Quy chế câu lạc bộ đội nhóm – Tài liệu text

Quy chế câu lạc bộ đội nhóm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (45.46 KB, 2 trang )

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN X
TRUNG TÂM VĂN HĨA

__________

CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________
Quận 8, ngày tháng năm 2012

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
ĐỘI VĂN NGHỆ XUNG KÍCH “ÁNH SAO”
(Ban hành kèm theo Quyết định số:……./QĐ – TTVH ngày ….tháng…..năm ……)
I. TÊN – CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ
1. Tên câu lạc bộ: Đội văn nghệ xung kích Ánh Sao
2. Đội văn nghệ xung kích Ánh Sao là tập hợp những thành viên yêu thích bộ mơn nghệ thuật ca
hát. u thích văn nghệ, có năng khiếu về ca hát tự nguyện đến tham gia sinh hoạt, giao lưu, biểu
diễn, trao đổi kinh nghiệm.
3. Đội văn nghệ xung kích Ánh Sao do Trung tâm văn hóa quản lý và định hướng hoạt động, trực
tiếp phụ trách là phịng Nghiệp vụ văn hóa văn nghệ.
II. TỔ CHỨC
1.Điều hành:
Câu lạc bộ bầu ra Ban chủ nhiệm gồm có:
Chủ nhiệm: Chịu trách nhiệm lập chương trình hoạt động hàng năm, điều động các hoạt
động của Câu lạc bộ.
Phó chủ nhiệm: Phụ trách chun mơn
Phó chủ nhiệm: Phụ trách tài chính
2. Hoạt động:
– Thời gian sinh hoạt : 8g30 thứ bảy tuần thứ 2 của tháng. Lịch sinh hoạt sẽ tăng cường khi
Trung tâm văn hóa có yêu cầu.

– Nội dung, địa điểm sinh hoạt do Ban chủ nhiệm chuẩn bị và thông báo đến thành viên.
3. Tài chính:
– Chi phí hỗ trợ sinh hoạt của Trung tâm văn hóa
– Quỹ của Đội văn nghệ do các thành viên đóng góp, mang tính chất tự nguyện; thu, chi theo yêu
cầu hoạt động của đội với sự đồng ý của Ban chủ nhiệm và được công khai cho các thành viên
– Quỹ tài trợ của tổ chức, cá nhân ủng hộ.
III.TRÁCH NHIỆM CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA
– Định hướng hoạt động cho Đội văn nghệ, phân công cán bộ nghiệp vụ phụ trách và theo dõi, hỗ
trợ ban chủ nhiệm để quản lý, điều hành Đội văn nghệ.
– Hỗ trợ cơ sở vật chất ( hội trường, bàn ghế, âm thanh…) trong các buổi sinh hoạt.
– Hỗ trợ một phần kinh phí tổ chức chuyên đề( 01 lần/năm).

IV. NGHĨA VỤ – QUYỀN LỢI CỦA THÀNH VIÊN ĐỘI VĂN NGHỆ
– Các thành viên chấp hành nội quy sinh hoạt của Đội văn nghệ Ánh Sao và nội quy của Trung
tâm văn hóa, tham gia sinh hoạt đều đặn từ trong 03 tháng sẽ được cấp thẻ thành viên.
– Các thành viên có nghĩa vụ tham gia xây dựng hoạt động đội văn nghệ của mình, thường xuyên
tham gia sinh hoạt biểu diễn, đóng hội phí đầy đủ, đồn kết nội bộ.
Quy chế hoạt động Đội văn nghệ xung kích Ánh Sao được các thành viên thống nhất thơng
qua ngày…..tháng…..năm…..
Cán bộ nghiệp vụ, Ban chủ nhiệm và các thành viên Đội văn nghệ có trách nhiệm thực hiện
đúng tinh thần quy chế. Trong q trình thực hiện có phát sinh cần thay đổi cho phù hợp thực tế
sẽ được Giám đốc quyết định.

Nơi nhận
– BCN;
– Phòng NVVHVN;
– Lưu

GIÁM ĐỐC

– Nội dung, khu vực hoạt động và sinh hoạt do Ban chủ nhiệm sẵn sàng chuẩn bị và thông tin đến thành viên. 3. Tài chính : – Ngân sách chi tiêu tương hỗ hoạt động và sinh hoạt của Trung tâm văn hóa truyền thống – Quỹ của Đội văn nghệ do những thành viên góp phần, mang đặc thù tự nguyện ; thu, chi theo yêucầu hoạt động giải trí của đội với sự chấp thuận đồng ý của Ban chủ nhiệm và được công khai minh bạch cho những thành viên – Quỹ hỗ trợ vốn của tổ chức triển khai, cá thể ủng hộ. III.TRÁCH NHIỆM CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA – Định hướng hoạt động giải trí cho Đội văn nghệ, phân công cán bộ nhiệm vụ đảm nhiệm và theo dõi, hỗtrợ ban chủ nhiệm để quản trị, quản lý Đội văn nghệ. – Hỗ trợ cơ sở vật chất ( hội trường, bàn và ghế, âm thanh … ) trong những buổi hoạt động và sinh hoạt. – Hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư tổ chức triển khai chuyên đề ( 01 lần / năm ). IV. NGHĨA VỤ – QUYỀN LỢI CỦA THÀNH VIÊN ĐỘI VĂN NGHỆ – Các thành viên chấp hành nội quy hoạt động và sinh hoạt của Đội văn nghệ Ánh Sao và nội quy của Trungtâm văn hóa truyền thống, tham gia hoạt động và sinh hoạt đều đặn từ trong 03 tháng sẽ được cấp thẻ thành viên. – Các thành viên có nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia thiết kế xây dựng hoạt động giải trí đội văn nghệ của mình, thường xuyêntham gia hoạt động và sinh hoạt trình diễn, đóng hội phí vừa đủ, đồn kết nội bộ. Quy chế hoạt động giải trí Đội văn nghệ xung kích Ánh Sao được những thành viên thống nhất thơngqua ngày … .. tháng … .. năm … .. Cán bộ nhiệm vụ, Ban chủ nhiệm và những thành viên Đội văn nghệ có nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiệnđúng niềm tin quy chế. Trong q trình thực thi có phát sinh cần biến hóa cho tương thích thực tếsẽ được Giám đốc quyết định hành động. Nơi nhận – BCN ; – Phòng NVVHVN ; – LưuGIÁM ĐỐC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *