Quyết định 140/2021/QĐ-TANDTC Quy chế quản lý xe ô tô công trong hệ thống Tòa án nhân dân

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số : 140 / 2021 / QĐ-TANDTC TP.HN, ngày 19 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG XE Ô TÔ PHỤC VỤ CHỨC DANH, XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUNG, XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRONG HỆ THỐNG TÒA ÁN NHÂN DÂN.

___________CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAOCăn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24/11/2014 ;Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng gia tài công năm 2017 ngày 21/6/2017 ;Căn cứ Nghị định số 151 / 2017 / NĐ-CP ngày 26/12/2017 của nhà nước quy định cụ thể một số ít điều của Luật Quản lý, sử dụng gia tài công ;Căn cứ Nghị định số 04/2019 / NĐ-CP ngày 11/01/2019 của nhà nước quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô ;Căn cứ Công văn số 1845 / TTg-KTTH ngày 29/12/2020 của Thủ tướng nhà nước về việc phê duyệt đối tượng người tiêu dùng, tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng ship hàng trách nhiệm đặc trưng của mạng lưới hệ thống Tòa án nhân dân ;Căn cứ Công văn số 13557 / BTC-QLCS ngày 11/11/2019, Công văn số 3091 / BTC-QLCS ngày 18/3/2020 ; Công văn số 13449 / BTC-QLCS ngày 02/11/2020 của Bộ Tài chính về tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng của mạng lưới hệ thống Tòa án nhân dân ;Căn cứ Quyết định số 06 / QĐ-TANDTC ngày 06/01/2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc phê duyệt đối tượng người tiêu dùng, tiêu chuẩn, định mức xe ô tô của mạng lưới hệ thống Tòa án nhân dân ;Xét đề xuất của Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung, xe ô tô chuyên dùng trong hệ thống Tòa án nhân dân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 692/2016/QĐ-TANDTC ngày 05/10/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng xe ô tô phục vụ chức danh, xe ô tô phục vụ công tác, xe ô tô chuyên dùng trong hệ thống Tòa án nhân dân.

Điều 3. Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị dự toán trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án các Tòa án nhân dân được trang bị xe ô tô và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Chánh án TAND tối cao (để b/c);
– Các Phó CA TANDTC (phối hợp chỉ đạo);
– Bộ Tài chính (Cục QLCS, thay b/c);
– Lưu: VT; Cục KHTC.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN

Nguyễn Văn Du

QUY CHẾ

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ PHỤC VỤ CHỨC DANH, XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUNG, XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRONG HỆ THỐNG TÒA ÁN NHÂN DÂN

( Ban hành kèm theo Quyết định số 140 / 2021 / QĐ-TANDTC ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao )

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích của Quy chế

Quy chế quản trị, sử dụng xe ô tô ship hàng chức vụ, xe ô tô ship hàng công tác làm việc chung, xe ô tô chuyên dùng, nhằm mục đích quản trị, sử dụng xe ô tô đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng gia tài công và hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao ; phát huy ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm của những đơn vị chức năng, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong mạng lưới hệ thống Tòa án nhân dân khi sử dụng xe ô tô ship hàng công tác làm việc, góp thêm phần thực thi tốt trách nhiệm được giao, bảo vệ tiết kiệm ngân sách và chi phí, hiệu suất cao, chống tiêu tốn lãng phí .

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định việc quản trị, sử dụng xe ô tô Giao hàng chức vụ, xe ô tô ship hàng công tác làm việc chung, xe ô tô chuyên dùng của những đơn vị chức năng trong mạng lưới hệ thống Tòa án nhân dân .2. Quy chế này vận dụng cho cán bộ, công chức và những đơn vị chức năng thuộc mạng lưới hệ thống Tòa án nhân dân khi quản trị, sử dụng xe ô tô Giao hàng chức vụ, xe ô tô ship hàng công tác làm việc chung, xe ô tô chuyên dùng ( gọi tắt là xe ô tô ) .

Điều 3. Chủng loại xe ô tô

1. Xe ô tô ship hàng chức vụLoại xe ô tô 05 chỗ và 07 chỗ ngồi2. Xe ô tô ship hàng công tác làm việc chungLoại xe 07 chỗ ngồi đến 45 chỗ ngồi ; Loại xe có từ 01 cầu đến 02 cầu nòng cốt .3. Xe ô tô chuyên dùng“ Xe ô tô chuyên dùng ” trong Quy chế này được hiểu là loại xe ô tô có 01 cầu nòng cốt 07 chỗ ngồi ; loại xe có 02 cầu nòng cốt 07 chỗ ngồi ; loại xe ô tô có 01 cầu nòng cốt 16 chỗ ngồi, 30 chỗ ngồi ; 45 chỗ ngồi ;Đối với chủng loại xe, thương hiệu xe, màu sơn của xe, địa thế căn cứ vào tình hình trong thực tiễn của đơn vị sản xuất đáp ứng ra thị trường tại thời gian trang bị, do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định hành động. Các xe này sau khi mua từ đơn vị sản xuất đưa vào lưu hành thì gắn hình tượng ( Logo ) của Tòa án nhân dân hai bên cửa trước xe với đường kính của Logo là 20 cm so với xe ô tô 7 chỗ ngồi ; 25 cm so với xe 16 chỗ ngồi ;Xe ô tô chuyên dùng để Giao hàng cho hoạt động giải trí của những đơn vị chức năng và thực thi tính năng, trách nhiệm chính trị của mạng lưới hệ thống Tòa án nhân dân theo quy định của pháp lý .

Điều 4. Nguyên tắc quản lý, sử dụng xe ô tô

1. Xe ô tô phải được sử dụng đúng mục tiêu, công suất, tiêu chuẩn, định mức và bảo vệ công khai minh bạch, minh bạch, hiệu suất cao, tiết kiệm ngân sách và chi phí đúng theo quy định của pháp lý .2. Quy định đơn cử nghĩa vụ và trách nhiệm cá thể khi được giao quản trị, sử dụng xe ô tô Giao hàng chức vụ, xe ô tô Giao hàng công tác làm việc chung, xe ô tô chuyên dùng song song với việc phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong công tác làm việc quản trị, sử dụng gia tài của đơn vị chức năng .3. Trường hợp một cán bộ giữ nhiều chức vụ có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô thì được vận dụng tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô theo chức vụ cao nhất. Khi người nhiệm kỳ trước đó nghỉ hưu hoặc chuyển công tác làm việc khác mà xe ô tô đã trang bị chưa đủ điều kiện kèm theo thay thế sửa chữa theo quy định thì người mới được chỉ định liên tục sử dụng, không trang bị xe mới .4. Giá mua xe ô tô mới Giao hàng công tác làm việc chung, xe ô tô chuyên dùng, xe ô tô Giao hàng chức vụ thực thi theo quy định của Thủ tướng nhà nước, Bộ Tài chính tại thời gian triển khai .5. Xe ô tô phải được theo dõi, quản trị về hồ sơ, hiện vật và hạch toán trong sổ sách kế toán, ứng dụng quản lý tài sản và triển khai chính sách báo cáo giải trình tình hình quản trị, sử dụng gia tài công theo quy định .6. Xe ô tô phải được bảo trì, sửa chữa thay thế và dữ gìn và bảo vệ theo chính sách quy định. Định mức xăng, dầu, lịch trình hoạt động giải trí của xe phải có mạng lưới hệ thống sổ sách theo dõi quản trị theo quy định của Tòa án nhân dân tối cao và pháp lý hiện hành .7. Nghiêm cấm việc sử dụng xe ô tô vào việc riêng, bán, trao đổi, Tặng, cho mượn, cho thuê hoặc điều chuyển cho bất kỳ tổ chức triển khai, cá thể nào nếu không được phép của cấp có thẩm quyền .

Chương II. CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ PHỤC VỤ CHỨC DANH, XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUNG, XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG

Điều 5. Chế độ quản lý, đăng ký xe ô tô

1. Xe ô tô tại những đơn vị chức năng trong mạng lưới hệ thống Tòa án nhân dân được ĐK lưu hành và quản trị theo đúng quy định của pháp lý và của Tòa án nhân dân tối cao về quản trị, sử dụng gia tài công ; phải lập hồ sơ, quản trị, tàng trữ hồ sơ gia tài, ĐK kê khai theo chính sách kế toán và chính sách quản lý tài sản công, thực thi chính sách báo cáo giải trình tình hình quản trị, sử dụng gia tài công, thực thi thanh lý, điều chuyển gia tài khi có đủ điều kiện kèm theo theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng gia tài công và hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao .2. Thực hiện chính sách báo cáo giải trình tình hình quản trị, sử dụng gia tài công theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng gia tài công và hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao .3. Việc tịch thu, điều chuyển, bán, thanh lý xe ô tô được thực thi theo Luật Quản lý, sử dụng gia tài công và quy định của Tòa án nhân dân tối cao về việc phân cấp quản trị và sử dụng gia tài Nhà nước thuộc mạng lưới hệ thống Tòa án nhân dân và những văn bản khác có tương quan .

Điều 6. Chế độ sử dụng xe ô tô phục vụ công tác đối với các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe

1. Xe ô tô ship hàng Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và những chức vụ có thông số phụ cấp chỉ huy từ 1,25 trở lên được Nhà nước sắp xếp, trang bị sử dụng xe ô tô theo nhu yếu công tác làm việc .2. Cán bộ, chỉ huy có thông số phụ cấp chỉ huy từ 0,7 đến dưới 1,25 và những đối tượng người tiêu dùng khác khi có nhu yếu sử dụng xe ô tô ship hàng công tác làm việc chung, xe ô tô chuyên dùng thì Thủ trưởng những đơn vị chức năng địa thế căn cứ vào số lượng xe ô tô hiện có trong từng thời gian quyết định hành động sắp xếp xe ô tô Giao hàng công tác làm việc cho những đối tượng người dùng này bảo vệ đúng quy định và hiệu suất cao .

Điều 7. Quy định về sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung, xe ô tô chuyên dùng

1. Việc điều xe ô tô để Giao hàng công tác làm việc phải do Thủ trưởng đơn vị chức năng quyết định hành động. Khi có kế hoạch đi công tác làm việc bằng xe ô tô, thì cá thể, đơn vị chức năng, bộ phận phải có phiếu đề xuất kiến nghị về lịch trình chi tiết cụ thể, đơn cử số lượng người đi công tác làm việc, thời hạn dự kiến … gửi Thủ trưởng đơn vị chức năng được giao quản trị, sử dụng xe ô tô hoặc người được ủy quyền phê duyệt về lịch trình sau đó chuyển bộ phận trực tiếp quản trị quản lý và điều hành xe để sắp xếp điều động xe ô tô ship hàng công tác làm việc. Trong trường hợp Thủ trưởng đơn vị chức năng đi vắng thì người được ủy quyền phê duyệt về lịch trình, nhưng sau đó phải báo cáo giải trình Thủ trưởng đơn vị chức năng biết .2. Người đứng đầu bộ phận được Thủ trưởng đơn vị chức năng giao thẩm quyền về quản trị, quản lý và điều hành xe ô tô địa thế căn cứ vào đề xuất kiến nghị, lịch trình công tác làm việc đã được người có thẩm quyền phê duyệt để sắp xếp xe Giao hàng đoàn công tác làm việc bảo vệ tương thích vị trí địa lý, nhu yếu việc làm bảo vệ hài hòa và hợp lý và hiệu suất cao, tránh tiêu tốn lãng phí .3. Trong trường hợp cần sử dụng xe ô tô khẩn cấp, đột xuất thì phải có quan điểm của người có thẩm quyền quy định tại khoản 1, 2 của Điều này quản lý và điều hành trực tiếp lái xe đồng thời lái xe phải báo cáo giải trình chỉ huy đảm nhiệm quản lý xe ( bằng điện thoại cảm ứng hoặc trực tiếp ) .4. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong những đơn vị chức năng thuộc mạng lưới hệ thống Tòa án nhân dân có nghĩa vụ và trách nhiệm chấp hành và thực thi khá đầy đủ những quy định về quản trị, sử dụng xe ô tô .

Điều 8. Trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị được giao quản lý, sử dụng xe ô tô

1. Là người chịu nghĩa vụ và trách nhiệm chính trong việc đề ra những giải pháp quản trị, sử dụng xe đúng mục tiêu và hiệu suất cao, tiết kiệm chi phí ; có nghĩa vụ và trách nhiệm sắp xếp xe đúng đối tượng người tiêu dùng, Giao hàng hoạt động giải trí của đơn vị chức năng .2. Xây dựng, phát hành quy định quản trị, sử dụng xe ô tô Giao hàng chức vụ, xe ô tô Giao hàng công tác làm việc chung, xe ô tô chuyên dùng tương thích với từng điều kiện kèm theo tại địa phương, đơn vị chức năng và tính năng trách nhiệm, bảo vệ hoàn thành xong tốt trách nhiệm chính trị được giao bảo vệ hiệu suất cao cao và tiết kiệm chi phí nhưng không trái với chính sách quản trị, sử dụng gia tài công và hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao .3. Chỉ đạo, tổ chức triển khai triển khai quản trị, sử dụng xe ô tô tại đơn vị chức năng tiết kiệm ngân sách và chi phí, hiệu suất cao và đúng quy định đồng thời chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý và cấp trên về việc quản trị quản lý và điều hành, sử dụng gia tài công thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị .Đối với xe ô tô chuyên dùng trang bị cho Tòa án nhân dân cấp huyện, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh chịu nghĩa vụ và trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn Tòa án nhân dân cấp huyện trong việc chấp hành chính sách quản trị, sử dụng xe ô tô chuyên dùng, theo quy định của Luật quản trị, sử dụng gia tài công và những văn bản hiện hành của Nhà nước, của Tòa án nhân dân tối cao đồng thời chấp hành chính sách báo cáo giải trình định kỳ hàng năm và đột xuất theo quy định .Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về quản trị, sử dụng xe ô tô chuyên dùng, đúng mục tiêu, bảo đảm an toàn và hiệu suất cao theo quy định của pháp lý và quy định này .

Điều 9. Trách nhiệm của đơn vị, bộ phận được giao nhiệm vụ về quản lý và điều hành xe ô tô

1. Có nghĩa vụ và trách nhiệm sắp xếp xe ô tô để Giao hàng tốt trách nhiệm của cơ quan theo lệnh điều xe của Thủ trưởng đơn vị chức năng .2. Điều động, quản trị xe, lái xe và cấp phép xăng dầu ship hàng công tác làm việc đúng đối tượng người dùng, đúng thời hạn, lịch trình bảo vệ bảo đảm an toàn, hiệu suất cao, tiết kiệm chi phí .3. Xác nhận, đề xuất thanh, quyết toán xăng, dầu, phí cầu đường giao thông, phí cầu phà … nếu có, cho lái xe theo quy định về chính sách kinh tế tài chính .4. Kiểm tra, quản trị và lập kế hoạch bảo dưỡng, bảo trì sửa chữa thay thế xe ô tô theo quy định .

Điều 10. Phân công lái xe ô tô

1. Việc phân công lái xe ô tô có quyết định hành động đơn cử cho từng lái xe, chủng loại xe tương thích với giấy phép của lái xe .2. Trong trường hợp số xe hiện có của đơn vị chức năng nhiều hơn lái xe, thì sẽ giao cho một lái xe của đơn vị chức năng quản trị đồng thời 02 xe theo hình thức luân phiên, thời hạn là 01 năm. Hết thời hạn 01 năm, 02 lái xe chuyển giao xe cho nhau theo sự chỉ huy của người có thẩm quyền, Biên bản giao nhận với thành phần gồm có : Lãnh đạo đơn vị chức năng trực tiếp đảm nhiệm lái xe, lái xe, kế toán đơn vị chức năng .3. Trong từng chuyến công tác làm việc địa thế căn cứ vào nhu yếu đi công tác làm việc, số lượng người đi công tác làm việc cùng đoàn, vị trí địa lý, nhu yếu việc làm thì người được giao thẩm quyền quản trị, quản lý và điều hành lái xe địa thế căn cứ tình hình trong thực tiễn và số lượng xe ô tô hiện có của đơn vị chức năng để điều xe cho tương thích và ship hàng tốt trách nhiệm được giao tránh tiêu tốn lãng phí, không hiệu suất cao .

Điều 11. Trách nhiệm của lái xe khi quản lý và vận hành xe

1. Quản lý xe ô tô và những loại sách vở có tương quan đến xe như ĐK, giấy ghi nhận bảo hiểm, giấy phép lưu hành … và tuyệt đối không giao xe và sách vở tương quan đến xe cho người khác quản trị, điều khiển và tinh chỉnh khi chưa có quyết định hành động của Thủ trưởng đơn vị chức năng, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm xử lý thủ tục như bảo hiểm, giấy ưu tiên ( nếu có ) …2. Giữ gìn dữ gìn và bảo vệ thật sạch, quản trị và sử dụng xe theo đúng quá trình, phải kiểm tra thực trạng kỹ thuật của xe trước khi tham gia giao thông vận tải, bảo vệ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và gia tài .3. Lập và quản trị sổ theo dõi lịch trình, hành trình dài và thực trạng kỹ thuật của xe để ship hàng cho công tác làm việc quản trị, ngân sách sử dụng xe, dữ thế chủ động lập kế hoạch đề xuất kiến nghị bảo dưỡng, bảo trì định kỳ, thay thế sửa chữa xe để trình người có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực thi .4. Chỉ được đưa xe ra khỏi đơn vị chức năng khi có Lệnh điều xe của Thủ trưởng đơn vị chức năng hoặc người được giao quyền quản trị và điều động xe, trường hợp đột xuất người được ủy quyền trực tiếp điều động nhưng sau đó phải báo cáo giải trình Thủ trưởng đơn vị chức năng hoặc người được giao quyền quản trị và điều động xe biết và hoàn tất thủ tục điều xe theo quy định .5. Chấp hành đúng những quy định của pháp lý về trật tự bảo đảm an toàn giao thông vận tải và quy định của đơn vị chức năng. Lái xe có quyền khước từ không chở số người vượt quá quy định và không được tự động hóa giao xe cho người khác lái, lái xe không được chở sản phẩm & hàng hóa thuộc hạng mục hàng cấm luân chuyển và chở sản phẩm & hàng hóa quá trọng tải quy định nếu vi phạm sẽ chịu hình thức kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm .6. Tuyệt đối không sử dụng rượu, bia và chất lỏng có nồng độ cồn và những chất kích thích khác trước và trong khi lái xe tham gia giao thông vận tải .7. Đưa đón cán bộ, công chức đi công tác làm việc theo đúng lịch trình mà người sử dụng xe đã ĐK và được Thủ trưởng đơn vị chức năng hoặc người được giao quyền quản trị và điều động xe phê duyệt, không tự tiện lái xe đi nơi khác nếu không có sự chấp thuận đồng ý của người được sử dụng xe ; Ghi rất đầy đủ thông tin về lộ trình, thời hạn đi công tác làm việc, số km sử dụng trên phiếu ghi lộ trình để cá thể, đại diện thay mặt cho đoàn công tác làm việc sử dụng xe ký xác nhận ngay sau khi kết thúc chuyến đi công tác làm việc, làm cơ sở giao dịch thanh toán ngân sách xăng dầu hàng tháng theo quy định .

Điều 12. Trách nhiệm của cá nhân, bộ phận sử dụng xe ô tô

1. Sử dụng đúng mục tiêu, đi, đón đúng giờ, đúng nơi xuất phát và lộ trình đã ghi trên phiếu yêu cầu hoặc Lệnh điều xe đã được người có thẩm quyền phê duyệt .2. Có nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia bảo vệ gia tài, tạo điều kiện kèm theo cho lái xe hoàn thành xong trách nhiệm .3. Nếu trong quy trình sử dụng xe, có nhu yếu phát sinh ngoài lịch trình, thì phải thông tin bằng điện thoại thông minh cho Thủ trưởng đơn vị chức năng và người quản trị lái xe và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về lịch trình phát sinh. Nếu không đúng ship hàng việc công thì phải bồi hoàn tiền xăng, dầu, những ngân sách khác tương quan đến việc phát sinh ngoài lịch trình .4. Ngay sau khi kết thúc chuyến công tác làm việc, đối tượng người tiêu dùng sử dụng xe phải ký xác nhận hành trình dài xe đi trong thực tiễn vào sổ theo dõi lịch trình xe hoặc lệnh điều xe, có lý giải phát sinh ngoài lịch trình ghi trong lệnh điều xe theo mẫu do Thủ trưởng đơn vị chức năng quy định, phát hành để làm cơ sở cho lái xe thanh toán giao dịch xăng, dầu .

Điều 13. Bảo dưỡng, sửa chữa xe

1. Xe ô tô phải được kiểm tra bảo trì, sửa chữa thay thế theo đúng chính sách tiêu chuẩn định mức kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền quy định .2. Lái xe địa thế căn cứ vào thực trạng kỹ thuật thực tiễn của xe cũng như quy định của đơn vị sản xuất, quy định của Bộ Giao thông vận tải đường bộ, dữ thế chủ động kiểm tra và viết giấy đề xuất kiến nghị việc sửa chữa thay thế, bảo trì, bảo dưỡng, thay thế sửa chữa trùng, đại tu, trình Thủ trưởng đơn vị chức năng. Nội dung giấy đề xuất cần nêu rõ nguyên do cần bảo trì, thay thế sửa chữa, dự kiến nội dung thay thế sửa chữa và dự trù kinh phí đầu tư bảo trì, thay thế sửa chữa .3. Căn cứ vào chính sách bảo trì theo quy định và điều kiện kèm theo thực tiễn lưu hành tại những đơn vị chức năng cũng như thực trạng kỹ thuật của xe ô tô, Thủ trưởng những đơn vị chức năng trực tiếp quản trị, sử dụng xe có nghĩa vụ và trách nhiệm kiểm tra, lập báo cáo giải trình, lập kế hoạch cụ thể nội dung kinh phí đầu tư bảo trì, thay thế sửa chữa. Căn cứ biên bản kiểm tra thực trạng kỹ thuật xe của cơ quan chuyên môn đơn vị chức năng quản trị sử dụng trực tiếp báo cáo giải trình đơn vị chức năng cấp trên trực tiếp để xử lý hoặc tổng hợp dự trù báo cáo giải trình Tòa án nhân dân tối cao làm cơ sở xác lập dự trù kinh phí đầu tư bảo trì, thay thế sửa chữa xe ô tô hàng năm theo hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao .4. Căn cứ vào dự trù ngân sách Nhà nước được giao, Thủ trưởng đơn vị chức năng quản trị, sử dụng xe ô tô tổ chức triển khai thực thi việc bảo trì, sửa chữa thay thế xe theo đúng nội dung và tương thích với nguồn kinh phí đầu tư được giao. Sau khi bảo trì, thay thế sửa chữa phải tổ chức triển khai nghiệm thu sát hoạch, kiểm tra kỹ thuật, xác nhận thực trạng xe. Biên bản nghiệm thu sát hoạch, kiểm tra kỹ thuật, xác nhận thực trạng xe với thành phần gồm Thủ trưởng đơn vị chức năng, lái xe và đại diện thay mặt đơn vị chức năng thay thế sửa chữa .5. Lái xe phải tịch thu những phụ tùng sửa chữa thay thế đưa về cơ quan để kiểm tra so sánh nghiệm thu sát hoạch, làm thủ tục nhập kho hoặc thanh lý theo quy định của Nhà nước về quản lý tài sản công .6. Trường hợp trên đường đi công tác làm việc xe bị hỏng đột xuất lái xe không khắc phục thay thế sửa chữa được mà phải đưa xe vào xưởng sửa chữa thay thế, sửa chữa thay thế phụ tùng thì lái xe phải báo cáo giải trình bằng điện thoại cảm ứng với Thủ trưởng đơn vị chức năng hoặc người có thẩm quyền để xin quan điểm chỉ huy và cho hướng xử lý kịp thời Giao hàng công tác làm việc của đơn vị chức năng .Việc lập dự trù, quyết toán kinh phí đầu tư thay thế sửa chữa, bảo trì xe ô tô thực thi theo quy định của pháp lý .

Điều 14. Định mức cấp phát nhiên liệu

1. Căn cứ vào từng loại xe, thực trạng kỹ thuật xe, địa hình và vị trí địa lý khi xe hoạt động giải trí Thủ trưởng đơn vị chức năng được giao quản trị, sử dụng xe ô tô thiết kế xây dựng định mức cấp xăng, dầu cho từng xe bảo vệ tương thích, hiệu suất cao, tiết kiệm ngân sách và chi phí. Việc kiểm soát và điều chỉnh định mức tiêu tốn nguyên vật liệu được xem xét vào từng thời gian cho tương thích .Việc xác lập về định mức địa thế căn cứ vào hiệu suất của xe và khảo sát thử nghiệm trong thực tiễn của từng loại xe trên địa phận thực tiễn tại đơn vị chức năng bảo vệ đúng, đủ cho xe hoạt động giải trí lưu thông ship hàng công tác làm việc .2. Đơn vị được giao quản trị, sử dụng xe liên hệ và ký hợp đồng mua xăng, dầu với một đơn vị chức năng kinh doanh thương mại xăng, dầu có uy tín và có đủ chủng loại xăng, dầu phân phối cho xe ô tô của đơn vị chức năng, có khu vực kinh doanh thương mại thuận tiện đi lại và gần đơn vị chức năng nhất .3. Khi nhận lệnh đi công tác làm việc, lái xe đến nhận xăng, dầu tại shop bằng phiếu xăng, dầu do đơn vị chức năng ĐK và ký hợp đồng với shop cung ứng xăng, dầu cho cơ quan. Trường hợp số lượng xăng, dầu dự kiến trong đợt đi công tác làm việc vượt quá số nguyên vật liệu xe ô tô hoàn toàn có thể chứa mang đi thì lái xe có nghĩa vụ và trách nhiệm làm thủ tục tạm ứng tiền mặt để mua xăng, dầu dọc đường đi công tác làm việc và phải lấy hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính để thanh, quyết toán theo quy định .4. Đơn vị quản trị, sử dụng xe phải mở sổ theo dõi, giao nhận, mẫu giấy cấp phép, so sánh, kiểm tra quyết toán xăng, dầu cấp cho xe ô tô của đơn vị chức năng theo đúng quy định về quản lý tài chính và chính sách kế toán hiện hành .

Điều 15. Hạch toán, báo cáo kiểm kê tính hao mòn xe ô tô

1. Xe ô tô của những đơn vị chức năng trong mạng lưới hệ thống Tòa án nhân dân được hạch toán tăng, giảm kịp thời, rất đầy đủ cả về hiện vật và giá trị vào mạng lưới hệ thống sổ sách kế toán và ứng dụng quản lý tài sản công của Bộ Tài chính và của mạng lưới hệ thống Tòa án nhân dân theo quy định của Luật Kế toán, Luật Quản lý, sử dụng tài công .2. Xe ô tô phải được tính hao mòn theo quy định của Bộ Tài chính về chính sách quản trị, tính hao mòn gia tài cố định và thắt chặt .

Điều 16. Xử lý vi phạm

1. Xử lý nghiêm những hành vi thiếu niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm hoặc cố ý vi phạm nguyên tắc quản trị làm hư hỏng đến gia tài của cơ quan theo quy định hiện hành về quản trị, sử dụng gia tài công .2. Đối với việc shopping, trang bị, thanh lý, điều chuyển, cho thuê, cho mượn xe ô tô không đúng thẩm quyền, vượt tiêu chuẩn định mức của Nhà nước gây thiệt hại gia tài, kinh phí đầu tư của Nhà nước thì người ra quyết định hành động và những cá thể có tương quan phải bồi thường thiệt hại đồng thời bị giải quyết và xử lý theo quy định của pháp lý .3. Đối với việc quản trị, sử dụng xe ô tô không đúng quy định thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chức năng và những cá thể tương quan phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về việc sử dụng ô tô trái với quy định của Nhà nước ; tùy theo đặc thù mức độ của hành vi vi phạm và mức độ thiệt hại mà phải bồi thường thiệt hại đồng thời bị giải quyết và xử lý kỷ luật theo quy định của pháp lý .

Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Trách nhiệm của Cục Kế hoạch – Tài chính

1. Chủ trì, phối hợp với những cơ quan đơn vị chức năng tiếp tục, đột xuất kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành những quy định về định mức trang bị xe, việc quản trị, sử dụng xe ô tô tại những đơn vị chức năng thuộc mạng lưới hệ thống Tòa án nhân dân .2. Tham mưu cho Chánh án Tòa án nhân dân tối cao triển khai việc kiến thiết xây dựng định mức, trang bị, shopping, thay thế sửa chữa, tịch thu, điều chuyển, bán, thanh lý xe ô tô trong mạng lưới hệ thống Tòa án nhân dân theo quy định hiện hành .3. Hướng dẫn những đơn vị chức năng quản trị, sử dụng gia tài lập hồ sơ quản lý tài sản công ; báo cáo giải trình tình hình quản lý tài sản công theo quy định của pháp lý hiện hành và Quyết định phân cấp quản lý tài sản công của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao .

Điều 18. Trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị dự toán được trang bị xe ô tô trong hệ thống Tòa án nhân dân.

1. Thường xuyên tăng cường công tác làm việc kiểm tra việc chấp hành chính sách quản trị, sử dụng xe ô tô so với những đơn vị chức năng được trang bị xe thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị, lập và tổng hợp những loại báo cáo giải trình định kỳ hàng năm và đột xuất theo quy định của Luật Quản lý tài sản công, Luật giá thành và quy định của Tòa án nhân dân tối cao .2. Có nghĩa vụ và trách nhiệm sắp xếp xe ô tô để Giao hàng tốt trách nhiệm của cơ quan, quản trị xe, lái xe và cấp phép xăng dầu ship hàng công tác làm việc đúng đối tượng người dùng, thời hạn, lịch trình … bảo đảm an toàn, tiết kiệm chi phí, hiệu suất cao, đúng quy định của pháp lý và hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao .3. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc quản trị, quản lý xe của đơn vị chức năng mình và những đơn vị chức năng thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị theo quy định .

Điều 19. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng những đơn vị chức năng được giao quản trị, sử dụng xe ô tô có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai triển khai quy định này .2. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc mạng lưới hệ thống Tòa án nhân dân có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi Quy chế này. Tập thể, cá thể triển khai tốt Quy chế này sẽ được biểu dương khen thưởng. Tập thể, cá thể vi phạm Quy chế này tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị giải quyết và xử lý kỷ luật, hoặc bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp lý .3. Việc triển khai Quy chế này là một địa thế căn cứ để bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm và nhìn nhận nhận xét cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị chức năng .

4. Những nội dung khác không nằm trong quy định này thì các đơn vị được giao quản lý, sử dụng xe ô tô tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ, Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ … và các văn bản quy định pháp luật khác có liên quan.

5. Các đơn vị chức năng thuộc mạng lưới hệ thống Tòa án nhân dân được trang bị xe ô tô có nghĩa vụ và trách nhiệm cụ thể hoá Quy chế quản trị, sử dụng xe ô tô cho tương thích với tình hình đơn cử của đơn vị chức năng mình bảo vệ đúng chính sách, đúng nguyên tắc, Giao hàng và triển khai xong tốt trách nhiệm được giao .

Điều 20. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Trong quy trình triển khai, nếu có khó khăn vất vả, vướng mắc thiết yếu việc sửa đổi, bổ trợ Quy chế này, những đơn vị chức năng phản ánh kịp thời về Tòa án nhân dân tối cao ( trải qua Phòng Quản lý Công sản và Trang phục, Cục Kế hoạch – Tài chính ) để tổng hợp báo cáo giải trình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét quyết định hành động. /.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.