……………..;

Đối với cưỡng chế bằng giải pháp kê biên gia tài, bán đấu giá gia tài kê biên phải ghi đơn cử thời hạn, khu vực triển khai cưỡng chế và gia tài kê biên ;
Quyết định có …………. trang không tách rời, được đóng dấu giáp lai giữa những trang .
Quyết định này được giao cho ông ( bà ) / tổ chức triển khai ………………. để thực thi .
Quyết định này được gửi cho :
1. …………………………………………….. để ………………………………………………
2. …………………………………………….. để ………………………………………………

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– ….. (để báo cáo);
– ……;
– Lưu: VT, QLN.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn lập quyết định:

– Tại dòng “ ngày … tháng … năm … ” phía trên của quyết định hành động là ngày phát hành quyết định hành động cưỡng chế .
– Tại Điều 3 “ Quyết định có hiệu lực hiện hành ” :
“ từ ngày ” : là ngày thao tác thứ 5 kể từ ngày phát hành quyết định hành động .
“ đến ngày ” : tính “ từ ngày ” cộng thêm 01 năm .

Mẫu: 01/QĐ-BT3

Ban hành kèm theo Quyết định số 751 / QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số : / QĐ – … … … …, ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác đang giữ

(THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ)

Căn cứ Nghị định số 129 / 2013 / NĐ-CP ngày 16/10/2013 của nhà nước pháp luật về giải quyết và xử lý vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế ;
Căn cứ Thông tư số 215 / 2013 / TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế ;
Căn cứ văn bản giao quyền số …. ( nếu có ) ;
Căn cứ đề xuất thi hành quyết định hành động hành chính thuế … ngày … tháng … năm … của … tại văn bản số … ( nếu có ) ;
Theo đề xuất của … ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác đang giữ để thi hành quyết định hành chính thuế số …..ngày …. tháng …. năm ….. của…………………….;

1. Đối với : ông ( bà ) / tổ chức triển khai bị cưỡng chế, địa chỉ, mã số thuế : …………….. ;
2. Lý do bị cưỡng chế : …………………………………………………………………….. ;
( Ghi đơn cử trường hợp bị cưỡng chế theo qui định tại Điều 2 Thông tư số 215 / 2013 / TT-BTC ngày 31/12/2013 ) .
3. Số tiền bị cưỡng chế : ……………………………………………………………………. ;
Tên, mã số thuế, nơi cư trú, trụ sở của tổ chức triển khai, cá thể đang nắm giữ tiền, gia tài của đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế : ………………………………………….. ( so với trường hợp triển khai theo pháp luật tại Điều 15 Thông tư số 215 / 2013 / TT-BTC ) ;

Điều 2. Ông (bà)/tổ chức … phải nghiêm chỉnh thực hiện Quyết định này và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày … đến ngày …;

Quyết định có …………. trang không tách rời, được đóng dấu giáp lai giữa những trang .
Quyết định này được giao cho ông ( bà ) / tổ chức triển khai ………………. để triển khai .
Quyết định này được gửi cho :
1. …………………………………………….. để ………………………………………………
2. …………………………………………….. để ………………………………………………

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– ….. (để báo cáo);
– ……;
– Lưu: VT, QLN.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn lập quyết định:

– Tại dòng “ ngày … tháng … năm … ” phía trên của quyết định hành động là ngày phát hành quyết định hành động cưỡng chế .
– Tại Điều 3 “ Quyết định có hiệu lực thực thi hiện hành ” :
“ từ ngày ” : là ngày thao tác thứ 5 kể từ ngày phát hành quyết định hành động .
“ đến ngày ” : tính “ từ ngày ” cộng thêm 01 năm .

Mẫu: 06/VB-GP

Ban hành kèm theo Quyết định số 751 / QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

TỔNG CỤC THUẾ (CỤC THUẾ)
CỤC THUẾ (CHI CỤC THUẾ)
————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: …           
V/v: Cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận, giấy phép

…, ngày …. tháng … năm …

Kính gửi : … ( tên cơ quan cấp giấy ghi nhận / cấp giấy phép ) …
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012 / QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 ;
Căn cứ Nghị định số 129 / 2013 / NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của nhà nước lao lý về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế ;
Căn cứ Thông tư số 215 / 2013 / TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế ;
Căn cứ tình hình chấp hành nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế của … ( tên người nộp thuế ) ….., MST : … .. ; Địa chỉ … ;
… ( tên cơ quan thuế ) … đề xuất quý cơ quan thực thi giải pháp tịch thu giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại, giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp, giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí, giấy phép hành nghề của … ( tên đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế ) …
MST : …… : Địa chỉ : …
… ( tên cơ quan cấp giấy ghi nhận / cấp giấy phép ) … thông tin đến … ( tên cơ quan thuế ) … được biết .

Trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cưỡng chế của cơ quan thuế, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề phải ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề hoặc thông báo cho cơ quan thuế về lý do không thu hồi./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Tên đối tượng bị cưỡng chế;
– Các tổ chức, cá nhân có liên quan;
– Lưu: VT, QLN.

CỤC TRƯỞNG/CHI CỤC TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.