Hướng dẫn hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (Nhiệm kì 2020-2022)

Căn cứ quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của Công đoàn lao lý tại Luật Công đoàn năm 2012, Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 159 / năm nay / NĐ-CP ngày 29/11/2016 của nhà nước pháp luật cụ thể một số ít điều của Luật Thanh tra về tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của Ban Thanh tra nhân dân ( Nghị định số 159 / năm nay / NĐ-CP ). Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Thành Phố Hà Nội ( ĐHNN-ĐHQGHN ) hướng dẫn tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của Ban Thanh tra Nhân dân Trường như sau :

 1. TỔ CHỨC BAN THANH TRA NHÂN DÂN
 2. Phạm vi, đối tượng thực hiện

Ban Chấp hành công đoàn cơ sở ( BCH công đoàn cơ sở ) phối hợp với Hiệu trưởng xây dựng Ban Thanh tra nhân dân Trường ( Ban TTND ) theo pháp luật tại Điều 72 Luật Thanh tra năm 2010 và khoản 2, 3 và 4 Điều 22 Nghị định số 159 / năm nay / NĐ-CP .

 1. Số lượng thành viên Ban Thanh tra nhân dân

Theo pháp luật tại Điều 23 Nghị định số 159 / năm nay / NĐ-CP và hiệu quả bầu tại Hội nghị công chức, viên chức Trường ngày 04/8/2020, Ban TTND có 5 thành viên. Thành viên Ban TTND được bầu đại diện thay mặt cho khối cán bộ, công chức, viên chức của những Phòng, Trung tâm, Khoa và những đơn vị chức năng thường trực Trường .

 1. HOẠT ĐỘNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN.

Theo quy định tại Điều 75 Luật Thanh tra và Điều 34 Nghị định số 159/2016/NĐ-CP, BCH công đoàn Trường hướng dẫn hoạt động của Ban TTND theo các nội dung sau:

 1. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động:

– Căn cứ trách nhiệm, quyền hạn Ban TTND pháp luật tại Điều 66, Điều 67 Luật Thanh tra ; Điều 27 Nghị định số 159 / năm nay / NĐ-CP ; Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức Trường và Nghị quyết BCH công đoàn cơ sở, Ban TTND thiết kế xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động giải trí cả nhiệm kỳ và từng năm .

– Khi xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động năm, đồng thời xây dựng dự toán kinh phí hoạt động. Căn cứ để xây dựng dự toán kinh phí theo quy định tại Thông tư số 63/2017/TTBTC này 19/6/2017 “Quy đinh về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban TTND”. 

– Chương trình, kế hoạch hoạt động giải trí phải được tập thể Ban TTND bàn luận, thống nhất và phải được BCH công đoàn Trường trải qua. Sau đó, gửi một bản cho BCH công đoàn cơ sở, một bản cho Hiệu trưởng biết để tương hỗ, tạo điều kiện kèm theo triển khai .

 1. Hoạt động giám sát

BCH công đoàn cơ sở hướng dẫn Ban TTND xác lập khoanh vùng phạm vi giám sát và tổ chức triển khai giám sát theo lao lý tại Điều 29 và Điều 31 Nghị định số 159 / năm nay / NĐ-CP, trọng tâm hướng vào những việc sau đây :
2.1. Xác định khoanh vùng phạm vi giám sát :
Theo lao lý tại Điều 29 Nghị định số 159 / năm nay / NĐ-CP khoanh vùng phạm vi giám sát của Ban TTND rất rộng và có nhiều nội dung. Để triển khai trách nhiệm giám sát có chất lượng, hiệu suất cao tương thích trong điều kiện kèm theo Ban TTND hoạt động giải trí kiêm nhiệm, khoanh vùng phạm vi giám sát trước hết tập trung chuyên sâu vào những nội dung sau đây :
– Những nội dung đã được Nghị quyết Hội nghị công chức viên chức Trường trải qua ;
– Những vấn đề gây bức xúc trong cơ quan, đơn vị chức năng hoặc những hành vi vi phạm quyền, quyền lợi của công chức, viên chức và người lao động tại Nhà trường .
– Những vấn đề tương quan đến hoạt động giải trí của đơn vị chức năng, tương quan đến quyền, quyền lợi hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động qua theo dõi, phản ánh phát hiện có tín hiệu vi phạm đường lối, chủ trương của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước, pháp luật của Nhà trường .
2.2. Tổ chức hoạt động giải trí giám sát :
Ban TTND thực thi giám sát trải qua những hình thức, gồm :
– Tổ chức tích lũy, tổng hợp và nghiên cứu và phân tích thông tin phản ánh từ những nguồn : do cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phản ánh trực tiếp ; qua hòm thư góp ý về những nội dung trong khoanh vùng phạm vi giám sát ; qua điều tra và nghiên cứu văn bản tài liệu tương quan đến nội dung giám sát do người đứng đầu phân phối. Ban TTND tổng hợp, nghiên cứu và phân tích so sánh với những pháp luật pháp lý, pháp luật, quy chế nội bộ để nhìn nhận việc thực thi ; yêu cầu đề xuất kiến nghị với người đứng đầu cơ quan xem xét xử lý theo đúng trình tự pháp luật pháp lý .
– Tiến hành cuộc giám sát theo chương trình, kế hoạch :
+ Xây dựng kế hoạch cuộc giám sát, gồm : Xác định rõ khoanh vùng phạm vi, đối tượng người dùng, nội dung giám sát ; thời hạn, khu vực giám sát ; Trưởng đoàn và thành viên tham gia giám sát ; kinh phí đầu tư và điều kiện kèm theo bảo vệ cho việc giám sát. Trường hợp những nội dung giám sát có đặc thù trình độ, nhiệm vụ mà thành viên Ban TTND không phân phối được thì ý kiến đề nghị BCH Công đoàn Trường hoặc Hiệu trưởng mời chuyên gia thuộc nghành nghề dịch vụ đó làm thành viên tham gia giám sát .
+ Ít nhất trước 5 ngày thực thi cuộc giám sát, phải gửi kế hoạch cuộc giám sát đến BCH công đoàn Trường, Hiệu trưởng để chỉ huy đối tượng người dùng được giám sát tạo điều kiện kèm theo cho Ban TTND triển khai trách nhiệm .
+ Gặp gỡ người đảm nhiệm, quản lý và điều hành bộ phận được giám sát trao đổi về khoanh vùng phạm vi nội dung giám sát ; đề xuất phân phối tài liệu tương quan đến nội dung giám sát ; phân công thành viên đọc, điều tra và nghiên cứu tài liệu, so sánh với pháp luật pháp lý hiện hành, quy chế, pháp luật của đơn vị chức năng tương quan đến nội dung giám sát ; triển khai trao đổi, đối thoại với người có nghĩa vụ và trách nhiệm tại khu vực giám sát để làm rõ yếu tố còn thiếu thông tin .
+ Lập báo cáo giải trình giám sát : Đánh giá mức độ việc chấp hành lao lý pháp lý, lao lý nội bộ ; xác lập mặt được, mặt sống sót, thiếu sót về công tác làm việc quản trị, điều hành quản lý của bộ phận được giám sát ; đề xuất kiến nghị, đề xuất kiến nghị giải pháp khắc phục thiếu sót, sống sót. Nội dung báo cáo giải trình cuộc giám sát phải được tối thiểu trên 70 % thành viên tham gia cuộc giám sát ưng ý. Báo cáo cuộc giám sát kèm bản đề xuất kiến nghị phải được BCH công đoàn Trường xác nhận trước khi gửi người đứng đầu đơn vị chức năng xem xét, xử lý .
2.3. Giám sát người đứng đầu xem xét, xử lý những đề xuất kiến nghị của Ban TTND :
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu, người đứng đầu đơn vị chức năng có thẩm quyền phải xem xét, xử lý và thông tin hiệu quả xử lý cho Ban TTND .
Khi nhận được hiệu quả xử lý yêu cầu của của người đứng đầu cơ quan, gửi tới, Ban TTND thông tin công khai minh bạch hiệu quả xử lý đề xuất kiến nghị theo hình thức pháp luật tại quy chế triển khai dân chủ ở đơn vị chức năng .
Trường hợp yêu cầu không được xem xét, xử lý hoặc triển khai không vừa đủ thì Ban TTND có quyền yêu cầu người đứng đầu của đơn vị chức năng cấp trên trực tiếp của đơn vị chức năng xem xét, xử lý, giải quyết và xử lý nghĩa vụ và trách nhiệm. Trường hợp người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng cấp trên không xem xét, xử lý thì Ban TTND có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có thẩm quyền khác xem xét, xử lý, giải quyết và xử lý nghĩa vụ và trách nhiệm .

 1. Hoạt động xác minh.

BCH công đoàn cơ sở hướng dẫn Ban TTND triển khai lao lý tại Điều 32 Nghị định số 159 / năm nay / NĐ-CP, trọng tâm vào những việc sau đây :
3.1. Tiếp nhận trách nhiệm xác định do người đứng đầu đơn vị chức năng giao :
– Phải điều tra và nghiên cứu và xác lập đúng mục tiêu, nhu yếu, nội dung và phạm vị xác định ; khu vực, thời hạn khởi đầu, thời hạn kết thúc xác định .
– Phân công thành viên nghiên cứu và điều tra nội dung xác định, những lao lý hiện hành của Nhà nước, của đơn vị chức năng tương quan đến nội dung xác định .
3.2. Tiếp cận bộ phận tương quan :
– Đề nghị phân phối tài liệu tương quan đến nội dung xác định ; trao đổi, đối thoại với người có nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan đến nội dung xác định để làm rõ nội dung xác định .

– Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cần phải xử lý ngay thì lập biên bản và kiến nghị người đứng đầu hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm giải quyết.

3.3. Lập báo cáo giải trình xác định :
– Căn cứ những lao lý pháp lý của Nhà nước, pháp luật nội bộ của Nhà trường tương quan đến nội dung xác định, những tài liệu, chứng cứ và thông tin tích lũy được ; tổng hợp, nghiên cứu và phân tích xác lập rõ nội dung xác định đã triển khai những lao lý đến mức nào, yếu tố nào triển khai đúng, yếu tố nào thực thi chưa đúng, yếu tố nào triển khai trái pháp luật ; nguyên do vi phạm ; yêu cầu yêu cầu giải pháp xử lý .
– Lập báo cáo giải trình xác định và bản yêu cầu giải pháp xử lý, ý kiến đề nghị BCH công đoàn Trường xác nhận bản đề xuất kiến nghị và gửi cho Thủ trưởng đơn vị chức năng xem xét, xử lý .
3.4. Giám sát người đứng đầu xử lý nội dung yêu cầu :
Thực hiện theo pháp luật tại tiết 2.3 Điểm 2 Mục II của Hướng dẫn này .

 1. Tham gia cuộc thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại cơ quan, đơn vị mình

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi vào đơn vị chức năng mình thanh tra, kiểm tra có đề xuất Ban TTND cử thành viên tham gia việc thanh tra, kiểm tra thì quản trị công đoàn Trường mời Trưởng ban TTND không cho và giao thực thi những việc sau :
– Lựa chọn, cử thành viên Ban TTND có năng lượng trình độ tương thích với nội dung thanh tra, kiểm tra để tham gia cuộc thanh tra, kiểm tra của cấp trên tại cơ quan, đơn vị chức năng mình .
– Quán triệt cho thành viên Ban TTND được cử tham gia cuộc thanh tra, kiểm tra của Đoàn thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước cấp trên :
+ Chấp hành trách nhiệm do Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra giao cho với nghĩa vụ và trách nhiệm cao nhất .
+ Chuẩn bị tài liệu, thông tin Ban TTND đang quản trị phân phối cho đoàn thanh tra, kiểm tra khi có nhu yếu .
+ Báo cáo với Ban TTND về hiệu quả việc tham gia cuộc thanh tra, kiểm tra của mình ; những yếu tố học tập, thu hoạch được từ việc tổ chức triển khai cuộc thanh tra, kiểm tra của đoàn thanh tra, kiểm tra cấp trên tại cơ quan mình để thông dụng cho những thành viên còn lại nhằm mục đích nâng cao chất lượng, hiệu suất cao hoạt động giải trí của Ban TTND .

 1. Chế độ làm việc của Ban TTND

5.1. Ban TTND triển khai pháp luật tại Điều 33 Nghị định số 159 / năm nay / NĐ-CP .
5.2. Để hoạt động giải trí của Ban TTND có nền nếp, nghĩa vụ và trách nhiệm, thiết thực, hiệu suất cao, Ban TTND phải kiến thiết xây dựng, phát hành Quy chế tổ chức triển khai và hoạt động giải trí, gồm những nội dung chính sau :
– Nguyên tắc hoạt động giải trí .
– Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban TTND ;
– Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban và những thành viên Ban TTND trong triển khai trách nhiệm được giao .
– Mối quan hệ giữa Ban TTND với người đứng đầu Nhà trường .
– Mỗi quan hệ giữa Ban TTND với BCH công đoàn Trường .
– Mối quan hệ giữa Ban TTND với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Nhà trường v.v. .

III. TRÁCH NHIỆM BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ XEM XÉT GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA BAN TTND

 1. Đối với kiến nghị liên quan đến nội dung giải quyết việc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, sử dụng sai mục đích chi, thu ngân sách và các khoản đóng góp, quỹ phúc lợi của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi giám sát của Ban TTND thì BCH công đoàn Trường yêu cầu Ban TTND cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan đến từng nội dung của kiến nghị, đồng thời nghiên cứu, xem xét kiến nghị của Ban TTND:

– Khi thấy đủ cơ sở theo lao lý pháp lý và pháp luật của Nhà trường thì làm văn bản gửi cho người đứng đầu đơn vị chức năng mình xem xét, xử lý và theo dõi việc xem xét, xử lý .
– Khi có nội dung yêu cầu chưa đủ cơ sở để yêu cầu thì ý kiến đề nghị Ban TTND bổ trợ tài liệu, chứng cứ để củng cố lập luận cho nội dung đề xuất kiến nghị đó, nếu không có tài liệu, chứng cứ bổ trợ thì thống nhất với Ban TTND loại nội dung đó ra khỏi bản yêu cầu .

 1. Đối với kiến nghị liên quan đến cơ chế, chính sách, tổ chức hoạt động Ban TTND và những vấn đề khác, BCH công đoàn Trường có trách nhiệm kịp thời giải quyết, hoặc kiến nghị người có thẩm quyền giải quyết để tạo điều kiện, kịp thời động viên, biểu dương, khích lệ hoạt động của Ban TTND.
 2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 3. Trách nhiệm của Ban Chấp hành Công đoàn Trường.

– Xây dựng, phát hành Hướng dẫn về tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của Ban TTND .
– Tổ chức tập huấn kỹ năng và kiến thức, nhiệm vụ về hoạt động giải trí của Ban TTND .
– Kiểm tra, giám sát những cấp công đoàn về tham gia thực hiên quy chế dân chủ nói chung, trong đó có hoạt động giải trí Ban TTND .
– Báo cáo với những đơn vị chức năng hữu quan về tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của Ban TTND theo pháp luật .
– Tổ chức tuyên truyền, không cho về tổ chức triển khai và hoạt động giải trí Ban TTND ở Nhà trường theo lao lý tại Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 159 / năm nay / NĐ-CP và Hướng dẫn này đến công đoàn những cấp, đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong khoanh vùng phạm vi quản trị .

– Hàng năm kết hợp với việc kiểm tra, giám sát công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở nói chung và việc thực hiện Hướng dẫn này.

– Tổ chức tổng kết nhìn nhận tình hình tác dụng tổ chức triển khai và hoạt động giải trí Ban TTND theo chỉ huy của những cấp Công đoàn .
– Tham mưu cho cấp ủy đảng đồng cấp chỉ huy cơ quan thẩm quyền, người đứng đầu cơ quan thẩm quyền đồng cấp kịp thời xem xét xử lý yêu cầu của Ban TTND ; giám sát cơ quan thẩm quyền, người đứng đầu cơ quan thẩm quyền xem xét, xử lý đề xuất kiến nghị của Ban TTND gửi đến .
Hướng dẫn này phổ cập tới những đơn vị chức năng công đoàn thường trực. / .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *