Quy chế phối hợp giữa công đoàn cơ sở với nhà trường – Trường Mầm non Phiêng Luông

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở

Với chuyên môn đồng cấp

 

CHỦ TỊCH CĐCS TRƯỜNG MẦM NON PHIÊNG LUÔNG

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Phiêng Luông nhiệm kỳ 2017 – 2022 ;
Xét ý kiến đề nghị của Phó quản trị Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Phiêng Luông ,

QUYẾT ĐỊNH:

               Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về công tác phối hợp giữa Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở  với chuyên môn đồng cấp.

Trường Mầm non Phiêng Luông gồm 4 Chương, 14 Điều .

Điều 2. Ban giám hiệu, BCH công đoàn cơ sở, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3.  Quyết định có hiệu lực kể ngày từ ngày ký./.

Nơi nhận:
– BGH, BCHCĐCS ( t / h )
– Các tổ CM, tổ CĐ ( p / h ) ;
– Lưu CĐCS .
TM.BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

CHỦ TỊCH

 

 

 

                        Võ Thị Hoà

                                 


QUY CHẾ PHỐI HỢP

 Giữa Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở với chuyên môn đồng cấp

( Ban hành kèm theo Quyết định số 01 / QĐ-CĐCS ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Công đoàn cơ sở Trường MN Phiêng Luông )
___________

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này lao lý việc phối hợp hoạt động giải trí giữa Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở với trình độ đồng cấp nhiệm kỳ 2017 – 20122 .

Điều 2. Mục đích thực hiện phối hợp trong hoạt động Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở với chuyên môn đồng cấp

 1. a) Xác định rõ mối quan hệ phối hợp trong quá trình công tác, xử lý những vấn đề thuộc trách nhiệm và quyền hạn của Ban giám hiệu có liên quan đến chức năng của tổ chức công đoàn.
 2. b) Nhà trường và BCH Công đoàn cơ sở có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ vận động tổ chức phong trào quần chúng; viên chức và người lao động trong nhà trường thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết và đường lối của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của ngành và của nhà trường đề ra.
 3. c) Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn cơ sở tham gia quản lý trường học, quản lý chuyên môn, tham gia kiểm tra giám sát hoạt động của nhà trường, giải quyết kịp thời các kiến nghị hợp pháp của đội ngũ cán bộ công chức trong nhà trường. Tập hợp các ý kiến của đoàn viên Công đoàn tham gia với chính quyền nhà trường.
 4. d) Nhà trường và Công đoàn cơ sở phối hợp chặt chẽ trong việc chỉ đạo hoạt động chuyên môn, tổ chức hoạt động của các tổ Công đoàn, tổ chức bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn. Phát triển sự nghiệp giáo dục, văn hoá; chăm lo sức khoẻ và các điều kiện làm việc, nghỉ ngơi của đoàn viên, hướng dẫn thực hiện kế hoạch hoá gia đình.

  Chương II

MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP

Điều 3. Quan hệ phối hợp thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường

 1. a) Khi xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục hàng năm và dài hạn, nhà trường mời công đoàn cơ sở tham gia phát biểu ý kiến và triển khai thực hiện. Nhà trường phối hợp chặt chẽ với công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức tham gia bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học mới. Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên cung cấp các tư liệu cần thiết để công đoàn tham gia có hiệu quả.
 2. b) Trước khi ban hành kế hoạch, chủ trương công tác của nhà trường, hoặc triển khai thực hiện về chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước mà có liên quan đến đội ngũ viên chức, người lao động thì nhà trường cần trao đổi thống nhất với Công đoàn để cùng chỉ đạo thực hiện đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của đội ngũ đoàn viên. Công Đoàn cơ sở có trách nhiệm chỉ đạo các tổ công đoàn quán triệt đến đội ngũ đoàn viên các văn bản pháp quy của Nhà nước, động viên và tổ chức giáo dục đội ngũ nghiêm túc thực hiện, đồng thời giám sát việc thực hiện trong nhà trường.
 3. c) Công đoàn có trách nhiệm cử đại diện có thẩm quyền trực tiếp tham gia với Ban giám hiệu xây dựng chương trình kế hoạch công tác, các văn bản về chế độ chính sách, nội quy, quy chế liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích chính đáng của công nhân viên chức lao động, khi cần thiết công đoàn tổ chức đối thoại giữa tập thể người lao động với thủ trưởng đơn vị.
 4. d) Công đoàn và Ban giám hiệu phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, chuẩn bị nội dung hội nghị cán bộ công chức hàng năm theo quy định, chỉ đạo theo dõi việc kiểm tra thực hiện nghị quyết của hội nghị cán bộ công chức, viên chức theo chức năng của tổ chức công đoàn, tham gia quản lý đơn vị, thực hiện dân chủ trong công tác.

Điều 4. Quan hệ phối hợp trong việc tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua

 1. a) Đại diện của Công đoàn là thành viên của hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật, xét nâng lương và những vấn đề liên quan đến đội ngũ. Công đoàn có trách nhiệm cử người có đủ thẩm quyền tham gia các hội đồng trên và các ban chỉ đạo của nhà trường.
 2. b) Nhà trường và Công đoàn phối hợp chặt chẽ để tổ chức phát động các phong trào thi đua nhằm thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành, nhiệm vụ phát triển giáo dục trên địa bàn xã. Hàng năm sau khi thống nhất với công đoàn quyết định công bố nội dung thi đua, chế độ khen thưởng. Công đoàn đề ra các biện pháp động viên phong trào thi đua, cùng với hội đồng thi đua hướng dẫn tổ chức phong trào thi đua trong nhà trường. Đánh giá sơ kết, tổng kết, xét duyệt khen thưởng các tổ chức và cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Điều 5. Quan hệ phối hợp trong việc chăm lo đời sống bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động

 1. a) Công đoàn cơ sở có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo các hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, xem xét việc thực hiện các chế độ chính sách, định biên lao động, tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi tập thể, phúc lợi BHXH. Khi phát hiện các vụ việc vi phạm các chế độ chính sách, quyền lợi hợp pháp của người lao động, Công đoàn kiến nghị với nhà trường và các cấp có thẩm quyền nghiên cứu xử lý.
 2. b) Nhà trường và Công đoàn có trách nhiệm phối hợp giải quyết kịp thời các kiến nghị của đoàn viên công đoàn theo quy định của pháp luật.
 3. c) Nhà trường chỉ đạo các tổ chuyên môn phối hợp với Công đoàn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trong đội ngũ Đoàn viên công đoàn nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.
 4. d) Nhà trường tạo điều kiện thực hiện các chế độ theo quy định của Nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi cho Công đoàn cơ sở hoạt động.

            Điều 6. Quan hệ phối hợp tạo điều kiện cần thiết cho hoạt động công đoàn

 1. a) Ban giám hiệu tạo điều kiện về văn phòng phẩm, trang thiết bị văn phòng và các điều kiện khác cho công đoàn tham gia hoạt động.
 2. b) Khi quyết định phân công tổ chức, điều động công tác với giáo viên, Ban giám hiệu cần trao đổi, bàn bạc với BCH công đoàn.
 3. c) Nhà trường khi tổ chức các cuộc họp hội nghị sơ kết, tổng kết những công tác lớn của nhà trường phải có đại diện của công đoàn tham dự để trao đổi ý kiến và cùng nhau quán triệt những công tác của nhà trường và hoạt động công đoàn.

 Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 7. Chủ tịch công đoàn cơ sở được mời dự các cuộc họp lãnh đạo của nhà trường để bàn đến quyền lợi, nghĩa vụ của đoàn viên công đoàn.

Điều 8. Công đoàn cơ sở mời lãnh đạo nhà trường dự họp theo định kỳ của BCH công đoàn để báo cáo hoạt động của công đoàn, BCH công đoàn, và nghe ý kiến của BCH công đoàn.

Điều 9. Trong các cuộc họp mỗi bên cần thông báo trước thời gian, nội dung và cung cấp những tài liệu, thông tin cần thiết để đóng góp ý kiến, nhất là những vấn đề bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học, các hoạt động nổi bật theo chủ đề.

Điều 10. Tháng 9 và tháng 01 trong năm học lãnh đạo nhà trường và BCH Công đoàn họp liên tịch để trao đổi tình hình kiểm điểm sự phối hợp, giải quyết các công việc đã qua và những vấn đề mới phát sinh.

Điều 11. Chế độ thông tin báo cáo

 1.        a) Nhà trường có trách nhiệm thông tin cho Công đoàn biết các chủ trương hoạt động chuyên môn, các chính sách của ngành giáo dục đào tạo, các nhiệm vụ trọng tâm của ngành.
 2. b) BCH công đoàn mời đại diện lãnh đạo nhà trường dự họp các cuộc họp của BCH công đoàn thông báo các chế độ chính sách liên quan đến đội ngũ, kết quả các phong trào thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với đội ngũ đoàn viên công đoàn.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Quy chế này được ban lãnh đạo nhà trường và BCH công đoàn  thống nhất và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 13. Căn cứ vào quy chế này, các tổ chuyên môn và các tổ công đoàn phối hợp để xây dựng quy chế phối hợp của mình.

Điều 14. Trong quá trình thực hiện có gì không phù hợp hoặc có yêu cầu mới được mỗi bên đề ra sẽ bàn bạc thống nhất và bổ sung sửa đổi./.

TM. BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Thị Thu Hồng

TM.BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

CHỦ TỊCH

 

 

 

Võ Thị Hoà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *